RAPPORT dwar il-ħarsien tal-wirt naturali, arkitettoniku u kulturali f'reġjuni rurali u gżejjer

20.7.2006 - (2006/2050(INI))

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Rapporteur: Nikolaos Sifunakis

Proċedura : 2006/2050(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0260/2006

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ħarsien tal-wirt naturali, arkitettoniku u kulturali f'reġjuni rurali u gżejjer

(2006/2050(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 151 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-UNESCO tas-16 ta' Novembru 1972 dwar il-Ħarsien tal-Wirt Kulturali u Naturali Dinji,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa tat-3 ta' Ottubru 1985 dwar il-Ħarsien tal-Wirt Arkitettoniku ta' l-Ewropa (Granada),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa tas-16 ta' Jannar 1992 dwar il-Ħarsien tal-Wirt Arkitettoniku ta' l-Ewropa (Valletta),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Pajsaġġ ta' l-20 ta' Ottubru 2000 adottat mill-Kunsill ta' l-Ewropa (Firenze),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Qafas tal-Kunsill ta' l-Ewropa tas-27 ta' Ottubru 2005 dwar il-Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà (Faro),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' Mejju 1972 dwar il-ħarsien tal-wirt kulturali Ewropew[1], ta' l-14 ta' Settembru 1982 dwar il-ħarsien tal-wirt arkitettoniku u arkeoloġiku Ewropew[2], tat-28 ta' Ottubru 1988 dwar il-konservazzjoni tal-wirt arkitettoniku u arkeoloġiku tal-Komunità[3], tat-12 ta' Frar 1993 dwar il-preservazzjoni tal-wirt arkitettoniku u l-ħarsien tal-beni kulturali[4] u tas-16 ta' Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Ħarsien tal-Wirt Kulturali u Naturali Dinji fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea[5],

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 508/2000/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Frar 2002 li tistabbilixxi l-programm Culture 2000[6],

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2005 fl-ewwel qari bil-mira li tiġi adottata d-Deċiżjoni Nru .../2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm Culture 2007 (2007-2013),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6 0000/2006),

A.  billi l-wirt kulturali huwa element ewlieni fl-identità u fl-iżvilupp storiku tal-ġnus ta' l-Ewropa,

B.  billi l-'wirt kulturali' jinkludi kemm elementi tanġibbli kif ukoll intanġibbli, li b'mod kostanti jistagħnew mill-kontribuzzjonijiet kulturali u kreattivi ta' kull ġenerazzjoni suċċessiva,

C.  billi l-wirt kulturali jinkludi kemm il-wirt arkitettoniku kif ukoll il-wirt naturali ikkaratterizzati mill-mod ta' għajxien tal-bniedem matul iż-żminijiet u f'postijiet differenti,

D.  billi l-Unjoni Ewropea hija ddedikata għall-ħidma li tippromwovi u tikkonserva d-diversità kulturali u l-kwalità tal-ħajja u tipproteġi l-ambjent,

E.  billi l-konservazzjoni ta' bosta elementi tal-wirt kulturali toħloq il-pedament għal aktar żvilupp soċjali u ekonomiku u b'hekk issaħħaħ il-ħarsien ambjentali, l-opportunitajiet ta' xogħol u l-integrazzjoni Ewropea,

F.  billi l-wirt kulturali huwa ta' importanza sinifikanti f'zoni rurali li, filwaqt li jagħmlu 90% tat-territorju Ewropew, qed ibatu mill-konsegwenzi ta' l-abbandun, tat-tnaqqis fil-popolazzjoni u ta' l-istaġnar ekonomiku,

G.  billi l-gżejjer Ewropej, b'mod partikulari l-iżgħar fosthom, irnexxielhom bejn wieħed u ieħor jippreservaw mingħajr bidliet il-konfigurazzjonijiet oriġinali tagħhom u l-wirt kulturali konsiderevoli tagħhom jeħtieġu appoġġ, ħarsien u promozzjoni,

H. billi huwa importanti li jiġu konservati u żviluppati mhux biss monumenti iżda wkoll elementi kulturali oħrajn li jiffurmaw u jagħmlu possibbli kundizzjonijiet ta' l-għajxien xieraq għall-abitanti ta' l-UE tal-lum,

I.   billi l-wirt kulturali Ewropew fis-sħuħija tiegħu, indipendentement mid-dimensjoni Ewropea, nazzjonali jew lokali tiegħu, huwa ta' valur fondamentali għaċ-ċittadini Ewropej,

1.  Jistieden lill-Kunsill biex jirrikonoxxi b'mod espliċitu l-kontribuzzjoni tal-wirt kulturali għall-integrazzjoni Ewropea fir-rigward ta' l-identità u n-nazzjonalità Ewropea, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli, l-iskambji interkulturali u d-diversità kulturali;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fit-tfassil ta' l-abbozz tal-proposti leġiżlattivi tagħha, timplimenta b'mod effettiv il-klawsola orizzontali ta' l-Artikolu 151(4) tat-Trattat KE fir-rigward tal-kultura, u tikkunsidra fid-dettall l-implikazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni proposta għall-kultura u għall-wirt kulturali bil-għan li tiżgura li miżuri għall-promozzjoni tagħhom ikunu inkorporati fil-politiki ta' l-Unjoni Ewropea;

3.  Huwa tal-fehma li l-wirt kulturali jrid jitħares bħala xi ħaġa sħiħa indiviżibbli li teħtieġ l-adozzjoni ta' miżuri konġunti ta' ħarsien;

4.  Jenfasizza li l-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ li jkun hemm approċċ integrat lejn l-ambjent kulturali, naturali u arkitettoniku kemm f'zoni urbani kif ukoll f'dawk rurali waqt li jisħaq li hemm bżonn li tingħata attenzjoni b'mod partikulari għall-wirt kulturali Ewropew f'zoni rurali;

5.  Jenfasizza wkoll li trid tingħata attenzjoni partikulari għall-ħarsien u l-promozzjoni tal-wirt naturali u arkitettoniku taz-zoni ta' gżejjer Ewropej;

6.  Huwa tal-fehma li kull azzjoni li tittieħed f'zoni rurali u ta' gżejjer trid tqis dawn il-prinċipji li ġejjin:

-    bilanċ sostenibbli bejn il-popolazzjoni u l-ambjent,

-    approċċ integrat għal zoni li tradizjonalment huma agrikoli,

-    parteċipazzjoni mill-popolazzjoni lokali fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta' politiki u l-alinjament bejn il-fehmiet tagħhom u d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet ċentrali;

-    djalogu kontinwu ma' organizzazzjonijiet soċjali, privati u volontarji li huma involuti b'mod attiv fil-qasam tal-wirt kulturali,

7.  Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea, lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet lokali u lill-organizzazzjonijiet kulturali u mhux governattivi biex jieħdu azzjoni biex jipproteġu u jirrijabilitaw il-wirt kulturali ta' l-Ewropa, b'mod partikulari komunitajiet żgħar tradizzjonali, u li titqajjem kuxjenza mal-pubbliku dwar l-importanza ta' dan;

8.  Jaħseb li l-fatturi li għandhom jitqiesu sabiex jiġi żviluppat dan is-settur partikolari, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-prinċipju ta' sussidjarjetà, għandhom jinkludu:

     -   stħarriġ sistematiku tal-wirt rurali,

-   il-ħolqien ta' qafas leġiżlattiv biex jiġi garantit il-ħarsien tiegħu, li jinkorpora inċentivi għall-konservazzjoni ta' bini u komunitajiet tradizzjonali u għal miżuri li jiżguraw li attivitajiet fir-rigward ta' bini ġdid ikunu kompatibbli ma' bini storiku li jinsab fil-viċinanzi u ma' l-arkitettura lokali,

      -   għajnuna finanzjarja għar-restawr ta' monumenti lokali u t-tkomplija ta' metodi tradizzjonali tal-biedja,

-   restawr komprensiv ta' abitazzjonijiet tradizzjonali u ta' forom tradizzjonali ta' l-arkitettura, li jinvolvu l-użu xieraq ta' materjali moderni u l-inkorporazzjoni ta' utilitajiet moderni fi strutturi tradizzjonali b'mod li ma jaffettwawx il-karattru tagħhom,

     -    konservazzjoni tal-kompetenza lokali u tal-professjonijiet tradizzjonali,

9.   Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jipprovdu meta meħtieġ inċentivi għat-twaqqigħ jew il-modifikazzjoni ta' bini li jistona u li jnaqqas mill-mertu, tal-karattru arkitettoniku partikolari tal-komunità jew lokalità fejn jinsabu jew ma' l-ambjent naturali u bini ieħor fil-viċinanzi;

10. Jistieden lill-Istati Membri, b'koperazzjoni mal-Kummissjoni, biex jippromwovu l-ħarsien u l-konservazzjoni tal-wirt kulturali tagħhom permezz tal-fondi strutturali u ta' inizjattivi li jeżistu bħal LEADER +, URBAN II u INTERREG III li fil-perjodu finanzjarju li jmiss (2007-2013) se jiġu inkorporati fl-istrumenti finanzjarji l-ġodda ta' koeżjoni politika u tal-politika agrikola komuni;

11. Jistieden lill-Istati Membri biex iżommu f'moħħhom li strateġiji ta' inċentivi finanzjarji jridu jinvolvu koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali u lokali u korpi u istituzzjonijiet lokali oħrajn (mingħajr ma wieħed jinsa li l-biċċa l-kbira tal-wirt reġistrat huwa reliġjuż) waqt li jfittxu biex jipproteġu u jtejbu l-ambjent naturali u kulturali tal-lokalitajiet ikkonċernati;

12. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu u jappoġġjaw l-iżvilupp ta' turiżmu alternattiv sostenibbli, li jagħtu prijorità lil komunitajiet tradizzjonali żgħar bl-għajnuna ta' strumenti finanzjarji tal-Komunità bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-Fond Ewropew għas-Sajd, eċċ;

13. Jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas tal-programmi Komunitarji preżenti, bħall-Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, biex jippromwovu miżuri biex jappoġġjaw is-snajja', l-arti applikata u l-attivitajiet professjonali, b'mod partikulari dawk li huma fil-periklu li jisparixxu u li huma meħtieġa għal restawr u konservazzjoni xierqa tal-wirt arkitettoniku;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu t-taħriġ għal professjonisti speċjalizzati fl-użu u fil-ġestjoni ta' l-ispazju, ta' l-arkitettura, tar-restawr u t-tiswija tal-bini u attivitajiet relatati, sabiex jiġu kkonservati l-kwalitajiet partikulari tal-wirt kulturali waqt li jkunu konformi mal-ħtiġijiet tal-lum; jistieden ukoll li jkun hemm miżuri biex jittejjeb it-taħriġ ta' ħaddiema tas-sengħa u ta' fornituri ta' materjali tradizzjonali u għall-għażla ta' metodi li jinvolvu l-użu kontinwu tagħhom;

15. Jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas tas-Seba' Programm ta' Qafas għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) biex tappoġġja l-isforzi biex jiġu żviluppati għodod, tekniki u metodi ġodda ta' konservazzjoni tal-wirt kulturali;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jipprovdux fondi Komunitarji għal proġetti li jista' jintwera biċ-ċar li se jwasslu għall-qerda ta' elementi ta' valur tal-wirt kulturali tagħna;

17. Jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas ta' programmi Komunitarji preżenti, biex tadotta miżuri li jiffaċilitaw aktar aċċessibilità u jinkoraġixxu kumpaniji żgħar, snajja' u tradizzjonijiet u drawwiet lokali, b'mod indipendenti permezz ta' kampanja kbira biex jiġu promossi rħula u komunitajiet fl-Istati Membri, sabiex tikkontribwixxi b'mod deċiżiv lejn l-iżvilupp ta' l-ekonomija lokali u l-esodu rurali;

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-qsim u l-iskambju ta' esperjenzi f'dan il-qasam permezz ta' konferenzi u laqgħat internazzjonali;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni, l-aktar fi ħdan il-qafas tal-programm 'Culture' (2007-2013) biex tagħti l-opportunità lil netwerks ta' sħab fl-Istati Membri varji li jimplimentaw proġetti plurijennali biex jippromwovu komunitajiet tradizzjonali restawrati mill-ġdid b'popolazzjoni ta', ngħidu aħna, inqas minn 1000 ruħ;

20.      Iqis li miżuri bħal dawn se jippermettu li jiġu organizzati attivitajiet kulturali li jfittxu li jiżviluppaw il-wirt kulturali ta' dawn il-komunitajiet bil-mira iktar fit-tul li tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn komunitajiet tradizzjonali fl-Ewropa u jkunu jistgħu jiżviluppaw il-kulturi lokali speċifiċi tagħhom flimkien mad-dimensjoni Ewropea tagħhom;

21.      Jixtieq l-iżvilupp fil-ġejjieni ta' azzjoni favur komunitajiet żgħar tradizzjonali simili għal dik li tistitwixxi l-bliet kapitali tal-kultura;

22.      Iqis li l-'Premju ta' l-Unjoni Ewropea għall-Wirt Kulturali' li huwa amministrat mill-'Europa Nostra' huwa inizjattiva ta' valur li għandha titkompla fil-ġejjieni; jaħseb li f'dan ir-rigward għandha tiġi introdotta kategorija ġdida ta' premji għall-aqwa restawr f'sens ġenerali ta' komunità tradizzjonali sabiex dawk il-komunitajiet li jirnexxielhom jikkonservaw bis-sħiħ jew parti mill-elementi tradizzjonali tagħhom jitħeġġu jsaħħu l-isforzi tagħhom f'dan il-kamp;

23.      Jilqa' l-proposta riċenti fi ħdan il-qafas tal-Kunsill għat-tfassil ta' lista tal-wirt kulturali Ewropew u jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġjaha; huwa tal-fehma li f'dan il-kuntest, trid tingħata importanza partikulari lill-wirt kulturali lokali ta' zoni rurali u gżejjer, u jridu jitqiesu wkoll l-aspetti intanġibbli tal-wirt kulturali; huwa tal-fehma li pajjiżi kandidati għandhom ukoll jiġu mistiedna biex jipparteċipaw f'din l-inizjattiva;

24.      Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jippromwovu 'Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali' sabiex il-pubbliku Ewropew isir iktar konxju ta' l-importanza li jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġi promoss il-wirt kulturali tagħhom;

25.      Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkooperaw mal-Kunsill ta' l-Ewropa bil-għan li jsir iktar promozzjoni ta' komunitajiet tradizzjonali u tal-wirt arkitettoniku f'zoni rurali u gżejjer bħala parti mill-inizjattiva 'Jiem Ewropej tal-Wirt Kulturali' sabiex il-pubbliku Ewropew isir iktar konxju tal-valur ta' monumenti arkitettoniċi lokali;

26.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-Kunsill ta' l-Ewropa.

NOTA SPJEGATTIVA

1.        Lejn strateġija komprensiva għall-wirt kulturali ta' l-Unjoni Ewropea

L-Unjoni Ewropea tkun irnexxiela ssawwar identità Ewropea komuni meta ċ-ċittadini tagħha jkunu konvinti li għandhom sehem mill-istess kultura. Huwa għalhekk essenzjali li politiki ta' l-Unjoni Ewropea jagħtu prijorità lill-għarfien tal-wirt kulturali naturali u arkitettoniku u l-konsegwenzi tagħhom għal ġenerazzjonijiet futuri bħala parti minn storja komuni u sors ta' ispirazzjoni għall-ġejjieni.

Il-konservazzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali jridu jitqiesu bħala parti integrali ta' l-objettivi ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea stipulati fl-Artikolu 2 tat-Trattat KE.

L-Unjoni Ewropea trid ukoll tadotta approċċ komprensiv lejn il-wirt kulturali sabiex id-dispożizzjonijiet li jipproteġuh ikunu inklużi fl-oqsma kollha ta' politika.

L-Artikolu 151(4) tat-Trattat KE jiddikjara 'li l-Komunità għandha tqis fl-azzjoni tagħha aspetti kulturali taħt dispożizzjonijiet oħrajn tat-Trattat, l-aktar biex tkun rispettata u titmexxa ’l quddiem id-diversità tal-kulturi tagħha. B'mod effettiv dan ifisser li l-kultura trid titqies f'kull kamp fir-rigward tal-politiki ta' l-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti b'mod partikulari fir-rigward tal-wirt kulturali li, minn natura tagħha nnifisha, trid titqies fir-rigward ta' politiki ta' l-Unjoni Ewropea fl-oqsma ta' l-agrikoltura, tar-reġjuni, ta' l-ambjent, tar-riċerka, ta' l-edukazzjoni u oħrajn.

Din il-klawsola orizzontali tat-Trattat hija l-muftieħ għal azzjoni effettiva mill-istituzzjonijiet ta' l-UE biex jipproteġu u jikkonservaw il-wirt kulturali.

Meta l-Kummissjoni tfassal proposti leġiżlattivi, id-Direttorat Ġenerali tagħha għall-Edukazzjoni u l-Kultura jrid jikkunsidra aktar l-impatt tagħhom fuq il-kultura u fuq il-wirt kulturali sabiex id-dimensjoni orizzontali tal-kultura titwettaq fil-prattika f'mod iktar xieraq fil-politiki kollha ta' l-Unjoni Ewropea.

2.        Rikonoxximent tal-wirt kulturali taz-zoni rurali u gżejjer

Ir-rapport jenfasizza n-natura speċifika u l-importanza tal-wirt kulturali naturali u arkitettoniku ta' l-Ewropa, bil-ħsieb tal-ħafna benefiċċji li jistgħu jitnisslu f'termini soċjali, ambjentali u ekonomiċi mill-integrazzjoni Ewropea.

B'mod iktar speċifiku, ir-rapport jipprova jimmarka l-isfidi li jinħolqu mir-rabta ma' dan l-aspett inqas magħruf tal-wirt kulturali, jiġifieri l-wirt kulturali Ewropew taz-zoni rurali u gżejjer, li jeħtieġu iktar ħarsien, u li tingħata attenzjoni partikulari lil komunitajiet tradizzjonali żgħar.

Madwar 90% tat-territorju ta' l-Ewropa mkabbra hija magħmula minn art għall-biedja li fiha riżervi prezzjużi ta' ħajja selvaġġa u beni kulturali. Minkejja dan, ħafna politiki li jirrigwardaw zoni rurali jonqsu li jirriflettu biżżejjed in-natura speċifika u l-ħtiġijiet attwali tagħhom. It-tkabbir mgħaġġel taz-zoni urbani għandu mhux biss implikazzjonijiet ekonomiċi iżda wkoll ambjentali, soċjali u kulturali, li jaffettwaw il-wirt kulturali ta' zoni rurali, li jibqgħu jagħmlu parti importanti tat-tifkira kollettiva Ewropea tagħna u li huma sors ta' kreatività.

It-tendenza preżenti hija li l-iktar li l-akbar attenzjoni tingħata lil eżempji promettenti tal-wirt kulturali tagħna, jiġifieri l-isbaħ monumenti, dawk il-bliet antiki li huma konservati l-aħjar u siti arkeoloġiċi. Waqt li l-konservazzjoni kontinwa tagħhom hija essenzjali, trid tingħata wkoll attenzjoni simili lil zoni Ewropej rurali u gżejjer, b'mod partikulari lil komunitajiet tradizzjonali żgħar.

Madankollu, dan il-wirt kulturali ta' valur qed jiddgħajjef il-ħin kollu mill-progress soċjali u teknoloġiku, minn metodi moderni tal-biedja, mill-esplojtazzjoni ekonomika mingħajr rażan u mill-iżvilupp tal-bini u l-indifferenza tal-bnedmin.

Għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm kuxjenza dwar l-importanza ta' mezz ta' ħajja naturali u tal-ħtieġa ta' amministrazzjoni fit-tul tal-wirt kulturali f'zoni rurali biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej kollha.

Politika effettiva f'dan il-qasam trid tkun imsejsa fuq dawn il-prinċipji li ġejjin:

a.        bilanċ sostenibbli bejn il-popolazzjoni u l-ambjent,

b.        approċċ integrat lejn zoni li huma tradizzjonalment agrikoli, li jmur lil hinn mill-interessi settorjali li jduru magħhom u li jinvolvi konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali u l-popolazzjoni lokali,

c.        parteċipazzjoni mill-popolazzjoni lokali fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta' politiki u l-alinjament bejn il-fehmiet tagħhom u d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet ċentrali;

3.        Il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali f'zoni rurali u gżejjer

Il-proposti speċifiċi li fih dan ir-rapport jippruvaw jiżguraw li l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet kulturali mhux governattivi jieħdu miżuri speċifiċi biex jipproteġu u jiżviluppaw il-wirt naturali u arkitettoniku kulturali ta' l-Ewropa, b'mod partikulari f'zoni rurali u gżejjer u f'komunitajiet tradizzjonali żgħar.

Il-proposti tagħha jinkludu dawn l-elementi li ġejjin:

-          stħarriġ sistematiku tal-wirt kulturali f'zoni rurali u gżejjer

-          it-tfassil ta' qafas leġiżlattiv biex il-wirt jiġi kkonservat,

-          l-iffinanzjar għar-restawr ta' monumenti lokali u t-tkomplija ta' metodi tradizzjonali tal-biedja,

-          miżuri komprensivi għar-restawr ta' l-arranġamenti arkitettoniċi oriġinali ta' komunitajiet tradizzjonali, u jitranġaw dawk l-interventi preċedenti li marru kontra dan il-għan,

-          taħriġ ta' professjonisti involuti fl-użu u fil-ġestjoni ta' l-ispazju, ta' l-arkitettura, tar-restawr ta' bini u attivitajiet relatati kif għandha tiġi kkonservata l-kwalità speċifika tal-wirt waqt li jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-lum,

-          taħriġ u appoġġ għal nies tas-snajja' u fornituri ta' materjali tradizzjonali u l-użu ta' metodi li jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid tagħhom.

4.        Azzjonijiet fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea

Meta wieħed iqis l-iffinanzjar mhux adegwat immirat lejn programmi kulturali tal-Komunità, approprjazzjonijiet addizzjonali jridu jinstabu minn strumenti Komunitarji oħrajn biex jiġi protett il-wirt kulturali.

Għalhekk għandha tingħata aktar attenzjoni lill-wirt kulturali, li għandu jiġi integrat b'mod sħiħ fil-politiki u l-istrumenti finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea, inklużi l-politika agrikola komuni u l-politika ta' koeżjoni, riċerka u kultura, eċċ.

(a)       Il-politika agrikola komuni

L-iżvilupp rurali sar it-tieni pilastru tal-politika agrikola komuni fil-Komunità. Miżuri biex jittejbu l-ambjent, il-pajsaġġ u l-kwalità tal-ħajja f'zoni rurali huma wieħed mill-prijoritajiet stipulati fid-deċiżjoni tal-Kunsill dwar strateġiji Komunitarji għall-iżvilupp rurali (2007-2013).

L-inizjattiva Komunitarja LEADER+, li fil-perjodu ta' ffinanzjar li ġej (2007-2013) se tagħmel parti mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali tat kontribut kbir lejn l-iżvilupp tal-wirt kulturali u arkitettoniku f'zoni rurali. B'mod simili l-iżvilupp tat-turiżmu rurali, li huwa wieħed mill-objettivi tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, jaf ukoll jgħin fil-konservazzjoni u fil-promozzjoni tal-wirt ta' zoni rurali u gżejjer.

Ir-rapporteur jaħseb li fil-ġejjieni Stati Membri għandhom jagħmlu użu aħjar ta' l-approprjazzjonijiet tal-politika agrikola komuni.

(b)       Politika ta' koeżjoni

Il-fondi strutturali, flimkien ma' l-inizjattivi Komunitarji li diġà jeżistu URBAN II u INTERREG III, li fil-perjodu ta' ffinanzjar li ġej (2007-2013) se jagħmlu parti mill-istrumenti finanzjarji ġodda tal-politika ta' koeżjoni, ukoll qed jagħtu kontribut ewlieni lejn il-konservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt kulturali.

Madankollu, l-użu tal-fondi strutturali għal proġetti ta' wirt kulturali jvarja b'mod qawwi minn Stat Membru għal ieħor. Skond il-Qafas ta' Sostenn Komunitarju pajjiżi bħall-Greċja u l-Portugall waqqfu programmi operattivi li huma speċifikament kulturali, waqt li pajjiżi oħrajn naqqsu milli juru interess simili.

Stati Membri għalhekk iridu jitħeġġu jużaw il-fondi strutturali biex jippromwovu l-wirt kulturali tagħhom.

(c)       Il-Programm 'Culture 2007' (2007-2013)

L-iskop u l-iffinanzjar tal-programm 'Culture 2000' li sal-lum appoġġja b'mod sinifikanti proġetti ta' wirt kulturali huma limitati. Ukoll, dan il-programm ma jiffinanzjax proġetti li għandhom bħala għan ir-restawr ta' bini jew monumenti.

Għalhekk tkun idea tajba li jiġu eżaminati possibilitajiet ġodda skond il-programm il-ġdid Culture 2007 (2007-2013).

Meta wieħed iqis li netwerks ta' sħab fl-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jippreżentaw proġetti plurijennali skond il-programm Culture, għandha tingħata konsiderazzjoni lill-ħolqien ta' netwerk ta', ngħidu aħna, ħames jew aktar komunitajiet tradizzjonali restawrati bis-sħiħ b'popolazzjoni taħt l-elf ruħ li jinsabu fi Stati Membri differenti.

F'dan il-każ jistgħu jittieħdu miżuri biex jiġi promoss il-wirt kulturali tagħhom bil-għan li tiżdied il-koperazzjoni bejn komunitajiet tradizzjonali fl-Ewropa, sabiex ikunu jistgħu jippromwovu mhux biss il-kulturi lokali speċifiċi tagħhom iżda wkoll id-dimensjoni Ewropea tagħhom.

5. Koperazzjoni mal-Kunsill ta' l-Ewropa

Il-Kunsill ta' l-Ewropa, permezz tal-bosta inizjattivi tiegħu, li ħafna minnhom isiru f'koperazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea, għandu rwol importanti fil-konservazzjoni tal-wirt kulturali Ewropew.

Eżempju wieħed ta' dan huwa l-istabbiliment tal-Jum Ewropew għall-Wirt Kulturali, meta monumenti u siti li s-soltu huma magħluqin għall-pubbliku għall-bqija tas-sena jiftħu l-bibien tagħhom għal viżitaturi. B'rabta ma' dan jista' jkun possibbli li jiżdiedu l-iniżjattivi għall-iżvilupp ta' komunitajiet tradizzjonali u tal-wirt arkitettoniku ta' zoni rurali u gżejjer sabiex il-pubbliku Ewropew isir iktar konxju tal-valur ta' monumenti lokali.

Huwa essenzjali li l-UE u l-Istati Membri jqisu l-ħafna Konvenzjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar il-konservazzjoni tal-wirt kulturali, arkeoloġiku u arkitettoniku ta' l-Ewropa u jsaħħu l-koperazzjoni tagħhom ma' dan il-korp skond l-Artikolu 151(3) tat-Trattat KE.

6. Azzjonijiet oħra

Fl-aħħarnett, il-wirt kulturali Ewropew jista' jiġi promoss permezz ta' inizjattivi speċifiċi bħal:

(a) l-introduzzjoni ta' 'Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali' bl-objettiv li ċ-ċittadini Ewropej isiru iktar konxji ta' l-importanza tal-promozzjoni tal-wirt kulturali tagħhom, waqt li ssir dispożizzjoni għall-miżuri meħtieġa;

(b) B'rabta mal-'Premju ta' l-Unjoni Ewropea għall-Wirt Kulturali' li huwa mmexxi minn Europa Nostra, tista' tiġi introdotta kategorija ġdida ta' premji għall-aqwa restawr ġenerali ta' komunità tradizzjonali, li jkunu ta' inċentiv ewlieni biex juru dak li wettqu komunitajiet li kkonservaw l-elementi tradizzjonali kollha tagħhom jew parti minnhom.

PROĊEDURA

Titolu

mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ħarsien tal-wirt naturali, arkitettoniku u kulturali f'reġjuni rurali u gżejjer

 

Referenzi

(2006/2050(INI))

Bażi legali

Artikolu 45

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CULT

16.3.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

16.3.2006

 

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
  Data tad-deċiżjoni

REGI

20.4.2006

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Nikolaos Sifunakis

3.10.2005

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

 

Eżami fil-kumitat

20.3.2006

29.5.2006

13.7.2006

 

 

Data ta' l-adozzjoni

13.7.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

26

 

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Data tat-tressiq

20.7.2006

 

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

2 sostituti tal-PPE kienu preżenti, iżda ġie kkunsidrat vot wieħed biss għall-votazzjoni finali.

  • [1]  ĠU C 62, 30.5.1974, p 5.
  • [2]  ĠU C 267, 11.10.1982, p 25.
  • [3]  ĠU C 309, 5.12.1988, p 423.
  • [4]  ĠU C 72, 15.3.1993, p 160.
  • [5]  ĠU C 262, 18.9.2001, p 48.
  • [6]  ĠU L 63, 10.3.2000, p 1.