Betänkande - A6-0282/2006Betänkande
A6-0282/2006

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen

  18.9.2006 - (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)) - *

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Magda Kósáné Kovács

  Förfarande : 2005/0125(CNS)
  Dokumentgång i plenum

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets beslut om att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen

  (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0280)[1],

  –   med beaktande av artikel 34.2c i EG-fördraget,

  –   med beaktande av artikel 39.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0289/2005),

  –   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0282/2006).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

  3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  Kommissionens förslagParlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  Skäl 2a (nytt)

   

  (2a) I enlighet med artikel 11 i EU-fördraget är det unionens uppgift att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som omfattar alla områden inom utrikes- och säkerhetspolitiken och som skall ha som mål att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  Att effektivt skydda och främja de grundläggande rättigheterna är grunden för demokratin och utgör den centrala förutsättningen för Europeiska unionens konsolidering av området med frihet, säkerhet och rättvisa.

  För att kunna erbjuda garantier för principerna i artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, och för att förbättra det nuvarande läget för de mänskliga rättigheterna, behöver Europeiska unionen ett organ som har möjlighet att stödja den verksamhet som bedrivs inom institutionerna och bland annat hos Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och EG-domstolen.

  Byrån för grundläggande rättigheter skulle kunna vara ett lämpligt organ som regelbundet tillhandahåller en överblick över efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna vid genomförandet av gemenskapslagstiftningen och -politiken, samt lämnar alla upplysningar som behövs för att utveckla unionens verksamhet som lagstiftare.

  Därför måste byrån få ett starkt mandat och en särskild ställning bland EU:s organ. Om byrån blir oberoende kommer den även att bli trovärdig, vilket är en förutsättning för att den skall kunna samverka med gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna. Byråns ställning bör förstärkas genom ett tydligt avtal mellan Europarådet och Europeiska gemenskapen, både för att undvika överlappning och för att ge byrån all information den behöver och garantera att den blir effektiv.

  Byrån behöver även den utökade behörighet som detta rådsbeslut erbjuder, i syfte att kunna tillämpa ett bredare tillvägagångssätt i fråga om Europeiska unionens verksamhet. Det är emellertid inte tillräckligt att ge byrån rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen.

  Den senaste tidens erfarenheter från bland annat CIA:s flygningar i Europa visar att Europeiska unionen måste ha fullskaligt stöd för att kunna skydda och främja de grundläggande rättigheterna. Därför är det rimligt att låta all information om grundläggande rättigheter tillhandahållas av ett oberoende organ, som kan bilda grundvalen för EU-institutionernas verksamhet och politikutveckling.

  Byråns verksamhetsområde måste kompletteras med verksamhet på de områden som avses i avdelning V (gemensam utrikes- och säkerhetspolitik) i fördraget om Europeiska unionen, så att byrån kan ge stöd på alla relevanta EU-politikområden.

  Det kommer att tillhandahålla den rättsliga grund som ger byrån möjlighet att samla in uppgifter om tredjeländer när det handlar om att genomföra EU:s politik.

  Att ge byrån rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelningarna V och VI i fördraget om Europeiska unionen kommer att erbjuda ökad öppenhet och insyn på dessa områden, vilket skulle kunna förbättra institutionernas sätt att fungera demokratiskt och skulle kunna stärka unionsmedborgarnas förtroende.

  Öppenhet och insyn kommer att göra unionsmedborgarna medvetna om de grundläggande rättigheter de åtnjuter och förbättra miljön för de grundläggande rättigheterna i EU, och dessa kan sedan med framgång främjas utanför unionens gränser som en av unionens grundläggande värderingar.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets beslut om att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen

  Referensnummer

  KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  22.9.2005

  Ansvarigt utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  LIBE
  29.9.2005

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Inget yttrande avges
    Beslut

   

   

   

   

   

  Förstärkt samarbete
    Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Magda Kósáné Kovács
  14.9.2005

   

  Tidigare föredragande

   

   

  Förenklat förfarande – beslut

   

  Bestridande av den rättsliga grunden
    JURI:s yttrande

   

   

   

   

   

  Ändrad anslagstilldelning
    BUDG:s yttrande

   

   

   

   

   

  Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

   

  Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

   

  Behandling i utskott

  4.10.2005

  24.1.2006

  22.2.2006

  23.3.2006

   

   

  4.5.2006

  1.6.2006

   

   

   

  Antagande

  13.9.2006

  Slutomröstning:resultat

  +:

  –:

  0:

  30

  6

  1

  Slutomröstning:närvarande ledamöter

  Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

  Slutomröstning:närvarande suppleanter

  Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

  Slutomröstning:närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Thomas Wise

  Ingivande

  18.9.2006

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...