ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o některých aspektech leteckých služeb

20. 9. 2006 - (KOM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS)) - *

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Paolo Costa

Postup : 2005/0113(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0294/2006
Předložené texty :
A6-0294/2006
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o některých aspektech leteckých služeb

(KOM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2005)0267)[1],

–   s ohledem na čl. 80 odst. 2 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec první větu Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0226/2005),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0294/2006),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Nového Zélandu.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách, jejich přílohami a jinými souvisejícími dvoustrannými či vícestrannými ujednáními.

Na základě rozsudků Soudního dvora Evropských společenství ve věcech C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98 má Společenství v otázce různých aspektů externího letectví výlučnou pravomoc. Soudní dvůr rovněž upřesnil právo leteckých dopravců Společenství užívat výhod práva usazování ve Společenství, včetně práva na nediskriminační přístup k trhu.

Tradičními doložkami o určování ve dvoustranných dohodách členských států o leteckých službách se porušují právní předpisy Společenství. Tyto doložky umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit nebo pozastavit povolení nebo schválení leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není však významným dílem ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků, a ani nepodléhá jejich účinné kontrole. Tato skutečnost byla shledána jako diskriminační vůči dopravcům Společenství, kteří jsou usazeni na území určitého členského státu, avšak které vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států. To je v rozporu s článkem 43 Smlouvy, který státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili svou svobodu usazování, zaručuje, že s nimi bude v jiném členském státě zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky tohoto členského státu.

Na základě rozsudků Soudního dvora Rada v červnu 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství[1].

V souladu s mechanismy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila tato jednání, Komise vyjednala s Novým Zélandem dohodu, která nahrazuje některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi členskými státy a Novým Zélandem o leteckých službách. Rada tuto dohodu přijala v podobě rozhodnutí Rady.

Článek 2 dohody nahrazuje tradiční doložky o určování doložkou Společenství o určování, která povoluje určení jakéhokoli dopravce Společenství za stejných stanovených podmínek.

Článek 4 se zabývá zdaněním leteckých pohonných hmot, záležitostí, která byla harmonizována směrnicí Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, zejména čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice.

Článek 5 dohody se zabývá otázkou tarifů.

Dohody vyjednané Komisí by měly být podepsány a prozatímně uplatňovány. Navržené rozhodnutí Rady přiznává předsedovi Rady pravomoc určit osobu nebo osoby oprávněné k prozatímnímu podpisu výše uvedené dohody jménem Společenství, a to do okamžiku, než tato dohoda po ukončení všech nezbytných postupů vstoupí v platnost.

Parlament je oprávněn předložit své stanovisko k této dohodě v rámci postupu konzultace v souladu s článkem 83 nazvaným „Mezinárodní dohody“, odstavcem 7, v němž se uvádí:

„Parlament zaujme stanovisko nebo vysloví svůj souhlas ve věci uzavření, prodloužení platnosti nebo změny mezinárodní dohody nebo finančního protokolu uzavřeného Evropským společenstvím jediným hlasováním, a to většinou odevzdaných hlasů; k textu dohody nebo protokolu nelze předkládat pozměňovací návrhy.“

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch zaujal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

  • [1]  Rozhodnutí Rady 11323/03 ze dne 5. června 2003 (vyhrazený dokument)

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o některých aspektech leteckých služeb

Referenční údaje

KOM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

6.7.2005

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

TRAN
7.7.2005

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj             

Datum jmenování

Paolo Costa
29.8.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

Čl. 43 odst. 1 / čl. 43 odst. 2

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem –datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace EP s Výborem regionů –

datum rozhodnutí na zasedání

 

Projednání ve výboru

13.9.2006

 

 

 

 

Datum přijetí

13.9.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Brian Simpson

Datum předložení

20.9.2006

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...