Pranešimas - A6-0274/2006Pranešimas
A6-0274/2006

  PRANEŠIMAS dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo

  14.9.2006 - (2005/2036(REG))

  Konstitucinių reikalų komitetas
  Pranešėjas: Borut Pahor

  Procedūra : 2005/2036(REG)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0274/2006
  Pateikti tekstai :
  A6-0274/2006
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo

  (2005/2036(REG))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimą dėl įgaliojimų patikrinimo[1], ypač į jo 6 dalį,

  –   atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 15 d. generalinio sekretoriaus laišką,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6‑0274/2006),

  1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

  2.  primena, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalį šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

  Dabartinis tekstasPakeitimai

  Pakeitimas 1

  3 straipsnio -1 dalis (nauja)

   

  -1. Pasibaigus Parlamento rinkimams, Pirmininkas pakviečia valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas nedelsiant pranešti Parlamentui išrinktųjų Parlamento narių pavardes, kad visi Parlamento nariai galėtų užimti savo vietas Parlamente per pirmąjį po rinkimų posėdį.

   

  Kartu Pirmininkas atkreipia šių valdžios institucijų dėmesį į atitinkamas 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir ragina imtis būtinų veiksmų siekiant išvengti bet kokio nesuderinamumo su Europos Parlamento nario mandatu.

  (Šis pakeitimas iš dalies atitinka esamo 3 straipsnio 6 dalies, kuri bus panaikinta, jei šis pakeitimas bus priimtas, formuluotę.)

  Pakeitimas 2

  3 straipsnio -1a dalis (nauja)

   

  -1a Kiekvienas narys, apie kurio išrinkimą buvo pranešta Parlamentui, prieš užimdamas Parlamento nario vietą pateikia raštišką deklaraciją, kad jis neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Pasibaigus visuotiniams rinkimams ši deklaracija, jei įmanoma, pateikiama ne vėliau kaip prieš šešias dienas iki kitos Parlamento sesijos. Kol tikrinami Parlamento nario įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad Parlamento narys prieš tai pasirašė pirmiau minėtą raštišką deklaraciją, jis dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis.

   

  Jei, remiantis faktais, kuriuos galima patikrinti pasinaudojant viešais informacijos šaltiniais, nustatoma, kad Parlamento narys eina pareigas, nesuderinamas su jo, kaip Europos Parlamento nario, mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Parlamentas, remdamasis Pirmininko pateikta informacija, konstatuoja, kad atsirado laisva vieta.

  (Šis pakeitimas iš dalies atitinka esamo 3 straipsnio 5 dalies, kuri bus panaikinta, jei šis pakeitimas bus priimtas, formuluotę.)

  Pakeitimas 3

  3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

  Europos Parlamento nario įgaliojimus galima patvirtinti tik jam pateikus raštiškas deklaracijas, kaip to reikalaujama 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnyje ir šių Darbo tvarkos taisyklių I priede.

  Europos Parlamento nario įgaliojimus galima patvirtinti tik jam pateikus raštiškas deklaracijas, kaip to reikalaujama šiame straipsnyje ir šių Darbo tvarkos taisyklių I priede.

  Pakeitimas 4

  4 straipsnio 4 dalis

  4. Apie visus neatitikimus, kylančius dėl nacionalinės teisės aktų, pranešama Parlamentui, o šis į juos atsižvelgia.

  4. Tuo atveju, kai valstybės narės kompetentinga valdžios institucija praneša Pirmininkui apie Europos Parlamento nario mandato pabaigą, remiantis valstybės narės įstatymų nuostatomis, dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 3 dalyje numatyto nesuderinamumo arba atsiėmus mandatą, kaip numatyta to paties Akto 13 straipsnio 3 dalyje, Pirmininkas praneša Parlamentui, kad nuo valstybės narės praneštos datos mandatas baigia galioti, ir kviečia valstybę narę nedelsiant užpildyti laisvą vietą.

  Kai atitinkamos valstybių narių ar Sąjungos valdžios institucijos arba atitinkamas Parlamento narys praneša Pirmininkui apie paskyrimą eiti pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario mandatu, Pirmininkas apie tai informuoja Parlamentą, o šis konstatuoja, jog yra laisva vieta.

  Kai atitinkamos valstybių narių ar Sąjungos valdžios institucijos arba atitinkamas Parlamento narys praneša Pirmininkui apie paskyrimą arba išrinkimą eiti pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario mandatu, remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Pirmininkas apie tai informuoja Parlamentą, o šis konstatuoja, jog yra laisva vieta.

  Pakeitimas 5

  4 straipsnio 6 dalies 2 įtrauka

  - Parlamento nario paskyrimo į pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario mandatu pagal nacionalinius rinkimų įstatymus arba 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnį, atveju: nuo valstybių narių ar Sąjungos atitinkamų institucijų arba atitinkamo Parlamento nario nurodytos datos.

  - Parlamento nario paskyrimo arba išrinkimo į pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 arba 2 dalyje: nuo valstybių narių ar Sąjungos atitinkamų institucijų arba atitinkamo Parlamento nario nurodytos datos.

  Pakeitimas 6

  4 straipsnio 7 dalis

  7. Kai Parlamentas konstatuoja, jog yra laisva vieta, jis apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę.

  7. Kai Parlamentas konstatuoja, jog yra laisva vieta, jis apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę ir kviečia ją nedelsiant užpildyti vietą.

  Pakeitimas 7

  11 straipsnio paaiškinimas

  Jei įgaliojimų patikrinimo klausimas iškeliamas pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui, šis perduoda jį nagrinėti už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.

  Vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui suteikiami 3 straipsnio -1a dalies antroje pastraipoje numatyti Pirmininko įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliami pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui, perduodami už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1.   2004 m. gruodžio 14 d. sprendime dėl įgaliojimų patikrinimo Parlamentas nurodė, kad „2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, iš dalies keičiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą, parodė Darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių nuostatų netinkamumą, ypač priimant aiškaus nesuderinamumo atveju tikrinimo priemones (pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnį) nuo pat steigiamojo Europos Parlamento posėdžio pradžios“. Konstitucinių reikalų komiteto buvo paprašyta apsvarstyti „klausimą, susijusį su Darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimu, kad jie būtų pritaikyti prie pakeisto 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto ir kartu apibrėžtos nuostatos, kuriomis Parlamentui būtų suteikiamos veikimo galios aiškiais nesuderinamumo atvejais, siekiant užtikrinti, kad į steigiamąjį Parlamento posėdį galėtų susirinkti visi Parlamento nariai“.

  2.   Europos Parlamento pareiga tikrinti jo narių įgaliojimus kyla iš minėtojo Akto 12 straipsnio, kuriuo vadovaudamasis Parlamentas „atsižvelgia į valstybių narių oficialiai paskelbtus rezultatus ir sprendžia visus ginčus, galinčius kilti dėl šio Akto nuostatų, išskyrus ginčus, kylančius dėl šiame Akte minimų nacionalinės teisės nuostatų. Kitaip tariant, Europos Parlamentui Aktu perduodama atsakomybė užtikrinti (tiek, kiek numato pagal šio Akto nuostatų įgyvendinimas), kad jo sudėtis būtų teisėtai formuojama.

  3.   Taigi Parlamento Darbo tvarkos taisyklėse turėtų būti numatytos tinkamos procedūrinės priemonės, siekiant užtikrinti, kad Parlamentas bet kuriuo metu veikia visiškai teisėtai.

  4.   Įgyvendinant Akto nuostatas kilo tam tikrų praktinių sunkumų, ypač dėl to, kad tam tikrais atvejais kompetentingos valstybių narių institucijos per vėlai pranešė išrinktų kandidatų vardus ir pavardes, ir dėl Akto 7 straipsnio pakeitimo, pagal kurį Europos Parlamento nario pareigos nesuderinamos su valstybės narės parlamento nario pareigomis.

  5.   Šiame pranešime pateikti pasiūlymai iš dalies padeda į Darbo tvarkos taisykles įtraukti Parlamento administracijos sukauptą pažangiąją patirtį[2]. Naujuose pakeitimuose numatomos priemonės, kurias lengva taikyti ir kurios nepažeidžia išrinktų Parlamento narių teisių, numatytų teisės aktuose, ir jų orumo. Be to, siekiant skaidrumo, siūloma pakeisti tam tikrų nuostatų tvarką, laikantis įvairių procedūrinių etapų chronologinės tvarkos.

  6.   1 pakeitimu įgyvendinama dabartinė tvarka – kreipimasis į valstybių narių valdžios institucijas – ir atkreipiamas jų dėmesys į tai, kad pranešimus reikia teikti laiku, siekiant užtikrinti tinkamą naujai išrinkto Parlamento veiklą nuo pat jo steigiamojo posėdžio pradžios. Be to, valstybėms narėms vertėtų priminti apie jų atsakomybę prieš teikiant bet kokį pranešimą patikrinti, ar nėra jokio nesuderinamumo.

  7.   2 pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai išrinktasis narys, užimdamas pareigas, nesuderinamas su jo, kaip Parlamento nario pareigomis, dalyvauja priimant Parlamento sprendimus. Pagal siūlomo pakeitimo nuostatas, deklaraciją, kurią pateikti šiuo metu reikalaujama pagal 3 straipsnio 2 dalį ir kurioje nurodoma, kad narys neužima pareigų, kurios pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnį yra nesuderinamos su Parlamento nario pareigomis, kiekvienas narys pateikia, prieš užimdamas Parlamento nario vietą. Teisė užimti vietą Parlamente ir jo valdymo organuose bei naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis turėtų priklausyti nuo šios iš anksto pateikiamos deklaracijos. Ir toliau galios 3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostata, kurioje nurodoma, kad nepateikus tokios deklaracijos, mandato galiojimas negali būti patvirtintas. Tačiau galima manyti, kad būtų pagrįsta susiaurinti minėtosios deklaracijos sritį taip, kad į ją patektų tik 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti nesuderinamumo atvejai, nes valstybių narių įstatymuose numatytais nesuderinamumo atvejais pagal 7 straipsnio 3 dalį Parlamentas imasi veiksmų, remdamasis tinkamu valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimu (žr. 4 pakeitimą).

  8.   Kadangi atitinkami faktai dėl nesuderinamumo paprastai viešai žinomi, išankstinė tokio pobūdžio deklaracija galėtų būti pakankama apsaugos priemonė užtikrinant, kad Parlamente nebūtų narių, užimančių pareigas, kurios yra nesuderinamos su Parlamento nario pareigomis. Kita vertus, kai narys, prieš užimdamas vietą, atsisako pateikti minėtąją deklaraciją, gali būti manoma, kad tai pakankamas pagrindas nesuderinamumui. Taip tokiam nariui pagrįstai atsisakoma suteikti teises tol, kol jis pateiks deklaraciją arba klausimas bus išspręstas kitais būdais.

  9.   Kita 2 pakeitime pateikiama naujovė –Parlamento Pirmininkui suteikiama išskirtinė teisė pranešti Parlamentui, kai, remiantis faktais, kuriuos galima patikrinti pasinaudojant viešais informacijos šaltiniais, nustatoma, jog narys užima pareigas, nesuderinamas su Parlamento nario pareigomis. Vadovaujantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatomis, tai leistų Parlamentui konstatuoti, kad atsirado laisva vieta.

  10. 3 pakeitime siūlomas techninis patikslinimas, kadangi pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą minėtoji deklaracija nėra būtinai reikalinga. Toks reikalavimas yra procedūrinė taisyklė, kurią Parlamentas teisėtai numatė Darbo tvarkos taisyklėse, siekdamas tinkamai įgyvendinti Akto nuostatas.

  11. 4, 5 ir 6 pakeitimais tiesiog siekiama pritaikyti Parlamento Darbo tvarkos taisyklių straipsnius prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatų, iš dalies pakeistų 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. sprendimais.

  12. 7 pakeitime siūloma su vyriausiuoju pagal amžių nariu susijusi 11 straipsnio interpretacija, pagal kurią jam leidžiama siūlyti Parlamentui spręsti bet kokį aiškų nesuderinamumo klausimą, jei toks iškiltų vykstant steigiamajam posėdžiui.

  2005/2036(REG)

  • [1]  OL C 226 E, 2005 9 15, p. 51; pranešėjas: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
  • [2]  Tvarka, kurios šiuo metu laikomasi, apibūdinama Parlamento tarnybų pažymoje, pateiktoje pranešime nariams PE 368.027 v01-00.

  TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (17.7.2006)

  pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

  dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo
  (2005/2036)(REG))

  Nuomonės referentas: Giuseppe Gargani

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Nuomonės referentas sutinka su atsakingo komiteto pranešėjo pasirinkta kryptimi. Nuomonės referentas mano, kad Europos Parlamento teisė tikrinti savo narių įgaliojimus, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 12 straipsnyje (ir vėlesniuose pakeitimuose), turėtų būti tinkamai nurodyta Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse, siekiant užtikrinti, jog bet kuriuo metu jis veikia visiškai teisėtai.

  Nuomonės referentas palankiai vertina atsakingo komiteto pranešėjo siūlomas priemones, skirtas išspręsti praktinio pobūdžio problemoms (ypač palaikant santykius su nacionalinėmis valdžios institucijomis), kurios buvo būdingos iki šiol galiojusiai procedūrai.

  Tačiau nuomonės referentas siūlytų pakeisti kelis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio aspektus, nes į juos svarbu atsižvelgti nustatant naują įgaliojimų patikrinimo procedūrą, kuri būtų užtektinai lanksti ir išsami.

  1 pakeitimo tikslas – dar kartą atkreipti valstybių narių valdžios institucijų dėmesį į tai, kad būtina laiku pranešti išrinktų narių pavardes, o 2 pakeitimas susijęs su deklaracijos, kurią reikia pateikti pagal 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, turiniu ir pasekmėmis.

  Pirma, visų pirma turint mintyje pastarąjį pakeitimą, reikėtų patikslinti, kad 1976 m. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, o ne valstybių narių įstatymuose (žr. cituojamo 1976 m. Akto 7 straipsnio 3 dalį) nurodyta, kokiais atvejais egzistuoja nesuderinamumas.

  Antra, siekiant per apibrėžtą laikotarpį užtikrinti Europos Parlamento plenarinio posėdžio teisėtumą, nors minėtosios deklaracijos nepateikusiam Parlamento nariui ir neleidžiama vykdyti savo įgaliojimų, tačiau nustatomas galutinis terminas, iki kurio jis gali sau leisti skirti laiko pagalvoti ir kuris sutampa su pirmojo eilinio posėdžio, vykstančio po pranešimo apie tokio nario išrinkimą, data.

  Trečia, jei deklaracija nepasirašoma per nustatytą terminą arba jei yra nesuderinamumo atvejų, siūloma taikyti procedūrą, skirtą oficialiai paskelbti apie neužimtą vietą.

  PAKEITIMAI

  Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Galiojantis tekstasParlamento pakeitimai

  Pakeitimas 1

  3 straipsnio -1 dalis (nauja)

   

  -1. Pasibaigus Parlamento rinkimams, Pirmininkas pakviečia valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas nedelsiant pranešti Parlamentui išrinktųjų Parlamento narių pavardes, kad visi Parlamento nariai galėtų užimti savo vietas Parlamente per pirmąjį po rinkimų posėdį.

   

  Kartu Pirmininkas atkreipia šių valdžios institucijų dėmesį į atitinkamas 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir ragina imtis būtinų veiksmų siekiant išvengti bet kokio nesuderinamumo su Europos Parlamento nario mandatu.

  Pakeitimas 2

  3 straipsnio -1a dalis (nauja)

   

  -1a Kiekvienas narys, apie kurio išrinkimą buvo pranešta Parlamentui, prieš užimdamas Parlamento nario vietą, pateikia raštišką deklaraciją, kad jis neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu, kaip numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Kol tikrinami Parlamento nario įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad Parlamento narys prieš tai pasirašė pirmiau minėtą raštišką deklaraciją, jis dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis. Jei tokia deklaracija nepasirašoma iki pirmojo posėdžio, vykstančio po pranešimo apie tam tikro nario išrinkimą, datos, taikoma šios dalies antroji pastraipa.

   

  Jei yra nesuderinamumo atvejų, kaip nustatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Pirmininkas informuoja Parlamentą, kuris konstatuoja, kad atsirado laisva vieta.

  Pakeitimas 3

  11 straipsnis, paaiškinimas

  Jei įgaliojimų patikrinimo klausimas iškeliamas pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui, šis perduoda jį nagrinėti už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.

  Vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui suteikiami 3 straipsnio -1a dalies antroje pastraipoje numatyti Pirmininko įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliami pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui, perduodami už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo

  Nuorodos

  2005/2036(REG)

  Atsakingas komitetas
    

  AFCO

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

  JURI

  28.4.2006

   

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)
    Paskyrimo data

  Giuseppe Gargani

  19.4.2006

   

  Svarstymas komitete

  21.2.2006

  13.7.2006

   

   

   

  Priėmimo data

  13.7.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  Už:

  Prieš:

  Susilaikė:

  20

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Hiltrud Breyer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

  Sharon Bowles, Mieczysław Edmund Janowski, Peter Liese, Miroslav Mikolášik

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo

  Procedūros numeris

  2005/2036(REG)

  Svarstytas (-i) pasiūlymas (-ai) dėl pakeitimo

   

   

   

  Atsakingasis komitetas
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFCO
  28.4.2005

  Sprendimo parengti pranešimą data

  20.4.2005

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  28.4.2005

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI
  6.4.2006

   

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta
    Sprendimo priėmimo data

   

   

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)
    Paskyrimo data

  Borut Pahor
  20.4.2005

   

  Pakeistas (-i) pranešėjas(-ai)

   

   

  Svarstymas komitete

  14.9.2005

  22.2.2006

  3.5.2006

   

   

  Priėmimo data

  11.9.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +

  -

  0

  9

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Carlos Carnero González, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Genowefa Grabowska, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rihards Pīks, Johannes Voggenhuber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Gérard Onesta

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) ( 178 str. 2 dalis)

   

  Pateikimo data

  14.9.2006

   

  Pastabos
  (pateikiamos tik viena kalba)