SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

18.9.2006 - (COM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS)) - *

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Jelko Kacin

Procedura : 2006/0057(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0285/2006
Teksty złożone :
A6-0285/2006
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

(COM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0162)[1],

–   uwzględniając pierwsze zdanie art. 181a ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0170/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A6‑0285/2006),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 5 A (nowy)

 

(5a) W celu utrzymania dużego zaangażowania UE w regionie Komisja winna zadbać, aby odnośne kompetencje zdobyte przez Agencję w zakresie dostarczania wsparcia technicznego i finansowego zainteresowanym krajom nie zostały utracone podczas przeniesienia zadań, oraz zagwarantować niezbędną ciągłość pracy.

Uzasadnienie

W celu konsolidacji i pogłębienia procesu reform w regionie należy zapewnić, że zgromadzona wiedza i kompetencje techniczne zdobyte w okresie istnienia Agencji zostaną przekazane przedstawicielstwom.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 A (nowy)

 

Artykuł 1a

Sprawozdania

1. Dla większej jasności i przejrzystości, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kwartalne sprawozdania określające szczegóły operacyjne „planu transferu”, w tym rozdziału zadań między Agencją a stosownymi przedstawicielstwami Komisji i ustaleń dotyczących ich współpracy w okresie przejściowym. Sprawozdania określają również harmonogram procesu przekazania oraz zawierają ogólny zarys sposobu funkcjonowania w praktyce tego transferu we wszystkich właściwych krajach, a w szczególności w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w świetle jej statusu kraju kandydującego.

2. W kontekście sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Komisja określi szczegółowo:

(a) środki, jakie zamierza przyjąć w celu promowania projektów regionalnych, np. projektów związanych ze współpracą pomiędzy krajami oraz transgranicznych projektów infrastrukturalnych po zakończeniu przez agencję działalności.

(b) plany dostosowania przedstawicielstw i/lub biur Komisji w związku z rozdziałem Republiki Serbii i Republiki Czarnogóry. Sprawozdanie obejmie również propozycje dostosowania przedstawicielstw i/lub biur w związku z przyszłym statusem Kosowa.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

W sprawozdaniu skierowanym do Rady i Parlamentu z dnia 23 grudnia 2005 r. Komisja zaproponowała likwidację Europejskiej Agencji Odbudowy przy jednoczesnym przedłużeniu jej działalności o dwa lata do dnia 31 grudnia 2008 r. z zachowaniem jej statusu i mandatu. Agencja i jej działalność w ramach programu CARDS ma być stopniowo likwidowana i zastąpiona przedstawicielstwami i biurami Komisji, które będą zarządzać nowym instrumentem finansowym IPA.

Sprawozdawca popiera wniosek, zwracając jednak uwagę na fakt, że likwidacja agencji zbiega się z krytycznym okresem rozwoju Bałkanów Zachodnich. Jest istotne, aby okres przejściowy został wykorzystany efektywnie i z zachowaniem ciągłości w celu konsolidacji osiągnięć i pogłębienia stabilności w regionie.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (Przekazanie odpowiedzialności delegacjom wymaga ponadto rozsądnego planowania odpowiednio wcześniej i należytego uwzględnienia zmieniających się warunków politycznych, aby w pełni zagwarantować przestrzeganie harmonogramu przekazania odpowiedzialności. Zmiany w żaden sposób nie powinny ograniczać zdolności agencji do szybkiego reagowania na potrzeby wynikające z lokalnych wydarzeń politycznych.14.7.2006)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy
(COM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Edit Herczog

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja wnosi w swym sprawozdaniu skierowanym do Rady i Parlamentu dnia 23 grudnia 2005 r., o likwidację Europejskiej Agencji Odbudowy, jednocześnie wnioskując o przedłużenie o dwa lata jej działalności, do 31 grudnia 2008 r., zachowując obecny status i mandat. Działalność agencji w ramach programu CARDS będzie stopniowo redukowana i przejmowana przez delegacje i biura Komisji, które zarządzać będą nowym instrumentem finansowym IPA (instrument pomocy przedakcesyjnej).

Sprawozdawca uważa, że ewentualna redukcja działalności Europejskiej Agencji Odbudowy nie powinna być przeprowadzana według sztywnego harmonogramu. Należy zarezerwować odpowiednie środki budżetowe w celu zapewnienia Europejskiej Agencji Odbudowy możliwości oferowania umów o pracę do końca 2008 roku, o ile to konieczne, aby Agencja mogła pełnić swoją misję oraz zmniejszyć problem zatrudnienia odpowiednich pracowników w związku z krótkoterminowym mandatem Agencji.

Komisja powinna sprawować ścisłą kontrolę środków budżetowych, które nie zostały wykorzystane na przedłużenie umów o pracę.

Poprawa i zapewnienie należytego zarządzania finansami ma kluczowe znaczenie, w związku z tym Komisja i Agencja muszą ściśle współpracować z Tymczasową Misją Administracyjną ONZ w Kosowie oraz innymi organami finansowymi w celu zapewnienia przejrzystości zamówień publicznych i większej kontroli budżetowej.

Należy zalecić Trybunałowi Obrachunkowemu ścisłą kontrolę pracy Agencji oraz składanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 5

(5) W sprawozdaniu tym Komisja wnosi o likwidację Europejskiej Agencji Odbudowy, jednakże po uprzednim przedłużeniu jej działalności na następne dwa lata, do 31 grudnia 2008 r., przy utrzymaniu jej dotychczasowego mandatu i statusu, aby stopniowo zakończyć działalność w zakresie programu CARDS.

(5) W sprawozdaniu tym Komisja wnosi o likwidację Europejskiej Agencji Odbudowy, jednakże po uprzednim przedłużeniu jej działalności na następne dwa lata. Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego w ramach absolutorium za rok budżetowy 20041, ewentualne stopniowe zamknięcie Europejskiej Agencji Odbudowy nie powinno odbywać się według sztywnego harmonogramu, ale opierać się na kryteriach i czynnikach ekonomicznych i politycznych, przy pełnym wykorzystaniu jej potencjału w zakresie specjalistycznej wiedzy i praktyki.

_____________

1 Teksty przyjęte, 27.4.2006, P6_TA(2006)0157 oraz P6_TA(2006)0169.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

 

(5a) Przed podjęciem decyzji o dalekosiężnych konsekwencjach finansowych Komisja powinna opracować sprawozdanie wyjaśniające czy obecny system delegowania prac zapewni jednakowo sprawne wykonywanie specjalistycznych zadań Europejskiej Agencji Odbudowy.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 5 b (nowy)

 

(5b) Powołanie delegacji/biur może jednakże zostać wzięte pod rozwagę, jeśli zajdzie taka potrzeba, uwzględniając konieczność zapewnienia stabilności w regionie i poświęcenia odpowiedniej uwagi ustaleniom dotyczącym terminu podjęcia decyzji w sprawie statusu Kosowa przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

Odsyłacze

COM(2006)0162 – C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

AFET

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT
13.6.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Edit Herczog
20.4.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Data przyjęcia

13.7.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Ona Juknevičienė, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Valdis Dombrovskis, Robert Goebbels, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

Odsyłacze

COM(2006)0162 – C6–0170/2006 – 2006/0057(CNS)

Data konsultacji z PE

2.6.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
13.6.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
13.6.2006

CONT
13.6.2006

INTA
13.6.2006

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

INTA
19.4.2006

BUDG

25.4.2006

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Jelko Kacin
3.5.2006

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Data przyjęcia

12.9.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Panagiotis Beglitis, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Josef Zieleniec

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Irena Belohorská, Tunne Kelam, Erik Meijer, Marcello Vernola

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

18.9.2006