Pranešimas - A6-0294/2006Pranešimas
A6-0294/2006

PRANEŠIMAS 

20.9.2006 - dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo
(COM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS))
 - *

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Paolo Costa

Procedūra : 2005/0113(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0294/2006
Pateikti tekstai :
A6-0294/2006
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2005)0267 – C6‑0226/2005 – 2005/0113(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2005)0267)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0226/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0294/2006),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Naujosios Zelandijos parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarptautiniai valstybių narių ir trečiųjų šalių santykiai aviacijos srityje tradiciškai reguliuojami valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliais susitarimais dėl oro susisiekimo paslaugų, šių susitarimų priedais ir kitais su jais susijusiais dvišaliais arba daugiašaliais susitarimais.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismui priėmus sprendimus bylose C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ir C-476/98, Bendrija turi išimtinę kompetenciją įvairiais išorinių oro susisiekimo santykių aspektais. Be to, Teismas išaiškino Bendrijos oro vežėjų teisę pasinaudoti steigimosi Bendrijoje teise, įskaitant teise į nediskriminuojamą patekimą į rinką.

Tradiciniai oro vežėjų paskyrimų straipsniai valstybių narių oro susisiekimo paslaugų susitarimuose pažeidžia Bendrijos teisę. Pagal šias sąlygas trečioji šalis gali atmesti, atšaukti arba sustabdyti oro vežėjo, kuris yra paskirtas valstybės narės, tačiau iš esmės nepriklauso tai valstybei narei arba jos piliečiams ir nėra jų veiksmingai kontroliuojamas, leidimus arba įgaliojimus. Paaiškėjo, jog taip yra diskriminuojami Bendrijos vežėjai, įsteigti vienoje valstybėje narėje, tačiau priklausantys kitų valstybių narių piliečiams ir jų valdomi. Tai prieštarauja Sutarties 43 straipsniui, pagal kurį įsisteigimo laisve pasinaudoję valstybių narių piliečiai valstybėje narėje, kurioje jie įsisteigė, turi būti traktuojami taip pat kaip ir tos valstybės narės piliečiai.

Teisingumo Teismui priėmus sprendimus, 2003 m. birželio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl kai kurių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimu.[1]

Vadovaudamasi Tarybos sprendimo, įgaliojančio Komisiją pradėti tas derybas, priede nurodytais mechanizmais ir direktyvomis, Komisija derybomis suderino susitarimą su Naująja Zelandija, kuriuo pakeičiamos kai kurios esamų valstybių narių ir Naujosios Zelandijos dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos. Šį susitarimą Taryba patvirtino Tarybos sprendimu.

Susitarimo 2 straipsnis keičia tradicinius paskyrimų straipsnius Bendrijos paskyrimų straipsniu, leidžiančiu visiems Bendrijos oro vežėjams naudotis įsisteigimo teise.

4 straipsnyje apibrėžiamas aviacinių degalų apmokestinimas, kuris buvo suderintas Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičiančia Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, ypač jos 14 straipsnio 2 dalimi.

Susitarimo 5 straipsnyje aptarimas tarifų klausimas.

Komisijos suderintus susitarimus reikia pasirašyti ir preliminariai taikyti. Siūlomu Tarybos sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį arba asmenis, turinčius kompetenciją Bendrijos vardu pasirašyti minėtąjį susitarimą pereinamajam laikotarpiui, kol jis įsigalios atlikus reikiamas procedūras.

Taikant konsultavimosi procedūrą Parlamentas turi teisę pareikšti nuomonę dėl šio susitarimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnio „Tarptautiniai susitarimai“ 7 dalį, kurioje teigiama:

„Parlamentas teikia nuomonę arba duoda pritarimą dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo arba dėl Europos Bendrijų sudaryto finansinio protokolo vienu balsavimu balsavusiųjų dauguma. Susitarimo ar protokolo teksto pakeitimai nepriimami.“

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, pranešėjas mano, kad Transporto ir turizmo komitetas turėtų pareikšti palankią nuomonę dėl šio susitarimo sudarymo.

  • [1]  2003 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas 11323/03 (riboto naudojimo dokumentas).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo

Nuorodos

COM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

6.7.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
7.7.2005

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Sprendimo priėmimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)
  Paskyrimo data

Paolo Costa
29.8.2005

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

        Sprendimo priėmimo data

Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis / 43 straipsnio 2 dalis

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Numatytų lėšų keitimas

  BUDG nuomonės pareiškimo data

 

 

 

EP konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

EP konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Svarstymas komitete

13.9.2006

 

 

 

 

Priėmimo data

13.9.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zsolt László Becsey, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Brian Simpson

Pateikimo data

20.9.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...