RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

20.9.2006 - (KOM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS)) - *

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Paolo Costa

Menetlus : 2005/0113(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0294/2006
Esitatud tekstid :
A6-0294/2006
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(KOM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0267)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0226/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0294/2005),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Uus-Meremaa valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  ELTs seni avaldamata

SELETUSKIRI

Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi rahvusvahelisi lennundussuhteid on tavapäraselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute, nende lisade ja muude seonduvate kahe- või mitmepoolsete lepingutega.

Lähtuvalt Euroopa Ühenduste Kohtu otsustest kohtuasjades C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98 on ühendusel mitmetes välislennunduse küsimustes ainupädevus. Kohus selgitas ka, et ühenduse lennuettevõtetel on õigus kasutada asutamisõigust, sealhulgas diskrimineerimiseta turulepääsu õigust ühenduses.

Liikmesriikide kahepoolsete lennunduslepingute tavapärased määramissätted on vastuolus ühenduse õigusaktidega. Need võimaldavad kolmandal riigil mõne liikmesriigi määratud lennuettevõttele tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, need tühistada või nende kehtivuse peatada, kui selle ettevõtte oluline osalus või tegelik kontroll ei kuulu kõnealusele liikmesriigile või selle kodanikele. Seda on peetud diskrimineerivaks nende ühenduse lennuettevõtete suhtes, mis on asutatud ühe liikmesriigi territooriumil, kuid mida omavad ja kontrollivad teiste liikmesriikide kodanikud. See on vastuolus asutamislepingu artikliga 43, millega garanteeritakse asutamisvabadust kasutanud liikmesriikide kodanikele asukohaliikmesriigis selle liikmesriigi kodanikega samaväärne kohtlemine.

Pärast Euroopa Kohtu otsuseid volitas nõukogu 2003. aasta juunis komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lepingute mõningate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga.[1]

Vastavalt mehhanismidele ja suunistele, mis on esitatud komisjoni läbirääkimisi alustama volitava nõukogu otsuse lisas, pidas komisjon Uus-Meremaaga läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks, millega asendatakse liikmesriikide ja Uus-Meremaa vaheliste kehtivate kahepoolsete lennunduslepingute teatavad sätted. Nõukogu võttis nimetatud lepingu vastu nõukogu otsuse kujul.

Lepingu artikliga 2 asendatakse tavapärased määramissätted ühenduse määramissättega, mis võimaldab kõigi ühenduse lennuettevõtete määramist ühesuguste kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artiklis 4 käsitletakse lennukikütuse maksustamist, milline küsimus on ühtlustatud nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektri maksustamise ühenduse raamistik, ja eriti selle artikli 14 lõikega 2.

Lepingu artiklis 5 käsitletakse tariifide küsimust.

Lepingud, mille osas komisjon on läbi rääkinud, tuleks alla kirjutada ja neid ajutiselt kohaldada. Kavandatud nõukogu otsus annab nõukogu eesistujale volitused määrata isik või isikud, kes on volitatud eelnimetatud lepingule ühenduse nimel ajutiseks kohaldamiseks alla kirjutama, kuni see jõustub pärast vajalike menetluste lõpuleviimist.

Euroopa Parlamendil on õigus esitada käesoleva lepingu kohta arvamus nõuandemenetluse kohaselt, nagu on sätestatud kodukorra artikli 83 (Rahvusvahelised lepingud) lõikes 7:

"Parlament esitab oma arvamuse või annab oma nõusoleku Euroopa Ühenduse poolt rahvusvahelise lepingu või finantsprotokolli sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta. Otsus võetakse vastu ühel hääletusel antud häälte enamusega; lepingu või protokolli teksti suhtes muudatusettepanekuid ei tehta."

Ülalnimetatu alusel teeb raportöör transpordi- ja turismikomisjonile ettepaneku käesoleva lepingu sõlmimist toetada.

  • [1]  Nõukogu 5. juuni 2003. aasta otsus 11323/03 (piiratud juurdepääsuga dokument)

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

Viited

KOM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

6.7.2005

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

TRAN
7.7.2005

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Paolo Costa
29.8.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev  otsuse kuupäev

art 43 lg 1/ art 43 lg 2

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

 

 

Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

 

 

 

Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Konsulteerimine Regioonide Komiteega – istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Arutamine parlamendikomisjonis

13.9.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.9.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zsolt László Becsey, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Brian Simpson

Esitamise kuupäev

20.9.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...