POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

  18.9.2006 - (KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS)) - *

  Odbor za zunanje zadeve
  Poročevalec: Jelko Kacin

  Postopek : 2006/0057(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0285/2006
  Predložena besedila :
  A6-0285/2006
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

  (KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0162)[1],

  –   ob upoštevanju prvega stavka člena 181a(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0170/2006),

  –   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za proračunski nadzor (A6-0285/2006),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

  3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

  4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  UVODNA IZJAVA 5 A (novo)

   

  (5a) Komisija bi morala za ohranitev visoke ravni prisotnosti EU v regiji poskrbeti, da se pri prenosu odgovornosti ne izgubijo strokovno znanje in izkušnje, ki jih je Agencija pridobila z zagotavljanjem tehnične in finančne pomoči zadevnim državam, ter zagotoviti potrebno kontinuiteto dela.

  Obrazložitev

  Za konsolidacijo in nadaljevanje procesa reform v regiji je treba zagotoviti, da se na delegacije prenese znanje in strokovne izkušnje, ki so bile pridobljene za časa obstoja Agencije.

  Predlog spremembe 2

  ČLEN 1 A (novo)

   

  Člen 1a

   

  Poročila

   

  1. Komisija zaradi jasnosti in preglednosti predloži Evropskemu parlamentu in Svetu četrtletna poročila, ki natančno določajo operativne podrobnosti načrta za prenos in vključujejo razdelitev nalog med Agencijo in ustreznimi delegacijami Komisije ter podrobnosti glede njihovega medsebojnega sodelovanja v prehodnem obdobju. Poročilo se sklicuje tudi na predviden časovni načrt procesa prenosa ter navaja cilje, ki so bili uresničeni od zadnjega poročila, ter predloge novih ciljev, ki jih je treba določiti, ponuja pa tudi pregled nad načinom dejanske izvedbe prenosa v zadevnih državah, zlasti v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, glede na njen status države kandidatke.

   

  2. Komisija v okviru poročil iz prvega odstavka podrobno navede:

  (a) ukrepe, ki jih namerava sprejeti za spodbujanje regionalnih projektov – kot so na primer projekti, ki vključujejo sodelovanje med državami, in čezmejni infrastrukturni projekti – po tem ko Agencija ne bo več obstajala;

   

  (b) načrte za razširitev delegacij in/ali uradov Komisije zaradi ločitve republik Srbije in Črne gore. Poročilo vsebuje tudi predloge za povečanje delegacij in/ali uradov, ki se ukvarjajo z bodočim statusom Kosova.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  Komisija je v svojem poročilu Svetu in Parlamentu z dne 23. decembra 2005 predlagala ukinitev Evropske agencije za obnovo ter se obenem zavzela za podaljšanje njenega obstoja s sedanjim statusom in pristojnostmi za nadaljnji dve leti, in sicer do 21. decembra 2008. Agencija in njene dejavnosti v sklopu programa CARDS bodo ukinjene postopoma, nadomestile pa jih bodo delegacije in uradi Komisije, ki bodo upravljali z novim finančnim predpristopnim instrumentom IPA.

  Poročevalec predlog podpira, vendar opozarja na dejstvo, da se agencijo ukinja ravno v ključnem obdobju razvoja zahodnega Balkana. Zagotoviti je treba učinkovit in nemoten potek prehodnega obdobja, da bi se utrdili dosedanji dosežki in okrepila stabilnost regije.

  Nadalje je pri prenosu odgovornosti na delegacije potrebno preudarno načrtovanje in ustrezno upoštevanje spreminjajočih se političnih razmer, da bi zagotovili dosledno upoštevanje časovnega načrta za prenos odgovornosti. Prenos pa agenciji v nobenem primeru ne bi smel preprečevati hitrega odzivanja na potrebe, ki zaradi političnih dogodkov nastajajo na terenu.

  MNENJE Odbora za proračunski nadzor (14.7.2006)

  za Odbor za zunanje zadeve

  o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo
  (KOM(2006)0162 – C6‑0170/2006 – 2006/0057(CNS))

  Pripravljavka mnenja: Edit Herczog

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Komisija je v svojem poročilu Svetu in Parlamentu z dne 23. decembra 2005 predlagala ukinitev Evropske agencije za obnovo, hkrati pa se je zavzela za podaljšanje njenega obstoja, trenutnega statusa in pristojnosti za nadaljnji dve leti, in sicer do 21. decembra 2008. Agencija in njene dejavnosti v sklopu programa CARDS bodo ukinjene postopoma, nadomestili pa jih bodo delegacije in uradi Komisije, ki bodo upravljali z novim finančnim predpristopnim instrumentom IPA.

  Poročevalec je mnenja, da za morebitno ukinjanje agencije ne bi smel veljati strog časovni načrt. Predvidenih mora biti dovolj proračunskih sredstev, s katerimi se agenciji omogoči, da osebju, kjer je to potrebno, ponudi pogodbe do konca leta 2008, in tako v celoti izpolni svoje poslanstvo, ter se omili težave, ki jih je zaradi svojega kratkoročnega mandata imela pri zaposlovanju ustreznega osebja.

  Komisija mora natančno nadzorovati proračunska sredstva, ki niso bila porabljena za podaljševanje pogodb osebju.

  Glede na izreden pomen zagotavljanja in izboljšanja ustreznega finančnega upravljanja morata Komisija in agencija tesno sodelovati z Misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu in z drugimi finančnimi organi, da se zagotovi preglednost javnih naročil in izboljša proračunski nadzor.

  Računsko sodišče je treba pozvati, da natančno spremlja delo agencije in poroča Evropskemu parlamentu.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  UVODNA IZJAVA 5

  (5) Komisija je v navedenem poročilu predlagala ukinitev Evropske agencije za obnovo, hkrati pa tudi podaljšanje njenega mandata in pravnega položaja za dve leti do 31. decembra 2008, da bi se njene dejavnosti postopoma opustile v okviru programa CARDS.

  5) Komisija je v navedenem poročilu predlagala ukinitev Evropske agencije za obnovo, hkrati pa tudi podaljšanje njenega mandata in pravnega položaja za dve leti. Kot je Evropski parlament priporočil v okviru podelitve razrešnice za proračunsko leto 2004, morebitno ukinjanje Evropske agencije za obnovo ne sme potekati po strogem časovnem načrtu, temveč se mora prilagajati gospodarskim in političnim merilom ter razmeram, s čimer bi v polni meri izkoristili dodano vrednost znanja in izkušenj agencije.

  _____________

  Sprejeta besedila, 27.4.2006, P6_TA(2006)0157 in P6_TA(2006)0169.

  Predlog spremembe 2

  UVODNA IZJAVA 5 A (novo)

   

  (5a) Pred sprejetjem odločitve z daljnosežnim finančnim učinkom mora Komisija pripraviti poročilo, iz katerega bo razvidno, ali bi bile delegacije v obstoječi sestavi sposobne na enaki strokovni ravni izvajati specializirane naloge Evropske agencije za obnovo.

  Predlog spremembe 3

  UVODNA IZJAVA 5 B (novo)

   

  (5b) Ustanovitev delegacij/uradov vendarle velja preučiti, kjer je to potrebno, saj se je treba zavedati nujnosti zagotavljanja regionalne stabilnosti in nameniti ustrezno pozornost časovnemu načrtu v zvezi z odločitvijo Varnostnega sveta Združenih narodov o statusu Kosova.

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

  Referenčni dokumenti

  KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)

  Pristojni odbor

  AFET

  Mnenje pripravil
    Datum razglasitve na zasedanju

  CONT
  13.6.2006

  Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

   

  Poročevalec(-ka)
    Datum imenovanja

  Edit Herczog
  20.4.2006

  Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

   

  Obravnava v odboru

  19.6.2006

  13.7.2006

   

   

   

  Datum sprejetja

  13.7.2006

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  20

   

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Ona Juknevičienė, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Valdis Dombrovskis, Robert Goebbels, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

   

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

  Referenčni dokumenti

  KOM(2006)0162 – C6–0170/2006 – 2006/0057(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  2.6.2006

  Pristojni odbor
    Datum razglasitve na zasedanju

  AFET
  13.6.2006

  Odbori, zaprošeni za mnenje
    Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG
  13.6.2006

  CONT
  13.6.2006

  INTA
  13.6.2006

   

   

  Odbori, ki niso dali mnenja
    Datum sklepa

  INTA
  19.4.2006

  BUDG

  25.4.2006

   

   

   

  Poročevalec/-ka
    Datum imenovanja

  Jelko Kacin
  3.5.2006

   

  Obravnava v odboru

  11.7.2006

  12.9.2006

   

   

   

  Datum sprejetja

  12.9.2006

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Panagiotis Beglitis, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Josef Zieleniec

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Irena Belohorská, Tunne Kelam, Erik Meijer, Marcello Vernola

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

   

  Datum predložitve

  18.9.2006