Ziņojums - A6-0285/2006Ziņojums
A6-0285/2006

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

18.9.2006 - (KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS)) - *

Ārlietu komiteja
Referents: Jelko Kacin

Procedūra : 2006/0057(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0285/2006
Iesniegtie teksti :
A6-0285/2006
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

(KOM (2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM (2006)0162)[1],

–   ņemot vērā pirmo teikumu EK līguma 181.a panta 2. punktā, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0170/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6‑0285/2006),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

5.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(5a) Lai saglabātu ES augstu klātbūtnes līmeni reģionā, Komisijai jānodrošina, ka atbilstīga pieredze, ko aģentūra uzkrājusi, sniedzot tehnisku un finansiālu palīdzību attiecīgajām valstīm, netiek zaudēta pienākumu nodošanas laikā un darbam tiek nodrošināta nepieciešamā pēctecība.

Paskaidrojums

Lai stiprinātu un veicinātu reformu procesu reģionā, ir jānodrošina, ka aģentūras darbības laikā uzkrātās zināšanas un tehniskā kompetence tiek nodotas delegācijām.

.

Grozījums Nr. 2

1.A PANTS (jauns)

 

1.a pants

 

Ziņojumi

 

1. Lai nodrošinātu skaidrību un pārredzamību, Komisija reizi ceturksnī sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumus, kuros izklāsta nodošanas plāna praktiskās detaļas, tostarp uzdevumu sadalījumu starp aģentūru un attiecīgajām Komisijas delegācijām, kā arī informāciju par to savstarpējo sadarbību pārejas periodā. Ziņojumos norāda arī paredzēto nodošanas grafiku, kopš iepriekšējā ziņojuma sasniegtos un no jauna izvirzītos mērķus, kā arī sniedz pārskatu par to, kā nodošana praktiski ietekmēs visas iesaistītās valstis un it īpaši Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ņemot vērā tās kandidātvalsts statusu.

 

2. Komisija 1. punktā minētajos ziņojumos sīki izklāsta:

a) pasākumus, ko tā gatavojas veikt pēc aģentūras darbības beigām, lai veicinātu reģionālos projektus, piemēram, valstu sadarbības projektus un pārrobežu infrastruktūras projektus;

 

b) plānotās izmaiņas Komisijas delegācijās un/vai birojos pēc Serbijas un Melnkalnes republiku atdalīšanās. Ziņojumā ietver arī priekšlikumus izmaiņām tajās delegācijās un/vai birojos, kas strādā ar Kosovas turpmākā statusa jautājumiem.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

2005. gada 23. decembra ziņojumā Padomei un Parlamentam Komisija ierosināja izbeigt Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras darbību, tomēr tajā pašā laikā tā arī mēģināja panākt aģentūras pašreizējā statusa un pilnvaru termiņa pagarinājumu par diviem gadiem, t. i., līdz 2008. gada 31. decembrim. Aģentūras darbība un tās pasākumi saistībā ar CARDS programmu ir pakāpeniski jāpārtrauc un jāaizstāj ar Komisijas delegācijām un birojiem, kuri pārvaldīs jauno finanšu instrumentu IPA (Pirmspievienošanās atbalsta instrumentu).

Referents atbalsta priekšlikumu, tomēr aicina pievērst uzmanību tam, ka aģentūras likvidācija notiek vienlaicīgi ar izšķirīgu posmu Rietumbalkānu attīstībā. Ir svarīgi nodrošināt efektīvu pārejas periodu, lai nepārtrūktu pēctecība un lai nostiprinātu jau gūtos panākumus un veicinātu reģionālo stabilitāti.

Turklāt pienākumu nodošana delegācijām prasa atbilstīgu iepriekšēju plānošanu, pienācīgi ņemot vērā mainīgos politiskos apstākļus, lai nodrošinātu pienākumu nodošanas grafika pienācīgu ievērošanu. Pienākumu nodošana nekādā ziņā nedrīkst kavēt aģentūru ātri reaģēt uz politisku notikumu izraisītām vajadzībām konkrētajā vietā.

Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS (14.7.2006)

Ārlietu komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru
(KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Edit Herczog

ĪSS PAMATOJUMS

2005. gada 23. decembra ziņojumā Padomei un Parlamentam Komisijai ierosināja izbeigt Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras darbību, tomēr tajā pašā laikā tā arī mēģināja panākt Aģentūras pašreizējā statusa un pilnvaru termiņa pagarinājumu par diviem gadiem, t. i., līdz 2008. gada 31. decembrim. Aģentūras darbības saskaņā ar CARDS programmu ir pakāpeniski jāpārtrauc un jāaizstāj ar Komisijas delegācijām un birojiem, kuri pārvaldīs jauno finanšu instrumentu IPA (Pirmspievienošanās atbalsta instrumentu).

Referente uzskata, ka Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras darbības iespējamo izbeigšanu nevajadzētu veikt saskaņā ar noteiktu grafiku. Ir jāparedz pietiekami budžeta līdzekļi, lai Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra varētu vajadzības gadījumā līdz 2008. gada beigām piedāvāt darba līgumu, kas ļautu aģentūrai pilnībā īstenot tās uzdevumu un mazinātu problēmu, kas saistīta ar atbilstoša personāla pieņemšanu darbā, ņemot vērā aģentūras pilnvaru īslaicīgumu.

Komisijai rūpīgi jāpārrauga budžeta līdzekļi, kas netika izmantoti darba līgumu pagarināšanai.

Nav iespējams pārvērtēt to, cik būtiski ir uzlabot un nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību, tāpēc Komisijai un Aģentūrai cieši jāsadarbojas ar ANO pagaidu pārvaldi Kosovā un citām finanšu iestādēm, lai nodrošinātu iepirkumu pārredzamību un uzlabotu budžeta kontroli.

Revīzijas palāta jāmudina cieši uzraudzīt aģentūras darbību un ziņot par to Eiropas Parlamentam.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

5. APSVĒRUMS

(5) Minētajā ziņojumā Komisija ierosināja izbeigt Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras darbību, taču pagarināt tās pašreizējo pilnvaru un statusa termiņu par diviem gadiem, t. i., līdz 2008. gada 31. decembrim, lai pakāpeniski izbeigtu tās darbības saskaņā ar programmu CARDS.

(5) Minētajā ziņojumā Komisija ierosināja izbeigt Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras darbību, taču pagarināt tās pastāvēšanu par diviem gadiem. Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras darbību nevajadzētu izbeigt saskaņā ar noteiktu grafiku, bet gan atkarībā no ekonomiskiem un politiskiem kritērijiem un apstākļiem, pilnībā izmantojot Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras pieredzes un zināšanu pievienoto vērtību.

_____________

1 Pieņemtie teksti, 27.4.2006., P6_TA(2006)0157 un P6_TA(2006)0169.

Grozījums Nr.2

5.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(5a) Pirms pieņemt lēmumu, kas izraisīs tālejošas finansiālās sekas, Komisijai vajadzētu sagatavot ziņojumu par to, vai pašreizējais delegāciju modelis ļaus īstenot Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras specifiskos uzdevumus tik pat augstā profesionālajā līmenī.

Grozījums Nr.3

5.B APSVĒRUMS (jauns)

 

(5b) Vajadzības gadījumā tomēr jāapsver delegāciju un biroju izveidošanas iespēja, ņemot vērā nepieciešamību pēc reģionālās stabilitātes un pienācīgu uzmanību pievēršot grafikam saistībā ar ANO Drošības padomes lēmumu par Kosovas statusu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

Atsauces

KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

AFET

Atzinumu sniedza
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT
13.6.2006

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Atzinumu sagatavoja
  Iecelšanas datums

Edit Herczog
20.4.2006

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

19.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.7.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

20

 

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Ona Juknevičienė, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Valdis Dombrovskis, Robert Goebbels, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

Atsauces

KOM(2006)0162 – C6–0170/2006 – 2006/0057(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

2.6.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET
13.6.2006

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
13.6.2006

CONT
13.6.2006

INTA
13.6.2006

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

INTA
19.4.2006

BUDG

25.4.2006

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Jelko Kacin
3.5.2006

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.9.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

29

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Panagiotis Beglitis, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Josef Zieleniec

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Irena Belohorská, Tunne Kelam, Erik Meijer, Marcello Vernola

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

18.9.2006