SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

19. 9. 2006 - (KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Joel Hasse Ferreira

Postup : 2005/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0289/2006
Predkladané texty :
A6-0289/2006
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

(KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0457)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0312/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0289/2006),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

(1) Právne predpisy, nariadenia a správne ustanovenia platné v členských štátoch pokiaľ ide o umiestňovanie pyrotechnických výrobkov na trhu a ich používanie sú rôzne, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné a technické charakteristiky.

(1) Právne predpisy, nariadenia a správne ustanovenia platné v členských štátoch pokiaľ ide o umiestňovanie pyrotechnických predmetov na trhu sú rôzne, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné a technické charakteristiky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh platí pre celé znenie textu smernice. Nemecký výraz „výrobok“ zahŕňa látky ako aj predmety. Táto smernica sa však zaoberá len pyrotechnickými predmetmi, keďže pyrotechnickými látkami sa zaoberá smernica 93/15/EHS. Správny preklad slova „article“ je teda predmet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2

(2) Tieto ustanovenia, ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov v rámci vnútorného trhu so zabezpečením vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

(2) Tieto ustanovenia, ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov v rámci vnútorného trhu pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a profesionálnych konečných užívateľov.

Odôvodnenie

Zábavná pyrotechnika na profesionálne použitie (trieda 4) predstavuje približne polovicu celkového trhu EÚ so zábavnou pyrotechnikou a väčšinu výroby týchto výrobkov v EÚ. Bezpečnosť profesionálnych užívateľov je preto tiež mimoriadne dôležitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4a (nové)

 

(4a) Medzi pyrotechnické výrobky patria, okrem iného, zábavná pyrotechnika, scénická pyrotechnika a pyrotechnické výrobky na technické účely používané napríklad na výrobu plynu vo vzduchových vankúšoch a napínačoch bezpečnostných pásov atď.

Odôvodnenie

Uvádza neúplný zoznam výrobkov a príklady, ktorých sa týka táto smernica, čo umožní objasniť jej pôsobnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 4b (nové)

 

(4b) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na pyrotechnické výrobky, na ktoré sa uplatňuje smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí1 a príslušné medzinárodné dohovory v súlade s článkom 1 a článkom 3 ods. 3 uvedenej smernice.

____________

1 Ú. v. ES L 046, 17.2.1997, s. 25.

Odôvodnenie

Kvôli lepšiemu objasneniu vyňatia vybavenia námorných lodí ako ustanovuje v článok 1 ods. 4 druhej zarážke tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 5

(5) Aby sa zabezpečila primerane vysoká úroveň ochrany, pyrotechnické výrobky by sa mali zaradiť do tried podľa druhu použitia alebo účelu a úrovne nebezpečenstva.

(5) Aby sa zabezpečila primerane vysoká úroveň ochrany, pyrotechnické výrobky by sa mali zaradiť do tried predovšetkým podľa úrovne nebezpečenstva v závislosti od druhu použitia, účelu alebo hlučnosti.

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť, ktoré aspekty určujú nebezpečenstvo pre spotrebiteľa, keďže táto smernica sa zaoberá skôr umiestňovaním pyrotechnických výrobkov na trhu, a nie ich výrobou či skladovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 5a (nové)

 

(5a) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá dováža výrobok do Spoločenstva, by mala prevziať všetky povinnosti výrobcu na zabránenie umiestneniu falšovaných výrobkov na trhu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že veľká väčšina zábavnej pyrotechniky na trhu EÚ sa dováža z Číny a pretože možno jednoduchým spôsobom zmeniť autorizovaných zástupcov, musí dovozca prevziať zodpovednosť výrobcu a zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval potrebným bezpečnostným normám a aby sa uplatnil príslušný postup vyhodnotenia zhody s požiadavkami na zabránenie umiestnenia falšovaných výrobkov na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 5b (nové)

 

(5b) V súlade so zásadami vytýčenými v rozhodnutí Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám1 by mali pyrotechnické výrobky pri ich prvom umiestnení na trhu Spoločenstva zodpovedať tejto smernici. So zreteľom na náboženské, kultúrne a tradičné slávnosti členských štátov sa zábavná pyrotechnika vyrobená výrobcom na vlastné použitie na území, kde bola vyrobená, nepovažuje za umiestnenú na trhu, a preto nemusí zodpovedať tejto smernici.

 

1 Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 6

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré tkvejú v používaní pyrotechnických výrobkov, je vhodné stanoviť vekové hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich používanie a zabezpečiť, aby ich označenie obsahovalo dostatočné a primerané informácie o bezpečnom používaní s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť také ustanovenie, na základe ktorého budú tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným odborníkom s potrebnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami.

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré tkvejú v používaní pyrotechnických výrobkov, je vhodné stanoviť vekové hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich používanie a zabezpečiť, aby ich označenie obsahovalo dostatočné a primerané informácie o bezpečnom používaní s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť také ustanovenie, na základe ktorého budú tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným odborníkom s potrebnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami. So zreteľom na pyrotechnické výrobky pre vozidlá by sa pri požiadavkách na označenie mala zohľadniť súčasná prax a skutočnosť, že dodávatelia predávajú tieto predmety výlučne profesionálnym užívateľom.

Odôvodnenie

Pyrotechnické predmety dodávateľského priemyslu v automobilovom priemysle sa predávajú profesionálnym užívateľom (výrobcovia automobilov a ich autorizované dielne). K dodávkam je potrebné pripojiť karty s bezpečnostnými údajmi v súlade so smernicou 91/155/EHS, obsahujúce informácie, ktoré sú požadované v článku 12 návrhu Komisie a ďalšie údaje. Nie je preto nevyhnutné opätovne uvádzať tieto údaje na predmete alebo na jeho obale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 12

(12) Európske harmonizované normy zostavuje, prijíma a upravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) a Európsky ústav telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto organizácie sú uznané organizácie oprávnené prijímať harmonizované normy, ktoré vytvorili v súlade so všeobecným usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi sebou a Komisiou, a s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov.

(12) Európske harmonizované normy zostavuje, prijíma a upravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) a Európsky ústav telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto organizácie sú uznané organizácie oprávnené prijímať harmonizované normy, ktoré vytvorili v súlade so všeobecným usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi sebou a Komisiou, a s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov. So zreteľom na pyrotechnické predmety určené pre vozidlá by sa mala zohľadniť globálna orientácia európskeho dodávateľského priemyslu tým, že sa zohľadnia príslušné medzinárodné normy ISO.

Odôvodnenie

Európsky dodávateľský priemysel automobilového priemyslu predáva svoje výrobky na celom svete. Rešpektovanie medzinárodných noriem ISO slúži na zabezpečenie konkurencieschopnosti. Testy vyplývajúce z medzinárodných dodávateľských podmienok, ktoré platia pre dodávateľov automobilov, sa neopakujú. Táto skutočnosť je v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 12a (nové)

 

(12a) Podľa nového prístupu k technickej harmonizácii a štandardizácii sa u pyrotechnických výrobkov vyrobených v súlade s harmonizovanými normami predpokladá zhoda s nevyhnutnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v tejto smernici. Okrem toho uplatňovanie harmonizovaných noriem a iných noriem zostáva naďalej dobrovoľné a výrobca alebo dovozca by mohli uplatniť iné technické špecifikácie na splnenie požiadaviek.

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej právnej istoty a na to, aby boli jasné zásady nového prístupu, z ktorých vychádza predložený návrh smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 13a (nové)

 

(13a) Na účely testovania by mali notifikované orgány posudzovať pyrotechnické výrobky, ktoré sú konštrukciou, funkciou alebo vlastnosťami podobné, no majú rôznu farbu, ako skupiny výrobkov, ak sú tieto výrobky dostatočne podobné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 14

(14) Aby sa pyrotechnické výrobky mohli voľne pohybovať v rámci Spoločenstva, mali by byť označené značkou CE, ktorá vyjadruje ich zhodu s ustanoveniami tejto smernice.

(14) Aby mohli byť pyrotechnické výrobky umiestnené na trhu, mali by byť označené značkou CE, ktorá vyjadruje ich zhodu s ustanoveniami tejto smernice, s cieľom umožniť ich voľný pohyb v rámci Spoločenstva, .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 14a (nové)

 

(14a) Podľa nového prístupu k technickej harmonizácii a štandardizácii je potrebný postup ochranného ustanovenia, ktorý umožní v prípade pyrotechnického výrobku napadnúť splnenie noriem alebo nedostatky harmonizovaných noriem. Členské štáty sú preto povinné prijať všetky príslušné opatrenia na zákaz alebo obmedzenie umiestnenia výrobkov s označením CE na trhu, alebo ich stiahnuť z trhu v prípade, ak tieto výrobky ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov pri použití na ich stanovený účel.

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej právnej istoty a na to, aby boli jasné zásady nového prístupu, z ktorých vychádza predložený návrh smernice. Smernice o novom prístupe preto obsahujú ochrannú doložku, ktorá členským štátom ukladá povinnosť obmedziť alebo zakázať umiestnenie nebezpečných výrobkov alebo výrobkov nesplňujúcich normy na trhu, alebo ich z neho stiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 15

(15) Pokiaľ ide o bezpečnosť pri preprave, na pravidlá týkajúce sa prepravy pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú medzinárodné dohovory a dohody, vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov v oblasti prepravy nebezpečných tovarov.

(15) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na bezpečnosť pri preprave, keďže na pravidlá týkajúce sa prepravy pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú medzinárodné dohovory a dohody vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o bezpečnosť pri výrobe, skladovaní a manipulácii odborníkmi v automobilovom priemysle alebo pri používaní na pyrotechnických predstaveniach sa naďalej uplatňujú príslušné právne prepisy Spoločenstva, alebo jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 16a (nové)

 

(16a) Dodávať bezpečné výrobky a tak zabrániť platbe odškodného za chybné výrobky, ktoré spôsobili škodu osobám a na majetku, je v záujme výrobcu a dovozcu. Z tohto hľadiska dopĺňa smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky1 túto smernicu, pretože ustanovuje prísny režim zodpovednosti výrobcov a dodávateľov a zabezpečuje primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov. Táto smernica ďalej ustanovuje, že notifikované orgány by mali byť primerane poistené, pokiaľ ide o ich profesionálne činnosti, okrem prípadov, keď ich zodpovednosť prevezme štát v súlade s jeho právnymi predpismi, alebo keď je členský štát priamo zodpovedný za testy.

 

_____

1 Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29. Smernica zmenená a doplnená smernicou 1999/34/ES (Ú. v. ES L 141, 4.6.1999, s. 20).

Odôvodnenie

Z dôvodu väčšej právnej istoty a súladu s inými nástrojmi Spoločenstva. Smernica o zodpovednosti za výrobky je preto uplatniteľná na všetky výrobky, na ktoré sa uplatňujú smernice o novom prístupe. Tento návrh smernice a smernica o zodpovednosti za výrobky sa teda navzájom dopĺňajú a zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 17

(17) Je nutné poskytnúť prechodné obdobie, aby sa vnútroštátne právne predpisy mohli v určených oblastiach postupne upraviť.

(17) Je nutné poskytnúť prechodné obdobie, aby sa vnútroštátne právne predpisy mohli v určených oblastiach postupne upraviť. Výrobcovia a dovozcovia musia mať dostatok času na využitie práv podľa platných vnútroštátnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, napríklad na predaj zásob už vyrobených výrobkov. Okrem toho by špecifické prechodné obdobie ustanovené v tejto smernici ponechalo viac času na prijatie harmonizovaných noriem a zabezpečilo by rýchle uplatňovanie tejto smernice, ktoré by zvýšilo ochranu spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Viac času na uplatnenie ustanovení o zábavnej pyrotechnike umožní výrobcom a dovozcom využiť všetky práva, ktoré im prináležali podľa platných vnútroštátnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Prechodné obdobie zároveň zaručí rýchle uplatňovanie smernice s cieľom lepšej ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Prechodné obdobie ďalej poskytuje dostatok času na prijatie harmonizovaných noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 1 odsek 4 prvá zarážka

- pyrotechnické výrobky určené na používanie ozbrojenými silami alebo políciou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

- pyrotechnické výrobky určené na nekomerčné používanie ozbrojenými silami, políciou alebo požiarnymi zbormi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Z tejto smernice by mali byť vyňaté výrobky zábavnej pyrotechniky určené na výcvik a odborné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 1 odsek 4 tretia zarážka

–  pyrotechnické výrobky určené na používanie v lietadle;

–  pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle;

Odôvodnenie

Na pyrotechnické výrobky určené na použitie v lietadlách a kozmických lodiach by sa nemala uplatňovať táto smernica, pretože toto odvetvie priemyslu používa veľmi prísne interné bezpečnostné normy. Nie je preto potrebné prijať harmonizované normy na tieto výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 1 odsek 4 štvrtá zarážka

- pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti smernice Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek;

- kapsle určené predovšetkým do hračiek a iných výrobkov spadajúcich do pôsobnosti smernice Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek;

Odôvodnenie

Vo svojom súčasnom znení by sa smernica uplatňovala na kapsle určené na použitie v hračkách, ktoré však už spadajú do pôsobnosti smernice upravujúcej bezpečnosť hračiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 1 odsek 4 šiesta zarážka

- munícia vo význame projektilov a hnacích náplní, ktoré sa používajú v malých zbraniach, delostrelectve a iných zbraniach.

- munícia vo význame projektilov a hnacích náplní, ktoré sa používajú v ručných zbraniach, delostrelectve a iných zbraniach.

Odôvodnenie

Pojem „malé zbrane“ sa v medzinárodných dohodách definuje rozlične. Kvôli zreteľnejšiemu vymedzeniu by sa mal používať pojem „ručné zbrane“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 2 odsek 1

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená akýkoľvek výrobok obsahujúci látky alebo zmes látok, ktorý je zostrojený na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom samostatných exotermických chemických reakcií na účely zábavy aj na iné účely.

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo výbušnú zmes látok, ktorý je zostrojený na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom samostatných exotermických chemických reakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 2 odsek 2

2. „Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé sprístupnenie individuálneho výrobku na trhu Spoločenstva, ktorý je určený na konečnú spotrebu, pokiaľ ide o distribúciu a/alebo používanie, či už za úplatu alebo bezplatne.

2. Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé sprístupnenie individuálneho výrobku na trhu Spoločenstva, pokiaľ ide o distribúciu a/alebo používanie, či už za úplatu alebo bezplatne. Zábavná pyrotechnika vyrobená výrobcom na vlastné použitie na území, kde bola vyrobená, sa nepovažuje za umiestnenú na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 2 odsek 3a (nový)

 

3a. „Scénická pyrotechnika“ znamená pyrotechniku určenú na použitie na javiskách a aktivovanú elektricky alebo elektronicky.

Pozri PDN k článku 3 ods. 1 písm. aa (novému)

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 2 odsek 4

4. „Automobilový pyrotechnický výrobok“ znamená výrobok, ktorý obsahuje pyrotechnické látky používané na spustenie bezpečnostných zariadení alebo iných zariadení v motorových vozidlách;

4. „Dopravný pyrotechnický výrobok“ znamená súčiastku bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorá obsahuje pyrotechnické látky používané na spustenie týchto alebo iných zariadení;

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh platí v celom texte.)

Odôvodnenie

Vysvetlenie textu a náhrada výrazu „automobil“ pojmom „dopravný prostriedok“, keďže pyrotechnické predmety sa nepoužívajú výlučne len v motorových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 2 odsek 5

5. „Výrobca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá konštruuje a/alebo vyrába výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, alebo ktorý si dal takýto výrobok skonštruovať a vyrobiť za účelom jeho umiestnenia na trhu alebo pre svoje vlastné profesionálne alebo súkromné použitie pod svojim vlastným menom alebo obchodnou značkou; alebo umiestňuje výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, na trhu pod svojim vlastným menom alebo obchodnou značkou.

5. „Výrobca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá konštruuje a/alebo vyrába výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, alebo ktorý si dal takýto výrobok skonštruovať a vyrobiť za účelom jeho umiestnenia na trhu pod svojim vlastným menom alebo obchodnou značkou.

Odôvodnenie

Zosúlaďuje text a definíciu umiestnenia na trhu, najmä to, že výrobky vyrobené na vlastné použitie sa nepovažujú za umiestnené na trhu, a poskytuje jasnejšiu definíciu vzhľadom na zásady nového prístupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 2 odsek 6

6. „Poverený zástupca“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu so sídlom v Spoločenstve, ktorá obdržala od výrobcu písomné splnomocnenie, aby vystupovala v jeho mene, pokiaľ ide o povinnosti výrobcu podľa tejto smernice.

6. „Dovozca“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu so sídlom v Spoločenstve, ktorá prvý krát počas výkonu svojej podnikateľskej činnosti uvádza výrobok pochádzajúci z tretej krajiny na trh Spoločenstva.

(Poverený zástupca by sa mal nahradiť dovozcom v celom texte.)

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že veľká väčšina zábavnej pyrotechniky na trhu EÚ sa dováža z Číny a pretože možno jednoduchým spôsobom zmeniť poverených zástupcov, dovozca musí prevziať zodpovednosť výrobcu a zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval potrebným bezpečnostným normám a aby sa uplatnil príslušný postup vyhodnotenia zhody s požiadavkami na zabránenie umiestnenia falšovaných výrobkov na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 2 odsek 8

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ znamená osobu, ktorej členské štáty povolili vlastniť a/alebo používať na ich území ohňostroje triedy 4 a/alebo iné pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené v článku 3.

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ znamená osobu, ktorej členské štáty povolili zaobchádzať a/alebo používať na ich území zábavnú pyrotechniku triedy 4, scénickú pyrotechniku triedy 2 a/alebo iné pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené v článku 3.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 2 bodu ad (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 3 odsek 1 prvý pododsek

1. Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice do tried podľa druhu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva. Notifikované orgány potvrdzujú zaradenie do tried ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa článku 9.

1. Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice do tried podľa druhu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane hladiny hluku. Notifikované orgány potvrdzujú zaradenie do tried ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 3 odsek 1 bod a trieda 1

Trieda 1: ohňostroje na použitie v obmedzených priestoroch, vrátane ohňostrojov, ktoré sú určené na domácke používanie vo vnútri budov;

Trieda 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo, na použitie v obmedzených priestoroch, so zanedbateľnou hladinou hluku vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na domácke používanie vo vnútri budov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 3 odsek 1 bod a trieda 2

Trieda 2: ohňostroje, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo a ktoré sú určené na používanie vonku v obmedzených priestoroch;

Trieda 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 3 odsek 1 bod a trieda 3

Trieda 3: ohňostroje, ktoré predstavujú stredné nebezpečenstvo a ktoré sú určené na používanie vonku na veľkých otvorených priestoroch;

Trieda 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredné nebezpečenstvo a ktorá je určená na používanie vonku vo veľkých otvorených priestoroch. Hladina hluku týchto výrobkov nie je škodlivá pre ľudské zdravie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 3 odsek 1 bod a trieda 4

Trieda 4: ohňostroje, ktoré predstavujú vysoké nebezpečenstvo a ktoré môžu používať iba osoby s odbornými znalosťami všeobecne známe ako „ohňostroje pre profesionálne použitie“.

Trieda 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo a ktorú môžu používať iba osoby s odbornými znalosťami všeobecne známe ako „zábavná pyrotechnika pre profesionálne použitie“. Hladina hluku týchto výrobkov nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 3 odsek 1 bod aa. (nový)

 

aa. Scénická pyrotechnika

 

Trieda 1: scénická pyrotechnika na použitie na javiskách, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo;

 

Trieda 2: scénická pyrotechnika na použitie na javiskách, ktorú môžu používať iba osoby s odbornými znalosťami.

( Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému))

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 3 odsek 1 bod b

b. Iné pyrotechnické výrobky

b. Iné pyrotechnické výrobky

Trieda 1: iné pyrotechnické výrobky ako ohňostroje, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo;

Trieda 1: iné pyrotechnické výrobky ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo;

Trieda 2: iné pyrotechnické výrobky ako ohňostroje, ktoré sú určené na manipuláciu alebo používanie iba osobami, ktoré majú odborné znalosti.

Trieda 2: iné pyrotechnické výrobky ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na manipuláciu alebo používanie iba osobami, ktoré majú odborné znalosti.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 2 bodu aa (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 4 odsek 2

2. Výrobcovia pyrotechnických výrobkov majú sídlo v Spoločenstve alebo ustanovia svojho povereného zástupcu.

2. Ak výrobca nemá sídlo v Spoločenstve, dovozca pyrotechnických výrobkov prevezme všetky povinnosti výrobcu podľa tejto smernice.

Namiesto výrobcu sa úrady a orgány v Spoločenstve môžu obrátiť na povereného zástupcu, pokiaľ ide o povinnosti, ktorých výkon bol zverený zástupcovi.

Úrady a orgány v Spoločenstve sa môžu obrátiť na dovozcu, pokiaľ ide o povinnosti.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že veľká väčšina zábavnej pyrotechniky na trhu EÚ sa dováža z Číny a pretože možno jednoduchým spôsobom zmeniť poverených zástupcov, dovozca musí prevziať zodpovednosť výrobcu a zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval potrebným bezpečnostným normám a aby sa uplatnil príslušný postup vyhodnotenia zhody s požiadavkami na zabránenie umiestnenia falšovaných výrobkov na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 5 odsek 1

Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pyrotechnické výrobky, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice, mohli umiestňovať na trhu iba vtedy, ak spĺňajú ustanovenia tejto smernice, sú označené značkou CE a spĺňajú ustanovenia týkajúce sa posudzovania zhody.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pyrotechnické výrobky, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice, mohli umiestňovať na trhu iba vtedy, ak spĺňajú ustanovenia tejto smernice, sú označené značkou CE a spĺňajú ustanovenia týkajúce sa posudzovania zhody.

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh, netýka sa slovenského prekladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 6 odsek 2

2. Ustanovenia tejto smernice tiež neobmedzujú opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov, aby sa obmedzilo používanie a/alebo predaj ohňostrojov triedy 2 a 3 širokej verejnosti.

2. Ustanovenia tejto smernice tiež neobmedzujú opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného bezpečia, hluku alebo nepríjemností, aby sa obmedzilo používanie a/alebo predaj zábavnej pyrotechniky triedy 2 a 3 a scénickej pyrotechniky triedy 1 širokej verejnosti.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu aa (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 6 odsek 3

3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na marketingové účely členské štáty nebránia vystavovaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nesúlad a nedostupnosť na účely predaja až kým ich výrobca alebo jeho poverený zástupca so sídlom v Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas takýchto akcií sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami stanovenými príslušným orgánom príslušného členského štátu.

3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na marketingové účely členské štáty nebránia vystavovaniu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza názov a dátum konania príslušného obchodného veľtrhu, výstavy alebo prezentácie a ich nesúlad a nedostupnosť na účely predaja až kým ich výrobca alebo dovozca so sídlom v Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas takýchto akcií sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami stanovenými príslušným orgánom príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 6 odsek 4

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu a používaniu automobilových pyrotechnických výrobkov, ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja a testovania a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na účely predaja.

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja a testovania a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na účely predaja.

Odôvodnenie

Lepšie prispôsobuje text výrobkom, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 7 odsek 1 bod b názov

b. Iné pyrotechnické výrobky

b. Iné pyrotechnické výrobky a scénická pyrotechnika

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu aa (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 7 odsek 3 písmeno b)

(b) Iné pyrotechnické výrobky triedy 2.

b) Iné pyrotechnické výrobky a scénickú pyrotechniku triedy 2.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu aa (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 8 odsek 1

1. Komisia môže v súlade s postupmi stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať európske normalizačné orgány, aby vytvorili alebo upravili európske normy na podporu tejto smernice.

1. Komisia môže v súlade s postupmi stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať európske normalizačné orgány, aby vytvorili alebo upravili európske normy na podporu tejto smernice, alebo vyzvať príslušné medzinárodné orgány, aby vytvorili alebo upravili medzinárodné normy.

Odôvodnenie

Výrobky európskych podnikov zásobujúcich automobilový priemysel sa predávajú do celého sveta. Na zachovanie ich konkurencieschopnosti sa preferujú medzinárodné normy ISO, čo je v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 8 odsek 3 prvý pododsek

3. Členské štáty považujú pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice, ktoré spĺňajú príslušné harmonizované normy, na ktoré odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, za výrobky, ktoré sú v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v článku 4 ods. 1.

3. Členské štáty uznajú a prijmú harmonizované normy, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty považujú pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice, ktoré spĺňajú príslušné vnútroštátne normy, ktoré vykonávajú harmonizované normy, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, za vyhovujúce základným požiadavkám na bezpečnosť uvedeným v článku 4 ods. 1. Členské štáty zverejnia odkazy na vnútroštátne normy, ktorými sú vykonávané tieto harmonizované normy.

Odôvodnenie

Tento text zodpovedá článku 4 ods. 1 smernice 93/15/EHS a je potrebné ho prispôsobiť k tomuto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 8 odsek 4

4. Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizované normy uvedené v tomto článku nespĺňajú úplne základné bezpečnostné požiadavky uvedené v článku 4 ods. 1, Komisia alebo príslušný členský štát predloží záležitosť Stálemu výboru stanovenému smernicou 98/34/ES a uvedie svoje dôvody. Výbor bezodkladne predloží svoje stanovisko. Na základe stanoviska výboru Komisia informuje členské štáty o opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o harmonizované normy a uverejnenie uvedené v odseku 2.

4. Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizované normy uvedené v tomto článku nespĺňajú úplne základné bezpečnostné požiadavky uvedené v článku 4 ods. 1, Komisia alebo príslušný členský štát predloží záležitosť Stálemu výboru stanovenému smernicou 98/34/ES a uvedie svoje dôvody. Výbor do šiestich mesiacov po predložení záležitosti svoje stanovisko. Po získaní stanoviska výboru Komisia informuje členské štáty o druhu opatrení, ktoré sa majú prijať s ohľadom na normy a ich uverejnenie v súlade s odsekom 2.

Odôvodnenie

Situácia, v ktorej môže Komisia alebo členský štát kedykoľvek spochybniť harmonizovanú normu, nie je prijateľná v oblasti priemyslu, ktorý pre svoje činnosti potrebuje jasné časové rozpätie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 9 odsek 1 písmeno ba) (nové)

 

ba) postup plného zabezpečenia kvality výrobku (modul H) uvedený v prílohe II bode 6a, pokiaľ ide o zábavnú pyrotechniku triedy 4 a scénickú pyrotechniku triedy 2.

Odôvodnenie

Pre zábavnú pyrotechniku a scénickú pyrotechniku, ktorú používajú osoby s odbornými vedomosťami (zábavná pyrotechnika triedy 4 a scénická pyrotechnika triedy 2) môže výrobca alebo dovozca postupovať podľa nového modulu H.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch, ktoré určili na vykonávanie postupov na posudzovanie zhody uvedené v článku 9 spolu s osobitnými úlohami, ktorých plnením boli tieto orgány poverené, a identifikačnými číslami, ktoré im Komisia vopred pridelila.

1. Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch, ktoré určili na vykonávanie postupov na posudzovanie zhody uvedené v článku 9 spolu s osobitnými úlohami, ktorých plnením boli tieto orgány poverené, a identifikačnými číslami, ktoré im Komisia vopred pridelila.

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského prekladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 10 odsek 4a (nový)

 

4a. Ak je oznámenie stiahnuté, potvrdenia zhody a príslušná dokumentácia vystavené týmto orgánom zostanú aj naďalej platné, pokiaľ sa nezistí hroziace priame nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť.

Odôvodnenie

Výrobcovia by nemali byť povinní opakovať postup posudzovania zhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 10 odsek 4b (nový)

 

4b. Komisia uverejní na svojej internetovej stránke stiahnutie oznámenia tohto orgánu.

Odôvodnenie

Zabezpečí sa tak, že všetky zúčastnené strany budú mať k dispozícii aktuálne informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 11 odsek 1

1. Po úspešnom dokončení postupu posudzovania zhody podľa článku 9 výrobcovia pripoja na výrobok označenie CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné z pyrotechnických výrobkov samotných, alebo ak to nie je možné, na identifikačný štítok pripojený k výrobku, alebo ako posledná možnosť, ak sa nemôžu použiť prvé dve metódy, na balení výrobku. Identifikačný štítok musí byť zostavený tak, aby sa nedal znovu použiť.

1. Po úspešnom dokončení postupu posudzovania zhody podľa článku 9 výrobcovia pripoja na výrobok označenie CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné z pyrotechnických výrobkov samotných, alebo ak to nie je možné, na identifikačný štítok pripojený k výrobku alebo na balení výrobku. Identifikačný štítok musí byť zostavený tak, aby sa nedal znovu použiť.

Odôvodnenie

V dlhodobej praxi orientovanej na normy EN 14035 sa v prípade menších predmetov osvedčilo pripájanie označení na obal. Analogicky by sa označovanie značky CE malo pripájať na predmet, na identifikačný štítok alebo na obal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 11 odsek 2

2. Výrobcovia nepripájajú na pyrotechnické výrobky žiadne označenia alebo nápisy, ktoré môžu zmiasť tretie osoby, pokiaľ ide o význam a formu označovania značkou CE. Iné označovanie značkou CE sa môže pripojiť na pyrotechnické výrobky za predpokladu, že nie je zhoršená viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

2. Označenia alebo nápisy, ktoré môžu zmiasť tretie osoby, pokiaľ ide o význam a formu označovania značkou CE, nemôžu byť pripojené k pyrotechnickým predmetom. Iné označovanie značkou CE sa môže pripojiť na pyrotechnické výrobky za predpokladu, že nie je zhoršená viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

Odôvodnenie

Hoci povinnosť v rámci umiestňovania výrobku na trhu sa týka výrobcu, mala by byť formulovaná všeobecnejšie a vyjadrovať tiež zákaz dodatočného označovania, ktoré by mohlo zmiasť ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 12 názov

Označovanie

Označovanie výrobkov iných ako pyrotechnických výrobkov pre vozidlá.

(Pozri PDN k článku 12a (novému))

Odôvodnenie

Malo by sa vziať do úvahy, že automobilové pyrotechnické výrobky sa obvykle nepredávajú priamo spotrebiteľom, ale profesionálnym používateľom (výrobcom vozidiel a ich autorizovaným servisom). Povinnosti označovania podľa tejto smernice by mali zohľadniť túto skutočnosť, ako aj iné požiadavky ustanovené v iných právnych predpisoch Spoločenstva, najmä v kartách bezpečnostných údajov ustanovených v smernici Komisie 91/155/ES, ktorou sa stanovujú podrobnosti informačného systému pre nebezpečné prípravky na vykonanie článku 10 smernice Rady 88/379/EHS, ktoré sú priložené k dodávke automobilových pyrotechnických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 12 odsek 2

2. Označenie pyrotechnických výrobkov uvádza minimálne meno výrobcu alebo jeho povereného zástupcu, názov a druh výrobku, minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 7, príslušnú triedu a návod na použitie a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť. Označovanie sa vzťahuje aj na triedu/rozdelenie (1.1-1.6) látok alebo zmesi látok, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku v súlade s klasifikačnou schémou UN/ADR alebo porovnateľnými informáciami o nebezpečenstve (nebezpečenstvo masového výbuchu, nebezpečenstvo rozmetania, nebezpečenstvo výbuchu, nebezpečenstvo požiaru).

2. Označenie pyrotechnických výrobkov uvádza značku CE, meno výrobcu alebo dovozcu, názov a druh výrobku, minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 7 ods. 1 a ods. 2, príslušnú triedu a návod na použitie, dátum výroby pre zábavnú pyrotechniku triedy 4, a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 12 odsek 3a (nový)

 

3a. Scénické pyrotechnické výrobky musia obsahovať dodatočne tieto minimálne informácie:

 

Trieda 1: podľa potreby: označenie „len na použitie v exteriéri“ a minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť.

 

Trieda 2: označenie „len na použitie osobami s odbornými vedomosťami“ a minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť / vzdialenosti.

(Pozri PDN k článku 2 ods. 3a (novému) a k článku 3 ods. 1 bodu aa (novému).

Odôvodnenie

Návrh smernice by mal riadne zohľadniť aj tieto pyrotechnické výrobky a ich osobitné vlastnosti, najmä ich kategorizáciu. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) tak bude môcť vypracovať harmonizované normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 12 odsek 4

4. Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok priestoru, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie uvedené v odsekoch 2 a 3, informácie sa uvádzajú na obale.

 

4. Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok priestoru, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie uvedené v odsekoch 2 a 3, informácie sa uvádzajú na najmenšej obalovej jednotke, ktorá je dodaná užívateľovi.

Odôvodnenie

Aby sa dosiahol cieľ ochrany užívateľa, nesmie byť označenie na obale, v ktorom sa predmet posiela, ale na najmenšej obalovej jednotke, ktorá je dodaná užívateľovi. Pri popise na obale zásielky existuje nebezpečenstvo, že sa obal odstráni, bez toho, aby sa užívateľ oboznámil s obsahom popisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 12 odsek 5

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na ohňostroje triedy 4 a iné pyrotechnické výrobky triedy 2, ktoré výrobca verejne vystavuje.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na pyrotechnické predmety vystavované na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na marketingové účely v súlade s článkom 6 ods. 3 a na predmety vyrobené na účely výskumu, vývoja a testovania v súlade s článkom 6 ods. 4.

Odôvodnenie

Podľa článku 6 ods. 3 smernice sa pyrotechnické výrobky môžu predvádzať na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na marketingové účely. Rovnako aj v článku 6 ods. 4 sa uvádza výnimka pre pyrotechnické výrobky vyrobené na účely výskumu, vývoja a testovania. To znamená, že by nemali podliehať požiadavkám označovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 12a (nový)

 

Článok 12a

 

Označovanie pyrotechnických výrobkov pre vozidlá

 

1. Označenie pyrotechnických výrobkov pre vozidlá uvádza meno výrobcu alebo dovozcu a názov a druh výrobku, bezpečnostné pokyny a značku CE.

 

2. Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok miesta na umiestnenie označenia v súlade s odsekom 1, požadované informácie sa uvedú na balení výrobku.

Odôvodnenie

V rámci priemyslu, ktorý vyrába náhradné diely do vozidiel sa pyrotechnické predmety predávajú profesionálnym užívateľom (výrobcom vozidiel a ich autorizovaným dielňam).

V súlade s smernicou 91/155/EHS sú súčasťou dodávok karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú informácie vyžadované v článku 12 návrhu Komisie a dodatočné údaje. Preto netreba opakovať pokyny týkajúce sa týchto predmetov a ich balenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 13 odsek 1a (nový)

 

1a. Členské štáty uskutočňujú pravidelné inšpekcie pyrotechnických výrobkov pri vstupe na ich územie a v zariadeniach na ich skladovanie a výrobu.

Odôvodnenie

Na monitorovanie výrobkov umiestnených na trhu musia mať dozorné orgány právomoc, kompetenciu a zdroje na pravidelné návštevy obchodných, priemyselných a skladových priestorov; na organizovanie náhodných kontrol na mieste; na odber vzoriek a ich preskúmanie a testovanie a na to, aby mohli žiadať o všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 13 odsek 2a (nový)

 

2a. Členské štáty informujú Komisiu o svojich činnostiach týkajúcich sa dozoru nad trhom.

Odôvodnenie

Národné dozorné orgány a Komisia si musia vzájomne vypomáhať pri riadnom a jednotnom uplatňovaní tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 13 odsek 3a (nový)

 

3a. Komisia uverejňuje na svojej internetovej stránke podľa ods. 3 názvy výrobkov, ktoré nie sú v zhode, ktoré boli zakázané alebo ktorých umiestnenie na trhu podlieha obmedzeniam.

Odôvodnenie

Ak by sa skupiny pyrotechnických výrobkov považovali za skupiny výrobkov, mohli by sa znížiť náklady výrobcov a dovozcov pyrotechnických výrobkov. Prispelo by sa tak k zníženiu byrokracie a k zjednodušeniu postupu. Ďalšou výhodou tohto ustanovenia je, že všetci výrobcovia budú informovaní o možnosti predložiť príslušným orgánom skupiny výrobkov a tak znížiť náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 15

1. Ak členský štát opodstatnené dôvody veriť, že pyrotechnický výrobok nie je v súlade s požiadavkami tejto smernice, v rámci postupu informovania, ktorý je uvedený v článku 13, odsek 3 a 14, uvedie dôvody svojho rozhodnutia a najmä, či nezhoda je dôsledkom:

1. Ak členský štát nesúhlasí s opatreniami iného členského štátu v súlade s článkami 13 alebo 14 alebo ak sa Komisia domnieva, že takéto opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva, Komisia bezodkladne konzultuje so všetkými dotknutými stranami, vyhodnotí opatrenie a zaujme stanovisko v otázke opodstatnenosti opatrenia. Komisia oznámi svoje stanovisko členským štátom a informuje o ňom zainteresované strany.

(a) nesplnenia základných požiadaviek uvedených v článku 4 ods. 1;

 

(b) nesprávneho uplatňovania harmonizovaných noriem uvedených v článku 8;

 

(c) nedostatkov v samotných harmonizovaných normách uvedených v článku 8.

 

 

Ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je opodstatnené, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nebezpečného výrobku z ich vnútroštátneho trhu a informujú o tom Komisiu.

 

Ak Komisia posúdi, že vnútroštátne opatrenie nie je odôvodnené, príslušný členský štát ho zruší.

2. Komisia sa bezodkladne poradí s príslušnými stranami. Po porade Komisia zváži, či opatrenia prijaté členským štátom sú opodstatnené alebo nie a oznámi svoje stanovisko členskému štátu, ktorý sa chopil iniciatívy, ostatným členským štátom a výrobcovi alebo jeho poverenému zástupcovi.

 

3. Ak sú opatrenia uvedené v odseku 1 založené na nedostatku v harmonizovaných normách, Komisia postúpi záležitosť výboru zriadenému smernicou 98/34/ES, ak si členský štát pôvodu opatrení zachová svoje stanovisko, a Komisia alebo členský štát začne konanie uvedené v článku 8.

3. Ak sú opatrenia uvedené v odseku 1 založené na nedostatku v harmonizovaných normách, Komisia postúpi záležitosť výboru zriadenému smernicou 98/34/ES, ak si členský štát pôvodu opatrení zachová svoje stanovisko, a Komisia alebo členský štát začne konanie uvedené v článku 8.

4. Ak pyrotechnický výrobok nevyhovuje požiadavkám a je označený značkou CE, príslušný členský štát prijme príslušné opatrenia proti komukoľvek, kto pripojil toto označenie na výrobok a informuje o tom Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

4. Ak pyrotechnický výrobok nevyhovuje požiadavkám a je označený značkou CE, príslušný členský štát prijme príslušné opatrenia proti komukoľvek, kto pripojil toto označenie na výrobok a informuje o tom Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

5. Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli neustále informované o vývoji a výsledkoch konania.

 

Odôvodnenie

Komisia by mala zaujať stanovisko len v prípade nezhody. Uvoľnili by sa tak kapacity a Komisia by mohla rýchlo konať v prípade nesúhlasu s navrhovanými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 16 odsek 1

1. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto smernice,

1. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto smernice,

(a) za účelom zakázať alebo obmedziť umiestňovanie výrobku na trhu; alebo

a) za účelom zakázať alebo obmedziť umiestňovanie výrobku na trhu; alebo

(b) za účelom stiahnuť výrobok z trhu, uvádza presné dôvody, na ktorých sa zakladá. Takéto opatrenia sa bezodkladne oznamujú príslušnej strane, ktorá má byť súčasne informovaná o dostupných nápravných opatreniach, ktoré má k dispozícii podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných v príslušnom členskom štáte a o lehotách, ktoré sa vzťahujú na takéto nápravné opatrenia.

b) stiahnuť výrobok z trhu,

 

uvádza presné dôvody, na ktorých sa zakladá. Takéto opatrenia sa bezodkladne oznamujú príslušnej strane, ktorá má byť súčasne informovaná o dostupných nápravných opatreniach, ktoré má k dispozícii podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných v príslušnom členskom štáte a o lehotách, ktoré sa vzťahujú na takéto nápravné opatrenia.

Odôvodnenie

Technický PDN na objasnenie textu, pretože posledný odsek sa uplatňuje tak na písmeno a), ako aj na b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 17 odsek 1

Ak je to nutné, na implementáciu tejto smernice sa prijmú tieto opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2:

Ak je to nutné, na implementáciu tejto smernice sa prijmú tieto opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2:

Odôvodnenie

Jazyková zmena sa netýka slovenského prekladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 17 tretia zarážka

- Vytvorenie registra registračných čísel Európskej únie pre pyrotechnické výrobky, čím sa uľahčí identifikovanie pyrotechnických výrobkov a ich výrobcov alebo poverených zástupcov v prípade nehôd v dôsledku funkčných porúch.

Vytvorenie registra registračných čísel Európskej únie pre pyrotechnické výrobky, čím sa uľahčí identifikovanie pyrotechnických výrobkov a ich výrobcov alebo dovozcov v prípade nehôd v dôsledku funkčných porúch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 17 zarážka 3a (nová)

 

- Stanovenie spoločných kritérií na pravidelné zhromažďovanie a aktualizáciu údajov o nehodách v súvislosti s používaním pyrotechnických výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 20 odsek 1

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do […]1. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených opatrení a tabuľku vzájomných vzťahov medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do […]1. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených opatrení a tabuľku vzájomných vzťahov medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

1 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti

1 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice

Odôvodnenie

Väčšina členských štátov si sťažovala na príliš krátky čas na transpozíciu smernice. Členské štáty potrebujú dostatok času na zriadenie notifikovaných orgánov a na prispôsobenie potrebné na uplatňovanie smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 20 odsek 2

2. Uvedené ustanovenia uplatnia do […]1 v prípade ohňostrojov a do […]2 v prípade iných pyrotechnických výrobkov.

2. Uvedené ustanovenia uplatnia do […]1 v prípade zábavnej pyrotechniky tried 1, 2 a 3 a do […]2 v prípade iných pyrotechnických výrobkov, pyrotechnických výrobkov triedy 4 a scénickej pyrotechniky.

1 24 mesiacov po uverejnení smernice

2 5 rokov po uverejnení smernice

1 3 roky po uverejnení tejto smernice

2 6 rokov po uverejnení tejto smernice

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Príloha II bod 6a (nový)

 

6a. MODUL H: Plné zabezpečenie kvality

 

1. Tento modul opisuje postup, ktorým výrobca, ktorý splní povinnosti časti 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktorá sa na ne vzťahuje. Výrobca alebo jeho dovozca pripojí označenie CE na každý výrobok a pripraví písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE je sprevádzané identifikačným číslom notifikovaného orgánu, ktorý je zodpovedný za kontroly uvedené v časti 4.

 

2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality konštruovania, výroby, kontrolu a testy konečných výrobkov uvedené v časti 3 a podlieha kontrolám uvedeným v časti 4.

 

3. Systém kvality

 

3.1. Výrobca podáva žiadosť o posúdenie jeho systému kvality notifikovanému orgánu.

 

Žiadosť musí obsahovať:

 

- všetky príslušné informácie týkajúce sa predpokladanej triedy pyrotechnického výrobku,

 

- dokumenty týkajúce sa systému kvality.

 

3.2. Systém kvality musí zabezpečiť zhodu výrobkov s požiadavkami tejto smernice, ktorá sa na ne vzťahuje.

 

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa musia systematicky a metodicky zdokumentovať vo forme písomných metód, postupov a pokynov. Dokumenty o systéme kvality musia umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek kvality a záznamov o kvalite.

 

Musí obsahovať najmä primeraný opis:

 

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu, pokiaľ ide o konštrukciu a kvalitu výrobkov,

 

- technické konštrukčné špecifikácie vrátane uplatnených noriem a v prípade, ak sa normy uvedené v článku 8 neuplatňujú v plnom rozsahu, prostriedky, ktorými sa má zabezpečiť splnenie príslušných základných požiadaviek smernice,

 

- metódy kontroly a hodnotenia výsledkov vývoja, postupov a systematických opatrení, ktoré sa uplatnili pri vývoji výrobkov patriacich do príslušnej triedy výrobkov,

 

- výrobných postupov, postupov kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických krokov, ktoré sa uplatnili,

 

- skúšok a testov, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe, a frekvenciu, s akou sa budú vykonávať,

 

- záznamov o kvalite, ako správy z kontrol a údaje z testov, kalibračné údaje, správy o odbornosti príslušných pracovníkov, atď.,

 

- prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia potrebnej konštrukcie a požadovanej kvality výrobkov a účinného fungovania systému kvality.

 

3.3 Notifikovaný orgán musí posúdiť systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v časti 3.2. Musí predpokladať zhodu s takými požiadavkami, pokiaľ ide o systémy kvality, ktoré uplatňujú príslušnú harmonizovanú normu.

 

Kontrolný tím musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním technológie príslušného výrobku. Postup posudzovania zahŕňa návštevu v prevádzke výrobcu.

 

Rozhodnutie sa oznamuje výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery preskúšania a riadne zdôvodnené rozhodnutie o posúdení systému kvality.

 

3.4. Výrobca sa musí zaviazať k plneniu povinností, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality, a udržiavať tento systém na primeranej a účinnej úrovni.

 

Výrobca musí informovať notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o navrhovanej aktualizácii systému kvality.

 

Notifikovaný orgán musí posúdiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v časti 3.2 alebo či je potrebné posúdenie zopakovať.

 

Musí informovať výrobcu o svojom rozhodnutí. Oznámenie musí obsahovať závery preskúšania a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

 

4. Monitorovanie ES pod zodpovednosťou notifikovaného orgánu

 

4.1 Účelom monitorovania ES je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality.

 

4.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu povoliť vstup do výrobných, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov za účelom kontroly a poskytnúť mu všetky potrebné informácie, najmä:

 

- dokumenty týkajúce sa systému kvality,

 

- záznamy o kvalite na základe systému kvality, ktoré potrebuje z oblasti vývoja, ako výsledky analýz, výpočtov a testov atď.,

 

- záznamy o kvalite na základe systému kvality, ktoré potrebuje z oblasti výroby, ako správy z kontrol a údaje z testov, kalibračné údaje, správy o odbornosti príslušných pracovníkov, atď.,

 

4.3. Notifikovaný orgán musí pravidelne vykonávať kontroly, aby sa zabezpečilo, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality a poskytuje výrobcovi správu z vykonanej kontroly.

 

4.4. Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neoznámené kontroly. Počas takejto kontroly môže notifikovaný orgán, v prípade potreby, vykonať skúšky alebo dať si ich urobiť, aby overil, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán musí poskytnúť výrobcovi správu z kontroly a ak sa vykonala skúška aj správu zo skúšky.

 

5. Výrobca musí uchovávať aspoň 10 rokov od posledného dátumu výroby výrobku a dať vnútroštátnym orgánom k dispozícii:

 

- dokumenty uvedené v druhej zarážke časti 3.1,

 

- aktualizáciu uvedenú v druhom odseku časti 3.4,

 

- rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v záverečnom odseku časti 3.4 a v častiach 4.3 a 4.4.

 

6. Každý notifikovaný orgán musí poskytnúť ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa schválení systému kvality, ktoré boli vydané a zamietnuté.

Odôvodnenie

Pre zábavnú pyrotechniku a scénickú pyrotechniku, ktorú používajú osoby s odbornými vedomosťami (zábavná pyrotechnika triedy 4 a scénická pyrotechnika triedy 2) môže výrobca alebo dovozca postupovať podľa nového modulu H.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Návrh smernice a hlavné otázky

Cieľom tohto návrhu smernice je vytvoriť pravidlá trhu so zábavnou pyrotechnikou a bezpečnostnými zariadeniami v automobiloch, ktoré využívajú pyrotechnické technológie. Cieľmi návrhu sú preto najmä zabezpečenie voľného pohybu pyrotechnických výrobkov v EÚ, zlepšenie bezpečnosti spotrebiteľov a odborníkov, zníženie počtu nehôd a ich rozsahu a harmonizácia bezpečnostných predpisov všetkých členských štátov.

Trh s pyrotechnickými výrobkami na použitie v automobiloch má objem približne 5,5 miliárd EUR a trh so zábavnou pyrotechnikou dosahuje 1,4 miliardy EUR. 96 % všetkej zábavnej pyrotechniky sa dováža z Číny.

Konečný text smernice by mal objasniť aj vymedzenia týchto pojmov: „pyrotechnické výrobky“, „výrobca“ a „osoba s odbornými vedomosťami“ (článok 2).

Trh s pyrotechnikou charakterizujú problémy v týchto oblastiach: kvalita dovážaných výrobkov, bezpečná manipulácia s nimi, podmienky výroby a štandardizácia a špecifikácia rozličných kategórií výrobkov. Existuje niekoľko kontroverzných otázok, najmä: stanovenie minimálneho veku na manipuláciu s týmito výrobkami; sloboda ustanovovania vlastných pravidiel zo strany jednotlivých členských štátov; špecifické procesy umiestňovania na trhu v dôsledku kultúrnych alebo náboženských tradícií; druhy testov, ktoré sa majú vykonať na výrobkoch, aby sa tak zabezpečila ich kvalita a bezpečnosť.

V rámci ekonomicky dôležitejšieho trhu s bezpečnostnými zariadeniami pre automobilový priemysel, ktoré využívajú pyrotechnické technológie, existujú iné problémy ako potreba objasnenia a presnejších definícií. Jednotný postup certifikácie by ale v každom prípade mohol byť krokom vpred a konkrétne označovanie by tiež mohlo predstavovať zlepšenie, ktoré by pomohlo vytvoriť skutočný jednotný trh v Únii.

Predložený súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nemá za cieľ pokrývať všetky možnosti, no zaoberá sa hlavnými aspektmi, ktoré potrebujú nápravu alebo zlepšenie. Zdá sa byť žiaduce, aby medzi pyrotechnické výrobky patrila nielen zábavná pyrotechnika, ale aj scénická pyrotechnika a pyrotechnické výrobky určené pre vzduchové vankúše, bezpečnostné pásy a iné bezpečnostné vybavenie vozidiel.

Problémy vznikli aj preto, že sa pod pojem „umiestňovanie na trhu“ nepodarilo začleniť zábavnú pyrotechniku na osobné použitie s cieľom uspokojiť osobitné požiadavky v niektorých krajinách alebo regiónoch. Za dôležité sa považovalo aj zabezpečenie toho, aby sa pri označovaní automobilových pyrotechnických výrobkov zohľadnila skutočnosť, že sa predávajú odborným používateľom. Z rovnakých dôvodov bolo dôležité objasniť samotný pojem pyrotechnický výrobok, čo sa odráža vo viacerých návrhoch. Definícia scénickej pyrotechniky pokýva všetky výrobky určené a vyrábané na účely zábavy a na použitie na javiskách.

Považovalo sa tiež za potrebné zmeniť a doplniť vymedzenie pojmu automobilový pyrotechnický výrobok, t.j. súčiastky bezpečnostných zariadení automobilov, ktoré obsahujú pyrotechnické látky; objasniť pojmy výrobca a dovozca pyrotechnických výrobkov a predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa pravidelných kontrol pyrotechnických výrobkov a ich uskladnenia. Je nevyhnutné, aby sa zabezpečili čo najprísnejšie bezpečnostné normy pre pyrotechnické výrobky v štádiu výroby, skladovania a koncového použitia.

Je tiež dôležité, aby sa pochopilo, že existuje nový prístup k harmonizácii.

2. Nový prístup k harmonizácii.

Spravodajca by rád zdôraznil, že vytvorenie vnútorného trhu s tovarom by nebolo možné bez prijatia novej regulačnej techniky, tzv. nového prístupu k harmonizácii. Ten stanovuje len všeobecné nevyhnutné požiadavky, obmedzuje verejné zásahy na najnutnejšie a podnikom a priemyslu ponecháva možnosť voľby spôsobu splnenia verejných záväzkov.

Uvedená nová regulačná technika a stratégia bola ustanovená uznesením Rady z roku 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normalizácii. Vychádza z týchto základných princípov:

- harmonizácia právnych predpisov sa obmedzuje len na základné požiadavky, ktoré musia výrobky umiestňované na trhu spĺňať, ak sa majú voľne pohybovať v rámci

Spoločenstva;

- technické špecifikácie výrobkov spĺňajúcich nevyhnutné požiadavky ustanovené v smerniciach sú stanovené v harmonizovaných normách, ktoré sú európskymi normami prijatými súkromnými európskymi organizáciami pre normalizáciu;

- uplatňovanie harmonizovaných alebo iných noriem je aj naďalej dobrovoľným a výrobca môže vždy uplatňovať iné technické špecifikácie na splnenie požiadaviek;

- harmonizované normy, ktorých referenčné čísla sa uverejňujú v Úradnom vestníku EÚ a ktoré sa transponujú do vnútroštátnych noriem. Táto transpozícia znamená, že predmetné európske normy musia byť k dispozícii vo forme identických vnútroštátnych noriem a že všetky vnútroštátne normy členských štátov, ktoré si protirečia, musia byť do stanoveného termínu zrušené;

- u výrobkov vyrobených v súlade s vnútroštátnou normou, ktorá je transpozíciou harmonizovanej normy, sa predpokladá ich zhoda s príslušnými základnými požiadavkami uplatniteľnej smernice o novom prístupe;

- na trhu možno umiestňovať len výrobky, ktoré spĺňajú základné požiadavky;

- postup v rámci ochranného ustanovenia je potrebný, aby bolo možné napadnúť zhodu výrobku alebo nedostatky harmonizovaných noriem.

Predložený návrh smernice o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu vychádza v plnej miere z uvedených zásad nového prístupu a dodržiava ich. Táto smernica preto ustanovuje všeobecné zdravotné a bezpečnostné požiadavky, ktoré musia pyrotechnické výrobky spĺňať.

Predložený návrh smernice je aj v súlade so smernicou 93/15/EHS o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa umiestňovania výbušnín na trhu a ich kontroly pre civilné použitie. Hoci táto smernica výslovne vylučuje pyrotechnické výrobky zo svojej pôsobnosti, v jednom z jej odôvodnení sa uvádza, že sa plánujú ďalšie právne predpisy o pyrotechnických výrobkoch.

3. Záver

Spravodajca sa domnieva, že je nutná harmonizácia na základe nového prístupu v prípade umiestňovania pyrotechnických výrobkov na trhu, pretože tu ide o legitímne záujmy členských štátov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ktoré by mohli z dôvodu ochrany spotrebiteľov brániť vnútornému obchodu v rámci Spoločenstva. Toto harmonizované opatrenie však nie je úplné, pretože nebráni použitiu prísnejších vnútroštátnych predpisov v otázke vekovej hranice a umiestňovania na trhu a používania niektorých tried zábavnej pyrotechniky.

Na záver možno dúfať, že táto smernica, po podrobnej rozprave, bude predstavovať súbor regulačných noriem v oboch predmetných odvetviach. Verejné vypočutie k tomu výrazne dopomohlo a dôležitá bude aj analýza vyhodnotenia vplyvu.

PRÍLOHA: OBMEDZENIA PREDAJA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY PODĽA VEKU A OBDOBIA V ROKU, KEDY SA MÔŽU PREDÁVAŤ ALEBO POUŽÍVAŤ Zdroj: Konzultačný dokument Európskej komisie, základné informácie o právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa zábavnej pyrotechniky z dokumentu Revízia politiky v oblasti zábavnej pyrotechniky – konzultačný dokument (Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy – Consultation document), ktorý vydalo írske ministerstvo spravodlivosti, rovnoprávnsosti a právnej reformy v marci 2005 http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf

Členský štát

Obmedzenia minimálneho veku

Obmedzenie obdobia v roku

Rakúsko

Trieda I - (nové a pyrotechnické hračky) - bez obmedzenia

Trieda II - predaj od 18 rokov

Trieda III - (väčšia zábavná pyrotechnika)

osobitné povolenie

Trieda IV - profesionálne použitie

 

bez obmedzenia

 

Belgicko

Od 16 rokov okrem určitých špecifických výrobkov

 

bez obmedzenia

Cyprus

Všeobecný zákaz predaja spotrebiteľom.

podľa rozhodnutia inšpektora výbušnín. Len malé prskavky, vianočné búchačky a kapsle sa predávajú spotrebiteľom.

 

/

 

Česká republika

Trieda I - bez obmedzenia

Trieda II – od 18 rokov

Triedy III a IV – od 18 rokov

 

bez obmedzenia

Dánsko

Trieda I – od 15 rokov

Trieda II – od 18 rokov

 

bez obmedzenia

Estónsko

Všeobecne od 18, ale trieda I sa môže predávať aj mladším osobám.

 

predaj a použitie petárd zakázané od 1. 11 do 30. 12

 

Fínsko

Od 12 rokov najmenej nebezpečná pyrotechnika

Od 18 rokov väčšina zábavnej pyrotechniky

Predaj zakázaný od 1. do 26. decembra

 

Francúzsko

Trieda I – od 8 rokov

Triedy II a III – od 18 rokov

Trieda IV - profesionáli, od 18 rokov

 

bez obmedzenia

Nemecko

Trieda I - odporúčané od 12 rokov

Trieda II – od 18 rokov

Trieda III – od 18 rokov , len s povolením

Trieda IV - profesionáli

 

trieda II sa môže požívať len 31. 12 a 1.1.

Grécko

Všeobecný zákaz predaja spotrebiteľom. Na nákup, prepravu a použitie sa vyžaduje osobitné povolenie

 

zákaz používania počas Veľkej noci

 

Maďarsko

Úplný zákaz predaja spotrebiteľom

/

Írsko

Všeobecný zákaz predaja spotrebiteľom. Dovoz obmedzený na profesionálov

/

Taliansko

/

/

Lotyšsko

Triedy I a II – od 16 rokov

bez obmedzenia

Litva

Od 18 rokov

 

zákaz predaja od 20. 1. do 1. 12., v tomto období je predaj povolený len odborníkom

Luxembursko

Trieda I - bez obmedzenia

Triedy II a III – od 18 rokov

 

bez obmedzenia

Malta

/

/

Holandsko

/

/

Poľsko

/

/

Portugalsko

Od 18 rokov

 

bez obmedzenia

Slovensko

/

/

Slovinsko

/

/

Španielsko

Trieda I – od 8 rokov

Trieda II – od 14 rokov

Trieda III – od 18 rokov

Trieda IV - len profesionáli

 

bez obmedzenia

 

Švédsko

18 rokov (pre malé množstvo výrobkov)

 

/

Spojené kráľovstvo

Triedy I, II, a III – od 18 rokov

Trieda IV - len profesionáli

bez obmedzenia

 

 

 

 

Bulharsko

Trieda I - bez obmedzenia

Trieda II – od 18 rokov

Triedy III a IV - len na profesionálne použitie

 

bez obmedzenia

 

Rumunsko

18 rokov

predaj povolený len od 27. 12. do 31. 12. a používanie od 31. 12. do 1. 1.

1. 6. 2006

STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

(KOM(2005)0457 – C6‑0312/2005 – 2005/0194(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Josu Ortuondo Larrea

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Táto navrhovaná smernica sa venuje umiestňovaniu pyrotechnických výrobkov na trhu a ich používaniu. Medzi tieto výrobky patrí jednak zábavná pyrotechnika, jednak systémy ochrany cestujúcich v automobiloch (predovšetkým vzduchové vankúše (airbagy) a napínače bezpečnostných pásov). Odhaduje sa, že trh EÚ so zábavnou pyrotechnikou predstavuje približne 1,5 miliardy EUR. Systémy ochrany cestujúcich v automobiloch sa v EÚ každoročne inštalujú približne do 20 miliónov vozidiel, čo zodpovedá zhruba 80 miliónom systémov vzduchových vankúšov v hodnote približne 3,5 miliardy EUR a cca 90 miliónom napínačov bezpečnostných pásov v hodnote asi 2 miliárd EUR.

Právne predpisy v oblasti umiestňovania pyrotechnických výrobkov na trhu a ich používania (systém schvaľovania, obmedzenia pre spotrebiteľov, označovanie atď.) si v rámci EÚ v súčasnosti stanovujú jednotlivé členské štáty bez toho, aby vzájomne uznávali výsledky testov, čo vedie k rozdrobeniu trhu a ďalším nákladom pre výrobcov a dovozcov, ako aj k nehodám v dôsledku nesprávneho používania a nesprávneho fungovania.

Komisia v tomto návrhu navrhuje nahradiť 25 paralelných vnútroštátnych schvaľovacích postupov jedinou smernicou EÚ s harmonizovanými bezpečnostnými požiadavkami (na základe zásady „testovať raz, prijímať všade“). Výrobcovia a dovozcovia budú povinní tieto požiadavky dodržiavať, za čo získajú právo pripojiť k výrobku značku CE a plný prístup na celý vnútorný trh. Tento návrh však zároveň so zreteľom na rozmanitosť rozličných vnútroštátnych predpisov upravujúcich umiestňovanie výrobkov zábavnej pyrotechniky na trhu a ich používanie umožňuje členským štátom ponechať si vlastné právne predpisy, pokiaľ ide o vekové obmedzenia a umiestňovanie určitých tried výrobkov zábavnej pyrotechniky na trhu a ich používanie.

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrh Komisie. Je to dobrý príklad deregulácie a zjednodušenia právnych predpisov. Súčasný právny rámec je zložitý a chýba mu transparentnosť, čo vedie k značnej administratívnej záťaži pre podniky a k zbytočne vysokým nákladom na testovanie (až do 25 000 EUR na schválenie). Úsilím o vytvorenie jednotného trhu s pyrotechnickými výrobkami by sa mohli odstrániť súčasné bariéry obchodu a zároveň by sa tým mohla zabezpečiť vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že skutočne jednotný trh nebude možné dosiahnuť, a to pre výnimky, ktoré právne predpisy jednotlivých štátov stanovujú v prípade používania dvoch hlavných tried výrobkov zábavnej pyrotechniky a ich umiestňovania na trhu. Vzhľadom na súčasné politické spektrum a rozličnú situáciu v jednotlivých členských štátoch je však presvedčený, že navrhovaná smernica je krokom správnym smerom. Napriek tomu je však možné vykonať isté zmeny a doplnenia, ktoré zvýšia funkčnosť návrhu a vytvoria právnu istotu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[2]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Tieto ustanovenia, ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov v rámci vnútorného trhu so zabezpečením vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

(2) Tieto ustanovenia, ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Spoločenstva, by sa mali harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov v rámci vnútorného trhu so zabezpečením vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov profesionálnych konečných užívateľov.

Odôvodnenie

Zábavná pyrotechnika na profesionálne použitie (trieda 4) predstavuje približne polovicu celkového trhu EÚ so zábavnou pyrotechnikou a väčšinu výroby týchto výrobkov v EÚ. Bezpečnosť profesionálnych užívateľov je preto tiež mimoriadne dôležitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 5

(5) Aby sa zabezpečila primerane vysoká úroveň ochrany, pyrotechnické výrobky by sa mali zaradiť do tried podľa druhu použitia alebo účelu a úrovne nebezpečenstva.

(5) Aby sa zabezpečila primerane vysoká úroveň ochrany, pyrotechnické výrobky by sa mali zaradiť do tried predovšetkým podľa úrovne nebezpečenstva v závislosti od druhu použitia, účelu alebo hlučnosti .

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť, ktoré aspekty určujú nebezpečenstvo pre spotrebiteľa, keďže táto smernica sa zaoberá skôr umiestňovaním pyrotechnických výrobkov na trhu, ako ich výrobou či skladovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 6

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré tkvejú v používaní pyrotechnických výrobkov, je vhodné stanoviť vekové hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich používanie a zabezpečiť, aby ich označenie obsahovalo dostatočné a primerané informácie o bezpečnom používaní s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť také ustanovenie, na základe ktorého budú tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným odborníkom s potrebnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami.

(6) Vzhľadom na nebezpečenstvá, ktoré tkvejú v používaní pyrotechnických výrobkov, je vhodné stanoviť vekové hranice pre ich predaj spotrebiteľom a ich používanie a zabezpečiť, aby ich označenie obsahovalo dostatočné a primerané informácie o bezpečnom používaní s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a životné prostredie. Pre určité pyrotechnické výrobky je potrebné zaviesť také ustanovenie, na základe ktorého budú tieto výrobky sprístupnené iba oprávneným odborníkom s potrebnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami. V prípade automobilových pyrotechnických výrobkov by požiadavky na označovanie mali zohľadňovať aktuálne postupy a skutočnosť, že podniky dodávajúce súčiastky automobilovému priemyslu predávajú výrobky profesionálnym užívateľom.

Odôvodnenie

Výrobky dodávateľských podnikov automobilového priemyslu sa predávajú profesionálnym užívateľom (výrobcom automobilov a ich autorizovaným dielňam). Série výrobkov sú dodávané spolu s kartami bezpečnostných údajov podľa smernice 91/155/EHS, v ktorých je možné nájsť údaje požadované v článku 12 návrhu Komisie, ako aj množstvo iných údajov. Dodávatelia automobilového priemyslu preto nepovažujú za potrebné tieto údaje opakovať na výrobkoch alebo na ich balení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 7

(7) Používanie pyrotechniky a najmä používanie ohňostrojov podlieha značne odlišným kultúrnym zvyklostiam a tradíciám v rôznych členských štátoch. Členským štátom je preto nutné umožniť prijať vnútroštátne opatrenia na obmedzenie používania určitých tried ohňostrojov alebo predaja určitých tried ohňostrojov širokej verejnosti z dôvodov verejného bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov.

(7) Používanie pyrotechniky a najmä používanie zábavnej pyrotechniky podlieha značne odlišným kultúrnym zvyklostiam a tradíciám v rôznych členských štátoch. Členským štátom je preto nutné umožniť prijať špecifické vnútroštátne opatrenia na obmedzenie používania alebo predaja určitých výrobkov zábavnej pyrotechniky širokej verejnosti z dôvodov verejného bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Táto smernica sa nevzťahuje na slávnosti a súťaže, v rámci ktorých sa používa zábavná pyrotechnika, s výnimkou tých, ktoré sa konajú na marketingové účely.

Odôvodnenie

V rozličných členských štátoch sa usporadúvajú slávnosti s použitím zábavnej pyrotechniky, ktoré sú základnou súčasťou ich kultúry a tradícií. Preto by malo byť jasné, že na takéto slávnosti sa táto smernica nevzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 11

(11) Aby sa uľahčil postup preukazovania zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami, pripravujú sa harmonizované normy súvisiace s konštruovaním, výrobou a testovaním takýchto výrobkov.

(11) Aby sa uľahčil postup preukazovania zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami, pripravujú sa harmonizované normy súvisiace s konštruovaním a testovaním takýchto výrobkov.

Odôvodnenie

Smernica ani normy sa otázkam výroby nevenujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 12

(12) Európske harmonizované normy zostavuje, prijíma a upravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) a Európsky ústav telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto organizácie sú uznané organizácie oprávnené prijímať harmonizované normy, ktoré vytvorili v súlade so všeobecným usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi sebou a Komisiou, a s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov.

(12) Európske harmonizované normy zostavuje, prijíma a upravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) a Európsky ústav telekomunikačných noriem (ETSI). Tieto organizácie sú uznané organizácie oprávnené prijímať harmonizované normy, ktoré vytvorili v súlade so všeobecným usmernením týkajúcim sa spolupráce medzi sebou a Komisiou, a s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov.

 

Vzhľadom na to, že európske podniky zásobujúce automobilový priemysel pôsobia na celom svete, by mali normy EÚ vychádzať skôr z medzinárodných noriem ISO alebo byť s nimi zosúladené.

Odôvodnenie

Výrobky európskych podnikov zásobujúcich automobilový priemysel sa predávajú do celého sveta. Na zachovanie ich konkurencieschopnosti sa preferujú medzinárodné normy ISO, čo je v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 14

(14) Aby sa pyrotechnické výrobky mohli voľne pohybovať v rámci Spoločenstva, mali by byť označené značkou CE, ktorá vyjadruje ich zhodu s ustanoveniami tejto smernice.

(14) Aby pyrotechnické výrobky mohli byť umiestnené na trhu a voľne sa pohybovať v rámci Spoločenstva, musia byť označené značkou CE, ktorá vyjadruje ich zhodu s ustanoveniami tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 15

(15) Pokiaľ ide o bezpečnosť pri preprave, na pravidlá týkajúce sa prepravy pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú medzinárodné dohovory a dohody, vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov v oblasti prepravy nebezpečných tovarov.

(15) Táto smernica sa nevzťahuje na bezpečnosť pri preprave, keďže na pravidlá týkajúce sa prepravy pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú medzinárodné dohovory a dohody vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o bezpečnosť pri výrobe, skladovaní a manipulácii odborníkmi v automobilovom priemysle alebo pri používaní na pyrotechnických predstaveniach, naďalej sa uplatňujú príslušné právne prepisy Spoločenstva alebo jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 1 odsek 4 prvá zarážka

- pyrotechnické výrobky určené na používanie ozbrojenými silami alebo políciou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

- pyrotechnické výrobky určené na nekomerčné používanie ozbrojenými silami, políciou alebo požiarnymi zbormi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Z tejto smernice by mali byť vyňaté výrobky zábavnej pyrotechniky určené na výcvik a odborné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 1 odsek 4 tretia zarážka

- pyrotechnické výrobky určené na používanie v lietadle;

- pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle;

Odôvodnenie

Toto je presnejší výraz. Odôvodnenie vyňatia lietadiel z tejto smernice (z dôvodu veľmi dobrých výsledkov v oblasti nehodovosti pyrotechnických výrobkov vyplývajúcich z veľmi prísnych kontrolných systémov) sa vzťahuje na celé letecký a kozmický priemysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 1 odsek 4 štvrtá zarážka

- pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti smernice Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek;

- kapsle určené predovšetkým do hračiek a iných výrobkov spadajúcich do pôsobnosti smernice Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek;

Odôvodnenie

Vo svojom súčasnom znení by sa smernica uplatňovala aj na kapsle určené na použitie v hračkách, ktoré však už spadajú do pôsobnosti smernice upravujúcej bezpečnosť hračiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 1odsek 4 šiesta zarážka

- munícia vo význame projektilov a hnacích náplní, ktoré sa používajú v malých zbraniach, delostrelectve a iných zbraniach.

- munícia vo význame projektilov a hnacích náplní, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, delostrelectve a iných zbraniach.

Odôvodnenie

Spresnenie. V medzinárodnom meradle je termín „ručné strelné zbrane“ bežnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 1 odsek 4 zarážka 6a (nová)

- skladovanie a prepravu pyrotechnických výrobkov.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo duplikácii právnych predpisov, malo by byť jasné, že preprava pyrotechnických výrobkov je spod tejto smernice vyňatá, keďže ju dostatočne upravujú medzinárodné dohovory a dohody vrátane odporúčaní OSN k preprave nebezpečného tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 2 odsek 1

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená akýkoľvek výrobok obsahujúci látky alebo zmes látok, ktorý je zostrojený na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom samostatných exotermických chemických reakcií na účely zábavy aj na iné účely.

1. „Pyrotechnický výrobok“ znamená akékoľvek zariadenie alebo mechanizmus obsahujúci látky, ktorý je zostrojený na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom samostatných exotermických chemických reakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 2 odsek 2

2. „Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé sprístupnenie individuálneho výrobku na trhu Spoločenstva, ktorý je určený na konečnú spotrebu, pokiaľ ide o distribúciu a/alebo používanie, či už za úplatu alebo bezplatne.

2. „Umiestňovanie na trhu“ znamená prvé sprístupnenie individuálneho pyrotechnického výrobku na trhu Spoločenstva tretím osobám, pokiaľ ide o distribúciu a/alebo používanie, či už za úplatu alebo bezplatne.

Odôvodnenie

Výraz „určený na konečnú spotrebu“ je v prípade automobilových pyrotechnických výrobkov zmätočný. Tieto výrobky sa na trhu v súčasnosti umiestňujú na to, aby sa stali súčasťou iných systémov vo vozidlách (vzduchových vankúšov, sedadiel atď.), čiže na „konečnú spotrebu" vo vozidlách na to, aby chránili cestujúcich v automobiloch. Kontroly výkonnosti týchto systémov vrátane uvedených výrobkov sa uskutočňujú v zmysle smerníc  o homologizácii týkajúcich sa ochrany v prípade čelnej zrážky, bočnej zrážky atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 2 odsek 3

3. „Ohňostroj“ znamená pyrotechnický výrobok určený na zábavu.

3. „Zábavná pyrotechnika“ znamená pyrotechnický výrobok určený na zábavu, použitie vo voľnom čase, reklamu, špeciálne javiskové a filmové efekty podľa príslušných odporúčaní Organizácie Spojených národov a v súlade so smernicou Komisie 2004/57/ES1.

-------------

1 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 73.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 2 odsek 4

4. „Automobilový pyrotechnický výrobok“ znamená výrobok, ktorý obsahuje pyrotechnické látky používané na spustenie bezpečnostných zariadení alebo iných zariadení v motorových vozidlách.

4. „Pyrotechnický výrobok pre vozidlá“ znamená súčasti automobilového bezpečnostného zariadenia, ktoré obsahujú pyrotechnické látky a ktoré sa používajú na spustenie bezpečnostných zariadení alebo iných zariadení vo vozidlách.

Odôvodnenie

Spresnenie textu a vypustenie slova „motorových“, keďže tieto výrobky možno používať aj v iných ako motorových vozidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 2 odsek 8

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ znamená osobu, ktorej členské štáty povolili vlastniť a/alebo používať na ich území ohňostroje triedy 4 a/alebo iné pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené v článku 3.

8. „Osoba s odbornými znalosťami“ znamená osobu, ktorej členské štáty povolili manipulovať používať na ich území zábavnú pyrotechniku triedy 4 a/alebo iné pyrotechnické výrobky triedy 2 vymedzené v článku 3.

Odôvodnenie

Na používanie výrobkov triedy 3 vrátane predstavení nie je nutné byť „osobou s odbornými znalosťami“. Byť takouto osobou je však podmienka pre používanie scénickej pyrotechniky zahrnutej do triedy 2 iných pyrotechnických výrobkov, čo zahŕňa jednak manipuláciu, jednak používanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 3 odsek 1 prvý pododsek

1. Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice do tried podľa druhu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva. Notifikované orgány potvrdzujú zaradenie do tried ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa článku 9.

1. Výrobca alebo dovozca zaraďuje pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice do tried podľa úrovne nebezpečenstva vrátane hladiny hluku vzhľadom na druh ich použitia alebo ich účelu. Notifikované orgány potvrdzujú zaradenie do tried ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa článku 9.

Odôvodnenie

Je potrebné vymedziť, že nebezpečenstvo vyplýva z používania. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 3 odsek 1 druhý pododsek bod a

Trieda 1: ohňostroje na použitie v obmedzených priestoroch, vrátane ohňostrojov, ktoré určené na domácke používanie vo vnútri budov.

Trieda 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavujú nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hlučnosť a ktorá je určená na použitie spotrebiteľmimalých obmedzených priestoroch vrátane tej, ktorá je určená na domácke alebo verejné používanie vo vnútri budov vrátane používania pred divákmi;

Trieda 2: ohňostroje, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo a ktoré sú určené na používanie vonku v obmedzených priestoroch.

Trieda 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hlučnosťktorá je určená na používanie spotrebiteľmi vonku vo veľkých obmedzených priestoroch vrátane používania pred divákmi;

Trieda 3: ohňostroje, ktoré predstavujú stredné nebezpečenstvo a ktoré sú určené na používanie vonku na veľkých otvorených priestoroch.

Trieda 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredné nebezpečenstvo a ktorá je určená na používanie spotrebiteľmi vonku vo veľkých otvorených priestoroch, ako aj na technické účely, pri signalizácii, v poľnohospodárstve a podobne. Hladina hluku týchto výrobkov by nemala byť škodlivá pre zdravie človeka;

 

Trieda 3a: pyrotechnické výrobky, ktoré predstavujú stredné alebo vysoké nebezpečenstvo a ktoré sú určené na používanie osobami s odbornými znalosťami len v uzavretých priestoroch* pred blízko sa nachádzajúcimi divákmi;

Trieda 4: ohňostroje, ktoré predstavujú vysoké nebezpečenstvo a ktoré môžu používať iba osoby s odbornými znalosťami všeobecne známe ako „ohňostroje pre profesionálne použitie“.

Trieda 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo a ktorú môžu používať iba osoby s odbornými znalosťami všeobecne známa ako „zábavná pyrotechnika na profesionálne použitie“.

 

(V prípade schválenia tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bude potrebné upraviť odkazy na tieto kategórie v celom texte).

Odôvodnenie

Je treba brať do úvahy aj tzv. javiskovú pyrotechniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 3 odsek 1 druhý pododsek bod b názov

b. Iné pyrotechnické výrobky

b. Pyrotechnické výrobky pre vozidlá a na iné účely

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 4odsek 3 písmeno a)

a) Predkladajú výrobok notifikovanému orgánu, ktorý vykonáva postup posudzovania zhody v súlade s článkom 9;

a) Predkladajú podrobné údaje o výrobku a o jeho vlastnostiach notifikovanému orgánu, ktorý vykonáva postup posudzovania zhody v súlade s článkom 9;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 5

Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pyrotechnické výrobky, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice, mohli umiestňovať na trhu iba vtedy, ak spĺňajú ustanovenia tejto smernice, sú označené značkou CE a spĺňajú ustanovenia týkajúce sa posudzovania zhody.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pyrotechnické výrobky, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice, mohli umiestňovať na trhu a voľne sa pohybovať na vnútornom trhu Spoločenstva iba vtedy, ak spĺňajú ustanovenia tejto smernice, sú označené značkou CE a spĺňajú ustanovenia týkajúce sa posudzovania zhody.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby pyrotechnické výrobky neboli nedovolene označené značkou CE.

Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby pyrotechnické výrobky spadajúce do rozsahu pôsobnosti tejto smernice neboli nedovolene označené značkou CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 6 odsek 1

1. Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú ani nebránia umiestňovaniu tých pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice a ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

1. Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú ani nebránia umiestňovaniu a voľnému pohybu tých pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice a ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 6 odsek 2

2. Ustanovenia tejto smernice tiež neobmedzujú opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného bezpečia alebo bezpečnostných dôvodov, aby sa obmedzilo používanie a/alebo predaj ohňostrojov triedy 2 a 3 širokej verejnosti.

2. Ustanovenia tejto smernice tiež neobmedzujú opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo bezpečnostných dôvodov, aby sa obmedzilo používanie a/alebo predaj výrobkov zábavnej pyrotechniky triedy 2 a 3 spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 6 odsek 3

3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách a počas predvádzania na marketingové účely členské štáty nebránia vystavovaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nesúlad a nedostupnosť na účely predaja až kým ich výrobca alebo jeho poverený zástupca so sídlom v Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas takýchto akcií sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami stanovenými príslušným orgánom príslušného členského štátu.

3. Na obchodných veľtrhoch, výstavách, počas predvádzania na marketingové účely, na prehliadkach a predstaveniach členské štáty nebránia vystavovaniu pyrotechnických výrobkov, s ktorými manipulujú osoby s odbornými znalosťami, a to aj vtedy, keď tieto výrobky nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nesúlad a nedostupnosť na účely predaja až kým ich výrobca, dovozca alebo jeho poverený zástupca so sídlom v Spoločenstve neuvedie do súladu. Počas takýchto akcií sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb v súlade s požiadavkami stanovenými príslušným orgánom príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 6 odsek 4

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu a používaniu automobilových pyrotechnických výrobkov, ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja a testovania a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na účely predaja.

4. Členské štáty nebránia voľnému pohybu a používaniu pyrotechnických výrobkov, ktoré sú vyrobené na účely výskumu, vývoja a testovania a ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice za predpokladu, že viditeľné označenie jasne uvádza ich nezhodu a ich nedostupnosť na účely predaja.

Odôvodnenie

Výskum a vývoj sa mal podporovať, a to nielen v súvislosti s automobilovými pyrotechnickými výrobkami, ale so všetkými výrobkami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 7odsek 2

2. Členské štáty môžu zvýšiť vekové obmedzenia podľa odseku 1 v odôvodnených prípadoch z dôvodu verejného bezpečia alebo z bezpečnostných dôvodov. Členské štáty môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú odborne vyškolené alebo ktoré práve absolvujú takúto odbornú prípravu.

2. Členské štáty môžu zvýšiť vekové obmedzenia podľa odseku 1 len v odôvodnených prípadoch z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo z bezpečnostných dôvodov. Členské štáty môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú odborne vyškolené, alebo ktoré práve absolvujú takúto odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 7 odsek 3

3. Výrobcovia a distribútori nepredávajú ani inak nesprístupňujú tieto pyrotechnické výrobky, s výnimkou osôb s odbornými znalosťami:

3. Výrobcovia a distribútori nepredávajú ani inak nesprístupňujú tieto pyrotechnické výrobky, s výnimkou osôb s odbornými znalosťami:

(a) Ohňostroje triedy 4;

a) zábavná pyrotechnika triedy 4 a triedy 3 a;

(b) Iné pyrotechnické výrobky triedy 2.

b) pyrotechnické výrobky pre vozidlá a na iné účely triedy 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 8 odsek 1

1. Komisia môže v súlade s postupmi stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať európske normalizačné orgány, aby vytvorili alebo upravili európske normy na podporu tejto smernice.

1. Komisia môže v súlade s postupmi stanovenými v smernici 98/34/ES požiadať európske normalizačné orgány, aby vytvorili alebo upravili európske normy na podporu tejto smernice, alebo vyzvať príslušné medzinárodné orgány, aby vytvorili alebo upravili medzinárodné normy.

Odôvodnenie

Výrobky európskych podnikov zásobujúcich automobilový priemysel sa predávajú do celého sveta. Na zachovanie ich konkurencieschopnosti sa preferujú medzinárodné normy ISO, čo je v súlade s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni CARS 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 8 odsek 3 prvý pododsek

Členské štáty považujú pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto

smernice, ktoré spĺňajú príslušné harmonizované normy, na ktoré odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, za výrobky, ktoré sú v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v článku 4 ods. 1.

 

Členské štáty uznajú a prijmú harmonizované normy, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty považujú pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto

smernice, ktoré spĺňajú príslušné harmonizované normy, na ktoré odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, za výrobky, ktoré sú v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 8 odsek 4

4. Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizované normy uvedené v tomto článku nespĺňajú úplne základné bezpečnostné požiadavky uvedené v článku 4 ods. 1, Komisia alebo príslušný členský štát predloží záležitosť Stálemu výboru stanovenému smernicou 98/34/ES a uvedie svoje dôvody. Výbor bezodkladne predloží svoje stanovisko. Na základe stanoviska výboru Komisia informuje členské štáty o opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o harmonizované normy a uverejnenie uvedené v odseku 2.

4. Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizované normy uvedené v tomto článku nespĺňajú úplne základné bezpečnostné požiadavky uvedené v článku 4 ods. 1, Komisia alebo príslušný členský štát predloží záležitosť Stálemu výboru stanovenému smernicou 98/34/ES a uvedie svoje dôvody. Výbor predloží svoje stanovisko bezodkladne, v každom prípade však do 3 mesiacov po tom, ako mu bola záležitosť predložená, ak je to možné. Na základe stanoviska výboru Komisia informuje členské štáty o opatreniach, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o harmonizované normy a uverejnenie uvedené v odseku 2.

Odôvodnenie

Situácia, kedy sa zverejnená norma spochybňuje, nie je pre priemysel, ktorý na svoje správne fungovanie potrebuje istotu, prijateľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 11 odsek 1 prvý pododsek

1. Po úspešnom dokončení postupu posudzovania zhody podľa článku 9 výrobcovia pripoja na výrobok označenie CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné z pyrotechnických výrobkov samotných, alebo ak to nie je možné, na identifikačný štítok pripojený k výrobku, alebo ako posledná možnosť, ak sa nemôžu použiť prvé dve metódy, na balení výrobku. Identifikačný štítok musí byť zostavený tak, aby sa nedal znovu použiť.

1. Po úspešnom dokončení postupu posudzovania zhody podľa článku 9 výrobcovia pripoja na výrobok označenie CE takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné z pyrotechnických výrobkov samotných, alebo, ak to nie je možné, na identifikačný štítok pripojený k výrobku, alebo ako posledná možnosť, ak sa nemôžu použiť prvé dve metódy, na balení výrobku. Identifikačný štítok musí byť zostavený tak, aby sa nedal znovu použiť.

 

(netýka sa slovenského prekladu)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 12 názov

Označovanie

Označovanie výrobkov iných ako automobilových pyrotechnických výrobkov

Odôvodnenie

Výrobky podnikov zásobujúcich automobilový priemysel sa predávajú profesionálnym používateľom (výrobcom automobilov a ich autorizovaným dielňam). Predpisy týkajúce sa ich označovania by sa teda mali odlišovať od predpisov pre iné pyrotechnické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 12 odsek 2

2. Označenie pyrotechnických výrobkov uvádza minimálne meno výrobcu alebo jeho povereného zástupcu, názov a druh výrobku, minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 7, príslušnú triedu a návod na použitie a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť. Označovanie sa vzťahuje aj na triedu/rozdelenie (1.1-1.6) látok alebo zmesi látok, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku v súlade s klasifikačnou schémou UN/ADR alebo porovnateľnými informáciami o nebezpečenstve (nebezpečenstvo masového výbuchu, nebezpečenstvo rozmetania, nebezpečenstvo výbuchu, nebezpečenstvo požiaru).

2. Označenie pyrotechnických výrobkov uvádza minimálne meno výrobcu, dovozcu alebo jeho povereného zástupcu, názov a druh výrobku, príslušnú triedu a návod na použitie a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť pre divákov. Označovanie poskytne aj informácie o nebezpečenstve (nebezpečenstvo masového výbuchu, nebezpečenstvo rozmetania, nebezpečenstvo výbuchu, nebezpečenstvo požiaru, nebezpečenstvo hluku), číslo notifikovaného orgánu zodpovedného za posudzovanie zhody pyrotechnického výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 12 odsek 5

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na ohňostroje triedy 4 a iné pyrotechnické výrobky triedy 2, ktoré výrobca verejne vystavuje.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na zábavnú pyrotechniku triedy 4, ktorá nebola umiestnená na trhu a ktorú sám výrobca používa, alebo verejne vystavuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 12a (nový)

Článok 12 a

 

Označovanie automobilových pyrotechnických výrobkov

 

1. Označenie pyrotechnických výrobkov uvádza aspoň meno výrobcu alebo jeho povereného zástupcu, ako aj názov a druh výrobku.

 

2. Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok miesta na umiestnenie označenia v súlade s odsekom 1, informácie sa uvedú na balení.

Odôvodnenie

Výrobky podnikov zásobujúcich automobilový priemysel sa predávajú profesionálnym užívateľom (výrobcom automobilov a ich autorizovaným dielňam). Série výrobkov sú dodávané spolu s kartami bezpečnostných údajov podľa smernice 91/155/EHS, v ktorých je možné nájsť údaje požadované v článku 12 návrhu Komisie, ako aj množstvo iných údajov. Nie je preto potrebné opakovať tieto informácie o výrobkoch aj na ich balení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 13 odsek 1

1. Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia zabezpečujúce, aby pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice mohli byť umiestňované na trhu iba vtedy, ak sa riadne skladujú a používajú sa na svoj určený účel a neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

1. Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia zabezpečujúce, aby pyrotechnické výrobky spadajúce do pôsobnosti tejto smernice mohli byť umiestňované na trhu iba vtedy, ak sa riadne skladujú a používajú v súlade so svojím určeným účelom a neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 20 odsek 1

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do […]. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených opatrení a tabuľku vzájomných vzťahov medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty informujú Komisiu o orgánoch menovaných v súlade s článkom 10 ods. 1, prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do […]. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku vzájomných vzťahov medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

Odôvodnenie

Na menovanie notifikovaného orgánu by sa členským štátom mala stanoviť lehota. V opačnom prípade výrobcovia nebudú môcť v plnej miere splniť požiadavky tejto smernice a umiestňovať svoje výrobky na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Príloha I bod 1

(1) Každý pyrotechnický výrobok musí dosahovať prevádzkové charakteristiky, ktoré výrobca uviedol notifikovanému orgánu na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti.

(1) Každý pyrotechnický výrobok musí dosahovať prevádzkové charakteristiky, ktoré výrobca, dovozca alebo poverený zástupca uviedol notifikovanému orgánu na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Príloha I písmeno b)

(b) Fyzikálna a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všetkých normálnych, predvídateľných a environmentálnych podmienok.

b) Fyzikálna a chemická stabilita a odolnosť pyrotechnického výrobku za všetkých normálnych, predvídateľných a environmentálnych podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Príloha I písmeno c)

(c) Citlivosť na obvyklú predvídateľnú manipuláciu a prepravu.

c) Citlivosť na obvyklú predvídateľnú manipuláciu a prepravu. Počas prepravy a obvyklej manipulácie, ak neboli stanovené pokynmi výrobcu, by pyrotechnické výrobky mali obsahovať pyrotechnické zloženie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Príloha I písmeno k)

(k) Počas prepravy a obvyklej manipulácie, ak neboli stanovené pokynmi výrobcu, by pyrotechnické výrobky mali obsahovať pyrotechnické zloženie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Príloha I kapitola A písmeno a)

a) Výrobca zadelí ohňostroje do rôznych tried podľa článku 3, ktoré sú charakterizované podľa obsahu čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, zvukovej hladiny alebo podobne. Trieda musí byť jasne uvedená na štítku.

a) Výrobca zadelí výrobky zábavnej pyrotechniky do rôznych tried podľa článku 3, ktoré sú charakterizované podľa druhu ich použitia, účelu, úrovne nebezpečenstva, obsahu čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, zvukovej hladiny a podobne. Trieda musí byť jasne uvedená na štítku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Príloha I kapitola A písmeno c)

c) Spôsob zapálenia musí byť jasne viditeľný alebo musí byť uvedený na štítku alebo v návode na použitie.

c) Spôsob zapálenia musí byť v prípade potreby jasne viditeľný, alebo musí byť uvedený na štítku alebo v návode na použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Príloha I kapitola C písmeno c)

c) Elektrický zapaľovač musí byť chránený pred elektromagnetickým poľom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a používania.

c) Ak je to potrebné, elektrické rozbušky musia byť chránené pred elektromagnetickým poľom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Príloha I Kapitola C písmeno e)

e) Parametre týkajúce sa času horenia poistiek sa musia poskytovať spolu s výrobkom.

vypúšťa sa

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

Referenčné čísla

KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
27.10.2005

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

nie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Josu Ortuondo Larrea

23.11.2005

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

21.2.2006

18.4.2006

30.5.2006

 

 

Dátum prijatia

30.5.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

John Attard-Montalto, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Josu Ortuondo Larrea, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Esko Seppänen

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, Giovanni Berlinguer, Marco Cappato

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

Referenčné čísla

KOM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD)

Dátum predloženia v EP

11.10.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO
27.10.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
27.10.2005

ENVI
27.10.2005


 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

ENVI
21.11.2005

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi


 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Joel Hasse Ferreira
7.11.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu   dátum stanoviska JURI


/


Zmena výšky finančných prostriedkov

        dátum stanoviska BUDG


/


Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Konzultácia s Výborom regiónov –dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

30.1.2006

20.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

Dátum prijatia

14.9.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+

0

31

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

André Brie, Joel Hasse Ferreira, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley, Anja Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

19.9.2006

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

  • [1]  Zdroj: Konzultačný dokument Európskej komisie, základné informácie o právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa zábavnej pyrotechniky z dokumentu Revízia politiky v oblasti zábavnej pyrotechniky – konzultačný dokument (Background information on Legislation in the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy – Consultation document), ktorý vydalo írske ministerstvo spravodlivosti, rovnoprávnsosti a právnej reformy v marci 2005
    http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.