ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

18.9.2006 - (COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Magda Kósáné Kovács

Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0282/2006

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0280)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0289/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0282/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης ΕΕ, η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, με στόχο την ανάπτυξη και την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αποτελεσματική προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν τη βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος και τις βασικές προϋποθέσεις για την εδραίωση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να διασφαλισθούν οι αρχές των άρθρων 6 και 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένας οργανισμός που να είναι σε θέση να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα μπορούσε να είναι ένας κατάλληλος φορέας που θα εξασφαλίζει κανονική επισκόπηση της επιβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη της νομοθετικής δράσης της Ένωσης.

Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει ισχυρή εξουσιοδότηση και ειδική θέση μεταξύ των οργάνων της ΕΕ. Εάν ο Οργανισμός είναι ανεξάρτητος θα είναι και αξιόπιστος, ως προϋπόθεση για την κατάλληλη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτού και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Η θέση του Οργανισμού θα πρέπει να ενισχυθεί με σαφή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τόσο για να αποφευχθεί η επανάληψη όσο και για να δοθεί στον Οργανισμό όλη η απαραίτητη ενίσχυση και να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά του.

Ο Οργανισμός χρειάζεται επίσης την εκτεταμένη αρμοδιότητα που παρέχεται από την παρούσα απόφαση του Συμβουλίου για να καλύπτει ευρύτερο πεδίο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η εξουσιοδότηση του Οργανισμού να καλύπτει δράσεις σε τομείς του τίτλου VI της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκεί.

Η πρόσφατη εμπειρία με τις πτήσεις της CIA στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχει πλήρη στήριξη σε ό, τι αφορά την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, είναι λογικό όλες οι πληροφορίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα να εξασφαλίζονται από έναν ανεξάρτητο φορέα, με βάση τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να αναπτύξουν τις πολιτικές τους.

Το πεδίο δράσης του Οργανισμού πρέπει να συμπληρωθεί με τις δραστηριότητες στον τομέα του Τίτλου V (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ.

Ο εν λόγω τίτλος θα εξασφαλίσει τη νομική βάση που θα δώσει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να συλλέγει στοιχεία για τρίτες χώρες όταν κινδυνεύει η εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

Η εξουσιοδότηση του Οργανισμού να ασκεί τις δραστηριότητές του σε τομείς που αναφέρονται στους Τίτλους V και VI της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια σ' αυτούς τους τομείς, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ενδεχομένως η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαφάνεια θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό, τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία απολαύουν και θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας παιδείας σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ, η οποία μπορεί να προωθηθεί με επιτυχία πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, ως μία από τις βασικές της αξίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

22.9.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
29.9.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Magda Kósáné Kovács
14.9.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2005

4.5.2006

24.1.2006

1.6.2006

22.2.2006

23.3.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

30

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης,

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Wise

Ημερομηνία κατάθεσης

18.9.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)