Betänkande - A6-0287/2006Betänkande
A6-0287/2006

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver

19.9.2006 - (KOM(2006)0069 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: María Sornosa Martínez

Förfarande : 2006/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0287/2006
Ingivna texter :
A6-0287/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver

(KOM(2006)0069 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0069)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0064/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0287/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) För att så lite kvicksilver som möjligt skall komma ut i miljön bör begränsande åtgärder också vidtas efter en övergångsperiod för återstoden av mätinstrument som inte är avsedda för allmänheten, i de fall då säkrare kvicksilverfria alternativ finns att tillgå.

Motivering

Vi är på väg att få alternativ till kvicksilver i nästan alla mätinstrument som inte är avsedda för allmänheten. Det bör finnas en mekanism också för att ersätta instrument av detta slag om de innehåller kvicksilver och säkrare alternativ finns att tillgå.

Ändringsförslag 2

SKÄL 4A (nytt)

 

(4a) Undantag kan beviljas i fall då alternativa lösningar ännu inte finns att tillgå, samt i enstaka fall av underhåll av traditionella barometrar, museisamlingar och industriarv.

Motivering

I överensstämmelse med gemenskapens kvicksilverstrategi, vilken antagits av parlamentet, bör denna typ av undantag tillåtas efter att det bekräftats att helt tillförlitliga alternativa instrument i vissa fall fortfarande saknas och under förutsättning att detta sker under strängt kontrollerade förhållanden och med behörigt tillstånd.

Ändringsförslag 3

SKÄL 7A (nytt)

 

(7a) Kommissionen bör vidta åtgärder på kort sikt för att se till att alla produkter (inte endast elektrisk och elektronisk utrustning) som innehåller kvicksilver och för närvarande finns i omlopp i samhället insamlas separat och behandlas under betryggande former.

Motivering

I enlighet med gemenskapens kvicksilverstrategi, som godkänts av Europaparlamentet, måste produkter som innehåller kvicksilver samlas in och lagras under betryggande former så snabbt som möjligt, för att ett fullständigt skydd av miljön och människors hälsa skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 4

SKÄL 7B (nytt)

 

(7b) Kommissionen bör vidta åtgärder på kort sikt för att se till att alla produkter (inte endast elektrisk och elektronisk utrustning) som innehåller kvicksilver och som ingår i de kategorier för vilka undantag beviljats förses med korrekt märkning.

Motivering

I enlighet med gemenskapens kvicksilverstrategi, som godkänts av Europaparlamentet måste produkter som innehåller kvicksilver förses med korrekt märkning om att de innehåller kvicksilver, för att uppmuntra till rätt hantering av dem.

Ändringsförslag 5

BILAGA
Bilaga, led 19a, höger kolumn, stycke 1a (nytt) (direktiv 76/769/EEG)

 

Punkterna 1 och 2 skall genom undantag inte gälla för:

 

a) antika barometrar och vetenskapliga instrument avsedda för saluförande eller handel på den internationella antikmarknaden,

 

b) produktion av traditionella barometrar varvid små mängder kvicksilver används med tillstånd och under noggrant kontrollerade förhållanden.

Motivering

Restriktioner på detta område skulle utgöra hinder för studier och vetenskap och kringskära museernas och de privata samlarnas möjligheter att förvärva och ställa ut sådana instrument. Dessa föremål har ofta stor betydelse som en del av Europas vetenskaps- och kulturhistoria och de beundras och samlas runtom i världen.

Det finns dessutom ett litet antal företag i EU som yrkesmässigt tillverkar traditionella mätinstrument och då använder små mängder kvicksilver och denna användning bör få fortsätta med tillstånd och under noggrant kontrollerade förhållanden.

Eftersom instrument av detta slag är mycket eftersökta är det föga troligt att de slås sönder och kastas på soptippar så att kvicksilverproblemen förvärras.

Ändringsförslag 6

BILAGA
Bilaga, led 19a, höger kolumn, led 2a (nytt) (direktiv 76/769/EEG)

 

2a) i andra mätinstrument som inte är avsedda för försäljning till allmänheten efter…*.

 

Tillverkarna får anhålla om undantag från punkt 2a före…**. Undantagen skall beviljas för en begränsad tidsperiod som fastställs från fall till fall, i situationer då kvicksilver måste användas, förutsatt att tillverkarna kan påvisa att de gjort allt för att utveckla säkrare alternativ eller alternativa processer och att dessa säkrare alternativ eller alternativa processer ännu inte finns att tillgå.

 

______________________

* Tre år efter att detta direktiv trätt i kraft.

 

** Arton månader efter att detta direktiv trätt i kraft.

Motivering

Vi är på väg att få alternativ till kvicksilver i nästan alla mätinstrument som inte är avsedda för allmänheten. Det bör finnas en mekanism också för att ersätta instrument av detta slag om de innehåller kvicksilver och säkrare alternativ finns att tillgå.

Ändringsförslag 7

BILAGA
Bilaga, led 19a, höger kolumn, led 2b (nytt) (direktiv 76/769/EEG)

 

2b) i alla mät- och kontrollinstrument för privat och yrkesmässig användning (särskilt inom hushållen, sjukvården och skolorna), med möjlighet till tidsbegränsade undantag i de fall då säkrare och ekonomiskt lönsamma alternativ som är lika exakta och pålitliga ännu inte finns att tillgå,

Motivering

I enlighet med gemenskapens kvicksilverstrategi, som godkänts av Europaparlamentet måste mätinstrument som innehåller kvicksilver tas ur bruk och detta måste också omfatta utrustning för yrkesmässigt bruk, om den innehåller kvicksilver. Undantag kan dock beviljas om det kan påvisas med vetenskapligt giltiga skäl att det inte finns några säkrare och ekonomiskt lönsamma ersättningsmöjligheter som är lika exakta och pålitliga.

Ändringsförslag 8

BILAGA
Bilaga, led 19a, höger kolumn, led 2c (nytt) (direktiv 76/769/EEG)

 

2c) i blodtrycksmätare, både för konsumenter och inom sjukvården (med undantag för blodtrycksmanschetter inom sjukvården), vilka innehåller kvicksilver.

Motivering

Blodtrycksmätare används mycket på sjukhusen, privata läkarmottagningar etc. Av alla instrument som innehåller kvicksilver och används inom sjukvården har blodtrycksmätarna mest kvicksilver per instrument (ungefär 100 g per enhet). Ett flertal medlemsstater har redan med god framgång begränsat bruket av blodtrycksmätare som innehåller kvicksilver.

  • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Förslagets motiv och syfte

Den 28 januari 2005 antog kommissionen ett meddelande om gemenskapens kvicksilverstrategi. I detta meddelande föreslår kommissionen åtgärder som skyddar människors hälsa och miljön från kvicksilverutsläpp med en livscykelmetod som underlag och med beaktande av tillverkning, användning, avfallsbehandling och utsläpp.

För att minska efterfrågan på kvicksilver vid produkttillverkningen och i snabbare takt ersätta kvicksilvret finns det skäl att på gemenskapsnivå fastställa begränsningar av saluföringen av kvicksilverinnehållande mät- och kontrollinstrument avsedda för konsumentbruk och, med några få undantag, för sjukvården.

Vissa mätinstrument som feber- och rumstermometrar, barometrar, blodtrycksmätare och manometrar omfattas inte av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen.

Syftet med det här direktivet är att införa harmoniserade bestämmelser för kvicksilver genom att begränsa användningen i mätinstrument, och på så vis bidra till en hög nivå på skyddet av miljön och människors hälsa genom att mängden kvicksilver som hamnar i avfallsflödet minskas avsevärt, samtidigt som den inre marknaden upprätthålls i enlighet med artikel 95 i fördraget.

Allmän bakgrund

Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt vilda djur och växter. I början ansågs kvicksilverföroreningar vara ett akut och lokalt problem men nu vet man att det är frågan om ett globalt, utbrett och kroniskt problem. Kvicksilver är svårnedbrytbart och kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som är den giftigaste formen av kvicksilver. Exponering för metylkvicksilver sker mest via födan. Metylkvicksilver ansamlas och koncentreras främst i den marina näringskedjan, vilket innebär att befolkningsgrupper som äter mycket fisk och skaldjur är särskilt sårbara (i synnerhet i kustområdena kring Medelhavet).

Direkt exponering för kvicksilver genom inandning av ångor och upptag via huden innebär också en hälsorisk.

De uppgifter som enligt kommissionen står till förfogande visar att 80–90 procent av allt kvicksilver som används i mät- och kontrollinstrument finns i medicinska (feber)termometrar och andra termometrar som används i hemmet. Även om kvicksilveranvändningen minskar är det fortfarande fråga om betydande mängder. Varje år används i EU ungefär 33 ton kvicksilver i mät- och kontrollinstrument, och 25–30 ton kvicksilver kommer årligen in i kretsloppet bara via termometrar.

När det gäller möjligheten att helt förbjuda användningen av kvicksilver i samtliga instrument måste man betona att de experter som kommissionen samrått med kommit fram till slutsatsen att sjukhusen behöver en hög grad av noggrannhet för att behandla livshotande tillstånd som högt blodtryck, arytmier och havandeskapsförgiftning. Blodtrycksmätare som innehåller kvicksilver ger rätt noggrannhet och tillförlitlighet för att patientsäkerheten skall tryggas. Samma säkerhet kan i nuläget inte uppnås genom alternativa blodtrycksmätare.

Blodtrycksmätare som innehåller kvicksilver kommer visserligen under en överskådlig framtid att behövas för att testa och kalibrera andra blodtrycksmätare, men deras användning borde ses över om och när det finns belägg för att kvicksilverfria blodtrycksmätare är lämpliga för såväl mätning av blodtryck som för diagnos och behandling av högt blodtryck och för kliniska prövningar.

Genom begränsning för febertermometrar och andra mätinstrument avsedda för konsumentbruk täcker man den största delen av användning och utsläpp av kvicksilver från denna produktgrupp. Vid övrig användning inom forskning och industri saknas tillförlitliga alternativ eller också är dessa väldigt kostsamma.

Föredragandens rekommendation

Föredraganden anser det vara mycket lämpligt att på gemenskapsnivå införa begränsningar av saluföringen av icke-elektriska eller icke-elektroniska mät- och kontrollinstrument som innehåller kvicksilver. Denna begräsning skulle innebära följande:

 Den skulle bidra med fördelar för miljön, och på lång sikt för folkhälsan, i och med att kvicksilvret skulle elimineras från avfallsflödet.

 Den skulle tillämpas på mätinstrument avsedda för konsumentbruk i allmänhet och mätinstrument avsedda för en konkret sektor inom sjukvården.

 Den skulle begränsa saluföringen av nya mätinstrument.

Det måste framhävas att parlamentet, i linje med sin resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi (2005/2050(INI)) som antogs den 14 mars 2006, begär att undantag tillåts i fall då alternativa lösningar ännu inte finns att tillgå, samt i enstaka fall av underhåll av traditionella barometrar, museisamlingar och industriarv.

Föredraganden rekommenderar att dessa undantag respekteras inom direktivets tillämpningsområde, förutsatt att detta sker under strängt kontrollerade förhållanden och med behörigt tillstånd.

Parlamentet uppmanar även kommissionen att på kort sikt vidta åtgärder för att övervaka att samtliga produkter (inte endast elektrisk och elektronisk utrustning) som innehåller kvicksilver och som för närvarande finns ute i samhället samlas in och behandlas separat under säkra förhållanden. Föredraganden stöder fullt ut denna begäran.

Sammanfattningsvis rekommenderar föredraganden att man försöker nå en överenskommelse vid första behandlingen så att bestämmelserna kan börja tillämpas så fort som möjligt. På detta sätt skulle man minska industrins efterfråga på kvicksilver genom att påskynda ersättningen av kvicksilver med andra material som inte är utgör något hot mot folkhälsan och miljöskyddet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver

Referensnummer

KOM(2006)0069 – C6 0064/2006 – 2006/0018(COD)

Framläggande för parlamentet

21.2.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
14.3.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
14.3.2006

IMCO
14.3.2006

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

ITRE
4.7.2006

IMCO
18.4.2006

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

María Sornosa Martínez
25.4.2006

 

Behandling i utskott

6.7.2006

13.9.2006

 

 

 

Antagande

13.9.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Hélène Goudin, Rebecca Harms, Jutta D. Haug, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

19.9.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...