POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o pooblastitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji

18.9.2006 - (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Magda Kósáné Kovács

Postopek : 2005/0125(CNS)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o pooblastitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji

(KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2005)0280)[1],

–   ob upoštevanju člena 34(2)(c) Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0289/2005),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0282/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog, v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, ali namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

 

(2a) V skladu s členom 11 Pogodbe EU določi in izvaja Unija skupno zunanjo in varnostno politiko, ki zajema vsa področja zunanje in varnostne politike in ki si prizadeva za razvoj in okrepitev demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

  • [1]  UL C xx, xx

OBRAZLOŽITEV

Učinkovito varstvo in spodbujanje temeljnih pravic sta podlaga demokracije in temeljna pogoja za utrditev območja svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji.

Za jamčenje za načela iz členov 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji in Listini o temeljnih pravicah ter izboljšanje sedanjih razmer na področju človekovih pravic potrebuje Evropska unija organ, ki lahko podpira dejavnosti institucij ter med drugim Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega varuha osebnih podatkov in Sodišča Evropskih skupnosti.

Agencija za temeljne pravice bi lahko bila ustrezen organ, ki bi zagotavljal redno pregledovanje zagotavljanja človekovih pravic med izvajanjem evropske zakonodaje in politike ter da bi se zagotovili vsi zahtevani podatki za razvoj zakonodajne dejavnosti Unije.

Zato mora Agencija imeti veliko pristojnosti in pooblastil ter poseben položaj med agencijami EU. Če je Agencija samostojna, bo verodostojna, kar je predpogoj za ustrezno vzajemno delovanje Agencije, evropskih institucij in držav članic. Položaj Agencije mora biti okrepljen z jasnim sporazumom med Svetom Evrope in Evropsko skupnostjo, da bi se izognili podvajanju in dali Agenciji vse potrebno, da bi zagotovili njeno učinkovitost.

Agencija mora prav tako razširiti pristojnosti iz tega sklepa Sveta na širše področje dejavnosti Evropske unije. Vendar pooblastitev Agencije za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji ni zadostna.

Zadnje izkušnje, med drugim v zvezi s preleti CIA v Evropi, kažejo, da potrebuje Evropska unija popolno podporo pri varstvu in spodbujanju temeljnih pravic. Zato je smiselno, da neodvisno telo zagotovi vse podatke o temeljnih pravicah, ki so lahko podlaga za dejavnosti institucij EU in razvoj njene politike.

Področje delovanja Agencije morajo dopolnjevati dejavnosti s področja iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji (Skupna zunanja in varnostna politika), tako da lahko podpira vso pomembno politiko EU.

Zagotovilo bo pravno podlago, ki bo Agenciji omogočila zbiranje podatkov o tretjih državah, ko bo ogroženo izvajanje politike EU.

Pooblastitev Agencije za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslovov V in VI Pogodbe o Evropski uniji bo omogočila boljšo preglednost na teh področjih, kar bi lahko povečalo demokratično delovanje institucij in okrepilo zaupanje državljanov Evropske unije.

Preglednost bo omogočila osveščenost državljanov Evropske unije o temeljnih pravicah, ki jih imajo, in izboljšala kulturo temeljnih pravic v EU, ki se bo lahko potem uspešno spodbujala zunaj meja Unije kot ena od njenih temeljnih vrednot.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Sklepa Sveta o pooblastitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.9.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
29.9.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Magda Kósáné Kovács
14.9.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanjuPosvetovanje z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

4.10.2005
4.5.2006

24.1.2006
1.6.2006

22.2.2006

23.3.2006


Datum sprejetja

13.9.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides,

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Wise

Datum predložitve

18.9.2006

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...