MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla

18.9.2006 - (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Magda Kósáné Kovács

Menettely : 2005/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0282/2006

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla

(KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0280)[1],

–   ottaa huomioon EU:sta tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon EU:sta tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0289/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0282/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

(2 a) EU:sta tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti unioni määrittelee ja toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, joka kattaa kaikki ulko- ja turvallisuuspolitiikan alat ja jonka tavoitteena on kehittää ja lujittaa kansanvaltaa ja oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Tehokas perusoikeuksien suojeleminen ja edistäminen ovat demokratian perusta sekä keskeisiä edellytyksiä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen lujittamiselle Euroopan unionissa.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan ja perusoikeuskirjan perusperiaatteiden varmistaminen sekä Euroopan unionin tämänhetkisen ihmisoikeustilanteen parantaminen vaativat elintä, joka pystyy tukemaan toimielinten sekä muiden muassa Euroopan oikeusasiamiehen, Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimintaa.

Perusoikeusvirasto voisi olla sopiva elin laatimaan säännöllisen yleiskatsauksen ihmisoikeuksien edistämisestä yhteisön lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanon yhteydessä sekä antamaan kaikki tarvittavat tiedot unionin lainsäädäntötoiminnan kehittämiseksi.

Tämän vuoksi perusoikeusvirastolla on oltava laajat valtuudet ja erityinen aseman EU:n virastojen joukossa. Jos perusoikeusvirasto on riippumaton, sillä on uskottavuutta, mikä on ennakkoehto viraston, yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden väliselle asianmukaiselle vuorovaikutukselle. Viraston asemaa olisi vahvistettava selvällä Euroopan neuvoston ja Euroopan yhteisön välisellä sopimuksella, jotta vältettäisiin sekä päällekkäisyys että annettaisiin virastolle kaikki tarvittavat tiedot ja varmistettaisiin sen tehokkuus.

Perusoikeusvirasto tarvitsee myös tällä neuvoston päätöksellä annetut laajennetut toimivaltuudet siksi, että sillä olisi entistä laajempi näkemys Euroopan unionin toimista. Viraston valtuuttaminen harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston aloilla ei kuitenkaan riitä.

Viimeaikaiset kokemukset muun muassa CIA:n lennoista Euroopassa osoittavat, että Euroopan unionin on saatava täysimääräisesti perusoikeuksien suojelemiseen ja edistämiseen liittyvää tukea. Sen takia on järkevää, että riippumaton elin hankkii kaikki perusoikeuksia koskevat tiedot, joiden perusteella EU:n toimielimet voivat harjoittaa toimiaan ja kehittää politiikkojaan.

Viraston toimialaa on tarpeen täydentää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston alaan (yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka) kuuluvilla toimilla, jotta se voi tukea kaikkia asiaankuuluvia EU:n politiikkoja.

Sillä luodaan oikeusperusta, jonka pohjalta viraston on mahdollista kerät kolmansia maita koskevia tietoja, kun on kyse EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta.

Viraston valtuuttaminen harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V ja VI osaston mukaisilla aloilla lisää entisestään näitä aloja koskevaa avoimuutta, mikä saattaa lisätä toimielinten demokraattista toimintakykyä ja vahvistaa Euroopan unionin kansalaisten luottamusta.

Avoimuus tekee Euroopan unionin kansalaiset tietoisiksi nauttimistaan perusoikeuksistaan ja edistää EU:n sisäistä perusoikeuksiin liittyvää kulttuuria, jota voidaan myöhemmin menestyksekkäästi edistää unionin rajojen ulkopuolella yhtenä sen perusarvoista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

22.9.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
29.9.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Magda Kósáné Kovács
14.9.2009

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

4.10.2005

24.1.2006

22.2.2006

23.3.2006

 

 

4.5.2006

1.6.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.9.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides,

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Thomas Wise

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.9.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...