Pranešimas - A6-0287/2006Pranešimas
A6-0287/2006

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu

  19.9.2006 - (COM(2006)0069 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėja: María Sornosa Martínez

  Procedūra : 2006/0018(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0287/2006
  Pateikti tekstai :
  A6-0287/2006
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu

  (KOM(2006)0069 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD))

  (Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0069)[1],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0064/2006),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0287/2006),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

  Pakeitimas 1

  3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  3a) Siekiant sumažinti į aplinką patenkančio gyvsidabrio kiekį, ribojamosios priemonės likusiems matavimo prietaisams, kurie nėra skirti naudoti visai visuomenei, turėtų būti taikomos taip pat ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, kai yra galimybė naudoti saugesnius pakaitus be gyvsidabrio.

  Pagrindimas

  Beveik visų matavimo prietaisų, kurie nėra skirti visai visuomenei naudoti, gamyboje vis dažniau naudojami gyvsidabrio pakaitai. Turėtų būti numatyta priemonė, pagal kurią būtų siekiama pakeisti šiuos gyvsidabrio turinčius prietaisus, kai yra galimybė naudoti saugesnius pakaitus.

  Pakeitimas 2

  4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  (4a) Tais atvejais, kai dar nerasta tinkamų pakaitų, taip pat retais atvejais, kai reikia prižiūrėti tradicinius barometrus, muziejų kolekcijas ir pramonės paveldą, galima daryti išimtis.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į Parlamento patvirtintą Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio ir į tai, kad kai kuriais atvejais dar nėra visiškai patikimų pakaitų, reikėtų leisti daryti išimtis, jei tam reikės gauti leidimą ir tokie atvejai bus atidžiai stebimi.

  Pakeitimas 3

  7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  (7a) Komisija turi nedelsdama imtis priemonių ir užtikrinti, kad visi šiuo metu apyvartoje esantys gaminiai su gyvsidabriu (ne tik elektrinė ir elektroninė įranga) būtų atskirai surenkami ir saugiai apdorojami.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į Parlamento patvirtintą Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio, reikia kuo greičiau surinkti ir saugiai sandėliuoti gyvsidabrio turinčius gaminius siekiant, kad būtų visiškai apsaugota aplinka ir žmonių sveikata.

  Pakeitimas 4

  7B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

   

  (7b) Komisija turi nedelsdama imtis priemonių ir užtikrinti, kad visi šiuo metu apyvartoje esantys gaminiai su gyvsidabriu (ne tik elektrinė ir elektroninė įranga), kuriems taikoma išimtis, būtų deramai ženklinami.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į Parlamento patvirtintą Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio, reikia užtikrinti, kad gyvsidabrio turintys gaminiai būtų deramai ženklinami, nurodant, kad juose yra gyvsidabrio, siekiant skatinti tinkamą jų naudojimą.

  Pakeitimas 5

  PRIEDO LENTELĖ

  I priedo 19a punkto dešiniosios skilties 1a punktas (naujas) (Direktyva 76/769/EEB)

   

  Išimties tvarka 1 ir 2 punktai netaikomi:

   

  a) antikvariniams barometrams ir moksliniams instrumentams, skirtiems parduoti arba prekiauti tarptautinėje antikvarinių daiktų rinkoje;

   

  b) tradicinių barometrų gamybai, naudojant nedidelį gyvsidabrio kiekį kruopščiai tikrinamose ir licencijas turinčiose įmonėse.

  Pagrindimas

  Apribojimai šioje srityje kliudytų atlikti akademinius tyrimus ir apribotų muziejų ir privačių kolekcininkų galimybes įsigyti ir eksponuoti minėtus prietaisus. Šių prietaisų, kaip Europos mokslo ir kultūros paveldo dalies, vertė dažnai labai didelė, jie branginami ir kolekcionuojami visame pasaulyje.

  Be to, Europos Sąjungoje yra nedidelis skaičius specializuotų įmonių, kurios gamina tradicinius matavimo prietaisus, naudodamos nedidelį gyvsidabrio kiekį. Tokiais atvejais reikėtų leisti gyvsidabrį naudoti ir toliau, jei gamybos aplinka rūpestingai kontroliuojama ir bendrovė turi gamybos licenciją.

  Kadangi šie prietaisai turi itin didelę paklausą, tėra tik nedidelė tikimybė, kad jie bus sudaužyti ar išmesti į atliekų šalinimo vietas ir kad dėl jų padidės gyvsidabrio taršos pavojus.

  Pakeitimas 6

  PRIEDO LENTELĖ

  I priedo 19a punkto dešiniosios skilties 2a punktas (naujas) (Direktyva 76/769/EEB)

   

  2a) kituose matavimo prietaisuose, neskirtuose parduoti visai visuomenei nuo ...*.

   

  Gamintojai gali prašyti, kad būtų leidžiama nukrypti nuo 2a punkto iki...**. Leidimas nukrypti nuo šių nuostatų turėtų būti suteikiamas būtinajam naudojimui ribotą laiką, kuris nustatomas apsvarsčius konkrečius atvejus, jei gamintojai gali įrodyti, kad jie dėjo visas pastangas siekdami sukurti saugesnius pakaitus arba alternatyvius procesus ir kad saugesni pakaitai arba alternatyvūs procesai vis dar negalimi.

   

  * Per trejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

   

  **Per aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

  Pagrindimas

  Beveik visų matavimo prietaisų, kurie nėra skirti visai visuomenei naudoti, gamyboje vis dažniau naudojami gyvsidabrio pakaitai. Turėtų būti numatyta priemonė, pagal kurią būtų siekiama pakeisti šiuos gyvsidabrio turinčius prietaisus, kai yra galimybė naudoti saugesnius pakaitus.

  Pakeitimas 7

  PRIEDAS

  I priedo 19a punkto dešiniosios skilties 2b punktas (naujas) (Direktyva 76/769/EEB)

   

  2b) visoms buitinėms ir profesinėms reikmėms (ypač namų ūkyje, sveikatos priežiūros institucijose ir mokyklose) naudojamuose kontrolės ir matavimo prietaisuose, numatant tam tikras laikinas išimtis tais atvejais, kai dar nėra saugesnių ir ekonomiškai pagrįstų pakaitų, kuriuos naudojant galima pasiekti tą patį tikslumo ir patikimumo lygį.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į Parlamento patvirtintą Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio, būtina palaipsniui pašalinti iš apyvartos gyvsidabrio turinčius matavimo prietaisus ir taikyti apribojimus taip pat ir profesionaliems prietaisams, kuriuose yra gyvsidabrio. Išimtys leistinos, jei moksliškai įrodyta, kad nėra saugesnių ir ekonomiškai pagrįstų pakaitų, kuriuos naudojant būtų užtikrintas toks pat tikslumo ir patikimumo lygis.

  Pakeitimas 8

  PRIEDAS

  I priedo 19a punkto dešiniosios skilties 2c punktas (naujas) (Direktyva 76/769/EEB)

   

  (2c) gyvsidabriniuose sfigmomanometruose (išskyrus tenzometrus, skirtus sveikatos apsaugos reikmėms), naudojamuose buityje ir sveikatos apsaugos sektoriuje.

  Pagrindimas

  Sfigmomanometrai plačiai naudojami ligoninėse, privačiose gydymo įstaigose ir kt. Palyginti su visais kitais gyvsidabrio turinčiais prietaisais, naudojamais sveikatos apsaugos sektoriuje, sfigmomanometruose yra didžiausias prietaisui tenkantis gyvsidabrio kiekis (maždaug 100 g). Keletas valstybių narių jau sėkmingai apribojo gyvsidabrio turinčių sfigmomanometrų naudojimą.

  • [1]  OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Komisija 2005 m. sausio 28 d. priėmė komunikatą dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio, kuriame siūlomos žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo gyvsidabrio išmetimo priemonės, pagrįstos būvio ciklo analize, atsižvelgiant į gamybą, naudojimą, atliekų tvarkymą ir teršalų išmetimą.

  Siekiant sumažinti gyvsidabrio kiekį gaminiuose ir pagreitinti gyvsidabrio pakeitimą, Bendrijos lygiu būtų tikslinga apriboti prekybą gyvsidabrio turinčia matavimo ir kontrolės įranga, naudojama buityje ir su tam tikromis išimtimis sveikatos apsaugos sektoriuje.

  Kai kuriems matavimo įtaisams, pvz., medicininiams ir kambario termometrams, barometrams, kraujospūdžio matuokliams ir manometrams, netaikoma Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo.

  Direktyvos tikslas – pateikti suderintas nuostatas dėl gyvsidabrio taikant apribojimus matavimo įtaisams ir taip neleidžiant dideliam gyvsidabrio kiekiui patekti į atliekų srautą ir kuo geriau apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, kartu išsaugant vidaus rinką, kaip reikalaujama Sutarties 95 straipsnyje.

  Bendrosios aplinkybės

  Gyvsidabris ir jo junginiai yra labai nuodingi žmonėms, ekosistemoms ir gyvūnams bei augalams. Nors iš pradžių tarša gyvsidabriu buvo didelė vietinės reikšmės problema, dabar ji tapo pasauline, paplitusia ir įsisenėjusia problema. Gyvsidabris yra patvarus ir aplinkoje gali virsti toksiškiausiu junginiu – metilgyvsidabriu. Metilgyvsidabris į organizmą dažniausia patenka su maistu. Visų pirma, metilgyvsidabris renkasi ir kaupiasi vandens maisto grandinėje, todėl ypač pažeidžiami daug žuvų ir jūros gėrybių vartojantys gyventojai (pirmiausia Viduržemio jūros pakrančių). Be to, sveikatai pavojingas tiesioginis gyvsidabrio poveikis, kai įkvepiama jo garų ir jis įsigeria per odą.

  Komisijos turimais duomenimis, 80–90 proc. viso gyvsidabrio, naudojamo matavimo ir kontrolės prietaisuose, naudojama medicininiuose (temperatūros matavimo) ir kituose buitiniuose termometruose. Nors gyvsidabrio naudojimas mažėja, kiekis vis dar didelis; apskaičiuota, kad matavimo ir kontrolės prietaisams per metus ES sunaudojamos 33 tonos gyvsidabrio, ir vien tik su termometrais į ciklą patenka maždaug 25–30 tonų gyvsidabrio per metus.

  Kalbant apie galimybę visiškai uždrausti naudoti gyvsidabrį visuose prietaisuose, reikėtų pabrėžti, kad Komisija, pasikonsultavusi su ekspertais, padarė išvadą, jog gydant ligoninėse gyvybei pavojingas ligas, pvz., hipertenziją, aritmiją ir preeklampsiją, reikalingas didelis tikslumas. Gyvsidabriniai sfigmomanometrai tikrai yra tikslūs ir patikimi siekiant užtikrinti ligonio saugą. Pakaitiniais kraujospūdžio matuokliais vis dar neįmanoma pasiekti to paties patikimumo lygio.

  Kadangi gyvsidabriniai sfigmomanometrai artimiausiu metu vis dar bus reikalingi kitiems kraujospūdžio manometrams tikrinti ir kalibruoti, ši pozicija turėtų būti iš naujo įvertinta, jei ir kai bus duomenų, kad ne gyvsidabrio sfigmomanometrai tinka ne tik kraujospūdžio pokyčiams matuoti, bet ir hipertenzijos diagnozei bei gydymui ir klinikiniams tyrimams.

  Apribojimai medicininiams termometrams ir kitiems buitinės paskirties matavimo prietaisams apima pagrindinę šios gaminių grupės gyvsidabrio naudojimo ir išmetamų teršalų dalį. Kalbant apie kitus specialiuosius naudojimo mokslo tyrimuose ir pramonėje atvejus, trūksta patikimų pakaitų arba jie yra labai brangūs.

  Pranešėjos pasiūlymai

  Pranešėja mano, kad labai reikia nustatyti visoje Bendrijoje taikytinus prekybos gyvsidabrio turinčiais tam tikrais ne elektriniais ir ne elektroniniais matavimo ir kontrolės prietaisais apribojimus. Tokie apribojimai:

  -  būtų naudingi aplinkai ir ilgainiui žmonių sveikatai, nes nebūtų leidžiama, kad gyvsidabris patektų į atliekų srautą;

  -  būtų taikomi matavimo prietaisams, skirtiems parduoti visai visuomenei apskritai, ir preitaisams, skirtiems naudoti tam tikrose sveikatos priežiūros sektoriaus srityse;

  -  ribotų naujų matavimo prietaisų patekimą į rinką.

  Atsižvelgiant į 2006 m. kovo 14 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio (2005/2050(INI)), reikėtų turėti mintyje, kad joje buvo raginama leisti daryti išimtis tais atvejais, kai dar nerasta pakaitų sprendimų, taip pat retais atvejais, kai reikia prižiūrėti tradicinius barometrus, muziejų kolekcijas ir pramonės paveldą.

  Pranešėja siūlo, kad šios išimtys būtų įtrauktos į Direktyvos taikymo sritį, jei tam reikės gauti leidimą ir tokie atvejai bus atidžiai stebimi.

  Rezoliucijoje taip pat buvo raginama, kad Komisija imtųsi skubių priemonių užtikrinti, jog visi dabar visuomenėje naudojami gyvsidabrio turintys produktai (ne tik elektrinė ir elektroninė įranga) būtų atskirai surenkami ir saugiai apdorojami. Pranešėja visiškai pritaria tokiam požiūriui.

  Apibendrindama pranešėja siūlo siekti susitarimo per pirmąjį svarstymą tam, kad direktyva įsigaliotų kaip įmanoma greičiau, kad taip būtų sumažinta pramoninė gyvsidabrio paklausa ir jis būtų greičiau keičiamas kitomis medžiagomis, nekenksmingomis žmonių sveikatai ir aplinkai.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu

  Nuorodos

  COM(2006)0069 – C6 0064/2006 – 2006/0018(COD)

  Pateikimo EP data

  21.2.2006

  Atsakingasis komitetas
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  14.3.2006

  Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ITRE

  14.3.2006

  IMCO

  14.3.2006

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta
    Sprendimo data

  ITRE

  4.7.2006

  IMCO

  18.4.2006

   

   

   

  Glaudesnis bendradarbiavimas
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

   

   

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)
    Paskyrimo data

  María Sornosa Martínez

  25.4.2006

   

  Svarstymas komitete

  6.7.2006

  13.9.2006

   

   

   

  Priėmimo data

  13.9.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +

  0

  44

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Hélène Goudin, Rebecca Harms, Jutta D. Haug, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Thomas Wise

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

   

  Pateikimo data

  19.9.2006

  Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)