MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

18.9.2006 - (KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS)) - *

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Jelko Kacin

Menettely : 2006/0057(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0285/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0285/2006
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) 2667/2000 muuttamisesta

(KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0162)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0170/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A6‑0285/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

 

(5 a) EU:n korkean tason osallistumisen takaamiseksi alueella komissio varmistaa, että asiantuntemusta, jonka virasto on saavuttanut tarjotessaan teknistä ja rahoituksellista apua kyseessä oleville valtioille, ei menetetä vastuun siirron aikana ja että työn tarvittava jatkuvuus taataan.

Perustelu

Jotta alueen uudistusprosessia voitaisiin vahvistaa ja edistää entisestään, on tarpeen varmistaa, että viraston toiminnan aikana karttuneet tiedot ja saavutettu tekninen asiantuntemus siirtyvät lähetystöille.

Tarkistus 2

1 A ARTIKLA (uusi)

 

1 a artikla

 

Kertomukset

 

1. Selkeyden ja avoimuuden lisäämiseksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljännesvuosittain kertomuksia, joissa esitetään vastuun siirrosta tehdyn suunnitelman sen hetkiset operationaaliset yksityiskohdat, mukaan lukien viraston ja asiaankuuluvien komission lähetystöjen tehtävienjako sekä yksityiskohtaiset tiedot niiden välisestä yhteistyöstä siirtymäaikana. Kertomuksessa käsitellään myös suunnitelmaa luovuttamisprosessin aikatauluksi, edellisen kertomuksen jälkeen saavutettuja tavoitteita ja asetettavia uusia tavoitteita ja esitetään myös yleiskuva tavasta, jolla vastuun siirto käytännössä tapahtuu kaikissa asianosaisissa maissa ja erityisesti entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ottaen huomioon sen asema ehdokasvaltiona.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa komissio kuvaa yksityiskohtaisesti

 

a) toimenpiteet, joita se aikoo toteuttaa alueellisten hankkeiden, kuten valtioiden välistä yhteistyötä sisältävien hankkeiden ja rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden edistämiseksi sitten, kun virastoa ei enää ole.

 

b) suunnitelmia komission edustustojen ja/tai toimistojen modernisoimiseksi sen jälkeen, kun Serbian ja Montenegron tasavallat on erotettu toisistaan. Kertomukseen on sisällyttävä myös ehdotuksia Kosovon tulevaa asemaa käsittelevien edustustojen ja/tai toimistojen modernisoimisesta.

PERUSTELUT

Komissio ehdotti neuvostolle ja parlamentille 23. joulukuuta 2005 antamassaan kertomuksessa, että Euroopan jälleenrakennusvirasto lopetetaan, kuitenkin niin, että sen toimikautta jatketaan kahdella vuodella 31. joulukuuta 2005 asti, jona aikana sen asema ja toimeksianto pysyvät entisellään. Viraston työt ja sen Cards-ohjelmassa toteutettavat toimet lakkautetaan asteittain, ja vastuu niiden hoitamisesta siirretään komission lähetystöille ja toimistoille, jotka hallinnoivat uutta rahoitusvälinettä IPAa (liittymistä valmisteleva tukiväline).

Esittelijä kannattaa ehdotusta, mutta kiinnittää huomioita siihen, että viraston toiminta päätetään Länsi-Balkanin maiden kehityksen kannalta ratkaisevana ajanjaksona. On olennaista, että siirtymävaihe toteutetaan tehokkaasti ilman keskeytyksiä, jotta voitaisiin tukea jo aikaisemmin saavutettuja tavoitteita ja edistää alueellista vakautta.

Vastuun siirtäminen lähetystöille edellyttää myös sitä, että etukäteen laaditaan hyvin perusteltuja suunnitelmia, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon muuttuvat poliittiset olosuhteet. Näin voidaan varmistaa, että vastuun siirrolle laadittua aikataulua noudatetaan odotetulla tavalla. Vastuun siirto ei missään muodossa saisi estää virastoa vastaamasta nopeasti tarpeisiin, jotka syntyvät alueen poliittisten tapahtumien seurauksena.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

talousarvion valvontavaliokunnaN LAUSUNTO (14.7.2006)

ulkoasiainvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta
(KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

Valmistelija: Edit Herczog

LYHYT PERUSTELU

Neuvostolle ja Euroopan parlamentille 23. joulukuuta 2005 antamassaan kertomuksessa Euroopan komissio ehdotti, että Euroopan jälleenrakennusvirasto lopetetaan siten, että sen toimikautta jatketaan kuitenkin ensin kahdella vuodella 31. joulukuuta 2008 asti, jona aikana viraston toimeksianto ja asema pysyvät entisellään. Virasto ja sen Cards-ohjelman puitteissa toteutettavat toimet on tarkoitus saattaa vaiheittain loppuun. Viraston tilalle tulevat komission lähetystöt/toimistot, jotka vastaavat uuden liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) hallinnoinnista.

Valmistelijan mielestä Euroopan jälleenrakennusviraston mahdollista vaiheittaista lopettamista ei pitäisi toteuttaa kiinteässä aikataulussa. Tarvittavat budjettimäärärahat olisi varattava, jotta Euroopan jälleenrakennusvirastolla olisi mahdollisuus tarjota henkilöstölle sopimukset vuoden 2008 loppuun niin että virasto voisi saattaa tehtävänsä loppuun asti ja pienentää ongelmaa, joka virastolla on ollut sopivan henkilöstön palkkaamisessa viraston lyhytkestoisesta toimeksiannosta johtuen.

Komission on seurattava tiiviisti niitä budjettimäärärahoja, joita ei ole käytetty henkilöstön sopimusten jatkamiseen.

Moitteettoman varainhoidon kehittämisen ja varmistamisen tärkeyttä ei voida korostaa liiaksi, ja sen tähden komission ja viraston on toimittava läheisessä yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon väliaikaishallinnon (UNMIK) ja muiden rahoituselimien kanssa hankintojen avoimuuden varmistamiseksi ja talousarvion valvonnan parantamiseksi.

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuinta on kehotettava seuraamaan tarkoin viraston työtä ja raportoimaan siitä Euroopan parlamentille.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat tarkistukset mietintöönsä:

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Kertomuksessa komissio ehdotti, että Euroopan jälleenrakennusvirasto lopetetaan, kuitenkin niin, että sen toimikautta jatketaan kahdella vuodella 31 päivään joulukuuta

2008, jona aikana sen toimeksianto ja asema pysyvät entisellään, jotta sen Cards-ohjelman puitteissa toteutettavat toimet voidaan saattaa vaiheittain loppuun.

(5) Kertomuksessa komissio ehdotti, että Euroopan jälleenrakennusvirasto lopetetaan, kuitenkin niin, että sen toimikautta jatketaan kahdella vuodella. Kuten Euroopan parlamentti suositteli varainhoitovuoden 2004 talousarvion vastuuvapautta koskevan päätöksen yhteydessä1, Euroopan jälleenrakennusviraston mahdollista vaiheittaista lakkauttamista ei pitäisi toteuttaa kiinteän aikataulun mukaisesti, vaan siinä olisi otettava huomioon taloudelliset ja poliittiset kriteerit sekä kehitys, ja siinä olisi hyödynnettävä kattavalla tavalla Euroopan jälleenrakennusviraston asiantuntemuksesta ja osaamisesta saatavaa lisäarvoa.

 

_____________

1 Hyväksytyt tekstit, 27.4.2006, P6_TA(2006)0157 ja P6_TA(2006)0169.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

 

(5 a) Ennen kuin komissio tekee päätöksen, johon sisältyy kauaskantoisia taloudellisia seurauksia, sen olisi laadittava raportti, jossa selvitettäisiin, voidaanko nykyisen edustustomallin avulla suorittaa Euroopan jälleenrakennusviraston erityistehtäviä yhtä asiantuntevasti.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 5 B KAPPALE (uusi)

 

(5 b) Toimistoedustustojen luomista voitaisiin kuitenkin tarvittaessa harkita, unohtamatta alueellisen vakauden tarvetta ja ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Kosovon asemaa koskevan päätöksen aikataulun.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttaminen

Menettelynumero

KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AFET

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT
13.6.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Edit Herczog
20.4.2006

Alkuperäinen valmistelija

Valiokuntakäsittely

19.6.2006

13.7.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.7.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Ona Juknevičienė, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Valdis Dombrovskis, Robert Goebbels, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

2.6.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET
13.6.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
13.6.2006

CONT
13.6.2006

INTA
13.6.2006

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

INTA

19.4.2006

BUDG

25.4.2006

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA
19.4.2006

BUDG
25.4.2006

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Jelko Kacin
3.5.2006

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2006

12.9.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.9.20006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Panagiotis Beglitis, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Irena Belohorská, Tunne Kelam, Erik Meijer, Marcello Vernola

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.9.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...