SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb

20.9.2006 - (KOM(2005)0267 – C6‑0226/2005 –2005/0113 (CNS)) - *

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Paolo Costa

Postup : 2005/0113(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0294/2006
Predkladané texty :
A6-0294/2006
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb

(KOM(2005)0267 – C6‑0226/2005 –2005/0113 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM (2005)0267)[1],

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0226/2005),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0294/2005),

1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Nového Zélandu.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Medzinárodné letecké vzťahy medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične riadili dvojstrannými dohodami o leteckých službách medzi členskými krajinami a tretími krajinami, ich prílohami a ďalšími súvisiacimi dvojstrannými či multilaterálnymi dohodami.

Na základe rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v prípadoch C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98 má Spoločenstvo výhradnú právomoc týkajúcu sa rozličných aspektov vonkajšej politiky v oblasti letectva. Súdny dvor zároveň objasnil právo leteckých dopravcov Spoločenstva na výhody z práva usadiť sa v rámci Spoločenstva vrátane práva na nediskriminačný prístup k trhu.

Tradičné ustanovenia o určení v dvojstranných dohodách o leteckých službách členských štátov porušujú právny poriadok Spoločenstva. Tretie krajiny na ich základe môžu zamietnuť, stiahnuť či pozastaviť povolenia či autorizácie leteckého dopravcu, ktorého navrhol členský štát, ale ktorého členský štát alebo jeho štátni príslušníci v podstate nevlastnia ani skutočne neriadia. Toto sa považovalo za základ diskriminácie voči dopravcom Spoločenstva usadených na území členského štáty, ktorých však vlastnili a riadili štátni príslušníci iných členských štátov. To je v rozpore s článkom 43 zmluvy, ktorý štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí uplatnili slobodu usadiť sa, zaručuje rovnaké zaobchádzanie v hostiteľskom členskom štáte, ako je dohodnuté pre štátnych príslušníkov tohto členského štátu.

Rada na základe rozhodnutí Súdneho dvora v júni 2003 splnomocnila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení niektorých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.[1]

Komisia v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe rozhodnutia Rady, splnomocňujúceho Komisiu začať tieto rokovania, skončila rokovania o dohode s Novým Zélandom, ktorá nahrádza niektoré ustanovenia existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých službách medzi členskými štátmi a Novým Zélandom. Rada schválila túto dohodu vo forme rozhodnutia Rady.

Článok 2 dohody nahrádza tradičné ustanovenia o určení ustanovením Spoločenstva o určení, umožňujúcim určenie každého dopravcu Spoločenstva za rovnakých stanovených podmienok.

Článok 4 sa zaoberá zdaňovaním leteckého paliva, problematikou, ktorú zharmonizovala smernica Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, najmä jej článok 14 ods. 2.

Článok 5 dohody sa venuje otázke taríf.

Dohody, o ktorých rokovala Komisia, by sa mali podpísať a dočasne uplatňovať. Navrhované rozhodnutie Rady splnomocňuje predsedu Rady na určenie kompetentnej osoby alebo kompetentných osôb, aby v mene Spoločenstva podpísali uvedenú dohodu na dočasnom základe, pokým nenadobudne platnosť po skončení všetkých potrebných postupov.

Parlament je oprávnený predložiť svoje stanovisko k tejto dohode v rámci konzultačného postupu v súlade s odsekom 7 článku 83 s názvom Medzinárodné dohody, ktorý znie takto:

„Parlament vydá stanovisko alebo vysloví súhlas s uzavretím, obnovením alebo zmenou či doplnením medzinárodnej dohody alebo finančného protokolu uzavretého Európskym spoločenstvom v jedinom hlasovaní väčšinou odovzdaných hlasov, pričom pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k textu dohody alebo protokolu nie sú prípustné.“

Váš spravodajca na základe toho navrhuje, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch vydal priaznivé stanovisko k uzatvoreniu tejto dohody.

  • [1]  Rozhodnutie Rady 11323/03 z 5. júna 2003 (dokument s obmedzeným prístupom)

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o určitých aspektoch leteckých služieb

Referenčné čísla

KOM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)

Dátum konzultácie s EP

6.7.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN
7.7.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Paolo Costa
29.8.2005

 

Predchádzajúci spravodajca(-ovia)

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia  dátum rozhodnutia

Článok 43 ods. 1 / Článok 43 ods. 2

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Parlament požiada o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom
- dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Parlament požiada o konzultáciu s Výborom regiónov - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

13.9.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

13.9.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Simpson

Dátum predloženia

20.9.2006

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...