BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler

19.9.2006 - (KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Joel Hasse Ferreira

Procedure : 2005/0194(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0289/2006
Indgivne tekster :
A6-0289/2006
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler

(KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0457)[1],

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 95 (C6‑0312/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0289/2006),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 1

(1) Medlemsstaternes gældende love og administrative bestemmelser om markedsføring af pyrotekniske artikler er forskellige, især med hensyn til aspekter såsom sikkerhed og funktion.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 2

Betragtning 2

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i Fællesskabet, bør harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i Fællesskabet, bør harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og et højt sikkerhedsniveau for forbrugere og professionelle slutbrugere.

Begrundelse

Fyrværkeri til professionel anvendelse (kategori 4) udgør omkring halvdelen af det samlede EU-marked for fyrværkeri og størstedelen af EU's fyrværkeriproduktion. Således er sikkerheden for erhvervsmæssige brugere også yderst vigtig.

Ændringsforslag 3

Betragtning 4 a (ny)

(4a) Pyrotekniske artikler omfatter bl.a. fyrværkeri, teaterfyrværkeri, og pyrotekniske artikler til tekniske formål såsom gaspatroner til anvendelse i airbags eller selestrammere m.v.

Begrundelse

Formålet er at angive en ikke-udtømmende liste med eksempler på de produkter, som direktivet omfatter, for at tydeliggøre anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 4

Betragtning 4 b (ny)

(4b) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på pyrotekniske artikler, som er omfattet af Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe1 samt af de relevante internationale konventioner, jf. artikel 1 og 3 i det nævnte direktiv.

_______________

1 EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.

Begrundelse

Formålet er at skabe større klarhed om undtagelsen af udstyr på skibe som omkandlet i direktivets artikel 1, stk. 2, led 2.

Ændringsforslag 5

Betragtning 5

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske artikler kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko.

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske artikler primært kategoriseres efter risiko hvad angår anvendelse, formål eller støjniveau.

Begrundelse

Der er behov for at definere de aspekter, som bestemmer risikoen over for forbrugerne, eftersom der i direktivet henvises til markedsføring og ikke fremstilling og opbevaring af pyrotekniske artikler.

Ændringsforslag 6

Betragtning 5 a (ny)

 

(5a) Med henblik på at undgå markedsføring af varemærkeforfalskede produkter bør den fysiske eller juridiske person, som importerer en artikel til Fællesskabet, påtage sig alle fabrikantens forpligtelser.

Begrundelse

I betragtning af, at langt størstedelen af det fyrværkeri, der findes på EU-markedet, er importeret fra Kina, og at bemyndigede repræsentanter let kan udskiftes, bør importøren påtage sig fabrikantens forpligtelser med henblik på at sikre, at produktet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, og at den relevante procedure for overensstemmelsesvurdering er blevet anvendt, hvorved det undgås, at der kommer varemærkeforfalskede produkter ud på markedet.

Ændringsforslag 7

Betragtning 5 b (ny)

 

(5b) I overensstemmelse med principperne i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder1 skal en pyroteknisk artikel overholde bestemmelserne i dette direktiv, når den første gang markedsføres i Fællesskabet. Dog betragtes fyrværkeri fremstillet til fabrikantens egen anvendelse i det område, hvor det fremstilles, i forbindelse med religiøse, kulturelle og traditionelle festligheder i medlemsstaterne ikke som markedsført, og det behøver derfor ikke overholde bestemmelserne i dette direktiv.

 

1EFT C 136 af 4.6.1985, s. 1.

Ændringsforslag 8

Betragtning 6

(6) I betragtning af de typiske farer ved anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte aldersgrænser for salg til private og for anvendelse samt at sikre, at artiklernes mærkning indeholder fyldestgørende og relevante oplysninger om anvendelsen med henblik på at værne om forbrugernes sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske artikler kun må være tilgængelige for autoriserede specialister, der er i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring samt de krævede færdigheder.

(6) I betragtning af de typiske farer ved anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte aldersgrænser for salg til private og for anvendelse samt at sikre, at artiklernes mærkning indeholder fyldestgørende og relevante oplysninger om anvendelsen med henblik på at værne om forbrugernes sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske artikler kun må være tilgængelige for autoriserede specialister, der er i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring samt de krævede færdigheder. Hvad angår pyrotekniske artikler til bilsektoren, bør der i forbindelse med mærkningskravene tages hensyn til gældende praksis og den omstændighed, at leverandørerne til bilindustrien udelukkende sælger disse artikler til professionelle brugere.

Begrundelse

Pyrotekniske artikler fra bilindustriens underleverandører sælges til professionelle brugere (bilfabrikanterne og deres autoriserede værksteder). Ved leveringen medfølger sikkerhedsdatablade, jf. direktiv 91/155/EØF, som indeholder de oplysninger og yderligere data, der kræves i kommissionsforslagets artikel 12. Derfor er det ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger på artiklen eller dennes emballage.

Ændringsforslag 9

Betragtning 12

(12) De harmoniserede europæiske standarder udformes, vedtages og ændres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI). Disse organisationer har anerkendt kompetence til at vedtage harmoniserede standarder, som de udarbejder i overensstemmelse med generelle retningslinjer for samarbejdet mellem disse organisationer og Kommissionen og med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.

(12) De harmoniserede europæiske standarder udformes, vedtages og ændres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI). Disse organisationer har anerkendt kompetence til at vedtage harmoniserede standarder, som de udarbejder i overensstemmelse med generelle retningslinjer for samarbejdet mellem disse organisationer og Kommissionen og med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Hvad angår pyrotekniske artikler til bilsektoren, bør der tages højde for den europæiske underleverandørindustris internationale orientering ved at tage de relevante internationale ISO-standarder i betragtning.

Begrundelse

De europæiske underleverandører til bilindustrien sælger deres produkter over hele verden. I den sammenhænger tjener overholdelsen af de internationale ISO-standarder til at sikre konkurrenceevnen. Prøvninger, der er baseret på de internationale leveringsbetingelser bilunderleverandørerne imellem, gentages ikke. Denne praksis svarer også til henstillingerne fra Cars 21-Ekspertgruppen.

Ændringsforslag 10

Betragtning 12 a (ny)

 

(12a) I henhold til den nye metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder er pyrotekniske artikler, som er fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede standarder, omfattet af en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav, der er fastsat i dette direktiv. Anvendelsen af harmoniserede eller andre standarder er desuden frivillig, og fabrikanten eller importøren kan anvende andre tekniske specifikationer til at opfylde kravene.

Begrundelse

Formålet er at øge retssikkerheden og klarheden omkring de principper i den nye metode, som det foreliggende direktivudkast bygger på.

Ændringsforslag 11

Betragtning 13 a (ny)

 

(13a) Til prøvningsformål bør grupper af pyrotekniske artikler, som f.eks. ligner hinanden med hensyn til type, formål eller funktionsmåde, men har forskellig farve, af de bemyndigede organer bedømmes som produktfamilier, når de pågældende artikler vurderes at være tilstrækkelig ens.

Ændringsforslag 12

Betragtning 14

(14) Pyrotekniske artikler bør være forsynet med CE-mærkningen som tegn på, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og derfor er omfattet af fri bevægelighed i Fællesskabet.

(14) For at blive markedsført bør pyrotekniske artikler være forsynet med en CE-mærkning som tegn på, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og derfor er omfattet af fri bevægelighed i Fællesskabet.

Ændringsforslag 13

Betragtning 14 a (ny)

 

(14a) I henhold til den nye metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder er der behov for en sikkerhedsklausulprocedure, der kan gøre det muligt at anfægte en artikels overensstemmelse eller påpege fejl eller mangler i harmoniserede standarder. Medlemsstaterne er i henhold hertil forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbyde eller begrænse markedsføringen af CE-mærkede produkter eller trække dem tilbage fra markedet, såfremt sådanne produkter udgør en trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed, når de anvendes til deres tiltænkte formål.

Begrundelse

Formålet er at øge retssikkerheden og klarheden omkring de principper i den nye metode, som det foreliggende direktivudkast bygger på. Direktiverne efter den nye metode indeholder således en form for sikkerhedsklausul, der forpligter medlemsstaterne til at begrænse eller forbyde markedsføring af farlige eller ikke-overensstemmende produkter eller trække dem tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 14

Betragtning 15

(15) For transport af pyrotekniske artikler er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

(15) Dette direktiv har ingen indvirkning på sikkerhed i forbindelse med transport, eftersom der for transport af pyrotekniske artikler er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

Begrundelse

Den relevante fællesskabslovgivning eller nationale lovgivning er fortsat gældende, hvad angår sikkerhed i forbindelse med fagfolks fremstilling, opbevaring og håndtering i automobilindustrien eller til pyrotekniske udstillinger.

Ændringsforslag 15

Betragtning 16 a (ny)

 

(16a) Det er i fabrikantens og importørens interesse at levere sikre produkter, således at de undgår at skulle betale erstatning for defekte produkter, der forvolder skade på personer og privat ejendom. I den henseende er Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar1 et supplement til dette direktiv, fordi det pålægger fabrikanter og importører et strengt erstatningsansvar og sikrer en tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse. Det bestemmes desuden i dette direktiv, at de bemyndigede organer skal være ansvarsforsikrede, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udføres af medlemsstaten.

 

1EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29. Direktivet ændret ved direktiv 1999/34/EF (EFT L 141 af 4.6.1999, s. 20).

Begrundelse

Formålet er at øge retssikkerheden og sammenhængen med andre EF-retsforskrifter. Direktivet om produktansvar finder således anvendelse på alle de produkter, der er omfattet af direktiverne efter den nye metode. Følgelig supplerer dette direktivforslag og produktansvarsdirektivet hinanden med henblik på at sikre et passende beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 16

Betragtning 17

(17) Det er uomgængeligt nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, der gør det muligt gradvist at tilpasse de nationale lovgivninger på de pågældende områder.

(17) Det er uomgængeligt nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, der gør det muligt gradvist at tilpasse de nationale lovgivninger på de pågældende områder. Fabrikanter og importører har brug for tid til at udøve de rettigheder, de nationale retsregler måtte give dem, inden direktivet træder i kraft, f.eks. med henblik på at sælge deres lager af allerede fremstillede produkter. Desuden vil den specifikke overgangsperiode i henhold til dette direktiv give ekstra tid til at vedtage harmoniserede standarder og sikre en hurtig gennemførelse af dette direktiv med henblik på at styrke beskyttelsen af forbrugerne.

Begrundelse

Den ekstra tid til gennemførelse af bestemmelserne om fyrværkeri sætter fabrikanter og importører i stand til at udøve de rettigheder, de måtte have opnået i henhold til gældende nationale retsregler forud for dette direktiv. Samtidig vil overgangsperioden sikre en hurtig gennemførelse af direktivet og dermed en bedre beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed. Endelig vil overgangsperioden give tilstrækkelig tid til at vedtage harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 17

Artikel 1, stk. 4, led 1

- pyrotekniske artikler, der er beregnet til de væbnede styrkers eller politiets brug i henhold til national lovgivning

- pyrotekniske artikler, der i henhold til national lovgivning er beregnet til ikke-kommerciel anvendelse inden for de væbnede styrker, politiet eller brandvæsenet.

Begrundelse

Fyrværkeri, der anvendes til uddannelses- og specialistformål, bør undtages fra dette direktiv.

Ændringsforslag 18

Artikel 1, stk. 4, led 3

–  pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i fly

–  pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien

Begrundelse

Pyrotekniske artikler til brug i luft- og rumfartsfartøjer bør ikke være omfattet af direktivet, eftersom denne industri anvender meget høje interne sikkerhedsstandarder, hvorfor der ikke er behov for at vedtage harmoniserede standarder for disse produkter.

Ændringsforslag 19

Artikel 1, stk. 4, led 4

- pyrotekniske artikler i henhold til Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

- knaldhætter specielt beregnet til legetøj og andre artikler, der er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

Begrundelse

Med den nuværende ordlyd finder direktivet anvendelse på knaldhætter, der er beregnet til anvendelse i legetøj, der allerede er omfattet af direktivet vedrørende sikkerhedskrav til legetøj.

Ændringsforslag 20

Artikel 1, stk. 4, led 6

- ammunition som projektiler og drivladninger anvendt i håndvåben, artilleri og andre skydevåben.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 21

Artikel 2, stk. 1

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer beregnet til med henblik på underholdning eller andre formål at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

Ændringsforslag 22

Artikel 2, stk. 2

2. "markedsføring": den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af en vare beregnet på endeligt forbrug, med henblik på distribution og/eller anvendelse.

2. "markedsføring": den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af en vare med henblik på distribution og/eller anvendelse. Fyrværkeri fremstillet til fabrikantens egen anvendelse i det område, hvor det fremstilles, anses ikke for at være markedsført.

Ændringsforslag 23

Artikel 2, stk. 3 a (nyt)

 

(3a) "teaterfyrværkeri": pyrotekniske artikler til scenebrug, som initieres elektrisk eller elektronisk

Se ændringsforslag til artikel 3,stk. 1, litra a a) (nyt)

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 24

Artikel 2, nr. 4

4. "pyrotekniske artikler til biler": artikler indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af sikkerhedsanordninger eller andre anordninger i biler.

4. "pyrotekniske artikler til køretøjer": komponenter i sikkerhedsanordninger i køretøjer indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af disse eller andre anordninger i køretøjer.

(Denne ændring foretages i hele teksten)

Begrundelse

Præcisering af teksten samt ændring af "biler" til "køretøjer", da pyrotekniske genstande ikke kun kan anvendes i biler.

Ændringsforslag 25

Artikel 2, stk. 5

5. "fabrikant": den fysiske eller juridiske person, som konstruerer og/eller fremstiller et af dette direktiv omfattet produkt, eller som lader et sådant produkt konstruere og/eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre det eller med henblik på egen professionel anvendelse eller privat anvendelse, eller som markedsfører et af dette direktiv omfattet produkt under eget navn eller varemærke.

5. "fabrikant": den fysiske eller juridiske person, som konstruerer og/eller fremstiller et af dette direktiv omfattet produkt, eller som lader et sådant produkt konstruere og/eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre det.

Begrundelse

Hermed bringes teksten i overensstemmelse med definitionen af "markedsføring" og navnlig med det forhold, at produkter fremstillet til eget brug ikke anses for at være markedsført, hvorved der opnås en mere præcis definition baseret på den nye metodes principper.

Ændringsforslag 26

Artikel 2, stk. 6

6. "bemyndiget repræsentant": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne med hensyn til sidstnævntes forpligtelser i henhold til dette direktiv.

6. "importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som foretager den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet af et produkt med oprindelse i et tredjeland som led i sin erhvervsvirksomhed.

("Bemyndiget repræsentant" erstattes af "importør" i hele teksten)

Begrundelse

I betragtning af, at langt størstedelen af det fyrværkeri, der findes på EU-markedet, er importeret fra Kina, og at bemyndigede repræsentanter let kan udskiftes, bør importøren påtage sig fabrikantens forpligtelser med henblik på at sikre, at produktet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, og at den relevante procedure for overensstemmelsesvurdering er blevet anvendt, hvorved det undgås, at der kommer varemærkeforfalskede produkter ud på markedet.

Ændringsforslag 27

Artikel 2, stk. 8

8. "person med ekspertviden": person, der har autorisation fra en medlemsstat til på medlemsstatens territorium at være i besiddelse af og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori 2 som defineret i artikel 3.

8. "person med ekspertviden": person, der har autorisation fra en medlemsstat til på medlemsstatens territorium at håndtere og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4, teaterfyrværkeri i kategori 2 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori 2 som defineret i artikel 3.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 28

Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, skal af fabrikanten kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko. Bemyndigede organer bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til artikel 9.

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, skal af fabrikanten kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko, herunder støjniveau. Bemyndigede organer bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 29

Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 1

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til anvendelse i fysisk begrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav risiko og ubetydeligt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk begrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Ændringsforslag 30

Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 2

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk begrænsede områder

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk begrænsede områder

Ændringsforslag 31

Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 3

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Ændringsforslag 32

Artikel 3, stk. 1, punkt a, kategori 4

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden, almindeligvis kendt som "fyrværkeri til professionel anvendelse".

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden, almindeligvis kendt som "fyrværkeri til professionel anvendelse". Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Ændringsforslag 33

Artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt)

 

aa) Teaterfyrværkeri

 

Kategori 1: pyrotekniske artikler til scenebrug med lav risiko

 

Kategori 2: pyrotekniske artikler til scenebrug, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 34

Artikel 3, stk. 1, litra b

b) Andre pyrotekniske artikler

b) Andre pyrotekniske artikler

Kategori 1: andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, som er forbundet med lav risiko

Kategori 1: andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko

Kategori 2: andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med ekspertviden.

Kategori 2: andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med ekspertviden.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 35

Artikel 4, stk. 2

2. En fabrikant af pyrotekniske artikler skal være etableret i Fællesskabet eller være repræsenteret ved en af fabrikanten udpeget bemyndiget repræsentant.

2. Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, skal importøren af de pyrotekniske artikler påtage sig alle fabrikantens forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Fællesskabets myndigheder og organer kan rette henvendelse til den bemyndigede repræsentant i stedet for fabrikanten med hensyn til de forpligtelser, repræsentanten er bemyndiget til at påtage sig.

Fællesskabets myndigheder og organer kan rette henvendelse til importøren med hensyn til disse forpligtelser.

Begrundelse

I betragtning af, at langt størstedelen af det fyrværkeri, der findes på EU-markedet, er importeret fra Kina, og at bemyndigede repræsentanter let kan udskiftes, bør importøren påtage sig fabrikantens forpligtelser med henblik på at sikre, at produktet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, og at den relevante procedure for overensstemmelsesvurdering er blevet anvendt, hvorved det undgås, at der kommer varemærkeforfalskede produkter ud på markedet.

Ændringsforslag 36

Artikel 5, afsnit 1

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv, kun markedsføres, hvis de overholder kravene i dette direktiv, er CE-mærkede og tilfredsstiller de krav, der stilles i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag (vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 37

Artikel 6, stk. 2

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, med henblik på at begrænse anvendelsen og/eller markedsføringen af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri.

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed eller på grund af støj eller andre gener, med henblik på at begrænse anvendelsen og/eller markedsføringen af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri samt kategori 1-teaterfyrværkeri.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 38

Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring forevises pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant har bragt det i overensstemmelse med kravene. Ved sådanne arrangementer skal der i henhold til de forskrifter, den kompetente myndighed i medlemsstaten måtte have fastsat, træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring forevises og anvendes pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning, hvor den pågældende messes, udstillings eller demonstrations navn og dato er angivet, klart anføres, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, før den i Fællesskabet etablerede fabrikant eller importøren har bragt det i overensstemmelse med kravene. Ved sådanne arrangementer skal der i henhold til de forskrifter, den kompetente myndighed i medlemsstaten måtte have fastsat, træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

Ændringsforslag 39

Artikel 6, stk. 4

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie bevægelighed for og anvendelsen af pyrotekniske artikler til biler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves.

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie bevægelighed for og anvendelsen af pyrotekniske artikler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves.

Begrundelse

Bedre tilpasning af teksten til de produkter, direktivet omfatter.

Ændringsforslag 40

Artikel 7, stk. 1, litra b, overskrift

b) Andre pyrotekniske artikler

b) Andre pyrotekniske artikler og teaterfyrværkeri

(se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra point a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 41

Artikel 7, stk. 3, litra b

b) Andre pyrotekniske artikler i kategori 2.

b) Andre pyrotekniske artikler og teaterfyrværkeri i kategori 2.

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a) (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 42

Artikel 8, stk. 1

1. Kommissionen kan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv 98/34/EF, bede de europæiske standardiseringsorganer udarbejde eller revidere standarder til støtte for dette direktiv.

1. Kommissionen kan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv 98/34/EF, bede de europæiske standardiseringsorganer udarbejde eller revidere standarder til støtte for dette direktiv eller tilskynde de relevante internationale organer til at udarbejde eller revidere de internationale standarder.

Begrundelse

De europæiske leverandører til automobilindustrien sælger deres produkter i hele verden. Derfor er de internationale ISO-standarder at foretrække for at kunne bevare konkurrenceevnen. Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra arbejdsgruppen på højt plan, "CARS 21".

Ændringsforslag 43

Artikel 8, stk. 3, afsnit 1

3. Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, når de er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Medlemsstaterne anerkender og vedtager de harmoniserede standarder, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, når de er i overensstemmelse med de nationale standarder, der er vedtaget til gennemførelse af de harmoniserede standarder, der er offentliggjort i Den Europæiske UnionsTidende. Medlemsstaterne offentliggør referencerne for de nationale standarder, der er vedtaget til gennemførelse af de harmoniserede standarder.

Begrundelse

Denne tekst svarer til artikel 4, stk. 1, i direktiv 93/15/EØF og bør derfor tilpasses efter denne artikel.

Ændringsforslag 44

Artikel 8, stk. 4

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i denne artikel ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 1, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, med angivelse af begrundelsen, sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Udvalget afgiver straks udtalelse. På grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal træffes med hensyn til standarderne og disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i denne artikel ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 1, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, med angivelse af begrundelsen, sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Udvalget afgiver udtalelse senest seks måneder efter, at sagen er indbragt for udvalget. På grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal træffes med hensyn til standarderne og disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

Begrundelse

En situation, hvor Kommissionen eller en medlemsstat på et hvilket som helst tidspunkt kan drage en harmoniseret standard i tvivl, er ikke holdbar for industrien, der har behov for klart angivne tidsrammer. Artikel 8, stk. 4, andet punktum, svarer til artikel 5 i direktiv 93/15/EØF og bør derfor tilpasses.

Ændringsforslag 45

Artikel 9, stk. 1, litra b a (nyt)

 

ba) den fuldstændige procedure for kvalitetssikring af produktet (modul H) som nævnt i bilag II, afsnit 6a, for så vidt der er tale om fyrværkeri i kategori 4 og teaterfyrværkeri i kategori 2.

Begrundelse

For så vidt angår fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som anvendes af personer med ekspertviden (fyrværkeri i kategori 4 og teaterfyrværkeri i kategori 2) kan fabrikanten eller importøren følge proceduren i det nye modul H.

Ændringsforslag 46

Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at foretage den i artikel 9 nævnte overensstemmelsesvurdering, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen har tildelt dem.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 47

Artikel 10, stk. 4 a (nyt)

4a. Hvis et bemyndiget organs bemyndigelse trækkes tilbage, bevarer de overensstemmelsesattester og tilhørende dokumenter, som det pågældende organ har udstedt, deres gyldighed, undtagen hvis der konstateres en truende og direkte fare for sundhed og sikkerhed.

Begrundelse

Fabrikanterne bør ikke tvinges til at gennemføre endnu en procedure for overensstemmelsesvurdering.

Ændringsforslag 48

Artikel 10, stk. 4 b (nyt)

 

4b. Kommissionen offentliggør på sit websted tilbagetrækningen af det bemyndigede organs bemyndigelse.

Begrundelse

Derved kan det sikres, at alle berørte parter har adgang til aktuel information.

Ændringsforslag 49

Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Når de pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9, skal fabrikanten anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på de pyrotekniske artikler eller på en mærkeplade på disse; hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen disse steder, anbringes den på emballagen. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

1. Når de pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9, skal fabrikanten anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på de pyrotekniske artikler eller på en mærkeplade på disse eller på emballagen. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

Begrundelse

I overensstemmelse med den mangeårige praksis, der er fastlagt i standarderne i serie EN 14035, har det vist sig hensigtsmæssigt, at mærkningen anbringes på emballagen, når der er tale om mindre artikler. I lighed hermed bør CE-mærkningen anbringes på artiklen, på en mærkeplade eller på emballagen.

Ændringsforslag 50

Artikel 11, stk. 2

2. Fabrikanten må ikke anbringe mærker eller angivelser på de pyrotekniske artikler, der kan bringe tredjemand i vildrede med hensyn til CE-mærkningens grafik eller betydning. Enhver anden mærkning kan anbringes på pyrotekniske artikler, hvis dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

2. Mærker eller angivelser, der kan bringe tredjemand i vildrede med hensyn til CE-mærkningens grafik eller betydning, må ikke anbringes på pyrotekniske artikler. Andre mærker kan anbringes på pyrotekniske artikler, hvis dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

Begrundelse

Selv om denne forpligtelse som led i markedsføringen retter sig mod fabrikanten, bør den udformes mere generelt, således at forbuddet mod efterfølgende mærkning også omfattes heraf.

Ændringsforslag 51

Artikel 12, overskrift

Mærkning

Mærkning af andre pyrotekniske artikler end artikler til køretøjer

(Se ændringsforslag til artikel 12 a (ny))

Begrundelse

Det bør tages i betragtning, at pyrotekniske artikler til køretøjer almindeligvis ikke sælges direkte til forbrugerne, men til professionelle brugere (bilfabrikanterne og deres autoriserede værksteder). Mærkningskravene i henhold til dette direktiv bør derfor tage hensyn til såvel dette forhold som til de andre krav, der er fastlagt i anden EF-lovgivning, herunder navnlig de sikkerhedsdatablade, som skal ledsage de pyrotekniske artikler ved leveringen, jf. Kommissionens direktiv af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater.

Ændringsforslag 52

Artikel 12, stk. 2

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum indeholde oplysninger om navnet på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, artiklens navn og type, minimumsaldersgrænse for anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori og brugsanvisning samt sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. Mærkningen skal også indeholde oplysning om fareklasse i henhold til FN/ADR-klassifikationssystemet (1.1-1.6) for de stoffer eller blandinger af stoffer, artiklen indeholder, eller tilsvarende oplysninger om risiko (masseeksplosionsfare, fare for udslyngning af sprængstoffer, eksplosionsfare, brandfare).

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal omfatte CE-mærket, navnet på fabrikanten eller importøren, artiklens navn og type, minimumsaldersgrænse for anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori, brugsanvisning, fremstillingsdato for kategori 4-fyrværkeri samt sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant.

Ændringsforslag 53

Artikel 12, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Teaterfyrværkeri skal desuden som minimum være forsynet med følgende oplysninger:

 

Kategori 1: hvis relevant: teksten "må kun anvendes udendørs" og angivelse af sikkerhedsafstand

 

Kategori 2: teksten "må kun anvendes af personer med ekspertviden" og angivelse af sikkerhedsafstand(e).

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 3 a (nyt) og til artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt))

Begrundelse

Direktivudkastet bør også tage behørigt hensyn til disse pyrotekniske artikler og deres særlige kendetegn, herunder navnlig deres kategorisering, således at CEN kan udforme harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 54

Artikel 12, stk. 4

4. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 2 og 3, angives oplysningerne på emballagen.

4. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 2 og 3, angives oplysningerne på den mindste emballageenhed, der leveres til brugeren.

Begrundelse

For at nå målet om beskyttelse af brugerne skal mærkningen ikke anbringes på forsendelsens emballage, men på den mindske emballageenhed, der leveres til brugeren. Hvis mærkningen anbringes på forsendelsens emballage, er der fare for, at denne bortskaffes, uden at brugeren har fået kendskab til mærkningens indhold.

Ændringsforslag 55

Artikel 12, stk. 5

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for fyrværkeri i kategori 4 og andre pyrotekniske artikler i kategori 2, som udstilles offentligt af fabrikanten.

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for pyrotekniske artikler, der forevises på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring, jf. artikel 6, stk. 3, eller som fremstilles med henblik på forskning, udvikling og prøvning, jf. artikel 6, stk. 4.

Begrundelse

Pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, må forevises på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring, jf. direktivets artikel 6, stk. 3. På samme måde er det fastsat i artikel 6, stk. 4, at der skal gøres en undtagelse for pyrotekniske artikler, der fremstilles med henblik på forskning, udvikling og prøvning. Dette indebærer, at der heller ikke bør være pligt til at mærke disse produkter.

Ændringsforslag 56

Artikel 12 a (ny)

 

Artikel 12a

Mærkning af pyrotekniske artikler til køretøjer

 

1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til køretøjer skal indeholde oplysninger om navnet på fabrikanten eller importøren samt artiklens navn og type, sikkerhedsoplysninger og CE-mærkning.

 

2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 1, angives oplysningerne på emballagen.

Begrundelse

Pyrotekniske artikler fra bilindustriens underleverandører sælges til professionelle brugere (bilfabrikanterne og deres autoriserede værksteder). Ved leveringen medfølger sikkerhedsdatablade, jf. direktiv 91/155/EØF, som indeholder de oplysninger og yderligere data, der kræves i kommissionsforslagets artikel 12. Derfor er det ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger på artiklen eller dennes emballage.

Ændringsforslag 57

Artikel 13, stk. 1 a (nyt)

 

1a. Medlemsstaterne foretager regelmæssig kontrol af pyrotekniske artikler ved indførsel til deres område samt på lagre og fabriksanlæg.

Begrundelse

For at kunne føre kontrol med markedsførte produkter bør tilsynsmyndighederne have beføjelse og midler til at aflægge regelmæssige besøg på salgssteder, fabriksanlæg og lagre, foretage stikprøvekontrol, udtage prøver af produkterne og underkaste dem undersøgelser og tests samt indhente alle nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag 58

Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Medlemsstaterne informerer Kommissionen om deres markedsovervågningsvirksomhed.

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen skal bistå hinanden med at sikre en forsvarlig og ensartet anvendelse dette direktiv.

Ændringsforslag 59

Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen offentliggør på sit websted navnene på de produkter, hvis overensstemmelseserklæring er inddraget, som er forbudt, eller hvis markedsføring er begrænset.

Begrundelse

Hvis grupper af pyrotekniske artikler behandles som produktfamilier, kan fyrværkerifabrikanternes og -importørernes omkostninger reduceres. Dette kan bidrage til en afbureaukratisering og forenkling af proceduren. Fordelen ved denne ordning består desuden deri, at alle fabrikanter gøres opmærksom på muligheden af at indgive grupper af typer til de bemyndigede organer og dermed mindske omkostningerne.

Ændringsforslag 60

Artikel 15

1. Hvis en medlemsstat har en velunderbygget antagelse om, at en pyroteknisk artikel ikke opfylder kravene i dette direktiv, angiver den i overensstemmelse med den i artikel 13, stk. 2 og 14 omhandlede informationsprocedure, grundene til sin beslutning, herunder især, om den manglende opfyldelse kan tilskrives:

1. Hvis en medlemsstat er uenig i foranstaltninger, som en anden medlemsstat har truffet i henhold til artikel 13 eller 14, eller hvis Kommissionen finder, at en sådan foranstaltning er i strid med fællesskabsretten, hører Kommissionen straks alle berørte parter, evaluerer foranstaltningen og tager stilling til, om foranstaltningen er berettiget. Kommissionen meddeler sin holdning til medlemsstaterne og informerer de berørte parter.

a) manglende opfyldelse af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede væsentlige krav

 

b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 8 omhandlede harmoniserede standarder

 

c) mangler ved selve de i artikel 8 omhandlede harmoniserede standarder.

 

 

Finder Kommissionen, at den nationale foranstaltning er berettiget, tager medlemsstaterne de fornødne skridt til at sikre, at det usikre produkt trækkes tilbage fra deres nationale marked, og underretter Kommissionen herom.

 

Finder Kommissionen, at den nationale foranstaltning er uberettiget, trækker den pågældende medlemsstat den tilbage.

2. Kommissionen holder hurtigst muligt samråd med de berørte parter. Efter samrådet fastslår Kommissionen, om de foranstaltninger, medlemsstaten har truffet, er velunderbyggede eller ikke, og meddeler sin afgørelse til den medlemsstat, der tog initiativet, til de andre medlemsstater og til fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

 

3. Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger begrundes med en mangel ved selve de harmoniserede standarder, forelægger Kommissionen sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, hvis den medlemsstat, der har truffet foranstaltningerne, har til hensigt at fastholde dem, og Kommissionen og medlemsstaterne indleder proceduren efter artikel 8.

3. Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger begrundes med en mangel ved selve de harmoniserede standarder, forelægger Kommissionen sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, hvis den medlemsstat, der har truffet foranstaltningerne, har til hensigt at fastholde dem, og Kommissionen og medlemsstaterne indleder proceduren efter artikel 8.

4. Hvis en pyroteknisk artikel ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene og er forsynet med CE-mærkningen, træffer den kompetente medlemsstat de fornødne foranstaltninger over for den, der har anbragt mærkningen, og underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

4. Hvis en pyroteknisk artikel ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene og er forsynet med CE-mærkningen, træffer den kompetente medlemsstat de fornødne foranstaltninger over for den, der har anbragt mærkningen, og underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

5. Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om denne procedures forløb og resultater.

 

Begrundelse

Kommissionen bør kun tage stilling i tilfælde af uenighed. Dette vil frigøre kapacitet og sætte Kommissionen i stand til at handle hurtigt, hvis der er utilfredshed med de foreslåede foranstaltninger.

Ændringsforslag 61

Artikel 16, stk. 1

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette direktiv med henblik på

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette direktiv med henblik på

a) at forbyde eller begrænse markedsføringen af den pågældende vare eller

a) at forbyde eller begrænse markedsføringen af den pågældende vare eller

b) at trække produktet tilbage fra markedet skal være ledsaget af en præcis begrundelse. Sådanne foranstaltninger meddeles snarest muligt den berørte part med angivelse af klagemuligheder i henhold til gældende ret i den pågældende medlemsstat.

b) at trække produktet tilbage fra markedet

 

skal være ledsaget af en præcis begrundelse. En sådan foranstaltning meddeles snarest muligt den berørte part med angivelse af klagemuligheder i henhold til gældende ret i den pågældende medlemsstat.

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag med henblik på at gøre teksten tydeligere, idet den sidste sætning refererer til både litra a) og b).

Ændringsforslag 62

Artikel 17, indledning

Følgende foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv, vedtages i det omfang, de er nødvendige, efter proceduren i artikel 18, stk. 2:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 63

Artikel 17, led 3

- oprettelsen af et register over EF-registreringsnumre for pyrotekniske artikler, som vil gøre det nemmere at identificere pyrotekniske artikler og finde frem til fabrikanter eller bemyndigede repræsentanter i tilfælde af ulykker som følge af funktionsfejl.

- oprettelsen af et register over EF-registreringsnumre for pyrotekniske artikler, som vil gøre det nemmere at identificere pyrotekniske artikler og finde frem til fabrikanter eller importører i tilfælde af ulykker som følge af funktionsfejl.

Ændringsforslag 64

Artikel 17, led 3 a (nyt)

 

- - udarbejdelse af fælles kriterier for regelmæssig indsamling og ajourføring af oplysninger om ulykker i forbindelse med anvendelse af pyrotekniske artikler.

Ændringsforslag 65

Artikel 20, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den […]1 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den […]1 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1 18 måneder efter offentliggørelsen af direktivet.

1 30 måneder efter offentliggørelsen af dette direktiv.

Begrundelse

De fleste medlemsstater har klaget over, at gennemførelsesfristen er for kort. Medlemsstaterne har behov for en passende gennemførelsesfrist for at kunne oprette de bemyndigede organer eller tilpasse sig direktivets forudsætninger.

Ændringsforslag 66

Artikel 20, stk. 2

2. De anvender disse bestemmelser fra den [...]1, når det gælder fyrværkeri, og fra den [...], når det gælder andre pyrotekniske artikler.

2. De anvender disse bestemmelser fra den [...]1, når det gælder fyrværkeri i kategori 1, 2 og 3, og fra den [...]2, når det gælder andre pyrotekniske artikler, fyrværkeri i kategori 4 samt teaterfyrværkeri.

1 24 måneder efter offentliggørelsen af direktivet.

1 3 år efter offentliggørelsen af dette direktiv.

2 6 år efter offentliggørelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 67

Bilag II, punkt 6 a (nyt)

 

6a MODUL H: Fuld kvalitetssikring

 

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i stk. 2, garanterer og erklærer, at de pågældende produkter opfylder de gældende krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes importør foretager EF-mærkningen på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med EF-mærkningen anføres det identificeringsmærke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

 

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling samt endelig kontrol og prøvning som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

 

3. Kvalitetssystem

 

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet til et bemyndiget organ.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte kategori pyroteknisk artikel

 

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet.

 

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne opfylder de relevante krav i direktivet.

 

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

 

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

 

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktion og produktkvalitet

 

- tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder de anvendte standarder, samt - hvis de i artikel 8 nævnte standarder ikke er anvendt i fuldt omfang - de midler, hvormed det skal sikres, at de relevante grundlæggende krav i direktivet opfyldes

 

- teknikker til kontrol og afprøvning af udviklingsresultatet, procedurer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved udvikling af de produkter, der hører til den pågældende produktkategori

 

- fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

 

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

 

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

 

- hvordan det kontrolleres, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

 

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

 

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

 

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

 

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

 

Fabrikanten holder det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, løbende underrettet om enhver påtænkt ajourføring af dette.

 

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

 

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

 

4. EU-kontrol på det bemyndigede organs ansvar

 

4.1. Formålet med EU-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

 

4.2 Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

 

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

 

- kvalitetsregistreringer vedrørende kvalitetssystemets udviklingsdel som f.eks. resultater af analyser, beregninger, prøvninger osv.

 

- kvalitetsregistreringer vedrørende kvalitetssystemets produktionsdel som f.eks. kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

 

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

 

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. I forbindelse hermed kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt; det udsteder en inspektionsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

 

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

 

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

 

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

 

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

 

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

Begrundelse

For så vidt angår fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som anvendes af personer med ekspertviden (fyrværkeri i kategori 4 og teaterfyrværkeri i kategori 2) kan fabrikanten eller importøren følge proceduren i det nye modul H.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

1. FORSLAGET TIL DIREKTIV OG DETS VIGTIGSTE ASPEKTER

Formålet med det foreslåede direktiv er at fastlægge regler for fyrværkerimarkedet og for det sikkerhedsudstyr til køretøjer, der anvender pyroteknisk teknologi. Direktivets målsætninger går således i alt væsentligt ud på at sikre den frie bevægelighed for pyrotekniske produkter inden for EU, forbedre sikkerheden for forbrugere og professionelle brugere, bidrage til at nedbringe ulykkernes antal og skadernes sværhedsgrad samt harmonisere sikkerhedsreglerne i medlemsstaterne.

Værdien af markedet for pyroteknisk sikkerhedsudstyr til køretøjer skønnes at udgøre 5,5 mia. EUR, medens tallet for fyrværkerimarkedet er 1,4 mia. EUR. Ifølge tal fra 2004 er 96 % af fyrværkeriet på markedet importeret fra Kina.

Direktivet bør i sin endelige affattelse tydeliggøre definitionen af "pyroteknisk artikel", "fabrikant" og "person med ekspertviden" (artikel 2).

Fyrværkerimarkedet er karakteriseret af problemer vedrørende kvaliteten af importvarer, sikkerheden i forbindelse med håndteringen heraf, de vilkår, hvorunder de fremstilles, samt standardisering og specificering af de forskellige produktkategorier. Der er desuden en række kontroversielle spørgsmål, heriblandt fastlæggelsen af minimumsalderen for håndtering af sådanne artikler, de enkelte medlemsstaters frihed til at fastlægge regler, konkrete markedsføringsprocesser baseret på kulturelle eller religiøse traditioner og de former for kvalitets- og sikkerhedstests, artiklerne skal gennemgå.

På det økonomisk vigtigere marked for sikkerhedsudstyr til bilindustrien, der anvender pyroteknisk teknologi, er problemerne nogle andre, og det samme gælder behovet for præciseringer og bedre definitioner. En fælles certificeringsprocedure for sikkerhedsudstyr til biler ville under alle omstændigheder være et fremskridt, og en specifik mærkning ville også være en forbedring, der ville fremme etableringen af et egentligt indre marked inden for EU.

De fremsatte ændringsforslag er ikke udtømmende, men vedrører kun de hovedaspekter, hvor der er behov for ændringer eller forbedringer. Det er ønskeligt, at ikke kun almindeligt fyrværkeri, men også teaterfyrværkeri og pyrotekniske anordninger til airbags, sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr til biler omfattes af begrebet "pyrotekniske artikler".

Det var af hensyn til de særlige forhold i visse lande og regioner vigtigt at få fastslået, at fyrværkeri fremstillet til eget brug ikke skal betragtes som markedsført. Det var også vigtigt at sikre, at mærkningen af pyrotekniske artikler til biler tager højde for det forhold, at sådanne sælges til professionelle brugere. Ud fra samme målsætning ansås det for nødvendigt at tydeliggøre selve begrebet "pyroteknisk artikel", og der er til den ende fremsat en række ændringsforslag. Definitionen af teaterfyrværkeri omfatter alle artikler, der er konstrueret og fremstillet til underholdnings- og scenebrug.

Det ansås endvidere for nødvendigt at ændre definitionen af "pyrotekniske artikler til biler", dvs. komponenter i sikkerhedsudstyr til biler, der indeholder pyrotekniske stoffer, at præcisere begreberne "fabrikant" og "importør" af pyrotekniske artikler samt at stille ændringsforslag vedrørende regelmæssig kontrol af pyrotekniske artikler og opbevaringen heraf. Det er vigtigt at sikre den højest mulige sikkerhedsstandard for pyrotekniske artikler i alle trin fra fremstilling over lagring til endeligt forbrug.

Det er desuden vigtigt at tage hensyn til, at der er indført en ny metode inden for harmonisering.

2. DEN NYE METODE INDEN FOR HARMONISERING

Ordføreren ønsker at understrege, at det indre marked for varer ikke kunne være blevet gennemført uden indførelsen af en ny lovgivningsteknik, den såkaldte "nye metode" vedrørende harmonisering, hvorved man kun fastlægger de overordnede væsentlige krav, dvs. begrænser de offentlige myndigheders indsats til det mest væsentlige og overlader det til erhvervslivet og industrien at vælge, hvordan de skal opfylde deres offentlige forpligtelser.

Denne nye lovgivningsteknik og -strategi blev fastlagt ved Rådets resolution om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder fra 1985. Heri fastlægges følgende principper:

- Lovgivningsharmoniseringen er begrænset til de væsentlige krav, som markedsførte produkter skal overholde, hvis de frit skal kunne omsættes inden for Fællesskabet

- De tekniske specifikationer for produkter, der overholder de væsentlige krav i direktiverne, fastlægges i harmoniserede standarder, som er europæiske standarder vedtaget af private europæiske standardiseringsorganisationer

- Anvendelsen af harmoniserede standarder eller andre standarder forbliver frivillig, og fabrikanten kan altid anvende andre tekniske specifikationer til at opfylde kravene

- De harmoniserede standarder, hvis referencenumre offentliggøres i EUT, skal omsættes til nationale standarder. Denne omsætning betyder, at de pågældende europæiske standarder skal stilles til rådighed som identiske nationale standarder, og at nationale standarder, der er i strid hermed, skal trækkes tilbage inden for en given frist

- Produkter fremstillet i henhold til en national standard, der bygger på en harmoniseret standard, formodes at være i overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i det pågældende nye metode-direktiv

- Kun produkter, der opfylder de væsentlige krav, må markedsføres

- Der er behov for en sikkerhedsklausul, som kan gøre det muligt at anfægte et produkts overensstemmelse eller pege på fejl eller mangler i de harmoniserede standarder.

Det foreliggende direktivforslag om markedsføring af pyrotekniske artikler er fuldt ud baseret på og respekterer de ovennævnte principper for den nye metode. Direktivet fastlægger således de overordnede sundheds- og sikkerhedskrav, de pyrotekniske artikler skal opfylde.

Desuden ligger det foreliggende direktivforslag i forlængelse af Rådets direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug. Pyrotekniske artikler er udtrykkeligt udelukket fra anvendelsesområdet for sidstnævnte direktiv, men det tilkendegives i en af dets betragtninger, at der er planlagt yderligere lovgivning om pyrotekniske artikler.

3. KONKLUSION

Efter ordførerens opfattelse er der behov for en harmonisering efter den nye metode af markedsføringen af pyrotekniske artikler, fordi medlemsstaterne har legitime sundheds- og sikkerhedshensyn, som kan betyde, at den interne samhandel i Fællesskabet bremses af hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Denne harmoniserede foranstaltning er imidlertid ikke udtømmende, da den ikke forhindre strengere nationale krav med hensyn til minimumsalder samt markedsføring og anvendelse af visse kategorier af fyrværkeri.

Det håbes, at dette direktiv efter en bred debat til syvende og sidst vil give et regelsæt for de to berørte sektorer. Den offentlige høring, som er afholdt herom, har ydet et væsentligt bidrag hertil, og også drøftelsen af konsekvensanalysen vil være relevant.

BILAG: BEGRÆNSNINGER FOR SALG AF FYRVÆRKERI TIL FORBRUGERE MED HENSYN TIL ALDER SAMT DE TIDSPUNKTER AF ÅRET, HVOR DET MÅ HENHOLDSVIS SÆLGES OG ANVENDES Kilde: Kommissionens konsultationsdokument "Background information on Legislation in the Member States on fireworks", gengivet i "Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform", marts 2005http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf

Medlemsstat

Minimumsalder

Årstid

 

 

 

Belgien

16 år med undtagelse af visse specifikke artikler

 

Ingen begrænsninger

Bulgarien

Kategori I - Ingen begrænsninger

Kategori II - 18 år

Kategori III og IV – Kun professionel anvendelse

 

Ingen begrænsninger

 

Cypern

Generelt forbud mod salg til forbrugere. Overladt til den kompetente myndigheds skøn. Kun små stjernekastere, knallerter og knaldhætter må sælges til forbrugere.

 

/

 

Danmark

Kategori I - 15 år

Kategori II - 18 år

 

Ingen begrænsninger

Estland

Generelt 18, omend klasse I-fyrværkeri kan sælges til yngre personer.

 

Salg og anvendelse af kanonslag og lignende forbudt i perioden 01.11 -30.12.

 

Finland

12 år for det mest uskadelige fyrværkeri

18 år for det meste fyrværkeri

Salg forbudt i perioden 1.-26. december

 

Frankrig

Klasse I – 8 år

Klasse II og III - 18 år

Klasse IV - Professionel anvendelse, 18 år

 

Ingen begrænsninger

Grækenland

Generelt forbud mod salg til forbrugere. Der kræves særlig tilladelse til køb, transport og anvendelse

 

Må ikke anvendes i påskeperioden

 

Irland

Generelt forbud mod salg til forbrugere. Import begrænset til professionelle brugere.

/

Italien

/

/

Letland

Klasse I og II - 16 år.

Ingen begrænsninger

Litauen

18 år

 

Forbud mod salg i perioden 20.01-01.12, bortset fra til eksperter

Luxembourg

Klasse I - Ingen begrænsninger

Klasse II og III - 18 år

 

Ingen begrænsninger

Malta

/

/

Nederlandene

/

/

Polen

/

/

Portugal

18 år

 

Ingen begrænsninger

Rumænien

18 år

Må kun sælges i perioden 27.12- 31.12 og anvendes mellem 31.12 til 01.01.

Slovakiet

/

/

Slovenien

/

/

Spanien

Klasse I - 8 år

Klasse II - 14 år

Klasse III - 18 år

Klasse IV - Kun professionel anvendelse

 

Ingen begrænsninger

 

Sverige

18 år (for et lille antal artikler).

 

/

Tjekkiske Republik

Klasse I - Ingen begrænsning

Klasse II - 18 år

Klasse III og IV - 18 år

 

Ingen begrænsninger

Tyskland

Klasse I – anbefalet 12 år

Klasse II - 18 år

Klasse III - 18 år, tilladelse krævet

Klasse IV – Professionel anvendelse

 

Klasse II må kun anvendes den 31.12 og den 01.01.

UK

Kategori I, II, og III - 18 år

Kategori IV – Kun professionel anvendelse

Ingen begrænsninger

 

Ungarn

Totalt forbud mod salg til forbrugere

/

Østrig

Kategori I - (fyrværkeri til underholdningsbrug med begrænset effekt) - Ingen begrænsninger

Kategori II - salg 18 år

Kategori III - (større fyrværkeri)

Særlig tilladelse

Kategori IVProfessionel anvendelse

 

Ingen begrænsninger

 

  • [1]  Kilde: Kommissionens konsultationsdokument "Background information on Legislation in the Member States on fireworks", gengivet i "Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform", marts 2005
    http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (1.6.2006)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler
(KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))

Rådgivende ordfører: Josu Ortuondo Larrea

KORT BEGRUNDELSE

Det foreslåede direktiv omhandler markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler. Disse artikler består dels af fyrværkeri dels af fastholdelsessystemer for personer i biler (fortrinsvis airbags og selestrammere). EU's marked for fyrværkeri skønnes at være på ca. 1,5 mia. EUR. Hvert år placeres der fastholdelsessystemer for personer i ca. 20 mio. køretøjer i EU, svarende til ca. 80 mio. airbagsystemer til en værdi på ca. 3,5 mia. EUR og ca. 90 mio. selestrammere til en værdi af ca. 2 mia. EUR.

Lovgivning om markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler (godkendelsessystem, restriktioner for private brugere, mærkning mv.) fastlægges i dag nationalt i hele EU uden gensidig anerkendelse af testresultater, hvilket medfører et fragmenteret marked med yderligere omkostninger for fabrikanter og importører og ulykker som følge af forkert anvendelse og funktionsfejl.

I dette forslag foreslår Kommissionen at erstatte de 25 parallelle nationale godkendelsesprocedurer med et enkelt EU-direktiv med harmoniserede sikkerhedskrav (på baggrund af princippet om, at én test medfører generel godkendelse). Fabrikanter og importører vil være forpligtede til at overholde disse krav. Til gengæld får de ret til at CE-mærke deres produkter, ligesom de får fuld adgang til det indre marked. Samtidig tager forslaget hensyn til forskellene i de nationale lovgivninger med hensyn til markedsføring og anvendelse af fyrværkeri, idet det giver medlemsstaterne mulighed for stadig at fastholde egne bestemmelser med hensyn til mindstealder samt markedsføring og anvendelse af visse kategorier af fyrværkeri.

Ordføreren er generelt for Kommissionens forslag. Det er et godt eksempel på deregulering og forenkling af lovgivningen. Den nuværende rammelovgivning er kompleks og mangler gennemsigtighed, hvilket medfører en betydelig administrativ byrde for virksomheder og unødvendige testomkostninger (på op til 25.000 EUR pr. godkendelse). Ved at stræbe efter at skabe et indre marked for pyrotekniske artikler kan de nuværende handelsbarrierer fjernes, samtidig med at forbrugerne sikres et højt beskyttelsesniveau.

Ordføreren beklager, at der ikke opnås et reelt indre marked som følge af undtagelserne for nationale love om anvendelse og markedsføring af de to vigtigste kategorier af fyrværkeri. I lyset af det aktuelle politiske spektrum og de forskellige nationale situationer mener ordføreren, at det foreslåede direktiv er et skridt i den rigtige retning. Ikke desto mindre kan der foretages visse ændringer for at gøre forslaget mere anvendeligt og skabe retssikkerhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i Fællesskabet, bør harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i Fællesskabet, bør harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau samt et højt niveau af beskyttelse for erhvervsmæssige slutbrugere.

Begrundelse

Fyrværkeri til professionel anvendelse (kategori 4) udgør omkring halvdelen af det samlede EU-marked for fyrværkeri og størstedelen af EU's fyrværkeriproduktion. Således er sikkerheden for erhvervsmæssige brugere også yderst vigtig.

Ændringsforslag 2

Betragtning 5

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske artikler kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko.

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske artikler primært kategoriseres efter risiko, hvad angår anvendelse, formål eller støjniveau.

Begrundelse

Der er behov for at definere de aspekter, som bestemmer risikoen over for forbrugerne, eftersom der i direktivet henvises til markedsføring og ikke fremstilling og opbevaring af pyrotekniske artikler.

Ændringsforslag 3

Betragtning 6

(6) I betragtning af de typiske farer ved anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte aldersgrænser for salg til private og for anvendelse samt at sikre, at artiklernes mærkning indeholder fyldestgørende og relevante oplysninger om anvendelsen med henblik på at værne om forbrugernes sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske artikler kun må være tilgængelige for autoriserede specialister, der er i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring samt de krævede færdigheder.

(6) I betragtning af de typiske farer ved anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte aldersgrænser for salg til private og for anvendelse samt at sikre, at artiklernes mærkning indeholder fyldestgørende og relevante oplysninger om anvendelsen med henblik på at værne om forbrugernes sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske artikler kun må være tilgængelige for autoriserede specialister, der er i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring samt de krævede færdigheder. For så vidt angår pyrotekniske artikler til biler, bør kravene til mærkning tage hensyn til gældende praksis samt til det faktum, at leverandørerne til automobilindustrien sælger deres produkter til erhvervsmæssige brugere.

Begrundelse

Artikler fra leverandørerne til automobilindustrien sælges til erhvervsmæssige brugere (bilproducenter og deres autoriserede værksteder). Enhver leverance af artikler skal i henhold til direktiv 91/155/EØF ledsages af et sikkerhedsdatablad, der blandt mange andre oplysninger også indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12 i Kommissionens forslag. Leverandørerne til automobilindustrien mener ikke, at det er nødvendigt at gentage disse oplysninger på artiklerne eller deres emballage.

Ændringsforslag 4

Betragtning 7

(7) De skikke og traditioner, anvendelsen af pyrotekniske artikler, herunder især fyrværkeri, er forbundet med, er markant forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det gør det nødvendigt at tillade medlemsstaterne at træffe nationale foranstaltninger til begrænsning af salget af visse kategorier fyrværkeri til offentligheden af hensyn til den offentlige sikkerhed.

(7) De skikke og traditioner, anvendelsen af pyrotekniske artikler, herunder især fyrværkeri, er forbundet med, er markant forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det gør det nødvendigt at tillade medlemsstaterne at træffe specifikke nationale foranstaltninger til begrænsning af salget af visse typer fyrværkeri til offentligheden af hensyn til den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag 5

Betragtning 10 a (ny)

 

(10a) Fyrværkerifestivaler og ‑konkurrencer påvirkes kun af dette direktiv, hvis de afholdes med henblik på markedsføring.

Begrundelse

I forskellige medlemsstater er fyrværkerifestivaler en vigtig del af medlemsstaternes kultur og tradition. Det bør derfor præciseres, at disse festivaler ikke påvirkes af dette direktiv.

Ændringsforslag 6

Betragtning 11

(11) Med henblik på at gøre det lettere at godtgøre, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, udvikles der harmoniserede standarder for konstruktion, fremstilling og prøvning af disse artikler.

(11) Med henblik på at gøre det lettere at godtgøre, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, udvikles der harmoniserede standarder for konstruktion og prøvning af disse artikler.

Begrundelse

Hverken direktivet eller standarderne vedrører spørgsmål om fremstilling.

Ændringsforslag 7

Betragtning 12

(12) De harmoniserede europæiske standarder udformes, vedtages og ændres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI). Disse organisationer har anerkendt kompetence til at vedtage harmoniserede standarder, som de udarbejder i overensstemmelse med generelle retningslinjer for samarbejdet mellem disse organisationer og Kommissionen og med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.

(12) De harmoniserede europæiske standarder udformes, vedtages og ændres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI). Disse organisationer har anerkendt kompetence til at vedtage harmoniserede standarder, som de udarbejder i overensstemmelse med generelle retningslinjer for samarbejdet mellem disse organisationer og Kommissionen og med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.

 

Da de europæiske leverandører til automobilindustrien er aktive i hele verden, bør EU-standarder så vidt muligt være baseret på eller harmoniseres med de internationale ISO-standarder.

Begrundelse

De europæiske leverandører til automobilindustrien sælger deres produkter i hele verden. Derfor er de internationale ISO-standarder at foretrække for at kunne bevare konkurrenceevnen. Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra arbejdsgruppen på højt plan, "CARS 21".

Ændringsforslag 8

Betragtning 14

(14) Pyrotekniske artikler bør være forsynet med CE-mærkningen som tegn på, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og derfor er omfattet af fri bevægelighed i Fællesskabet.

(14) For at blive markedsført skal pyrotekniske artikler være forsynet med en CE-mærkning som tegn på, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og derfor er omfattet af fri bevægelighed i Fællesskabet.

Ændringsforslag 9

Betragtning 15

(15) For transport af pyrotekniske artikler er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

(15) Dette direktiv har ingen indvirkning på sikkerhed i forbindelse med transport, eftersom der for transport af pyrotekniske artikler er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

Begrundelse

Den relevante fællesskabslovgivning eller nationale lovgivning er fortsat gældende, hvad angår sikkerhed i forbindelse med fagfolks fremstilling, opbevaring og håndtering i automobilindustrien eller til pyrotekniske udstillinger.

Ændringsforslag 10

Artikel 1, stk. 4, led 1

- pyrotekniske artikler, der er beregnet til de væbnede styrkers eller politiets brug i henhold til national lovgivning

- pyrotekniske artikler, der i henhold til national lovgivning er beregnet til ikke-kommerciel anvendelse inden for de væbnede styrker, politiet eller brandvæsenet.

Begrundelse

Fyrværkeri, der anvendes til uddannelses- og specialistformål, bør undtages fra dette direktiv.

Ændringsforslag 11

Artikel 1, stk. 4, led 3

- pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i fly

- pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i luftfartsindustrien

Begrundelse

Dette er en mere korrekt betegnelse. Begrundelsen for ikke at medtage fly i dette direktiv (meget god historik med hensyn til ulykker med pyrotekniske artikler grundet meget strenge kontrolsystemer) gælder hele luftfartsindustrien.

Ændringsforslag 12

Artikel 1, stk. 4, led 4

- pyrotekniske artikler i henhold til Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

- knaldhætter specielt beregnet til legetøj og andre artikler, der er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

Begrundelse

Med den nuværende ordlyd finder direktivet anvendelse på knaldhætter, der er beregnet til anvendelse i legetøj, der allerede er omfattet af direktivet vedrørende sikkerhedskrav til legetøj.

Ændringsforslag 13

Artikel 1, stk. 4, led 6

ammunition som projektiler og drivladninger anvendt i håndvåben, artilleri og andre skydevåben.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 14

Artikel 1, stk. 4, led 6 a (nyt)

 

- Opbevaring og transport af pyrotekniske artikler.

Begrundelse

For at undgå dobbeltlovgivning bør det præciseres, at transport af pyrotekniske artikler er undtaget fra dette direktiv, eftersom det er tilstrækkeligt dækket af internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

Ændringsforslag 15

Artikel 2, stk. 1

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer beregnet til med henblik på underholdning eller andre formål at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

1. "pyroteknisk artikel": en anordning eller genstand, der indeholder stoffer, der er beregnet til med henblik på underholdning eller andre formål at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

Ændringsforslag 16

Artikel 2, stk. 2

2. "markedsføring": den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af en vare beregnet på endeligt forbrug, med henblik på distribution og/eller anvendelse.

2. "markedsføring": den første tilrådighedsstillelse for tredjemand på fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af en pyroteknisk artikel, med henblik på distribution og/eller anvendelse.

Begrundelse

Formuleringen "beregnet på endeligt forbrug" er forvirrende i tilfælde af pyrotekniske artikler til biler. De markedsføres i dag med henblik på anvendelse i andre køretøjssystemer (airbagmoduler, sæder mv.) og derefter til "endeligt forbrug" i køretøjer for at beskytte bilens brugere. Disse systemers funktion, herunder artiklerne, kontrolleres i henhold til direktiverne om typegodkendelse og beskyttelse mod frontalkollision, sidekollision mv.

Ændringsforslag 17

Artikel 2, stk. 3

3. "fyrværkeri": pyroteknisk artikel beregnet til underholdning.

3. "fyrværkeri": pyroteknisk artikel beregnet til underholdning, fritidsbrug, reklame, særlige scene- og biografeffekter i overensstemmelse med De Forenede Nationers relevante henstillinger og Kommissionens direktiv 2004/57/EF1.

 

1 EUT L 127 af 29.4.2004, s. 73.

Ændringsforslag 18

Artikel 2, stk. 4

4. "pyrotekniske artikler til biler": artikler indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af sikkerhedsanordninger eller andre anordninger i biler.

4. "pyrotekniske artikler til køretøjer": bestanddele af en sikkerhedsanordning, der indeholder pyrotekniske stoffer, og som er beregnet til aktivering af sikkerhedsanordninger eller andre anordninger i køretøjer.

Begrundelse

Præcisering af teksten samt terminologien, da sådanne artikler kan anvendes til andre køretøjer end motorkøretøjer.

Ændringsforslag 19

Artikel 2, stk. 8

8. "person med ekspertviden": person, der har autorisation fra en medlemsstat til på medlemsstatens territorium at være i besiddelse af og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori 2 som defineret i artikel 3.

8. "person med ekspertviden": person, der har autorisation fra en medlemsstat til på medlemsstatens territorium at håndtere og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori 2 som defineret i artikel 3.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at være en "person med ekspertviden" for at anvende kategori 3-artikler, herunder i udstillinger. Der er imidlertid behov for en "person med ekspertviden" i forbindelse med sceneeffekter under andre pyrotekniske artikler i kategori 2, hvad angår håndtering og anvendelse.

Ændringsforslag 20

Artikel 3, stk. 1, afsnit 1

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, skal af fabrikanten kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko. Bemyndigede organer bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til artikel 9.

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, skal af fabrikanten eller importøren kategoriseres efter risiko, herunder støjniveau, hvad angår anvendelse eller formål. Bemyndigede organer bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til artikel 9.

Begrundelse

Det bør præciseres, at risikoen hænger sammen med anvendelsen. Se betragtning 6.

Ændringsforslag 21

Artikel 3, stk. 1, afsnit 2, litra a

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til anvendelse i fysisk begrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med meget lav risiko og ubetydelig lydpåvirkning, og som er beregnet til anvendelse af forbrugere i mindre, fysisk begrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger eller offentlige bygninger, herunder foran tilskuere

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk begrænsede områder

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav risiko og lav lydpåvirkning, og som er beregnet til udendørs anvendelse af forbrugere i større, fysisk begrænsede områder, herunder foran tilskuere

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse af forbrugere i større, fysisk åbne områder samt til tekniske formål i forbindelse med signalering, landbrug eller lignende; disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

 

Kategori 3 a: pyrotekniske artikler, som er forbundet med en mellemhøj eller høj risiko, og som er beregnet til anvendelse af personer med ekspertviden og udelukkende til indendørs brug* foran tilskuere, der befinder sig i umiddelbar nærhed..

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden, almindeligvis kendt som "fyrværkeri til professionel anvendelse".

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden, almindeligvis kendt som "fyrværkeri til professionel anvendelse".

 

(Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal alle henvisninger til disse kategorier ændres i hele teksten)

Begrundelse

Der skal tages højde for pyrotekniske artikler, der anvendes på en scene.

Ændringsforslag 22

Artikel 3, stk. 1, afsnit 2, litra b, titel

b) Andre pyrotekniske artikler

b) Pyrotekniske artikler til køretøjer og andre formål

Ændringsforslag 23

Artikel 4, stk. 3, litra a

a) indlevere varen til et bemyndiget organ med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 9

a) indlevere oplysninger om og særlige egenskaber ved varen til et bemyndiget organ med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 9

Ændringsforslag 24

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv, kun markedsføres, hvis de overholder kravene i dette direktiv, er CE-mærkede og tilfredsstiller de krav, der stilles i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv, kun markedsføres har fri bevægelighed inden for Fællesskabets indre marked, hvis de overholder kravene i dette direktiv, er CE-mærkede og tilfredsstiller de krav, der stilles i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler ikke påføres CE-mærkningen uberettiget.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, ikke påføres CE-mærkningen uberettiget.

Ændringsforslag 25

Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og som opfylder kravene i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og den frie bevægelighed af pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og som opfylder kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 26

Artikel 6, stk. 2

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, med henblik på at begrænse anvendelsen og/eller markedsføringen af kategori 2- og kategori 3- fyrværkeri.

Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, med henblik på at begrænse anvendelsen og/eller salg af kategori 2- og kategori 3- fyrværkeri til forbrugere.

Ændringsforslag 27

Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring forevises pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant har bragt det i overensstemmelse med kravene. Ved sådanne arrangementer skal der i henhold til de forskrifter, den kompetente myndighed i medlemsstaten måtte have fastsat, træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer, udstillinger, demonstrationer med henblik på markedsføring, opstillinger og shows forevises pyrotekniske artikler, der udelukkende håndteres af eksperter, selv om de ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten, importøren eller en i Fællesskabet etableret repræsentant har bragt det i overensstemmelse med kravene. Ved sådanne arrangementer skal der i henhold til de forskrifter, den kompetente myndighed i medlemsstaten måtte have fastsat, træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

Ændringsforslag 28

Artikel 6, stk. 4

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie bevægelighed for og anvendelsen af pyrotekniske artikler til biler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves.

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie bevægelighed for og anvendelsen af pyrotekniske artikler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves.

Begrundelse

Forskning og udvikling bør fremmes, ikke kun for så vidt angår pyrotekniske artikler til biler, men for alle artikler, der er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 29

Artikel 7, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 nævnte aldersgrænser, hvor dette er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke aldersgrænserne for personer, der har en relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er ved at tage en sådan uddannelse.

2. Medlemsstaterne kan kun forhøje de i stk. 1 nævnte aldersgrænser, hvor dette er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke aldersgrænserne for personer, der har en relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er ved at tage en sådan uddannelse.

Ændringsforslag 30

Artikel 7, stk. 3

3. Fabrikanter og distributører må ikke sælge eller på anden måde stille følgende pyrotekniske artikler til rådighed for andre end personer med ekspertviden:

3. Fabrikanter og distributører må ikke sælge eller på anden måde stille følgende pyrotekniske artikler til rådighed for andre end personer med ekspertviden:

(a) Fyrværkeri i kategori 4

 

(a) Fyrværkeri i kategori 4 og kategori 3 a

(b) Andre pyrotekniske artikler i kategori 2.

b) Pyrotekniske artikler til køretøjer og andre formål i kategori 2.

Ændringsforslag 31

Artikel 8, stk. 1

1. Kommissionen kan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv 98/34/EF, bede de europæiske standardiseringsorganer udarbejde eller revidere standarder til støtte for dette direktiv.

1. Kommissionen kan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv 98/34/EF, bede de europæiske standardiseringsorganer udarbejde eller revidere standarder til støtte for dette direktiv eller tilskynde de respektive internationale organer til at udarbejde eller revidere de internationale standarder.

Begrundelse

De europæiske leverandører til automobilindustrien sælger deres produkter i hele verden. Derfor er de internationale ISO-standarder at foretrække for at kunne bevare konkurrenceevnen. Dette er i overensstemmelse med anbefalingerne fra arbejdsgruppen på højt plan, "CARS 21".

Ændringsforslag 32

Artikel 8, stk. 3, afsnit 1

Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, når de er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Medlemsstaterne anerkender og vedtager de harmoniserede standarder, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, når de er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag 33

Artikel 8, stk. 4

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i denne artikel ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 1, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, med angivelse af begrundelsen, sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Udvalget afgiver straks udtalelse. På grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal træffes med hensyn til standarderne og disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i denne artikel ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 1, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, med angivelse af begrundelsen, sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Udvalget afgiver straks udtalelse og i alle tilfælde senest tre måneder efter, at sagen er indbragt for det stående udvalg, hvis dette er muligt. På grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal træffes med hensyn til standarderne og disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

Begrundelse

En situation, hvor der sættes spørgsmålstegn ved en offentliggjort standard, er ikke bæredygtig for industrien, som har brug for sikkerhed for at kunne fungere korrekt.

Ændringsforslag 34

Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Når de pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9, skal fabrikanten anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på de pyrotekniske artikler eller på en mærkeplade på disse; hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen disse steder, anbringes den på emballagen. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

1. Når de pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9, skal fabrikanten anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på de pyrotekniske artikler eller på en mærkeplade på disse; hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen disse steder, anbringes den på beholderen eller emballagen. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

Ændringsforslag 35

Artikel 12, overskrift

Mærkning

Mærkning af andre artikler end pyrotekniske artikler til biler

Begrundelse

Artikler fra leverandørerne til automobilindustrien sælges til erhvervsmæssige brugere (bilproducenter og deres autoriserede værksteder). Reglerne for mærkning af disse artikler bør derfor være forskellige fra reglerne for mærkning af andre pyrotekniske artikler.

Ændringsforslag 36

Artikel 12, stk. 2

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum indeholde oplysninger om navnet på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, artiklens navn og type, minimumsaldersgrænse for anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori og brugsanvisning samt sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. Mærkningen skal også indeholde oplysning om fareklasse i henhold til FN/ADRklassifikationssystemet (1.1-1.6) for de stoffer eller blandinger af stoffer, artiklen indeholder, eller tilsvarende oplysninger om risiko (masseeksplosionsfare, fare for udslyngning af sprængstoffer, eksplosionsfare, brandfare).

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum indeholde oplysninger om navnet på fabrikanten, importøren eller en bemyndiget repræsentant, artiklens navn og type, kategori og brugsanvisning samt sikkerhedsafstand til tilskuere, hvor dette er relevant. Mærkningen skal indeholde oplysninger om risiko (masseeksplosionsfare, fare for udslyngning af sprængstoffer, eksplosionsfare, brandfare, støjgener), nummeret for det bemyndigede organ, som er ansvarligt for overensstemmelsesvurderingen af den pyrotekniske artikel.

Ændringsforslag 37

Artikel 12, stk. 5

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for fyrværkeri i kategori 4 og andre pyrotekniske artikler i kategori 2, som udstilles offentligt af fabrikanten.

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for fyrværkeri i kategori 4, som ikke er blevet markedsført, og som anvendes eller udstilles offentligt af fabrikanten selv.

Ændringsforslag 38

Artikel 12 a (nyt)

 

Artikel 12a

 

Mærkning af pyrotekniske artikler til biler

 

1. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum indeholde oplysninger om navnet på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, artiklens navn og type.

 

2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 1, angives oplysningerne på emballagen.

Begrundelse

Artikler fra leverandørerne til automobilindustrien sælges til erhvervsmæssige brugere (bilproducenter og deres autoriserede værksteder). Enhver leverance af artikler skal i henhold til direktiv 91/155/EØF ledsages af et sikkerhedsdatablad, der blandt mange andre oplysninger også indeholder de oplysninger, der kræves i artikel 12 i Kommissionens forslag. Derfor er det ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger på artiklerne eller deres emballage.

Ændringsforslag 39

Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, kun kan markedsføres, hvis de ved korrekt opbevaring og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, kun kan markedsføres, hvis de ved korrekt opbevaring og i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag 40

Artikel 20, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den […]14 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de organer, der er udpeget til dette formål i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og vedtager og offentliggør senest den […]14 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Der bør fastsættes en tidsgrænse for medlemsstaterne for udpegelse af et bemyndiget organ. I modsat fald ville fabrikanter ikke være i stand til fuldt ud at opfylde kravene i dette direktiv og dermed markedsføre deres artikler.

Ændringsforslag 41

Bilag I, punkt 1

(1) Hver pyroteknisk artikel skal med henblik på maksimal sikkerhed og pålidelighed have de præstationsegenskaber, som fabrikanten har specificeret over for det bemyndigede organ.

Hver pyroteknisk artikel skal med henblik på maksimal sikkerhed og pålidelighed have de præstationsegenskaber, som fabrikanten, importøren eller den bemyndigede repræsentant har specificeret over for det bemyndigede organ.

Ændringsforslag 42

Bilag I, litra b

b) Den pyrotekniske artikels fysiske og kemiske stabilitet under normale betingelser.

b) Den pyrotekniske artikels fysiske og kemiske stabilitet og modstand under normale, forudsigelige miljømæssige forhold..

Ændringsforslag 43

Bilag I, litra c

c) Følsomhed over for normal håndtering og transport.

c) Følsomhed over for normal håndtering og transport. Ved normal håndtering og under transport skal de pyrotekniske artikler indeholde den pyrotekniske blanding, medmindre andet er angivet i fabrikantens brugsanvisning

Ændringsforslag 44

Bilag I, litra k

Kommissionen) Under transport og ved normal håndtering skal de pyrotekniske artikler indeholde den pyrotekniske blanding, medmindre andet er angivet i fabrikantens vejledning.

udgår

Ændringsforslag 45

Bilag I, kapitel A, litra a

a) Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau eller lignende. Kategorien skal være klart angivet på etiketten.

a) Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra anvendelse, formål, risiko, eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau eller lignende. Kategorien skal være klart angivet på etiketten.

Ændringsforslag 46

Bilag I, Kapitel C, litra c

c) Antændelsesmetoden skal klart fremgå, eller være angivet på etikette eller vejledning.

c) Antændelsesmetoden skal i givet fald klart fremgå, eller være angivet på etiketten eller brugsanvisningen.

Ændringsforslag 47

Bilag I, kapitel C, litra c

c) Elektriske tændingsmekanismer skal være beskyttet mod elektromagnetiske felter ved normale opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

c) Elektriske tændingsmekanismer skal, hvor dette er relevant, være beskyttet mod elektromagnetiske felter ved normale opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag 48

Bilag I, kapitel C, litra e

e) Oplysninger om brændtider for antændelseslunter skal leveres sammen med artiklen.

udgår

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler

Referencer

KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)]

Korresponderende udvalg

IMCO

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE 27.10.2005

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

NO

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Josu Ortuondo Larrea
23.11.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

21.2.2006

18.4.2006

30.5.2006

 

 

Dato for vedtagelse

30.5.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Attard-Montalto, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Josu Ortuondo Larrea, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Esko Seppänen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Maria Badia I Cutchet, Giovanni Berlinguer, Marco Cappato

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler

Referencer

KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)

Dato for høring af Europa-Parlamentet

11.10.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
27.10.2005

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
27.10.2005

ENVI
27.10.2005


 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

ENVI
21.11.2005

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet


 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Joel Hasse Ferreira
7.11.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI


/


Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG


/


Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

30.1.2006

20.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

Dato for vedtagelse

14.9.2006

Resultat af den endelige afstemning

+

0

31

0

0

Til stede ved den endelige afstemningmedlemmer

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

André Brie, Joel Hasse Ferreira, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Anja Weisgerber

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning

 

Dato for indgivelse

19.9.2006

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)

...