BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

18.9.2006 - (KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS)) - *

Udenrigsudvalget
Ordfører: Jelko Kacin

Procedure : 2006/0057(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0285/2006
Indgivne tekster :
A6-0285/2006
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

(KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0162)[1],

 der henviser til EF-traktatens artikel 181 A, stk. 2, første punktum, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0170/2006),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A6‑0285/2006),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 5 A (ny)

 

(5a) For at opretholde EU's deltagelse i regionen på et højt niveau bør Kommissionen sikre, at den relevante faglige viden, som Agenturet har erhvervet gennem sin tekniske og finansielle bistand til de pågældende lande, ikke går tabt ved overførslen af beføjelser, og at der gives garanti for den nødvendige kontinuitet i arbejdet.

Begrundelse

For at konsolidere og fremme reformprocessen i regionen er det nødvendigt at sikre, at den indsamlede viden og tekniske ekspertise, som Agenturet har erhvervet i den periode, det har eksisteret, overføres til delegationerne.

Ændringsforslag 2

ARTIKEL 1 A (ny)

 

Artikel 1a

 

Rapporter

 

1. Med henblik på klarhed og gennemsigtighed forelægger Kommissionen kvartalsrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet med en redegørelse for de nuværende operationelle detaljer i forbindelse med overførselsplanen, herunder fordelingen af opgaver mellem Agenturet og Kommissionens relevante delegationer og detaljer vedrørende samarbejdet mellem dem i overgangsperioden. Rapporterne henviser også til den planlagte tidsplan for overførselsprocessen, de resultater, der er opnået siden den seneste rapport, og nye mål, der skal sættes, og indeholder endvidere en oversigt over, hvordan overførslen vil fungere i praksis for alle de berørte lande og især for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på baggrund af dens status som kandidatland.

 

2. I forbindelse med de i stk. 1 nævnte rapporter forelægger Kommissionen en detaljeret redegørelse for

a) de foranstaltninger, den agter at træffe for at fremme regionale projekter, som f.eks. projekter, der indebærer samarbejde mellem lande, og grænseoverskridende infrastrukturprojekter efter Agenturets opløsning;

 

b) og planerne for opgraderingen af Kommissionens delegationer og/eller kontorer efter adskillelsen af republikkerne Serbien og Montenegro. Rapporterne indeholder også forslag til en opgradering af de delegationer og/eller kontorer, der beskæftiger sig med Kosovos fremtidige status.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslog i sin rapport til Rådet og Parlamentet af 23. december 2005, at Det Europæiske Genopbygningsagentur blev opløst samtidig med, at man også søgte om en forlængelse på yderligere to år indtil den 31. december 2008 med bibeholdelse af Agenturets nuværende status og mandat. Agenturet skal sammen med dets aktiviteter under CARDS-programmet gradvist opløses og erstattes af Kommissionens delegationer og kontorer, som skal forvalte det nye finansieringsinstrument IPA.

Ordføreren støtter forslaget, men henleder opmærksomheden på, at opløsningen af Agenturet falder sammen med en kritisk periode i udviklingen på det vestlige Balkan. Det er vigtigt, at overgangsperioden gennemføres effektivt og gnidningsløst for at konsolidere de allerede opnåede resultater og for at fremme den regionale stabilitet.

Endvidere kræver overdragelsen af beføjelser til delegationerne på forhånd en solid planlægning, hvor der tages behørigt hensyn til de ændrede politiske forhold for at sikre, at tidsplanen for overførslen af beføjelser overholdes på passende måde. Overgangen bør på ingen måde hindre Agenturet i at reagere hurtigt på de behov, der opstår som følge af politiske begivenheder i området.

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET (14.7.2006)

til Udenrigsudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur
(KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

Rådgivende ordfører: Edit Herczog

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslog i sin rapport til Rådet og Parlamentet af 23. december 2005 at nedlægge Det Europæiske Genopbygningsagentur, men dog at videreføre Agenturets aktiviteter med dets nuværende mandat og status i yderligere to år indtil den 31. december 2008. Agenturet og dets aktiviteter under CARDS-programmet vil gradvist blive udfaset og erstattet af Kommissionens delegationer og kontorer, der vil tage sig af forvaltningen af det nye finansielle instrument, IPA.

Ordføreren mener, at den eventuelle udfasning af Det Europæiske Genopbygningsagentur ikke bør foretages efter en fast tidsplan. Der bør henlægges tilstrækkelige budgetmidler til, at Det Europæiske Genopbygningsagentur kan tilbyde kontrakter til ansatte, hvor det er nødvendigt, indtil udgangen af 2008, således at Agenturet fuldt ud kan opfylde sit kommissorium og mindske de problemer, det har haft i forbindelse med ansættelse af egnet personale som følge af dets korte mandat.

Kommissionen bør føre nøje kontrol med de budgetmidler, der ikke er blevet anvendt til forlængelse af de ansattes kontrakter.

Vigtigheden af at forbedre og sikre forsvarlig økonomisk forvaltning kan ikke understreges nok, og Kommissionen og Agenturet skal derfor arbejde tæt sammen med De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo (UNMIK) og andre finansielle organer for at sikre gennemskuelige offentlige indkøb og forbedre budgetkontrollen.

Revisionsretten skal indtrængende opfordres til nøje at følge Agenturets arbejde og aflægge rapport herom til Parlamentet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 5

(5) I denne rapport foreslog Kommissionen at nedlægge Det Europæiske Genopbygningsagentur, men dog videreføre agenturets aktiviteter med dets nuværende mandat og status i yderligere to år, indtil den 31. december 2008, med henblik på gradvis udfasning af dets aktiviteter under CARDS-programmet.

(5) I denne rapport foreslog Kommissionen at nedlægge Det Europæiske Genopbygningsagentur, men dog videreføre agenturets aktiviteter med dets nuværende mandat og status i yderligere to år. Som foreslået af Parlamentet inden for rammerne af dechargeproceduren for regnskabsåret 20041 bør udfasningen af Det Europæiske Genopbygningsagentur ikke foretages efter en fast tidsplan, men baseres på økonomiske og politiske kriterier og udviklinger, hvilket vil gøre det muligt at drage fuld nytte af merværdien af Det Europæiske Genopbygningsagenturs ekspertise og knowhow.

 

Vedtagne tekster af 27.4.2006, P6_TA(2006)0157 og P6_TA(2006)0169.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 5 a (ny)

 

(5a) Før Kommissionen træffer en beslutning med vidtrækkende finansielle konsekvenser, bør den udarbejde en rapport, hvori det klarlægges, hvorvidt den nuværende delegationsmodel kunne sikre udførelse af Det Europæiske Genopbygningsagenturs specialiserede arbejdsopgaver på samme faglige niveau.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 5 b (ny)

 

(5b) Oprettelse af delegationer og kontorer ville dog kunne komme i betragtning, hvor det er nødvendigt, under hensyntagen til behovet for regional stabilitet og til tidsplanen for afgørelsen fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedrørende Kosovos status.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

Referencer

KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)

Korresponderende udvalg

AFET

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT
13.6.2006

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Ordfører(e)          Dato for valg

Edit Herczog
20.4.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

19.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.7.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

 

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Ona Juknevičienė, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Valdis Dombrovskis, Robert Goebbels, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

Referencer

KOM(2006)0162 – C6–0170/2006 – 2006/0057(CNS)

Dato for høring af EP

2.6.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
13.6.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
13.6.2006

CONT
13.6.2006

INTA
13.6.2006

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

INTA
19.4.2006

BUDG

25.4.2006

 

 

 

Ordfører
  Dato for valg

Jelko Kacin
3.5.2006

 

Behandling i udvalg

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.9.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Panagiotis Beglitis, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Irena Belohorská, Tunne Kelam, Erik Meijer, Marcello Vernola

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

18.9.2006