Betänkande - A6-0253/2006Betänkande
A6-0253/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

19.7.2006 - (KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS)) - *

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förfarande : 2005/0279(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0253/2006
Ingivna texter :
A6-0253/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

(KOM(2005)0671 – C6‑0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0671)[1],

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0033/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0253/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 1 (förordning (EEG) nr 2092/91)

1. En produkt som importerats från ett tredjeland får saluföras på gemenskapens marknad med ekologisk märkning om det uppfyller de produktionskrav som fastställs i denna förordning.

1. En produkt som importerats från ett tredjeland får saluföras på gemenskapens marknad med ekologisk märkning om den uppfyller följande villkor: Den skall uppfylla de produktionskrav som fastställs i denna förordning och importörerna och konsumenterna skall enkelt kunna identifiera ursprungslandet, och uppfyllandet av de ovannämnda villkoren skall kunna kontrolleras och bestyrkas. Ekonomiska aktörer i tredjeländer som i något skede är inblandade i produktionen, bearbetningen eller distributionen av produkten måste ha meddelat om sin verksamhet till den behöriga myndigheten eller kontrollorganet i enlighet med artikel 9 (om myndigheten eller organet genomför kontroller i det tredjeland där produktionen sker) eller till ett kontrollorgan som erkänts i enlighet med punkt 5.

 

Denna produkt skall omfattas av ett certifikat som har utfärdats av de behöriga inspektionsmyndigheterna eller kontrollorganen i enlighet med artikel 9. Detta certifikat skall bekräfta att produkten uppfyller de villkor som fastställts i denna punkt.

Motivering

Om certifikat inte krävs för dessa produkter måste de åtföljas av ett dokument som fastställer att de uppfyller kraven i gemenskapens bestämmelser.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 2 (förordning (EEG) nr 2092/91)

2. En tredjelandsaktör som vill saluföra sina produkter med ekologisk märkning på gemenskapens marknad enligt punkt 1 skall underställa sin verksamhet en sådan inspektionsmyndighet eller ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 9, om den berörda myndigheten eller det berörda organet genomför kontroller i det tredjeland där produktionen sker, eller ett kontrollorgan som har godkänts i enlighet med punkt 5 i denna artikel.

utgår

Motivering

Att ge en importerad produkt direkt tillgång till marknaden utan att kräva ett certifikat som intygar att produkten klassificeras som ekologisk kommer inte att ge konsumenterna samma garantier som för ekologiska produkter från EU.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 3, led a (förordning (EEG) nr 2092/91)

a) produkten har framställts i enlighet med produktionsnormer som är likvärdig med dem som tillämpas på ekologisk produktion i gemenskapen, eller i enlighet med de internationella erkända standarder som fastställs i riktlinjerna i Codex Alimentarius,

a) produkten har framställts i enlighet med produktionsnormer som är likvärdig med dem som tillämpas på ekologisk produktion i gemenskapen,

Motivering

I Codex Alimentarius fastställs allmänna riktlinjer för produktion av ekologiska produkter, men inga bestämmelser överhuvudtaget om de stränga produktionssystemen i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 som gemenskapens producenter av ekologiska produkter följer. Gemenskapens producenter kommer därför att vara i en avsevärt sämre situation i produktionsprocessen.

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 3, led b (förordning (EEG) nr 2092/91)

b) producenten har varit föremål för kontrollsystem som är likvärdiga med gemenskapens kontrollsystem, eller som överensstämmer med riktlinjerna i Codex Alimentarius,

b) producenten har varit föremål för kontrollsystem som är likvärdiga med gemenskapens kontrollsystem,

Motivering

I Codex Alimentarius fastställs allmänna riktlinjer för produktion av ekologiska produkter, men inga bestämmelser överhuvudtaget om de stränga produktionssystemen i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 som gemenskapens producenter av ekologiska produkter följer. Gemenskapens producenter kommer därför att vara i en avsevärt sämre situation i produktionsprocessen.

Ändringsförslag 5

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 3, led d (förordning (EEG) nr 2092/91)

d) produkten omfattas av ett certifikat som har utfärdats av de behöriga myndigheterna eller ett kontrollorgan i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med punkt 4, eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med punkt 5, som bekräftar att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna punkt.

d) produkten omfattas av ett certifikat som har utfärdats av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med punkt 4, eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med punkt 5, som bekräftar att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna punkt. På grundval av det förfarande som det hänvisas till i artikel 14.2 skall kommissionen specificera de uppgifter som måste ingå i kontrollcertifikatet och fastställa bestämmelserna för hur det skall användas innan det nya importsystemet träder i kraft. Certifikatet skall endast utfärdas för det särskilda parti som det följer med och som det hänvisar till.

Motivering

Det certifikat som följer med importerade varor kan inte vara likadant som det som man hänvisar till i förordning (EEG) nr 1788/2001 som ”kontrollintyg”, eftersom importtillstånden kommer att avskaffas i något skede. Detta innebär att ändringarna måste göras till det nuvarande certifikatet och bestämmelserna för hur det skall användas måste fastställas innan det nya importsystemet träder i kraft (i princip före den 1 januari 2007).

Ändringsförslag 6

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 3, led da (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

da) kontrollorganen i tredjeland, som godkänts i enlighet med punkt 4 eller erkänts i enlighet med punkt 5, uppfyller Europastandard EN 45011 om allmänna kriterier för produktcertifieringsorgan (ISO 65) och har ackrediterats före den 1 januari 2009 i enlighet med den standarden av ett ackrediteringsorgan som undertecknat avtalet om multilateralt erkännande.

Motivering

För att garantera att produkter från tredjeländer har varit föremål för kontrollsystem som är likvärdiga med gemenskapens kontrollsystem måste kontrollorganen i tredjeländer uppfylla (eller ackrediteras i enlighet med) standard EN 45011. En tillräckligt lång tidsperiod bör tillåtas för att garantera ackreditering.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 4, stycke 1 (förordning (EEG) nr 2092/91)

4. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2 erkänna de tredjeländer vilkas produktionsnormer och kontrollsystem är likvärdiga med dem som tillämpas i gemenskapen, eller överensstämmer med de internationellt erkända standarder som fastställs i riktlinjerna i Codex Alimentarius och offentliggöra en förteckning över de länderna.

4. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2 erkänna de tredjeländer vilkas produktionsnormer och kontrollsystem är likvärdiga med dem som tillämpas i gemenskapen och offentliggöra en förteckning över de länderna. Den offentliggjorda förteckningen måste ses över regelbundet och uppgifterna granskas genom regelbundna inspektioner på ort och ställe av produktionsanläggningarna, standarderna och de dokument som hänger samman med dessa.

Motivering

I Codex Alimentarius fastställs allmänna riktlinjer för produktion av ekologiska produkter, men inga bestämmelser överhuvudtaget om de stränga produktionssystemen i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91 som gemenskapens producenter av ekologiska produkter följer. Gemenskapens producenter kommer därför att vara i en avsevärt sämre situation i produktionsprocessen.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 4, stycke 2a (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

Kommissionen skall före den 1 januari 2009 lägga fram ett förslag till EU-åtgärder för tekniskt bistånd vid införandet av rättsliga ramvillkor och kontrollsystem för ekologiskt jordbruk i tredjeländer.

Motivering

Kommissionen bör i vilket fall som helst, eventuellt genom sakkunnig tredje part, på ort och ställe försäkra sig om att likvärdiga produktionsstandarder tillämpas.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 4, stycke 2b (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

Kommissionen skall informera tredjeländer om sina bestämmelser om ekologiska produkter och om gällande kontrollkrav.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 4, stycke 2c (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

Kommissionens erkännande av tredjeländer som det hänvisas till i första stycket måste vara ömsesidigt: de berörda tredjeländerna måste också bevilja EU:s ekologiska produkter tillgång till sina marknader.

Motivering

De europeiska aktörerna, som omfattas av mycket strikta standarder, kunde bli utsatta för illojal konkurrens. Om internationella ekologiska standarder accepteras för importerade varor måste man se till att europeiska standarder accepteras utanför EU, särskilt i Förenta staterna och Japan.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 5, stycke 1 (förordning (EEG) nr 2092/91)

5. När det gäller import från ett tredjeland som inte har erkänts enligt punkt 4, och om aktören inte har underställt sin verksamhet en behörig myndighet eller ett kontrollorgan enligt artikel 9, skall kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2 erkänna de kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda certifikat enligt punkterna 2 och 3 i det landet, och upprätta en förteckning över de kontrollorganen.

5. När det gäller import från ett tredjeland som inte har erkänts enligt punkt 4, och om aktören inte har underställt sin verksamhet en behörig myndighet eller ett kontrollorgan enligt artikel 9, skall kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2 erkänna de kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda certifikat enligt punkterna 2 och 3 i det landet, och upprätta och offentliggöra en förteckning över de kontrollorganen.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 5, stycke 3 (förordning (EEG) nr 2092/91)

När kommissionen granskar ansökningar om erkännande skall den uppmana tredjelandet att lämna alla nödvändiga uppgifter. Kommissionen får ge sakkunniga i uppdrag att på platsen granska produktionsreglerna och de kontroller som genomförs av det berörda kontrollorganet i tredjelandet.

När kommissionen granskar ansökningar om erkännande skall den uppmana tredjelandet att lämna alla nödvändiga uppgifter. Kommissionen får ge sakkunniga i uppdrag att på platsen granska produktionsreglerna och de kontroller som genomförs av det berörda kontrollorganet i tredjelandet. Kommissionen skall undersöka misstankar om oegentligheter vid ett kontrollorgan som erkänts enligt detta förfarande. Om kontrollorganet inte längre uppfyller villkoren för erkännande i enlighet med denna förordning skall organet strykas från förteckningen.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 5, stycke 3a (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

Kommissionen skall före den 1 januari 2009 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om de särskilda riskkällorna vid import från tredjeländer där särskild uppmärksamhet och kontroller behövs för att förhindra oegentligheter. Dessutom skall kommissionen lägga fram ett förslag till utbildning och/eller gynnande av lokala certifierare och inspektörer i tredjeländer.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 5, stycke 3b (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

Förteckningen över tredjelandsaktörer som producerar ekologiska produkter för export till EU skall ses över varje år för att bekräfta att dessa fortfarande uppfyller villkoren för produktion av ekologiska produkter.

Motivering

Förteckningen över aktörer som producerar ekologiska skall kontrolleras varje år för att garantera att de fortfarande uppfyller villkoren och inte har gått över till att vara konventionella producenter som drar nytta av att de en gång tagits med på förteckningen över ekologiska producenter.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 5, stycke 3c (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

Från och med den 1 januari 2009 skall samtliga organ med ansvar för kontroll av importer från tredjeländer erkännas i enlighet med förfarandet i denna punkt, och de skall uppfylla de särskilda kraven i EN45011-standarden eller ISO-guide 65.

Motivering

Eftersom annan kunskap krävs för kontroller av importer från tredjeländer än för kontroller inom EU måste framtida kontrollorgan med sitt huvudsäte inom EU också genomgå ett särskilt förfarande för erkännande om de vill certifiera importer från tredjeländer. Det är då viktigt att dessa respekterar EN 45011-standarden (som fastställer allmänna krav på kompetens, tillförlitlighet, oberoende och opartiskhet för organ som handhar produktcertifieringsprogram).

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 5, stycke 3d (nytt) (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

De behöriga nationella myndigheterna skall delta i förfarandet för erkännande av kontrollorgan i tredjeländer, och de kan göra stickprovskontroller av kontrollorganen på ort och ställe för att kontrollera att dessa till fullo uppfyller bestämmelserna i förordningen.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 6, stycke 1 (förordning (EEG) nr 2092/91)

Under en period som tar slut sex månader efter offentliggörandet av den första förteckningen över kontrollorgan som har erkänts enligt punkt 5 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillåta att importörer i den medlemsstaten saluför produkter som är importerade från tredjeländer som inte finns med i den förteckning som avses i punkt 4, under förutsättning att importören kan styrka att de villkor som avses i led a och b i punkt 3 är uppfyllda. Om de villkoren inte längre uppfylls skall tillståndet omedelbart dras in.

Under en period som tar slut sex månader efter offentliggörandet av den första förteckningen över kontrollorgan som har erkänts enligt punkt 5 får kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i en medlemsstat tillåta att importörer i den medlemsstaten saluför produkter som är importerade från tredjeländer som inte finns med i den förteckning som avses i punkt 4, under förutsättning att importören kan styrka att de villkor som avses i led a och b i punkt 3 är uppfyllda. Om de villkoren inte längre uppfylls skall tillståndet omedelbart dras in.

Motivering

Kontrollorgan är enheter som ansvarar för att kontrollera och upptäcka eventuella oegentligheter, och vi anser att det är detta som avses med bestämmelsen. Allt är beroende av de delegationer som de behöriga myndigheterna inrättar.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 6, stycke 2 (förordning (EEG) nr 2092/91)

Den importerade produkten skall omfattas av ett certifikat som har utfärdats av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljar tillståndet eller av ett kontrollorgan som är erkänt enligt punkt 5, som bekräftar att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna punkt.

Den importerade produkten skall omfattas av ett certifikat som har utfärdats av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i den medlemsstat som beviljar tillståndet eller av ett kontrollorgan som är erkänt enligt punkt 5, som bekräftar att produkten uppfyller de villkor som fastställs i denna punkt.

Motivering

Kontrollorgan är enheter som ansvarar för att kontrollera och upptäcka eventuella oegentligheter, och vi anser att det är detta som avses med bestämmelsen. Allt är beroende av de delegationer som de behöriga myndigheterna inrättar.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 11, punkt 6, stycke 3 (förordning (EEG) nr 2092/91)

Medlemsstaterna skall informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om varje sådant tillstånd som beviljats enligt denna punkt, och lämna information om de aktuella produktionsnormerna och kontrollsystemen.

Medlemsstaterna skall informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om varje sådant tillstånd som beviljats enligt denna punkt, och lämna information om de aktuella produktionsnormerna, importmängderna och kontrollsystemen. Medlemsstaterna skall bedriva en offentlig gemensam EU-importdatabank som skall samordnas med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)
Bilaga 1, del A, punkt 2.2 (förordning (EEG) nr 2092/91)

 

3a) Punkt 2.2 i del A i bilaga 1 i förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:

 

”2.2 Andra organiska eller oorganiska gödselmedel som finns upptagna i bilaga 2 får i följande undantagsfall användas som komplement upp till en mängd på 30 kgN/ha:

 

– Om antingen näringstillförsel till den lokalt anpassade gröda som odlas i växelbruk eller markberedning inte är möjlig med de metoder som anges under punkterna a, b och c i föregående stycke.

 

– Produkter som finns upptagna i bilaga 2 om gödsel och/eller exkrementer från djur får endast användas om de i kombination med stallgödsel enligt punkt 2.1 b ovan följer begränsningarna i punkt 7.1 i del B i denna bilaga.”

Motivering

Vissa medlemsstater tillåter att djurexkrementer från konventionellt jordbruk används upp till 170 kgN/ha. Att använda konventionellt avfall som gödsel undergräver det ekologiska jordbrukets trovärdighet. Det snedvrider också konkurrensen mellan medlemsstaterna. Som en övergångslösning måste därför en klar minskning av mängden tillåtna konventionella gödsel minskas så att konventionella organiska gödselmedel kan överges helt och hållet då den nya förordningen om ekologiskt jordbruk träder i kraft.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Bestämmelserna för import av produkter från ekologiska jordbruk har fastställts provisoriskt i förordning (EEG) nr 2092/91. Kommissionen föreslår genom en ändring av denna förordning i förfarande 2005/0279(CNS) en förordning med medellång giltighetstid som den också kommer att ta över på lång sikt i den nya förordningen (2005/0278(CNS)) för ekologiska produkter som den föreslagit.

De ändringar till den gällande förordningen som föreslås i detta betänkande bör bidra till att samla nyttiga uppgifter och förslag för att främja ekologiskt jordbruk i tredjeländer och för att säkra standarderna vid införandet fram tills det att den nya förordningen införs.

Den gällande förordningen innehåller en förteckning över sex tredjeländer vars lagar ansågs vara likvärdiga med EU:s förordning vad beträffar odling, certifiering och saluföring av ekologiska produkter.

70 procent av importen av de ekologiska produkterna behandlas dock fortsättningsvis på basis av importtillstånd. Importtillstånden beviljas av behöriga myndigheter i medlemsstaterna, och förfarandena skiljer sig delvis från land till land. För importörer är det ofta svårt att skapa sig en överblick, och bestämmelserna för inspektioner och certifiering varierar mellan de enskilda medlemsstaterna.

Bestämmelserna i medlemsstaterna är inte tillräckliga och det saknas en gemensam databank över importmängder, producenter och importörer. Importtillstånden gäller för närvarande för ett år i taget och för en viss mängd av en bestämd produkt. Myndigheterna kontrollerar produktionsbestämmelserna och mängderna enbart på grundval av dokument och inte genom stickprov på ort och ställe. Beviljandet av importtillstånden kritiseras med rätta som byråkratiska och ineffektiva. Tydligen förekom det bedrägerier tidigare, trots relativt frekventa kontroller av importvaror.

Kommissionens och de nationella myndigheternas roll

Kommissionens förslag till ändring av den gällande förordningen går i princip i rätt riktning. EU bör strama upp förfarandet för erkännande av importerade ekologiska produkter för att skapa enhetliga inspektioner och certifieringar i hela Europa. Det är dock oklart hur bedrägerier skall kunna förhindras och hur kommissionen skall kunna bemästra den enorma uppgiften att övervaka kontrollorganen. Vad gäller den kompetens som de nationella myndigheterna utvecklat sedan 1991 bör dessa myndigheter fortfarande tas med i erkännande- och kontrollförfarandena. Dessa myndigheter bör ges övervakande och rådgivande funktioner. En gemensam databank över importer, som innehåller importörernas och producenternas namn, kontrollorgan och importmängder, bör utvecklas utgående från den databank som redan finns på kommissionen. En överblick över importerna kan vara till hjälp för att känna igen och förhindra dubbelcertifieringar och importer av konventionella varor med falska certifikat och för att garantera produkternas spårbarhet.

Riskorienterat inspektionsförfarande och klara bestämmelser

Det gällande kontrollsystemet inom det ekologiska jordbruket är processinriktat. Det betyder att kontrollförfarandet för import från tredjeländer lyder under andra ramvillkor och delvis genomförs på ett annat sätt än förfarandet för produkter inom ett land. Det bör dock absolut garanteras att ekologiska produkter, som kommer ut på marknaden med det ekomärke som gäller i hela EU, utan undantag framställts enligt principerna och bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91.

Vid import av ekologiska produkter från tredjeländer måste de behöriga nationella och europeiska myndigheterna ta hänsyn till att lagarna i produktionsländerna avviker från EU‑lagarna. I tredjeländer arbetar jordbrukarna delvis under andra förhållanden. Dokumentationskraven är i många tredjeländer inte lika höga som i EU. Oegentligheter kan uppstå långt borta från produktionen, vid omlastningsplatser, hamnar och vid mellanlagring. Dessutom står de olika certifierarna i tredjeländer under ett visst konkurrenstryck till följd av den ökade efterfrågan på ekologiska produkter, något som kan leda till en felaktigt uppfattad flexibilitet på grund av avståndet till slutkonsumenterna.

Därför är det oerhört viktigt att de speciella riskfaktorerna undersöks för att effektivera kontrollerna och inspektionerna. Kommissionen måste förbättra kontrollen av de ackrediterade kontrollörerna och genomföra stickprovskontroller av kontrollörerna vid osäkra punkter som man identifierat. Bestämmelserna för kontroller av importörer från tredjeländer måste utformas klarare och tydligare, och erkännandet och ackrediteringen av certifierare måste förenhetligas i hela EU.

Det måste finnas tillräckligt med flexibilitet för anpassning till de specifika förhållandena i tredjeländer. Eftersom certifieringen och inspektionen av importer från tredjeländer för med sig andra svårigheter än certifiering av produktion på den inre marknaden ställer sig föredraganden positivt till att såväl kontrollorgan med säte i som utanför EU måste genomgå ett ackrediteringsförfarande om de vill certifiera importer från tredjeländer.

Importbestämmelserna för produkter från ekologiskt jordbruk kan utgöra en förebild för ett kvalificerat marknadstillträde till EU. Vid ekologiska produkter erbjuder EU producenter och förädlare från tredjeländer en högvärdig marknad till goda priser, där dessa kan saluföra sina produkter förutsatt att de uppfyller klara och tydliga villkor.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Referensnummer

KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

27.1.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AGRI
2.2.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
2.2.2006

INTA
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

ENVI
30.1.2006

INTA
25.1.2006

IMCO
21.2.2006

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
26.1.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

20.2.2006

24.4.2006

20.6.2006

12.7.2006

 

Antagande

12.7.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María del Pilar Ayuso González, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jan Mulder

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Ingivande

19.7.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...