MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista

  19.9.2006 - (KOM(2006)0069 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: María Sornosa Martínez

  Menettely : 2006/0018(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0287/2006
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0287/2006
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista

  (KOM(2006)0069 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0069)[1],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0064/2006),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0287/2006),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Komission tekstiParlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

   

  (3 a) Kun pyritään minimoimaan ympäristöön pääsevän elohopean määrä, siirtymäkauden jälkeen olisi kohdistettava rajoittavia toimia myös sellaisiin mittauslaitteisiin, joita ei ole tarkoitettu yleisölle, jos turvallisempia elohopeattomia vaihtoehtoja on olemassa.

  Perustelu

  Lähes kaikista mittauslaitteista, joita ei ole tarkoitettu yleisölle, tulee koko ajan markkinoille elohopean korvaavia vaihtoehtoja. Elohopeaa sisältävät laitteet olisi korvattava järjestelmällisesti silloin, kun turvallisempia vaihtoehtoja on saatavissa.

  Tarkistus 2

  JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

   

  (4 a) Poikkeus voidaan myöntää tapauksissa, joissa vaihtoehtoista ratkaisua ei vielä ole käytettävissä, sekä perinteisten ilmapuntareiden ja museokokoelmien ylläpitoon ja teollisuusperinnön vaalimiseen liittyvissä harvoissa tapauksissa.

  Perustelu

  Euroopan parlamentin hyväksymän, elohopeaa koskevan yhteisön strategian mukaisesti ja siksi, että on havaittu, että joissakin tapauksissa ei ole vielä olemassa täysin luotettavia korvaavia laitteita, tämäntyyppiset poikkeukset olisi sallittava huolellisesti valvotuissa ja luvanvaraisissa oloissa.

  Tarkistus 3

  JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

   

  (7 a) Komission on toteutettava lyhyen ajan kuluessa toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että kaikki elohopeaa sisältävät, yhteiskunnassa tällä hetkellä käytössä olevat laitteet (muutkin kuin sähkölaitteet ja elektroniset laitteet), kerätään talteen ja käsitellään erikseen turvallisissa olosuhteissa.

  Perustelu

  Euroopan parlamentin hyväksymän, elohopeaa koskevan yhteisön strategian mukaisesti on varmistettava, että elohopeaa sisältävät tuotteet kerätään mahdollisimman nopeasti talteen ja varastoidaan turvallisesti, jotta turvataan täysimääräisesti ympäristön ja ihmisen terveyden suojelu.

  Tarkistus 4

  JOHDANTO-OSAN 7 B KAPPALE (uusi)

   

  (7 b) Komission on toteutettava lyhyen ajan kuluessa toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että kaikki elohopeaa sisältävät, poikkeusryhmiin kuuluvat laitteet (muutkin kuin sähkölaitteet ja elektroniset laitteet), on merkitty asianmukaisesti.

  Perustelu

  Euroopan parlamentin hyväksymän, elohopeaa koskevan yhteisön strategian mukaisesti on varmistettava, että elohopeaa sisältävien tuotteiden on asianmukaisesti merkitty sisältävän kyseistä ainetta, jotta lisättäisiin näiden tuotteiden oikeaa käsittelyä.

  Tarkistus 5

  LIITE

  Liite I, kohta 19 a, oikea sarake, kohta 1 a (uusi) (direktiivi 76/769/ETY)

   

  Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta:

   

  (a) kansainvälisillä antiikkimarkkinoilla myytäväksi tarkoitettuihin antiikkisiin barometreihin ja tieteellisiin tutkimusvälineisiin

   

  (b) perinteisten barometrien tuotantoon, jossa käytetään pieniä määriä elohopeaa luvanvaraisesti ja tarkoin valvotussa ympäristössä.

  Perustelu

  Rajoitukset vaikeuttaisivat akateemista tutkimusta ja vähentäisivät museoiden ja yksityisten keräilijöiden mahdollisuuksia hankkia ja asettaa näytteille kyseisiä laitteita. Laitteet ovat hyvin merkittävä osa eurooppalaista tiede- ja kulttuurihistoriaa, ja niitä ihaillaan ja keräillään laajalti eri puolilla maailmaa.

  Lisäksi vain muutama yritys Euroopan unionissa valmistaa perinteisiä mittauslaitteita ja käyttää tällöin pieniä määriä elohopeaa. Käytön pitäisi jatkossakin olla luvanvaraisesti sallittua tarkoin valvotuissa ympäristöissä.

  Kaikki nämä laitteet ovat hyvin kysyttyjä, ja on epätodennäköistä, että ne rikkoutuisivat ja päätyisivät kaatopaikoille pahentamaan elohopeasaasteongelmaa.

  Tarkistus 6

  LIITE

  Liite I, kohta 19 a, oikea sarake, 1 kohta, alakohta 2 a (uusi) (direktiivi 76/769/ETY)

   

  (2 a) muissa mittalaitteissa, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi yleisölle ...* jälkeen.

   

  Valmistajat voivat pyytää poikkeusta kohdan 2 a soveltamiseen ennen ...**. Poikkeukset myönnetään elohopean välttämätöntä käyttöä varten rajoitetuksi ajaksi, ja niistä päätetään tapauskohtaisesti, jos valmistajat pystyvät osoittamaan, että he ovat tehneet kaikkensa kehittääkseen turvallisempia vaihtoehtoja tai vaihtoehtoisia prosesseja ja että näitä ei edelleenkään ole käytettävissä.

   

  _____________

  * Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

   

  ___________

  ** 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Perustelu

  Lähes kaikista mittauslaitteista, joita ei ole tarkoitettu yleisölle, tulee koko ajan markkinoille elohopean korvaavia vaihtoehtoja. Elohopeaa sisältävät laitteet olisi korvattava järjestelmällisesti silloin, kun turvallisempia vaihtoehtoja on saatavissa.

  Tarkistus 7

  LIITE

  Liite I, kohta 19 a, oikea sarake, 1 kohta, alakohta 2 b (uusi) (direktiivi 76/769/ETY)

   

  (2 b) missään kuluttajille ja ammattikäyttöön (erityisesti kotitalouksille, terveydenhoitolaitoksille ja kouluille) tarkoitetuissa mitta- ja valvontalaitteissa, mutta ajallisesti rajoitetut poikkeukset ovat sallittuja silloin, kun turvallisempia ja taloudellisesti mahdollisia vaihtoehtoja, jotka tarjoaisivat yhtä täsmällisiä ja luotettavia mittaustuloksia, ei vielä ole saatavissa.

  Perustelu

  Euroopan parlamentin hyväksymän, elohopeaa koskevan yhteisön strategian mukaisesti elohopeaa sisältävät tuotteet on poistettava käytöstä, ja rajoitukset olisi ulotettava ammattikäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin, jotka sisältävät elohopeaa. Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää, jos on tieteellistä näyttöä siitä, että sellaisia turvallisempia ja taloudellisesti mahdollisia korvaavia laitteita ei ole olemassa, jotka olisivat yhtä tarkkoja ja luotettavia.

  Tarkistus 8

  LIITE

  Liite I, kohta 19 a, oikea sarake, 1 kohta, alakohta 2 c (uusi) (direktiivi 76/769/ETY)

   

  (2 c) kuluttajille ja terveydenhoitoon tarkoitetuissa sfygmomanometreissä (paitsi terveydenhoidossa käytettävissä venymäanturoissa), jotka sisältävät elohopeaa.

  Perustelu

  Sfygmomanometrejä (verenpainemittareita) käytetään yleisesti sairaaloissa, yksityisvastaanotoilla jne. Kaikista terveydenhoidossa käytettävistä laitteista verenpainemittareissa on eniten elohopeaa laitetta kohden (noin 100g/laite). Monet jäsenvaltiot ovat jo onnistuneesti rajoittaneet elohopeaa sisältävien verenpainemittareiden käyttöä.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Tausta ja ehdotuksen tavoite:

  Tammikuun 28. päivänä 2005 komissio hyväksyi tiedonannon elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta, jossa ehdotetaan toimenpiteitä ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi elohopeapäästöiltä. Toimenpiteet perustuvat elinkaariajatteluun, jossa otetaan huomioon tuotanto, käyttö, jätteiden käsittely ja päästöt.

  Jotta tuotteiden valmistuksessa käytettävän elohopean kysyntää vähennetään ja elohopean korvaamista nopeutetaan, on asianmukaista ottaa yhteisön laajuisesti käyttöön rajoituksia, jotka koskevat yksityishenkilöiden ja joidenkin poikkeusten mukaisesti terveydenhoitoalan käyttöön tarkoitettujen, elohopeaa sisältävien mitta- ja valvontalaitteiden myyntiä.

  Tietyt mittalaitteet, kuten kuumemittarit ja sisälämpömittarit, barometrit, verenpainemittarit sekä painemittarit eivät kuulu vaarallisia aineita koskevista rajoituksista annetun direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan.

  Tämän direktiivin tarkoituksena on antaa elohopeaa koskevia yhdenmukaistettuja määräyksiä mittalaitteita koskevista rajoituksista ja tällä tavoin estää huomattavien elohopeamäärien kulkeutuminen jätevirtaan ja varmistaa ympäristön ja ihmisen terveyden suojelun korkea taso huolehtien samalla sisämarkkinoiden toimivuudesta, kuten perustamissopimuksen 95 artiklassa edellytetään.

  Yleistä

  Elohopea ja sen yhdisteet ovat, kuten Euroopan komissio on todennut, erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille sekä luonnolle. Elohopeaongelmaa pidettiin ensi alkuun vakavana paikallisena ongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan krooninen ja maailmanlaajuinen hajakuormitusongelma. Elohopea on pysyvää ja voi muuttua ympäristössä metyylielohopeaksi, joka on elohopean myrkyllisin muoto. Metyylielohopealle altistutaan useimmiten ravinnon kautta. Metyylielohopea kerääntyy ja konsentroituu erityisesti vesieliöiden ravintoketjuun, minkä vuoksi kalaa ja äyriäisiä runsaasti ravinnokseen käyttävät yhteisöt (etenkin Välimeren rannoilla) ovat erityisen haavoittuvia. Myös suora elohopea-altistus elohopeahöyryn hengittämisen ja ihoabsorption kautta on terveysriski.

  Komission mukaan käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että 80–90 prosenttia kaikesta mitta- ja valvontalaitteista käytettävästä elohopeasta päätyy kuumemittareihin ja muihin kotitalouksien lämpömittareihin. Vaikka elohopean käyttö väheneekin, määrät ovat edelleen huomattavia: EU:ssa käytetään mitta- ja valvontalaitteissa vuosittain arviolta 33 tonnia elohopeaa, ja pelkästään lämpömittarien kautta sitä päätyy kiertoon noin 25–30 tonnia vuodessa.

  Mitä tulee mahdollisuuteen kieltää kokonaan elohopean käyttö laitteissa, on korostettava, että komission kuulemat asiantuntijat päätyivät johtopäätökseen, että sairaaloissa tarvitaan hyvin tarkkoja laitteita mahdollisesti hengenvaarallisten tilojen, kuten kohonneen verenpaineen, rytmihäiriöiden ja raskausmyrkytyksen, hoitoon. Elohopeaa sisältävillä sfygmomanometreilla saavutetaan potilaan turvallisuuden edellyttämä mittaustarkkuus ja luotettavuus, kun taas vaihtoehtoisilla verenpainemittareilla ei vielä saada yhtä luotettavia tuloksia.

  Elohopeasfygmomanometreja tullaan toistaiseksi tarvitsemaan muiden verenpainemanometrien testauksessa ja kalibroinnissa, mutta rajoitusmahdollisuutta olisi tarkasteltava uudelleen, jos ja kun saadaan näyttöä siitä, että myös elohopeaa sisältämättömät sfygmomanometrit soveltuvat paitsi verenpaineen kehityksen mittaamiseen myös kohonneen verenpaineen diagnosointiin ja hoitoon sekä kliinisiin kokeisiin.

  Kohdistamalla rajoitukset kuumemittareihin ja muihin kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin mittalaitteisiin katetaan valtaosa elohopean käytöstä ja elohopeapäästöistä kyseisessä tuoteryhmässä. Erityisiin käyttötarkoituksiin tieteen ja teollisuuden piirissä puolestaan joko ei ole saatavana luotettavia vaihtoehtoja tai ne ovat erittäin kalliita.

  Esittelijän suositus

  Esittelijä pitää erittäin sopivana ottaa käyttöön yhteisön laajuiset rajoitukset, jotka koskevat tiettyjä elohopeaa sisältäviä mitta- ja valvontalaitteita, jotka eivät ole sähköisiä eivätkä elektronisia. Kyseinen rajoittaminen merkitsee sitä, että

  –  hyötyjä aiheutuu ympäristölle ja pitkällä aikavälillä ihmisen terveydelle, koska elohopean joutuminen jätevirtaan estetään

  –  rajoituksia sovelletaan yleiseen myyntiin tarkoitettuihin mittalaitteisiin yleensä sekä terveydenhoidossa erityisillä aloilla käytettäviin mittalaitteisiin

  –  uusien mittalaitteitten markkinoille saattamista rajoitetaan.

  On tarpeellista ottaa huomioon, että elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin 14. maaliskuuta 2006, pyydetään, että poikkeuslupa myönnetään tapauksissa, joissa ei vielä ole käytettävissä vaihtoehtoisia ratkaisuja, sekä barometrien ja museokokoelmien ylläpitoon ja teollisuusperinnön vaalimiseen liittyvissä harvoissa tapauksissa.

  Esittelijä suosittelee, että nämä direktiivin soveltamisalaa koskevat poikkeukset sallitaan huolellisesti valvotuissa ja luvanvaraisissa oloissa.

  Esittelijä myös pyytää komissiota toteuttamaan lyhyen aikavälin kuluessa toimenpiteitä, joiden avulla valvotaan, että kaikki elohopeaa sisältävät, yhteiskunnassa tällä hetkellä käytössä olevat laitteet (muutkin kuin sähkölaitteet ja elektroniset laitteet), kerätään talteen ja käsitellään erikseen turvallisissa olosuhteissa, mitä esittelijä tukee täysin.

  Yhteenvetona esittelijä suosittelee sopimaan asian ensimmäisessä käsittelyssä, jotta direktiiviä voitaisiin soveltaa mahdollisimman nopeasti ja näin vähentää elohopean kysyntää teollisuudessa ja nopeuttaa sen korvaamista muilla ihmisen terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta vaarattomilla materiaaleilla.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista

  Viiteasiakirjat

  KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  21.2.2006

  Asiasta vastaava valiokunta
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI
  14.3.2006

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE
  14.3.2006

  IMCO
  14.3.2006

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
    Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  4.7.2006

  IMCO

  18.4.2006

   

   

   

  Tehostettu yhteistyö
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

   

   

   

   

   

  Esittelijä(t)
    Nimitetty (pvä)

  María Sornosa Martínez

  25.4.2006

   

  Valiokuntakäsittely

  6.7.2006

  13.9.2006

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  13.9.2006

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +

  0

  44

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Hélène Goudin, Rebecca Harms, Jutta D. Haug, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Thomas Wise

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  19.9.2006

  Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)