JELENTÉS az Európai Közösség és Új-Zéland között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

20.9.2006 - (COM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS)) - *

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Paolo Costa

Eljárás : 2005/0113(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0294/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0294/2006
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és Új-Zéland között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0267[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0226/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0294/2005),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Új-Zéland kormányának és parlamentjének.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

A tagállamok és harmadik országok közötti nemzetközi légiforgalmi kapcsolatokat hagyományosan a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások, azok mellékletei valamint más két- vagy többoldalú rendelkezések szabályozták.

Az Európai Közösségek Bírósága C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 és a C-476/98 ügyben hozott ítéleteit követően a Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a külső légi közlekedés különböző vetületei tekintetében. Az Európai Bíróság egyértelművé tette a közösségi légi fuvarozók jogát a Közösség területén való letelepedéshez, beleértve a megkülönböztetéstől mentes piacra jutást.

A tagállamok kétoldalú légi szolgáltatási megállapodásaiban található hagyományos kijelölési záradékok megsértik a közösségi jogot. Lehetővé teszik harmadik országok szármára, hogy elutasítsák, visszavonják vagy felfüggesszék egy tagállam által kijelölt, de nem az adott tagállam, vagy annak állampolgárainak tulajdonában álló légi fuvarozó engedélyét. Megállapításra került, hogy ez hátrányos megkülönböztetést jelent a tagállamok területén letelepedett, más tagállam állampolgárainak ellenőrzése alatt álló közösségi fuvarozókkal szemben. Ez ellentétes a Szerződés 43. cikkével, ami a fogadó tagállamban annak állampolgáraival azonos elbánást biztosít a letelepedési jogot gyakoroló más tagállamok állampolgárai számára;

A Tanács az Európai Bíróság ítélkezését követően 2003 júniusában felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat harmadik országokkal a hatályos kétoldalú magállapodások közösségi megállapodásokkal történő felváltására.[1]

A Bizottság a tárgyalások megindítását engedélyező tanácsi határozat mellékletében található mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban megállapodást dolgozott ki Új-Zélannddal, amely felváltja a tagállamok és Új-Zéland közötti hatályos kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások egyes rendelkezéseit. A Tanács ezen megállapodást egy tanácsi határozat formájában fogadta el.

A megállapodás 2. cikke a hagyományos kijelölési záradékot egy közösségi kijelölési záradékkal váltja fel, amely azonos feltételek mellett teszi lehetővé a közösségi fuvarozók kijelölését.

A 4. cikk a repülőgép-üzemanyagok adóztatásával foglakozik, amelyet az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv és különösen a 14. cikkének (2) bekezdése harmonizált.

A megállapodás 5. cikke a tarifák kérdését rendezi.

A Bizottság által tárgyalt megállapodást alá kell írni, és ideiglenesen alkalmazni kell. A tanácsi határozatra irányuló javaslat felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a szükséges eljárások lezárását követően a hatályba lépésig ideiglenes alapon jelölje ki a közösség nevében a fent említett megállapodás aláírására jogosult személyt vagy személyeket.

A konzultációs eljárásban a Parlamentnek jogában áll véleményt alkotni erről a megállapodásról, a nemzetközi megállapodásokról szóló 83. cikk (7) bekezdése értelmében, amely a következőket mondja ki:

„A Parlament az Európai Közösség által kötött nemzetközi megállapodás vagy pénzügyi jegyzőkönyv megkötéséről, megújításáról vagy módosításáról egyetlen szavazás során, a leadott szavazatok többsége alapján nyilvánít véleményt vagy adja hozzájárulását; a megállapodás vagy a jegyzőkönyv szövegéhez módosítás nem fogadható el.”

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás aláírásához.

  • [1]  A 2003. június 5-i 11323/03. számú tanácsi határozat (korlátozott hozzáférés)

ELJÁRÁS

Cím

az Európai Közösség és Új-Zéland között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

6.7.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN
7.7.2005

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Paolo Costa
29.8.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

43. cikk (1) bekezdése / 43. cikk (2) bekezdése

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal - plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával - a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

13.9.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

0.0.0000

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zsolt László Becsey, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Brian Simpson

Benyújtás dátuma

20.9.2006

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...