ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

19. 9. 2006 - (KOM(2006)0207 – C6‑0171/2006 –2006/0068 (CNS)) - *

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Erika Mann
Navrhovatel: Joost Lagendijk, Výbor pro zahraniční věci(* ) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu

Postup : 2006/0068(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0291/2006
Předložené texty :
A6-0291/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

(KOM (2006)0207 – C6‑0171/2006 –2006/0068 (CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0207)[1],

–   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0171/2006),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A6‑0291/2006),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 7a (nový)

 

(7a) Tato výjimečná finanční pomoc doplňuje jiné programy Společenství na pomoc západnímu Balkánu.

Odůvodnění

Makrofinanční pomoc a jiné pomocné programy ES se vzájemně doplňují, což představuje klíčový princip zajišťování makrofinanční podpory ad hoc vymezené Radou Ecofin v genvalských pokynech ze dne 20. března 1995. Nařízení o programu CARDS by však v bodech odůvodnění tohoto návrhu nemělo být konkrétně zmíněno, neboť program CARDS bude v prosinci roku 2006 ukončen a nahradí jej jiné finanční nástroje, zejména nástroj předvstupní pomoci.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 9

(9) Přestože se hospodářská činnost po konfliktu obnovila, úroveň hospodářského rozvoje Kosova je nízká. Kosovo není schopno získávat úvěry na domácích ani na mezinárodních trzích a kvůli svému současnému statusu nemá nárok na členství v mezinárodních finančních institucích. Nemůže proto využívat pomoc v podobě úvěrů spojených s jejich programy.

(9) Přestože se hospodářská činnost po konfliktu obnovila, úroveň hospodářského rozvoje Kosova je nízká. Kosovo není schopno získávat úvěry na domácích ani na mezinárodních trzích a kvůli svému současnému statusu nemá nárok na členství v mezinárodních finančních institucích. Nemůže proto využívat pomoc v podobě úvěrů spojených s jejich programy, což je hlavním důvodem pro poskytnutí mimořádné finanční podpory ve formě grantu.

Odůvodnění

Výše uvedené genvalské pokyny, které přijala Rada Ecofin dne 20. března 1995, obsahují požadavek, aby Společenství poskytovalo makrofinační pomoc pouze vyjímečně. Evropské společenství není ani mezinárodní finanční institucí jako MMF, ani by nemělo poskytovat stálou pomoc rozpočtům třetích zemí. Důvodem mimořádného poskytnutí tohoto druhu makrofinanční pomoci v letech 2006 a 2007 je nedostatečný přístup Kosova k finančním prostředkům Světové banky a MMF, jeho očekávané vyčerpání hotovostních rezerv v roce 2007 a jednorázová potřeba pokrýt mezeru v konsolidovaném rozpočtu Kosova před tím, než dojde k definitivnímu ustálení statutu tohoto území.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 12

(12) Uvolněním této grantové pomoci nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(12) Finanční pomoc Společenství bude vyplacena přímo do konsolidovaného rozpočtu Kosova na roky 2006 a 2007 a bude zaznamenána jakožto „Mimořádná finanční pomoc Evropského společenství“. Uvolněním této grantové pomoci nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

Odůvodnění

Aby byla zajištěna transparentnost rozpočtového procesu, je nezbytné zařadit tento grant jako konkrétní položku v konsolidovaném rozpočtu Kosova na roky 2006 a 2007.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 13

(13) Tato finanční podpora by nebyla poskytnuta, dokud by nebylo ověřeno, že lze uspokojivě plnit finanční a ekonomické podmínky dohodnuté s kosovskými orgány po schválení tohoto rozhodnutí Rady.

 

(13) Tato finanční podpora má být poskytnuta, až bude ověřeno, že (vypouští se) podmínky dohodnuté s kosovskými orgány byly uspokojivě splněny. Podmínky pro uvolnění tranší mimořádné pomoci zahrnují konkrétní cíle v následujících oblastech: lepší transparentnost a větší udržitelnost veřejných financí, zejména pokud jde o provázanost konsolidovaného rozpočtu Kosova ve střednědobém výdajovém rámci a strategii rozvoje a plán Kosova; uplatňování makroekonomických a rozpočtových priorit na základě memoranda o ekonomické a finanční politice, které dne 2. listopadu 2005 odsouhlasil Mezinárodní měnový fond; větší daňová disciplína a kontrola veřejných výdajů, zejména s ohledem na vyšetřování podezření z podvodů a jiných nesrovnalostí v oblasti vnitrostátních a mezinárodních finančních prostředků, na přistupování k těmto jevům a na následný postup; a plné dodržování mezinárodních norem v oblasti demokracie a lidských práv, včetně respektování menšin a základních principů právního řádu. Tranše této pomoci by měly být vypláceny na základě skutečného pokroku při plnění výše uvedených cílů.

Odůvodnění

Zpravodajka se ve svém pozměňovacím návrhu pokouší začlenit pozměňovací návrhy 2 a 3 (AFET 2 a 3) pana Joosta Lagendijka, které kladou důraz na podmínku dodržování lidských práv, do svého původního pozměňovacího návrhu 4, který klade důraz na hospodářskou a finanční podmíněnost vyplácení půjček.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 1 odst. 1

Komise poskytne Kosovu mimořádnou finanční pomoc v podobě grantu ve výši až 50 milionů EUR s cílem zmírnit jeho nepříznivou finanční situaci, podpořit rozvoj zdravého ekonomického a fiskálního rámce, usnadnit další fungování a zlepšování základních administrativních funkcí a pomoci se řešením potřeb v oblasti veřejných investic.

Komise poskytne Kosovu mimořádnou finanční pomoc v podobě grantu ve výši až 50 milionů EUR s cílem pokrýt předpokládané potřeby Kosova v oblasti vnějšího financování v letech 2006 a 2007 v souladu se střednědobým výdajovým rámcem Kosova na období 2006–2008, podpořit rozvoj zdravého ekonomického a fiskálního rámce, usnadnit další fungování a zlepšování základních administrativních funkcí a pomoci se řešením potřeb v oblasti veřejných investic.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že stěžejním záměrem tohoto mimořádného grantu je pokrýt předpokládanou mezeru v rozpočtu Kosova v letech 2006 a 2007, měl by podle toho být náležitě upraven cíl návrhu.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

2a. Aby byl usnadněn dialog s Evropským parlamentem, Komise pravidelně informuje Evropský parlament o krocích tohoto výboru a poskytne mu náležité dokumenty;

Odůvodnění

Je zcela nezbytné, aby Komise pravidelně informovala Parlament o daných krocích a aby poskytovala náležité dokumenty. Pozměňovací návrh dodržuje postup dohodnutý v interinstitucionální dohodě po diskusích o finančních perspektivách a navrhuje text zprávy o novém finančním nástroji Evropské sousedské politiky ENPI.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 1 odst. 3

3. Finanční pomoc Společenství je k dispozici dva roky ode dne, kdy vstoupí v platnost memorandum o porozumění uvedené v čl. 2 odst. 1. Vyžadují-li to okolnosti, může Komise po konzultaci Hospodářského a finančního výboru rozhodnout o prodloužení období dostupnosti pomoci maximálně o jeden rok.

3. Finanční pomoc Společenství je k dispozici dva roky ode dne, kdy vstoupí v platnost memorandum o porozumění uvedené v čl. 2 odst. 1. Vyžadují-li to okolnosti, může Komise po konzultaci Hospodářského a finančního výboru a Evropského parlamentu rozhodnout o prodloužení období dostupnosti pomoci maximálně o jeden rok.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že prodloužení této makrofinanční pomoci by se vší pravděpodobností následovalo poté, co dojde k definitivnímu ustálení statutu Kosova, a poté, co proběhne doprovodná konference dárců (od níž se očekává, že podstatně přispěje k makroekonomické budoucnosti Kosova), měl by být Parlament v otázce pokračování této mimořádné pomoci po roce 2007 konzultován.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 odst. 1

1. Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

1. Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem a Evropským parlamentem, podmínky (vypouští se), na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění, které bude předáno Radě a Evropskému parlamentu. Tyto podmínky zahrnují konkrétní cíle v následujících oblastech: lepší transparentnost a větší udržitelnost veřejných financí, zejména pokud jde o provázanost konsolidovaného rozpočtu Kosova ve střednědobém výdajovém rámci a strategii rozvoje a plán Kosova; uplatňování makroekonomických a rozpočtových priorit na základě memoranda o ekonomické a finanční politice, které dne 2. listopadu 2005 odsouhlasil Mezinárodní měnový fond; větší daňová disciplína a kontrola veřejných výdajů, zejména s ohledem na vyšetřování podezření z podvodů a jiných nesrovnalostí v oblasti vnitrostátních a mezinárodních finančních prostředků, na přistupování k těmto jevům a na následný postup; a plné dodržování mezinárodních norem v oblasti demokracie a lidských práv, včetně respektování menšin a základních principů právního řádu. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

Odůvodnění

Zpravodajka se ve svém pozměňovacím návrhu pokouší sloučit pozměňovací návrh 4 pana Joosta Lagendijka, v němž je zdůrazněna podmínka dodržování lidských práv, se svým původním pozměňovacím návrhem 7, který klade důraz na hospodářskou a finanční podmíněnost vyplácení finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 2 odst. 1

1. Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

1. Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění, které bude předáno Radě a Evropskému parlamentu. Tyto podmínky zahrnují konkrétní cíle v následujících oblastech: lepší transparentnost a větší udržitelnost veřejných financí, zejména pokud jde o provázanost konsolidovaného rozpočtu Kosova ve střednědobém výdajovém rámci; uplatňování makroekonomických a rozpočtových priorit na základě memoranda o ekonomické a finanční politice, které dne 2. listopadu 2005 odsouhlasil Mezinárodní měnový fond; větší daňová disciplína a kontrola veřejných výdajů, zejména s ohledem na vyšetřování podezření z podvodů a jiných nesrovnalostí v oblasti vnitrostátních a mezinárodních finančních prostředků, na přistupování k těmto jevům a na následný postup. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

Odůvodnění

Jeden z hlavních bodů kritiky vyjádřené Účetním dvorem v jeho Zvláštní zprávě o makrofinanční pomoci třetím zemím (Úř. věst. C 121/1 ze dne 23. 5. 2002) se týkal nedostatečné transparentnosti a koordinace různých služeb Komise při sjednávání podmínek pro vyplácení makrofinanční pomoci Společenství zemím západního Balkánu a při vyplácení samotném. Je absolutně nezbytné, aby Komise dala Parlamentu k dispozici seznam podmínek sjednaných s kosovskými orgány a aby byly tyto podmínky konkrétně spojeny s krátkodobými prioritami evropského partnerství se Srbskem a Černou Horou včetně Kosova, programu pro rok 2006 na základě usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1244.

Kdyby však do postupu konzultace ohledně stanovení podmínek v memorandu porozumění měl být Evropský parlament plně zapojen, tento postup by se zbytečně zkomplikoval.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 2 odst. 2

Před samotným provádění pomoci Společenství Komise zkontroluje řádný stav kosovských finančních okruhů, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto makrofinanční pomoc Společenství.

Před samotným provádění pomoci Společenství Komise zkontroluje řádný stav kosovských finančních okruhů, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto makrofinanční pomoc Společenství, přičemž vychází z odborných poznatků svých zástupců v Kosovu a jejich možnosti monitorovat situaci.

Odůvodnění

Další z hlavních bodů kritiky vyjádřené Účetním dvorem v jeho Zvláštní zprávě o makrofinanční pomoci třetím zemím se týkal skutečnosti, že Komise před vyplacením finančních prostředků nedostatečně monitorovala situaci a že se příliš spoléhala na informace poskytnuté Světovou bankou a MMF. Očekává se, že na konci vyjednávání o statutu bude postupně omezována činnost prozatímní správní mise OSN (UNMIK) v Kosovu, a určitá část odborných poznatků předána a členů mise UNMIK by tak možná mohla přejít do nově vytvořené delegace ES v Kosovu, která bude pro potřeby Komise monitorovat situaci, což by mohlo zlepšit předávání a časové rozvržení jednotlivých tranší grantu adresátovi.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 2 odst. 3

3. Komise ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem a MMF v pravidelných intervalech ověřuje, zda je hospodářská politika v Kosovu v souladu s cíli této pomoci a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí.

3. Komise ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem a MMF v pravidelných intervalech ověřuje, zda je hospodářská politika v Kosovu v souladu s cíli a podmínkami této pomoci, vymezené v čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1, a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, přičemž vychází z odborných poznatků svých zástupců v Kosovu a jejich možnosti monitorovat situaci.

Odůvodnění

Totéž jako u pozměňovacího návrhu 8.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 odst. 2

2. Druhá a jakákoli další splátka se uvolní na základě uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky a financí uvedených v čl. 2 odst. 1, a to nejdříve tři měsíce poté, co byla uvolněna předchozí splátka.

2. Druhá a jakákoli další splátka se uvolní na základě uspokojivého plnění podmínek v (vypouští se) uvedených v čl. 2 odst. 1, zejména dosažení dostatečného pokroku při plnění cílů stanovených v memorandu porozumění, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1, a to nejdříve tři měsíce poté, co byla uvolněna předchozí splátka.

Odůvodnění

Zpravodajka se ve svém pozměňovacím návrhu pokouší začlenit pozměňovací návrh 5 pana Joosta Lagendijka do svého návrhu zprávy, aby bylo zachován jazyk užívaný v jiných pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrh 13

Článek 4

Pomoc se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[8], a s prováděcími předpisy k tomuto nařízení. Příslušná opatření, která musí Kosovo přijmout za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1. Toto memorandum rovněž upraví otázku kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázku případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem.

Pomoc se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[8], a s prováděcími předpisy k tomuto nařízení. Příslušná opatření, která musí Kosovo přijmout za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1. Aby byla zajištěna větší transparentnost při správě a vyplácení finančních prostředků, toto memorandum rovněž upraví otázku kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázku případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že daná pomoc je využívána řádným způsobem, je zapotřebí větší transparentnosti.

Pozměňovací návrh 14

Článek 4

Pomoc se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a s prováděcími předpisy k tomuto nařízení. Příslušná opatření, která musí Kosovo přijmout za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1. Toto memorandum rovněž upraví otázku kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázku případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem.

Pomoc se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a s prováděcími předpisy k tomuto nařízení. Příslušná opatření, která musí Kosovo přijmout za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1. Toto memorandum rovněž upraví otázku kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázku případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem a nezávislými auditory.

Odůvodnění

Účetní dvůr ve své Zvláštní zprávě o makrofinanční pomoci z roku 2002 také doporučil, aby Komise zaměstnala externí auditory, kteří budou provádět nezávislá externí hodnocení makrofinanční pomoci třetím zemím. Zpravodajka se domnívá, že toto doporučení je velice rozumné.

Pozměňovací návrh 15

Článek 5

Komise alespoň jednou ročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce.

Komise alespoň jednou ročně, a to před datem 15. září, předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce. Tato zpráva konkrétně uvádí vazbu mezi cíli stanovenými v čl. 2 odst. 1, stávajícími hospodářskými a daňovými výsledky Kosova a rozhodnutím Komise uvolnit tranše této pomoci.

Odůvodnění

Aby bylo možné vykonávat demokratický dohled nad poskytováním makrofinanční pomoci třetím zemím, je velmi důležité, aby Parlament získával kvalitní informace o stávajících hospodářských a finančních výsledcích Kosova, o tom, jak Komise tyto výsledky hodnotí, a o důvodech, na základě nichž Komise učiní rozhodnutí uvolnit tranše grantové pomoci adresátovi.

Pozměňovací návrh 16

Článek 5

Komise alespoň jednou ročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce.

Komise alespoň jednou ročně předloží příslušným výborům Evropského parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce.

Odůvodnění

Pravidelně informovány by měly být i příslušné výbory Evropského parlamentu.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Tento návrh byl předán Radě a Parlamentu dne 12. května 2006. Rada dne 6. června 2006 rozhodla konzultovat Parlament na základě článku 308 Smlouvy o ES. Zpravodajka oceňuje, že Komise tento návrh představila v první polovině roku, což dá specializovaným výborům dostatek času na to, aby návrh přezkoumaly, než jej Rada přijme, a umožní to plánované sjednání podmínek v závěrečných měsících roku (aby vyplácení začalo v prosinci roku 2006).

2. Zpravodajka navštívila ve dnech 8.–10. května 2006 Prištinu, aby zhodnotila hospodářské vyhlídky Kosova v kontextu probíhajících jednání o definitivním statutu tohoto území. Během své návštěvy měla možnost setkat se prakticky se všemi klíčovými tvůrci hospodářské politiky v Kosovu. Tato návštěva ji přesvědčila o tom, že je nezbytné a žádoucí, aby Kosovu byla poskytnuta mimořádná makrofinanční pomoc ještě před tím, než bude vyřešena otázka definitivního statutu tohoto území.

3. Zpravodajka navrhuje k textu předloženému Komisí pět základních pozměňovacích návrhů, a to:

· tato mimořádná makrofinanční pomoc by měla doplňovat program CARDS;

· jejím stěžejním cílem by mělo být zacelení mezery ve financování v konsolidovaném rozpočtu Kosova na roky 2006 a 2007;

· podmínečnost spojená s tímto konkrétním grantem by měla být výslovně uvedena v rozhodnutí Rady, spojena s konkrétními srovnávacími standardy a založena na monitorování s pomocí nové delegace ES v Kosovu po konečném rozhodnutí o statutu;

· měli by být zapojeni externí auditoři, aby vykonávali nezávislé hodnocení tohoto konkrétního případu poskytování makrofinanční pomoci; a

· Komise by měla zlepšit podávání zpráv Parlamentu ohledně vlastního uplatňování tohoto nástroje pomoci.

4. Zpravodajka vyzývá kosovské orgány, aby v krátkodobém až střednědobém výhledu dbaly zvláště na následující hospodářská témata:

· Vytvoření pracovních míst pro mladé a co do počtu rychle rostoucí pracovní síly. Snížení současné míry nezaměstnanosti, která činí 44%, a vytvoření pracovních míst pro 30 000 lidí, kteří každoročně vstoupí na trh práce, je pro Kosovo asi nejzásadnější hospodářskou výzvou. Nezaměstnanost má na mladé a nekvalifikované lidi nepřiměřený dopad, což si na území, kde polovina populace je mladší 27 let, žádá dlouhodobou strategii.

· Vytvoření konkurenceschopné průmyslové a vývozní základny v Kosovu. Vyřešení otázky definitivního statutu Kosova bude klíčové k tomu, aby bylo možné přilákat přímé zahraniční investice. Domácí úspory jsou zatím soustředěny v nevýrobních činnostech, což ještě více omezuje přísun investic do soukromého sektoru. Kosovské ministerstvo obchodu a průmyslu nedávno přijalo strategii rozvoje soukromého sektoru, která se zaměřuje na zlepšení přístupu malých podniků k finančním prostředkům tím, že získává přímé zahraniční investice pro podniky v družstevním vlastnictví, zlepšuje správu podniků u společností ve veřejném vlastnictví a zpřísňuje regulační prostředí. V tomto kontextu je obzvláště důležité:

Ø omezit závislost Kosova na vnější pomoci. Kosovský schodek obchodní bilance 1,13 miliard eur v roce 2005 byl financován zejména platbami z kosovské diaspory (15% HDP) a z pomoci od zahraničních dárců (23% HDP).

Ø získat investice (jak zahraniční, tak domácí) pro podniky v družstevním vlastnicví prostřednictvím Agentury pro podporu investic;

Ø investovat do infrastruktury v souladu s acquis communautaire v oblastech měření, standardizace, testování a kvality;

Ø podporovat začlenění opomíjených skupin do hospodářství, např. žen, mladých lidí a menšin;

Ø vytvořit malým podnikům přístup k finančním prostředkům a rozvíjet schopnosti v oblasti finančního výkaznictví, účetnictví a auditu v soukromém sektoru; a

Ø zlepšit správu podniků u společností ve veřejném vlastnictví;

· ponechat si euro. V Kosovu panuje obecná shoda, že užívání eura vytvořilo stabilní peněžní rámec, který je nezbytný k tomu, aby se vyvinul zdravý finanční sektor. Kosovský Bankovní a platební úřad dohlíží na ustavení dynamického finančního sektoru: v Kosovu je v současnosti šest bank (dvě mezinárodní, čtyři místní), deset spořitelních a úvěrových sdružení, dvanáct mikrofinančních institucí a osm pojišťoven. Podle názoru zpravodajky výhody skutečnosti, že Kosovo i nadále bude užívat euro jakožto platidlo, výrazně převáží nad ztrátou nezávislosti v oblasti peněžní politiky.

· restrukturalizovat zadlužení. Tato otázka se týká hlavně rozvržení dluhu z éry bývalé Jugoslávie mezi Srbsko a Kosovo i restrukturalizace zadlužení u Pařížského a Londýnského klubu. Konference dárců spojená s rozhodnutím o definitivním statutu Kosova by měla zajistit, že Kosovo v době, kdy se stane členem mezinárodních finančních institucí, nebude zatíženo nezvládnutelným zadlužením z minulosti.

· opakovat úspěch celního úřadu UNMIK v oblasti daňové správy. Celní úřad UNMIK je celkově vnímám jako jedna z nejprofesionálnějších kosovských institucí: tento úřad vybral 69% příjmů konsolidovaného rozpočtu Kosova na rok 2006, zatímco daňová správa vybrala pouze 21%. Je to převážně proto, že v Kosovu platí jednotný celní poplatek 10% na dovážené zboží, s výjimkou dovozu zemědělských produktů, které jsou od celních poplatků osvobozeny, a že se v Kosovu daň z přidané hodnoty (DPH) vybírá na hranicích. Se zavedením dvoustranných dohod o volném obchodu a s nadcházejícím vstupem Kosova do Středoevropské zóny volného obchodu (CEFTA) se příjmy z celních poplatků Kosovu sníží a význam DPH v rámci vlastních zdrojů se pro Kosovo ještě zvýší. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby Kosovo zlepšilo správu daní třeba tím, že využije know-how a odborné znalosti z celního úřadu UNMIK.

· bojovat s korupcí a přeshraničním zločinem. Zpravodajka vyzývá kosovské orgány, aby plně dodržovaly právní řád a uplatňovaly politiku nulové tolerance vůči korupci a přeshraničnímu zločinu, zejména pašování, padělání a pirátství. Je naprosto zásadní, aby kosovské úřady vytrvaly v úsilí o zřízení protikorupčního úřadu; aby celní úřad UNMIK zvýšil schopnost potírat korupci a přeshraniční zločin, a to zčásti tím, že bude posílen jeho útvar pro vyšetřování trestné činnosti; aby byla zavedena a prosazena legislativa na ochranu práv k duševnímu, průmyslovému a obchodnímu vlastnictví.

· dokončit privatizaci. Kosovská svěřenecká agentura je na dobré cestě, aby do poloviny roku 2006 splnila svůj stanovený cíl privatizovat 90% celkové hodnoty svého majetku a 50% podniků v družstevním vlastnictví. Do dnešního dne bylo nabídnuto přibližně 240 nových společností, z toho 163 podniků v družstevním vlastnictví, přičemž celkové příjmy z privatizace činí 230 milionů eur, které byly uloženy do svěřeneckého fondu spravovaného Bankovním a platebním úřadem pro období po ustavení statutu.

·  Zpravodajka je přesvědčena, že Kosovská svěřenecká agentura by měla v období po získání statutu pokračovat s místními členy představenstva, zatímco výbory pro likvidaci by měly mít zahraniční členy. Je nezbytně nutné, aby se na procesu přidělování zakázek a na určování vhodných podniků v družstevním vlastnictví v okrajových oblastech, jako např. Mitrovica, rovnocenným způsobem podíleli etničtí Srbové.

· vypořádat se s majetkovými nároky. Zpravodajka vítá, že byla nedávno zřízena Kosovská agentura pro správu majetku, jejímž mandátem je vypořádat se s majetkovými nároky v oblasti zemědělství a obchodu, které vyplývají z ozbrojeného konfliktu na konci 90. let. Kosovská agentura pro správu majetku musí pracovat etnicky nestranným způsobem, jako to v minulosti dokázala Kosovská svěřenecká agentura, k čemuž je nezbytný přístup do katastrů v Kosovu i Srbsku. Vyřešení majetkových nároků v regionu Mitrovica je nejvyšší prioritou, neboť 27% veškerých nároků bylo do dnešní doby vykázáno v tomto regionu.

· restrukturalizovat společnost Korporata Energjetike e Kosoves (KEK). Zatímco registrace společností ve veřejném vlastnictví je v pokročilé fázi, více usilí by mělo být vyvinuto u restrukturalizace elektrárenské společnosti KEK. Nepravidelné dodávky energie jsou jednou z největších překážek růstu soukromého sektoru a značnou měrou odrazují zahraniční investory. V roce 2005 byla KEK rozdělena na KEK (společnost odpovědnou za výrobu, distribuci a dodávky energie) a Transko (přenos a expedice). KEK utrpěla desetiletími nedostatečných investic a musí zlepšit výběr svých tržeb prostřednictvím systému odpojování neprioritních obvodů, neboť v současnosti jí je hrazena pouze třetina elektřiny, kterou dodává. Bude třeba přibližně 754 milionů eur, aby do roku 2010 bylo dosaženo finanční udržitelnosti. Restrukturalizace společnosti KEK by měla zůstat v kontextu nadcházející konference dárců hlavní prioritou a zahraniční investoři by se měli dovědět o možnostech, které skýtá energetické odvětví Kosova. Úřady by také měly začít realizovat závazky, které byly učiněny v rámci Smlouvy o Energetickém společenství, která nedávno vstoupila v platnost.

· investovat do těžby lignitu a rudy. Kosovo má rozsáhlé zásoby lignitu (vedle zinku, olova a feroniklu), jež by mohlo využít k produkci dalších 4000 MW elektřiny. Těžba rudy je v Kosovu na téže úrovni, jak ukazuje nedávno uskutečněný prodej společnosti Ferronikeli do zahraničí a úsilí o vybudování těžebního komplexu Trepce. Zpravodajka plně podporuje strategii kosovských úřadů učinit ze zdrojů lignitu prostředek dlouhodobého hospodářského rozvoje.

· vynaložit více na vzdělání. Střednědobý výdajový rámec, který stanovuje priority kosovských orgánů v oblasti kapitálových investic v letech 2006–2008, přiděluje nepřiměřeně vyšší částku programům zaměřeným na veřejné investice v oblasti energie, těžby, obchodu a průmyslu, než získává oblast vzdělání, zdraví a sociálních výdajů. S MMF bylo také podepsáno prohlášení o záměru, které kosovké orgány zavazuje, aby dodržovaly každoroční schodek rozpočtu 3% a zmrazily růst reálných výdajů na 0,5%. Zpravodajka je přesvědčena, že pokud kosovské orgány chtějí vyřešit problém nezaměstnanosti u mladé populace, mělo by na vzdělání a odbornou přípravu být přiděleno víc finančních prostředků.

· snížit chudobu. V současnosti žije přibližně 37% populace v chudobě a 15% v extrémní chudobě. Zpravodajka plně podporuje doporučení Světové banky, aby zmírnění chudoby bylo začleněno do strategie rozvoje Kosova, která má být letos dokončena, a že by se tento cíl měl odrážet i ve změně priorit střednědobého výdajového rámce.

· zavést dvoustranné dohody o volném obchodu. Vývoz Kosova v hodnotě 50 milionů eur pokryl v roce 2005 pouze přibližně 4,2% dovozu, který činil 1,18 miliard. I přes obrovský schodek obchodní bilance je Kosovo na správné cestě, pokud jde o liberalizaci obchodu se sousedními zeměmi a s EU: Kosovo má dvoustranné dohody o volném obchodu s Albánií, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Bosnou a Hercegovinou; pokračuje ve volném obchodu se Srbskem a Černou Horou; a využívá autonomních obchodních preferencí EU. Je zcela zásadní, aby Kosovo zavedlo dvoustranné dohody o volném obchodu se sousedními zeměmi.

· dohodnout se na ambiciózní podobě CEFTA. Představitelé vlád zemí západního Balkánu podepsali dne 6. dubna 2006 Společné prohlášení, v němž požadují modernizaci Středoevropské zóny volného obchodu tím, že oboustranné obchodní úlevy se rozšíří na všechny partnery; že do dohody budou začleněna otázky pravidel hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany duševního vlastnictví, obchodu se službami, mechanismu urovnávání sporů na regionální úrovni a zřízení zóny diagonální kumulace původu mezi EU a zeměmi západního Balkánu. Je zcela zásadní, aby se Kosovo aktivně podílelo na probíhajících jednáních s CEFTA, neboť tato dohoda umožní tomuto území volný přístup na regionální trhy.

· snížit netarifní omezení na regionální úrovni. Nevyřešený statut Kosova představuje hlavní netarifní omezení obchodu, neboť cestovní dokumenty UNMIK a kosovské registrační značky často nejsou v sousedních zemích uznávány. Kosovo i nadále působit pod záštitou pracovní skupiny o obchodu v rámci Paktu stability, aby bylo dosaženo dalšího pokroku při odstraňování netarifních omezení u sousedních zemí. Zpravodajka se též domnívá, že by občanům Kosova měla být zmírněna vízová povinnost, aby byla omezena izolace Kosovanů v rámci tohoto regionu a od Evropské unie.

· přizpůsobit se standardům EU. Co se týče schopnosti Kosova vyvážet do EU, je zcela zásadní, aby hospodářské subjekty zvýšily kvalitu svých produktů, a byly tak schopny plnit normy a bezpečnostní požadavky EU. V oblasti zemědělského obchodu je nezbytné, aby kosovské orgány nadále sjednocovaly legislativu s veterinárními a fytosanitárními normami EU s cílem zajistit výrobcům přístup na trhy EU. Vítanou událostí je nedávné založení Kosovského standardizačního úřadu, ale je třeba i nadále vyvíjet úsilí v oblasti měření, standardizace, testování, zajišťování jakosti, certifikace a akreditace.

(CNS)

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (12.9.2006)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu
(KOM(2006)0207 – C6‑0171/2006 –2006/0068 (CNS))

Navrhovatel(*): Joost Lagendijk (*) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 9

(9) Přestože se hospodářská činnost po konfliktu obnovila, úroveň hospodářského rozvoje Kosova je nízká. Kosovo není schopno získávat úvěry na domácích ani na mezinárodních trzích a kvůli svému současnému statusu nemá nárok na členství v mezinárodních finančních institucích. Nemůže proto využívat pomoc v podobě úvěrů spojených s jejich programy.

(9) Přestože se hospodářská činnost po konfliktu obnovila, úroveň hospodářského rozvoje Kosova je nízká. Kosovo není schopno získávat úvěry na domácích ani na mezinárodních trzích a kvůli svému současnému statusu nemá nárok na členství v mezinárodních finančních institucích. Nemůže proto využívat pomoc v podobě úvěrů spojených s jejich programy. V důsledku znevýhodnění souvisejícího se skutečností, že Kosovo nemá mezinárodní status, je třeba, aby Evropská unie pokračovala v poskytování finanční podpory.

Odůvodnění

Skutečnost, že Kosovo nemá mezinárodní status, nepochybně představuje hlavní znevýhodnění tohoto regionu, který není schopen získat úvěr od mezinárodních finančních organizací, aby pokryl neplánované rozpočtové výdaje. Mezinárodní společenství a zejména Evropská unie by měly do tohoto problému vstoupit a zmírnit jej.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 11a (nový)

 

(11a) Finanční pomoc Kosovu by však měla být podmíněna tím, že bude za pomoci mezinárodních finančních institucí vytvořen komplexní a reálný plán dlouhodobého hospodářského rozvoje, že budou plně dodržovány mezinárodní normy v oblasti demokracie a lidských práv, včetně respektování menšin, a základní principy právního řádu, a tím, že bude vypracována řádně podložená protikorupční strategie.

Odůvodnění

Zpravodaj je přesvědčen, že EU by měla na kosovské orgány uplatňovat větší vliv, aby prosadila lepší dodržování mezinárodních demokratických norem a lidských práv a zajistila, že mezinárodní pomoc je využívána k dosažení a podpoře dlouhodobého hospodářského rozvoje Kosova. Měl by být kladen odpor určitému uspokojení, které zřejmě v Kosovu panuje, zejména s ohledem na budoucí status tohoto regionu, což mnozí považují za otázku, která není spojena se zaváděním standardů OSN, a zejména nezávisle na skutečném pokroku v oblasti dodržování práv menšin.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 13

(13) Tato finanční podpora by nebyla poskytnuta, dokud by nebylo ověřeno, že lze uspokojivě plnit finanční a ekonomické podmínky dohodnuté s kosovskými orgány po schválení tohoto rozhodnutí Rady.

(13) Tato finanční podpora by nebyla poskytnuta, dokud by nebylo ověřeno, že lze uspokojivě plnit (vypouští se) podmínky dohodnuté s kosovskými orgány po schválení tohoto rozhodnutí Rady. Za tímto účelem by Komise měla stanovit jasná měřítka pro dodržování výše uvedených požadavků. Na základě skutečného pokroku při dodržování těchto měřítek by byly vypláceny následné splátky.

Odůvodnění

Kritéria podmiňující finanční podporu Společenství Kosovu by neměla být čistě finanční a hospodářská, ale měla by pokrývat oblasti popsané v pozměňovacím návrhu k bodu odůvodnění 11a. Měla by též být spojena s jasnými měřítky, na jejichž základě by měla Komise hodnotit práci kosovských orgánů.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 2 odst. 1

1. Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

1. Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky (vypouští se), na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2. Budou zahrnovat komplexní a reálný plán dlouhodobého hospodářského rozvoje, plné dodržování mezinárodních norem v oblasti demokracie a lidských práv, včetně respektování menšin, a základních principů právního řádu, a řádně podloženou protikorupční strategii.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k bodu odůvodnění 11a (nový).

Pozměňovací návrh 5

Čl. 3 odst. 2

2. Druhá a jakákoli další splátka se uvolní na základě uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky a financí uvedených v čl. 2 odst. 1, a to nejdříve tři měsíce poté, co byla uvolněna předchozí splátka.

2. Druhá a jakákoli další splátka se uvolní na základě uspokojivého plnění podmínek (vypouští se) uvedených v čl. 2 odst. 1, a to nejdříve tři měsíce poté, co byla uvolněna předchozí splátka. Takovéto plnění bude hodnoceno na základě měřítek stanovených v memorandu o porozumění v čl. 2 odst. 1.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 6

Článek 5

Komise alespoň jednou ročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce.

 

Komise alespoň jednou ročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce. Zpráva bude výslovně uvádět měřítka, o nichž se pojednává v čl. 3 odst. 2.

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k bodu odůvodnění 13.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

Referenční údaje

KOM(2006)0207 – C6–171/2006 – 2006/0068(CNS)

Příslušný výbor

INTA

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

AFET
15.6.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

6.7.2006

Navrhovatel
  Datum jmenování

Joost Lagendijk

30.5.2006

Projednání ve výboru

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Datum přijetí

12.9.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

43

 

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Paul Marie Coûteaux, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Irena Belohorská, Proinsias De Rossa, Alexandra Dobolyi, Lilli Gruber, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Kyriacos Triantaphyllides

(CNS)

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (13. 9. 2006)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu
(KOM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS))

Navrhovatel: Janusz Lewandowski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je poskytnutí makrofinanční pomoci Kosovu ve výši 50 milionů EUR.

Pro makrofinanční pomoc neexistuje žádný finanční „nástroj“. Každý program je vytvořen individuálně na základě právních předpisů, které vychází z článku 308 Smlouvy o ES, prostřednictvím rozhodnutí Rady. Své stanovisko vyjadřuje také Parlament.

Navrhovatel se domnívá, že je vhodné upozornit na dvě věci. Zaprvé, tato pomoc by byla financována z položek závazků rozpočtu na rok 2006. Nicméně v současné době (červenec 2006) je pro účely makrofinanční pomoci možno čerpat pouze 37 milionů EUR. Z toho důvodu je třeba upřesnit, že by dohoda o grantu, která bude podepsána s kosovskými orgány na rok 2006, měla být přirozeně kryta z dostupných položek závazků rozpočtu na rok 2006.

V případě nutnosti by bylo možno podepsat druhou dohodu o grantu (jak potvrdila Komise ve vysvětlujícím prohlášení), která by byla kryta z rozpočtu na rok 2007.

Je možné, že Komise navrhne převod v druhé části roku 2006, aby tak posílila příslušnou položku. Případné schválení by umožnilo podepsání jediné dohody v roce 2006 (která by byla kryta z posílených závazků rozpočtu na rok 2006), avšak výsledek převodu nelze zaručit.

Zadruhé, čl. 1 odst. 3 návrhu zmiňuje, že finanční pomoc Společenství je poskytována dva roky. Stejný odstavec zároveň navrhuje, aby měla Komise možnost pouze po konzultaci Rady prostřednictvím postupu komitologie rozhodnout o prodloužení období dostupnosti pomoci o jeden rok (na nejvýše tříleté období). Tento postup se však zdá být nepřijatelný a není v souladu s předchozími rozhodnutími o makroekonomické pomoci. Pokud by si Komise přála prodloužit toto období, může stejně jako v minulosti předložit návrh na prodloužení rozhodnutí o jeden rok.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 1 odst. 1

1. Společenství poskytne Kosovu mimořádnou finanční pomoc v podobě grantu ve výši až 50 milionů EUR s cílem zmírnit jeho nepříznivou finanční situaci, podpořit rozvoj zdravého ekonomického a fiskálního rámce, usnadnit další fungování a zlepšování základních administrativních funkcí a pomoci se řešením potřeb v oblasti veřejných investic.

 

1. Společenství poskytne Kosovu mimořádnou finanční pomoc v podobě grantů ve výši až 50 milionů EUR s cílem zmírnit jeho nepříznivou finanční situaci, podpořit rozvoj zdravého ekonomického a fiskálního rámce, usnadnit další fungování a zlepšování základních administrativních funkcí a pomoci se řešením potřeb v oblasti veřejných investic.

Odůvodnění

K financování grantu ve výši 50 milionů EUR nejsou v odpovídající rozpočtové položce k dispozici potřebné položky závazků. Z toho důvodu by mohlo být za účelem vyplacení konečné částky nutné podepsat druhou dohodu o grantu (která by byla financována z prostředků závazků rozpočtu na rok 2007).

Pozměňovací návrh 2

Čl. 1 odst. 3

3. Finanční pomoc Společenství je k dispozici dva roky ode dne, kdy vstoupí v platnost memorandum o porozumění uvedené v čl. 2 odst. 1. Vyžadují-li to okolnosti, může Komise po konzultaci Hospodářského a finančního výboru rozhodnout o prodloužení období dostupnosti pomoci maximálně o jeden rok.

 

vypouští se

Odůvodnění

V minulosti záviselo období dostupnosti vždy na platnosti právního základu (tohoto rozhodnutí). Pokud chce Komise prodloužit toto období ze dvou let na tři roky, může předložit návrh na prodloužení právního základu o jeden rok. Možnost, že by toto rozhodnutí bylo přijato na základě postupu komitologie, se nejeví jako vhodná. Délku trvání tohoto rozhodnutí zavádí pozměňovací návrh 3.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 6 odst. 1a (nový)

 

Rozhodnutí se vztahuje na období dvou let od tohoto data.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 2.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

Referenční údaje

KOM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS))

Příslušný výbor

INTA

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG
15.6.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Janusz Lewandowski

5.7.2006

Předchozí navrhovatel(ka)

 

Projednání ve výboru

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Datum přijetí

12.9.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

Referenční údaje

KOM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

6.6.2006

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

INTA
15.6.2006

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.6.2006

AFET
15.6.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání

AFET

6.7.2006

 

 

 

 

Zpravodajka

Datum jmenování

Erika Mann

30.5.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

19.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Datum schválení

12.9.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Margrietus van den Berg, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels, Maria Martens, Antolín Sánchez Presedo, Mauro Zani

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Filip Kaczmarek

Datum předložení

19.9.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...