MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten saattamisesta markkinoille

19.9.2006 - (KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Joel Hasse Ferreira

Menettely : 2005/0194(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0289/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0289/2006
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten saattamisesta markkinoille

(KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0457)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0312/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6‑0289/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 1 kappale

(1) Jäsenvaltioissa voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka koskevat pyroteknisten tuotteitten saattamista markkinoille ja käyttöä, on eroja, jotka liittyvät etenkin turva- ja toimintaominaisuuksien kaltaisiin seikkoihin.

(1) Jäsenvaltioissa voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka koskevat pyroteknisten tuotteitten saattamista markkinoille, on eroja, jotka liittyvät etenkin turva- ja toimintaominaisuuksien kaltaisiin seikkoihin.

Perustelu

Tarkistuksen perustelu ei koske suomenkielistä versiota.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kyseiset säännökset, jotka ovat omiaan aiheuttamaan esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan taata pyroteknisten tuotteitten vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa samalla korkeatasoinen suoja ihmisten terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle.

(2) Kyseiset säännökset, jotka ovat omiaan aiheuttamaan esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan taata pyroteknisten tuotteitten vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa samalla korkeatasoinen suoja ihmisten terveydelle ja kuluttajien ja ammattimaisten loppukäyttäjien turvallisuudelle.

Perustelu

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut ilotulitteet (luokka 4) muodostavat puolet ilotulitteiden kokonaismarkkinoista EU:ssa ja EU:n ilotulitetuotannosta. Ammattimaisten käyttäjien turvallisuuden on siis myös oltava ensisijaisen tärkeää.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

(4 a) Pyroteknisiin tuotteisiin kuuluvat muiden muassa ilotulitteet, teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet sekä teknisiin tarkoituksiin käytettävät pyrotekniset tuotteet kuten turvatyynyissä tai turvavöiden esikiristimissä käytettävät kaasunkehittimet jne.

Perustelu

Tarkistuksessa annetaan suppea luettelo tämän direktiivin kattamista esimerkkituotteista direktiivin soveltamisalan selventämiseksi entistä enemmän.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) Tätä direktiiviä ei 1 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti pitäisi soveltaa laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY ja asiasta annettujen kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluviin pyroteknisiin tuotteisiin1.

 

__________

1. EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.

Perustelu

Täsmennetään, että laivavarusteet, joista säädetään 1 artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa, jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Riittäväntasoisen suojelun varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi luokiteltava niiden käytön taikka niiden käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan.

(5) Riittäväntasoisen suojelun varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi luokiteltava ennen kaikkea niiden käytön vaaratason taikka niiden käyttötarkoituksen tai melutason mukaan.

Perustelu

On tarpeen eritellä, mitkä seikat määräävät kuluttajaa koskevan vaaran, koska tässä direktiivissä viitataan pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamiseen eikä valmistukseen tai varastointiin.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

(5 a) Luonnollisen tai oikeushenkilön, joka tuo tuotteen yhteisöön, olisi omaksuttava kaikki valmistajan velvollisuudet, jotta vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Perustelu

Koska selvästi suurin osa EU:n markkinoilla olevista ilotulitteista tuodaan Kiinasta ja koska valtuutettu edustaja on helposti vaihdettavissa, maahantuojan on omaksuttava valmistajan vastuu ja näin varmistettava, että tuote on olennaisten turvamääräysten mukainen ja että asiaankuuluvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa menettelyä on sovellettu, jotta vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

 

(5 b) Pyroteknisen tuotteen olisi 7 päivänä toukokuuta 1985 teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta strategiasta1 annetun neuvoston päätöslauselman periaatteiden mukaisesti oltava tämän direktiivin mukainen, kun se saatetaan yhteisön markkinoille ensimmäistä kertaa. Jäsenvaltioiden uskonnollisten, kulttuuristen ja perinteisten juhlatapahtumien perusteella valmistajan omaan käyttöön tarkoitettuja, samalla alueella sekä tuotettavia että käytettäviä ilotulitteita ei katsota markkinoille saatetuiksi eikä niiden siten tarvitse olla tämän direktiivin mukaisia.

 

__________

1 EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan tuotteitten myyntiin kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus.

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan tuotteitten myyntiin kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus. Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden merkintöjä koskevissa vaatimuksissa olisi otettava huomioon nykyinen käytäntö sekä se seikka, että autonosien toimittajat antavat näitä tuotteita ainoastaan ammattimaisille käyttäjille.

Perustelu

Autonosien toimittajien pyroteknisiä tuotteita myydään ainoastaan ammattimaisille käyttäjille (ajoneuvojen valmistajat ja valtuutetut korjaamot). Toimituksiin liitetään direktiivin 91/155/ETY mukaisesti turvallisuustiedote, jossa on komission ehdotuksen 12 artiklassa edellytetyt tiedot sekä tarkempia tietoja. Tämän vuoksi näitä tietoja ei tarvitse esittää enää itse tuotteessa tai sen pakkauksessa.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea Cenelec ja Euroopan telealan standardointilaitos ETSI laativat, hyväksyvät ja muokkaavat yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. Kyseiset organisaatiot tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne laativat niiden ja komission yhteistyön yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY.

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea Cenelec ja Euroopan telealan standardointilaitos ETSI laativat, hyväksyvät ja muokkaavat yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. Kyseiset organisaatiot tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne laativat niiden ja komission yhteistyön yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY. Ajoneuvoalan pyroteknisiä tuotteita käsiteltäessä olisi otettava huomioon kansainväliset ISO-standardit sekä autonosien toimittajien globaalit käytännöt.

Perustelu

Eurooppalaiset autonosien toimittajat myyvät tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Kansainvälisten ISO-standardien noudattaminen varmistaa kilpailukyvyn. Autonosien valmistajien kansainvälisiin toimitusehtoihin perustuvia testejä ei toisteta. Käytäntö vastaa korkean tason CARS 21 -työryhmän suosituksia.

Tarkistus 10

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

(12 a) Teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevan uuden lähestymistavan mukaisesti pyroteknisten tuotteiden, jotka on valmistettu yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen, oletetaan olevan tämän direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttäviä. Lisäksi yhdenmukaistettujen standardien tai muiden standardien soveltaminen jää vapaaehtoiseksi ja valmistaja tai maahantuoja voi soveltaa muita teknisiä erityisehtoja vaatimisten täyttämiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään oikeusvarmuutta ja selvyyttä, jotka liittyvät uuden lähestymistavan periaatteisiin, joihin tämä direktiiviehdotus perustuu.

Tarkistus 11

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

(13 a) Ilmoitetun laitoksen olisi testaustarkoituksessa tarkastettava pyroteknisten tuotteiden ryhmät, kuten suunnittelultaan, toiminnaltaan tai käyttäytymiseltään samanlaiset, mutta väreiltään toisenlaiset pyrotekniset tuotteet, tuoteryhmänä, mikäli kyseiset tuotteet katsotaan riittävän samankaltaisiksi.

Tarkistus 12

Johdanto-osan 14 kappale

(14) Pyroteknisissä tuotteissa olisi oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten mukaisia, jotta ne voisivat liikkua vapaasti yhteisössä.

(14) Markkinoille saatettaessa pyroteknisissä tuotteissa olisi oltava CE‑merkintä, joka osoittaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten mukaisia, jotta ne voisivat liikkua vapaasti yhteisössä.

Tarkistus 13

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

 

(14 a) Teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevan uuden lähestymistavan mukaisesti suojalausekemenettely on tarpeen, jotta on mahdollista hakea muutosta pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai yhdenmukaistettujen standardien virheisiin tai puutteisiin. Jäsenvaltiot ovat vastaavasti velvollisia toteuttamaan asianmukaiset toimet kieltääkseen EY-merkinnällä varustettujen tuotteiden markkinoille saattamisen tai rajoittaakseen sitä tai vetääkseen tuotteet markkinoilta, jos ne vaarantavat kuluttajien terveyden ja turvallisuuden alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti käytettyinä.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään oikeusvarmuutta ja selvyyttä, jotka liittyvät uuden lähestymistavan periaatteisiin, joihin tämä direktiiviehdotus perustuu. Täten uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit sisältävät tietynlaisen suojalausekkeen, joka velvoittaa jäsenvaltioita rajoittamaan tai kieltämään saattamasta markkinoille vaarallisia tai vaatimukset täyttämättömiä tuotteita tai poistamaan ne markkinoilta.

Tarkistus 14

Johdanto-osan 15 kappale

(15) Kuljetusten turvallisuudesta todettakoon, että pyroteknisten tuotteitten kuljetusta koskevista säännöistä määrätään kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sopimuksissa, muiden muassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa.

(15) Tällä direktiivillä ei säännellä kuljetusten turvallisuutta, koska pyroteknisten tuotteitten kuljetusta koskevista säännöistä määrätään kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sopimuksissa, muiden muassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa.

Perustelu

Autoteollisuuden asennustöissä tai pyroteknisissä esityksissä ammattilaisten toimesta tapahtuvan valmistuksen, varastoinnin ja käsittelyn turvallisuudessa noudatetaan edelleen yhteisön tai kansallista lainsäädäntöä tapauksesta riippuen.

Tarkistus 15

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

(16 a) Valmistajan ja maahantuojan etujen mukaista on toimittaa turvallisia tuotteita, jotta vältetään korvausvastuu vahingoista, joita vialliset tuotteet aiheuttavat henkilöille ja omaisuudelle. Tässä suhteessa 25 päivänä heinäkuuta 1985 tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 85/374/ETY1 täydentää tätä direktiiviä, koska siinä säädetään valmistajia ja maahantuojia koskevasta ankaran vastuun järjestelmästä ja varmistetaan riittävä kuluttajien suojelun taso. Lisäksi tässä direktiivissä edellytetään, että ilmoitetuilla laitoksilla olisi oltava niiden ammatillista toimintaa koskeva asianmukainen vakuutus, ellei valtio ole niistä vastuussa kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai ellei jäsenvaltio ole itse suoraan vastuussa testeistä.

 

_______

1 EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 1999/34/EY (EYVL L 141, 4.6.1999, s. 20).

Perustelu

Tarkistuksella saadaan aikaan entistä parempi oikeusvarmuus ja vastaavuus muiden yhteisön säädösten kanssa. Tämän mukaisesti tuotevastuudirektiiviä sovelletaan kaikkiin uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien kattamiin tuotteisiin. Sen vuoksi tämä direktiiviehdotus ja tuotevastuudirektiivi ovat toisiaan täydentäviä elementtejä varmistettaessa riittävä suojelun taso.

Tarkistus 16

Johdanto-osan 17 kappale

(17) On välttämätöntä säätää siirtymäkaudesta, jotta kansallisia lakeja voidaan asteittain mukauttaa tietyillä aloilla.

(17) On välttämätöntä säätää siirtymäkaudesta, jotta kansallisia lakeja voidaan asteittain mukauttaa tietyillä aloilla. Valmistajille ja maahantuojille on annettava aikaa, jotta he voivat käyttää kaikkia voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisia oikeuksiaan ennen tämän direktiivin voimaantuloa, ja esimerkiksi myydä valmistettujen tuotteiden varastonsa. Lisäksi tässä direktiivissä säädetty erityinen siirtymäkausi antaisi lisäaikaa hyväksyä yhdenmukaistetut standardit ja varmistaa tämän direktiivin nopean täytäntöönpanon kuluttajien suojelun tehostamiseksi.

Perustelu

Ilotulitteita koskevien määräysten täytäntöönpanoon annetun lisäajan ansiosta valmistajat ja maahantuojat voivat käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka se ovat saaneet voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisesti ennen tätä direktiiviä. Samalla siirtymäkaudella varmistetaan tämän direktiivin nopea täytäntöönpano, jotta voidaan suojella entistä tehokkaammin kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tämän siirtymäkauden myötä annetaan riittävästi aikaa hyväksyä yhdenmukaistetut standardit.

Tarkistus 17

1 artiklan 4 kohdan 1 luetelmakohta

– pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien tai poliisin käyttöön

ei-kaupallisiin pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien, poliisin tai palokunnan käyttöön

Perustelu

Koulutukseen tai asiantuntijoiden käyttöön tarkoitetut ilotulitteet olisi jätettävä tämän direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistus 18

1 artiklan 4 kohdan 3 luetelmakohta

ilma-aluksissa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin

ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin

Perustelu

Tämän direktiivin ei pitäisi koskea ilma-aluksissa ja avaruusaluksissa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita, koska kyseisellä teollisuudenalalla noudatetaan hyvin tiukkoja turvallisuusstandardeja ja koska tämän vuoksi ei ole tarpeen hyväksyä yhdenmukaistettuja standardeja näille tuotteille.

Tarkistus 19

1 artiklan 4 kohdan 4 luetelmakohta

– lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY soveltamisalaan kuuluviin pyroteknisiin tuotteisiin

– lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY soveltamisalaan kuuluviin, erityisesti leluissa ja muissa tuotteissa käytettäviin nalleihin

Perustelu

Nykyisen sanamuodon mukaan direktiiviä sovellettaisiin iskumäntiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi leluissa, jotka ovat jo lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin alaisia.

Tarkistus 20

1 artiklan 4 kohdan 6 luetelmakohta

– ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan käsiaseissa, tykistöaseissa ja muissa tuliaseissa käytettäviä ammuksia ja ajopanoksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 21

2 artiklan 1 kohta

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, joka sisältää ainetta tai aineseosta, joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa joko viihdytys- tai muihin tarkoituksiin.

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, joka sisältää räjähtävää ainetta tai aineseosta, joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten kanssa.

Tarkistus 22

2 artiklan 2 kohta

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan loppukäyttöön tarkoitetun yksittäisen tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan yksittäisen tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta. Valmistajan omaan käyttöönsä valmistamia tuotteita, jotka sekä tuotetaan että käytetään samalla alueella, ei katsota markkinoille saatetuiksi.

Tarkistus 23

2 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3 a. 'Teattereissa käytettävillä pyroteknisillä tuotteilla' tarkoitetaan näyttämöllä käytettäväksi suunniteltua, sähköisesti tai elektronisesti sytytettävää pyrotekniikkaa.

(Katso 3 artiklan 1 kohdan a a alakohdan (uusi) tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 24

2 artiklan 4 kohta

4. ’Autoteollisuuden käyttämällä pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan pyroteknisiä aineita sisältäviä tuotteita, joita käytetään turva- tai muiden laitteiden aktivoimiseen moottoriajoneuvoissa.

4. ’Ajoneuvoteollisuuden käyttämällä pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan ajoneuvojen turvalaitteissa olevia pyroteknisiä aineita sisältäviä komponentteja, joita käytetään kyseisten tai muiden laitteiden aktivoimiseen moottoriajoneuvoissa.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.).

Perustelu

Täsmennetään tekstiä ja muutetaan auto-ilmaus ajoneuvo-ilmaukseksi, koska pyroteknisiä tuotteita käytetään muuallakin kuin autoissa.

Tarkistus 25

2 artiklan 5 kohta

5. ’Valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee ja/tai valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta tarkoituksena saattaa se markkinoille tai hyödyntää sitä itse ammatti- tai yksityisessä käytössä valmistajan omalla nimellä tai tavaramerkillä varustettuna taikka saattaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan tuotteen markkinoille valmistajan omalla nimellä tai tavaramerkillä varustettuna.

5. ’Valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee ja/tai valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta tarkoituksena saattaa se markkinoille valmistajan omalla nimellä tai tavaramerkillä varustettuna.

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan teksti yhdenmukaisesti määritelmän "markkinoille saattaminen" kanssa erityisesti siksi, että omaan käyttöön valmistettavia tuotteita ei katsota saatettavan markkinoille, ja määritelmä on entistä selvempi uuden lähestymistavan periaatteiden valossa.

Tarkistus 26

2 artiklan 6 kohta

6. ’Valtuutetulla edustajalla’ tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto toimia valmistajan puolesta valmistajan tämän direktiivin mukaisten velvollisuuksien osalta.

6. 'Maahantuojalla' tarkoitetaan kaikkia yhteisöön asettautuneita luonnollisia ja oikeushenkilöitä, jotka saattavat harjoittamansa liiketoiminnan yhteydessä kolmannesta maasta tuodun tuotteen ensimmäistä kertaa käytettäväksi yhteisön markkinoilla.

( 'Valtuutettu edustaja' pitäisi korvata 'maahantuojalla' kaikkialla tekstissä).

Perustelu

Koska selvästi suurin osa EU:n markkinoilla olevista ilotulitteista tuodaan Kiinasta ja koska valtuutettu edustaja on helposti vaihdettavissa, maahantuojan on omaksuttava valmistajan vastuu ja näin varmistettava, että tuote on olennaisten turvamääräysten mukainen ja että asiaankuuluvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa menettelyä on sovellettu, jotta vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Tarkistus 27

2 artiklan 8 kohta

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut pitämään hallussaan ja/tai käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien mukaisia luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita.

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut käsittelemään ja/tai käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien mukaisia luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä, luokkaan 2 kuuluvia teatterissa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita.

AM 19: 8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut pitämään hallussaan ja/tai käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien mukaisia luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita.

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut käsittelemään ja käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien mukaisia luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus)

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 28

3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien pyroteknisten tuotteitten valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan. Ilmoitettujen laitosten on vahvistettava luokitus osana 9 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien pyroteknisten tuotteitten valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka käyttötarkoituksen ja vaaratason sekä melutason mukaan. Ilmoitettujen laitosten on vahvistettava luokitus osana 9 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

Tarkistus 29

3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 1

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, myös asuinrakennuksissa käytettäviksi tarkoitetut ilotulitusvälineet

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, myös asuinrakennuksissa käytettäviksi tarkoitetut ilotulitusvälineet

Tarkistus 30

3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 2

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla alueella

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan vähäisiä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla alueella

Tarkistus 31

3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 3

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla. Kyseisten artikkelien melutaso ei saa haitata ihmisten terveyttä.

Tarkistus 32

3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta, luokka 4

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden käyttöön ja joita yleisesti nimitetään ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ilotulitusvälineiksi.

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden käyttöön ja joita yleisesti nimitetään ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ilotulitusvälineiksi. Kyseisten artikkelien melutaso ei saa haitata ihmisten terveyttä.

Tarkistus 33

3 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

 

a a. Teatterissa käytettävät pyrotekniset tuotteet

 

Luokka 1: näyttämöllä käytettävät pyrotekniset tuotteet, joista aiheutuu vähäinen vaara

 

Luokka 2: näyttämöllä käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 34

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

b. Muut pyrotekniset tuotteet

b. Muut pyrotekniset tuotteet

Luokka 1: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitusvälineet, vähäinen vaara

Luokka 1: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitusvälineet ja teatterissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, vähäinen vaara

Luokka 2: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitusvälineet, tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.

Luokka 2: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitusvälineet ja teatterissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi )koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 35

4 artiklan 2 kohta

2. Pyroteknisten tuotteitten valmistajien on oltava sijoittautuneita yhteisöön tai nimitettävä itselleen valtuutettu edustaja.

2. Mikäli valmistaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, pyroteknisten tuotteiden maahantuojan on omaksuttava kaikki valmistajan velvollisuudet tämän direktiivin mukaisesti.

Yhteisössä toimivat viranomaiset ja muut elimet voivat ottaa yhteyttä valmistajan sijasta valtuutettuun edustajaan, kun kyse on velvollisuuksista, jotka edustaja on valtuutettu suorittamaan.

Yhteisössä toimivat viranomaiset ja muut elimet voivat ottaa yhteyttä maahantuojaan, kun kyse on velvollisuuksista.

Perustelu

Koska selvästi suurin osa EU:n markkinoilla olevista ilotulitteista tuodaan Kiinasta ja koska valtuutettu edustaja on helposti vaihdettavissa, maahantuojan on omaksuttava valmistajan vastuu ja näin varmistettava, että tuote on olennaisten turvamääräysten mukainen ja että asiaankuuluvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa menettelyä on sovellettu, jotta vältetään väärennettyjen tuotteiden saattaminen markkinoille.

Tarkistus 36

5 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa markkinoille vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, ne on varustettu CE-merkinnällä ja ne täyttävät vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät vaatimukset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 37

6 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 3 ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä yleisölle.

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka perustuvat yleiseen turvallisuuteen, meluun tai häiriöön ja joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 3 ilotulitusvälineitten ja luokkaan 1 kuuluvien teatterissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden käyttöä ja/tai myyntiä yleisölle.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi )koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 38

6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa markkinointitarkoituksissa näytteille pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä ennen kuin valmistaja tai hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustajansa on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa markkinointitarkoituksissa näytteille ja käyttämästä pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan kyseessä olevan messun, näyttelyn tai esittelytilaisuuden nimi ja päivämäärä ja se, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä ennen kuin yhteisöön sijoittautunut valmistaja tai maahantuoja on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 39

6 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettujen autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteitten vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettujen pyroteknisten tuotteitten vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan teksti tämän direktiivin kattamiin tuotteisiin entistä paremmin sopivaksi.

Tarkistus 40

7 artiklan 1 kohdan b alakohdan otsikko

b. Muut pyrotekniset tuotteet

b. Muut pyrotekniset tuotteet ja teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 41

7 artiklan 3 kohdan b alakohta

(b) Luokan 2 muut pyrotekniset tuotteet.

(b) Luokan 2 muut pyrotekniset tuotteet ja teatterissa käytettävät pyrotekniset tuotteet.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 42

8 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY vahvistettujen menettelyjen mukaisesti pyytää eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia standardeja tämän direktiivin tueksi.

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY vahvistettujen menettelyjen mukaisesti pyytää eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia standardeja tämän direktiivin tueksi tai kannustaa asianomaisia kansainvälisiä järjestöjä laatimaan tai tarkistamaan kansainvälisiä standardeja.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten kanssa. Koska Euroopan autoteollisuudelle toimittava teollisuus myy tuotteita maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Tarkistus 43

8 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet ovat niitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien – joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä – mukaisia, jäsenvaltioiden on pidettävä näitä tuotteita 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisina.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava ja hyväksyttävä yhdenmukaiset standardit, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden on pidettävä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisina pyroteknisiä tuotteita, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, silloin, kun nämä ovat niitä koskevien ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien kansallisten standardien mukaisia. Jäsenvaltioiden on julkaistava yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien kansallisten standardien luettelo ja viitenumerot.

Perustelu

Teksti vastaa direktiivin 93/15/ETY 4 artiklan 1 kohdan tekstiä, ja sitä olisi muutettava vastaavasti.

Tarkistus 44

8 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, komissio tai kyseinen jäsenvaltio saattaa kysymyksen direktiivillä 98/34/ETY perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi ilmoittaen perustelunsa. Komitea antaa lausunnon viipymättä. Saatuaan komitean lausunnon komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta toteutettavat toimenpiteet.

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, komissio tai kyseinen jäsenvaltio saattaa kysymyksen direktiivillä 98/34/ETY perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi ilmoittaen perustelunsa. Komitea antaa lausunnon kuuden kuukauden kuluessa käsiteltäväksi saattamisesta. Saatuaan komitean lausunnon komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta toteutettavat toimenpiteet.

Perustelu

Alan toimijat tarvitsevat luotettavaa aikataulua, joten niiden kannalta ei voida sallia tilannetta, jossa komissio tai jäsenvaltio voisi kyseenalaistaa yhdenmukaistetun standardin milloin tahansa. Perustelun toinen virke ei koske suomenkielistä versiota.

Tarkistus 45

9 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

 

b a) liitteessä II olevassa 6 a osassa tarkoitettu täysipainoinen tuotteiden laadunvarmistus (moduuli H) luokkaan 4 kuuluvien ilotulitteiden ja luokkaan 2 kuuluvien teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden osalta

Perustelu

Valmistaja tai maahantuoja voi soveltaa uudessa moduulissa H tarkoitettua menettelyä asiantuntijoiden käyttämiin ilotulitteisiin tai teattereissa käytettäviin pyroteknisiin tuotteisiin (ilotulitteiden luokka 4 ja teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden luokka 2).

Tarkistus 46

10 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tarkastuslaitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan 9 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä erityiset tehtävät, joita varten nämä laitokset on nimetty, ja komission niille ennakolta antamat tunnusnumerot.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 47

10 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Kun laitoksen ilmoittaminen peruutetaan, laitoksen myöntämät vaatimustenmukaisuustodistukset ja muut vaatimustenmukaisuutta koskevat asiakirjat pysyvät voimassa, ellei tästä aiheudu uhkaavaa ja välitöntä vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle.

Perustelu

Valmistajia ei pidä pakottaa vaatimustenmukaisuutta koskevien menettelyjen uusimiseen.

Tarkistus 48

10 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b. Komissio julkaisee verkkosivuillaan kaikki laitosten ilmoittamista koskevat peruuttamiset.

Perustelu

Näin taataan, että kaikilla asianosaisilla on käytettävissään ajan tasalla oleva tietolähde.

Tarkistus 49

11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kun pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi joko itse pyrotekniseen tuotteeseen tai, ellei tämä ole mahdollista, tuotteeseen kiinnitettyyn etikettiin taikka viimeisenä vaihtoehtona tuotteen pakkaukseen, jos kaksi ensin mainittua vaihtoehtoa eivät ole toteutettavissa. Etiketti on suunniteltava niin, ettei sitä voida käyttää uudestaan.

1. Kun pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi joko itse pyrotekniseen tuotteeseen tai, ellei tämä ole mahdollista, tuotteeseen kiinnitettyyn etikettiin taikka tuotteen pakkaukseen. Etiketti on suunniteltava niin, ettei sitä voida käyttää uudestaan.

Perustelu

Pitkäaikainen, EN 14035 -standardisarjaan perustuva kokemus on osoittanut, että pieniä tuotteita koskevat merkinnät tehdään pakkaukseen. CE-merkintä olisi vastaavasti voitava tehdä tuotteeseen, sen etikettiin tai pakkaukseen.

Tarkistus 50

11 artiklan 2 kohta

2. Valmistajat eivät saa varustaa pyroteknisiä tuotteita millään sellaisilla merkinnöillä tai teksteillä, jotka voisivat olla harhaanjohtavia CE-merkinnän merkityksen ja muodon suhteen. Pyrotekniset tuotteet saa varustaa muilla merkinnöillä, kunhan ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

2. Pyroteknisiä tuotteita ei saa varustaa millään sellaisilla merkinnöillä tai teksteillä, jotka voisivat olla harhaanjohtavia CE-merkinnän merkityksen ja muodon suhteen. Pyrotekniset tuotteet saa varustaa muilla merkinnöillä, kunhan ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

Perustelu

Vaikka markkinoille saattamista koskeva velvoite osoitetaan valmistajille, kohta on muotoiltava väljemmin, jotta kielto koskisi myös myöhemmin tehtäviä merkintöjä.

Tarkistus 51

12 artiklan otsikko

Merkinnät

Muiden kuin ajoneuvoissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkinnät

(Katso 12 a artiklaan (uusi) tehty tarkistus).

Perustelu

Olisi pidettävä mielessä, että autoteollisuudessa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ei myydä suoraan kuluttajille, vaan ammattimaisille käyttäjille (ajoneuvojen valmistajille ja niiden valtuutetuille verstaille). Sen vuoksi tämän direktiivin mukaisissa merkintävaatimuksissa olisi otettava tämä sekä muut yhteisön lainsäädännön mukaiset vaatimukset huomioon, etenkin direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi 5. maaliskuuta 1991 yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten annetun komission direktiivin 91/155/ETY mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, jotka liitetään autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteiden toimituseriin.

Tarkistus 52

12 artiklan 2 kohta

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on mainittava vähintään tuotteen valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ikärajat, tuotteen luokka ja käyttöohjeet sekä tapauksen mukaan varoetäisyys. Merkinnöissä on lisäksi mainittava tuotteen sisältämän aineen tai aineseoksen vaarallisuusluokka (1.1–1.6) UN-ADR-luokitusjärejstelmän mukaisesti taikka annettava siihen verrattavissa olevaa tietoa tuotteen aiheuttamasta vaarasta (massaräjähdysvaara, sirpalevaara, räjähdysvaara, palovaara).

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on mainittava CE-merkintä, tuotteen valmistajan tai maahantuojan nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ikärajat, tuotteen luokka ja käyttöohjeet, luokkaan 4 kuuluvan tuotteen valmistuspäivämäärä sekä tapauksen mukaan varoetäisyys.

Tarkistus 53

12 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3 a. Teattereissa käytettävissä pyroteknisissä tuotteissa on lisäksi oltava seuraavat vähimmäistiedot:

 

Luokka 1: tapauksen mukaan merkintä "vain ulkokäyttöön" ja vähimmäisvaroetäisyys

 

Luokka 2: merkintä ”vain asiantuntijakäyttöön” sekä vähimmäisvaroetäisyys.

(Katso 2 artiklan 3 a kohtaa (uusi) ja 3 artiklan 1 kohdan a a alakohtaa (uusi )koskeva tarkistus).

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa olisi myös otettava huomioon nämä pyrotekniset tuotteet ja niiden erityisominaisuudet, etenkin niiden luokitus, jotta CEN voi kehittää yhdenmukaistettuja standardeja.

Tarkistus 54

12 artiklan 4 kohta

4. Ellei pyroteknisessä tuotteessa ole riittävästi tilaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille merkintävaatimuksille, tiedot on annettava tuotteen pakkauksessa.

4. Ellei pyroteknisessä tuotteessa ole riittävästi tilaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille merkintävaatimuksille, tiedot on annettava pienimmässä kuluttajan käyttöön tarkoitetussa tuotteen pakkauksessa.

Or. de

Perustelu

Käyttäjien suojelemista koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää, ettei merkintää tehdä lähetyspakkaukseen vaan pienimpään kuluttajan käyttöön tarkoitettuun pakkaukseen. Jos merkintä olisi lähetyspakkauksessa, se saatetaan poistaa ilman että käyttäjällä on tietoa merkinnän sisällöstä.

Tarkistus 55

12 artiklan 5 kohta

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta luokan 4 ilotulitusvälineisiin eikä luokan 2 muihin pyroteknisiin tuotteisiin, joita valmistaja esittelee julkisesti.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa markkinointitarkoituksissa näytteille asetettuihin pyroteknisiin tuotteisiin eikä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettuihin pyroteknisiin tuotteisiin.

Perustelu

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa sallitaan direktiivin vaatimuksista poikkeavien pyroteknisten tuotteiden esittely messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa markkinointitarkoituksissa. Direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa taas sallitaan tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettuja pyroteknisiä tuotteita koskeva poikkeus. Tästä mahdollisuudesta seuraa, ettei näille tuotteille pidä asettaa merkintävelvoitetta.

Tarkistus 56

12 a artikla (uusi)

 

12 a artikla

Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden merkinnät

 

1. Ajoneuvoalan pyroteknisten tuotteiden merkinnöissä on mainittava tuotteen valmistajan tai maahantuojan valtuutetun edustajan nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, turvaohjeita ja CE-merkintä.

 

2. Ellei tuotteessa ole riittävästi tilaa 1 kohdassa tarkoitetuille merkintävaatimuksille, tiedot on annettava tuotteen pakkauksessa.

Perustelu

Ajoneuvojen osia toimittava teollisuus myy pyroteknisiä tuotteita kaupallisille käyttäjille (ajoneuvojen valmistajat ja niiden valtuutetut verstaat). Toimituksissa on direktiivin 91/155/ETY mukaisesti turvallisuustiedotteet, joissa on komission ehdotuksen 12 artiklassa edellytetyt tiedot ja muita tietoja. Siksi kyseisiä tuotteita ja niiden pakkauksia koskevia ohjeita ei tarvitse toistaa.

Tarkistus 57

13 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisesti pyroteknisiä tuotteita koskevia tarkastuksia tuotteiden tullessa niiden alueelle sekä niiden varastointi- ja valmistuspaikoissa.

Perustelu

Jotta voidaan valvoa markkinoille saatettuja tuotteita, valvontaviranomaisilla on oltava valtuudet, kyky ja resurssit vierailla säännöllisesti myynti-, valmistus- ja varastointipaikoissa, järjestää pistokokeita paikan päällä, ottaa näytteitä tuotteista ja tehdä niistä tutkimuksia ja testata niitä sekä vaatia kaikkia tarvittavia tietoja.

Tarkistus 58

13 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle markkinoiden valvontaa koskevista toimistaan.

Perustelu

Kansallisten valvontaviranomaisten ja komission on autettava toisiaan, jotta tämän direktiivin asianmukainen ja yhtäläinen täytäntöönpano varmistetaan.

Tarkistus 59

13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio ilmoittaa verkkosivuillaan 3 kohdan mukaisesti tuotteet, joiden ei katsota vastaavan vaatimuksia, jotka on kielletty tai joiden markkinoille saattamista on rajoitettu.

Perustelu

Ilotulitusvälineiden valmistajien ja maahantuojien kuluja voidaan alentaa, jos pyroteknisten tuotteiden ryhmiä kohdellaan tuoteperheinä. Näin edistetään byrokratian purkamista ja menettelyjen yksinkertaistamista. Lisäksi säännöksen avulla muistutetaan valmistajille, että he voivat jättää ilmoitetuille laitoksille malliryhmiä ja minimoida siten kustannuksiaan.

Tarkistus 60

15 artikla

1. Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt uskoa, että jokin pyrotekninen tuote ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, sen on 13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklassa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä käyttäen ilmoitettava päätöksensä syyt ja yksilöitävä erityisesti, onko vaatimustenvastaisuuden syynä

1. Jos jäsenvaltio on eri mieltä toisen jäsenvaltion 13 tai 14 artiklan mukaan toteuttamista toimenpiteistä tai jos komissio katsoo, että tällainen toimenpide on yhteisön lainsäädännön vastainen, komission on välittömästi kuultava kaikkia asiaankuuluvia osapuolia, arvioitava toimenpiteitä ja otettava kantaa, onko toimenpide perusteltu. Komission on ilmoitettava kantansa jäsenvaltioille ja tiedotettava sidosryhmille.

(a) edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen

 

(b) edellä 8 artiklassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien virheellinen soveltaminen

 

(c) edellä 8 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaisissa standardeissa itsessään olevat puutteellisuudet.

 

 

Jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on perusteltu, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että vaarallinen tuote poistetaan niiden kansallisilta markkinoilta ja ilmoitettava siitä komissiolle.

 

Jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on perusteeton, kyseinen jäsenvaltio peruuttaa sen.

2. Komissio kuulee asianomaisia osapuolia mahdollisimman pian. Kuulemisen perusteella komissio päättää, pitääkö se jäsenvaltion toimenpiteitä perusteltuina, ja ilmoittaa näkemyksensä aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille sekä tuotteen valmistajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle.

 

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteitten perusteena on yhdenmukaistetuissa standardeissa oleva puutteellisuus, komissio antaa asian direktiivillä 98/34/EY perustetun komitean käsiteltäväksi, jos toimenpiteet toteuttanut jäsenvaltio pysyy näkemyksessään, ja komissio taikka kyseinen jäsenvaltio käynnistää 8 artiklassa tarkoitetun menettelyn.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteitten perusteena on yhdenmukaistetuissa standardeissa oleva puutteellisuus, komissio antaa asian direktiivillä 98/34/EY perustetun komitean käsiteltäväksi, jos toimenpiteet toteuttanut jäsenvaltio pysyy näkemyksessään, ja komissio taikka kyseinen jäsenvaltio käynnistää 8 artiklassa tarkoitetun menettelyn.

4. Jos pyroteknisessä tuotteessa, joka ei ole vaatimustenmukainen, on CE-merkintä, toimivaltaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sitä vastaan, joka on kiinnittänyt merkinnän, ja ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa muutoksista muille jäsenvaltioille.

4. Jos pyroteknisessä tuotteessa, joka ei ole vaatimustenmukainen, on CE-merkintä, toimivaltaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sitä vastaan, joka on kiinnittänyt merkinnän, ja ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa muutoksista muille jäsenvaltioille.

5. Komissio huolehtii, että jäsenvaltioille toimitetaan tieto tämän menettelyn etenemisestä ja lopputuloksesta.

 

Perustelu

Komission pitäisi ottaa kantaa vain, jos erimielisyyttä ilmenee. Tämän ansiosta saadaan käyttöön kapasiteettia, jonka avulla komissio voi toimia nopeasti, mikä ehdotetusta toimenpiteestä ollaan eri mieltä.

Tarkistus 61

16 artiklan 1 kohta

1. Jokaisessa tämän direktiivin nojalla toteutetussa toimenpiteessä, jolla

1. Jokaisessa tämän direktiivin nojalla toteutetussa toimenpiteessä, jolla

(a) kielletään tuotteen saattaminen markkinoille tai rajoitetaan sitä tai

(a) kielletään tuotteen saattaminen markkinoille tai rajoitetaan sitä tai

(b) vedetään tuote markkinoilta, on täsmällisesti yksilöitävä toimenpiteen perustana olevat syyt. Toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä sille, jota asia koskee, ja hänelle on samalla ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakutiet ja määräajat muutoksenhaulle.

(b) vedetään tuote markkinoilta,

 

on täsmällisesti yksilöitävä toimenpiteen perustana olevat syyt. Toimenpiteestä on ilmoitettava viipymättä sille, jota asia koskee, ja hänelle on samalla ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakutiet ja määräajat muutoksenhaulle.

Perustelu

Tekninen tarkistus, jotta tekstin selvyys paranee, sillä viimeinen kohta koskee sekä a että b kohtaa.

Tarkistus 62

17 artiklan johdantokappale

Tarvittaessa hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen seuraavat toimenpiteet tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 63

17 artiklan 3 alakohta

– pyroteknisten tuotteitten rekisterinumerot sisältävän EU:n rekisterin perustaminen helpottamaan pyroteknisten tuotteitten ja niiden valmistajan tai valtuutetun edustajan tunnistamista tuotteen virhetoiminnasta johtuvan tapaturman yhteydessä

pyroteknisten tuotteitten rekisterinumerot sisältävän EU:n rekisterin perustaminen helpottamaan pyroteknisten tuotteitten ja niiden valmistajan tai maahantuojan valtuutetun edustajan tunnistamista tuotteen virhetoiminnasta johtuvan tapaturman yhteydessä

Tarkistus 64

17 artiklan 3 a luetelmakohta (uusi)

 

– pyroteknisten tuotteiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia koskevien tietojen keräämisestä ja ajan tasalle saattamisesta annettavien yhteisten perusteiden vahvistaminen

Tarkistus 65

20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään […].1 Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä näiden säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään […].1 Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä näiden säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

________________

1 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta.

________________

1 30 kuukauden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta.

Perustelu

Useimmat jäsenvaltiot moittivat täytäntöönpanon määräaikaa liian lyhyeksi. Jäsenvaltiot tarvitsevat riittävästi aikaa ilmoitettujen laitosten perustamiseen tai direktiivin vaatimuksiin mukautumiseen.

Tarkistus 66

20 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä ilotulitusvälineisiin viimeistään [...] ja muihin pyroteknisiin tuotteisiin viimeistään [...]2 .

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluviin ilotulitusvälineisiin viimeistään [...] ja muihin pyroteknisiin tuotteisiin ja luokkaan 4 kuuluviin ilotulitusvälineisiin ja teatterissa käytettäviin pyroteknisiin tuotteisiin viimeistään [...]2 .

__________

24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta.

__________

3 vuoden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta.

2 5 vuoden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta.

2 6 vuoden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta.

Tarkistus 67

Liite II , 6 a kohta (uusi)

 

6 a. Moduuli H: kattava laadunvarmistus

1. Tämä moduuli kuvailee menettelyä, jossa valmistaja, joka täyttää 2 kohdan velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset tuotteet täyttävät tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset. Valmistaja tai tämän maahantuoja kiinnittää CE-merkinnän jokaiseen tuotteeseen ja laatii kirjallisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. CE-merkintään liitetään 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

 

2. Valmistajan on sovellettava 3 kohdassa täsmennettyä hyväksyttyä laatujärjestelmää suunnitteluun, tuotantoon sekä valmiiden tuotteitten tarkastukseen ja testaamiseen, ja valmistajaan sovelletaan 4 kohdassa tarkoitettua valvontaa.

 

3. Laatujärjestelmä

 

3.1. Valmistaja tekee käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskevan hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.

 

Tässä hakemuksessa on oltava:

 

– kaikki kyseistä pyroteknisten tuotteitten ryhmää koskevat asiaankuuluvat tiedot

 

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat.

 

3.2. Laatujärjestelmän on taattava, että tuotteet ovat niihin sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

 

Kaikki valmistajan soveltamat perusteet, vaatimukset ja määräykset on dokumentoitava järjestelmällisesti kirjallisina toimintaohjeina, menettelyinä ja ohjeina. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on mahdollistettava laatua koskevien periaatteiden ja menettelyjen, kuten laatuohjelmien, ‑suunnitelmien, ‑käsikirjojen ja ‑pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

 

Niissä on erityisesti oltava riittävä esitys seuraavista:

 

– laatutavoitteet ja organisaation rakenne, johdon vastuualueet ja toimivalta suunnittelun ja tuotteitten laadun osalta

 

– teknistä rakennetta kuvaavat eritelmät, sovelletut standardit sekä – ellei 8 artiklassa tarkoitettuja standardeja sovelleta täysimääräisesti – keinot, joilla varmistetaan, että direktiivissä asetetut perusvaatimukset täyttyvät

 

– kehitystulosten menettelyjen ja järjestelmällisesti toteutettavien toimien valvontaa ja testaamista koskevat tekniikat, joita on sovellettava kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia tuotteita kehitettäessä

 

– vastaavat käytetyt valmistuksen, laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen tekniikat, menetelmät ja järjestelmällisesti suoritettavat toimenpiteet

 

– ennen valmistusta, sen aikana ja sen jälkeen tehtävät tarkastukset ja testit sekä selvitys siitä, kuinka usein niitä tehdään

 

– laatuasiakirjat, kuten tarkastusraportit ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

 

– keinot, joilla valvotaan vaaditun suunnittelun ja tuotannon laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

 

3.3. Tarkastuselimen on arvioitava laatujärjestelmä selvittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdan vaatimukset. Laitoksen on pidettävä olettamuksena, että laatujärjestelmät, joissa sovelletaan asiaa koskevaa yhdenmukaistettua standardia, vastaavat näitä vaatimuksia.

 

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen tuoteteknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn on kuuluttava tarkastuskäynti valmistajan laitoksella.

 

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

 

3.4. Valmistajan täytyy sitoutua täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvoitteet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

 

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on aina ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle laatujärjestelmään suunnitelluista ajantasaistuksista.

 

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

 

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

 

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla tapahtuva EY-valvonta

 

4.1. EY-valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

 

4.2. Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy suunnittelu-, valmistus‑, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti seuraavat:

 

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat

 

– laatujärjestelmässä edellytetyt suunnittelua koskevat laatuasiakirjat, kuten analyyseja, laskelmia ja testauksia koskevat tulokset jne.

 

– laatujärjestelmässä edellytetyt valmistusta koskevat laatuasiakirjat, kuten tarkastusraportit ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

 

4.3. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja annettava tarkastusraportti valmistajalle.

 

4.4. Ilmoitettu laitos voi lisäksi tehdä ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan luona. Ilmoitettu laitos voi tällöin tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen tarvittaessa, että laatujärjestelmä toimii moitteettomasti. Laitoksen on tarvittaessa annettava valmistajalle raportti käynnistä sekä mahdollinen testausseloste.

 

5. Valmistajan on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen tuote on valmistettu, kansallisten viranomaisten saatavilla seuraavat:

 

– edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu asiakirja

 

– edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot

 

– edellä 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja raportit.

 

6. Kunkin ilmoitetun laitoksen on annettava muiden laitosten käytettäväksi tähdelliset tiedot laatujärjestelmien hyväksymisistä ja hyväksymisen peruutuksista.

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 a kohdan (uusi) neljättä luetelmakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1. Direktiiviehdotuksen keskeisimmät asiat

Tällä direktiiviehdotuksella pyritään luomaan säännöt pyrotekniikkaa hyödyntävien ilotulitusvälineiden ja autojen turvalaitteiden markkinoille. Ehdotuksen tavoitteena on siis erityisesti varmistaa pyroteknisten tuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa, parantaa kuluttajien ja ammattilaisten turvallisuutta, vähentää onnettomuuksien lukumäärää ja vakavuusastetta sekä yhdenmukaistaa turvallisuusmääräykset kaikissa jäsenvaltioissa.

Autojen turvalaitteissa käytettävien pyroteknisten laitteiden markkinat ovat arviolta 5,5 miljardia euroa, kun taas ilotulitusvälineiden markkinat ovat 1,4 miljardia euroa. Arvioiden mukaan Kiinasta peräisin oleva tuonti on yli 96 prosenttia ilotulitusvälineiden markkinoista vuoden 2004 tietojen mukaan.

Direktiivin lopullisessa versiossa on suotavaa määritellä selvästi pyrotekniset tuotteet, valmistaja (manufacturer) sekä "asiantuntija" (joka on nykyään mainittu 2 artiklassa).

Ilotulitusvälinemarkkinoilla on ongelmia, jotka liittyvät tuontituotteiden laatuun, niiden käsittelyn turvallisuuteen, valmistusolosuhteisiin sekä standardisointiin ja tuotteiden eri luokkia koskeviin erityisominaisuuksiin. Esiin tulee useita kiistanalaisia kysymyksiä, kuten erityisesti tuotteiden käsittelyn alaikärajaan liittyvät seikat, joita koskevat säännöt on mahdollista määritellä erikseen kussakin valtiossa, kulttuurisista tai uskonnollisista perinteistä johtuvat markkinointia koskevat erityismenettelyt sekä tuotteista tehtävät erityyppiset testit laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Autoteollisuuden turvalaitteiden markkinoilla, jotka ovat taloudellisesti merkittävimmät ja joilla hyödynnetään pyrotekniikkaa, ongelmat ovat toisenlaisia, kuten ovat myös selventämistä ja entistä parempia määritelmiä koskevat tarpeet. Joka tapauksessa autojen turvalaitteiden yhdenmukainen sertifiointi ja tarkat merkinnät voivat saada aikaan edistystä ja helpottaa myös todellisten yhteisön sisämarkkinoiden muodostumista.

Ehdotukseen esitetään lukuisia tarkistuksia, jotka eivät pyri olemaan tyhjentäviä vaan joissa on käsitelty olennaisia seikkoja, jotka kaipaavat korjaamista tai täydentämistä. Hyödyllistä voi olla myös se, että pyroteknisiin tuotteisiin sisällytetään yksiselitteisesti ilotulitusvälineiden ohella pyrotekniset tuotteet, joita käytetään näytöksissä ja turvatyynyissä, turvavöissä ja muissa autojen turvalaitteissa.

Jonkin verran huolta on aiheuttanut se, että ilotulitusvälineiden valmistamista omaan käyttöön ei katsottaisi markkinoille saattamiseksi, jotta tyydytettäisiin joidenkin maiden ja alueiden nykyiset erityistarpeet. Tärkeänä on pidetty myös sitä, että autojen pyroteknisissä tuotteissa otettaisiin huomioon se, että niitä myydään ammattimaisille käyttäjille. Tämän takia on ollut myös tärkeää selventää "pyroteknisen tuotteen" käsitettä, mikä on joidenkin tarkistusten aiheena. Teatterissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden määritelmä kattaa kaikki pyrotekniset tuotteet, joita valmistetaan ja käytetään viihdytystarkoituksessa näyttämöllä.

Autojen pyroteknisilla tuotteilla viitataan autojen turvalaitteiden komponentteihin, joihin sisältyy pyroteknisiä aineita. Tämä määritelmä on myös yhden tarkistuksen aiheena. Pyroteknisten tuotteiden valmistajan ja maahantuojan käsitteitä on myös pyritty selventämään. Tarkistusehdotuksia on tehty myös pyroteknisten tuotteiden säännöllisestä tarkastamisesta ja niiden varastoinnista. On tosiaankin syytä varmistaa pyroteknisten tuotteiden valmistusta, varastointia ja lopullista käyttöä koskeva mahdollisimman hyvä turvallisuus.

On myös tärkeää ymmärtää, että yhdenmukaistamisessa noudatetaan uutta lähestymistapaa.

2. Yhdenmukaistamista koskeva uusi lähestymistapa

Esittelijä haluaa korostaa, että tavaroiden sisämarkkinoiden toteuttamista ei olisi voitu saavuttaa ilman uusien sääntelytekniikoiden hyväksymistä eli yhdenmukaistamista koskevaa uutta lähestymistapaa, jonka mukaan esitetään vain yleiset olennaiset vaatimukset, rajoitetaan julkista puuttumista vain olennaisimpaan ja annetaan yrityksille ja teollisuudelle mahdollisuus valita, miten ne täyttävät julkiset velvoitteensa.

Tämä uusi sääntelytekniikka ja -strategia määriteltiin vuonna 1985 teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta strategiasta annetussa neuvoston päätöslauselmassa, jossa vahvistettiin seuraavat periaatteet:

–         Lainsäädännön yhdenmukaistaminen rajoitetaan olennaisiin vaatimuksiin, jotka yhteisön markkinoille saatettujen tuotteiden on täytettävä, jos niiden halutaan hyötyvän vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä;

–         Direktiiveissä määriteltyjen olennaisten vaatimusten täyttävien tuotteiden tekniset erityisehdot määritellään yhdenmukaistettuina standardeina, jotka ovat yksityisten eurooppalaisten standardointijärjestöjen hyväksymiä eurooppalaisia standardeja;

–         Yhdenmukaistettujen standardien tai muiden standardien noudattaminen on vapaaehtoista, ja valmistaja voi aina soveltaa muita teknisiä erityisehtoja vaatimusten täyttämiseksi;

–         Yhdenmukaistetut standardit ja virallisessa lehdessä julkaistut viitenumerot siirretään osaksi kansallisia standardeja. Siirtäminen merkitsee sitä, että kyseiset eurooppalaiset standardit on asetettava yhdenmukaisesti käyttöön kansallisina standardeina ja että kaikki ristiriitaiset kansalliset standardit on poistettava tietyn ajan kuluessa;

–         Tuotteet, jotka on valmistettu sellaisen kansallisen standardin mukaisesti, jolla siirretään yhdenmukaistettu standardi, hyötyvät olettamuksesta, että ne vastaavat uutta lähestymistapaa koskevan sovellettavan direktiivin olennaisia vaatimuksia;

–         Vain olennaiset vaatimukset täyttäviä tuotteita voidaan saattaa markkinoille;

–         Suojalausekemenettely on tarpeen, jotta varmistetaan mahdollisuus hakea muutosta tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai yhdenmukaistettujen standardien virheisiin tai puutteisiin.

Tämä pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva direktiiviehdotus perustuu täysin edellä mainitun uuden lähestymistavan periaatteisiin ja noudattaa niitä. Sen vuoksi tässä direktiivissä määritellään yleisesti terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset, jotka pyroteknisten tuotteiden on täytettävä.

Lisäksi tämä direktiivi on yhdenmukainen siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 93/15/ETY kanssa. Tässä direktiivissä jätetään pyrotekniset tuotteet yksiselitteisesti sen soveltamisalan ulkopuolelle, ja yhdessä sen johdanto-osan kappaleessa todetaan, että lisää pyroteknisiä tuotteita koskevaa lainsäädäntöä on suunnitteilla.

3. Päätelmä

Esittelijän mielestä pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva yhdenmukaistaminen uutta lähestymistapaa noudattaen on tarpeen, koska jäsenvaltioilla on valvottavinaan laillisia terveyttä ja turvallisuutta koskevia etuja, jotka voivat kuluttajien suojelemiseen liittyvien seikkojen takia estää yhteisön sisäisen kaupan. Tämä yhdenmukaistettu toimenpide ei ole kuitenkaan ehdoton, koska sillä ei estetä antamasta alaikärajaa sekä tiettyjen ilotulitusvälineiden luokkien markkinointia ja käyttöä koskevia sitä rajoittavampia kansallisia sääntöjä.

Kaiken kaikkiaan on odotettavissa, että tällä direktiivillä voidaan laajan keskustelun jälkeen muodostaa näiden kahden alan sääntelyä koskevien normien kokonaisuus. Toteutettu julkinen kuuleminen on tämän vuoksi edistänyt asiaa merkittävästi, ja olennaisia ovat myös vaikutusten analysointi ja arviointi.

LIITE: KULUTTAJILLE MYYTÄVIEN ILOTULITTEIDEN IKÄRAJAT JA VUODENAIKA, JOLLOIN NIITÄ VOIDAAN MYYDÄ TAI KÄYTTÄÄ Lähde: European Commission's Consultation Document, Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform, March 2005http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf

Jäsenvaltio

Ikäraja

Vuodenaikaa koskeva rajoitus

Itävalta

Luokka I - (Uudet ilotulitteet ja ilotulitteita käyttävät lelut)- Ei Rajoituksia

Luokka II - myynti 18 vuotta

Luokka III - (suuret ilotulitteet)

Erityislupa

Luokka IVAmmattikäyttö

 

Ei rajoituksia

 

Belgia

16 vuotta paitsi tietyt tuotteet

 

Ei rajoituksia

 

Kypros

Pääasiassa yleinen myyntikielto kuluttajille.

Räjähdysainetarkastajan harkinnan mukaan. Ainoastaan pieniä tähtisadetikkuja, joulusähikäisiä ja paukkunalleja myydään kuluttajille.

 

/

 

Tšekin tasavalta

Luokka I - Ei rajoitusta

Luokka II - 18 vuotta

Luokat III ja IV - 18 vuotta

 

Ei rajoituksia

 

Tanska

Luokka I - 15 years

Luokka II - 18 years

 

Ei rajoituksia

 

Viro

Yleensä 18 vaikka I ryhmään kuuluvia voidaan myydä nuoremmille.

 

Paukkupommien myynti ja käyttö kielletty 1.11.–30.12.

 

Suomi

12 vuotta vähiten vaaralliset ilotulitteet

18 useimmat ilotulitteet

Myynti kielletty 1.–26. joulukuuta

 

Ranska

Luokka I – 8 vuotta

Luokka II ja III - 18 vuotta

Luokka IV - Ammattikäyttö, 18 vuotta

 

Ei rajoituksia

 

Saksa

Luokka I – suositus 12 vuotta

Luokka II - 18 vuotta

Luokka III - 18 vaaditaan lupa

Luokka IV – Ammattikäyttö

 

Luokkaa II voidaan käyttää ainoastaan 31.12 ja 1.1. välisenä aikana

Kreikka

Pääasiassa yleinen myyntikielto kuluttajille. Ostoon ja käyttöön tarvitaan erityislupa

 

Ei saa käyttää pääsiäisen aikana

 

Unkari

Täydellinen myyntikielto kuluttajille

/

Irlanti

Pääasiassa yleinen myyntikielto. Maahantuonti rajoitettu ammattilaisille.

/

Italia

/

/

Latvia

Luokat I ja II - 16 vuotta.

Ei rajoituksia

 

Liettua

18 vuotta

 

Myyntikielto 20.1.–1.12. paitsi ammattilaisille.

Luxembourg

Luokka I - Ei rajoituksia

Luokat II ja III - 18 vuotta

 

Ei rajoituksia

 

Malta

/

/

Alankomaat

/

/

Puola

/

/

Portugali

18 vuotta

 

Ei rajoituksia

 

Slovakia

/

/

Slovenia

/

/

Espanja

Luokka I - 8 vuotta

Luokka II - 14 vuotta

Luokka III - 18 vuotta

Luokka IV Ainoastaan ammattilaiset

 

Ei rajoituksia

 

 

Ruotsi

18 vuotta (pieni määrä tuotteita).

 

/

Yhdistynyt kuningaskunta

Luokat I, II, ja III - 18 vuotta

Luokka IV – Ainoastaan ammattilaiset

Ei rajoituksia

 

 

Bulgaria

Luokka I - Ei rajoituksia

Luokka II - 18 vuotta

Luokat III ja IV – Ainoastaan ammattikäyttöön

 

Ei rajoituksia

 

 

Romania

18 vuotta

Saadaan myydä ainoastaan 27.12.– 31.12 ja käyttää 31.12 ja 1.1. välisenä aikana.

  • [1]  Lähde: European Commission's Consultation Document, Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform, March 2005
    http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO (1.6.2006)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten saattamisesta markkinoille
(KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))

Valmistelija: Josu Ortuondo Larrea

LYHYET PERUSTELUT

Tämä direktiiviehdotus koskee pyroteknisten tuotteiden saattamista markkinoille. Tällaisia tuotteita ovat toisaalta ilotulitteet ja toisaalta matkustajien suojaksi tarkoitetut turvajärjestelmät (pääasiassa turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet). Ilotulitusvälineiden markkinoiden arvo EU:ssa on noin 1,5 miljardia euroa. Matkustajien suojaksi tarkoitettuja turvajärjestelmiä asennetaan EU:ssa vuosittain arviolta 20 miljoonaan ajoneuvoon, mikä merkitsee noin 80 miljoonaa turvatyynyjärjestelmää, joiden arvo on noin 3,5 miljardia euroa, sekä 90 miljoonaa turvavöiden esikiristintä, joiden arvo on suunnilleen 2 miljardia euroa.

Markkinointia ja pyroteknisten tuotteiden käyttöä koskevasta lainsäädännöstä (hyväksymisjärjestelmä, kuluttajia koskevat rajoitukset, merkintä jne.) päätetään tällä hetkellä kansallisella tasolla kaikkialla EU:ssa ilman testitulosten keskinäistä hyväksyntää, mikä johtaa sirpaloituneisiin markkinoihin, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia tuottajille ja maahantuojille sekä käyttö- ja toimintavirheistä johtuvia onnettomuuksia.

Tässä ehdotuksessa komissio esittää korvattavaksi 25 rinnakkaista kansallista hyväksyntämenettelyä yhdellä turvallisuusvaatimukset sisältävällä EU:n direktiivillä (joka perustuu "testattu kerran, hyväksytty kaikkialla" -periaatteeseen). Valmistajia ja maahantuojia velvoitetaan noudattamaan näitä vaatimuksia, minkä ansiosta heillä on vastavuoroisesti oikeus varustaa tuotteensa CE-merkinnällä ja päästä täysimääräisesti sisämarkkinoille. Samalla kun otetaan huomioon ilotulitteiden markkinointia ja käyttöä koskevat lukuisat eri kansalliset säännökset, ehdotus jättää jäsenvaltioille mahdollisuuden ylläpitää omaa sääntelyään alaikärajan ja tiettyihin luokkiin kuuluvien ilotulitteiden markkinoinnin suhteen.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen. Ehdotus on hyvä esimerkki sääntelyn purkamisesta ja lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Nykyinen lainsäädäntökehys on monimutkainen ja siitä puuttuu avoimuus, mikä johtaa huomattavaan hallinnolliseen taakkaan yrityksissä ja tarpeettomiin testauskustannuksiin (jopa 25 000 euroa hyväksyntää kohti). Pyrittäessä luomaan pyroteknisten tuotteiden sisämarkkinat nykyiset kaupan esteet voitaisiin poistaa samalla, kun varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Valmistelija pahoittelee sitä, että todellisia sisämarkkinoita ei saada aikaan, koska kahden pääasiallisen ilotuliteluokan käyttöä ja markkinoille saattamista koskeviin kansallisiin asetuksiin on tehty poikkeuksia. Ottaen kuitenkin huomioon nykyisen poliittisen kirjon ja eri kansalliset tilanteet valmistelija katsoo, että ehdotettu direktiivi on askel oikeaan suuntaan. Kaikesta huolimatta tiettyjä tarkistuksia voitaisiin tehdä, jotta ehdotuksesta tulee entistä toteutuskelpoisempi ja jotta luodaan oikeusvarmuutta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kyseiset säännökset, jotka ovat omiaan aiheuttamaan esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan taata pyroteknisten tuotteitten vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa samalla korkeatasoinen suoja ihmisten terveydelle ja kuluttajien turvallisuudelle.

(2) Kyseiset säännökset, jotka ovat omiaan aiheuttamaan esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan taata pyroteknisten tuotteitten vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa samalla korkeatasoinen suoja ihmisten terveydelle ja kuluttajien ja ammattimaisten loppukäyttäjien turvallisuudelle.

Perustelu

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut ilotulitteet (luokka 4) muodostavat puolet ilotulitteiden kokonaismarkkinoista EU:ssa ja EU:n ilotulitetuotannosta. Ammattimaisten käyttäjien turvallisuuden on siis myös oltava ensisijaisen tärkeää.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Riittäväntasoisen suojelun varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi luokiteltava niiden käytön taikka niiden käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan.

(5) Riittäväntasoisen suojelun varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi luokiteltava ennen kaikkea niiden käytön vaaratason taikka niiden käyttötarkoituksen tai melutason mukaan.

Perustelu

On tarpeen eritellä, mitkä seikat määräävät kuluttajaa koskevan vaaran, koska tässä direktiivissä viitataan pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamiseen eikä valmistukseen tai varastointiin.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan tuotteitten myyntiin kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus.

(6) Koska pyroteknisten tuotteitten käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi aiheellista vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan tuotteitten myyntiin kuluttajille ja niiden käyttöön, ja huolehtia siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Olisi säädettävä, että tiettyjä pyroteknisiä tuotteita luovutetaan ainoastaan luvan saaneille asiantuntijoille, joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus. Autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteiden osalta merkintävaatimuksissa olisi otettava huomioon nykyiset käytännöt ja se, että autoteollisuuden alihankkijat myyvät näitä tuotteita ammattikäyttäjille.

Perustelu

Autoteollisuuden alihankkijoiden tuotteita myydään ammattikäyttäjille (ajoneuvojen valmistajat ja merkkikorjaamot). Tuotelähetyksiin liitetään direktiivin 91/155/ETY mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, joissa ilmoitetaan komission ehdotuksen 12 artiklassa vaaditut tiedot sekä muita tietoja. Autoteollisuuden alihankkijat eivät pidä tarpeellisena sitä, että tiedot olisi toistettava tuotteissa tai niiden pakkauksissa.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 7 kappale

(7) Pyroteknisten tuotteitten ja etenkin ilotulitusvälineitten käyttö vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioitten kulttuuristen tapojen ja perinteitten mukaan. Siksi on annettava jäsenvaltioille mahdollisuus yleisen turvallisuuden nimissä rajoittaa kansallisin toimenpitein tiettyihin luokkiin kuuluvien ilotulitusvälineitten käyttöä tai myyntiä kansalaisille.

(7) Pyroteknisten tuotteitten ja etenkin ilotulitusvälineitten käyttö vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioitten kulttuuristen tapojen ja perinteitten mukaan. Siksi on annettava jäsenvaltioille mahdollisuus yleisen turvallisuuden nimissä rajoittaa kansallisin erityistoimenpitein tiettyjen ilotulitusvälineitten käyttöä tai myyntiä kansalaisille.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

(10 a) Tätä direktiiviä ei sovelleta ilotulitusfestivaaleihin eikä -kilpailuihin, paitsi niihin, joita järjestetään markkinointitarkoituksessa.

Perustelu

Eri jäsenvaltioissa järjestetään ilotulitusfestivaaleja, mikä on olennainen osa niiden kulttuuria ja perinteitä. Siksi olisi oltava selvää, että tämä direktiivi ei koske näitä festivaaleja.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen olisi helpompi osoittaa, laaditaan puheena olevien tuotteitten suunnitteluun, valmistukseen ja testaukseen liittyvät yhtenäiset standardit.

(11) Jotta olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen olisi helpompi osoittaa, laaditaan puheena olevien tuotteitten suunnitteluun ja testaukseen liittyvät yhtenäiset standardit.

Perustelu

Direktiivillä ei puututa valmistusta koskeviin seikkoihin eikä myöskään standardeihin.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea Cenelec ja Euroopan telealan standardointilaitos ETSI laativat, hyväksyvät ja muokkaavat yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. Kyseiset organisaatiot tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne laativat niiden ja komission yhteistyön yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY.

(12) Euroopan standardointikomitea CEN, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea Cenelec ja Euroopan telealan standardointilaitos ETSI laativat, hyväksyvät ja muokkaavat yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. Kyseiset organisaatiot tunnustetaan toimivaltaisiksi antamaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka ne laativat niiden ja komission yhteistyön yleisten suuntaviivojen mukaisesti ja noudattaen menettelyä, joka vahvistetaan teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY.

 

Koska Euroopan autoteollisuuden alihankkijat ovat maailmanlaajuisia toimijoita, EU:n standardit perustuvat ensisijaisesti kansainvälisiin ISO-standardeihin tai ovat yhdenmukaisia niiden kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella teksti yhdenmukaistetaan korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten mukaiseksi. Koska Euroopan autoteollisuuden alihankkijat myyvät tuotteita maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 14 kappale

(14) Pyroteknisissä tuotteissa olisi oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten mukaisia, jotta ne voisivat liikkua vapaasti yhteisössä.

(14) Markkinoille saatettaessa pyroteknisissä tuotteissa on oltava CE‑merkintä, joka osoittaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten mukaisia, jotta ne voisivat liikkua vapaasti yhteisössä.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 15 kappale

(15) Kuljetusten turvallisuudesta todettakoon, että pyroteknisten tuotteitten kuljetusta koskevista säännöistä määrätään kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sopimuksissa, muiden muassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa.

(15) Tällä direktiivillä ei säännellä kuljetusten turvallisuutta, koska pyroteknisten tuotteitten kuljetusta koskevista säännöistä määrätään kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sopimuksissa, muiden muassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa.

Perustelu

Autoteollisuuden asennustöissä tai pyroteknisissä esityksissä ammattilaisten toimesta tapahtuvan valmistuksen, varastoinnin ja käsittelyn turvallisuudessa noudatetaan edelleen yhteisön tai kansallista lainsäädäntöä tapauksesta riippuen.

Tarkistus 10

1 artiklan 4 kohdan 1 luetelmakohta

– pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien tai poliisin käyttöön

ei-kaupallisiin pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien, poliisin tai palokunnan käyttöön

Perustelu

Koulutukseen tai asiantuntijoiden käyttöön tarkoitetut ilotulitteet olisi jätettävä tämän direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistus 11

1 artiklan 4 kohdan 3 luetelmakohta

ilma-aluksissa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin

ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin

Perustelu

Tämä on tarkempi sanamuoto. Tässä direktiivissä olevan ilma-aluksia koskevan poikkeuksen syitä (pyroteknisiä tuotteita koskevien onnettomuuksien erittäin hyvä jäljitettävyys erittäin ankarien valvontajärjestelmien vuoksi) on sovellettava koko ilmailu- ja avaruusteollisuuteen.

Tarkistus 12

1 artiklan 4 kohdan 4 luetelmakohta

– lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY soveltamisalaan kuuluviin pyroteknisiin tuotteisiin

– lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY soveltamisalaan kuuluviin, erityisesti leluissa ja muissa tuotteissa käytettäviin nalleihin

Perustelu

Nykyisen sanamuodon mukaan direktiiviä sovellettaisiin iskumäntiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi leluissa, jotka ovat jo lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin alaisia.

Tarkistus 13

1 artiklan 4 kohdan 6 luetelmakohta

– ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan käsiaseissa, tykistöaseissa ja muissa tuliaseissa käytettäviä ammuksia ja ajopanoksia.

– ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan kannettavissa tuliaseissa, tykistöaseissa ja muissa tuliaseissa käytettäviä ammuksia ja ajopanoksia.

Perustelu

Selvennys. Kansainvälinen termi "kannettavat tuliaseet" on tavallisempi.

Tarkistus 14

1 artiklan 4 kohdan 6 a luetelmakohta (uusi)

 

pyroteknisten tuotteiden varastointiin ja kuljetukseen.

Perustelu

Kaksinkertaisen lainsäädännön välttämiseksi olisi oltava selvää, että pyroteknisten tuotteiden kuljetus on poikkeus tästä direktiivistä, koska sitä säännellään riittävästi kansainvälisin yleissopimuksin ja sopimuksin, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien suositukset vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta.

Tarkistus 15

2 artiklan 1 alakohta

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, joka sisältää ainetta tai aineseosta, joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa joko viihdytys- tai muihin tarkoituksiin.

1. ’Pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan laitetta tai välinettä, joka sisältää aineita, jotka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa.

Tarkistus 16

2 artiklan 2 alakohta

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan loppukäyttöön tarkoitetun yksittäisen tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

2. ’Markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan kolmansien käyttöön tarkoitetun yksittäisen pyroteknisen tuotteen tuomista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla jakelua ja/tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

Perustelu

Sanamuoto "loppukäyttöön tarkoitetun" on sekaannusta aiheuttava autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteiden tapauksessa. Nykyään niitä saatetaan markkinoille sisällytettäviksi muihin ajoneuvojärjestelmiin (turvatyynymoduulit, istuimet jne.) ja sitten "loppukäyttöön" ajoneuvoissa matkustajien suojelemiseksi. Näiden järjestelmien, niihin sisältyvät tuotteet mukaan lukien, toiminta tarkastetaan etutörmäyksen, sivutörmäyksen jne. suhteen tyyppihyväksyntädirektiivien mukaisesti.

Tarkistus 17

2 artiklan 3 alakohta

3. ’Ilotulitusvälineellä’ tarkoitetaan viihdekäyttöön tarkoitettua pyroteknistä tuotetta.

3. ’Ilotulitusvälineellä’ tarkoitetaan vapaa-ajanviettoon, mainontaan sekä näytäntöjen ja elokuvien erityisefektien aikaansaamiseen Yhdistyneiden Kansakuntien asiaa koskevien suositusten ja komission direktiivin 2004/57/EY¹ mukaisesti viihdekäyttöön tarkoitettua pyroteknistä tuotetta.

 

_______________

¹ EUVL L 127, 29.4.2004, s. 73.

Tarkistus 18

2 artiklan 4 alakohta

4. ’Autoteollisuuden käyttämällä pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan pyroteknisiä aineita sisältäviä tuotteita, joita käytetään turva- tai muiden laitteiden aktivoimiseen moottoriajoneuvoissa.

4. Ajoneuvoihin käytettävällä pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan pyroteknisiä aineita sisältäviä autojen turvalaitteiden komponentteja, joita käytetään turva- tai muiden laitteiden aktivoimiseen ajoneuvoissa.

Perustelu

Tällä selkeytetään tekstiä ja lisäksi poistetaan sanamuoto "autoteollisuuden käyttämällä", koska tällaisia tuotteita voidaan käyttää myös muihin kuin moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.

Tarkistus 19

2 artiklan 8 alakohta

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut pitämään hallussaan ja/tai käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien mukaisia luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita.

8. ’Asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut käsittelemään ja käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien mukaisia luokkaan 4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja/tai luokkaan 2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita.

Perustelu

Ilotulitteiden käyttämiseen ei vaadita asiantuntijaa edes luokkaan III kuuluvissa näytöksissä, mutta kylläkin muiden pyroteknisten tuotteiden käyttämiseen luokkaan 2 kuuluvissa pyroteknisissä näytöksissä. Katsomme, että käyttöä ja käsittelyä varten tarvitaan asiantuntijaa.

Tarkistus 20

3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien pyroteknisten tuotteitten valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan. Ilmoitettujen laitosten on vahvistettava luokitus osana 9 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien pyroteknisten tuotteitten valmistajan tai maahantuojan on luokiteltava ne vaaratason mukaan, käyttöä tai käyttötarkoitusta koskeva melutaso mukaan luettuna. Ilmoitettujen laitosten on vahvistettava luokitus osana 9 artiklan mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

Perustelu

Vaara on määriteltävä kiinteäksi osaksi käyttöä. Katso johdanto-osan 6 kappale.

Tarkistus 21

3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohta

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, myös asuinrakennuksissa käytettäviksi tarkoitetut ilotulitusvälineet

Luokka 1: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja häviävän pienen meluvaikutuksen ja jotka on tarkoitettu kuluttajien käytettäviksi pienellä rajatulla alueella, myös asuinrakennuksissa tai julkisissa rakennuksissa myös yleisön edessä käytettäviksi tarkoitetut pyrotekniset tuotteet

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla alueella

Luokka 2: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja vähäisen meluvaikutuksen ja jotka on tarkoitettu kuluttajien käytettäviksi ulkotiloissa laajalla rajatulla alueella olevan yleisön edessä

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla

Luokka 3: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja jotka on tarkoitettu kuluttajien käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla sekä teknisiin tarkoituksiin, merkinantoon, maataloudessa tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

Näiden tuotteiden melutaso ei saisi olla vahingollinen ihmisten terveydelle.

 

Luokka 3 a: pyrotekniset tuotteet, joista aiheutuu keskisuuri ja suuri riski ja jotka on tarkoitettu asiantuntijoiden käyttöön sisätiloissa lähellä olevan yleisön edessä.

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden käyttöön ja joita yleisesti nimitetään ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ilotulitusvälineiksi.

Luokka 4: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vakavan vaaran ja jotka on tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden käyttöön ja joita yleisesti nimitetään ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ilotulitusvälineiksi.

 

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, olisi mukautettava kaikki viitteet näihin luokkiin kaikkialla tekstissä.)

Perustelu

On otettava huomioon niin sanotut teatteriin tarkoitetut ilotulitteet.

Tarkistus 22

3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan b alakohdan otsikko

b. Muut pyrotekniset tuotteet

b. Ajoneuvoja varten tarkoitetut ja muut pyrotekniset tuotteet

Tarkistus 23

4 artiklan 3 kohdan a alakohta

(a) toimitettava tuote ilmoitetulle laitokselle, joka suorittaa 9 artiklan mukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn

(a) toimitettava tuotteen yksityiskohdat ja ominaisuudet ilmoitetulle laitokselle, joka suorittaa 9 artiklan mukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn

Tarkistus 24

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa markkinoille vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, ne on varustettu CE-merkinnällä ja ne täyttävät vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa markkinoille ja että ne voivat liikkua vapaasti yhteisön sisämarkkinoilla vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät tämän direktiivin vaatimukset, ne on varustettu CE-merkinnällä ja ne täyttävät vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei pyroteknisiä tuotteita perusteettomasti varusteta CE-merkinnällä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia pyroteknisiä tuotteita perusteettomasti varusteta CE-merkinnällä.

Tarkistus 25

6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ja tämän direktiivin vaatimukset täyttävien pyroteknisten tuotteitten saattamista markkinoille.

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ja tämän direktiivin vaatimukset täyttävien pyroteknisten tuotteitten saattamista markkinoille ja vapaata liikkuvuutta.

Tarkistus 26

6 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 3 ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä yleisölle.

2. Tämän direktiivin säännökset eivät lisäksi estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, jotka perustuvat yleiseen turvallisuuteen ja joilla rajoitetaan luokkien 2 ja 3 ilotulitusvälineitten käyttöä ja/tai myyntiä kuluttajille.

Tarkistus 27

6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa markkinointitarkoituksissa näytteille pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä ennen kuin valmistaja tai hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustajansa on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa, esityksissä ja näytöksissä markkinointitarkoituksissa ainoastaan näytteille pyroteknisiä tuotteita, joita käsittelevät asiantuntijat, vaikka ne eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä ennen kuin valmistaja, maahantuoja tai hänen yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustajansa on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 28

6 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettujen autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteitten vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettujen pyroteknisten tuotteitten vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin säännösten mukaisia, kunhan näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä.

Perustelu

Tutkimukseen ja kehitykseen ei olisi rohkaistava ainoastaan autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteiden, vaan kaikkien tämän direktiivin kattamien tuotteiden suhteen.

Tarkistus 29

7 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat korottaa 1 kohdassa tarkoitettuja ikärajoja, jos se on perusteltua yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Jäsenvaltiot voivat myös alentaa ikärajoja ammatillisen koulutuksen saaneiden tai sitä saavien osalta.

2. Jäsenvaltiot voivat korottaa 1 kohdassa tarkoitettuja ikärajoja ainoastaan, jos se on perusteltua yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Jäsenvaltiot voivat myös alentaa ikärajoja ammatillisen koulutuksen saaneiden tai sitä saavien osalta.

Tarkistus 30

7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

(a) Luokan 4 ilotulitusvälineet

(a) Luokan 4 ilotulitusvälineet

(b) Luokan 2 muut pyrotekniset tuotteet.

(b) Ajoneuvoja muita tarkoituksia varten tarkoitetut luokan 2 pyrotekniset tuotteet.

Tarkistus 31

8 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY vahvistettujen menettelyjen mukaisesti pyytää eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia standardeja tämän direktiivin tueksi.

1. Komissio voi direktiivissä 98/34/EY vahvistettujen menettelyjen mukaisesti pyytää eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan tai tarkistamaan eurooppalaisia standardeja tämän direktiivin tueksi tai pyytää asianomaisia kansainvälisiä järjestöjä laatimaan tai tarkistamaan kansainvälisiä standardeja.

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan teksti korkean tason työryhmän (CARS 21) suositusten kanssa. Koska Euroopan autoteollisuudelle toimittava teollisuus myy tuotteita maailmanlaajuisesti, kansainväliset ISO-standardit asetetaan etusijalle kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Tarkistus 32

8 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet ovat niitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien – joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä – mukaisia, jäsenvaltioiden on pidettävä näitä tuotteita 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisina.

3. Jäsenvaltioiden on tunnustettava ja hyväksyttävä yhdenmukaiset standardit, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet ovat niitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien – joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä – mukaisia, jäsenvaltioiden on pidettävä näitä tuotteita 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisina.

Tarkistus 33

8 artiklan 4 kohta

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, komissio tai kyseinen jäsenvaltio saattaa kysymyksen direktiivillä 98/34/ETY perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi ilmoittaen perustelunsa. Komitea antaa lausunnon viipymättä. Saatuaan komitean lausunnon komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta toteutettavat toimenpiteet.

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että tässä artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät täysin vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja olennaisia vaatimuksia, komissio tai kyseinen jäsenvaltio saattaa kysymyksen direktiivillä 98/34/ETY perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi ilmoittaen perustelunsa. Komitea antaa lausunnon viipymättä ja joka tapauksessa 3 kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tuotu pysyvän komitean käsiteltäväksi, jos se on käytännössä mahdollista. Saatuaan komitean lausunnon komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitettujen standardien ja julkaisun osalta toteutettavat toimenpiteet.

Perustelu

Tilanne, jossa julkaistun standardin vastaavuutta epäillään, ei ole kestävä teollisuudelle, joka tarvitsee varmuutta voidakseen työskennellä asianmukaisesti.

Tarkistus 34

11 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kun pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä CE‑merkintä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi joko itse pyrotekniseen tuotteeseen tai, ellei tämä ole mahdollista, tuotteeseen kiinnitettyyn etikettiin taikka viimeisenä vaihtoehtona tuotteen pakkaukseen, jos kaksi ensin mainittua vaihtoehtoa eivät ole toteutettavissa. Etiketti on suunniteltava niin, ettei sitä voida käyttää uudestaan.

1. Kun pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus on todettu 9 artiklan mukaisesti, valmistajan on kiinnitettävä CE‑merkintä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi joko itse pyrotekniseen tuotteeseen tai, ellei tämä ole mahdollista, tuotteeseen kiinnitettyyn etikettiin taikka viimeisenä vaihtoehtona tuotteen kääreeseen tai pakkaukseen, jos kaksi ensin mainittua vaihtoehtoa eivät ole toteutettavissa. Etiketti on suunniteltava niin, ettei sitä voida käyttää uudestaan.

Tarkistus 35

12 artiklan otsikko

Merkinnät

Muiden kuin autoteollisuudessa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkinnät

Perustelu

Autoteollisuuden alihankkijoiden tuotteita myydään ammattikäyttäjille (ajoneuvojen valmistajat ja merkkikorjaamot). Näin ollen niiden merkintää koskevien määräysten olisi poikettava muiden pyroteknisten tuotteiden merkinnästä.

Tarkistus 36

12 artiklan 2 kohta

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on mainittava vähintään tuotteen valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ikärajat, tuotteen luokka ja käyttöohjeet sekä tapauksen mukaan varoetäisyys. Merkinnöissä on lisäksi mainittava tuotteen sisältämän aineen tai aineseoksen vaarallisuusluokka (1.1–1.6) UN-ADR-luokitusjärejstelmän mukaisesti taikka annettava siihen verrattavissa olevaa tietoa tuotteen aiheuttamasta vaarasta (massaräjähdysvaara, sirpalevaara, räjähdysvaara, palovaara).

2. Pyroteknisten tuotteitten merkinnöissä on mainittava vähintään tuotteen valmistajan, maahantuojan tai sen valtuutetun edustajan nimi, tuotteen nimi ja tyyppi, tuotteen luokka ja käyttöohjeet sekä tapauksen mukaan varoetäisyys yleisöön nähden. Merkinnöissä on oltava tietoa tuotteen aiheuttamasta vaarasta (massaräjähdysvaara, sirpalevaara, räjähdysvaara, palovaara) sekä sen ilmoitetun laitoksen puhelinnumero, joka on vastuussa pyroteknisen tuotteen vastaavuusarvioinnista.

Tarkistus 37

12 artiklan 5 kohta

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta luokan 4 ilotulitusvälineisiin eikä luokan 2 muihin pyroteknisiin tuotteisiin, joita valmistaja esittelee julkisesti.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei sovelleta luokan 4 pyroteknisiin tuotteisiin, joita ei ole saatettu markkinoille ja joita valmistaja itse käyttää tai esittelee julkisesti.

Tarkistus 38

12 a artikla (uusi)

 

12 a artikla

 

Autoteollisuuden käyttöön tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden merkintä

 

1. Pyroteknisten tuotteiden merkinnöissä on ilmoitettava vähintään valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi sekä tuotteen nimi ja tyyppi.

 

2. Mikäli pyroteknisessä tuotteessa ei ole riittävästi tilaa 1 kohdassa tarkoitettujen merkintävaatimusten mukaiselle merkinnälle, tiedot on ilmoitettava pakkauksessa.

Perustelu

Autoteollisuuden alihankkijoiden tuotteita myydään ammattikäyttäjille (ajoneuvojen valmistajat ja merkkikorjaamot). Tuotelähetyksiin liitetään direktiivin 91/155/ETY mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, joissa ilmoitetaan komission ehdotuksen 12 artiklassa vaaditut tiedot sekä muita tietoja. Näin ollen mainittujen tietojen toistaminen tuotteissa tai niiden pakkauksissa ei ole millään tavalla tarpeellista.

Tarkistus 39

13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia pyroteknisiä tuotteita voi saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja aiottuun käyttötarkoitukseensa käytettyinä vaaranna ihmisten terveyttä tai turvallisuutta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia pyroteknisiä tuotteita voi saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti vaaranna ihmisten terveyttä tai turvallisuutta.

Tarkistus 40

20 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään […]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä näiden säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimitetyistä laitoksista ja saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään […]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä näiden säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi asetettava aikaraja nimittää ilmoitettu elin. Muuten valmistajat eivät pystyisi täysin noudattamaan tämän direktiivin vaatimuksia ja siten saattaa tuotteensa markkinoille.

Tarkistus 41

Liite I, kohta 1

(1) Kaikkien pyroteknisten tuotteitten on saavutettava niiden valmistajan ilmoittamat suoritusarvot mahdollisimman hyvän turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

(1) Kaikkien pyroteknisten tuotteitten on saavutettava niiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan ilmoittamat suoritusarvot mahdollisimman hyvän turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 42

Liite I, kohta b

b) Pyroteknisen tuotteen fyysinen ja kemiallinen stabiilius kaikissa tavanomaisissa, ennakoitavissa ympäristöoloissa.

b) Pyroteknisen tuotteen fyysinen ja kemiallinen stabiilius ja kestävyys kaikissa tavanomaisissa, ennakoitavissa ympäristöoloissa.

Tarkistus 43

Liite I, kohta c

c) Herkkyys tavanomaiselle, ennakoitavalle käsittelylle ja kuljetukselle.

c) Herkkyys tavanomaiselle, ennakoitavalle käsittelylle ja kuljetukselle. Pyroteknisten tuotteiden on kuljetuksen ja normaalin käsittelyn aikana, paitsi jos valmistajan ohjeissa on erikseen mainittu, säilytettävä pyrotekninen koostumus.

Tarkistus 44

Liite I, kohta k

k) Kuljetuksen ja normaalin käytön aikana pyroteknisen seoksen olisi oltava pyroteknisen tuotteen sisällä, ellei valmistajan ohjeissa muuta sanota.

Poistetaan.

Tarkistus 45

Liite I, osa A, kohta a

a) Valmistajan on luokiteltava ilotulitusvälineet eri luokkiin 3 artiklan mukaisesti käyttäen perusteena tuotteen sisältämän räjähdysaineen nettomäärää, varoetäisyyttä, melutasoa tai vastaavaa. Luokka on ilmoitettava selvästi tuotemerkinnöissä.

a) Valmistajan on luokiteltava ilotulitusvälineet eri luokkiin 3 artiklan mukaisesti käyttäen perusteena tuotteen käyttöä, tarkoitusta, vaarallisuusastetta sekä tuotteen sisältämän räjähdysaineen nettomäärää, varoetäisyyttä, melutasoa tai vastaavaa. Luokka on ilmoitettava selvästi tuotemerkinnöissä.

Tarkistus 46

Liite I, osa A, kohta c

c) Sytytysmenetelmän on oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava tuotemerkinnöissä tai käyttöohjeissa.

c) Sytytysmenetelmän on tarpeen vaatiessa oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava tuotemerkinnöissä tai käyttöohjeissa.

Tarkistus 47

Liite I, osa C, kohta c

c) Sähkösytyttimet on suojattava sähkömagneettisilta kentiltä tavanomaisissa, ennakoitavissa varastointi- ja säilytysoloissa.

c) Sähkösytyttimet on tarpeen vaatiessa suojattava sähkömagneettisilta kentiltä tavanomaisissa, ennakoitavissa varastointi- ja säilytysoloissa.

Tarkistus 48

Liite I, osa C, kohta e

e) Tuotteen mukana on annettava tiedot tulilankojen paloaikaan vaikuttavista tekijöistä.

Poistetaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten saattamisesta markkinoille

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0457 – C6 0312/2005 – 2005/0194(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

IMCO

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
27.10.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

ei

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Josu Ortuondo Larrea
23.11.2005

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

21.2.2006

18.4.2006

30.5.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.5.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Attard-Montalto, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Josu Ortuondo Larrea, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Esko Seppänen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Maria Badia I Cutchet, Giovanni Berlinguer, Marco Cappato

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

 

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteitten saattamisesta markkinoille

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0457 – C6 0312/2005 – 2005/0194(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.10.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO
27.10.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
27.10.2006

ENVI
27.10.2005

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

ENVI

27.11.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Joel Hasse Ferreira
7.11.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

30.1.2006

20.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

Hyväksytty (pvä)

14.9.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

André Brie, Joel Hasse Ferreira, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Anja Weisgerber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.9.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...