JELENTÉS a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

20.9.2006 - (COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 –2005/0245(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Jean-Paul Gauzès

Eljárás : 2005/0245(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0298/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0298/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE

a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM (2005)0603 – C6‑0411/2005 –2005/0245(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0603)[1],

–    tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikkének (2) bekezdése első és harmadik mondatára, valamint 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0411/2005),

–    tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–    tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6‑0298/2006),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(3) preambulumbekezdés

(3) Ezt a helyzetet az eddig elfogadott közösségi jogi aktusok sem orvosolják megfelelően, nevezetesen a határokon átnyúló átutalásokról szóló, 1997. január 27-i 97/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv; a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló, 2001. december 19-i 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; az elektronikus fizetésekre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 1987. december 8-i 87/598/EGK bizottsági ajánlás (a pénzintézetek, a kereskedők, a szolgáltatók és a fogyasztók közötti viszonyok tekintetében); a fizetési rendszerekről, különösen a kártyabirtokosok és a kártyakibocsátók közötti viszonyról szóló, 1988. november 17-i 88/590/EGK bizottsági ajánlás illetve az elektronikus fizetési eszközökkel végrehajtott műveletekről, különösen a kibocsátó és a tulajdonos közötti viszonyról szóló, 1997. július 30-i 97/489/EK bizottsági ajánlás. Éppen ellenkezőleg, az egymás mellett párhuzamosan létező nemzeti rendelkezések és a hiányos közösségi keret csak bonyolítja a helyzetet, illetve az átfedő szabályozásnak köszönhetően gyengíti a jogbiztonságot.

(3) E területen számos elfogadott közösségi aktus létezik, nevezetesen a határokon átnyúló átutalásokról szóló, 1997. január 27-i 97/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló, 2001. december 19-i 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, amelyek azonban nem nyújtanak jobb megoldást a helyzetre, mint az elektronikus fizetésekre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló, 1987. december 8-i 87/598/EGK bizottsági ajánlás (a pénzintézetek, a kereskedők, a szolgáltatók és a fogyasztók közötti viszonyok tekintetében), a fizetési rendszerekről, különösen a kártyabirtokosok és a kártyakibocsátók közötti viszonyról szóló, 1988. november 17-i 88/590/EGK bizottsági ajánlás, illetve az elektronikus fizetési eszközökkel végrehajtott műveletekről, különösen a kibocsátó és a tulajdonos közötti viszonyról szóló, 1997. július 30-i 97/489/EK bizottsági ajánlás. Ezek az intézkedések még nem elegendőek. Az egymás mellett párhuzamosan létező nemzeti rendelkezések és a hiányos közösségi keret bonyolítja a helyzetet, és gyengíti a jogbiztonságot.

Módosítás: 2

(4) preambulumbekezdés

(4) Ezért elengedhetetlen egy közösségi szintű, korszerű és koherens jogi keret létrehozása a fizetési szolgáltatások szabályozására.

(4) Függetlenül attól, hogy a szolgáltatások összeegyeztethetőek-e az egységes eurófizetési térségre (SEPA) vonatkozó pénzügyi ágazati kezdeményezés szerinti rendszerrel, elengedhetetlen egy közösségi szintű, korszerű és koherens jogi keret létrehozása a fizetési szolgáltatások szabályozására, amely semleges, és ezzel azonos feltételeket teremt minden fizetési rendszer számára a fogyasztó választásának érdekében, ami a jelenlegi nemzeti rendszerekkel összehasonlítva jelentős előrelépés a fogyasztói költségek, a biztonság és a hatékonyság tekintetében. Mindig biztosítani kell azt, hogy a fizetési eszközök felhasználók felé fennálló költségei ezen irányelv végrehajtásából és az egységes fizetési térség létrehozásából adódóan ne emelkedjenek.

Módosítás: 3

(6) preambulumbekezdés

(6) Azonban nem lenne célszerű, ha e jogi keret teljesen átfogó jellegű lenne. Alkalmazását elegendő csupán azokra a szolgáltatókra korlátozni, amelyek fő tevékenységét a felhasználóknak nyújtott fizetési szolgáltatások biztosítása jelenti. Szintén nem lenne célszerű azokra a szolgáltatásokra alkalmazni, amelyeknél a pénzeszközöknek a megbízótól a kedvezményezett részére való átutalása, illetve szállítása kizárólag bankjegyekben vagy pénzérmékben történik, vagy olyan esetben, ha az átutalás alapja csekk, váltó, kötelezvény vagy egyéb eszköz, illetve olyan utalvány vagy kártya, amelyet a fizetési szolgáltatóra vagy más fél nevére állítottak ki azzal a céllal, hogy pénzeszközöket bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére. Elméletileg a jogi keretet minden esetben alkalmazni kell a fizetési szolgáltatások felhasználójára, amikor fizetési szolgáltatás igénybe vétele céljából a fizetési szolgáltatóval kapcsolatba lép, egyes rendelkezéseket azonban nem kell alkalmazni bizonyos összeghatár feletti műveletekre, mivel feltételezhető, hogy a felhasználó ilyen esetekben képes speciálisabb és kedvezőbb szerződési feltételeket kialkudni a fizetési szolgáltatóval.

(6) Azonban nem lenne célszerű, ha e jogi keret teljesen átfogó jellegű lenne. Alkalmazását elegendő csupán azokra a szolgáltatókra korlátozni, amelyek fő tevékenységét a felhasználóknak nyújtott fizetési szolgáltatások biztosítása jelenti. Szintén nem lenne célszerű azokra a szolgáltatásokra alkalmazni, amelyeknél a pénzeszközöknek a megbízótól a kedvezményezett részére való átutalása, illetve szállítása kizárólag bankjegyekben vagy pénzérmékben történik, vagy olyan esetben, ha az átutalás alapja csekk, váltó, kötelezvény vagy egyéb eszköz, illetve olyan utalvány vagy kártya, amelyet a fizetési szolgáltatóra vagy más fél nevére állítottak ki azzal a céllal, hogy pénzeszközöket bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére. Elméletileg a jogi keretet minden esetben alkalmazni kell a fizetési szolgáltatások felhasználójára, amikor fizetési szolgáltatás igénybe vétele céljából a fizetési szolgáltatóval kapcsolatba lép, egyes rendelkezéseket azonban nem kell alkalmazni bizonyos összeghatár feletti, vállalkozások által végzett műveletekre, mivel feltételezhető, hogy a felhasználó ilyen esetekben képes speciálisabb és kedvezőbb szerződési feltételeket kialkudni a fizetési szolgáltatóval.

Módosítás: 4

(8) preambulumbekezdés

(8) A piacra jutás jogi akadályainak felszámolása érdekében azonban szükséges egységes engedélyt bevezetni az olyan fizetési szolgáltatók számára, melyeknek szolgáltatásai nem terjednek ki betétgyűjtésre vagy elektronikuspénz-kibocsátásra. Ezek alapján indokolt egy negyedik fizetési szolgáltatói kategória – a továbbiakban „fizetési intézmény” – bevezetése olyan rendelkezés révén, amely a meglévő kategóriákon kívül eső természetes és jogi személyek részére szigorú és átfogó feltételek alapján engedélyt biztosít fizetési szolgáltatások nyújtására a Közösség egész területén. Ezáltal közösségi szinten egységes feltételek vonatkoznának az összes ilyen szolgáltatásra.

(8) A piacra jutás jogi akadályainak felszámolása érdekében azonban szükséges egységes engedélyt bevezetni az olyan fizetési szolgáltatók számára, melyeknek szolgáltatásai nem terjednek ki betétgyűjtésre vagy elektronikuspénz-kibocsátásra. Ezek alapján indokolt egy új fizetési szolgáltatói kategória – a továbbiakban „fizetési intézmény” – bevezetése olyan rendelkezés révén, amely a meglévő kategóriákon kívül eső jogi személyek részére szigorú és átfogó feltételek alapján engedélyt biztosít fizetési szolgáltatások nyújtására a Közösség egész területén. Ezáltal közösségi szinten egységes feltételek vonatkoznának az összes ilyen szolgáltatásra.

Módosítás: 5

(9) preambulumbekedés

(9) A fizetési intézményként való engedélyezés megadásának és fenntartásának feltételei között szerepelnie kell az olyan prudenciális előírásoknak, amelyek arányosak az e szervezetek üzleti tevékenysége során előforduló működési és pénzügyi kockázatokkal. Az említett előírásoknak tükrözniük kell azt a tényt, hogy a fizetési intézmények speciálisabb és korlátozottabb területen fejtenek ki tevékenységet, továbbá az általuk képviselt kockázat sokkal koncentráltabb, illetve sokkal egyszerűbben nyomon követhető és ellenőrizhető, mint a hitelintézetek tevékenységi körében előforduló kockázatok. A fizetési intézményeknek különösen is tilos betétet gyűjteniük a felhasználóktól, és csak a felhasználóktól érkező pénzeszközöket használhatják fel fizetési szolgáltatások nyújtásához. El kell fogadni azokat a rendelkezéseket, amelyek előírják, hogy az ügyfelek pénzeszközeit el kell különíteni a fizetési intézmény más üzleti célt szolgáló pénzeszközeitől. A fizetési intézményeknek továbbá szigorú pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni követelményeknek is meg kell felelniük.

(9) A fizetési intézményként való engedélyezés megadásának és fenntartásának feltételei között szerepelnie kell az olyan prudenciális előírásoknak, amelyek arányosak az e szervezetek üzleti tevékenysége során előforduló működési és pénzügyi kockázatokkal. Itt szükséges annak biztosítása, hogy ugyanazon kockázatokat ugyanúgy kezeljék minden fizetési szolgáltató esetében. A fizetési intézményekre vonatkozó előírásoknak tükrözniük kell azt a tényt, hogy a fizetési intézmények speciálisabb és korlátozottabb területen fejtenek ki tevékenységet, továbbá az általuk képviselt kockázat koncentráltabb, illetve egyszerűbben nyomon követhető és ellenőrizhető, mint a hitelintézetek tágabb tevékenységi körében előforduló kockázatok. A fizetési intézményeknek különösen is tilos betétet gyűjteniük a felhasználóktól, és csak a felhasználóktól érkező pénzeszközöket használhatják fel fizetési szolgáltatások nyújtásához. El kell fogadni azokat a rendelkezéseket, amelyek előírják, hogy az ügyfelek pénzeszközeit el kell különíteni a fizetési intézmény más üzleti célt szolgáló pénzeszközeitől. A fizetési intézményeknek továbbá szigorú pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni követelményeknek is meg kell felelniük.

Módosítás: 6

(9a) preambulumbekezdés (új)

 

(9a) Mivel fontos a fizetési intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása, ezért nem helyénvaló, ha a fizetési intézmények kölcsönöket – jelzálogkölcsönt vagy középtávú lakossági kölcsönt – folyósítanak, mivel ez valójában banki tevékenység. Ha azonban a hitelt a fizetési tevékenység céljából, rövid távra folyósítják, például hitelkártya-kibocsátás révén vagy más, a fizetési intézmény tevékenységéhez szorosan kapcsolódó módon, akkor ez engedélyezhető, amennyiben a fizetési intézmény saját, és nem ügyfeleinek kifizetési célból letétbe helyezett forrásait használja a hitelfinanszírozásra.

Módosítás: 7

(10) preambulumbekezdés

(10) A tagállamoknak ki kell nevezniük azokat a hatóságokat, amelyek felelősek az engedélyek fizetési intézmények részére történő kiadásáért, a rendszeres ellenőrzések végrehajtásáért és az engedély visszavonására vonatkozó döntésért. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a tagállamok nem támaszthatnak az ebben az irányelvben meghatározottakon túlmenő feltételeket a fizetési intézményekkel szemben. Azonban az illetékes hatóságok által hozott határozatoknak bíróság előtt megtámadhatóknak kell lenniük. Az illetékes hatóságok feladatkörei ugyanakkor nem járhatnak a pénzügyi rendszerek felügyeletének sérelmével, amely feladatot a Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése értelmében a Központi Bankok Európai Rendszere látja el.

(10) Ebből következik, hogy a tagállamoknak olyan hatóságokként, amelyek felelősek az engedélyek fizetési intézmények részére történő kiadásáért, a rendszeres ellenőrzések végrehajtásáért és az engedély visszavonására vonatkozó döntésért, azokat a hatóságokat jelölik ki, amelyek a hitelintézetek tekintetében ugyanezeket a hatásköröket gyakorolják. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a tagállamok nem támaszthatnak az ebben az irányelvben meghatározottakon túlmenő feltételeket a fizetési intézményekkel szemben. Azonban az illetékes hatóságok által hozott határozatoknak bíróság előtt megtámadhatóknak kell lenniük. Az illetékes hatóságok feladatkörei ugyanakkor nem járhatnak a pénzügyi rendszerek felügyeletének sérelmével, amely feladatot a Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése értelmében a Központi Bankok Európai Rendszere látja el.

Módosítás 8

(14) preambulumbekezdés

(14) Ez az irányelv nem alkalmazható a készpénzes vagy papír csekken alapuló fizetési műveletekre, mivel ezek természetüknél fogva nem dolgozhatók fel olyan hatékonyan, mint az egyéb fizetési módok, különösen az elektronikus fizetések.

 

(14) Ez az irányelv nem alkalmazható a készpénzes műveletekre, mivel azok esetében az egységes fizetési piac már létezik. Ez az irányelv szintén nem alkalmazandó a papír csekken alapuló fizetési műveletekre, mivel ezek természetüknél fogva nem dolgozhatók fel olyan hatékonyan, mint az egyéb fizetési módok. A tárgykört érintő helyes gyakorlatnak azonban a jelen irányelvben meghatározott alapelvekre kell épülnie.

Módosítás: 9

(15) preambulumbekezdés

(15) Az ezen irányelvben megtalálható, a fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételek átláthatóságára, valamint a fizetési szolgáltatások nyújtásával és használatával kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha az adott fizetési művelet értéke meghaladja az 50 000 eurót, mivel az ezen összeg feletti fizetésekhez általában különálló feldolgozási rendszerek és hálózatok használatosak, valamint a jövőben is fenntartandó, eltérő műszaki és jogi eljárásoknak vetik alá őket.

törölve

Módosítás 10

(18) preambulumbekezdés

(18) Az előírt információknak arányban kell lenniük a felhasználók szükségleteivel, és szabványos formában kell közölni őket. Az egyenként végrehajtott fizetési műveletekre azonban más tájékoztatási követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a keretegyezményekre, amelyek egyszerre több fizetési műveletről szólnak.

(18) Az előírt információknak arányban kell lenniük a felhasználók szükségleteivel, és szabványos formában kell közölni őket. Az egyenként végrehajtott fizetési műveletekre azonban más tájékoztatási követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a keretszerződésekre, amelyek egyszerre több fizetési műveletről szólnak.

Indokolás

A szöveg egységességének biztosítása érdekében.

Módosítás: 11

(21) preambulumbekezdés

(21) Arra való ösztönzésként, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója felesleges késedelem nélkül értesítse szolgáltatóját a fizetés-hitelesítési eszköz ellopásának vagy elveszítésének tényéről, és így mérsékelhető legyen a nem engedélyezett műveletekből származó kockázat, a felhasználó csak korlátozott összegig visel kárfelelősséget addig az időpontig, amíg az elvesztés vagy a lopás tényéről nem értesíti a fizetési szolgáltatót, kivéve ha a felhasználó csalárd módon vagy súlyos gondatlansággal járt el. Továbbá amint a felhasználó értesítette a fizetési szolgáltatót, hogy fizetés-hitelesítési eszköze esetlegesen visszaélés tárgyává válhatott, a felhasználónak nem kell tovább felelősséget viselnie az adott eszköz illetéktelen használatából származó károkért. Ha a felhasználó fizetés-hitelesítési eszköze nem veszett el és azt el sem lopták, nem terhelik az illetéktelen használatból származó anyagi következmények.

(21) Arra való ösztönzésként, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója felesleges késedelem nélkül értesítse szolgáltatóját a fizetés-hitelesítési eszköz ellopásának vagy elveszítésének tényéről, és így mérsékelhető legyen a nem engedélyezett műveletekből származó kockázat, a felhasználó csak korlátozott összegig visel kárfelelősséget addig az időpontig, amíg az elvesztés vagy a lopás tényéről nem értesíti a fizetési szolgáltatót, kivéve ha a felhasználó csalárd módon vagy súlyos gondatlansággal járt el. Továbbá amint a felhasználó értesítette a fizetési szolgáltatót, hogy fizetés-hitelesítési eszköze esetlegesen visszaélés tárgyává válhatott, a felhasználónak nem kell tovább felelősséget viselnie az adott eszköz illetéktelen használatából származó károkért. Termékeik technikai biztonságáért a fizetési szolgáltatók felelősek.

Módosítás: 12

(21a) preambulumbekezdés (új)

 

(21a) A hitelesítési eszközök illetéktelen használata tekintetében többek között az alábbi magatartás tekintendő súlyos gondatlanságnak:

- ha a tulajdonos könnyen felismerhető formában írja fel PIN-, vagy bármilyen más kódját, és főképpen, ha ezt az elektronikus pénzátutaló eszközre, illetve olyan tárgyra vagy okmányra írja, amelyet a tulajdonos az eszköz mellett tart vagy hord, továbbá

- ha a tulajdonos nem értesíti a kibocsátót, amint észreveszi, hogy az eszköz elveszett vagy ellopták.

Ahhoz, hogy megállapítható legyen a fizetési szolgáltatás felhasználójának gondatlansága, az összes körülményt figyelembe kell venni. Az előzőekben említett eszközök kibocsátó általi bemutatása és a fizetési eszköz – melynek kódját elvileg csak a tulajdonosa ismerheti – kibocsátó általi használata nem tekinthető elegendő bizonyítéknak a tulajdonos gondatlanságára. Az elektronikus pénzátutaló eszközzel való rendelkezésről és annak használatáról szóló szerződésben a fogyasztó bizonyítási kötelezettségét növelő, illetve a kibocsátó bizonyítási kötelezettségét csökkentő záradékok és feltételek semmisnek tekintendők.

Indokolás

A módosítás az előadók 63. módosításán alapul és a 46. cikket magyarázó preambulumbekezdésnek tekintendő.

Módosítás: 13

(22) preambulumbekezdés

(22) Rendelkezni kell a nem engedélyezett fizetési műveletek esetén előírt kárfelelősségről. Ezeket a rendelkezéseket azonban nem kell alkalmazni a fizetési szolgáltatások olyan felhasználóira, amelyek a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározását is tartalmazó, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározott mikrovállalkozásokat meghaladó méretű vállalkozások, mivel e vállalkozásoknak rendszerint megvan a lehetőségük a csalások kockázatának felmérésére, és a megfelelő ellenintézkedések megtételére (az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2003. május 20-án került közzétételre[2]).

(22) Rendelkezni kell a nem engedélyezett fizetési műveletek esetén előírt kárfelelősségről. Más rendelkezések vonatkozhatnak a fizetési szolgáltatások üzleti felhasználóira, mivel ezen felhasználóknak rendszerint megvan a lehetőségük a csalások kockázatának felmérésére, és a megfelelő ellenintézkedések megtételére.

Indokolás

A vállalkozások több fizetési műveletet hajtanak végre, mint a fogyasztók, ezért statisztikailag több tévedésnek vannak kitéve. Nekik is hasonló védelmet kell élvezniük, de a veszteségek nagyobb arányú viselésével.

Módosítás 14

24 (preambulumbekezdés)

(24) Figyelembe véve, hogy a teljesen automatizált modern fizetési rendszerek milyen sebességgel dolgozzák fel a fizetési műveleteket, és hogy következésképpen a fizetési megbízásokat bizonyos határidő után magas költségekkel járó kézi beavatkozás nélkül nem lehet visszavonni, szükséges meghatározni a visszavonások egyértelmű határidejét a hatékony feldolgozás, illetve az érintett felek megfelelő jogbiztonságának szavatolása érdekében. Célszerű ezt az időpontot úgy meghatározni, mint a fizetési szolgáltató általi elfogadás időpontját, és előírni, hogy az időpontot kifejezett vagy közvetett módon a fizetési szolgáltatás felhasználójával is közölni kell.

(24) Figyelembe véve, hogy a teljesen automatizált modern fizetési rendszerek milyen sebességgel dolgozzák fel a fizetési műveleteket, és hogy következésképpen a fizetési megbízásokat bizonyos határidő után magas költségekkel járó kézi beavatkozás nélkül nem lehet visszavonni, szükséges meghatározni azt az időpontot, amikor a fizetési megbízás visszavonhatatlanná válik, a hatékony feldolgozás, illetve az érintett felek megfelelő jogbiztonságának szavatolása érdekében. Célszerű ezt az időpontot úgy meghatározni, mint a fizetési szolgáltató általi átvétel időpontját. Amennyiben azonban a fizetési szolgáltató még nem dolgozta fel a fizetési megbízást, lehetővé kell tenni a fizetési szolgáltatás felhasználója számára, hogy kérhesse a megbízás törlését.

Módosítás: 15

(26) preambulumbekezdés

(26) A díjakkal kapcsolatban a tapasztalatok szerint általában a megbízó és a kedvezményezett közötti díjmegosztás a leghatékonyabb megoldás, mivel elősegíti a fizetések azonnali feldolgozását. Ezért rendelkezésben kell biztosítani, hogy mind a megbízó, mind a kedvezményezett felé közvetlenül a saját szolgáltatójuk számítsa fel a díjakat. Ez azonban csak abban az esetben alkalmazandó, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett fizetési szolgáltatója a Közösség területén található, és ha a művelet nem jár valutaátváltással.

(26) A díjakkal kapcsolatban a tapasztalatok szerint általában a megbízó és a kedvezményezett közötti díjmegosztás a leghatékonyabb megoldás, mivel elősegíti a fizetések azonnali feldolgozását. Ezért rendes esetben rendelkezésben kell biztosítani, hogy mind a megbízó, mind a kedvezményezett felé közvetlenül a saját szolgáltatójuk számítsa fel a díjakat. Ez azonban csak abban az esetben alkalmazandó, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett fizetési szolgáltatója a Közösség területén található, és ha a művelet nem jár valutaátváltással. Sok kereskedelmi, munkaügyi és adóügyi műveletnél megszokott vagy lényeges, hogy az egyik fél viselje az összes költséget. Ezért, bár a díjak megosztásának kell az alaphelyzetnek lennie, a megbízó vagy a kedvezményezett, illetve fizetési szolgáltatójuk kivételes esetekben megállapodhatnak abban, hogy a megbízó vagy a kedvezményezett viselje az összes költséget.

Módosítás: 16

(27) preambulumbekezdés

(27) A Közösségen belüli fizetések hatékonyságának növelése érdekében maximálisan egy napos végrehajtási határidőt kell előírni a megbízó által kezdeményezett olyan fizetésekre – a hitel- és pénzátutalásokrat is beleértve –, amelyek nem járnak pénznemátváltással. Az összes többi fizetésre, többek között a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetésekre – például az azonnali terhelésekre és kártyás fizetésekre – is az egynapos végrehajtási időt kell alkalmazni, amennyiben a fizetési szolgáltató és a fizetési szolgáltatás felhasználója nem egyezett meg külön hosszabb végrehajtási idő alkalmazásában. Ugyanakkor figyelembe véve azt a tényt, hogy a nemzeti fizetési infrastruktúrák többnyire igen hatékonyak, a tagállamok a kizárólag belföldi fizetési műveletekkel kapcsolatban az egy napnál rövidebb végrehajtási időt előíró szabályaikat is érvényben tarthatják, hogy elkerüljék az aktuális szolgáltatási színvonal minőségromlását.

(27) A Közösségen belüli fizetések hatékonyságának növelése érdekében maximálisan kétnapos végrehajtási határidőre kell törekedni a megbízó által kezdeményezett olyan fizetésekre – a hitel- és pénzátutalásokrat is beleértve –, amelyek euróban, illetve EU-s pénznemben vannak. Az összes többi fizetésre, többek között a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetésekre – például az azonnali terhelésekre és kártyás fizetésekre – is a kétnapos végrehajtási időt kell alkalmazni, amennyiben a fizetési szolgáltató és a fizetési szolgáltatás felhasználója nem egyezett meg külön hosszabb végrehajtási idő alkalmazásában. Ugyanakkor figyelembe véve azt a tényt, hogy a nemzeti fizetési infrastruktúrák többnyire igen hatékonyak, a tagállamok a kizárólag belföldi fizetési műveletekkel kapcsolatban szükség esetén az egy napnál rövidebb végrehajtási időt előíró szabályaikat is érvényben tarthatják, hogy elkerüljék az aktuális szolgáltatási színvonal minőségromlását.

Módosítás 17

(27a ) preambulumbekezdés (új)

Mivel jelenleg nincs értelme a teljesítés napját követő második munkanap végénél korábbi határidőt (D+2) teljesíteni képes rendszerekbe történő beruházásokat előírni, kívánatos lenne, hogy 2014-re mindenfajta átutalási megbízás esetén az összeg a teljesítés napját követő első munkanapon a kedvezményezett rendelkezésére álljon.

Módosítás: 18

(27b) preambulumbekezdés (új)

 

(27b) Szükség van a hitelintézetek fogyasztói mobilitásának ösztönzésére, különösen a hitelintézetek közötti váltás során a bankszámlaszám hordozhatóságának, vagy ugyanazon célú alternatív szolgáltatások bevezetése révén, továbbá azáltal, hogy más tagállamban megkönnyítik a bankszámlanyitást.

Or. nl

Módosítás: 19

(28) preambulumbekezdés

(28) A teljes összeg teljesítésére és a teljesítés idejére vonatkozó rendelkezéseket azokra az esetekre célszerű korlátozni, amikor a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén működik, mivel a fizetési rendszerek Közösség területén való működését szabályozó előírások különböznek a harmadik országokban működő fizetései rendszereket szabályozó előírásoktól.

(28) A teljes összeg teljesítésére és a teljesítés idejére vonatkozó rendelkezéseknek kellene meghatározniuk a helyes gyakorlatot, amennyiben az egyik fizetési szolgáltató nem a Közösség területén működik.

Módosítás: 20

(29) preambulumbekezdés

(29) A megalapozott döntéshez a fizetési szolgáltatás felhasználójának ismernie kell a fizetési szolgáltatás valós költségeit és díjait. Ennek érdekében meg kell akadályozni a nem átlátható árképzési módszerek használatát, mivel általános vélemény szerint ezek a módszerek különösen megnehezítik a felhasználók számára a fizetési szolgáltatás tényleges árának megállapítását. Kifejezetten meg kell tiltani a felhasználó terhére történő értéknapos elszámolást.

(29) Döntéséhez a fizetési szolgáltatás felhasználójának ismernie kell a fizetési szolgáltatás valós költségeit és díjait. Ennek érdekében meg kell akadályozni a nem átlátható árképzési módszerek használatát, mivel általános vélemény szerint ezek a módszerek különösen megnehezítik a felhasználók számára a fizetési szolgáltatás tényleges árának megállapítását. Kifejezetten meg kell tiltani a felhasználó terhére történő értéknapos elszámolást.

Módosítás: 21

(30) preambulumbekezdés

(30) A fizetési rendszer zökkenőmentes és hatékony működéséhez a felhasználónak biztosnak kell lennie afelől, hogy a fizetési szolgáltató korrekt módon és a megállapodás szerinti időn belül hajtja végre a fizetési műveletet. A gyakorlatban a szolgáltatót ebben szinte semmi nem akadályozza. Először is a szolgáltató képes felmérni annak a fizetési műveletnek a kockázatait, amelynek végrehajtását vállalta. Másodszor a szolgáltató az, aki rendelkezésre bocsátja a fizetési rendszert, intézi a hibásan átutalt pénzösszegek rendezését, és a legtöbb esetben ő választja ki a művelet végrehajtásában érintett közvetítőket. Harmadszor a fizetési műveletek nagy száma megkönnyíti a szolgáltatóknak, hogy megosszák a fizetési rendszer hibáiból vagy üzemzavaraiból származó kockázatokat, illetve hogy ezen kockázatokat díjaikban érvényesítsék. Mindezen megfontolások alapján teljesen indokolt a fizetési szolgáltató számára objektív kötelezettségként megszabni a felhasználótól elfogadott fizetési műveletek végrehajtását. Az objektív felelősségre vonatkozó rendelkezések ugyanakkor nem alkalmazandók teljes egészükben akkor, ha a kedvezményezett fizetési szolgáltatója a Közösség területén kívül található.

(30) A fizetési rendszer zökkenőmentes és hatékony működéséhez a felhasználónak biztosnak kell lennie afelől, hogy a fizetési szolgáltató korrekt módon és a megállapodás szerinti időn belül hajtja végre a fizetési műveletet. Általában a szolgáltató képes felmérni annak a fizetési műveletnek a kockázatait, amelynek végrehajtását vállalta. A szolgáltató az, aki rendelkezésre bocsátja a fizetési rendszert, intézi a hibásan átutalt pénzösszegek rendezését, és a legtöbb esetben ő választja ki a művelet végrehajtásában érintett közvetítőket. Ezen megfontolások alapján teljesen indokolt a fizetési szolgáltató számára objektív kötelezettségként megszabni a felhasználótól elfogadott fizetési műveletek végrehajtását, a vis maior esetét kivéve.

Módosítás: 22

(31A) preambulumbekezdés (új)

 

(31a) Ennek az irányelvnek biztosítania kell az egyes tagországokban éves szinten nagy számban és nagy hatékonysággal alkalmazott azon fizetési eszközök hatékonyságát, amelyek ezen irányelv céljait csak elhanyagolható mértékben kockáztatják.

Indokolás

Az ezzel kapcsolatban javasolt új 53a. cikkel együtt tekintendő; lásd az ottani indokolást.

Módosítás: 23

(32) preambulumbekezdés

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 24

(40) preambulumbekezdés

(40) A jogbiztonság érdekében szükség van átmeneti intézkedések meghozatalára azon személyek vonatkozásában, amelyek – saját nemzeti jogukkal összhangban – az ezen irányelv alapján elfogadott rendelkezések hatálybalépésének időpontja előtt kezdték meg tevékenységüket, hogy az ezen irányelv 53. cikk (1) bekezdésében említett átültetési időszak végét követően legfeljebb 18 hónapig folytathassák tevékenységüket.

(40) A jogbiztonság érdekében szükség van átmeneti intézkedések meghozatalára azon jogi személyek vonatkozásában, amelyek – saját nemzeti jogukkal összhangban – az ezen irányelv alapján elfogadott rendelkezések hatálybalépésének időpontja előtt kezdték meg tevékenységüket, hogy az ezen irányelv 53. cikk (1) bekezdésében említett átültetési időszak végét követően legfeljebb 18 hónapig folytathassák tevékenységüket.

Módosítás: 25

1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

Ez az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a tagállamoknak a fizetési szolgáltatók alábbi négy típusát kell megkülönböztetniük:

(1) Ez az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a tagállamoknak a fizetési szolgáltatók alábbi öt típusát kell megkülönböztetniük:

Módosítás: 26

1. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a 2000/12/EK irányelvben meghatározott hitelintézetek;

a) a 2000/12/EK irányelv 1 cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hitelintézetek;

Módosítás: 27

1. cikk (1) bekezdés b) pont

b) 2000/46/EK irányelvben meghatározott elektronikuspénz-kibocsátó intézmények;;

b) 2000/46/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott elektronikuspénz-kibocsátó intézmények;

Módosítás: 28

1. cikk (1) bekezdés d) pont

d) egyéb olyan természetes vagy jogi személyek, akik ezen irányelv 6. cikke értelmében engedélyt kaptak fizetési szolgáltatások nyújtására és végrehajtására a Közösség területén, a továbbiakban „fizetési intézmények”.

d) „fizetési intézmények” a jelen irányelv értelmében.

Indokolás

Az előadó nem tekinti helyénvalónak, hogy természetes személyek végezzenek pénzügyi intézményi tevékenységeket.

Módosítás: 29

1. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

 

da) központi bankok, amennyiben nem az EK-Szerződés 105. cikkének (2) bekezdésében számukra előírt feladatokat látnak el.

Módosítás: 30

1. cikk, (1a) bekezdés (új)

 

A tagállamok, illetve azok regionális, vagy helyi hatóságai nem tekinthetőek fizetési szolgáltatónak.

Módosítás: 31

1. cikk (2) bekezdés

Ez az irányelv meghatározza még az átláthatósági feltételekre vonatkozó szabályokat, valamint a felhasználók és a szolgáltatók jogait és kötelezettségeit a rendszeres vagy üzleti tevékenységként folytatott fizetési szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben.

(2) Ez az irányelv meghatározza még az átláthatósági feltételekre vonatkozó szabályokat, valamint a fizetési szolgáltatások felhasználóinak és a fizetési szolgáltatóknak a jogait és kötelezettségeit a rendszeres vagy üzleti tevékenységként folytatott fizetési szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben.

Módosítás: 32

1. cikk (3) bekezdés

A monetáris hatóságként eljáró központi bankok és a fizetési szolgáltatásokat nyújtó hatóságok nem minősülnek fizetési szolgáltatónak.

törölve

Módosítás: 33

1. cikk (3a.) bekezdés (új)

Ez az irányelv nem vonatkozik a nemzeti törvények szerint szabályozott hitelszövetkezetekre.

Indokolás

A hitelszövetkezetek általában megtakarítások és kölcsönök kiskereskedelmi szolgáltatói közös kötelezettséggel rendelkező tagok számára. Fontos szerepet játszanak a pénzügyi kirekesztés elleni harcban. Sokuk nem folytat tevékenységet napi rendszerességgel, és így képtelen lenne betartani az irányelvben szereplő néhány üzletviteli rendelkezést. Természetüknél fogva helyi intézetek, így a határokon túli műveletek előfordulása esetükben nagyon valószínűtlen.

Módosítás: 34

2. cikk

1. Ez az irányelv csak azokra a mellékletben felsorolt, fizetési műveletek természetes vagy jogi személy nevében történő végrehajtását jelentő üzleti tevékenységekre – a továbbiakban „fizetési szolgáltatások” – vonatkozik, amelyeknél legalább az egyik fizetési szolgáltató a Közösség területén található.

1. Ez az irányelv a Közösségen belüli fizetési szolgáltatásokra vonatkozik. A jelen irányelv 65. cikke ellenére a III. és IV. cím csak akkor alkalmazandó, ha mindkét fizetési szolgáltató vagy a tranzakciót bonyolító egyedüli fizetési szolgáltató a Közösség területén található.

 

Ugyanakkor a III. és a IV. cím nem alkalmazandó azokra a fizetési szolgáltatásokra, amelyeknél a művelet összege meghaladja az 50 000 eurót.

Ugyanakkor a III. és a IV. cím nem alkalmazandó, ha a fizetési szolgáltatás felhasználója:

 

a) a 4. cikkben szereplő meghatározás szerinti üzleti felhasználó, és

b) szerződésben eltérő feltételekhez hozzájárult.

Ezen irányelv alkalmazásában fizetési műveletnek minősül pénzeszközök – megbízó vagy a kedvezményezett által kezdeményezett – áthelyezése vagy átutalása a megbízó és a kedvezményezett között, függetlenül a fizetési szolgáltatások felhasználói közötti alapkötelezettségektől.

 

2. Ezt az irányelvet ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a pénznemtől függetlenül minden fizetési szolgáltatásra alkalmazni kell.

Ezt az irányelvet ellenkező értelmű rendelkezés hiányában az euróban, vagy bármely tagállam hivatalos pénznemében teljesített minden fizetési szolgáltatásra alkalmazni kell.

Módosítás: 35

3. cikk(1) bekezdés a) pont

(a) ha a fizetési művelet kizárólagosan készpénz átutalását jelenti a megbízótól a kedvezményezettnek;

a) ha a fizetési művelet kizárólagosan készpénz átutalását jelenti közvetlenül a megbízótól a kedvezményezettnek, a készpénz számlapénzre vagy a 2000/46/EK irányelvben meghatározott elektronikus pénzre történő konverziója nélkül, beleértve azokat a fizetési műveleteket is, ahol a megbízó és a kedvezményezett ugyanaz a személy, vagy a megbízó hatalmazta fel pénzfelvételre a kedvezményezettet, és a művelet készpénzfelvétellel jár;

Indokolás

Fizetési számláról történő készpénz felvételénél meg kell szüntetni az információszolgáltatási kötelezettséget, ha a megbízó és a kedvezményezett ugyanaz a személy.

Módosítás: 36

3. cikk d) pont

d) fizetési műveletet követően a kedvezményezett által a megbízónak nyújtott készpénzvisszafizetés, ha ezt megelőzően, közvetlenül egy fizetési kártyával lebonyolított fizetési tranzakció végrehajtása előtt a fizetési szolgáltatás felhasználója kifejezetten kérte ezt, és amennyiben ez a visszafizetés teljesen független a vásárolt javak vagy szolgáltatások árától;

d) fizetési művelet részeként a kedvezményezett által a megbízónak nyújtott készpénz, ha ezt megelőzően, közvetlenül javak vagy szolgáltatások megvásárlásáért eszközölt fizetési tranzakció végrehajtása előtt a fizetési szolgáltatás felhasználója kifejezetten kérte ezt;

Módosítás: 37

3. cikk e) pont

e) külföldi valuta átváltása hazai valutára vagy fordítva, amennyiben a készpénzt nem fizetési számlán elhelyezett betétként tartják (tisztán készpénzes művelet).

e) pénzváltási műveletek, amennyiben a pénzeszközöket nem fizetési számlán tartják (tisztán készpénzes művelet);

Módosítás: 38

3. cikk f) pont II A) alpont (új)

 

iia) a váltóknak és kötelezvényeknek egységes jogi keretet adó 1930. június 7-i Genfi Egyezmény rendelkezéseinek megfelelő papíralapú váltó;

Módosítás: 39

3. cikk f) pont III) alpont

(iii) papíralapú utalvány;

törölve

Módosítás: 40

3. cikk f) pont IV) alpont

(iv) papíralapú utazási csekk;

törölve

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 41

3. cikk f) pont V) alpont

(v) papíralapú kötelezvény;

törölve

Indokolás

A csekkektől eltérő papír alapú fizetési eszközök (vagyis lényeges összeget képviselő utalványok vagy utazási csekkek), melyekre a Genfi Egyezmény vonatkozik, az irányelv alkalmazási körébe kell, hogy tartozzanak. Ezek kizárása a jelenleg előírtak szerint sérti a technológiai semlegesség elvét, mert a papír alapú eszközökre semmilyen európai szintű szabályozás nem vonatkozna, míg az elektronikus eszközökre a 2000/46/EK irányelv, az úgynevezett elektronikuspénz-irányelv szabályai alkalmazandók.

Módosítás: 42

3. cikk g) pont

g) ha a fizetési műveletet fizetési vagy értékpapír-elszámolási és klíringrendszeren belül hajtják végre, valamint ha klíring vagy elszámoló ügynökök, központi ügyfelek és/vagy központi bankok vagy fizetési szolgáltatók között, illetve az utóbbiak meghatalmazottai vagy leányvállalatai között, kivéve a 23. cikkben meghatározottakat;

g) ha a fizetési műveletet fizetési vagy értékpapír-elszámolási és klíringrendszeren belül hajtják végre, valamint ha klíring vagy elszámoló ügynökök, központi ügyfelek és/vagy központi bankok vagy fizetési szolgáltatók között, illetve az utóbbiak meghatalmazottai vagy leányvállalatai között, a 23. cikkben meghatározottak sérelme nélkül;

Módosítás: 43

3. cikk I. pont

(i) ha olyan szolgáltatásról van szó, amely áruk és szolgáltatások beszerzésére szolgál társult szolgáltatók zártkörű hálózatán belül, és olyan utalvány vagy kártya jellegű eszköz használatán alapul, amely visszafizetésre nem ad módot;

i. ha olyan eszköz használatán alapuló szolgáltatásról van szó, amely

i. előre ki van fizetve, a felhasználónak történő visszafizetésre nem ad módot, és amelynek névértéke meghatározott felhasználásra szól, vagy

ii. általánosabb jellegű, amennyiben áruk és szolgáltatások megvásárlására szolgál társult szolgáltatók kibocsátó által meghatározott zártkörű hálózatán belül;

Módosítás: 44

3. cikk J) pont

j) mobiltelefon, illetve egyéb digitális vagy számítástechnikai eszköz használatával végrehajtott fizetési műveletek, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

j) telekommunikációs, illetve egyéb digitális vagy számítástechnikai eszköz használatával végrehajtott fizetési műveletek, amennyiben a javakat vagy szolgáltatásokat az üzemeltető közvetlenül nyújtja, és a kifizetés közvetlenül a telekommunikációs, illetve a számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető szolgáltató és nem harmadik személy részére történik;

i) a telekommunikációs, illetve számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető szolgáltató közvetlenül érintett a szolgáltatott digitális javak vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatások fejlesztésében;

 

ii) a javak és szolgáltatások a szolgáltató közreműködése nélkül nem nyújthatók;

 

iii az ellenszolgáltatásnak nincs alternatívája.

 

Módosítás: 45

3. cikk K) pont

k) a fizetési szolgáltatók, illetve meghatalmazottak vagy leányvállalatok közötti teljesített fizetési szolgáltatások, a minden esetben alkalmazandó 23. cikk sérelme nélkül.

k) a fizetési szolgáltatók, illetve meghatalmazottak vagy fiókintézményei között a saját számlájukra teljesített fizetési szolgáltatások, a minden esetben alkalmazandó 23. cikk sérelme nélkül.

Módosítás: 46

4. cikk 1) pont I) és II) alpontok

i) amennyiben a fizetési intézmény természetes személy, az a tagállam, amelyben a fizetési szolgáltató székhelye található;

 

ii) amennyiben a fizetési intézmény jogi személy, az a tagállam, amelyben a fizetési szolgáltató székhelye található;

ii) az a tagállam, amelyben a fizetési intézmény székhelye található;

Indokolás

Az 1. cikk (1) bekezdése d) pontjának módosításaiból adódó változtatások.

Módosítás: 47

4. cikk 2) pont

(2) „fogadó tagállam": az a székhely szerinti tagállamtól különböző tagállam, amelyben a fizetési szolgáltató fiókteleppel vagy meghatalmazottal rendelkezik, illetve amelyben fizetési szolgáltatásokat nyújt;

2) „fogadó tagállam": az a székhely szerinti tagállamtól különböző tagállam, amelyben a fizetési intézmény fiókteleppel vagy meghatalmazottal rendelkezik, illetve amelyben fizetési szolgáltatásokat nyújt;

Módosítás: 48

4. cikk 2a) pont (új)

 

2a) „fizetési szolgáltatás”: a függelékben felsorolt tevékenységek, melyek a természetes vagy jogi személy nevében végrehajtott fizetési műveleteket foglalják magukba;

Módosítás: 49

4. cikk 2b) pont (új)

 

2b) „fizetési intézmény”: azok a jogi személyek, amelyek a jelen irányelv 6. cikkével összhangban engedélyt kaptak fizetési szolgáltatások nyújtására és végrehajtására a Közösség területén;

Módosítás: 50

4. cikk 2c) pont (új)

 

2c) „fizetési művelet”: a megbízó vagy a kedvezményezett által kezdeményezett, a pénzeszközök elhelyezésére, átutalására, vagy kivételére irányuló tevékenység, függetlenül a megbízó vagy a kedvezményezett közötti mögöttes kötelezettségektől.

Módosítás: 51

4. CIKK 3a) pont

 

3a) „székhely”: a vállalkozás székhelye, amennyiben e vállalkozás fizetési szolgáltatóként lép fel; a főképviseletként bejegyzett hely mellett ez lehet minden olyan hely, ahol a vállalkozás fióktelepet, lerakatot, kirendeltséget, átvevőhelyet vagy fióküzletet működtet, és minden olyan hely, amelyet a vállalkozás egy képviselője annak képviseletében üzletviteli címként fenntart.

Indokolás

A vállalat székhelyének kérdése nincs megfelelően tisztázva.

Módosítás: 52

4. CIKK 3b) pont (új)

 

3b) „nyílt fizetési rendszer”: olyan fizetési rendszer, amelyben a megbízó és a kedvezményezett ugyanazon fizetési rendszeren belül működő fizetési szolgáltatói általában különböznek, illetve betéti kártyával, hitelkártyával vagy hasonló módon végrehajtott műveletek esetében olyan fizetési rendszer, amelyben a megbízó és a kedvezményezett ugyanazon fizetési rendszeren belül működő fizetési szolgáltatói általában különböznek és közvetlen szerződéses jogviszonyban állnak a rendszer más szolgáltatóival – nem csak egy központi engedélyező féllel –, és amely a fizetési rendszeren belül működő szolgáltatóval kötött megállapodáson keresztül a fizetési rendszer szabályainak megfelelően más szolgáltatókhoz is kapcsolódhat;

Módosítás: 53

4. cikk 4) pont

(4) „megbízó": az a természetes vagy jogi személy, aki rendelkezési jogokkal bír a pénzeszközök fölött, és aki engedélyezi azok átutalását a kedvezményezettnek;

4) „megbízó": az a természetes vagy jogi személy, aki a fizetési számla tulajdonosa, vagy aki a fizetési számla tulajdonosaként engedélyt ad a fizetési számláról történő fizetési műveletre, vagy amennyiben nincs fizetési számla, egy természetes vagy jogi személy, aki rendelkezési jogokkal bír a pénzeszközök fölött, és aki utasítást ad a fizetési műveletre;

Módosítás: 54

4. cikk (5) pont

(5) „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki valamilyen fizetési műveletben érintett pénzeszközök szándékolt végső jogosultja;

(5) „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki valamilyen fizetési műveletben érintett pénzeszközök szándékolt jogosultja;

Módosítás: 55

4. cikk 6a) pont (új)

6a) üzleti felhasználó”: olyan természetes vagy jogi személy, aki saját szakmájával, vállalkozásával vagy foglalkozásával kapcsolatos célokból jár el.

Módosítás: 56

4. cikk 6b) pont (új)

 

6b) „keretszerződés”: olyan fizetési szolgáltatási szerződés, amely fő jellemzője szerint kötelezi a fizetési szolgáltatót, hogy a megbízó megbízása alapján a jövőben fizetési műveletek sorozatát vagy egyenkénti fizetési műveleteket hajtson végre;

Indokolás

Lásd a 29. cikkre vonatkozó módosítást.

Módosítás: 57

4. cikk 7) pont

(7) „fizetési számla”: a fizetési szolgáltatás felhasználója nevére nyitott olyan számla, amely kizárólag fizetési műveletek lebonyolítására szolgál;

7) „fizetési számla”: egy vagy több fizetési szolgáltatás felhasználójának nevére nyitott olyan számla, amely fizetési műveletek lebonyolítására szolgál;

Módosítás: 58

4. cikk 8) pont

(8) „pénzeszközök”: a 2000/46/EK irányelvben szereplő meghatározás szerinti készpénz, számlapénz és elektronikus pénz;

8) „pénzeszközök”: a 2000/46/EK irányelvben szereplő meghatározás szerinti bankjegyek és érmék, számlapénz és elektronikus pénz;

Módosítás: 59

4. cikk 11a) pont (új)

11a) teljesítési idő”: a fizetési megbízás a fizetési szolgáltató által történő átvételétől az összegnek a kedvezményezett számára történő elérhetővé válásáig eltelt munkanapok száma;

Módosítás: 60

4. cikk 12) pont

(12) „referenciaárfolyam”: bármilyen valutaátváltási számítás alapjául szolgáló árfolyam, amely a fizetési szolgáltatási szerződés mindkét szerződő fele által ellenőrizhető forrásból származik;

12) „referenciaárfolyam”: a fizetési művelettel kapcsolatos bármilyen valutaátváltási számítás alapjául szolgáló árfolyam, amely vagy a fizetési szolgáltatótól, vagy nyilvános forrásból származik, és amelynek használatában a fizetési szolgáltató és a fizetési szolgáltatás felhasználója megállapodik;

Indokolás

Az árfolyamok esetében független index- vagy alapvető átváltási arány nem létezik, ezért nem lehetséges, hogy mindkét fél külön ellenőrizze a referencia-árfolyam forrását. Ez a módosítás pontosítja ezt a pontot, míg a fogyasztók és a verseny hasznára megőrzi az átláthatóság fontos követelményét és azt, hogy a forrásban a felek megegyeznek.

Módosítás: 61

4. cikk 13) pont

(13) „hitelesítés”: az az eljárás, melynek használatával a fizetési szolgáltató ellenőrzi, hogy a fizetési megbízást adó felhasználó valóban jogosult-e ilyen megbízást adni;

13) „hitelesítés”: az az eljárás, melynek használatával a fizetési szolgáltató ellenőrzi, hogy a fizetést kezdeményező felhasználó valóban jogosult-e ilyen megbízást adni;

Módosítás: 62

4. cikk 14) pont

(14) „referencia-kamatláb”: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló kamatláb, amely a fizetési szolgáltatási szerződés mindkét szerződő fele által ellenőrizhető forrásból származik;

14) „referencia-kamatláb”: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló kamatláb, amely a fizetési szolgáltatási szerződés mindkét szerződő fele által ellenőrizhető nyilvános forrásból származik;

Módosítás: 63

4. cikk 15) PONT

(15) egyedi azonosító”: a fizetési szolgáltató által meghatározott adat, amelyet a fizetési szolgáltatás felhasználója arra használ, hogy a fizetési műveletben érintett többi felhasználót egyértelműen azonosítani tudja. Lehet az IBAN-kód (International Bank Account Number – nemzetközi bankszámlaszám), a BIC-kód (Bank Identifier Code – banki azonosító kód), egy bankszámlaszám, kártyaszám vagy név;

15) „egyedi azonosító”: a fizetési szolgáltatás felhasználójának a fizetési szolgáltató által megadott betű-, szám- vagy jelkombináció, amelyet a fizetési szolgáltatás felhasználója arra használ, hogy a fizetési műveletben érintett többi felhasználót egyértelműen azonosítani tudja;

Indokolás

Ez a meghatározás rugalmasságot enged a különböző fizetési rendszereknek arra, hogy saját követelményeiket meghatározzák, miközben továbbra is lehetővé teszi, hogy a SEPA rendszerek megköveteljék az IBAN-kód használatát. Szintén rugalmasságot tesz lehetővé bármilyen jövőbeli azonosítóhoz, amely az új technikából vagy a fogyasztók igényéből adódik.

Módosítás: 64

4. cikk 16) pont

(16) „meghatalmazott”: természetes vagy jogi személy, aki fizetési intézmény nevében fizetési szolgáltatásokat teljesít;

16) „meghatalmazott”: jogi személy, aki fizetési intézmény nevében fizetési szolgáltatásokat teljesít;

Módosítás: 65

4. cikk 19) pont

(19) „tartós adathordózó”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a személyesen a fizetési szolgáltatás felhasználójának címzett adatok későbbi visszaolvasásra alkalmas formában való tárolását az adatok felhasználási céljának megfelelő időtartamig, és amely biztosítja a tárolt adatok változatlan reprodukálását; A tartós adathordozók közé sorolhatók különösen a számlanyomtatók által nyomtatott dokumentumok, a hajlékonylemezek, CD-lemezek, DVD-k és az elektronikus leveleket tároló számítógépes merevlemezek, ugyanakkor nem tartoznak ide az internetes oldalak, kivéve ha ezek az oldalak eleget tesznek az ezen pont első mondatában meghatározott feltételeknek.

19) „tartós adathordózó”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója a személyesen neki címzett adatokat későbbi visszaolvasásra alkalmas formában tárolja az adatok felhasználási céljának megfelelő időtartamig, és amely biztosítja a tárolt adatok változatlan reprodukálását;

Módosítás: 66

4. cikk 19a) pont (új)

 

19a) „munkanap”: olyan nap, amikor a fizetési művelet végrehajtásában érintett megbízó vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatója és − adott esetben − a közvetítő nyitva tart a tranzakciók végrehajtásához előírt módon;

Módosítás: 67

4. cikk 19b) pont (új)

 

19b) „vagyonfelügyelő”: a közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok által kijelölt személy vagy szerv, akinek, illetve amelynek feladata a reorganizációs intézkedések végrehajtása;

Módosítás: 68

4. cikk 19c) pont (új)

 

19c) „közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok”: a tagállamok reorganizációs intézkedésekben, illetve felszámolási eljárásban illetékes közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságai;

Módosítás: 69

4. cikk 19d) pont (új)

 

19d) „reorganizációs intézkedések”: azok az intézkedések, amelyek célja a fizetési intézmény pénzügyi helyzetének megőrzése vagy helyreállítása, és amelyek érinthetik harmadik személyek korábban megszerzett jogait, ideértve a kifizetések felfüggesztésének, a végrehajtás felfüggesztésének vagy a követelések csökkentésének lehetőségét;

Módosítás: 70

4. cikk 19e) pont (új)

 

19e) „felszámoló”: a közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok által kijelölt személy vagy szerv, akinek, illetve amelynek feladata a felszámolási eljárás lebonyolítása;

Módosítás: 71

4. cikk 19f) pont (új)

 

19f) „felszámolási eljárás”: a közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok által indított és figyelemmel kísért összetett eljárás, amelynek célja az eszközöknek az adott hatóságok felügyelete alatt történő értékesítése, ideértve azt az esetet is, amikor az eljárás egyezség vagy más hasonló intézkedés következtében megszűnik;

Módosítás: 72

4. cikk 19h) pont (új)

 

19h) „mikro-fizetések”: a 10 eurót meg nem haladó kifizetésekre vonatkozó szerződések;

Módosítás: 73

5. cikk (1) bekezdés bevezető rész

A fizetési intézményként történő engedélyezéshez írásos kérelmet kell benyújtani a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai részére az alábbiakkal együtt:

A fizetési intézményként történő engedélyezéshez kérelmet kell benyújtani a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai részére az alábbiakkal együtt:

Módosítás: 74

5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az első három gazdasági évre vonatkozó becsült költségvetést tartalmazó üzleti terv, amely alátámasztja az a feltevést, hogy a kérelmező alkalmazni tudja a megbízható működéshez szükséges megfelelő rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat;

b) az első három gazdasági évre vonatkozó előre jelzett költségvetést tartalmazó üzleti terv, amely bemutatja, hogy a kérelmező alkalmazni tudja a megbízható működéshez szükséges megfelelő rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat;

Módosítás: 75

5. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) bizonyítékot arra, hogy az 5b. cikkben meghatározott indulótőke a fizetési intézmény szabad és korlátlan rendelkezésére áll;

Módosítás: 76

5. cikk (1) bekezdés bb) pont (új)

 

bb) az 5b. cikk (4) bekezdése a) pontja szerinti pénzeszköz-elkülönítési jogi eljárás leírása;

Módosítás: 77

5. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a kérelmező adminisztratív és számviteli eljárásainak bemutatása, amely alátámasztja azt a feltevést, hogy megbízható és megfelelő eljárásokat és ellenőrzéseket követ;

c) a kérelmező adminisztratív, kockázatkezelési és számviteli eljárásainak bemutatása, amely bemutatja, hogy ezek az ellenőrzések arányosak, helyénvalóak, megbízhatóak és megfelelőek;

Módosítás: 78

5. cikk (1) bekezdés d) pont

d) a kérelmező által bevezetett azon belső ellenőrzési eljárások bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését;

d) a kérelmező által bevezetett azon belső ellenőrzési eljárások bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését;

Módosítás: 79

5. cikk (1) bekezdés e) pont

e) a kérelmező kockázatkezelési eljárásainak bemutatása;

törölve

Indokolás

A c) pontba olvasztva.

Módosítás: 80

5. cikk (1) bekezdés h) pont

h) ha a kérelmező jogi személy, a képviseletét ellátó vagy olyan természetes személyek adatait, akik többségi tulajdonosok vagy igazgatói tisztséget töltenek be, valamint bizonyítékot ezen személyek kellően jó hírnevére;

h) a képviseletet ellátó vagy olyan természetes személyek adatait, akik többségi tulajdonosok vagy igazgatói tisztséget töltenek be, valamint bizonyítékot ezen személyek kellően jó hírnevére;

Módosítás: 81

5. cikk (1) bekezdés i) alpont

i) a fő vállalati tisztségviselő adatait és az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a kérelmező üzleti tevékenységét ténylegesen irányító személyhírnevű, és rendelkezik a fizetési szolgáltatások nyújtásához szükséges tudással és képességekkel;

i) az igazgatók és a fizetési intézmény irányításáért felelős személyek adatait és az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy azokhírnevűek, és rendelkeznek a fizetési szolgáltatások nyújtásához szükséges tudással és képességekkel, amint azt a fizetési intézmény tagállama előírja;

Módosítás: 82

5. cikk, (1) bekezdés, j) pont

(j) a kérelmező jogi helyzetét;

j) a kérelmező jogi helyzetét és társasági szerződését;

Módosítás: 83

5. cikk (1) bekezdés k) pont

(k) azt a címet, ahonnan a szükséges dokumentumok beszerezhetők.

k) a székhelyének a 14. cikk szerinti címét.

Módosítás: 84

5. cikk (2) bekezdés

A c) ponttal összefüggésben a kérelmezőnek meg kell adnia az általa bevezetett azon szervezeti rendelkezéseket, amelyek megvalósítják mindazon ésszerű intézkedéseket, amelyek a felhasználók érdekéinek védelme, illetve a fizetési szolgáltatások folyamatos és megbízható működésének garantálása érdekében szükgések.

A b) és c) pontok alkalmazásában a kérelmezőnek meg kell adnia az általa bevezetett azon könyvvizsgálati és szervezeti rendelkezéseit, amelyek megvalósítják mindazon ésszerű intézkedéseket, amelyek a felhasználók érdekéinek védelme, illetve a fizetési szolgáltatások folyamatos és megbízható működésének garantálása érdekében szükgések.

Módosítás: 85

5a. cikk (új)

 

5a. cikk

 

Az Európai Bankfelügyeleti Bizottság iránymutatást ad az 5. cikk követelményeinek értelmezését illetően.

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatói ágazat egységességének javára válik a fizetési intézményként történő bejegyzés követelményeinek értelmezésével összefüggő normák szilárd és egységes meghatározása.

Módosítás: 86

5b. cikk (új)

5b. cikk

 

Az átutalások során az ügyfélszámlák védelmét biztosító fizetőképességi követelmények és egyéb intézkedések

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési szolgáltatások felhasználóinak pénzeszközeit az átutalások során az alábbi intézkedéseken keresztül védik.

 

(2) A fizetési intézmények a 2006/48/EK irányelv 57. cikk a) és (b) pontjában meghatározott tőkét kötelesek rendelkezésre tartani a következők szerint:

 

a) amennyiben a fizetési intézmény kizárólag a függelék (7) pontjában említett tevékenységeket folytatja, tőkéje semmilyen esetben sem lehet kevesebb a korlátolt felelősségű társaságok bejegyzéséhez a székhelye szerinti tagállam által előírt összegnél;

 

b) amennyiben a fizetési intézmény

a függelék (5), (8) vagy (9) pontjában, illetve a 10. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjában említett bármely tevékenységet folytatja, tőkéje semmilyen esetben sem lehet kevesebb, mint EUR 100 000;

 

c) amennyiben a fizetési intézmény

a függelék (1), (2) vagy (3) pontjában említett bármely tevékenységet folytatja, tőkéje semmilyen esetben sem lehet kevesebb EUR 500 000 és a fizetési intézmény megelőző évi általános költségei egynegyedének megfelelő összeg közül a magasabb összegnél;

 

 

(3) A fent meghatározott minimális tőkekövetelmények ellenére az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a fizetési intézmény elegendő tőkével rendelkezik ahhoz, hogy valamennyi üzleti tevékenységét mindenkor fedezni tudja.

 

(4) A függelék (7) pontjában említett tevékenységeket folytató fizetési intézmény megfelelő óvintézkedéseket léptet életbe a fizetési szolgáltatás felhasználóinak pénzeszközei védelmében. Ezeket a letéteket:

 

a) elkülöníti az alábbiak szerint:

 

i. a fizetési szolgáltatás felhasználójától származó fizetési műveletre elfogadott pénzeszközöket a fizetési intézmény elkülöníti a többi olyan pénzeszköztől, amelyeket a fizetési szolgáltatástól eltérő tevékenységre fogadott el, és azokat a könyvelésében is elkülönítve szerepelteti;

 

ii. a fizetési intézmény a fizetési szolgáltatás felhasználójának pénzeszközeit a felhasználót világosan azonosító számlanév alatt tartja;

 

iii. a fizetési szolgáltatás felhasználójának pénzeszközeit semmilyen esetben sem lehet attól a felhasználótól eltérő természetes vagy jogi személy pénzeszközeivel összekeverni, akinek a nevében a pénzeszközöket maguknál tartják;

 

iv. a fizetési szolgáltatás felhasználójának pénzeszközeit el kell különíteni harmadik személyeknek a fizetési intézmény ellen irányuló minden keresetétől;

 

v. a fizetési intézmény ellen irányuló egy vagy több reorganizációs intézkedés vagy felszámolási eljárás megindítása esetén a hatáskörrel rendelkező közigazgatási vagy igazságügyi hatóság, vagy a hatáskörrel rendelkező vagyonfelügyelő vagy felszámoló a fizetési intézmény elleni bármilyen követelést megelőzve haladéktalanul visszatéríti a fizetési szolgáltatás felhasználójának pénzeszközeit; és

 

vi. a fizetési intézmény ellen irányuló egy vagy több reorganizációs intézkedés vagy felszámolási eljárás megindítása esetén, ha nem áll rendelkezésre elég pénzeszköz a fizetési szolgáltatás felhasználói pénzeszközeinek maradéktalan visszatérítésére, a hatáskörrel rendelkező közigazgatási vagy igazságügyi hatóság, vagy a hatáskörrel rendelkező vagyonfelügyelő vagy felszámoló a fizetési szolgáltatás felhasználóinak a pénzeszközeit az ilyen felhasználók részére a benyújtott igények szerint arányosan, a fizetési intézmény elleni bármilyen követelést megelőzve visszatéríti;

 

vagy;

 

b) a Közösség teljes területén érvényes, az Európai Unióban bejegyzett biztosítótársaságtól vagy banktól vásárolt biztosítással vagy bankgaranciával biztosítja olyan összegre, amelyet a (4) bekezdés a) pontja i. alpontja szerint – biztosítás és bankgarancia hiányában – elkülönített és elkülönítetten könyvelt volna, és amely összeget a biztosító akkor fizet, ha a fizetési intézmény nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A biztosítás vagy bankgarancia feltételeinek a fizetési intézmény bejegyzése szerinti tagállam illetékes hatóságai által támasztott követelményeknek meg kell felelniük.

 

(5) A (4) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandóak akkor, ha a megbízás átvételétől számított második munkanap végéig az összeg a kedvezményezett rendelkezésére áll.

Módosítás 87

5c. cikk (új)

5c. cikk

Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy ha egy fizetési intézmény a függelék (1)–(3) bekezdésében említett tevékenységek közül egyet vagy többet folytat, a fizetési intézmény külön ügyfélszámlákat nyit annak biztosítása céljából, hogy a betéteket megfelelően elkülönítve kezelje a többi tevékenységétől.

Módosítás: 89

6. cikk (1) bekezdés

A hatóságok akkor adják ki az engedélyt, ha a kérelemhez mellékelt adatok és bizonyítékok megfelelnek az 5. bekezdésben meghatározott feltételeknek.

A hatóságok akkor adnak ki engedélyt, ha a kérelemhez mellékelt adatok és bizonyítékok megfelelnek az 5. bekezdésben meghatározott feltételeknek, és ha az illetékes hatóságok a kérelem tanulmányozását követően a kérelmet összességében pozitívan értékelik. Az engedély megadása előtt a hatáskörrel rendelkező hatóságok szükség esetén kikérhetik a nemzeti központi bank vagy más érdekelt hatóság véleményét.

Indokolás

A fizetési intézményekre megfelelő minőségi felügyelet alkalmazandó, és a fő területeken határozott normáknak kell megfelelniük.

Módosítás: 90

6. cikk (2) bekezdés

Az engedély iránti kérelem elbírálásakor az 5. bekezdésben szereplő feltételeken kívül egyéb feltételeket nem kell vizsgálni.

törölve

Módosítás: 91

6. cikk (2a) bekezdés (új)

 

A hatáskörrel rendelkező hatóságok elutasíthatják az engedélyezést, amennyiben a fizetési intézmény megbízható és prudens működése tekintetében nincsenek megelégedve a tulajdonosok vagy a befolyásoló részesedéssel bíró tagok alkalmasságával.

Módosítás: 92

6. cikk (2b) bekezdés (új)

 

Amennyiben a 2000/12/EK irányelv 1. cikke (26) bekezdése szerinti szoros kapcsolat áll fenn a fizetési intézmény és más természetes vagy jogi személyek között, a hatáskörrel rendelkező hatóságok csak akkor adják meg az engedélyt, ha ezek a kapcsolatok nem gátolják az intézmény felügyeleti funkcióinak érdemi ellátását.

Módosítás: 93

7. cikk (1) bekezdés

Az illetékes hatóságnak a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, vagy, amennyiben a kérelem hiányos, a határozathozatalhoz szükséges információk beérkezésétől számított három hónapon belül kell értesítenie a kérelmezőt a kérelem jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.

Az illetékes hatóságnak a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, vagy, amennyiben a kérelem hiányos, a határozathozatalhoz szükséges valamennyi információ beérkezésétől számított három hónapon belül kell értesítenie a kérelmezőt a kérelem jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.

Módosítás: 94

8. cikk (1) bekezédés

A tagállamok a fizetési intézményekről nyilvántartást vezetnek.

A tagállamok valamennyi engedélyezett fizetési intézményről és azok fiókjairól nyilvántartást vezetnek.

Módosítás: 95

8. cikk (2) bekezdés

A nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell. Hozzáférhetőnek kell lennie nyilvános betekintésre és az interneten keresztül is.

A nyilvántartás meghatározza a 10. cikkben meghatározott szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket, amelyekre a fizetési intézménynek engedélye van. Hozzáférhetőnek kell lennie nyilvános betekintésre és az interneten keresztül is, és rendszeresen frissíteni kell.

Módosítás: 96

10. cikk (1) bekezés bevezető rész

fizetési intézmények a következő tevékenységek folytatására jogosultak:

(1) A fizetési intézmények kizárólag a következő tevékenységek folytatására jogosultak:

Módosítás: 97

10. cikk (1) bekezdés a) pont

a) fizetési szolgáltatások nyújtása;

a) a függelékben meghatározott fizetési szolgáltatások nyújtása;

Módosítás: 98

10. cikk (1) bekezdés b) pont

b) operatív és egyéb járulékos szolgáltatások nyújtása, többek között a fizetési szolgáltatások végrehajtásának szavatolása, valutáris szolgáltatások biztosítása, letétkezelési tevékenység folytatása, illetve adatokat tárolása és feldolgozása;

b) operatív és egyéb szorosan kapcsolódó járulékos szolgáltatások nyújtása, többek között a fizetési szolgáltatások végrehajtásának biztosítása, valutáris szolgáltatások biztosítása, letétkezelési tevékenység folytatása, illetve adatok tárolása és feldolgozása;

Módosítás: 99

10. cikk (1) bekezdés c) pont

c) pénzeszközök átutalása, klíringje és elszámolása céljából fizetési rendszerek használata és működtetése, beleértve az ezen rendszerekhez szükséges eszközöket és eljárásokat;

c) pénzeszközök átutalása, klíringje és elszámolása céljából fizetési rendszerek használata és működtetése, beleértve az ezen rendszerekhez szükséges eszközöket és eljárásokat, a 23. cikk sérelme nélkül;

Módosítás: 101

10. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Az a) pont alkalmazásában a fizetési szolgáltatások felhasználói által a fizetési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben a fizetési intézményeknek átutalt pénzeszközök nem minősülnek a 2000/12/EK irányelv 3. cikkében meghatározott betéteknek vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközöknek, sem a 2000/46/EK irányelvben meghatározott elektronikus pénznek.

(2) Amennyiben a fizetési intézmények az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fizetési szolgáltatást nyújtanak, azok kizárólag a fizetési műveletekre használt fizetési számlákat tarthatnak; a fizetési szolgáltatások felhasználói által a fizetési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben a fizetési intézményeknek átutalt bármely pénzeszköz nem minősül a 2000/12/EK irányelv 3. cikkében meghatározott betétnek vagy egyéb visszafizetendő pénzeszköznek, sem a 2000/46/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott elektronikus pénznek.

Amendment 102

10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az intézmények nem jogosultak hitel folyósítására, kivéve ha:

a) a hitel szorosan kapcsolódik a fizetési intézmény fizetési tevékenységéhez; és

b) a hitelt a fizetési intézmény saját tőkéjéből, és nem az ügyfelek fizetési tevékenység céljából létrehozott letétjeiből fedezi.

Módosítás: 100

10. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) A fizetési intézmények nem folytathatnak betétkezelést, ajánlhatnak hitelszolgáltatásokat vagy garanciát.

Indokolás

A fizetési rendszerben való fogyasztói bizalom érdekében a fizetési intézmények működésüket a függelékben felsorolt tevékenységekre korlátozzák. Ez a módosítás pontosítás is, a kijátszás elkerülésére.

Módosítás: 103

10. cikk (2) bekezdés

fizetési intézmény a fizetési szolgáltatások felhasználóitól kifejezetten a fizetési szolgáltatással összefüggésben átvett pénzeszközöket nem használhatja fel más üzleti tevékenységeinek finanszírozására, kizárólag fizetési szolgáltatások céljára. A fizetési intézménynek könyveiben elkülönítve kell nyilvántartania a fizetési szolgáltatás felhasználóitól a fizetési művelet ellentételezéseként átvett pénzeszközöket a más tevékenységekkel összefüggésben átvett pénzeszközöktől.

(3) A fizetési intézménynek a fizetési szolgáltatások felhasználóitól kifejezetten a fizetési szolgáltatással összefüggésben átvett pénzeszközöket meg kell jelölnie arra a speciális műveletre, amivel kapcsolatban azokat a fizetési intézménynek nyújtják, és azokat nem használhatja fel üzleti tevékenységeinek finanszírozására, kizárólag a fizetési szolgáltatás felhasználója által kérelmezett fizetési szolgáltatások céljára.

Indokolás

A pénzeszközök elkülönítésével kapcsolatos rendelkezések újrafogalmazása a 10a. cikk (új) (1) bekezdésében.

Módosítás: 104

10. cikk (3) bekezdés

3. Az engedélyezett fizetési intézmények üzleti tevékenysége – az alkalmazandó nemzeti és közösségi jog keretein belül – nem kizárólagos, és nem korlátozódik a fizetési szolgáltatásokra.

törölve

Módosítás: 105

11. cikk cím

Meghatalmazottak, kiszervezett funkciók és leányvállalatok

Fiókintézmények, meghatalmazottak, vagy olyan egységek, amelyeknek tevékenységeket szerveznek ki

Módosítás: 106

11. cikk (1) bekezdés

a fizetési intézmény meghatalmazott vagy leányvállalat útján kíván fizetési szolgáltatásokat nyújtani, székhely szerinti tagállama illetékes hatóságai részére be kell jelentenie a meghatalmazott vagy leányvállalat nevét és címét.

(1) Ha a fizetési intézmény meghatalmazott vagy fiókintézmény útján kíván fizetési szolgáltatásokat nyújtani, székhely szerinti tagállama illetékes hatóságai részére be kell jelentenie a meghatalmazott vagy fiókintézmény nevét és címét.

Módosítás: 107

11. cikk (2) bekezdés

a fizetési intézmény bizonyos funkciókat vagy az összes funkciót kiszervezéssel kívánja megvalósítani, erről tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat.

(2) A fizetési intézmény kiszervezheti a fizetési szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai, kommunikációs, informatikai működési és adatfeldolgozási funkcióit. Ha a fizetési intézmény bizonyos funkciókat kiszervezéssel kíván megvalósítani, erről tájékoztatnia kell tagállama illetékes hatóságait.

Módosítás: 108

11. cikk (3) bekezdés

3. A fizetési intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a nevükben eljáró meghatalmazottak vagy leányvállalatok megfelelően tájékoztassák a fizetési szolgáltatások felhasználóit.

(3) A fizetési intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a nevükben eljáró meghatalmazottak, fiókintézmények vagy kiszervezett egységek megfelelően tájékoztassák a fizetési szolgáltatások felhasználóit.

A fizetési intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a meghatalmazottak, a leányvállalatok vagy a kiszervezett személyek megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a fizetési szolgáltatások nyújtása folyamatosságának és megbízhatóságának biztosításához.

Módosítás: 109

11. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) Azon meghatalmazottaknak valamint természetes és jogi személyeknek, akik a fizetési intézmény kiszervezett tevékenységeiért felelősek, meg kell felelniük az ebben az irányelvben a pénzmosás megelőzése tekintetében meghatározott követelményeknek.

Módosítás: 110

12. cikk (1) bekezdés

tagállamok biztosítják, hogy a fizetési intézmények minden indokolt lépést megtegyenek a szükségtelen működési kockázatok elkerülése érdekében, amennyiben lényeges működési funkcióik ellátásához harmadik felet kell igénybe venniük.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési intézmények minden indokolt lépést megtegyenek a jelen irányelv előírásai betartásának biztosítása érdekében, amennyiben lényeges működési funkcióik ellátásához harmadik felet kell igénybe venniük.

Módosítás: 111

12. cikk (2) bekezdés

tagállamok rendelkeznek arról, hogy a fizetési intézmények teljes egészében felelősek legyenek vezetőik, alkalmazottaik, maghatalmazottaik vagy leányvállalataik ezen irányelv hatálya alá eső cselekményeiért.

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a fizetési intézmények teljes egészében felelősek legyenek az ezen irányelv hatálya alá eső olyan cselekményekért, melyeket alkalmazottaik, maghatalmazottaik, fiókintézményeik, és azon egységek fejtettek ki, amelyeknek tevékenységeket szerveznek ki.

Indokolás

A „vezető” nincs meghatározva és minden esetben alkalmazottnak számít

Módosítás: 112

13. cikk

A tagállamok előírják, hogy a fizetési intézmények az általuk végzett összes szolgáltatásról és műveletről vezetett nyilvántartásaikat ésszerű ideig, de legfeljebb öt évig megőrizzék.

A tagállamok előírják, hogy a fizetési intézmények a jelen cím céljának megfelelő valamennyi nyilvántartásukat legalább öt évig megőrizzék, a 2005/60/EK irányelv, illetve más vonatkozó közösségi vagy nemzeti jogszabály sérelme nélkül.

Módosítás: 113

14. cikk (1) bekezdés

A tagállamok előírják, hogy azoknak a fizetési intézményeknek, amelyek jogi személyek és székhely szerinti tagállamuk joga szerint székhellyel rendelkeznek, a székhelyükkel azonos tagállamban kell központi irodát fenntartaniuk.

A tagállamok előírják, hogy azoknak a fizetési intézményeknek, amelyek székhely szerinti tagállamuk joga szerint székhellyel rendelkeznek, a székhelyükkel azonos tagállamban kell központi irodát fenntartaniuk.

Indokolás

.

Módosítás: 114

14. cikk (2) bekezdés

Az első bekezdés hatálya alá nem tartozó fizetési intézményeknek abban a tagállamban kell központi irodát fenntartaniuk, amelyben ténylegesen üzleti tevékenységet folytatnak.

törölve

Indokolás

A 21. cikk törléséből következő módosítás

Módosítás: 115

15. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

tagállamok által e cím végrehajtására kijelölt illetékes hatóságoknak közhatóságoknak vagy a hazai jog által elismert testületeknek kell lenniük, vagy olyan közhatóságoknak, amelyeket a hazai jog kifejezetten erre a célra hatalmaz fel.

(1) A tagállamok e cím végrehajtására ugyanazokat az illetékes hatóságokat jelölik ki, amelyeket jogszabály vagy törvény tesz felelőssé a hitelintézetek felügyeletére.

Indokolás

Az előadó a szükséges szabályozói hozzáértés biztosítása érdekében megfelelőnek látja azt, hogy a bankok felügyeletéért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságok legyenek felelősek a bizonyos banki feladatokat ellátó fizetési intézmények felügyeletéért is.

Módosítás: 116

15. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell a gazdasági szereplőktől való függetlenséget és az érdekellentétek elkerülését. Nem lehetnek fizetési intézmények, hitelintézetek, elektronikuspénz-kibocsátó intézmények vagy postai elszámolóközpontok.

törölve

Indokolás

A 15. cikk (1) bekezdésének módosításából következő módosítás.

Módosítás: 117

15. cikk (2) bekezdés első (a) albekezdés (új)

Amennyiben a fizetési intézmény a 21. cikkben engedélyezett eltérés alapján szerezte működési engedélyét, a tagállamok más illetékes hatóságokat is kinevezhetnek a fizetési szolgáltatók bizonyos csoportjainak felügyelete céljából, ha a tevékenység felügyeletéhez szükséges szakértelem miatt ez szükséges.

Módosítás: 118

16. cikk cím

Felügyelet

Folyamatos felügyelet

Módosítás: 119

16. cikk (2) bekezdés bevezető rész

Az e címnek való megfelelés ellenőrzéséhez az illetékes hatóságoknak csak az alábbi intézkedések állnak rendelkezésre:

Az e címnek való megfelelés ellenőrzéséhez az illetékes hatóságoknak különösen az alábbi intézkedések állnak rendelkezésre:

Módosítás: 120

16. cikk (2) bekezdés b) pont

b) helyszíni vizsgálatot folytathatnak a fizetési intézménynél, kiszervezett funkciót ellátó szervezetnél, illetve a fizetési intézmény felelősségi körébe tartozó meghatalmazottnál vagy leányvállalatnál;

b) helyszíni vizsgálatot folytathatnak a fizetési intézménynél, bármely olyan egységnél, amelyhez tevékenységeket szerveznek ki, illetve a fizetési intézmény felelősségi körébe tartozó meghatalmazottnál vagy fiókintézménynél;

Módosítás: 121

16. cikk (2) bekezdés c) pont

c) ajánlásokat és irányelveket adhatnak ki;

c) ajánlásokat és irányelveket, illetve szükség esetén más kötelező érvényű igazgatási aktust bocsáthatnak ki;

Módosítás: 122

16. cikk (2) bekezdés e) pont

e) az engedélyezési feltételek 5. cikknek megfelelő betartásának elmulasztása esetén felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt.

e) az engedélyezési feltételeket az 5. cikk, az 5. cikk b) pontja vagy a 10. cikk rendelkezései betartásának elmulasztása esetén felfüggeszthetik, vagy visszavonhatják az engedélyt.

Módosítás: 124

18. cikk (1) bekezdés

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok által hozott olyan határozatok, amelyek a fizetési intézményekkel kapcsolatosak és az ezen irányelvvel összhangban elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseken alapulnak, megtámadhatók legyenek bíróság előtt.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok által hozott olyan határozatok, amelyek a fizetési intézményekkel kapcsolatosak és az ezen irányelvvel összhangban elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseken alapulnak, megtámadhatók legyenek bíróság előtt az érintett természetes és jogi személyek által, ideértve a fogyasztói szervezeteket is. A fogyasztói szervezetek jogosultak olyan eljárásban történő meghallgatásra is, melyet nem ők kezdeményeztek.

Indokolás

A fogyasztóvédelem érdekében a fogyasztói szervezeteknek jogosultaknak kell lenniük a bíróság előtt kereset benyújtására a 18. cikkben előírtak szerint, és ezekkel fel kell venni a kapcsolatot, ha ilyen eljárásokban törvényes érdekük van.

Módosítás: 125

19. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a központi bankok, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank mint monetáris hatóságok között, illetve szükség esetén egyéb, a fizetési és elszámolási rendszerek felügyeletéért felelős közhatóságok között;

b) a központi bankok, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank mint monetáris és felügyeleti hatóságok között;

Módosítás: 126

20. cikk (2) bekezdés

2. Annak érdekében, hogy végrehajthassák a más tagállam területén működő, a fizetési intézmény felelősségi körébe tartozó fiókintézményekre, meghatalmazottakra vagy leányvállalatokra vonatkozó azon szükséges ellenőrzéseket és intézkedéseket, amelyeket a 16. cikk ír elő, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának együtt kell működnie a fogadó tagállam illetékes hatóságaival.

(2) Annak érdekében, hogy végrehajthassák a más tagállam területén működő, a fizetési intézmény felelősségi körébe tartozó fiókintézményekre vagy kiszervezett egységekre vonatkozó azon szükséges ellenőrzéseket és intézkedéseket, amelyeket a 16. cikk ír elő, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának együtt kell működnie a fogadó tagállam illetékes hatóságaival.

 

Módosítás: 127

20. cikk (4) bekezdés

4. Az illetékes hatóságok egymás tudomására hozzák a feladataik ellátáshoz szükséges összes információt, különösen olyan esetben, amikor a hatóságok vélelmezik valamely fiókintézmény, meghatalmazott vagy leányvállalat jogsértését vagy feltételezhető jogsértését.

(4) Az illetékes hatóságok egymás tudomására hozzák a feladataik ellátáshoz szükséges összes információt, különösen olyan esetben, amikor a hatóságok vélelmezik valamely fiókintézmény vagy kiszervezett egység jogsértését vagy feltételezhető jogsértését.

 

Módosítás: 128

20. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Az előzőek sérelme nélkül a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága felelős a 2005/60/EK irányelve értelmében vett pénzmosással és terrorizmusellenes szabályozással összefüggő kötelezettségeknek való megfelelés felügyeletéért.

Indokolás

A 20. cikk félreértéseket eredményezhet. Az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok feladatai nem teljesen egyértelműek. A pénzmosásról szóló harmadik irányelvet és a fent említett irányelv végrehajtására vonatkozó nemzeti szabályozásnak való megfelelést csak az a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai felügyelhetik hatékonyan, ahol a szolgáltatást nyújtják.

Módosítás: 129

21. cikk

1. A tagállamok az 1. cikk első bekezdésének d) pontjától való eltéréssel eseti alapon lehetővé tehetik a természetes vagy jogi személyek számára, hogy az 1. szakaszban meghatározott eljárás mellőzésével kerüljenek felvételre a 8. cikkben említett nyilvántartásba, feltéve hogy mindkét alábbi feltétel teljesül:

(1) A tagállamok az 1. cikk első bekezdésének d) pontjától való eltéréssel eseti alapon lehetővé tehetik az üzleti tevékenységet folytatók (beleértve, kizárólag ezen eltérés alkalmazásában, az üzleti tevékenységet folytató természetes személyeket is) számára, hogy az 1. szakaszban meghatározott eljárás mellőzésével kerüljenek felvételre a 8. cikkben említett nyilvántartásba, feltéve hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az érintett személy – a kizárólagos felelősségi körébe tartozó meghatalmazottakat és leányvállalatokat is magába foglaló – összes üzleti tevékenységéből pénzügyi követelések származnak fizetési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, amelyek havi átlaga nem haladja meg az 5 millió eurót, sem a 6 millió eurót bármely adott pillanatban;

a) az érintett üzleti tevékenység – beleértve a kizárólagos felelősségi körébe tartozó meghatalmazottakat és leányvállalatokat is – által fizetési szolgáltatás nyújtása céljából átvett teljes összeg egy naptári hónapban nem haladja meg az 5 millió eurót, illetve a naponkénti 300 000 eurót;

b) az ilyen nyilvántartásba vétel közérdekűnek minősül az alábbi okok valamelyike alapján:

b) az illetékes hatóság véleménye szerint a bejegyzés:

i) az érintett személy nélkülözhetetlen szerepet tölt be a pénzügyi közvetítésben, amennyiben hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak biztosít hozzáférést a fizetési szolgáltatásokhoz, különösen ahol a szóba jöhető egyéb szolgáltatók valószínűleg nem nyújtanának szolgáltatást, illetve ez sok időbe telne;

i. a pénzmosás-ellenes szabályok, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések hathatós végrehajtásának érdekeit szolgálja;

vagy

ii) a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében a pénzmosási szabályok vagy eljárások hatékony végrehajtásához van rá szükség.

ii. hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak a fizetési szolgáltatásokhoz történő hozzáférését mozdítja elő,

és

 

 

c) a tevékenység irányításában vagy működtetésében részt vevő természetes személyeket pénzmosással, vagy a terrorizmus finanszírozásával összefüggő bűncselekmény miatt el nem ítélték.

A tagállamok biztosítják, hogy a 8. cikk előírásai szerint vezetett nyilvántartásban az ezen eltérés alkalmazásának okán szereplő üzleti tevékenységet folytatók egyértelműen mint ilyenek kerüljenek meghatározásra.

2. Az (1) bekezdésben hivatkozott személyeket fizetési intézményként kell kezelni. Ezek azonban a Közösségen belül csak a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamban nyújthatnak fizetési szolgáltatásokat.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyeket fizetési intézményként kell kezelni. Ezek azonban csak a függelék (7) pontja szerinti fizetési szolgáltatást és csak a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamban nyújthatják.

A tagállamok olyan rendelkezéseket is hozhatnak velük kapcsolatban, hogy a 10. cikkben felsoroltak közül csak bizonyos tevékenységeket folytathatnak.

 

3. Az (1) bekezdésben hivatkozott személyeknek értesíteniük kell az illetékes hatóságokat a helyzetükben beálló minden olyan változásról, amely lényeges az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel szempontjából.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyeknek értesíteniük kell az illetékes hatóságokat a helyzetükben beálló minden olyan változásról, amely lényeges az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel szempontjából. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben ez a feltétel már nem teljesül, a fizetési szolgáltató intézmény a 6. cikkben leírt eljárás szerint 30 naptári napon belül engedélyért folyamodik.

Módosítás: 130

22. cikk (2) bekezdés

Értesíteni kell továbbá a Bizottságot az érintett fizetési szolgáltatók számáról, valamint évente rendszeresen a 21. cikk a) pontjában meghatározott összes pénzkövetelés nagyságáról.

Ha valamely tagállam a 21. cikkben meghatározott eltéréssel él, erről legkésőbb a 85. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig értesítenie kell a Bizottságot, majd a későbbi változásokat is haladéktalanul jeleznie kell. Értesítenie kell továbbá a Bizottságot az érintett fizetési szolgáltatók számáról, valamint évente rendszeresen a 21. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott, a naptári év december 31-én fennálló összes pénzkövetelés nagyságáról.

Módosítás: 131

23. cikk (1) bekezdés (1) és (2) albekezdés bevezető rész

1. A tagállamok biztosítják a fizetési rendszerek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályok objektivitását és arányosságát, és hogy azok ne korlátozzák jobban a hozzáférést annál a szükséges mértékénél, mint amely a különleges kockázatok kezeléséhez és a fizetési rendszer pénzügyi biztonságának védelméhez elegendő.

(1) A tagállamok biztosítják a külső kompenzációs mechanizmust alkalmazó nyílt fizetési rendszerek használatára és üzemeltetési eljárásaira vonatkozó minden szabály objektivitását és arányosságát, és hogy azok ne korlátozzák jobban a hozzáférést annál a szükséges mértékénél, mint amely a kockázatok kezeléséhez és a fizetési rendszer pénzügyi és működési stabilitásának védelméhez elegendő.

A fizetési rendszerek:

Az (1) albekezdés sérelme nélkül, a nyílt fizetési rendszerek:

Módosítás: 132

23. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés b) pont

(b) nem írhatnak elő olyan szabályt, amely az engedélyezett fizetési szolgáltatókat a tagokkal kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik és jogcímeik szerint megkülönbözteti;

törölve

Justification

The proposed Directive should only include rules on access to payment systems and not operation of same, which activity cannot be performed by payment services providers.

Art. 1, para. 1, defines the scope of such regulation and it is within this ambit that Art. 23, para. 1, sub- para. 2, shall operate.

Art. 23, para. 1, sub-para. 2, let. B), shall be deleted. This provision, indeed, whereas does not add to the EU competition rules of non-discrimination, may be applied in a distorted manner thereby unduly curtailing the freedom of payment systems operators to regulate access to their systems in a graduated fashion, which takes into account the different features of the applicants.

Módosítás: 133

23a. cikk (új)

 

23a. cikk

Fizetési szolgáltatások fizetési szolgáltatónak nem minősülő intézmények általi nyújtásának tiltása

Azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, akik vagy amelyek nem minősülnek fizetési szolgáltatónak, de amelyeket a jelen irányelv nem zár ki a hatálya alól, a tagállamok megtiltják a függelékben felsorolt fizetési szolgáltatások nyújtását.

Módosítás: 134

23b. cikk (új)

 

23b. cikk

 

A kártyák biztonsági hitelesítésének és az elfogadó eszközök kölcsönös elismerése

 

(1) Az Európai Unión belül határokon átnyúló, euróban elszámolt műveleteket lehetővé tevő, kártyákat általános célból kibocsátó kártyás fizetési rendszerek:

a) a kártyáik elektronikus összetevőire és a kártyáikat elfogadó eszközökre vonatkozó saját kockázatelemzésük alapján meghatározzák a megfelelő biztonsági követelményeket. Ezen kockázatelemzési és biztonsági követelményeket közölni kell a nemzeti központi bankkal vagy azon tagállam más érintett állami hatóságával, amelyben a kártyás fizetési rendszer jelen van; és

b) a 77. cikkben említett fizetésekkel foglalkozó bizottság által jóváhagyott biztonságfelmérési program alapján tanúsítványt szereznek, amely igazolja, hogy kártyáik és a kártyáikat elfogadó eszközök megfelelnek ezen biztonsági követelményeknek.

A tanúsítványt a tagállamok kölcsönösen elismerik.

(2) A biztonságfelmérési programot a fizetésekkel foglalkozó bizottság csak akkor hagyhatja jóvá, amennyiben az megfelel a következő alapelveknek:

a) elismert módszer: a biztonságfelmérési program lehetőleg elismert nemzetközi normákon alapuló biztonságfelmérési módszert alkalmaz, amely legalább olyan biztonsági megfelelőségi értékelést eredményez, amely rangsoroláson alapul, és garantálja az ismételhetőséget és a reprodukálhatóságot;

b) átláthatóság: a biztonságfelmérési program biztonságfelmérési módszerét és kritériumait (az elvégzett vizsgálatok részletezése nélkül) dokumentálni kell, és nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni;

c) technikai felszereltség: a biztonságfelmérési program keretén belül biztonságfelmérést végző laboratóriumoknak elismert technikai felszereltséggel kell rendelkeznie. Ezt a felszereltséget rendszeresen ellenőrizni kell; valamint;

d) nyilvánosság: a biztonságfelmérés részletes eredményeit jogos érdekkel rendelkező harmadik személy részére kérésére, a titoktartási szerződés aláírását követően biztosítani kell.

Módosítás: 135

III. cím cím

A fizetési szolgáltatásokra vonatkozó feltételek átláthatósága

A fizetési szolgáltatásokra vonatkozó feltételek átláthatósága és tájékoztatási követelményei

Módosítás: 136

25. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

tagállamok a 26. cikk rendelkezéseinek megfelelően előírják a fizetési szolgáltatónak, hogy papíron vagy a rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozó átadásával tájékoztassa a felhasználót a feltételekről.

(1) A tagállamok a 26. cikk rendelkezéseinek megfelelően előírják a fizetési szolgáltatónak, hogy papíron vagy a rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozó átadásával tájékoztassa a felhasználót a feltételekről. A feltételeket egyszerű nyelvezettel, világos és olvasható formában annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell megszövegezni, amelyben a szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven. A feltételeket a fizetési szolgáltatás felhasználójával az 1a. függelékbenben meghatározott módon kell közölni, és azok tartalmazzák a 26. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában és a bekezdés c) pontjában meghatározott információkat (beleértve szükség esetén a valutaátváltási árfolyamot), valamint az átutalandó pénz összegét, a kifizetés pénznemét és a művelet elvégzésének költségét, továbbá a fizetési művelet teljes költségét. Amennyiben nem áll rendelkezésre a külföldi valutával kapcsolatos információ, ezeket a mezőket üresen lehet hagyni.

Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója úgy igényli, a feltételeket vele nyomtatott formában is közölni kell.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy központi fontosságú az, hogy a fogyasztó olyan tájékoztatást kapjon, amely lehetővé teszi számára a fizetési szolgáltatók közötti összehasonlítást. Ennek érdekében javasolt az árazásról és a pénzügyi művelet időtartamáról szóló legfontosabb információkkal kapcsolatban egy szabványosított forma elkészítése.

Módosítás: 137

25. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A fizetési szolgáltatónak azelőtt kell így eljárnia, mielőtt a fizetési szolgáltatás felhasználója az egyedi fizetési műveletről szóló fizetési szolgáltatási szerződés vagy ajánlat alapján bármiféle kötelezettséget vállalna.

A fizetési szolgáltatónak kell így eljárnia, mielőtt a fizetési szolgáltatás felhasználója az egyedi fizetési műveletről szóló fizetési szolgáltatási szerződés vagy ajánlat alapján bármiféle kötelezettséget vállalna.

Módosítás: 138

25. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok előírják, hogy a fizetési szolgáltatók világosan és egyértelműen tájékoztassák a lehetséges ügyfeleket arról, hogy a fizetési intézménynek utalt és/vagy az ilyen fizetési intézményen áthaladó pénzeszközöket semmilyen, az engedéllyel rendelkező bankoknak utalt és/vagy rajtuk áthaladó pénzeszközök esetében fennálló betéti garanciaprogram nem védi.

Indokolás

Az irányelv előírja, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználói teljeskörű információkkal rendelkezzenek a fizetési intézmény igénybe vételével végzett műveletek során felmerülő kockázatokról.

A fizetési szolgáltatóknak a fizetési szolgáltatási szerződéssel összefüggő előzetes tájékoztatás során hangsúlyoznia kell, hogy az elfogadott, ám végrehajtás előtt álló műveletekből származó pénzeszközökre nincs biztosíték.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Radwan

Módosítás: 139

25. cikk (2b) bekezdés (új)

 

(2b) A tagállamok előírják, hogy a fizetési szolgáltatók világosan és egyértelműen tájékoztassák a lehetséges ügyfeleket arról, hogy mely tagállamban melyik hatáskörrel rendelkező hatóság gyakorolja a 16. cikkben leírt ellenőrzési feladatokat.

Indokolás

Az irányelv előírja, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználói teljeskörű információkkal rendelkezzenek a fizetési intézmény igénybe vételével végzett műveletek során felmerülő kockázatokról. A fizetési szolgáltatóknak a fizetési szolgáltatási szerződéssel összefüggő előzetes tájékoztatás során hangsúlyoznia kell, hogy az elfogadott, ám végrehajtás előtt álló műveletekből származó pénzeszközökre nincs biztosíték.

Módosítás: 140

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés bevezető rész

1. A tagállamok biztosítják, hogy a közölt feltételek tartalmazzák a következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a rendelkezésre bocsátott feltételek tartalmazzák a következőket:

Indokolás

Összhangban a 25. cikk (1) bekezdés 1. pontjának módosításával.

Módosítás: 141

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés a) pont iii. alpont

(iii) adott esetben a fizetési szolgáltatás nyújtását és használatát szabályozó feltételeket, különösen a fizetés-hitelesítési eszközök biztonságos tárolására vonatkozó előírásokat és az ezek betartásának elmulasztásával járó kockázatokat, valamint a fizetési szolgáltatónak a 46. cikk (b) pontjában meghatározott célból történő értesítése módját;

iii. adott esetben a fizetési szolgáltatás nyújtását és használatát szabályozó feltételeket, különösen a fizetés-hitelesítési eszközök biztonságos tárolására vonatkozó előírásokat, valamint a fizetési szolgáltatónak a 46. cikk (b) pontjában meghatározott célból történő értesítése módját;

Indokolás

A rendelkezésre bocsátandó információnak a fogyasztó számára szükséges és fontos információkra kell korlátozódnia. Lényeges, hogy a szabályok egyértelműek legyenek. A fogyasztó mindig kérhet további tájékoztatást egyes esetekben szükség esetén. Az (1) bekezdés utolsó mondatának törlése az alkalmazási terület korlátozásából automatikusan következik.

Módosítás: 142

26. cikk (1) bekezdés(1) albekezdés a) pont iiia. alpont (új)

iiia. a visszalépéshez való jogot és annak feltételeit;

Indokolás

A fogyasztó érdekeinek védelme érdekében a fizetési szolgáltatás feltételeinek átláthatósága ilyen rendelkezéseket is tartalmaz.

Módosítás: 143

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés a) pont v. pont

(v) a 2005/…/EK irányelvvel összhangban megadandó információkat;

v. a 2005/60/EK irányelvvel összhangban megadandó információkat;

Módosítás: 144

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés a) pont via. alpont (új)

via. a felhasználó pénzvisszatérítésre való jogosultságának feltételeit és határidejét;

Indokolás

Hasonlóan a De Vits féle IMCO-jelentéstervezet 46. módosításához.

Módosítás: 145

26. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS A) PONT VIB. ALPONT (új)

 

vib. a fogyasztó számára a díjtételek megismerését lehetővé tevő információkat;

Módosítás: 146

26. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS A) PONT VIC. ALPONT (új)

 

vic. a megbízónak a kifizetés visszavonására irányuló jogát;

Indokolás

A feltételeknek egyértelművé kell tenniük, hogy a megbízó miként vonhatja vissza a kifizetést.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 147

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés b) pont

(b) egyértelmű utalást a fizetési megbízásnak a 54. cikk (1) bekezdése szerinti elfogadási idejére;

b) egyértelmű utalást a fizetési megbízásnak az 54. cikk (1) bekezdése szerinti teljesítés napjára;

Indokolás

Az 54. cikk módosításából következő változtatás.

Módosítás: 148

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés d) pont

d) a szerződésre alkalmazandó jog és az illetékes bíróság megnevezését;

d) a szerződésre alkalmazandó jog, mely a fizetési szolgáltatás felhasználójának országa szerinti jog, ahol a szolgáltató a tevékenységet folytatja, vagy ahova tevékenységeit irányítja, és az illetékes bíróság megnevezését;

Módosítás: 149

26. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés fa) pont (új)

 

fa) a jóváhagyás átadásának a 41. és 42. cikk szerinti eljárását.

Módosítás: 150

26. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket egyszerű nyelvezettel, világos és olvasható formában annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell megszövegezni, amelyben a szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven.

törölve

Indokolás

Beleolvasztva a 25. cikk (1) bekezdésébe

Módosítás: 151

27. cikk (1) bekezdés bevezető rész

A fizetési szolgáltatónak a fizetési megbízás végrehajtásra való elfogadását követően minimálisan a következő információkat kell közölnie a megbízóval a 25. cikk (1) bekezdésében, illetve a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában:

A megbízó fizetési szolgáltatójának a fizetési megbízás 54. cikknek megfelelő végrehajtásra való elfogadását követően minimálisan a következő információkat kell közölnie a megbízóval, annak első kérésére a 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott formában:

Módosítás: 152

27. cikk bekezdés

A fizetési szolgáltatónak a fizetési megbízás végrehajtásra való elfogadását követően minimálisan a következő információkat kell közölnie a megbízóval a 25. cikk (1) bekezdésében, illetve a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában:

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

Csak a német változatot érinti, annak az angol szöveggel való összhangja érdekében. A 28. cikket is érinti.

Módosítás: 153

27. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a fizetési szolgáltatás felhasználója számára a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt;

a) a megbízó számára a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt, amennyiben ilyen információt még nem kínáltak fel, vagy nem szolgáltattak a megbízónak;

Módosítás: 154

27. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) a fizetési művelet dátumát;

Indokolás

Részben hasonló a De Vits féle IMCO-jelentéstervezet 50. módosításához. A fogyasztóknak tudnia kell a fizetési művelet pontos dátumát és a művelet pénznemében kifejezett pontos összegét.

Módosítás: 155

27. cikk b) pont

b) a fizetési művelet összegét, valamint a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a megbízónak fizetési szolgáltatója felé kellett kifizetnie;

b) a fizetési művelet összegét a művelet pénznemében kifejezve, valamint a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a megbízónak fizetési szolgáltatója felé kellett kifizetnie;

Módosítás: 156

27. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) a művelet végrehajtásának időpontja;

Módosítás: 157

27. cikk (1) bekezdés c) pont

c) adott esetben a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot, amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója alkalmaz ilyet.

c) szükség esetén a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot, amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója alkalmaz ilyet.

Módosítás: 159

28. CIKK BEVEZETŐ RÉSZ

A fizetési szolgáltatónak azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára a neki címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel a 25. cikk (1) bekezdésében, illetve a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában:

A kedvezményezett fizetési szolgáltatója azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára a neki címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel, annak első kérésére, a 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott formában:

Módosítás: 158

28. cikk d) pont

(d) adott esetben a fizetési műveletnél alkalmazott pontos átváltási árfolyamot, amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója alkalmazott ilyet.

d) adott esetben a fizetési műveletnél alkalmazott pontos átváltási árfolyamot, amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója, vagy a közvetítő szervezet alkalmazott ilyet.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a közvetítő szervezet, és nem a kedvezményezett szolgáltatója hajtja végre a pénzeszközök cseréjét, ezért szükségszerű a kiegészítés a javaslattervezet szövegezésében.

Módosítás: 160

29. cikk

Ez a fejezet az olyan fizetési szolgáltatási szerződések által szabályozott fizetési műveletekre alkalmazandó, amelyek fő jellemzőjük szerint kötelezik a fizetési szolgáltatót, hogy a megbízó megbízása alapján a jövőben fizetési műveletek sorozatát vagy egyenkénti fizetési műveleteket hajtson végre, ha a megegyezés szerinti feltételek teljesülnek. A továbbiakban „keretszerződés” néven használt ilyen szerződés tartalmazhatja a fizetési számla létesítésével kapcsolatos kötelezettségeket és feltételeket.

Ez a fejezet az olyan, keretszerződések által szabályozott fizetési műveletekre alkalmazandó, amelyek tartalmazhatják a fizetési számla létesítésével kapcsolatos kötelezettségeket és feltételeket.

Indokolás

A „keretszerződés” meghatározását a 29. cikkből a meghatározásokat tartalmazó cikkbe kell áthelyezni, és azt következetesen kell használni a teljes irányelvi javaslat során, és ki kell cserélni a (18) preambulumbekezdésben és a 32. és 33. cikkben szereplő „keretmegállapodás” szót.

Módosítás: 161

30. cikk (1) bekezdés

tagállamok előírják, hogy mielőtt a fizetési szolgáltatás felhasználója a keretszerződés vagy ajánlat alapján bármiféle kötelezettséget vállalna, a fizetési szolgáltatónak – a 31. cikk rendelkezéseinek megfelelően – papíron vagy a felhasználó rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozón tájékoztatnia kell a felhasználót a feltételekről.

(1) A tagállamok előírják, hogy mielőtt a fizetési szolgáltatás felhasználója a keretszerződés vagy ajánlat alapján bármiféle kötelezettséget vállalna, a fizetési szolgáltatónak – a 31. cikk rendelkezéseinek megfelelően – papíron vagy a felhasználó rendelkezésére álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozón tájékoztatnia kell a felhasználót a feltételekről. A feltételeket egyszerű nyelvezettel, világos és érthető formában annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven kell megszövegezni, amelyben a szolgáltatást nyújtják.

A fogyasztó kérésére azonban írásban kell rögzíteni a feltételeket.

Módosítás: 162

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés b) pont ii. alpont

(ii) a nyújtandó fizetési szolgáltatások végrehajtási idejét és esetleges maximális végrehajtási idejét;

ii. a megbízó által kezdeményezett fizetési szolgáltatások várható maximális végrehajtási idejét;

Indokolás

Egy szolgáltatásnyújtó nem jelezheti teljes bizonyossággal a különböző intézmények közötti fizetések pontos teljesítési idejét, mivel ezt pontosan csak a fizetés teljesítését követően lehet megállapítani. Ehelyett a tájékoztatási kötelezettségeket a jogszabályi vagy szerződés szerinti maximális teljesítési időszak megadására kell korlátozni, az EU határokon átnyúló átutalásokról szóló 97/5/EK irányelve és az EU a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló 2560/2001 rendelete szerint.

Módosítás: 163

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés b) pont iii. és iv. pontok

(iii) utalást a fizetési szolgáltatás felhasználójának az első fizetési szolgáltatási szerződés felmondásához való jogára, illetve az ezen joggal kapcsolatos, a 34. cikkben említett megállapodásokra;

iii. utalást a fizetési szolgáltatás felhasználójának a keretszerződés felmondásához való jogára, illetve az ezen joggal kapcsolatos, a 34. cikkben említett megállapodásokra;

(iv) adott esetben a fizetés-hitelesítési eszközök biztonságos tárolására vonatkozó intézkedések leírását, illetve az ezek betartásának elmulasztásával járó kockázatokat, valamint a fizetési szolgáltatónak a 46. cikk b) pontjában meghatározott célból történő értesítése módját;

iv. szükség esetén a fizetés-hitelesítési eszközök biztonságos tárolására vonatkozó intézkedések leírását, illetve az ezek betartásának elmulasztásával járó kockázatokat, valamint a fizetési szolgáltatónak a 46. cikk b) pontjában meghatározott célból történő értesítése módját;

Módosítás: 164

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés b) pont va. pont (új)

va. bármely olyan visszatérítésre vonatkozó feltételt és határidőt, amelyre a felhasználó jogosult.

Indokolás

Hasonlóan a De Vits féle IMCO-jelentéstervezet 54. módosításához. A feltételeknek egyértelművé kell tennie azon visszatérítésre vonatkozó feltételeket és határidőt, amelyre a felhasználó jogosult.

Módosítás: 165

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés b) pont vb. pont (új)

vb. a felhasználónak a fizetés visszavonására vonatkozó jogát;

Indokolás

A fogyasztó védelme és az alulszabályozás elkerülése érdekében jelen feltételek felsorolása nem kimerítő: a tagállamoknak messzebb kell menni. Ebben a tekintetben a feltételeknek egyértelművé kell tenni, hogy a felhasználó miként törölheti a fizetési megbízást és joga van-e a visszatérítésre.

Módosítás: 166

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés c) pont

(c) a 43. cikk (1) bekezdésének megfelelően az egyes fizetési szolgáltatásokra megállapított fizetési limiteket;

c) a 43. cikk (1) bekezdésének megfelelően az egyes fizetési szolgáltatásokra megállapított fizetési limitek lehetőségét;

Indokolás

A szerződéskötést megelőző szakaszban a fizetési limitre vonatkozó határozat és így a hitelre vonatkozó határozat nem vonatkoztatható el, mivel egyedi hitelkorlátozásra vonatkozik. Ezért információ csak „fizetési limitek lehetőségét” illetően adható.

Módosítás: 167

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés d) pont

d) a fizetési megbízásnak a 54. cikk (1) bekezdése szerinti elfogadási idejére vonatkozó meghatározást;

d) a fizetési megbízásnak a 54. cikk (1) bekezdése szerinti elfogadási idejére, továbbá az 52. és 53. cikkek szerinti visszafizetési feltételekre vonatkozó világos utalást;

Módosítás: 168

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés f) pont

(f) adott esetben a fizetési műveleteknél alkalmazott kamatlábakat és átváltási árfolyamokat, ezen belül a referencia-kamatlábat vagy referenciárfolyamot, illetve az ennek megállapítására használt megfelelő dátumot, valamint az alkalmazott kamatláb vagy árfolyam referenciaadatból való számítási módját;

f) adott esetben a fizetési műveleteknél alkalmazott referencia-kamatlábakat és átváltási árfolyamokat, ezen belül adott esetben az ezek megállapítására használt megfelelő dátumot, valamint a referencia- kamatláb vagy árfolyam kiszámítási módját;

Indokolás

Egyértelműsítés. Megfelel a definíciók során megadott referencia-kamatláb és referencia-árfolyam fogalmának.

Módosítás: 169

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés g) pont

g) a szerződésre alkalmazandó jogot és az illetékes bíróságot;

g) a szerződésre alkalmazandó jogra való utalást, amely a fizetési szolgáltatás felhasználójának országa szerinti jog, ahol a szolgáltató tevékenységet folytat vagy ahova tevékenységeit irányítja, és az illetékes bíróságot;

Módosítás: 170

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés i. alpont

i) az arra vonatkozó információkat, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója hogyan juthat hozzá a 32. cikkben meghatározott információkhoz.

i. az arra vonatkozó információkat, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója hogyan juthat hozzá az e cikknek megfelelően tájékoztatásként adott feltételekről szóló információhoz és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott információkhoz.

Módosítás: 171

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés ia. pont (új)

 

ia. a jóváhagyás átadásának a 41. és 42. cikk szerinti eljárását.

Módosítás: 172

31. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés ib. pont (új)

 

ib. utalást arra, hogy a 36. és 37. cikkek szerinti tájékoztatás hogyan lesz biztosítva.

Módosítás: 174

31. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Amennyiben átalánydíjat, például kereskedői jutalékot vagy számlakezelési díjat kell fizetni, az (e) ponttal összhangban közölt információknak átláthatóvá kell tenniük azoknak az egyes szolgáltatáselemeknek az árát, amelyeket az átalánydíj tartalmaz.

Amennyiben átalánydíjat, például kereskedői jutalékot vagy számlakezelési díjat kell fizetni, az e) ponttal összhangban közölt információknak átláthatóvá kell tenniük azoknak az egyes szolgáltatáselemeknek a díjtételeit és költségeit, amelyeket az átalánydíj tartalmaz, kivéve, ha az kapcsolt díj, amely bizonyos időkeretben meghatározott számú szolgáltatást tesz elérhetővé, és átlátható jelentés készül a kapcsolt díjakról.

Indokolás

A díjelemek átláthatósága fontos, különösen hitelkártyák és kereskedelmi díjak esetében. Azonban számos bank azon gyakorlata, hogy havonta bizonyos számú műveletet tesz lehetővé, szintén kényelmes módja a díjszedésnek, amennyiben erről átlátható jelentés készül.

Módosítás: 173

31. cikk (2) bekezdés

feltételeket egyszerű nyelvezettel, világos és olvasható formában valamely tagállam hivatalos nyelvén vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven kell megszövegezni.

törölve

Módosítás: 175

32. cikk cím

A hatálybalépést követő tájékoztatás

A hatálybalépést követő tájékoztatáshoz való hozzáférés

Indokolás

A 30. cikk (1) bekezdésében található.

Módosítás: 176

32. cikk (1) bekezdés

A keretszerződés hatálybalépését követően a fizetési szolgáltatónak könnyen elérhető formában a fizetés szolgáltatás felhasználójának rendelkezésére kell bocsátania a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

A keretszerződés hatálybalépését követően a fizetési szolgáltatónak a fizetési szolgáltatás felhasználójával, annak első kérésére, könnyen elérhető formában közölnie kell a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket. A felhasználó díjmentesen jogosult a szerződéses kapcsolat folyamán bármikor a szerződési feltételek nyomtatott vagy egyéb tartós adathordozón tárolt változatára.

Módosítás: 177

32. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Peres eljárás esetén a bizonyítási kötelezettség a fizetési szolgáltatót terheli, neki kell igazolni, hogy a III. címben meghatározott tájékoztatási előírásoknak megfelelően járt el.

Módosítás: 178

33. cikk (1) bekezdés első albekezdés

1. A fizetési szolgáltatónak a – 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően közölt – szerződési feltételek módosítására irányuló javaslatait a 30. cikk (1) bekezdésében, illetve a 31. cikk (2) bekezdésben meghatározott módon kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt egy hónappal.

(1) A fizetési szolgáltatónak a – 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően közölt – szerződési feltételek módosítására irányuló javaslatait a 30. cikk (1) bekezdésében, illetve a 31. cikk (2) bekezdésben meghatározott módon kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt két hónappal.

A változások első albekezdéssel összhangban történő közlésével egyidejűleg a fizetési szolgáltató közli, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználójának legalább két hónapos időszakon át joga van a szerződést külön díj nélkül felmondani.

Indokolás

A fogyasztóvédelem érdekében előnyösebb a szerződés megszüntetésére vonatkozó határidőt két hónapra emelni, és egyértelműen rendelkezni a fogyasztónak a szerződés felmondására vonatkozó jogáról a szerződési feltételek változása esetén.

Módosítás: 179

33. cikk (1) bekezdés (2a) albekezdés (új)

 

Az első albekezdésben meghatározott tájékoztatás folyamán a fizetési szolgáltató egyértelművé teszi, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználójának joga van a szerződés szankció nélküli felbontására, legalább a szerződés érvényességének első hónapjában.

Módosítás: 180

33. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(1) bekezdés nem alkalmazandó a kamatlábak olyan változásaira, amikor az azok számításának alapjául szolgáló, a keretszerződésben rögzített referencia-kamatlábak időben változtak, és a fizetési szolgáltató kellő időben értesítette a fizetési szolgáltatás felhasználóját arról a szerződésben rögzített jogáról, hogy a kamatlábat a megegyezés szerinti képletnek megfelelően módosíthatja.

(1) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 31. cikk f) pontja szerinti referencia-kamatlábak vagy referencia-árfolyamok változásaira, feltéve, hogy a fizetési szolgáltató kellő időben értesítette a fizetési szolgáltatás felhasználóját a szerződésben rögzített jogról.

Módosítás: 181

33. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

Ilyen esetben bármely kamatláb-módosítás azonnal alkalmazható, feltéve ha a fizetési szolgáltatás felhasználóját a 30. cikk (1) bekezdésben és a 31. cikk (2) bekezdésben előírt módon a lehető leghamarabb értesítették e módosításról.

Ilyen esetben bármely referencia-kamatláb vagy referencia-árfolyam módosítás azonnal alkalmazható, feltéve ha a fizetési szolgáltatás felhasználóját a 30. cikk (1) bekezdésben előírt módon a lehető leghamarabb értesítették e módosításról.

Módosítás: 182

33. cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új)

 

A fizetési műveletekben alkalmazott referencia-kamatlábak vagy referencia-árfolyamok szerződéses változásait a fizetési szolgáltatás felhasználói közötti diszkrimináció nélkül, semleges módon kell végrehajtani és kiszámítani.

Módosítás: 183

34. cikk (-1) BEKEZDÉS (új)

 

(-1) A keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója bármikor, a fizetési szolgáltató pedig legalább egy hónapos felmondási idővel bonthatja fel. A fizetési szolgáltató azonban megállapodhat a fizetési szolgáltatás felhasználójával a keretszerződésnek ez utóbbit megillető kifejezett felmondási idejében, amely nem haladhatja meg az egy hónapot.

Módosítás: 184

34. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

legalább 12 hónapra vagy határozatlan időre kötött keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója díjfizetés nélkül felbonthatja.

(1) A legalább 12 hónapra vagy határozatlan időre kötött keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója a 12 hónap elteltével díjfizetés nélkül felbonthatja. Bármely más esetben a szerződés felbontásával járó díjfizetési kötelezettséget arányosan és a költségeknek megfelelően kell meghatározni.

Módosítás: 186

34. cikk (1) bekezdés (2a). albekezdés (új)

 

A legfeljebb 12 hónapra kötött keretszerződésnek a fizetési szolgáltatás felhasználója által történő felmondására vonatkozó díjaknak indokoltnak és a költségekkel arányosnak kell lenniük. A szerződés felmondási díja semmiképpen sem lehet magasabb a szerződéskötési díjnál.

Indokolás

Szükséges annak pontosítása, hogy a szerződés felmondására vonatkozó cikk csak a fizetési szolgáltatás felhasználóját, nem annak nyújtóját érinti. Ellenkező esetben a felhasználó komoly problémákkal szembesülne, például az átutalási megbízással kifizetett közüzemi számlák esetében.

Módosítás: 185

34. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A fizetési szolgáltatásokért rendszeresen fizetendő díjaknak csak a szerződés felbontásáig arányosan esedékes részét kell kifizetni. Az esetleges díjelőlegeket arányosítva vissza kell fizetni.

A fizetési szolgáltatás felhasználója a fizetési szolgáltatásokért rendszeresen fizetendő díjaknak csak a szerződés felbontásáig arányosan esedékes részét köteles kifizetni. Az esetleges díjelőlegeket arányosítva vissza kell fizetni.

Módosítás: 187

34. cikk (2) bekezdés

2. Ha a fizetési szolgáltató és a felhasználó a keretszerződésre nem köt ki külön felmondási időt, a keretszerződés azonnali hatállyal felbontható.

törölve

A felmondási idő legfeljebb egy hónap lehet.

 

Indokolás

A 34. cikk (1) bekezdése tartalmazza.

Módosítás: 188

35. cikk (1) bekezdés

A keretszerződés hatálya alá tartozó fizetési műveletek esetében a fizetési szolgáltatónak – amennyiben a felhasználó az adott műveletre vonatkozóan ilyen kéréssel fordul hozzá – részletes tájékoztatást kell adnia a teljesítési időről, a jutalékokról és a fizetési szolgáltatónak fizetendő díjakról.

A keretszerződés hatálya alá tartozó fizetési műveletek esetében a fizetési szolgáltatónak – amennyiben a felhasználó az adott műveletre vonatkozóan ilyen kéréssel fordul hozzá – részletes tájékoztatást kell adnia a IV. cím 2. fejezetének 2. szakaszában meghatározott teljesítési időről, a jutalékokról és a fizetési szolgáltatónak fizetendő díjakról.

Módosítás: 189

35. cikk második albekezdés

Az 58. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetekben a fizetési szolgáltatónak jóhiszemű becslést kell adnia előrelátható levonásokról.

törölve

Indokolás

A törlés a rendelkezés hatályának korlátozásából következik.

Módosítás: 190

36. cikk cím

Az egyedi fizetési művelet teljesítését követően a megbízónak nyújtandó információk

 

Az egyedi fizetési művelet teljesítését követően a megbízónak, annak első kérésére nyújtandó vagy közlendő információk

 

Módosítás: 191

36. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A fizetési művelet végrehajtását követően a fizetési szolgáltatónak minimálisan a következő információkat kell közölnie a megbízóval:

(1) Egy egyedi fizetési művelet végrehajtását követően a megbízó fizetési szolgáltatójának minimálisan a következő információkat kell közölnie a megbízó első kérésére:

Módosítás: 192

36. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a fizetési szolgáltatás felhasználója számára az egyes fizetési műveletek azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt;

a) a megbízó számára az egyes fizetési műveletek azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt, amennyiben ilyen információt még nem kínáltak fel, vagy nem szolgáltattak a megbízónak;

Módosítás: 193

36. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a megbízónak fizetési szolgáltatója felé kellett kifizetnie. Amennyiben átalánydíjat, például kereskedői jutalékot vagy számlakezelési díjat kell fizetni, a közölt információknak átláthatóvá kell tenniük azoknak az egyes szolgáltatáselemeknek a díjtételeit, amelyeket az átalánydíj tartalmaz;

c) a fizetési műveletnél alkalmazott azon díjak összegét, amelyet a megbízónak fizetési szolgáltatója felé kellett kifizetnie. Amennyiben átalánydíjat, például kereskedői jutalékot vagy számlakezelési díjat kell fizetni, a közölt információknak átláthatóvá kell tenniük azoknak az egyes szolgáltatáselemeknek a díjtételeit, amelyeket az átalánydíj tartalmaz, kivéve, ha az kapcsolt díj, amely bizonyos időkeretben meghatározott számú szolgáltatást tesz elérhetővé, és átlátható jelentés készül a kapcsolt díjakról;

Indokolás

A díjelemek átláthatósága fontos, különösen hitelkártyák és kereskedelmi díjak esetében. Azonban számos bank azon gyakorlata, hogy havonta bizonyos számú műveletet tesz lehetővé, szintén kényelmes módja a díjszedésnek, amennyiben erről átlátható jelentés készül.

Módosítás: 194

36. cikk (1) bekezdés d) pont

d) adott esetben a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot, amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója alkalmaz ilyet.

d) szükség esetén a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot, amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója alkalmaz ilyet.

Módosítás: 195

36. cikk (2) bekezdés

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal kell szolgáltatni. A tájékoztatásnak ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell történnie.

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal kell szolgáltatni vagy közölni a megbízó első kérésére. A tájékoztatásnak ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell történnie.

Módosítás: 196

36. cikk (2) bekezdés

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal kell szolgáltatni. A tájékoztatásnak ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell történnie.

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

A változás a német változatot érinti, annak az angol szöveggel való összhangja érdekében.

Módosítás: 197

37. cikk cím

A kedvezményezettnek a pénzeszközök átvétele után szolgáltatandó információk

 

A kedvezményezett első kérésére a pénzeszközök átvétele után szolgáltatandó vagy közlendő információk

Módosítás: 198

37. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés bevezető rész

(1) A fizetési szolgáltatónak azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára az annak címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel a 30. cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésével azonos formában:

(1) A fizetési szolgáltatónak azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára az annak címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel, annak első kérésére, a 30. cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésével azonos formában:

Módosítás: 199

37. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés a) pont

a) a megbízó megnevezését;

a) a megbízó megnevezését és a megbízó által a fizetési művelettel együtt adott, a kedvezményezett számára a fizetési művelet azonosítását biztosító tájékoztatást;

Módosítás: 200

37. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés b) pont

b) a megbízó által a fizetéssel együtt továbbított, a kedvezményezett számára a fizetés azonosítását lehetővé tevő információt;

törölve

Módosítás: 201

37. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés d) pont

d) a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a kedvezményezettnek a fizetés hozzá való eljuttatásáért fizetési szolgáltatója részére kellett kifizetnie;

d) a fizetési műveletért felszámított azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a kedvezményezettnek vagy a közvetítőnek a fizetés hozzá való eljuttatásáért fizetési szolgáltatója részére kellett kifizetnie;

Módosítás: 202

37. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés e) pont

e) adott esetben a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot, amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója alkalmazott ilyet.

e) szükség esetén a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot, amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója vagy a közvetítő alkalmazott ilyet.

Módosítás: 203

37. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Amennyiben átalánydíjat, például kereskedői jutalékot vagy számlakezelési díjat kell fizetni, a (d) ponttal összhangban közölt információknak átláthatóvá kell tenniük azoknak az egyes szolgáltatáselemeknek a díjtételeit, amelyeket az átalánydíj tartalmaz.

törölve

Indokolás

A 37. cikk idézett szövege az egyedi műveletek kezeléséről szól, így a d) pontban egyedi művelet díjáról van szó. A fizetési szolgáltatók nem műveletenként, hanem átalányban számolják a kapcsolt díjakat egy meghatározott időtartamra. Emiatt a c) pont második fele nem végrehajtható, ezért törlendő.

Módosítás: 204

37. cikk (2) bekezdés

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal kell szolgáltatni. A tájékoztatásnak ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell történnie.

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal vagy a meghatalmazott első kérésére kell közölni. A tájékoztatásnak ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell történnie.

Módosítás: 205

38. cikk (1) bekezdés

(1) A 29–33. cikktől eltérve az olyan fizetésekről szóló szerződések esetében, melyek egyenként nem haladják meg az 50 eurót, a fizetési szolgáltatónak – a 30. cikk (1) és a 31. (2) bekezdésében meghatározott formában – csak a nyújtandó fizetési szolgáltatás főbb jellemzőit, a szolgáltatás használatának módját és az alkalmazandó díjakat kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával.

(1) A 29–33. cikktől eltérve a 4. cikkben meghatározott mikro-fizetések esetében, a fizetési szolgáltatónak – a 30. cikk (1) és a 31. (2) bekezdésében meghatározott formában – csak a nyújtandó fizetési szolgáltatás főbb jellemzőit, beleértve a szolgáltatás használatának módját és az alkalmazandó díjakat, kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával.

Módosítás: 206

38. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) A szolgáltató nem számíthat fel külön díjat a jelen cikk szerinti tájékoztatásért.

Módosítás: 207

39. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a pénznemátváltási szolgáltatást a fizetési művelet megkezdése előtt kínálják használatra, és ezt a szolgáltatást az értékesítés helyén vagy a kedvezményezettnél kínálják, a szolgáltatást kínáló fél köteles a megbízó tudomására hozni az összes esedékes díjat és költséget, továbbá a műveletnél az átváltásra alkalmazandó referenciaárfolyamot.

(2) Amennyiben a pénznemátváltási szolgáltatást a fizetési művelet megkezdése előtt kínálják használatra, és ezt a pénznemátváltási szolgáltatást az értékesítés helyén vagy a kedvezményezettnél kínálják, a pénznemátváltási szolgáltatást kínáló fél köteles a megbízó tudomására hozni az összes esedékes költséget, továbbá a műveletnél az átváltásra alkalmazandó referenciaárfolyamot.

A fentiek alapján a megbízónak kifejezetten hozzájárulását kell adnia a szolgáltatás igénybevételéhez.

A fentiek alapján a megbízónak kifejezetten hozzájárulását kell adnia a pénznemátváltási szolgáltatás igénybevételéhez.

Módosítás: 208

40. cikk (-1a) bekezdés (új)

(-1a) Sem a fizetési szolgáltatók, sem harmadik felek nem tilthatják a fizetési szolgáltatás felhasználójának pótdíj kérését vagy csökkentés felajánlását olyan esetekben, amikor egyedi fizetési eszköz felhasználására került sor.

Indokolás

Az új első bekezdés a megkülönböztetésmentesség szabályának tilalma, melyet számos fizetési szolgáltató és bank a vállalkozásokkal kötött szerződésébe foglal. A megkülönböztetésmentesség szabálya tiltja, hogy a vállalkozások ügyfeleik tudomására hozzák fizetési szolgáltatásaik díjait, és így azok a leghatékonyabb fizetési módszert választhassák. Egyes tagállamok versenyhatóságai nemrég betiltották az ilyen előírásokat.

Módosítás: 209

40. cikk (1) bekezdés

1. Amennyiben a kedvezményezett valamely meghatározott fizetés-hitelesítési eszköz használatáért felárat követel vagy árengedményt biztosít, erre vonatkozóan a fizetési művelet megkezdése előtt meg kell állapodnia a megbízóval.

(1) Amennyiben a fizetési szolgáltatás felhasználója és/vagy a kedvezményezett valamely meghatározott fizetés-hitelesítési eszköz használatáért felárat követel vagy árengedményt biztosít, erre vonatkozóan a fizetési művelet megkezdése előtt világosan meg kell állapodnia a megbízóval.

Módosítás: 210

40. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A fizetési szolgáltatók a III. cím alkalmazásában nem róhatnak ki díjakat a fizetési szolgáltatás felhasználóira a feltételek vagy a kötelező információ közléséért vagy elérhetővé tételéért, kivéve az e cikkben megengedett eseteket.

Módosítás: 211

40. cikk (2) bekezdés

2. Amennyiben fizetési szolgáltató vagy harmadik fél követel felárat valamely meghatározott fizetés-hitelesítési eszköz használatáért, a felhasználónak és a szolgáltatónak erre vonatkozóan a fizetési művelet megkezdése előtt meg kell állapodnia.

törölve

Indokolás

A (2) bekezdés jelenlegi szövege lehetőséget nyújt a kibocsátó banknak (szolgáltatóknak), hogy a kereskedőnek (harmadik fél) megtiltsa pótdíj fogyasztóra történő kirovását (a fizetési szolgáltatás felhasználója). Úgy véljük, elengedhetetlen, hogy a kereskedő pótdíjat fizettessen, mert ez nagyobb alkuerőt nyújt a fizetési szolgáltatóval való kapcsolata során. A különböző fizetési eszközök költségeit is átláthatóbbá tenné a fogyasztó számára. Ez végül minden fizetési szolgáltatás felhasználója számára jövedelmező lesz, mert az átláthatóság alacsonyabb átváltási díjakat, ezáltal a termékek alacsonyabb árát eredményezi.

Módosítás: 212

40. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Amennyiben a fizetési szolgáltatás felhasználójának további, vagy a fizetési szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltnál gyakoribb tájékoztatásra van szüksége, ezen szolgáltatás ellenében a szolgáltatásért a szolgáltató méltányos és a költségekkel arányos díjat állapíthat meg.

Módosítás: 213

41. CIKK (1) BEKEZDÉS

A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési művelet csak akkor legyen engedélyezettnek tekinthető, ha a megbízó hozzájárulását adta a fizetési szolgáltatónak szóló megfelelő fizetési megbízáshoz.

A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési művelet csak akkor legyen engedélyezettnek tekinthető, ha a megbízó hozzájárulását adta ahhoz.

Indokolás

Fontos a fogyasztók számára különleges garanciákat nyújtani a bankközi SEPA-projekt keretében megvalósuló, európai szintű fizetési szolgáltatások keretében bevezetésre kerülő, jövőbeni fizetési eszközök kapcsán, különösen az olyan terhelési értesítések esetében, ahol a megbízó fizetési szolgáltatója nem győződhet meg a hozzá a kedvezményezett révén eljuttatott fizetési megbízás valódiságáról. E tekintetben elfogadható a megbízás díjmentes visszavonására, illetve a nem engedélyezett műveletek díjmentes megtérítésére vonatkozó elvek bevezetése. A díj nélküli visszafizetés csak az olyan engedélyezett műveletekre vonatkozna, amelyek összege a megbízáskor még nem ismert, de később irracionálisan magasnak bizonyul (vö. a javaslat 52. és 53. cikke).

Módosítás: 214

41. cikk (2) bekezdés

E hozzájárulás formája a fizetési szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó kifejezett meghatalmazás.

E hozzájárulás formája a megbízó és a fizetési szolgáltató között szerződésben megállapított, fizetési művelet vagy fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó meghatalmazás.

Módosítás: 215

41. cikk (3) bekezdés

E hozzájárulás hiányában a fizetési műveletet nem engedélyezettnek kell tekinteni.

törölve

Indokolás

A 41. cikk (4a) (új) bekezdése tartalmazza.

Módosítás: 216

41. cikk (4) bekezdés

A megbízó a fizetési művelet végrehajtása előtt és után is engedélyezheti a fizetési műveletet.

A megbízó a fizetési művelet végrehajtása előtt, és – a felek ilyen irányú megegyezése esetén – után is engedélyezheti a fizetési műveletet.

Módosítás: 217

41. cikk (4a) bekezdés (új)

 

Ilyen hozzájárulás hiányában a fizetési műveletet nem engedélyezettnek kell tekinteni.

Módosítás: 218

42. CIKK CÍM

A hozzájárulás továbbítása

A hozzájárulás továbbításának elve

Indokolás

A javasolt 53a. cikkel összefüggésben tekintendő: lásd az ottani indokolást.

Módosítás: 219

42. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

megbízó fizetés-hitelesítési eszköz használatával továbbíthatja a 41. cikkben meghatározott hozzájárulását.

törölve

Módosítás: 220

42. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A hozzájárulást közölheti közvetlenül saját fizetési szolgáltatójával vagy közvetve a kedvezményezetten keresztül.

A hozzájárulást közölheti közvetlenül a megbízó fizetési szolgáltatójával vagy közvetve a kedvezményezetten keresztül.

Módosítás: 221

42. CIKK 1. BEKEZDÉS (2A) ALBEKEZDÉS (új)

A fizetési szolgáltatás felhasználójának a 48. cikk szerinti jogaira is figyelemmel a fizetési szolgáltatók annak értékelése során, hogy a művelet engedélyezett-e, támaszkodhatnak a hozzájárulás elektronikus adataira.

Módosítás: 222

42. cikk (2) bekezdés

(2) A fizetési szolgáltatónak és a megbízónak a 31. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon kell megegyeznie a hozzájárulás továbbítására vonatkozó eljárásban.

(2) A fizetési szolgáltatónak és a megbízónak kifejezetten meg kell egyeznie a hozzájárulás továbbítására vonatkozó eljárásban, amely fizetés-hitelesítési eszköz használatával is történhet.

Módosítás: 223

43. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben a keretszerződés tartalmaz ilyen rendelkezést, a fizetési szolgáltató – akár a megállapított fizetési limit betartása esetén is – fenntarthatja magának a fizetés-hitelesítési eszköz letiltásának jogát, amennyiben a fizetési szokások vizsgálata alapján megalapozott gyanúja támad a csalárd használattal kapcsolatban.

(2) Amennyiben a keretszerződés tartalmaz ilyen rendelkezést, a fizetési szolgáltató – akár a megállapított fizetési limit betartása esetén is – fenntarthatja magának a fizetés-hitelesítési eszköz letiltásának jogát, amennyiben szilárd gyanúja támad azzal kapcsolatban, hogy a fizetés-hitelesítési eszközt csalárd módon vagy bűnelkövetési céllal használták, vagy használhatják.

Ebben az esetben a szolgáltató csak akkor tilthatja le a fizetés-hitelesítési eszközt, ha korábban minden jóhiszemű erőfeszítést megtéve igyekezett felvenni a kapcsolatot a fizetés-hitelesítési eszköz tulajdonosával annak ellenőrzése érdekében, hogy nincs-e folyamatban valamilyen visszaélés.

Amennyiben a fizetési szolgáltató a fizetés-hitelesítési eszközt letiltja, erről haladéktalanul tájékoztatja a fizetési szolgáltatás felhasználóját.

Indokolás

Hatékonyabb és kevésbé időigényes az, ha a csalárd használattal kapcsolatos gyanú esetében először letiltják a számlát és csak azt követően tájékoztatják a fizetési szolgáltatás felhasználóját.

Módosítás: 224

43. CIKK (2) BEKEZDÉS (2A) ALBEKEZDÉS (új)

A fizetési szolgáltatónak azonban a fizetési szolgáltatás felhasználójának kérésére azonnal, díjmentesen fel kell oldania a fizetés-hitelesítési eszköz letiltását. A fizetési szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója az erre irányuló kérést bármikor díjmentesen, telefonon megtehesse. A fizetési szolgáltatás felhasználójának semmilyen díjat nem kell fizetnie a fizetés-hitelesítési eszköz korábbi letiltásáért, ha a fizetés-hitelesítési eszköz letiltásának feloldását a fizetési szolgáltatás felhasználója kéri.

Indokolás

Amikor egy hitelkártyát csalárd módon használnak fel, fontos, hogy azt – mind a műveletek megakadályozása, mind pedig a bűnös felderítése érdekében – azonnal letiltsák, továbbá nem mindig lehetséges a kapcsolatba lépés előnyben részesítése, mivel gyakran a percek is számítanak.

Módosítás: 225

44. cikk

A fizetési szolgáltatónak a fizetési műveletek ellenőrzése és a hibák korrigálása érdekében legalább egy évig meg kell őriznie minden belső nyilvántartást, a 2005/…/EK irányelv, illetve az e területet érintő többi közösségi jogi aktus sérelme nélkül.

A fizetési szolgáltatónak a fizetési műveletek ellenőrzése és a hibák korrigálása érdekében két évig meg kell őriznie minden belső nyilvántartást, a 2005/60/EK irányelv, illetve az e területet érintő többi közösségi vagy nemzeti jogi aktus sérelme nélkül.

Módosítás: 226

45. cikk (1) bekezdés (1A) ALBEKEZDÉS (új)

 

A fizetési szolgáltató elleni bármilyen panaszt legkésőbb a terhelést követő hat hónapon belül be kell nyújtani. A terhelés időpontjától számított hat hónap elteltével a fizetést engedélyezettnek kell tekinteni.

Módosítás: 227

45. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. Több fizetési művelet esetében a meghatalmazás visszavonható; ilyenkor minden ezt követő fizetési műveletet a 56. cikk sérelme nélkül nem engedélyezettnek kell tekinteni.

(2) Ha több fizetési műveletre adnak meghatalmazást, az a jövőre nézve olyan hatással visszavonható, hogy minden ezt követő fizetési műveletet a 56. cikk sérelme nélkül nem engedélyezettnek kell tekinteni.

Indokolás

A megfogalmazás egyértelművé tétele érdekében.

Módosítás: 228

46. cikk (1) bekezdés bevezető rész

A fizetési szolgáltatás felhasználójának eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek:

A fizetés-hitelesítési eszközt birtokló fizetési szolgáltatás felhasználójának eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek:

Módosítás: 229

46. CIKK(1) bekezdés -a) és -aa) pont (új)

 

-a) a fizetés-hitelesítési eszköz átvétele után haladéktalanul meg kell tennie minden ésszerű óvintézkedést annak érdekében, hogy annak biztonsági funkcióit védje a nem engedélyezett felhasználástól;

 

-aa) biztosítania kell különösen azt, hogy a fizetés-hitelesítési eszközhöz és az azzal kapcsolatos személyes biztonsági funkciókhoz harmadik személy ne férhessen hozzá;

Indokolás

Azon pont egyértelművé tétele érdekében, amely szerint a fizetési szolgáltatás felhasználójának abban a körben, ahol befolyással bír, meg kell tennie minden megfelelő intézkedést a fizetés-hitelesítési eszközök és azok személyes biztonsági funkciói csalárd használatának megszüntetése érdekében. Ez a fizetési rendszerek egészének a kockázatfedezet költségeinek csökkentésével való védelmét is szolgálja.

Módosítás: 230

46. cikk (1) bekezdés b) pont

b) haladéktalanul értesítenie kell a fizetési szolgáltatót – vagy az általa megadott személyt –, amint a fizetés-hitelesítési eszköz elvesztését, ellopását, illetve jogellenes vagy illetéktelen használatát észlelte.

b) haladéktalanul értesítenie kell (beleértve a telefonos értesítést is) a fizetési szolgáltatót – vagy az általa megadott személyt –, amint a fizetés-hitelesítési eszköz elvesztését, ellopását, illetve jogellenes vagy illetéktelen használatát észlelte.

Módosítás: 231

46. cikk (2) bekezdés

Amint a fizetési szolgáltatás felhasználója átvette a fizetés-hitelesítési eszközt, az a) pont alkalmazásán belül különösen is meg kell tennie minden ésszerű intézkedést az eszköz biztonsági funkcióinak tartós biztosítása érdekében.

Amint a fizetési szolgáltatás felhasználója átvette a fizetés-hitelesítési eszközt, az a) pont alkalmazásán belül különösen is meg kell tennie minden ésszerű intézkedést az eszköz személyes biztonsági funkcióinak tartós biztosítása érdekében.

Módosítás: 232

47. cikk (1) bekezdés bevezető rész

A fizetési szolgáltatónak eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek:

A fizetés-hitelesítési eszközt kibocsátó fizetési szolgáltatónak eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek:

Módosítás: 233

47. cikk (1) belezdés a) pont

a) biztosítania kell, hogy a fizetés-hitelesítési eszköz személyes biztonsági funkcióihoz az eszköz tulajdonosán kívül ne férhessen hozzá más személy;

a) biztosítania kell, hogy a fizetés-hitelesítési eszköz személyes biztonsági funkcióihoz az eszköz tulajdonosán kívül ne férhessen hozzá más személy a fizetés-hitelesítési eszközöknek a fizetési szolgáltatás felhasználója számára való biztonságos megőrzésével kapcsolatos előírások sérelme nélkül;

Módosítás: 234

47. cikk (1) bekezdés b) pont

b) tartózkodnia kell a kéretlen fizetés-hitelesítési eszközök küldésétől, kivéve ha a már a felhasználó birtokában lévő fizetés-hitelesítési eszközt azért kell kicserélni, mert lejárt, vagy a biztonsági funkcióit kell kibővíteni, illetve módosítani;;

b) tartózkodnia kell a kéretlen fizetés-hitelesítési eszközök küldésétől, kivéve ha a már a felhasználó birtokában lévő fizetés-hitelesítési eszközt azért kell kicserélni, mert lejárt, a közeli jövőben fog lejárni, vagy a biztonsági funkcióit kell kibővíteni, illetve módosítani;

Módosítás: 235

47. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) annak érdekében, hogy a 46. cikk b) pontjában foglalt értesítési kötelezettség teljesítését követően ne kerüljön sor a fizetés-hitelesítési eszköz használatára.

Módosítás: 236

47. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

A fizetési szolgáltatónak kell viselnie bármely elektronikus pénzátutalási eszköznek a tulajdonos számára történő megküldésével vagy az annak használatát lehetővé tevő bármely eszköz – mint például a PIN kód – megküldésével kapcsolatos kockázatot.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okok miatt a szolgáltatónak kell viselnie a bármely elektronikus pénzátutalási eszköznek a tulajdonos számára történő megküldésével vagy az annak használatát lehetővé tevő bármely eszköz (például a PIN kód) megküldésével kapcsolatos kockázatot.

Módosítás: 237

48. cikk

1. A tagállamok előírják, hogy amennyiben a fizetési szolgáltatás felhasználója állítása szerint nem engedélyezett egy már végrehajtott fizetési műveletet, a fizetési szolgáltatónak legalább azt bizonyítania kell, hogy a fizetési művelet hitelesített volt, megfelelően rögzítve lett és nyilvántartásba vették, valamint hogy nem befolyásolta műszaki hiba vagy egyéb üzemzavar.

 

(1) A tagállamok előírják, hogy amennyiben a fizetési szolgáltatás felhasználója állítása szerint nem engedélyezett egy már végrehajtott fizetési műveletet, a fizetési szolgáltatónak az engedélyezést bizonyítania kell. Ez legalább annak bizonyítását követeli meg, hogy a fizetési művelet vonatkozásában előírt hitelesítési eljárást betartották, maga a művelet megfelelően rögzítve lett és nyilvántartásba vették, valamint hogy a művelettel kapcsolatos nyilvántartások nem jeleznek a művelet végrehajtása során történt műszaki hibát. A fogyasztói jogok védelme érdekében, a bizonyítási teherre vonatkozó további részleteket és a jogi következményeket a nemzeti polgári jognak kellene szabályoznia.

 

(1a) A fizetési szolgáltató elleni bármilyen panaszt legkésőbb a terhelést követő tizenkét hónapon belül be kell nyújtani. A terhelés dátumát követő tizenkét hónap elteltével a fizetést engedélyezettnek kell tekinteni.

2. Ha azonban a fizetési szolgáltatás felhasználója az (1) bekezdésben előírt bizonyítékok bemutatása után továbbra is azt állítja, hogy nem engedélyezte a fizetési műveletet, olyan tényszerű információkat vagy tényeket kell felmutatnia, amelyek megalapozzák azt a feltételezést, hogy nem állhatott módjában a fizetési művelet engedélyezése, továbbá hogy a 46. cikk b) pontjában meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban nem járt el csalárd vagy súlyosan gondatlan módon.

 

3. A (2) bekezdésben hivatkozott feltételezés megdöntése érdekében a fizetési szolgáltatónál nyilvántartásba vett fizetés-hitelesítési eszköz használata önmagában nem elégséges annak megállapításához, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója engedélyezte a fizetési műveletet, illetve hogy a 46. cikkben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el.

 

4. A (2) és a (3) bekezdés nem sértheti az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben[3] meghatározott saját kezű aláírás, illetve fokozott biztonságú elektronikus aláírás bizonyítékként való felhasználhatóságának jogi státusát.

 

Módosítás: 239

49. CIKK (1) BEKEZDÉS

A tagállamok biztosítják, hogy nem engedélyezett fizetési művelet esetében a fizetési szolgáltató haladéktalanul megtérítse a felhasználó részére a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, vagy – amennyiben lehetséges – az adott összeggel megterhelt fizetési számlát olyan állapotban állítsa helyre, amilyen az a nem engedélyezett fizetési művelet bekövetkezése nélkül lett volna.

A tagállamok biztosítják, hogy – amennyiben a művelet terhelési időpontjától számított egy éven belül erre igényt jelentenek be – nem engedélyezett fizetési művelet esetében a fizetési szolgáltató díjmentesen, haladéktalanul megtérítse a felhasználó részére a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, vagy – amennyiben lehetséges – az adott összeggel megterhelt fizetési számlát olyan állapotban állítsa helyre, amilyen az a nem engedélyezett fizetési művelet bekövetkezése nélkül lett volna.

Indokolás

Az európai szintű jogbiztonság megteremtése érdekében – kiváltképp az európai terhelési értesítések rendszere esetében – a 49. cikket a számos tagállamban már létező gyakorlatra kellene alapozni, és a fizetési szolgáltatók nem engedélyezett kifizetésekre vonatkozó visszafizetési jogát egy évben kellene korlátozni. A 45. cikk értelmében a felhasználónak – nagyon helyesen – kötelessége rendszeresen ellenőrizni a bankszámláján történt fizetési műveleteket, és a nem engedélyezetteket haladéktalanul jelenteni. A felhasználó visszatérítésre vonatkozó jogának egy évben való korlátozása ezért kiegyensúlyozott és következetes megközelítésnek tekintendő. Ez biztosítja mind a szolgáltató, mind a felhasználó jogbiztonságát a tekintetben, hogy e határidő lejárta után a fizetési művelet visszavonhatatlan. Az egyéves korlátozás összhangban áll továbbá a nyilvántartások megőrzésére vonatkozó, 44. cikk szerinti kötelezettségekkel.

Módosítás: 240

50. CIKK (1) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

A fizetési szolgáltatás felhasználója viseli – maximálisan 150 euróig – az elveszített vagy ellopott fizetés-hitelesítési eszköz használatából származó károkat addig az időpontig, amíg a 46. cikk (b) pontja értelmében nem teljesítette fizetési szolgáltatója értesítésével kapcsolatos kötelezettségét.

 

A 46. cikk b) pontja szerinti, a fizetési szolgáltató értesítésére vonatkozó kötelezettségének teljesítése előtt a fizetési szolgáltatás felhasználója viseli az általa felróhatóan okozott károk teljes összegét, valamint az általa nem felróhatóan okozott károk esetében maximálisan 150 euróig terjedő összeget.

Indokolás

Csak súlyos gondatlanság vagy csalárd szándék esetén lehet ésszerűen megindokolni, hogy az elveszett vagy ellopott fizetési eszköz következtében felmerült veszteségek esetében a felelősséget a felhasználó javára 150 euróban korlátozzák.

Meg kell említeni a Parlament 2004. április 18-i jelentését (A5-0192/2004 végleges, 17. bekezdés), amely a nem engedélyezett műveletek (például hitelkártyalopás) esetében elveti a vásárló felelősségének 150 euróban való korlátozását, amennyiben a felhasználó nem tett eleget a fizetési szolgáltató értesítésére vonatkozó kötelezettségének.

Módosítás: 241

50. CIKK (1) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

A tagállamoknak lehetőségük van a maximális összeg további csökkentésére, feltéve hogy ez a mérséklés nem vonatkozik valamely másik tagállamban engedélyezett fizetési szolgáltatóra.

A tagállamoknak lehetőségük van a maximális összeg további csökkentésére.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okok miatt célszerűbb az 50. cikk (1) bekezdésében szereplő korlátozás elhagyása, valamint az első mondat egyértelműbbé tétele.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Radwan

Módosítás: 242

50. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A fizetési szolgáltatás felhasználója viseli az összes felelősséget a nem engedélyezett műveletekből származó olyan károkért, amelyeknél a 46. cikkben kötelezettségével összefüggésben csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el. Ilyen esetben a (1) bekezdésben említett maximális összeg nem alkalmazandó.

(2) A 46. cikk b) pontja szerinti, a fizetési szolgáltató értesítésére vonatkozó kötelezettségének teljesítését követően a fizetési szolgáltatás felhasználója csak az általa szándékosan és a neki felróhatóan okozott károkért viseli a felelősséget.

 

Indokolás

Csak súlyos gondatlanság vagy csalárd szándék esetén lehet ésszerűen megindokolni, hogy az elveszett vagy ellopott fizetési eszköz következtében felmerült veszteségek esetében a felelősséget a felhasználó javára 150 euróban korlátozzák.

Meg kell említeni a Parlament 2004. április 18-i jelentését (A5-0192/2004 végleges, 17. bekezdés), amely a nem engedélyezett műveletek (például hitelkártyalopás) esetében elveti a vásárló felelősségének 150 euróban való korlátozását, amennyiben a felhasználó nem tett eleget a fizetési szolgáltató értesítésére vonatkozó kötelezettségének.

Módosítás: 243

50. CIKK (3) BEKEZDÉS

3. A megbízó nem visel anyagi felelősséget az elveszített, ellopott vagy jogellenesen használt fizetés-hitelesítési eszköz használatából származó károkért azt követően, hogy a fizetési szolgáltatót értesítette a szóban forgó eszköz elvesztéséről, ellopásáról vagy jogellenes használatáról, kivéve ha csalárd módon járt el.

(3) A fizetési szolgáltatás felhasználója nem visel anyagi felelősséget az elveszített vagy ellopott fizetés-hitelesítési eszköz használatából származó károkért azt követően, hogy a fizetési szolgáltatót értesítette a szóban forgó eszköz elvesztéséről vagy ellopásáról, kivéve ha csalárd módon járt el.

 

A fizetési szolgáltatás felhasználója nem visel anyagi felelősséget a jogellenesen használt fizetés-hitelesítési eszköz adatainak jogellenes használatából származó károkért, kivéve, ha csalárd módon járt el.

 

Továbbra is alkalmazni kell azonban az ezekben az esetekben a felhasználók felelősségét korlátozó nemzeti szabályokat.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okok miatt célszerű kimondani, hogy a fogyasztók nem fognak anyagi felelősséget viselni a jogellenesen használt fizetés-hitelesítési eszköz adatainak jogellenes használatából származó károkért.

Módosítás: 244

51. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Ezen irányelv 49–50. cikkét nem kell alkalmazni a fizetési szolgáltatások olyan felhasználóira, amelyek a 2003/361/EK ajánlás függelékének I. címében, az 1.cikkben, illetve a 2. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozásokat meghaladó méretű vállalkozások.

törölve

Indokolás

A 2. cikkhez fűzött módosítások eredményeként bekövetkező változás.

Módosítás: 246

52. cikk (1) bekezdés

A tagállamok biztosítják, hogy a jóhiszeműen eljáró megbízó jogosult legyen az általa engedélyezett és már végrehajtott fizetési műveletek összegének megtérítésére, ha:

A tagállamok biztosítják, hogy a jóhiszeműen eljáró megbízó jogosult legyen az általa engedélyezett és már végrehajtott fizetési műveletek vitatott összegének megtérítésére, ha:

a) az engedély a megadás időpontjában nem tartalmazta a fizetési művelet pontos összegét vagy a kedvezményezett megnevezését;

a) az engedély a megadás időpontjában nem tartalmazta a fizetési művelet pontos összegét vagy a kedvezményezett megnevezését; és

b) a végrehajtott művelet összege nem felel meg egy racionális megbízótól ésszerűen elvárható összegnek.

b) a végrehajtott művelet összege nem egy olyan méltányos összeg, amit a megbízó hasonló helyzetben elvárna.

Módosítás: 247

53. cikk (1) bekezdés

tagállamok biztosítják, hogy a megbízónak legfeljebb négy hét álljon rendelkezésére a visszafizetési igény benyújtására azután, hogy a fizetési szolgáltatótól tájékoztatást kapott a kérdéses fizetési műveletről. A visszatérítésre irányuló igénynek tartalmaznia kell az 52. cikkben említett körülményekkel kapcsolatos tényeket.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megbízónak legfeljebb a pénzeszközök terhelésének napjától számított hat hét álljon rendelkezésére a visszafizetési igény benyújtására. A visszatérítésre irányuló igénynek tartalmaznia kell az 52. cikkben említett körülményekkel kapcsolatos tényeket.

Módosítás: 248

53. cikk,(2) bekezdés (1) albekezdés

(2) Legfeljebb tíz munkanappal azután, hogy megkapta a visszafizetési igénylést, a fizetési szolgáltatónak vissza kell fizetnie a fizetési művelet teljes összegét, vagy indokolnia kell a visszafizetés megtagadását annak a szervnek a megadásával, amelyhez a megbízó az üggyel kapcsolatban a 72–75. cikk alapján fordulhat, amennyiben nincs megelégedve a kapott indoklással.

(2) Legfeljebb tíz munkanappal azután, hogy megkapta a visszafizetési igénylést, a fizetési szolgáltatónak vissza kell fizetnie a fizetési művelet vitatott összegét, vagy indokolnia kell a visszafizetés megtagadását annak a szervnek a megadásával, amelyhez a megbízó az üggyel kapcsolatban a 72–75. cikk alapján fordulhat, amennyiben nincs megelégedve a kapott indoklással.

Módosítás: 249

53A. CIKK (új)

 

53a. cikk

 

A jóváhagyás közlésének alapelve alóli mentesség

(1) A megbízó a folyamatos fizetési kapcsolat vagy egyszeri fizetés végrehajtása érdekében meghatalmazhatja a kedvezményezettet, hogy megadandó számlájáról terhelési értesítés révén adott összeget beszedjen, és felmentse a megbízót annak kötelezettsége alól, hogy előzetes jóváhagyását közölje a fizetési szolgáltatóval. Nem változnak a megbízó tájékoztatására vonatkozó egyéb, különösen a fizetési megbízás alapjára, fajtájára, mértékére és céljára vonatkozó kötelezettségek.

(2) A mentesség csak akkor érvényes, ha a kedvezményezett:

– biztosítja a megbízó számára azt a jogot, hogy a fizetési megbízást akár indoklás nélkül visszavonja, saját fizetési szolgáltatójával való egyszerű közlés által, a fizetési eljárásról való értesülést követő legalább hat héten belül,

– saját maga vagy fizetési szolgáltatója révén biztosítja, hogy az eredeti fizetési megbízási összeget a megbízó minden további közreműködése nélkül teljes összegben haladéktalanul a megbízó számláján jóváírják, valamint

– mentesíti a megbízót a visszavonás mindenfajta költsége alól, kivéve, ha a megbízónak az alapul szolgáló jogviszony szerinti kötelezettségei fényében a visszavonás visszaélésszerű volt, és a kedvezményezett a költségek megtérítésére vonatkozó jogát érvényesíteni tudja.

Indokolás

A terhelési értesítési eljárás felvétele a jogi szövegbe, mivel azt egyes tagállamok elterjedten alkalmazzák (Németországban például évente hatmilliárd könyvelési tétel, elsősorban kis összegek rendszeres fizetése esetén), a fizetési szolgáltatók és a fizetési szolgáltatás felhasználói pedig egyaránt rendkívül hatékonynak, alacsony hibaarányúnak és kedvező költségűnek ítélik, valamint a felhasználók számára minimális visszaélési lehetőséget mutat, és az így keletkezett veszteséget a fizetési szolgáltatók megtérítik.

A javasolt rendelkezéseknek biztosítaniuk kellene, hogy az ilyen jellegű fizetési eszköz továbbra is több tagállamban alkalmazható legyen ezzel biztosítva, hogy a felhasználóknak ne kelljen bonyolultabb és költségesebb eljárásokat alkalmazniuk.

Módosítás: 250

54. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megbízó által, illetve a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a megbízó által engedélyezett fizetési megbízás elfogadási időpontja akkor hatályosuljon, ha az alábbi három feltétel teljesül:

i) a fizetési szolgáltató megkapta a fizetési megbízást;

ii) a fizetési szolgáltató végrehajtotta a megbízás ellenőrzését, beleértve a pénzeszközök rendelkezésre állásának esetleges ellenőrzését;

iii) a fizetési szolgáltató kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadta a kért fizetési művelet végrehajtására vonatkozó kötelezettségét

Az elfogadás időpontja nem eshet későbbre annál az időpontnál, amikor a fizetési szolgáltató elkezdi a fizetési művelet végrehajtását.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megbízó által engedélyezett fizetési megbízástfüggetlenül attól, hogy azt a megbízó közvetlenül, vagy a megbízó nevében a kedvezményezetten keresztül, közvetve juttatja-e el – a megbízó fizetési szolgáltatója a következő módon dolgozza fel:

A megbízó fizetési szolgáltatójának a fizetési megbízás létrejöttéig és benyújtásáig terjedő folyamatban való részvételétől függetlenül az átvétel napja az a munkanap, amikor a megbízó fizetési szolgáltatója a hiánytalan és érvényes fizetési megbízást megkapta.

 

Ha a fizetési megbízás a fizetési szolgáltató által megállapított határidő (ami nem lehet korábban 17.00 óránál) előtt érkezik be, vagy ha a fizetési szolgáltatás felhasználója a fizetési szolgáltató valamely irodájában az adott iroda zárórája előtt egy órával személyesen úgy rendelkezik – a kettő közül a korábbi időpont –, az átvétel napja egyúttal az elfogadás napja is, kivéve, ha a megbízó fizetési szolgáltatója a fizetési megbízás végrehajtását az 55. cikknek megfelelően visszautasította.

 

Ha a fizetési megbízás nem érkezik be a fizetési szolgáltató által megállapított határidő előtt, az elfogadás napja az átvétel napját követő munkanap, kivéve, ha a megbízó fizetési szolgáltatója aznap a fizetési megbízás végrehajtását az 55. cikknek megfelelően visszautasította.

 

A fizetési szolgáltatás felhasználójának ettől eltérő kérelme hiányában a fizetési megbízás végrehajtásának napja megegyezik az elfogadás napjával. A fizetési szolgáltatás felhasználójának kérelmére a végrehajtás napja a fizetési szolgáltatás felhasználója által meghatározott munkanap.

 

A napok és időpontok tekintetében az e cikkben történt valamennyi hivatkozás a megbízó fizetési szolgáltatójának elhelyezkedése szerinti napra és időpontra vonatkozik.

(2)Az elektronikusan kezdeményezett fizetési műveletek esetében a fizetési szolgáltatónak értesítenie kell a fizetési szolgáltatás felhasználóját, hogy a megbízást végrehajtásra átvette. Az értesítésnek késedelem nélkül kell történnie, és minden esetben az (1) bekezdésben meghatározott elfogadási időpontot követő első munkanap végéig.

 

Módosítás 251

55. cikk

(1) A fizetési megbízás elutasításakor a felek által e célra megállapított kommunikációs mód használatával közölni kell a fizetési szolgáltatás felhasználójával az elutasítás okát, és ha lehetséges, az elutasítást eredményező tárgyi hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó eljárást.

Ezen értesítésnek késedelem nélkül kell történnie, és minden esetben az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási időpontot követő három munkanapon belül..

 

(2) Amennyiben a fizetési szolgáltatási szerződésben foglalt, a 31. cikkel összhangban lévő összes feltétel teljesül, a megbízó fizetési szolgáltatója nem utasíthatja vissza az olyan fizetési megbízások teljesítését, amelyeket nem a megbízó fizetési számláját vezető fizetési szolgáltatón keresztül kezdeményeztek, és amelyeket a megbízó engedélyezett.

 

(2) A megbízó fizetési szolgáltatója csak akkor utasíthatja vissza az olyan fizetési megbízások teljesítését, amelyeket a megbízó engedélyezett, ha

 

a) a pénzeszközök a fizetési megbízást nem fedezik elégségesen;

b) a megbízó a 31. cikk b) pontjának i. alpontjával összhangban a fizetési szolgáltatási szerződésben megállapítottak szerint nem nyújtotta fizetési szolgáltatója számára a fizetési mebízás teljesítéséhez szükséges információkat; vagy

c) a fizetési megbízás teljesítését közösségi vagy nemzeti jogszabály tiltja.

 

Amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója visszautasítja egy fizetési megbízás teljesítését, a megbízónak fizetési szolgáltatója erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást küld, de legkésőbb annak a napnak a végéig, amely az elfogadás napja lett volna, ha azt más vonatkozó közösségi vagy nemzeti jogszabály nem tiltja. A tájékoztatás tartalmazza a visszautasítás indoklását, és adott esetben megjelöli a visszautasítást kiváltó ténybeli hibákat.

Módosítás: 252

56. CIKK

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a – 46. cikk sérelme nélkül – a fizetési szolgáltatás felhasználója nem vonhatja vissza a fizetési megbízást a megbízó által kezdeményezett fizetések esetében a megbízó fizetési szolgáltatója általi elfogadás időpontja után, a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetések esetében pedig a kezdeményezett fizetési szolgáltatója általi elfogadás időpontja után.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója ne vonhassa vissza a fizetési megbízást a megbízó fizetési szolgáltatója általi elfogadás időpontja után, vagy ha azt a megbízó fizetési szolgáltatója már érvényesnek ítélte. Ez azonban nem korlátozza a fizetési szolgáltatót abban, hogy a visszavonás végső határidejéül ennél korábbi időpontban állapodjon meg ügyfelével.

(2) A jövőbeni időpontban végrehajtandó fizetési megbízások esetében a fizetési szolgáltató és a fizetési szolgáltatás felhasználója megállapodhatnak egy olyan visszavonhatatlansági határidőben, amely legfeljebb három munkanappal előzi meg a megbízás elfogadásának időpontját.

 

Módosítás: 253

57. CIKK

Amennyiben a műveletet teljes egészében valamely tagállam hivatalos pénznemében hajtják végre, és az nem jár valutaátváltással, valamint ha a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén található, a tagállamok előírják, hogy a megfelelő fizetési szolgáltató közvetlenül a megbízót illetve a kedvezményezettet terhelje meg az esetleges díjakkal, és hogy mindegyikük csak a rá vonatkozó díjak megfizetésért legyen felelős.

Amennyiben a művelet nem jár valutaátváltással – kivéve, ha a megbízó vagy a kedvezményezett és fizetési szolgáltatóik között ezzel ellentétes megállapodás jött létre –, a tagállamok előírják, hogy a megfelelő fizetési szolgáltató közvetlenül a megbízót illetve a kedvezményezettet terhelje meg az esetleges díjakkal, és hogy mindegyikük csak a rá vonatkozó díjak megfizetésért legyen felelős.

Ettől eltérő fizetési műveletek esetében a megbízó és a kedvezményezett kölcsönös megállapodás alapján más feltételeket is kiköthet.

 

Módosítás: 254

58. CIKK

(1) Amennyiben a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén található, és ha a műveletet teljes egészében valamely tagállam hivatalos pénznemében hajtják végre, a tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának kell biztosítania, hogy a kedvezményezett a fizetési művelet teljes összegét megkapja. Közvetítők nem érvényesítsenek levonást az átutalt összeg terhére.

A kedvezményezett és fizetési szolgáltatója azonban külön megegyezést köthet azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltató az átutalt összegből a kedvezményezett részére való jóváírás előtt levonhatja saját díjait.

 

A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának kell biztosítania, hogy a kedvezményezett fizetési szolgáltatója a fizetési művelet teljes összegét megkapja. A fizetési szolgáltatók – beleértve a közvetítőket is – nem érvényesíthetnek levonást az átutalt összeg terhére. Minden díjat külön számláznak ki.

A megbízó, vagy a kedvezményezett és fizetési szolgáltatóik azonban ettől eltérő külön megegyezést köthet, amely szerint az átutalt összegből díjak vonhatók le.

(2) A tagállamok az alábbi esetekre előírják, hogy a fizetési szolgáltatónak jóhiszemű becslést kell adnia a fizetési művelettel kapcsolatos előrelátható levonásokról::

(a) amennyiben a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén található, azonban a fizetési műveletet részben vagy teljes egészében nem valamely tagállam hivatalos pénznemében hajtják végre;

(b) amennyiben a megbízó vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatója közül valamelyik nem a Közösség területén található.

 

Módosítás: 255

59. cikk CÍM ÉS (1) bekezdés

Hatály

 

Ez a szakasz csak akkor alkalmazandó, ha a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén található.

törölve

Módosítás: 256

59. cikk, (2) bekezdés

Nem alkalmazandó a mikro fizetésnek minősülő fizetési műveletekre.

Ez a szakasz nem alkalmazandó a mikro fizetésnek minősülő fizetési műveletekre.

Módosítás: 257

60. CIKK

(1) A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjától számított első munkanap végéig. 2010. január 1-ig azonban a megbízó és fizetési szolgáltatója egy legfeljebb három napos határidőben is megállapodhat.

 

A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának fizetési számláján, legkésőbb az 54. cikkben meghatározott végrehajtás napjától számított második munkanap végéig. 2010. január 1-ig azonban a megbízó és fizetési szolgáltatója egy legfeljebb három napos határidőben is megállapodhat

(2) A megbízó által kezdeményezett, pénznemváltással járó műveletek esetében a megbízó és fizetési szolgáltatója külön megállapodással eltérhet a fentiektől.

 

Módosítás: 258

61. CIKK

61. cikk

A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési műveletek

törölve

(1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési műveletek esetében a tagállamok előírják, hogy fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy – a kedvezményezett és fizetési szolgáltatója közötti külön megállapodás hiányában – az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjának napjától számított első munkanap végéig.

(2) A fizetési szolgáltatónak az (1) bekezdésben megadott időtartamon belül, a felek által e célra megállapított kommunikációs mód használatával értesítenie kell a kedvezményezettet, ha a megbízó fizetési szolgáltatója visszautasította a fizetési művelet tárgyát képező pénzeszközök felszabadítását.

Ebben az esetben a fizetési szolgáltató az e cikk (1) bekezdésében, valamint az 58. cikkben meghatározott kötelezettségét teljesítette.

 

Módosítás: 259

65. CIKK

Pénzösszegek hozzáférhetősége a fizetési számlán

1. A tagállamok biztosítják, hogy a kedvezményezett fizetési szolgáltatója attól az időponttól, amikor a pénzeszközöket a kedvezményezett számára jóváírták, hozzáférhetővé tegye az említett pénzeszközöket a kedvezményezett számára.

A pénzeszközök hozzáférhetővé tételéért nem számítható fel külön díj.

Értéknap és a fizetési művelet összegének hozzáférhetősége

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megbízó fizetési számláján történő terhelés értéknapja nem lehet korábban, mint hogy a fizetési művelet összegét az adott számlára terhelték.

(2) A megbízó fizetési szolgáltatójának attól az időponttól, amikor a megbízó számláját az adott pénzösszeggel megterhelték, meg kell szüntetnie az említett pénzeszközök hozzáférhetőségét.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja nem lehet később, mint hogy a fizetési művelet összegét a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának számláján jóváírták.

 

(2a) A fizetési művelet összegét ugyanazon a napon kell a kedvezményezett számára hozzáférhetővé tenni, mint amikor a fizetési művelet összegét a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának számláján jóváírták.

(3) A kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapjának a tényleges jóváírás napjával kell megegyeznie.

A megbízó fizetési számláján történő terhelés értéknapjának a tényleges terhelés napjával kell megegyeznie.

 

 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem sértheti az olyan takarékszámlákon végrehajtott terheléseket, amelyek a különböző megtakarítási konstrukciókban tartott pénzeszközök használatát szabályozó külön egyezmények hatálya alá esnek

 

Módosítás: 260

66. cikk (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben a fizetési megbízás végrehajtása a felhasználó által megadott egyedi azonosító alapján történik meg, a fizetési megbízást a megadott kedvezményezett vonatkozásában helyesen végrehajtottnak kell tekinteni. Ha egyedi azonosítóként az IBAN-t adták meg, és emellett a kedvezményezett neve is fel van tüntetve, a kettő közül az IBAN a mérvadó. A fizetési szolgáltatónak azonban mindent el kell követnie annak érdekében, hogy ellenőrizze a két adat összetartozását.

(1) Amennyiben a fizetési megbízás végrehajtása a fizetési szolgáltatás felhasználója által megadott egyedi azonosító alapján történik meg, a fizetési megbízást a megadott kedvezményezett vonatkozásában helyesen végrehajtottnak kell tekinteni. A fizetési szolgáltatás felhasználója és a fizetési szolgáltató olyan egyedi azonosítót állapíthat meg, amely tartalmaz egy ellenőrzési kódot vagy más belső azonosításra szolgáló eszközt, és amely megelőz minden egyéb nyújtott információt. Adott esetben nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) kell használni.

Módosítás: 261

66. cikk (2) bekezdés (2A) albekezdés (ÚJ)

 

Ilyen esetben díjfizetési kötelezettséget lehet előírni.

Amendment 262

67. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

1. Az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási időpontot követően a fizetési szolgáltató objektív felelősséggel tartozik az 1. szakaszban meghatározott fizetési műveletetek végrehajtásának elmulasztásáért vagy hibás végrehajtásáért.

(1) A 66. cikk (2) bekezdése és a 70. cikk sérelme nélkül az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási napot követően a fizetési szolgáltató felelősséggel tartozik az 1. szakaszban meghatározott fizetési műveletetek végrehajtásának elmulasztásáért vagy hibás végrehajtásáért.

Indokolás

Az 54. cikk módosításából eredő változás.

Módosítás: 264

67. cikk (1) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

A fizetési szolgáltató objektív felelősséggel tartozik továbbá azon díjakért és kamatokért, amelyeket a fizetési szolgáltatás felhasználója felé számítottak fel a fizetési művelet végrehajtásának elmaradása, illetve a hibás végrehajtás következtében.

A fizetési szolgáltatók objektív felelősséggel tartoznak továbbá azon díjakért, amelyekért felelősek, beleértve a kedvezményezett felé a fizetési művelet végrehajtásának elmaradása, illetve a hibás végrehajtás következtében a kedvezményezett fizetési szolgáltatója által felszámított kamatokat.

Indokolás

Ez egyértelművé teszi, hogy a szolgáltatók csak a saját hibájukból eredő hibás teljesítésekkel kapcsolatos költségek tekintetében felelősek. Egyértelművé teszi a kamattal kapcsolatos felelősséget is.

Módosítás: 266

67. cikk (2) BEKEZDÉS

2. Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója azt állítja, hogy a fizetési megbízás nem pontosan lett végrehajtva, a fizetési szolgáltatónak – a fizetési szolgáltatás felhasználója által előterjesztett tények sérelme nélkül – bizonyítania kell, hogy a fizetési megbízást pontosan rögzítette, végrehajtotta és nyilvántartásba vette.

(2) Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója azt állítja, hogy a fizetési megbízás nem pontosan lett végrehajtva, a fizetési szolgáltatónak – a fizetési szolgáltatás felhasználója által előterjesztett tények sérelme nélkül – bizonyítania kell, hogy a fizetési megbízást pontosan rögzítette, végrehajtotta és nyilvántartásba vette. A fizetési megbízás megfelelő teljesítése esetében az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket a fizetési szolgáltatás felhasználója viseli.

Indokolás

A szolgáltató (2) bekezdésben előírt bizonyítási kötelezettségét azzal a feltétellel kell jóváhagyni, hogy megfelelő teljesítés esetén a költségeket a szolgáltatás felhasználója viseli.

Módosítás: 267

68. cikk

Amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója nem valamely tagállamban található, a megbízó fizetési szolgáltatójának felelőssége a fizetési műveletek végrehajtásáért időben csak addig terjed, amíg a pénzeszközök el nem jutnak a kedvezményezett fizetési szolgáltatójához.

törölve

Módosítás: 268

72. cikk (2A) Bekezdés (új)

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a panaszokat az átvételtől számított 30 napon belül megfelelően megválaszolják.

Indokolás

Ez a módosítás arra kényszerítené a tagállamokat, hogy a fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokkal egy egységes, 30 napos időszakon belül foglalkozzanak.

Módosítás: 269

75a. cikk (új)

 

75a. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezik a fizetési mérlegre vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos fizetésekre vonatkozó nemzeti jelentési kötelezettségeket.

 

(2) A tagállamok legkésőbb 2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyeznek valamennyi, a fizetések végrehajtásának automatizálását akadályozó, a fizetési szolgáltatás felhasználóiról közlendő minimuminformációkhoz kapcsolódó nemzeti kötelezettséget.

Indokolás

A kifizetésekkel kapcsolatos bármely jelentési kötelezettség hozzáadódik e kifizetések feldolgozási költségeihez. A kifizetések hatékony feldolgozásának elérése érdekében a jelentési kötelezettséget le kell választani és azt másként – pl. felmérési technikákkal – kell megvalósítani.

Módosítás: 271

76. cikk

76. cikk

Módosítások és korrekciók

A fizetési szolgáltatások területén tapasztalható technológiai és gazdasági fejlődés figyelembe vétele és ezen irányelv egységes végrehajtása érdekében a Bizottság – a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban – módosíthatja az ezen irányelv függelékében található tevékenységi listát a 2–4. cikkel összhangban.

törölve

Az infláció és a jelentősebb piaci változások figyelembe vétele érdekében – a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban – módosíthatja továbbá a 2. cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában, a 33. cikkben, valamint az 50. cikk (1) bekezdésében hivatkozott összegeket.

 

Indokolás

A komitológiai eljárás általában is, de kiváltképp a pénzügyi szolgáltatások esetében kiváló lehetőséget biztosít az irányelvek egyértelműen csak technikai jellegű vagy a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó módosítására. Az Európai Parlament támogatja ezt az eljárást, amely azonban 2008. április 1-én felfüggesztésre kerül, ha addig nem születik olyan új intézményközi megállapodás, amely az Európai Parlament számára teljes körű visszahívási jogot biztosít. A fizetésekről szóló irányelv tekintetében, a függelékben érintett témák nem pusztán technikai jellegűek, hanem érintik az irányelv hatályát is, és számos cikkhez is kapcsolódnak (például a 10. cikk és a 2. cikk (1) bekezdése esetében). Az irányelv ilyen lényegbevágó módosításai során valódi jogalkotási eljárásra van szükség, amelyben az Európai Parlament révén az európai polgárok választott képviselői is részt vesznek.

Módosítás: 272

78. cikk cím

Teljes harmonizáció, kölcsönös elismerés és az irányelv kötelező ereje

Teljes harmonizáció és kölcsönös elismerés

Indokolás

Az irányelv joghatása a Szerződések és az Európai Bíróság joggyakorlata alapján nyilvánvaló.

Módosítás: 273

78. cikk (3) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

3. A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési szolgáltatók – a fizetési szolgáltatások felhasználóinak kárára – ne térjenek el az ezen irányelv rendelkezéseit végrehajtó vagy azoknak megfelelő nemzeti jogi rendelkezésektől, kivéve ha azok kifejezetten tartalmaznak ilyen lehetőséget.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési szolgáltatók – a fizetési szolgáltatások felhasználóinak kárára – ne térjenek el az ezen irányelv rendelkezéseit végrehajtó vagy azoknak megfelelő nemzeti jogi rendelkezésektől, kivéve ha azok kifejezetten tartalmaznak ilyen lehetőséget, továbbá a hitelintézetek és a nem hitelintézetek számára azonos esélyeket biztosítanak.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 274

78a. cikk (új)

78a. cikk

Tekintettel azokra az ENSZ-határozatokra és EK-rendeletekre – például az 1373/2001. sz. ENSZ-határozatra, a 2580/2001/EK és a 881/2002/EK tanácsi rendeletre –, amelyek célja a felsorolt személyekhez tartozó eszközök befagyasztása, a tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy legkésőbb 2008. január 1-jén kezdődő hatállyal a fizetési szolgáltatók ne legyenek kötelesek ezeket a jogi eszközöket, beleértve az ezek rendelkezéseit végrehajtó vagy módosító rendeleteket, betartani a tagállamokban lévő fizetési szolgáltatók közötti fizetések tekintetében.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a SEPA-ból valódi előnyök származzanak, és ezek – az alacsonyabb költségterhek révén – a polgárok számára elérhetővé váljanak, a tagállamoknak fel kellene oldaniuk a tilalmak szűrésre vonatkozó valamennyi nem megfelelő korlátozást és kötelezettséget. Az ENSZ-határozatokat és EK-rendeleteket nem kellene a tagállamokban székelő fizetési szolgáltatók közötti fizetésekre alkalmazni, mivel valamennyi ilyen szolgáltatónak kötelessége a felsorolt személyek eszközeinek befagyasztása. E rendelkezésekkel összhangban állna tehát, ha csak a SEPA-térségen kívüli fizetési szolgáltatóktól érkező, vagy a feléjük irányuló fizetések esetében alkalmaznák őket. A fizetések SEPÁ-n belüli további szűrése felesleges feladattöbbszörözést eredményez.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 275

78b. cikk (új)

78b. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezik az EU-n, vagy mindenesetre az euróövezeten belül történő, határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó fizetési mérleg-statisztikák céljára szolgáló nemzeti jelentési kötelezettségeket.

 

(2) A tagállamok legkésőbb 2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezik az EU-n, vagy mindenesetre az euróövezeten belüli lakosok vagy nem ottani lakosok által eszközölt kifizetések közötti különbségtételre irányuló nemzeti kötelezettségeket.

Indokolás

Nem aknázható ki teljesen az egységes fizetési térség költségmegtakarítási potenciálja – amint azt az EU Bizottsága állítja –, ha továbbra is fennmaradnak a fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikákra irányuló, különféle jelentési kötelezettségek. E követelményeket számos tagállamban eltérően szabályozzák, és azok különböző mértékben jelentenének terhet a SEPA-résztvevőkre. Különösen a vállalkozásokra jelentenek terhet, mivel azokat a tényeleges fizetési műveleten felül kell nyújtani. Alapvető fontosságú, hogy a jogalkotó az EU-n belül törölje el – vagy legalább harmonizálja – a jelentési követelményeket.

Módosítás, előterjesztette: Margarita Starkevičiūtė

Módosítás: 276

79. cikk (1A) BEKEZDÉS (új)

A Bizottság az irányelv elfogadásának időpontjától fogva egy, a tagállamokban a végfelhasználóknál a fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült költségeket összehasonlító és a költségcsökkentés legjobb gyakorlataival kapcsolatos adatokkal szolgáló éves jelentést tesz közzé.

Módosítás: 277

Függelék (1) pont

1. A felhasználó fizetési szolgáltatójánál vagy más fizetési szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő készpénzbefizetések, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység.

(1) A fizetési számlára történő készpénzbefizetések, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység.

Módosítás: 278

Függelék (2) pont

2. A felhasználó fizetési szolgáltatójánál vagy más fizetési szolgáltatónál vezetett fizetési számláról történő készpénzfelvétel, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység.

(2) A fizetésből történő készpénzfelvétel, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység.

Módosítás: 279

Függelék (3) ponT Bevezető Rész

Fizetési műveletek végrehajtása beleértve a pénzeszközök átutalását, amennyiben a pénzeszközök a felhasználó fizetési szolgáltatójánál vagy más fizetési szolgáltatónál vezetett fizetési számlán vannak elhelyezve:

Fizetési műveletek végrehajtása, beleértve a pénzeszközök átutalását a felhasználó fizetési szolgáltatójánál vagy más fizetési szolgáltatónál vezetett fizetési számlán:

Módosítás: 280

FÜGGELÉK (5) pont

5. A fizetési szolgáltatások felhasználói számára pénzeszközök átutalását lehetővé tevő fizetési kártyák kibocsátása.

(5) A fizetési szolgáltatások felhasználói számára hitelezett pénzeszközök (betéti kártyák) vagy hitelkerettel fedezett pénzeszközök (hitelkártyák) átutalását lehetővé tevő fizetési kártyák kibocsátása s.

Indokolás

A hitelkártyák kibocsátását jelenleg nem minden EU-s országban szabályozzák. Következésképpen egyértelművé kell tenni, hogy a fizetési intézmények – a függelék 5. pontja értelmében – betéti kártyaként vagy hitelkártyaként fizetési kártyákat jogosultak kibocsátani.

Módosítás: 281

Függelék (6) pont

6. Fizetési műveletek, így többek között pénzeszköz-átutalások végrehajtása, amennyiben a 2000/46/EK irányelvben meghatározott elektronikus pénzt a fizetési szolgáltató bocsátja ki.

(6) Fizetési műveletek végrehajtása, amennyiben a pénzeszközök a 2000/46/EK irányelvben meghatározott elektronikus pénznek minősülnek.

Indokolás

Módosítás: 282

Függelék (7) pont

7. Pénzközvetítési szolgáltatások, amennyiben a fizetési szolgáltató kizárólagosan fizetési művelet végrehajtása, illetve a pénzeszközök kedvezményezett részére történő átutalása céljából fogad el készpénzt, számlapénzt vagy elektronikus pénzt a fizetési szolgáltatás felhasználójától.

(7) Pénzközvetítési szolgáltatások, amennyiben a fizetési szolgáltató kizárólagosan a pénzeszközök kedvezményezett részére történő eljuttatása céljából fogad el pénzeszközöket a fizetési szolgáltatás felhasználójától.

Módosítás: 283

FÜGGELÉK (8) pont

8. Fizetési műveletek végrehajtása távközlő kommunikációs eszköz, például mobiltelefon, illetve egyéb digitális vagy számítástechnikai eszköz használatával, amennyiben a telekommunikációs, illetve számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető szolgáltató olyan árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetésekhez járul hozzá, amelyek nem digitális javak vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatások, azaz nem maga az eszköz szolgál ezek biztosítására.

(8) Fizetési műveletek végrehajtása távközlő kommunikációs eszköz, például mobiltelefon, illetve egyéb digitális vagy számítástechnikai eszköz használatával, amelyeket a telekommunikációs, illetve számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető, a fizetési szolgáltatás felhasználója nevében eljáró szolgáltató nyújt, kivéve, ha a digitális árukat vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat alapvetően magának az eszköznek a felhasználásával szolgáltatják, és a fizetést közvetlenül a telekommunikációs, illetve számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető szolgáltató számára, nem pedig harmadik fél számára teljesítik.

Módosítás: 284

FÜGGELÉK (9) pont

9. Fizetési műveletek végrehajtása távközlő kommunikációs eszköz, például mobiltelefon, illetve egyéb digitális vagy számítástechnikai eszköz használatával, amennyiben a telekommunikációs, illetve számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető szolgáltató az eszköz révén biztosított digitális javak vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatások kifizetése során pusztán a pénzeszközök átutalásához járul hozzá, és más módon nem vesz részt a szolgáltatás nyújtásában.

törölve

Módosítás: 285

1a. függelék (új)

Az Ön által kifizetett összeg (a fizetés összege, a művelet elindítása szerinti tagállam pénznemében)

A PÉNZNEM JELE XXX

pénzneme (a fizetés pénzneme)

PÉNZNEM

átváltási aránya

X.XX

A tranzakció díja (a fizetés összege, a művelet elindítása szerinti tagállam pénznemében)

X

A fizetés végrehajtásának összes költsége (a fizetés összege, a művelet elindítása szerinti tagállam pénznemében)

XXX

 

A fizetésnek a kedvezményezetthez való megérkezése

A hét napja, dátum, hónap, év

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]               HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
  • [3]               Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).

INDOKOLÁS

A fizetési rendszerek helyzete jelenleg országonként igen ellentmondásos, a szereplők, a szabályozás, a hatékonyság és a költségek tekintetében egyaránt

Másfelől a fizetési rendszerek lényegileg nemzeti jellegűek, és a piac is hazai. A határon átnyúló fizetések átlagosan kevesebb mint 4%-ot tesznek ki, ami valószínűleg csak lassan fog növekedni.

A Bizottság irányelvjavaslata a fizetések valódi egységes piacának megteremtését célozza.

Ha a Bizottság várakozásai közül néhány optimistának tűnik is, nem kétséges, hogy egy ilyen piac létrehozása, a tagállamok jogalkotásának harmonizálásával, lehetővé tenné bizonyos akadályok eltávolítását és pozitív hatást gyakorolna a növekedésre.

Az előadó elvi síkon egyetért a Bizottság javaslatával és támogatja egy teljes, egységes jogi keretrendszer létrehozását az európai Unión belül végzett fizetési szolgáltatások vonatkozásában.

Úgy véli, hogy az irányelvre irányuló javaslat megfelelő időben érkezett ahhoz, hogy lehetővé tegye a bankágazat egységes európai fizetési térségről szóló kezdeményezésének sikerét, amelynek célja a nemzeti fizetési infrastruktúrák és fizetési termékek integrálása az euro-térség szintjén.

A Bizottság javaslata a költséges készpénzes fizetést helyettesíteni képes elektronikus fizetésekre helyezi a hangsúlyt.

A fizetési termékekre vonatkozó harmonizált szabályozás bevezetése és a fizetési szolgáltatások integrációja lehetővé tenné az infrastruktúrák racionalizálását, ezzel szélesebb választékot és a magas szintű védelmet nyújtva a felhasználók és a fogyasztók számára.

A szabályozás az átláthatóság révén csökkentené a költségeket és elősegítené egy egészséges verseny kifejlődését.

A fizetések jogi keretének harmonizálása területén csak korlátozott előrelépés történt, amit fokozni kell.

A Parlament elé terjesztett irányelvre irányuló javaslatot a Bizottság hosszan készítette elő, ennek első lépése 2000-ben az érintett felek és a szakértők konzultációja, illetve egy hatásvizsgálat volt.

A kitűzött célkitűzések a nemzeti piacok közötti verseny élénkítése és egyenlő feltételek biztosítása, a piaci átláthatóság növelése mind a szolgáltatók, mind a felhasználók szempontjából, valamint a felhasználók és a szolgáltatók jogainak és kötelezettségeinek a tisztázása.

Ennek megfelelően az eredeti javaslat, miután meghatározta az irányelv hatályát (I. Cím), igyekszik meghatározni azokat a szereplőket, amelyek jogosultak közcélú fizetési szolgáltatás nyújtására, a hitelintézetek mellett létrehozva egy új szolgáltatói kategóriát, a fizetési intézményekét (II. Cím), pontosan meghatározza az átláthatóságra és tájékoztatásra vonatkozó igényeket (III. Cím) és megállapítja a fizetési szolgáltatások felhasználóinak és szolgáltatóinak jogait és kötelezettségeit (IV. Cím)

Az irányelvre irányuló javaslat jogalapja az EK-Szerződés 47. cikkének (2) bekezdése és 95. cikkének (1) bekezdése.

Az előadó bizonyos változtatásokat javasol az eredeti szöveget illetően, hogy ezzel hatékonyabbá váljon és figyelembe vegye az ágazat technikai kötöttségeit, megőrizve az eredeti célkitűzést, vagyis a felhasználó költségeinek csökkentését, a tisztességes verseny kialakítása révén.

I – Tárgy, hatály és meghatározások

Az irányelv hatályát azokra a fizetésekre kell korlátozni, amelyeket euróban vagy valamely tagállam hivatalos pénznemében a Közösség területén tevékenykedő fizetési szolgáltatók, legyen szó akár a megbízó, akár a kedvezményezett fizetési szolgáltatójáról.

A hatály megfelel a belső piaci határok megszüntetése célkitűzésének. Lehetővé teszi elfogadható igények megfogalmazását a fizetési szolgáltatókkal szemben, attól kezdve, hogy a különböző szereplők ugyanazon közösségi szabályozás alá tartoznak.

A Bizottság azon szándéka, hogy a világ összes országának hivatalos pénznemére alkalmazható szabályokat fogalmazzon meg a fizetési szolgáltatók számára, jelenleg irreális, vagy legalábbis igen korai. Az irányelv által megcélzott felhasználói kategóriákban a Közösségen kívüli, határokon átnyúló fizetések elhanyagolható aránya nem indokolja, hogy a megfogalmazott szabályoknak olyan széleskörű hatályuk legyen, mint ahogy az az eredeti irányelvjavaslatban szerepel.

Az irányelv alapelvei ugyanakkor meghatározhatják a Közösségen kívüli fizetések helyes gyakorlatát, amelyet a fizetési szolgáltatók haszonnal követhetnek, illetve önként alkalmazhatnak.

II – Fizetési szolgáltatók

A fizetési intézmények új szereplői kategóriájának bevezetését a fizetési szolgáltatók piacán pontosabb rendelkezéseknek kell kísérniük, biztosítandó a fogyasztók biztonságát és védelmét valamint elkerülendő a hitelintézetekkel folytatott verseny torzítását.

A fizetési szolgáltatók tevékenysége kereskedelmi tevékenység, és mint ilyennek, tiszteletben kell tartania a versenyre vonatkozó, illetve a fogyasztókat vagy felhasználókat védő szabályokat.

Ez a megfontolás számos, a fizetési intézmények státuszát és ellenőrzésüket érintő módosítási javaslatra vezetett, különösen a fogyasztók és a felhasználók bizalmának alátámasztása érdekében.

Az új szolgáltatókra alkalmazandó szabályozás nyilvánvalóan nem lehet teljes mértékben azonos a hitelintézetekre vonatkozó szabályozással. Ugyanakkor követnie kell azt, a 2000/12/EK irányelvben meghatározott kockázati típusokkal kapcsolatban a ténylegesen felmerülő kockázatok arányában.

E tekintetben az előadó egyetért azzal a szabállyal, amely a fizetési intézmény tevékenységét engedély megszerzésétől teszi függővé.

Emellett azt javasolja, hogy a fizetési intézmények számára írják elő minimum tőke birtokban tartását, amelynek össze a tényleges tevékenységgel összefüggésben kellene meghatározni. Az ügyfelek pénzeszközeit ezenfelül védeni kellene olyan esetben, ha az intézmény fizetésképtelensége esetén a végrehajtható összeget korlátozó intézkedést bocsátanak ki.

Korlátozni kell tevékenységüket, és szigorúan el kell különíteni az egyéb kereskedelmi tevékenységektől. Ki kell zárni olyan az betétek elfogadását, amelyek nem köthetők fizetéshez, illetve a hitelnyújtást.

Ezeket az intézményeket a hitelintézetek ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak kell ellenőrizniük, biztosítandó az ellenőrzés elméletének és gyakorlatának koherenciáját, annak ellenére, hogy az ellenőrzés különböző szintű a fizetési intézmények tekintetében.

A fizetési intézményi tevékenység gyakorlását, a Bizottság javaslatával ellentétben, az erre engedéllyel rendelkező jogi személyekre kell korlátozni. Az a kivétel, amely lehetővé teszi fizetési szolgáltatások nyújtását olyan természetes vagy jogi személyek számára, amelyek nem felelnek meg a szolgáltatói kategóriát érintő kötelezettségeknek, nem tűnik indokoltnak, még ha a vonatkozó indokolás szerint ez azt célozza, hogy „ezek a szolgáltatók a szürke gazdaságból áttérjenek a hivatalos ágazatba”.

Az előadó módosítási javaslatai arányosan meg kívánják erősíteni a fizetési intézmények státuszát és ellenőrzését, valamint annak a biztonságnak a biztosítását célozza a fogyasztó és a felhasználó számára, amelyet azok joggal várnak el egy fizetési rendszertől.

III – A fizetési szolgáltatásokra vonatkozó feltételek átláthatósága

A III. Címben található, a fizetési szolgáltatások nyújtása feltételeinek átláthatóságát és költségeit, valamint a fizetési szolgáltatások felhasználóinak nyújtott tájékoztatást illető rendelkezések általában véve megfelelőek. Ugyanakkor néhány ponton technikai, illetve gyakorlati módosításokra és pontosításokra van szükség..

Lényegében a fogyasztónak vagy a felhasználónak nyújtott néhány világos és tömör információról van szó, egy lapon, amelyek lehetővé teszik a különböző fizetési szolgáltatók árainak összehasonlítását és a megalapozott választást.

IV – A fizetési szolgáltatások nyújtásával és használatával összefüggő jogok és kötelezettségek

A fizetési szolgáltatások nyújtásával és használatával összefüggő jogokat és kötelezettségeket meghatározó IV. Cím irányultsága jó. A nemzeti jogrendszerek fizetéseket érintő harmonizációja lehetővé teszi a bankágazat erőfeszítéseinek támogatását a SEPA bevezetését illetően, amely kezdeményezést az előadó is támogat.

Bizonyos pontokat ugyanakkor pontosítani vagy javítani kell, a fizetési szolgáltatók és a felhasználók közötti egyensúly javítása.

A teljesítés idejét illetően a J+1 célkitűzés reálisnak tűnik, amennyiben az irányelv hatálya szűkül, vagy csak azokra a kifizetésekre vonatkozik, amelyeket a belső piacon, a tagállamok hivatalos pénznemében teljesítettek.

Amennyiben a jelenlegi vagy a későbbi technikák lehetővé teszik a fizetések feldolgozási idejének jelentős csökkentését, ennek hatékony megvalósítása olyan infrastruktúrát igényel, amely magas költségekkel jár. E tekintetben figyelembe kell tehát venni az arányosság elvét, a felhasználó számára tényleges haszonnal járó rövid teljesítési idő és az ilyen fizetés költsége között.

Egyebekben nem lenne meglepő, ha a fizetési szolgáltatók közötti verseny nem csak a költségek terén jelentkezne, hanem a teljesítési idő terén is, az árajánlatra tekintettel.

Ilyen feltételek mellett helyes lenne 2012-re eltolni a J+1 célkitűzést, és beilleszteni egy kiegészítő határidőt arra az esetre, ha valamilyen pénznem átváltása szükséges.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (5.7.2006)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD))

A vélemény előadója: Mia De Vits

INDOKOLÁS

Általánosságban véve támogatjuk a belső piaci fizetési szolgáltatásokról szóló javaslat célkitűzését. A jogi akadályok kiküszöbölésével és az azonos versenyfeltételek megteremtésével növekedhet a fizetési szolgáltatási piacon meglévő verseny a fogyasztók javára. A javaslatot azonban – a fogyasztó elégséges védelmének garantálása érdekében – néhány ponton ki kell igazítani, vagy egyértelművé kell tenni. Ennél fogva tanácsadó jelentésem a következő főbb kérdésekre fog összpontosítani:

I. cím: Tárgy és hatály:

Az egyértelművé tétel, valamint a belső koherencia érdekében néhány fogalommeghatározáson javítani kell. Ezen kívül minden fogalommeghatározást egyetlen cikkben, a 4. cikkben kell összegyűjteni.

Fogyasztóvédelmi okok miatt a fizetési intézmény statútumát jogi személyek, és nem természetes személyek számára kell fenntartani.

Véleményünk szerint a javaslat hatálya túl nagyra törő: a javaslatnak a bármely pénznemben lebonyolított fizetési szolgáltatásokra abban az esetben történő alkalmazásával, amennyiben legalább az egyik fizetési szolgáltató a Közösségben található, a javaslat túl messzire megy. Egy európai irányelv alkalmazásának területi korlátai miatt javaslom a hatálynak azokra a fizetési szolgáltatásokra való korlátozását, amikor mindkét fizetési szolgáltató az EU-ban található. Ezen túlmenően célszerűbbnek tűnik valamennyi pénznem helyett a hatálynak az euróra és EU-s pénznemekre történő korlátozása.

A mobil szolgáltatóknak a jogszabály hatálya alól történő kizárása nem tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak.

A fizetési szolgáltatásokról szóló III. és IV. cím alkalmazásának abban az esetben történő kizárása, amennyiben a művelet összege meghaladja az 50 000 eurót, fogyasztóvédelmi okok miatt nem tűnik a legjobb választásnak. Az 50 000 eurós határt és a III. és IV. cím alkalmazásának kizárását a KKV-k kifizetéseire kell korlátozni.

II. cím: Fizetési intézmények:

Noha meggyőződésünk az, hogy egyrészről szükség van a fizetési szolgáltatási piacon meglévő verseny növelésére, másrészről pedig a bankok és a fizetési intézmények közötti különbségekre, ez csak akkor lehetséges, ha elégségesen azonos versenyfeltételek állnak rendelkezésre. Ennél fogva – fogyasztóvédelmi okokból, valamint a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom miatt – a fizetési intézményeknek erősebb szabályozási keretre van szükségük. E tekintetben a következő főbb kiigazításokat javaslom:

-  minimum tőkekövetelmény előírása (4a. cikk új).

-  a fizetési intézmények tevékenységeinek korlátozása (a fizetési műveletek végrehajtása garantálásának megszüntetése, valamint a kifizetési rendszerek működtetésének megszüntetése).

-  külön könyvelési rendszer és a fogyasztók védelme azáltal, hogy egy fizetési intézmény csődje esetén a pénzeszközöket elkülönítve zárják le.

-  a nyilvántartások legalább 5 éven keresztül történő megőrzése.

-  az engedély megadása és fenntartása vonatkozásában erősebb felügyeleti rendszer (6. és 9. cikk)

-  a fizetési intézményi tevékenységek kiszervezésére irányuló lehetőség korlátozása.

-  a 21. cikkben megállapított eltérési rendszer korlátozása.

III. cím: A fizetési szolgáltatásokra vonatkozó feltételek átláthatósága:

Ez a cím a helyes irányba tart. Fogyasztóvédelmi okok miatt és az egyértelművé tétel érdekében azonban néhány módosításra van szükség. Fogyasztóvédelmi okok miatt egy kevés kiegészítő információt kell nyújtani a fogyasztónak a fizetési műveletekre vonatkozó feltételek közlésének időpontjában, valamint a művelet elfogadását követően. Ez egyaránt vonatkozik egyedi fizetési műveletekre és a keretszerződésekre.

Ennélfogva a feltételek közléséről szóló 26. és a 31. cikket a következők hozzáadásával kell módosítani:

-  a fogyasztó számára a díjtételek megismerését lehetővé tevő információk,

-  azok a feltételek és az az időtartam, amelyek mellett és amelyen belül a megbízó jogosult a visszafizetésre, a megbízónak a kifizetés visszavonására irányuló joga,

-  a végrehajtással kapcsolatos felelősségre – beleértve a nem engedélyezett fizetési műveletekkel kapcsolatos felelősséget és feltételeket is – vonatkozó információk.

A fizetési szerződések felmondási idejét egy hónapról két hónapra kell növelni.

Végül a mikrokifizetésekre vonatkozó fogalommeghatározást (38. cikk) – a fogyasztók 50 euró alatti kifizetései számára tekintettel – az 50 euróról 10 euróra való csökkentéssel kell kiigazítani.

IV. cím: A fizetési szolgáltatások nyújtásával és használatával összefüggő
jogok és kötelezettségek:

Fogyasztóvédelmi szempontból célszerűnek tűnik a fizetési szolgáltatóknak a felhasználók fizetés-hitelesítési eszköze letiltására irányuló lehetőségének korlátozása (43. cikk (2) bekezdés).

A fogyasztónak a fizetés-hitelesítési eszköz elvesztése, ellopása, vagy jogellenes használata esetén ezen esemény tudomásra jutása után késedelem nélkül ezt telefonon is be kell tudnia jelenteni (46. cikk).

A fizetési szolgáltatónak kell viselnie az elektronikus fizetőeszköz jogosult számára történő megküldésével, vagy annak használatát lehetővé tevő bármilyen eszköz (például azonosító kód) megküldésével kapcsolatos kockázatot (47. cikk (2) bekezdés).

Egy vitatott engedély esetére a „súlyos gondatlanságot” egyértelműen meg kell határozni vagy körül kell írni. Ennek ellenére azonban a felhasználó semmilyen felelősséggel nem tartozik, ha a fizetési eszközt és az elektronikus azonosítót fizikailag nem mutatták be.

Nem osztjuk a gondatlanság vélelmének szükségességére vonatkozó véleményt: az a puszta tény, hogy egy harmadik fél használni tudta az eszközt, nem bizonyíthatja azt, hogy az eszköz jogosultja gondatlan volt. A kibocsátónak kell olyan elemeket nyújtania, amik bizonyítják a nagy fokú gondatlanság hiányát vagy meglétét, illetve a jogosult csalását. Ennek ellenkezője a rendszer legfőbb jellemzőjét, a felelősség 150 euróra történő korlátozását pusztán fikcióvá tenné.

A nem engedélyezett fizetési műveletek tekintetében elszenvedett veszteségekre irányuló felelősség esetében a tagállamok számára lehetővé kell tenni a felhasználó felelősségét még tovább korlátozó rendelkezések elfogadását. Nem tartjuk célszerűnek, hogy a felhasználó legyen automatikusan felelős az elvesztés vagy ellopás bejelentése előtt megtörtént valamennyi műveletért.

Pártoljuk a visszafizetésre és egy művelet visszavonására irányuló lehetőséget. Pusztán az az időszak szorul némi módosításra, ami alatt ez megtehető. Teljesen támogatjuk az 57. cikkben megállapított, az átutalt összegből történő levonások kifejezett tilalmát kimondó szabályt. Ezen elv megsértése esetén sajátos szankciót kell kiróni.

A végrehajtás ideje tekintetében teljesen egyetértünk a Bizottság által tett javaslattal, de kétségeink vannak a technikai kivitelezhetőséggel kapcsolatban. Ennélfogva fontolóra lehetne venni néhány kiigazítást. Mivel azonban a mikrokifizetések igen fontosak a fogyasztók számára, nem értünk egyet a mikrokifizetéseknek a végrehajtás idejéről szóló cikkek hatálya alól történő kizárásával.

Annak elkerülése érdekében, hogy a fizetési szolgáltatók a reformokkal kapcsolatos kiegészítő költségeket a felhasználóktól próbálják meg visszaszerezni, a következő kiigazításokat javasolnánk:

- 60. cikk (1) bekezdés: az összeget legkésőbb az elfogadás időpontjának napjától számított első munkanap végéig a kedvezményezett fizetési szolgáltatójánál kell jóváírni, a kedvezményezett fizetési számlája helyett,

           a megbízó és fizetési szolgáltatója kifejezetten megállapodhat egy három napnál nem hosszabb időszakban, ha a műveletet a megbízó kezdeményezi és az olyan pénznemre történő pénznemváltással járó művelet, amely pénznem nem EU tagállam pénzneme Úgy véljük, hogy a felelősségnek a 67. cikkben szereplő, egy fizetési művelet végre nem hajtásával vagy hibás végrehajtásával kapcsolatos megosztása a helyes irányba tart. Fogyasztóvédelmi okok miatt azonban tanácsos a 70. cikk azt kimondó mondatát elhagyni, amely szerint a fizetési szolgáltató vis maior esetén nem felelős.

Végül pedig nem vagyunk meggyőződve a 78. cikknek a javaslatban szereplő megfogalmazása szerinti hozzáadott értékéről: véleményünk szerint és néhány alapvető fontosságú módosítástól függően hiszünk abban, hogy a tagállamoknak – a fogyasztói érdekek védelme érdekében – fenn kell tartaniuk azt a hatáskört, hogy az e javaslatban szereplő intézkedéseknél tovább menjenek. E tekintetben e javaslatnak minimálisnak kell lennie.

Módosítások

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás:1

(21a) preambulumbekezdés (új)

(21a) A fizetéshitelesítési eszközök illetéktelen felhasználása esetén többek között a következő magatartást kell súlyos gondatlanságnak tekinteni: ha a tulajdonos az egyedi azonosító számát vagy bármely egyéb kódját könnyen felismerhető formában, és különösen az elektronikus pénzátutalási eszközön vagy az eszközzel egy helyen tartott tárgyon vagy dokumentumon jegyzi fel, valamint ha az eszköz elveszítése vagy ellopása esetén a tulajdonos nem értesíti a kibocsátót közvetlenül az eset észlelését követően. A fizetési szolgáltatás felhasználója gondatlanságának megállapításához minden körülményt figyelembe kell venni. A vonatkozó nyilvántartások kibocsátó általi elkészítése és a fizetési eszköznek kizárólag a tulajdonos által ismert kóddal való felhasználása nem tekinthető az utóbbi gondatlanságát alátámasztó elégséges bizonyítéknak. Semmisnek kell tekinteni az elektronikus pénzátutalási eszköz szolgáltatására és felhasználására vonatkozó szerződésben szereplő olyan kikötéseket és feltételeket, illetve azok kombinációit, amelyek a fogyasztóra háruló bizonyítási teher növekedését vagy a kibocsátóra háruló bizonyítási teher csökkenését eredményeznék.

Indokolás

A módosítás a vélemény előadóinak 63. módosításán alapul, és a 46. cikk magyarázó preambulumbekezdésének kell tekinteni.

Módosítás: 2

2. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Ez az irányelv csak azokra a mellékletben felsorolt, fizetési műveletek természetes vagy jogi személy nevében történő végrehajtását jelentő üzleti tevékenységekre – a továbbiakban „fizetési szolgáltatások” – vonatkozik, amelyeknél legalább az egyik fizetési szolgáltató a Közösség területén található.

(1) Ez az irányelv csak azokra a 4. cikkben meghatározott fizetési szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeknél a fizetési szolgáltatók a Közösség területén találhatóak.

 

Ugyanakkor a III. és a IV. cím nem alkalmazandó azokra a fizetési szolgáltatásokra, amelyeknél a művelet összege meghaladja az 50 000 eurót.

Ugyanakkor a III. és a IV. cím nem alkalmazandó azokra a fizetési szolgáltatásokra, amelyeknél a művelet összege meghaladja az 50 000 eurót, amennyiben a fizetési szolgáltatást egy KKV nevében hajtották végre. Az 50 000 eurós határ nem alkalmazandó a fogyasztók nevében végzett fizetési szolgáltatásokra.

Ezen irányelv alkalmazásában fizetési műveletnek minősül pénzeszközök – megbízó vagy a kedvezményezett által kezdeményezett – áthelyezése vagy átutalása a megbízó és a kedvezményezett között, függetlenül a fizetési szolgáltatások felhasználói közötti alapkötelezettségektől.

 

Indokolás

A belső koherenciával kapcsolatos okok miatt kívánatosabb valamennyi fogalmat a 4. cikkben meghatározni. Ezen túlmenően helyénvalóbb az irányelv területi hatályát a Közösségre korlátozni a hatály harmadik országokra történő kiterjesztése helyett.

Módosítás:3

2. cikk (2) bekezdés

(2) Ezt az irányelvet ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a pénznemtől függetlenül minden fizetési szolgáltatásra alkalmazni kell.

(2) Ezt az irányelvet a tagállamok pénznemében bonyolított minden fizetési szolgáltatásra alkalmazni kell.

Módosítás: 4

3. cikk i. pont

i. ha olyan szolgáltatásról van szó, amely áruk és szolgáltatások beszerzésére szolgál társult szolgáltatók zártkörű hálózatán belül, és olyan utalvány vagy kártya jellegű eszköz használatán alapul, amely visszafizetésre nem ad módot;

i. ha olyan szolgáltatásról van szó, amely áruk és szolgáltatások beszerzésére szolgál és olyan utalvány vagy kártya jellegű eszköz használatán alapul, amely visszafizetésre nem ad módot;

Indokolás

E rendelkezést egyértelművé kell tenni, megkülönböztetve egyrészt a visszatérítésre nem jogosító fizetési címeket, mint például az étkezési utalványok és helyileg korlátozott kereskedői hálózatok.

A kártyáknak és más magán kifizető eszközöknek az irányelv hatálya alá kell tartozniuk, mivel e kártyáknak az egyéb fizetési eszközökkel azonos jogi, technikai vagy biztonsági normáknak kell eleget tenniük.

Módosítás: 5

3. CIKK J) PONT

j)   mobiltelefon, illetve egyéb digitális vagy számítástechnikai eszköz használatával végrehajtott fizetési műveletek, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

törölve

i.   a telekommunikációs, illetve számítástechnikai rendszert vagy hálózatot üzemeltető szolgáltató közvetlenül érintett a szolgáltatott digitális javak vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatások fejlesztésében;

 

ii. a javak és szolgáltatások a szolgáltató közreműködése nélkül nem nyújthatók;

 

iii. az ellenszolgáltatásnak nincs alternatívája.

 

Indokolás

A jövőbeli fizetési rendszerek előrebocsátása, valamint a hatály alá tartozó szolgáltatás és az az alól kizárt szolgáltatások közötti határvonal meghúzásával kapcsolatos nehézségek elkerülése érdekében kívánatos e mentesítés elhagyása.

Módosítás: 6

4. CIKK (1) BEKEZDÉS I. ALPONT

i. amennyiben a fizetési intézmény természetes személy, az a tagállam, amelyben a fizetési szolgáltató székhelye található;

törölve

Módosítás: 7

4. cikk (4) bekezdés

(4) „megbízó”: az a természetes vagy jogi személy, aki rendelkezési jogokkal bír a pénzeszközök fölött, és aki engedélyezi azok átutalását a kedvezményezettnek;

(4) „megbízó”: az a természetes vagy jogi személy, aki számlatulajdonosként engedélyezi a pénzeszközök számláról való átutalását, vagy számla hiányában az a természetes vagy jogi személy, aki a pénzátutalási megbízást adja.

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy a megbízó alatt a szolgáltató szerződéses partnerét értjük. Ez a megközelítés a megbízó III. címben szabályozott jogai és kötelezettségei tekintetében nem bír jelentőséggel, hiszen azok minden esetben azt feltételezik, hogy a megbízó és a szolgáltató között szerződés jött létre.

Módosítás: 8

4. CIKK (9) BEKEZDÉS

(9) „pénzösszegek hozzáférhetősége”: a fizetési számlán található pénzösszegeket a fizetési szolgáltatás felhasználója külön díj nélkül felhasználhatja;

törölve

Módosítás: 9

4. cikk (11A) bekezdés (új)

(11a) banki munkanap: az a nap, amelyen a fizetési műveletben részt vevő megbízó fizetési szolgáltatója és az ugyanezen fizetési művelet kedvezményezettjének fizetési szolgáltatója az ügyfelekkel folytatott üzletvitel céljából rendszeresen nyitva tart;

Indokolás

A banki munkanap fogalom meghatározása a pontosítást szolgálja.

Módosítás: 10

4. CIKK (19A) BEKEZDÉS (új)

(19a) „fizetési szolgáltatások” a függelékben felsorolt fizetési műveletek természetes vagy jogi személy nevében történő végrehajtásából álló üzleti tevékenységek, amennyiben a fizetési szolgáltatók a Közösségben találhatók;

Módosítás: 11

4. CIKK (19B) BEKEZDÉS (új)

(19b) „a végrehajtás ideje” a fizetési megbízás fizetési szolgáltató által történő elfogadásának időpontja és a fizetési megbízás szerint kifizetendő összeg kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontja közötti időpont;

Módosítás: 12

4. CIKK (19C) BEKEZDÉS (új)

(19c) „mikrokifizetések” 10 eurót nem meghaladó kifizetésekre vonatkozó szerződés;

Indokolás

A fizetési intézmény által teljesítendő kötelezettségek széles köre, valamint az általuk lefedendő kockázatok miatt fogyasztóvédelmi okokból nem tűnik megfelelőnek annak lehetővé tétele, hogy természetes személyek fizetési intézményt alapíthassanak. A meglévő európai jogszabályokkal való koherenciával kapcsolatos okok miatt a beszúrt fogalommeghatározásokat közvetlenül a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkéből származnak.

Módosítás: 13

5. CIKK H) PONT

h) ha a kérelmező jogi személy, a képviseletét ellátó vagy olyan természetes személyek adatait, akik többségi tulajdonosok vagy igazgatói tisztséget töltenek be, valamint bizonyítékot ezen személyek kellően jó hírnevére;

h) ha a kérelmező jogi személy, az igazgatók, a fizetési intézmény igazgatásáért felelős személyek vagy olyan természetes személyek adatait, akik többségi tulajdonosok, valamint bizonyítékot e személyek kellően jó hírnevére;

Indokolás

E módosítások – a 10. cikkre vonatkozó módosításokkal együtt – azonos versenyfeltételek megteremtését, valamint a fizetési intézmény tényleges felügyeletének megszervezését teszik lehetővé. E módosításokat a 4. cikkel meglévő koherenciával kapcsolatos okok is indokolják.

Módosítás: 14

5a. cikk (új) (1) bekezdés

 

5a. cikk

 

Indulótőke-követelmények

 

(1) A fizetési intézményeknek a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 57. cikkének a) és b) pontjában meghatározott tőkével kell rendelkeznie a következő feltételek mellett:

 

a) amennyiben a fizetési intézmény kizárólag a függelék (7) pontjában említett tevékenységeket folytatja, illetve azokat a 60. cikk (1) bekezdésének első mondatában megállapított időközönként vagy annál rendszeresebben folytatja, tőkéje semmilyen esetben sem lehet 50 000 eurónál kevesebb;

 

b) amennyiben a fizetési intézmény a fenti a) pontban említett tevékenységet folytatja és/vagy:

 

i. a függelék (1) pontjában említett tevékenységeket folytatja, de nem a 60. cikk (1) bekezdésének első mondatában megállapított időközönként és/vagy

 

ii. a függelék (5) és/vagy (8) és/vagy (9) pontjában említett tevékenységek egyikét folytatja és/vagy

 

iii. a 10. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett járulékos szolgáltatások egyikét nyújtja,

 

tőkéje semmilyen esetben sem lehet 125 000 eurónál kevesebb;

 

c) amennyiben a fizetési intézmény a fenti a) vagy b) pontban említett tevékenységek egyikét és/vagy a függelék (1)–(3) pontjában említett tevékenységek egyikét folytatja, tőkéje semmilyen esetben sem lehet 730 000 eurónál kevesebb.

 

____

1 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

Indokolás

Fontos, hogy a fizetési intézmény induló tőkéjének összegét összekapcsoljuk az intézményt érintő kockázat jellegével. Ezek a kockázatok megfelelnek néhány olyan kockázatnak, amelyekkel a beruházási vállalatoknak kell számolniuk, és ezért a legutóbb felülvizsgált tőkemegfelelési irányelven alapuló tőkeszinteket javasoljuk. Az ügyfelek pénzeszközeinek az alábbi (10) bekezdés a) és b) pontjában előirányzott védelmével kapcsolatban ezek a javaslatok megfelelő egyensúlyt teremtenek a pénzpiaci versenyhelyzet fokozására irányuló szándék és az ügyfelek pénzeszközei védelmének igénye között.

Módosítás: 15

5a. cikk (új) (2) bekezdés

(2) A fent meghatározott minimális tőkekövetelmények ellenére az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a fizetési intézmény elegendő tőkével rendelkezik ahhoz, hogy valamennyi üzleti tevékenységét mindenkor fedezni tudja.

Indokolás

A fizetési intézményeknek mindenkor szilárd pénzügyi alapokkal kell rendelkezniük.

Módosítás: 16

5a. cikk (új) (3) bekezdés

(3) A fizetési intézményeknek haladéktalanul tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat arról, ha a tőkéjük az (1) bekezdésben előírt összeg alá süllyed. Ebben az esetben az illetékes hatóságok haladéktalanul intézkednek annak érdekében, hogy biztosítsák a 10. cikk a) és b) pontjában meghatározott rendelkezések hatékonyságát, továbbá a fizetési intézménnyel együtt tervet dolgozzanak ki a fizetési intézmény feltőkésítésére.

Indokolás

Amennyiben a fizetési intézmények pénzügyi nehézségekkel küzdenek, nagyon fontos, hogy a tagállamok illetékes hatóságai megtegyenek minden szükséges jogi intézkedést annak érdekében, hogy az ügyfelek megbízásából kezelt pénzeszközöknek az ügyfeleik javára teljes védelmet biztosítsanak.

Módosítás: 17

6. cikk (1) bekezdés

A hatóságok akkor adják ki az engedélyt, ha a kérelemhez mellékelt adatok és bizonyítékok megfelelnek az 5. cikkben meghatározott feltételeknek.

A hatóságok akkor adják ki az engedélyt, ha a kérelemhez mellékelt adatok és bizonyítékok megfelelnek az 5. és 5a. cikkben meghatározott feltételeknek.

Indokolás

A saját tőkére vonatkozó követelményeket figyelembe kell venni.

Módosítás: 18

6. CIKK (2) BEKEZDÉS

Az engedély iránti kérelem elbírálásakor az (5) bekezdésben szereplő feltételeken kívül egyéb feltételeket nem kell vizsgálni.

törölve

Indokolás

E módosítás egy azonos versenyfeltételek megteremtését, valamint a fizetési intézmény tényleges felügyeletének megszervezését teszi lehetővé. A szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságára történő hivatkozások a Szerződésben kerülnek megállapításra, és ezért azokat ebben a cikkben szükségtelen megismételni.

Módosítás: 19

8. CIKK (2) BEKEZDÉS

A nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell. Hozzáférhetőnek kell lennie nyilvános betekintésre és az interneten keresztül is.

A nyilvántartás a 10. cikkben megállapított szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó információkat tartalmazza, amelyek vonatkozásában a fizetési intézményt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették. Hozzáférhetőnek kell lennie nyilvános betekintésre az interneten keresztül is, és azt rendszeresen frissíteni kell.

Indokolás

Ezt a felügyeleti intézkedést fogyasztóvédelmi okok, valamint az azonos versenyfeltételek megteremtése indokolja.

Módosítás: 20

9. CIKK

Amennyiben az 5. cikkben meghatározott adatok vagy bizonyítékok pontosságát illetően bármiféle változás következik be, a fizetési intézménynek haladéktalanul értesítenie kell erről a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát.

Amennyiben a 4a. cikkben és az 5. cikkben meghatározott adatok vagy bizonyítékok pontosságát illetően bármiféle változás következik be, a fizetési intézménynek haladéktalanul értesítenie kell erről a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát.

Indokolás

Az engedélyezés egyik követelményeként a tőkére vonatkozó követelményekben bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul meg kell említeni.

Módosítás: 21

10. cikk (1) bekezdés

(1) A fizetési intézmények a következő tevékenységek folytatására jogosultak:

(1) A fizetési intézmények a következő tevékenységek folytatására jogosultak:

a) fizetési szolgáltatások nyújtása;

a) a függelék szerinti fizetési szolgáltatások nyújtása;

b) operatív és egyéb járulékos szolgáltatások nyújtása, többek között a fizetési szolgáltatások végrehajtásának szavatolása, valutáris szolgáltatások biztosítása, letétkezelési tevékenység folytatása, illetve adatokat tárolása és feldolgozása;

b) operatív és egyéb járulékos szolgáltatások nyújtása, amennyiben ezek az a) pontban meghatározott fizetési szolgáltatások nyújtásához szükségesek;

c) pénzeszközök átutalása, klíringje és elszámolása céljából fizetési rendszerek használata és működtetése, beleértve az e rendszerekhez szükséges eszközöket és eljárásokat.

c) pénzeszközök átutalása, klíringje és elszámolása céljából fizetési rendszerek használata, beleértve az e rendszerekhez szükséges eszközöket és eljárásokat.

 

ca) a fizetési intézmények nem nyújthatnak betéti és hitelszolgáltatásokat, és nem vállalhatnak kezességet.

Indokolás

Tekintettel a felhasználó pénzügyi rendszerbe vetett bizalmára, a fizetési intézmények tevékenységi körét a függelékben meghatározott tevékenységekre kell korlátozni. Ezenfelül a módosítás az előírások kijátszásának megakadályozására szolgáló pontosítást is szolgálja.

Módosítás: 22

10. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

 

(2a) A fizetési intézmény:

 

a) a fizetési szolgáltatás felhasználóitól kapott, kifizetési műveletre elfogadott pénzeszközöket a fizetési szolgáltatásoktól eltérő tevékenységekre elfogadott más pénzeszközöktől elkülöníti, és külön tartja nyilván könyveiben;

 

b) a fizetési szolgáltatás felhasználójának pénzeszközeit a fizetési szolgáltatás felhasználóját egyértelműen azonosító elnevezésű számlán őrzi.

 

A fizetési szolgáltatás felhasználójának semmilyen pénzeszköze nem elegyíthető a fizetési szolgáltató vagy fizetési szolgáltatás bármely más felhasználója vagy bármely más, a fizetési szolgáltatás azon felhasználóján kívüli személy pénzeszközeivel, akinek nevében a pénzeszközöket tárolják.

 

A fizetési szolgáltatás felhasználójának pénzeszközeit elkülönítik, a fizetési intézménnyel szemben bármely más harmadik fél által végzett intézkedéstől.

Indokolás

A pénzügyi rendszerben a fogyasztói bizalom fenntartása, valamint a teljes ágazatban a jóhírnévvel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket kell előírni, jelesül a fizetési intézmények tevékenységeinek a függelékben említett tevékenységekre történő korlátozásával (a fizetési intézmények szakosodásának elve), a beruházások korlátozásával, és az általuk a fizetési szolgáltatás felhasználóitól kapott pénzeszközök védelmével. A (9) preambulumbekezdést is ebben az értelemben kell érteni.

Módosítás: 23

10. CIKK (2B) BEKEZDÉS (új)

 

(2b) Abban az esetben, ha egy fizetési intézmény ellen egy vagy több reorganizációs intézkedést hoznak vagy felszámolási eljárást indítanak, az érintett közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok, vagy – adott esetben – az érintett vagyonfelügyelő vagy felszámoló haladéktalanul visszatéríti a fizetési szolgáltatás valamennyi felhasználójának pénzeszközeit a fizetési szolgáltatás ilyen felhasználóinak, elsőbbséget nyújtva számukra a fizetési intézmény elleni más követelésekkel szemben.

 

Abban az esetben, ha egy fizetési intézmény ellen egy vagy több reorganizációs intézkedést hoznak vagy felszámolási eljárást indítanak, és elégtelen mennyiségű pénzeszköz áll rendelkezésre a fizetési szolgáltatás felhasználóinak járó valamennyi pénzeszköz átutalására, az érintett közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok, vagy – adott esetben – az érintett vagyonfelügyelő vagy felszámoló a fizetési szolgáltatás felhasználói között haladéktalanul szétosztja a fizetési szolgáltatás felhasználóinak pénzeszközeit követeléseiknek megfelelő arányban, valamint elsőbbséget nyújtva számukra a fizetési intézmény elleni más követelésekkel szemben.

Indokolás

A pénzügyi rendszerben a fogyasztói bizalom fenntartása, valamint a teljes ágazatban a jóhírnévvel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket kell előírni, jelesül a fizetési intézmények tevékenységeinek a mellékletben említett tevékenységekre történő korlátozásával (a fizetési intézmények szakosodásának elve), a beruházások korlátozásával, és az általuk a fizetési szolgáltatás felhasználóitól kapott pénzeszközök védelmével. A (9) preambulumbekezdést is ebben az értelemben kell érteni.

Módosítás: 24

10. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az engedélyezett fizetési intézmények üzleti tevékenysége – az alkalmazandó nemzeti és közösségi jog keretein belül – nem kizárólagos, és nem korlátozódik a fizetési szolgáltatásokra.

törölve

Indokolás

Jogbiztonsági okokból kívánatos a fizetési intézmények tevékenységeinek korlátozása.

Módosítás: 25

12. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a fizetési intézmények teljes egészében felelősek legyenek vezetőik, alkalmazottaik, maghatalmazottaik vagy leányvállalataik ezen irányelv hatálya alá eső cselekményeiért.

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a fizetési intézmények teljes egészében felelősek legyenek vezetőik, alkalmazottaik, maghatalmazottaik, leányvállalataik vagy kiszervezett egységeik ezen irányelv hatálya alá eső cselekményeiért.

Indokolás

A fizetési intézményeknek felelősnek kell lenniük a kiszervezett tevékenységeikért is.

Módosítás: 26

13. CIKK

A tagállamok előírják, hogy a fizetési intézmények az általuk végzett összes szolgáltatásról és műveletről vezetett nyilvántartásaikat ésszerű ideig, de legfeljebb öt évig megőrizzék.

A tagállamok előírják, hogy a fizetési intézmények az általuk végzett összes szolgáltatásról és műveletről vezetett nyilvántartásaikat legalább egy évig, de legfeljebb öt évig megőrizzék.

Indokolás

Az „ésszerű ideig” fogalom pontosítandó.

Módosítás: 27

16. CIKK (2) BEKEZDÉS BEVEZETŐ RÉSZ

Az e címnek való megfelelés ellenőrzéséhez az illetékes hatóságoknak csak az alábbi intézkedések állnak rendelkezésre:

Az e címnek való megfelelés ellenőrzéséhez az illetékes hatóságoknak legalább az alábbi intézkedéseket kell megtenniük, különösen:

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból, valamint a fogyasztók pénzügyi rendszerbe vetett bizalma miatt a fizetési intézmények megfelelő ellenőrzése szükséges.

Módosítás: 28

16. CIKK (2) BEKEZDÉS E) PONT

e) az engedélyezési feltételek 5. cikknek megfelelő betartásának elmulasztása esetén felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt.

e) az engedélyezési feltételek 5. cikknek, a 4a. cikk (a tőkére vonatkozó követelmények) és/vagy a 10a. cikk rendelkezéseinek megfelelő betartásának elmulasztása esetén felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból, valamint a fogyasztók pénzügyi rendszerbe vetett bizalma miatt a fizetési intézmények megfelelő ellenőrzése szükséges.

Módosítás: 29

21. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok az 1. cikk első bekezdésének d) pontjától való eltéréssel eseti alapon lehetővé tehetik a természetes vagy jogi személyek számára, hogy az 1. szakaszban meghatározott eljárás mellőzésével kerüljenek felvételre a 8. cikkben említett nyilvántartásba, feltéve hogy mindkét alábbi feltétel teljesül:

 

(1) A tagállamok az 1. cikk első bekezdésének d) pontjától való eltéréssel kivételes és egyedi esetekben lehetővé tehetik a jogi személyek számára, hogy az 1. szakaszban meghatározott eljárás mellőzésével kerüljenek felvételre a 8. cikkben említett nyilvántartásba, amennyiben az érintett személy – a kizárólagos felelősségi körébe tartozó meghatalmazottakat és leányvállalatokat is magába foglaló – összes üzleti tevékenységéből pénzügyi követelések származnak fizetési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, amelyek havi átlaga nem haladja meg az 150 000 eurót.

a) az érintett személy – a kizárólagos felelősségi körébe tartozó meghatalmazottakat és leányvállalatokat is magába foglaló – összes üzleti tevékenységéből pénzügyi követelések származnak fizetési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, amelyek havi átlaga nem haladja meg az 5 millió eurót, sem a 6 millió eurót bármely adott pillanatban.

 

b) az ilyen nyilvántartásba vétel közérdekűnek minősül az alábbi okok valamelyike alapján

 

i. az érintett személy nélkülözhetetlen szerepet tölt be a pénzügyi közvetítésben, amennyiben hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak biztosít hozzáférést a fizetési szolgáltatásokhoz, különösen ahol a szóba jöhető egyéb szolgáltatók valószínűleg nem nyújtanának szolgáltatást, illetve ez sok időbe telne;

 

ii. a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében a pénzmosási szabályok vagy eljárások hatékony végrehajtásához van rá szükség.

 

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból és a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében célszerű korlátozni ennek a cikknek az eltérési feltételeit. A (11) preambulumbekezdést is ebben az értelemben kell érteni.

Módosítás: 30

21. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyeknek értesíteniük kell az illetékes hatóságokat a helyzetükben beálló minden olyan változásról, amely lényeges az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel szempontjából.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyeknek értesíteniük kell az illetékes hatóságokat a helyzetükben beálló minden olyan változásról, amely lényeges az (1) bekezdésben meghatározott feltétel szempontjából.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból és a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében célszerű korlátozni ennek a cikknek az eltérési feltételeit.

Módosítás: 31

21. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Ez a mentesség nem alkalmazható a 2005/60/EK irányelvben megállapított rendelkezések vagy a pénzmosás elleni nemzeti rendelkezések tekintetében.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okokból és a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében célszerű korlátozni ennek a cikknek az eltérési feltételeit.

Módosítás: 32

23. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A tagállamok biztosítják a fizetési rendszerek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályok objektivitását és arányosságát, és hogy azok ne korlátozzák jobban a hozzáférést annál a szükséges mértékénél, mint amely a különleges kockázatok kezeléséhez és a fizetési rendszer pénzügyi biztonságának védelméhez elegendő.

(1) A tagállamok biztosítják a fizetési rendszerek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályok objektivitását és arányosságát, és hogy azok ne korlátozzák jobban a hozzáférést annál a szükséges mértékénél, mint amely a kockázatok kezeléséhez és a fizetési rendszer pénzügyi biztonságának védelméhez elegendő.

 

A fizetési intézmény felvételének értékelése során azonban megállapíthatók fizetőképességre vonatkozó követelmények.

Indokolás

A pénzügyi stabilitás megóvására irányuló cél ismeretében nincs szükség a fizetési rendszereket a fizetési intézmények elfogadására kényszeríteni. A fizetési rendszereknek rendelkezniük kell a szigorúbb felvételi követelmények – mint például fizetőképességi követelmények – kivetésére irányuló szabadsággal és hatáskörrel.

Módosítás: 33

23. CIKK (1) BEKEZDÉS C) PONT

c) nem alkalmazhatnak az intézményi formára vonatkozó bármiféle korlátozást.

törölve

Indokolás

A pénzügyi stabilitás megóvására irányuló cél ismeretében nincs szükség a fizetési rendszereket a fizetési intézmények elfogadására kényszeríteni. A fizetési rendszereknek rendelkezniük kell a szigorúbb felvételi követelmények – mint például fizetőképességi követelmények – kivetésére irányuló szabadsággal és hatáskörrel.

Módosítás: 34

25. cikk (1) bekezdés ELSŐ albekezdés

(1) A tagállamok a 26. cikk rendelkezéseinek megfelelően előírják a fizetési szolgáltatónak, hogy papíron vagy a rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozó átadásával tájékoztassa a felhasználót a feltételekről.

(1) A tagállamok a 26. cikk rendelkezéseinek megfelelően előírják a fizetési szolgáltatónak, hogy papíron vagy a rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozó átadásával bocsássa a felhasználó rendelkezésére a feltételeket.

Indokolás

A szövegnek a „rendelkezésre bocsát” kifejezéssel való kiigazítása összhangban van a 97/5/EK irányelv 3. cikkével és a 2560/2001/EK rendelet 4. cikkével, és ezt az egész III. címben figyelembe kell venni.

Módosítás: 35

26. cikk (1) bekezdés ELSŐ ALBEKEZDÉS A) PONT II. ALPONT

ii. a nyújtandó fizetési szolgáltatás végrehajtási idejét;

ii. a saját intézményben a nyújtandó fizetési szolgáltatás végrehajtási ideje (banki munkanap);

Indokolás

Az információszolgáltatási kötelezettséget a felhasználó szempontjából szükséges és lényeges adatokra kell korlátozni. Ebben a tekintetben különös jelentőséggel bír az egyértelmű szabályozás. A különleges esetekben szükségessé váló további információkat a felhasználótól bármikor be lehet kérni.

Az (1) bekezdés utolsó mondatának törlése automatikusan következik a rendelkezés hatályának korlátozásából.

Módosítás: 36

26. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS A) PONT VI A. ALPONT (új)

 

vi a. a fogyasztó számára a díjtételek megismerését lehetővé tevő információkat;

Módosítás: 37

26. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS A) PONT VI B. ALPONT (új)

 

vi b. a megbízónak a kifizetés visszavonására irányuló jogát;

Indokolás

A feltételeknek egyértelművé kell tenniük, hogy a megbízó miként vonhatja vissza a kifizetést.

Módosítás: 38

26. cikk (1) bekezdés ELSŐ ALBEKEZDÉS C) PONT

c) a fizetési szolgáltatás felhasználója által a fizetési szolgáltatónak fizetendő összes díjat, továbbá adott esetben a fizetési műveletnél alkalmazott átváltási árfolyamot;

c) a fizetési szolgáltatás felhasználója által a fizetési szolgáltatónak fizetendő összes díjat;

Indokolás

Az információszolgáltatási kötelezettséget a felhasználó szempontjából szükséges és lényeges adatokra kell korlátozni. Ebben a tekintetben különös jelentőséggel bír az egyértelmű szabályozás. A különleges esetekben szükségessé váló további információkat a felhasználótól bármikor be lehet kérni.

Az (1) bekezdés utolsó mondatának törlése automatikusan következik a rendelkezés hatályának korlátozásából.

Módosítás: 39

26. cikk (1) bekezdés ELSŐ ALBEKEZDÉS E) PONT

e) a IV. cím 4. fejezetével összhangban a fizetési szolgáltatás felhasználója számára rendelkezésre álló jogorvoslati és panasztételi eljárásokat, valamint ezek igénybevételi módjának részletezését;

törölve

Indokolás

Az információszolgáltatási kötelezettséget a felhasználó szempontjából szükséges és lényeges adatokra kell korlátozni. Ebben a tekintetben különös jelentőséggel bír az egyértelmű szabályozás. A különleges esetekben szükségessé váló további információkat a felhasználótól bármikor be lehet kérni.

Az (1) bekezdés utolsó mondatának törlése automatikusan következik a rendelkezés hatályának korlátozásából.

Módosítás: 40

27. cikk a) pont

a) a fizetési szolgáltatás felhasználója számára a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt;

a) a fizetési szolgáltatás felhasználója számára a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt, feltéve, hogy ezeket az információkat a megbízónak már korábban nem bocsátották a rendelkezésére, illetve ennek lehetőségét kifejezetten előírták;

Indokolás

A 27. cikkben előírt, a fizetési megbízás elfogadását követően a megbízó részére szolgáltatandó információkra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, mint felesleges elemet mellőzni kell. Meglévő számlakapcsolat esetén (a 29. cikk és az azt követő rendelkezések szerinti „keretszerződés” értelmében) a szükséges adatokat feltüntetik a számlakivonaton. Az összes adat feltüntetése a számlakivonat túlterheléséhez, illetve ezáltal annak átláthatatlanságához vezet.

A befizető számlakapcsolat nélküli készpénzbefizetése esetén viszont az itt előírt adatokat egy külön az átutalási bizonylathoz mellékelt bizonylaton kellene feltüntetni, ami ennek megfelelően jelentős kezelési költséget eredményezne.

Módosítás: 41

27. CIKK A A) PONT (új)

 

aa) a művelet időpontját;

Indokolás

A belső koherenciával kapcsolatos okok miatt hivatkozni kell a fizetési megbízás elfogadására vonatkozó 54. cikkre. Ezen túlmenően a fogyasztóknak tudniuk kell a művelet pontos időpontját és a művelet pénznemében kifejezett pontos összeget.

Módosítás: 42

27. CIKK B) PONT

b) a fizetési művelet összegét, valamint a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a megbízónak fizetési szolgáltatója felé kellett kifizetnie;

b) a fizetési műveletnek a művelet pénznemében kifejezett összegét, valamint a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a megbízónak fizetési szolgáltatója felé kellett kifizetnie;

Indokolás

A belső koherenciával kapcsolatos okok miatt hivatkozni kell a fizetési megbízás elfogadására vonatkozó 54. cikkre. Ezen túlmenően a fogyasztóknak tudniuk kell a művelet pontos időpontját és a művelet pénznemében kifejezett pontos összeget.

Módosítás: 43

28. cikk bevezető rész

A fizetési szolgáltatónak azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára a neki címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel a 25. cikk (1) bekezdésében, illetve a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában:

A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára a neki címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel a 25. cikk (1) bekezdésében, illetve a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában:

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy a „fizetési szolgáltató” alatt ebben az esetben a kedvezményezett fizetési szolgáltatóját értjük. Semmi esetre sem szabad a kötelezettséget a megbízó fizetési szolgáltatójának tulajdonítani.

Módosítás: 44

30. CIKK

(1) A tagállamok előírják, hogy mielőtt a fizetési szolgáltatás felhasználója a keretszerződés vagy ajánlat alapján bármiféle kötelezettséget vállalna, a fizetési szolgáltatónak – a 31. cikk rendelkezéseinek megfelelően – papíron vagy a felhasználó rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozón tájékoztatnia kell a felhasználót a feltételekről.

Mielőtt a fizetési szolgáltatás felhasználója a keretszerződés vagy ajánlat alapján bármiféle kötelezettséget vállalna, a fizetési szolgáltatónak – a 31. cikk rendelkezéseinek megfelelően – papíron vagy a felhasználó rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozón tájékoztatnia kell a felhasználót a feltételekről.

(2) Amennyiben a szerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója kérésére olyan távközlő eszköz használatával kötötték, amely a fizetési szolgáltató számára nem teszi lehetővé az (1) bekezdés teljesítését, a fizetési szolgáltatónak az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét a szerződéskötést követő lehető legkorábbi időpontban, ésszerű időtartamon belül kell teljesítenie.

 

Indokolás

A fizetési szolgáltatónak közölnie kell a feltételeket is, még akkor is, ha a szerződést a fizetési szolgáltatás felhasználójának kérésére olyan távközlő eszköz felhasználásával kötötték, amely

Módosítás: 45

31. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpont

ii. a nyújtandó fizetési szolgáltatások végrehajtási idejét és esetleges maximális végrehajtási idejét;

ii. a megbízó által kezdeményezett fizetési szolgáltatások esetleges maximális végrehajtási idejét (banki munkanap);

Indokolás

A szolgáltatónak nem áll módjában, hogy az intézményen átnyúló fizetéseknél a tényleges végrehajtási időt teljes biztonsággal megadja, mivel azt csak a fizetés végrehajtását követően tudja véglegesen megállapítani. Az információszolgáltatási kötelezettségnek sokkal inkább az EU átutalási irányelvének (97/5/EK) és a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló 2560/2001/EK rendeletének megfelelően a törvényben, illetve szerződésben előirányzott maximális végrehajtási idő betartására kell korlátozódnia.

Módosítás: 46

31. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a 43. cikk (1) bekezdésének megfelelően az egyes fizetési szolgáltatásokra megállapított fizetési limiteket;

c) a 43. cikk (1) bekezdésének megfelelően az egyes speciális fizetési szolgáltatásokra megállapított lehetséges fizetési limiteket;

Indokolás

Az egyedi rendelkezésre tartási limiteknek köszönhetően az előszerződéses szakaszban a fizetési limitekről és ezáltal a hitelekről nem kell elvontan dönteni. Ennélfogva csak a „fizetési limitek lehetőségéről” lehet tájékoztatást adni.

Módosítás: 47

33. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A fizetési szolgáltatónak a – 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően közölt – szerződési feltételek módosítására irányuló javaslatait a 30. cikk (1) bekezdésében, illetve a 31. cikk (2) bekezdésben meghatározott módon kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt egy hónappal.

(1) A fizetési szolgáltatónak a – 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően közölt – szerződési feltételeknek a fizetési szolgáltatás felhasználóját érintő módosítását a szerződésben meghatározott módon, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt egy hónappal a fizetési szolgáltatás felhasználójának a rendelkezésére kell bocsátania.

Indokolás

A módosítás a nyelvi egyszerűsítést szolgálja. Ettől eltekintve lásd a 25. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás: 48

34. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A legalább 12 hónapra vagy határozatlan időre kötött keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója díjfizetés nélkül felbonthatja.

(1) A legalább12 hónapra kötött keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója a 12 hónap elteltével, legfeljebb egy hónapos felmondási határidő betartásával díjfizetés nélkül felbonthatja.

A fizetési szolgáltatásokért rendszeresen fizetendő díjaknak csak a szerződés felbontásáig arányosan esedékes részét kell kifizetni. Az esetleges díjelőlegeket arányosítva vissza kell fizetni.

A fizetési szolgáltatásokért rendszeresen fizetendő díjaknak csak a szerződésnek a fizetési szolgáltatás felhasználója általi felbontásáig arányosan esedékes részét kell kifizetni. Az esetleges díjelőlegeket arányosítva vissza kell fizetni.

Indokolás

A módosítás a pontosabb megfogalmazást szolgálja.

Módosítás: 49

34. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ha a fizetési szolgáltató és a felhasználó a keretszerződésre nem köt ki külön felmondási időt, a keretszerződés azonnali hatállyal felbontható.

törölve

A felmondási idő legfeljebb egy hónap lehet.

 

Módosítás: 50

35. cikk (2) bekezdés

Az 58. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetekben a fizetési szolgáltatónak jóhiszemű becslést kell adnia előrelátható levonásokról.

törölve

Indokolás

A törlés az irányelv hatályának korlátozásából adódik.

Módosítás: 51

36. cikk (1) bekezdés bevezetŐ RÉSZ és a) pont

(1) A fizetési művelet végrehajtását követően a fizetési szolgáltatónak minimálisan a következő információkat kell közölnie a megbízóval:

(1) A fizetési művelet végrehajtását követően a fizetési szolgáltatónak minimálisan a következő információkat kell a megbízó rendelkezésére bocsátania:

a) a fizetési szolgáltatás felhasználója számára az egyes fizetési műveletek azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt;

a) a fizetési szolgáltatás felhasználója számára az egyes fizetési műveletek azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, valamint adott esetben a kedvezményezettre vonatkozó információt, feltéve, hogy ezeket az információkat a megbízónak már korábban nem bocsátották a rendelkezésére, illetve ennek lehetőségét kifejezetten előírták;

Indokolás

Az (1) bekezdés a) pontja jelentősen akadályozza a belföldi fizetési forgalmat, és lehetetlenné teszi a fizetési utalványok (a kedvezményezett által előzetesen kitöltött fizetési megbízás, amelyet a megbízó megbízásként használ) változatlan alkalmazását. A könyveléshez és az adatmásolatok átviteléhez csak a kódsorban szereplő adatokat használják fel. Az olyan adatmező, mint a kedvezményezett, az adatfeldolgozás szempontjából nem bírnak jelentőséggel a számla megterhelésénél. A kért információk ezért nem állnak rendelkezésre.

Ettől eltekintve lásd a 36. cikk (2) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás: 52

37. cikk (1) bekezdés ELSŐ albekezdés bevezetŐ RÉSZ

(1) A fizetési szolgáltatónak azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára az annak címzett pénzeszközöket, minimálisan a következő információkat kell közölnie a kedvezményezettel a 30. cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésével azonos formában:

(1) A fizetési szolgáltatónak azt követően, hogy hozzáférhetővé tette a kedvezményezett számára az annak címzett pénzeszközöket, a következő információkat kell a kedvezményezett rendelkezésére bocsátania a 30. cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésével azonos formában:

Indokolás

A végrehajtott fizetésekre vonatkozó információk közlése tekintetében a jelenleg széles körben elterjedt és a felhasználók által fokozottan keresett gyakorlat kiválóan alkalmas arra, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználójának a rendelkezésére bocsássák az információkat, például hogy lehívja azokat a szolgáltató számlaegyenleg-nyomtatóján vagy az online banking szolgáltatáson keresztül. Az információk ily módon történő rendelkezésre bocsátása az ügyfelek szempontjából is a lehető legolcsóbb megoldást kínálja.

Módosítás: 53

37. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS D) PONT

d) a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a kedvezményezettnek a fizetés hozzá való eljuttatásáért fizetési szolgáltatója részére kellett kifizetnie;

d) a fizetési műveletnél alkalmazott azon jutalékok és díjak összegét, amelyet a kedvezményezettnek a fizetés hozzá való eljuttatásáért fizetési szolgáltatója vagy bármely más közreműködő részére kellett kifizetnie;

Indokolás

Nem csak a szolgáltatónak, hanem minden más közreműködőnek meg kell adnia a vonatkozó tájékoztatást a kedvezményezett számára a pénzeszközök átvétele után.

Módosítás: 54

37. cikk (2) bekezdés

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal kell szolgáltatni. A tájékoztatásnak ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell történnie.

(2) A keretszerződés tartalmazhatja azt a feltételt, hogy az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, meghatározott gyakorisággal kell rendelkezésre bocsátani. Az információkat ilyenkor is a 30 cikk (1) és a 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott formában kell rendelkezésre bocsátani.

Indokolás

Lásd az (1) bekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás: 55

38. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 29–33. cikktől eltérve az olyan fizetésekről szóló szerződések esetében, melyek egyenként nem haladják meg az 50 eurót, a fizetési szolgáltatónak – a 30. cikk (1) és a 31. (2) bekezdésében meghatározott formában – csak a nyújtandó fizetési szolgáltatás főbb jellemzőit, a szolgáltatás használatának módját és az alkalmazandó díjakat kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával.

(1) A 29–33. cikktől eltérve a mikrokifizetések esetében a fizetési szolgáltatónak – a 30. cikk (1) és a 31. (2) bekezdésében meghatározott formában – csak a nyújtandó fizetési szolgáltatás főbb jellemzőit, a szolgáltatás használatának módját és az alkalmazandó díjakat kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okok miatt – tekintve a fogyasztók által 50 euró alatt végzett kifizetések számát – célszerűbb az 50 eurós korlát 10 euróra történő csökkentése.

Módosítás: 56

39. CIKK

39. cikk

törölve

A művelet pénzneme és a pénznemek átváltása

 

(1) A fizetéseket a felek kifejezett vagy hallgatólagos megegyezése szerinti pénznemben kell teljesíteni.

 

(2) Amennyiben a pénznemátváltási szolgáltatást a fizetési művelet megkezdése előtt kínálják használatra, és ezt a szolgáltatást az értékesítés helyén vagy a kedvezményezettnél kínálják, a szolgáltatást kínáló fél köteles a megbízó tudomására hozni az összes esedékes díjat és költséget, továbbá a műveletnél az átváltásra alkalmazandó referencia-árfolyamot.

 

A fentiek alapján a megbízónak kifejezetten hozzájárulását kell adnia a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Indokolás

A 39. cikknek a megbízó és a kedvezményezett közötti viszonyra vonatkozó rendelkezése nem tartozik a 2. cikkben megállapított alkalmazási körbe.

Módosítás: 57

41. cikk (2) bekezdés

E hozzájárulás formája a fizetési szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó kifejezett meghatalmazás. E hozzájárulás hiányában a fizetési műveletet nem engedélyezettnek kell tekinteni

E hozzájárulás formája a fizetési szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó kifejezett vagy ráutaló meghatalmazás. E hozzájárulás hiányában a fizetési műveletet nem engedélyezettnek kell tekinteni.

Indokolás

Túl szigorú, ha a megbízó hozzájárulását „kifejezett” meghatalmazástól tesszük függővé. Ez a felhasználó aktív fellépését követelné meg. Általános polgári jogi alapelvek értelmében a hozzájárulás a fizetés ráutaló magatartással vagy a nyilatkozattétel elmulasztásával mint felek által előzetesen kikötött formával való jóváhagyása esetén is fennáll.

Módosítás: 58

41. CIKK (3) BEKEZDÉS

E hozzájárulás hiányában a fizetési műveletet nem engedélyezettnek kell tekinteni.

E hozzájárulás hiányában, illetve abban az esetben, ha a hozzájárulást érvényesen visszavonják a fizetési műveletet nem engedélyezettnek kell tekinteni.

Indokolás

A cikk egyértelművé tétele, valamint a fogyasztó hatékony védelmének garantálása érdekében.

Módosítás: 59

43. cikk (2) bekezdés ELSŐ ALBEKEZDÉS

(2) Amennyiben a keretszerződés tartalmaz ilyen rendelkezést, a fizetési szolgáltató – akár a megállapított fizetési limit betartása esetén is – fenntarthatja magának a fizetéshitelesítési eszköz letiltásának jogát, amennyiben a fizetési szokások vizsgálata alapján megalapozott gyanúja támad a csalárd használattal kapcsolatban.

(2) Amennyiben a keretszerződés tartalmaz ilyen rendelkezést, a fizetési szolgáltató – akár a megállapított fizetési limit betartása esetén is – fenntarthatja magának a fizetéshitelesítési eszköz letiltásának jogát, amennyiben megalapozott a gyanúja, hogy a fizetéshitelesítési eszközzel visszaéltek vagy visszaélhetnek.

Indokolás

Az első mondat módosításának célja a jobb nyelvi megfogalmazás. A második mondat törlését az indokolja, hogy továbbra sem egyértelmű, mit értünk az „igyekezett” szó alatt. Ezenkívül az a korlátozás, hogy a letiltásra csak a felhasználóval való előzetes kapcsolatfelvételt követően kerülhet sor, éppen a csalások esetében hátráltató tényező.

Módosítás: 60

45. cikk (1) bekezdés

(1) Miután a megbízó a számlájáról történő fizetésekkel kapcsolatos nem hitelesített műveletekről, hibákról vagy egyéb szabálytalanságról értesült, amelyekre a 36. cikkel összefüggésben kapott tájékoztatás kiterjed, késedelem nélkül értesíteni kell ezekről a fizetési szolgáltatót.

(1) Miután a megbízó a számlájáról történő fizetésekkel kapcsolatos nem hitelesített műveletekről, hibákról vagy egyéb szabálytalanságról értesült, amelyekre a 36. cikkel összefüggésben kapott tájékoztatás kiterjed, késedelem nélkül – minden esetben a terhelés könyvelését követő egy éven belül – értesíteni kell ezekről a fizetési szolgáltatót.

Indokolás

A jogbiztonság miatt a szolgáltató és a felhasználó szempontjából fontos, hogy a rendelkezést kiegészítsék egy végső határidővel, és ezáltal megmondható legyen, hogy mikor válik véglegessé a fizetési művelet. Az egyéves határidő megfelel a 44. cikkben meghatározott megőrzési kötelezettségnek is.

Módosítás: 61

45. cikk (2) bekezdés

(2) Több fizetési művelet esetében a meghatalmazás visszavonható; ilyenkor minden ezt követő fizetési műveletet az 56. cikk sérelme nélkül nem engedélyezettnek kell tekinteni.

(2) Amennyiben a meghatalmazást több fizetési műveletre adják, azt a jövőben csak azzal a következménnyel vonhatják vissza, hogy minden ezt követő fizetési műveletet az 56. cikk sérelme nélkül nem engedélyezettnek kell tekinteni.

Indokolás

A módosítás a jobb nyelvi megértést szolgálja.

Módosítás: 62

46. CIKK

A fizetési szolgáltatás felhasználójának eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek:

A fizetési szolgáltatás felhasználójának eleget kell tennie az alábbi kötelezettségeknek:

 

-a) közvetlenül a fizetéshitelesítési eszköz átvételét követően különösen meg kell tennie minden ésszerű intézkedést, hogy az eszköz biztonsági funkcióit óvja az illetéktelen hozzáféréstől;

 

-aa) ezenkívül biztosítania kell különösen azt, hogy a fizetéshitelesítési eszközhöz, valamint a hozzá kapcsolódó személyes biztonsági funkcióhoz ne férhessen hozzá más személy;

a) a fizetéshitelesítési eszközt az adott eszköz kibocsátását és használatát szabályozó feltételeknek megfelelően kell használnia;

a) a fizetéshitelesítési eszközt az adott eszköz kibocsátását és használatát szabályozó feltételeknek megfelelően kell használnia;

b) haladéktalanul értesítenie kell a fizetési szolgáltatót – vagy az általa megadott személyt –, amint a fizetéshitelesítési eszköz elvesztését, ellopását, illetve jogellenes vagy illetéktelen használatát észlelte.

b) haladéktalanul, például telefonon, értesítenie kell a fizetési szolgáltatót – vagy az általa megadott személyt –, amint a fizetéshitelesítési eszköz elvesztését, ellopását, illetve jogellenes vagy illetéktelen használatát észlelte.

Amint a fizetési szolgáltatás felhasználója átvette a fizetéshitelesítési eszközt, az (a) pont alkalmazásán belül különösen is meg kell tennie minden ésszerű intézkedést az eszköz biztonsági funkcióinak tartós biztosítása érdekében.

 

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználójának a saját hatáskörén belül olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek alkalmasak arra, hogy a fizetéshitelesítési eszközzel és az ehhez kapcsolódó személyes biztonsági funkciókkal való visszaélést megakadályozzák. Ez egyben a fizetési forgalom teljes rendszerének a védelmét is szolgálja, amelynek következtében a kockázat fedezésére fordított költségek csökkenek. Mivel az elvesztésről vagy ellopásról való értesítésnek gyakran a telefon a leggyorsabb, és így a legjobb módja a további tranzakciók megelőzésének.

Módosítás: 63

47. cikk (1) bekezdés c) pont

c) biztosítania kell, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak azok a megfelelő eszközök, melyek révén a fizetési szolgáltatás felhasználója teljesíteni tudja a 46. cikk b) pontjában meghatározott értesítést.

c) biztosítania kell, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója teljesíteni tudja a 46. cikk b) pontjában meghatározott értesítést.

Indokolás

A módosítás a német szövegváltozat pontosítását szolgálja.

Módosítás: 64

47. CIKK (1) BEKEZDÉS CA) PONT (új)

ca) meg kell akadályoznia a fizetés-hitelesítési eszköz bármilyen felhasználását, amint a 46. cikk b) pontja szerinti értesítés megtörtént.

Módosítás: 65

48. cikk (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdésben említett feltételezés megdöntése érdekében a fizetési szolgáltatónál nyilvántartásba vett fizetéshitelesítési eszköz használata önmagában nem elégséges annak megállapításához, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója engedélyezte a fizetési műveletet, illetve hogy a 46. cikkben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el.

(3) A (2) bekezdésben említett feltételezés megdöntése érdekében meg kell vizsgálni, hogy a fizetési szolgáltatónál nyilvántartásba vett fizetéshitelesítési eszköz használata elégséges-e annak megállapításához, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója engedélyezte a fizetési műveletet, illetve hogy a 46. cikkben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el.

Módosítás: 66

49. cikk (1) bekezdés

A tagállamok biztosítják, hogy nem engedélyezett fizetési művelet esetében a fizetési szolgáltató haladéktalanul megtérítse a felhasználó részére a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, vagy – amennyiben lehetséges – az adott összeggel megterhelt fizetési számlát olyan állapotban állítsa helyre, amilyen az a nem engedélyezett fizetési művelet bekövetkezése nélkül lett volna.

A tagállamok biztosítják, hogy nem engedélyezett fizetési művelet esetében a fizetési szolgáltató haladéktalanul megtérítse a felhasználó részére a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, vagy – amennyiben lehetséges – az adott összeggel megterhelt fizetési számlát olyan állapotban állítsa helyre, amilyen az a nem engedélyezett fizetési művelet bekövetkezése nélkül lett volna.

A fizetési szolgáltatóval szembeni visszatérítési igény a számla nem engedélyezett megterhelését követő egy éven belül érvényét veszti.

Indokolás

A módosítás a 49. cikknek egy jogvesztő határidővel való kiegészítését szolgálja, mivel a fizetési szolgáltatónak rendszerint nincs betekintése a fizetési szolgáltatás felhasználója és a terhelést kezdeményező harmadik fél között létrejött szerződéses jogviszonyba.

Módosítás: 67

50. cikk (1) bekezdés ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A fizetési szolgáltatás felhasználója viseli – maximálisan 150 euróig – az elveszített vagy ellopott fizetéshitelesítési eszköz használatából származó károkat addig az időpontig, amíg a 46. cikk b) pontja értelmében nem teljesítette fizetési szolgáltatója értesítésével kapcsolatos kötelezettségét.

(1) A fizetési szolgáltatás felhasználója viseli – maximálisan 150 euróig – az elveszített vagy ellopott fizetéshitelesítési eszköz használatából származó károkat addig az időpontig, amíg a 46. cikk b) pontja értelmében nem teljesítette fizetési szolgáltatója értesítésével kapcsolatos kötelezettségét, feltéve, hogy nem csalárd szándékkal vagy súlyosan gondatlanul, és különösen nem a 46. cikkben meghatározott gondossági kötelezettség megsértésével járt el.

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy a felelősséget kizárólag azokban az esetekben korlátozzák, ha a felhasználó nem csalárd szándékkal vagy súlyosan gondatlanul járt el.

Módosítás: 68

50. CIKK (1) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

A tagállamoknak lehetőségük van a maximális összeg további csökkentésére, feltéve hogy ez a mérséklés nem vonatkozik valamely másik tagállamban engedélyezett fizetési szolgáltatóra.

A tagállamoknak lehetőségük van a maximális összeg további csökkentésére.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okok miatt célszerűbb az 50. cikk (1) bekezdésében szereplő korlátozás elhagyása.

Módosítás: 69

51. cikk (2) bekezdés MÁSODIK albekezdés

Az 50. cikk (3) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó az elektronikus pénzre, amennyiben a fizetési szolgáltató műszakilag képes leállítani vagy megakadályozni az elektronikus eszközön tárolt elektronikus pénz további elköltését.

törölve

Indokolás

A (2) bekezdés második mondatát törölni kell. Az itt meghatározott elektronikus pénz a készpénzzel egyenértékű, a szabályozásnak ezért erre nem kell kiterjednie.

Módosítás: 70

52. cikk (1) bekezdés bevezetŐ RÉSZ

A tagállamok biztosítják, hogy a jóhiszeműen eljáró megbízó jogosult legyen az általa engedélyezett és már végrehajtott fizetési műveletek összegének megtérítésére, ha:

A tagállamok biztosítják, hogy a megbízó jogosult legyen az általa engedélyezett, a kedvezményezett által kezdeményezett és már végrehajtott fizetési műveletek összegének megtérítésére, ha:

Indokolás

Az 52. cikkben alkalmazott „jóhiszeműen eljáró” kifejezést törölni kell, mivel a csalárd szándék egyébként is kizárt. Máskülönben ezt a megfogalmazást minden rendelkezésben alkalmazni kellene. Másodsorban a megtérítési rendelkezés kizárólag azokra a beszedési megbízásokra alkalmazható, amelyek esetében a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, és ennélfogva azt a megbízó nem tudja a beszedés időpontjában ellenőrizni. Csupán e tekintetben áll fenn a megbízó védettség iránti igénye.

Módosítás: 71

54. cikk (1) bekezdés ELSŐ albekezdés i. és ii. pont

i. a fizetési szolgáltató megkapta a fizetési megbízást;

i. a megbízó fizetési szolgáltatója megkapta a fizetési megbízást;

ii. a fizetési szolgáltató végrehajtotta a megbízás ellenőrzését, beleértve a pénzeszközök rendelkezésre állásának esetleges ellenőrzését;

ii. a megbízó fizetési szolgáltatója végrehajtotta a megbízás ellenőrzését, beleértve a pénzeszközök rendelkezésre állásának esetleges ellenőrzését;

Indokolás

Az 54. cikk (1) bekezdésében pontosítani kell, hogy mely személyekre vonatkozik az i. és a ii. pont.

Módosítás: 72

57. cikk (2) bekezdés

Ettől eltérő fizetési műveletek esetében a megbízó és a kedvezményezett kölcsönös megállapodás alapján más feltételeket is kiköthet.

Ettől eltérő fizetési műveletek esetében a megbízó, illetve a kedvezményezett eltérő megállapodást is köthet a fizetési szolgáltatóval.

Indokolás

Kizárólag a tényleges szerződő felek között jöhet létre eltérő megállapodás. Ebben az esetben ez a megbízó, illetve a kedvezményezett és a mindenkori fizetési szolgáltató.

Módosítás: 73

58. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok az alábbi esetekre előírják, hogy a fizetési szolgáltatónak jóhiszemű becslést kell adnia a fizetési művelettel kapcsolatos előrelátható levonásokról:

törölve

a) amennyiben a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén található, azonban a fizetési műveletet részben vagy teljes egészében nem valamely tagállam hivatalos pénznemében hajtják végre;

 

b) amennyiben a megbízó vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatója közül valamelyik nem a Közösség területén található.

 

Indokolás

A törlés automatikusan következik az irányelv 2. cikkében megállapított hatály korlátozásából.

Amendment 74

59. CIKK MÁSODIK BEKEZDÉS

Nem alkalmazandó a mikrokifizetésnek minősülő fizetési műveletekre.

törölve

Indokolás

Nincs ok arra, hogy a mikrokifizetéseket ne ugyanolyan gyorsan hajtsák végre, mint a többi kifizetést.

Módosítás: 75

60. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjától számított első munkanap végéig. 2010. január 1-jéig azonban a megbízó és fizetési szolgáltatója egy legfeljebb három napos határidőben is megállapodhat.

(1) A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának 2012. január 1-jétől biztosítania kell, hogy az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjától számított első munkanap végéig.

Indokolás

E módosítás révén megmarad a Bizottság által javasolt d+1 végrehajtási határidő. Mindazonáltal ez az előírt végrehajtási határidő csak 2012. január 1-jétől válik kötelezővé.

Annak érdekében, hogy az ügyfél számára nagyobb döntési teret hagyjunk, valamint az olyan kis szolgáltatók, akik a fizetési rendszerekhez nem rendelkeznek saját, közvetlen hozzáféréssel, ne legyenek eleve kizárva a piacról, lehetővé kell tenni az eltérő, egyedi megállapodásokat.

Módosítás: 76

61. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési műveletek esetében a tagállamok előírják, hogy fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy – a kedvezményezett és fizetési szolgáltatója közötti külön megállapodás hiányában – az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjának napjától számított első munkanap végéig.

(1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési műveletek esetében a tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy – a kedvezményezett és fizetési szolgáltatója közötti külön megállapodás hiányában – az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának fizetési számláján, legkésőbb a megbízó fizetési szolgáltatója által történt elfogadás időpontjának napjától számított első munkanap végéig.

Indokolás

Fogyasztóvédelmi okok miatt a pénzügyi műveleteket a technikailag lehetséges leggyorsabban kell végrehajtani.

Módosítás: 77

63. CIKK

Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója készpénzbefizetést teljesít saját számlájára, a fizetési szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az összeg legkésőbb a pénzösszeg átvételét követő első munkanapon jóváírásra kerüljön.

Amennyiben a fizetési szolgáltatás felhasználója készpénzt helyez el saját számlájára, a fizetési szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az összeg legkésőbb a pénzösszeg átvételét követő első munkanapon jóváírásra kerüljön.

Indokolás

A készpénzbefizetésre történő utalás azt jelenti, hogy a fizetési intézmények tudnak befizetéseket fogadni, ami nincs összhangban az arra irányuló, már kifejezett szándékkal, hogy a fizetési intézmények ne fogadhassanak befizetéseket.

Módosítás: 78

64. cikk

64. cikk

törölve

Belföldi fizetési műveletek

 

A tagállamok a kizárólagosan belföldi fizetési műveletekre az e szakaszban meghatározottnál rövidebb maximális végrehajtási határidőt is előírhatnak.

 

Indokolás

A rendelkezés a végrehajtási idő d+1-ben való megállapítása tekintetében túlzottnak tűnik, ezenkívül ellentétben állna a teljes harmonizációs céllal.

Módosítás: 79

65. cikk, cím

Pénzösszegek hozzáférhetősége a fizetési számlán

Beérkező pénzösszegek hozzáférhetősége a fizetési számlán

Indokolás

A 60. cikkhez javasolt korlátozás értelmében, amely szerint a fizetés akkor sikeres, amikor a pénzösszeg beérkezik a kedvezményezett fizetési intézményéhez, a rendelkezést a jóváírásra, következésképpen az összes beérkező pénzösszeg jóváírására, illetve kifizetésére alkalmazni kell. Összességében ezáltal szakszerűen differenciálni lehetne a megbízó szolgáltatójának kötelezettségi körét és a kedvezményezett szolgáltatójának kötelezettségi körét (jogi egyértelműség).

Módosítás: 80

65. cikk (2) bekezdés

(2) A megbízó fizetési szolgáltatójának attól az időponttól, amikor a megbízó számláját az adott pénzösszeggel megterhelték, meg kell szüntetnie az említett pénzeszközök hozzáférhetőségét.

törölve

Indokolás

A (2) bekezdést törölni kell, mivel a megfogalmazás magától értetődő voltára vonatkozó kijelentést nem szükséges tovább magyarázni.

Módosítás: 81

65. cikk (3) bekezdés (2 a) albekezdés (új)

 

A megbízó a könyvelés napjánál későbbi értéknap megállapítását kérheti.

Indokolás

A későbbi értéknap megfelel a bevett gyakorlatnak, ami azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza a könyvelési rendszer túlterhelését a határidős fizetéseknél, pl. a negyedév végén vagy az év végén.

Módosítás: 82

65. cikk (4) bekezdés

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem sértheti az olyan takarékszámlákon végrehajtott terheléseket, amelyek a különböző megtakarítási konstrukciókban tartott pénzeszközök használatát szabályozó külön egyezmények hatálya alá esnek.

törölve

Indokolás

Mivel a takarékbetétkönyveket egyébként sem lehet fizetési számlaként besorolni, ezért ezt a kérdést szabályozni sem szükséges, következésképpen a (4) bekezdést törölni kell.

Módosítás: 83

66. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben a fizetési megbízás végrehajtása a felhasználó által megadott egyedi azonosító alapján történik meg, a fizetési megbízást a megadott kedvezményezett vonatkozásában helyesen végrehajtottnak kell tekinteni. Ha egyedi azonosítóként az IBAN-t adták meg, és emellett a kedvezményezett neve is fel van tüntetve, a kettő közül az IBAN a mérvadó. A fizetési szolgáltatónak azonban mindent el kell követnie annak érdekében, hogy ellenőrizze a két adat összetartozását.

(1) Amennyiben a fizetési megbízás végrehajtása a felhasználó által megadott egyedi azonosító alapján történik meg, a fizetési megbízást a megadott kedvezményezett vonatkozásában helyesen végrehajtottnak kell tekinteni. Ha egyedi azonosítóként az IBAN-t adták meg, és emellett a kedvezményezett neve is fel van tüntetve, a kettő közül az IBAN a mérvadó.

Indokolás

Az (1) bekezdés utolsó mondatát törölni kell, mivel nincs meghatározva, hogy mit értünk a „mindent el kell követnie” megfogalmazás alatt.

Módosítás: 84

67. cikk (1) bekezdés

(1) Az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási időpontot követően a fizetési szolgáltató objektív felelősséggel tartozik az 1. szakaszban meghatározott fizetési műveletetek végrehajtásának elmulasztásáért vagy hibás végrehajtásáért.

(1) Az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási időpontot követően a fizetési szolgáltató felelősséggel tartozik az 1. szakaszban meghatározott fizetési műveletetek végrehajtásának elmulasztásáért vagy hibás végrehajtásáért.

A fizetési szolgáltató objektív felelősséggel tartozik továbbá azon díjakért és kamatokért, amelyeket a fizetési szolgáltatás felhasználója felé számítottak fel a fizetési művelet végrehajtásának elmaradása, illetve a hibás végrehajtás következtében.

A fizetési szolgáltató felelősséggel tartozik továbbá azon díjakért és kamatokért, amelyeket a fizetési szolgáltatás felhasználója felé számítottak fel a fizetési művelet végrehajtásának elmaradása, illetve a hibás végrehajtás következtében.

Indokolás

Egy fizetési művelet elmulasztásáért vagy a hibás végrehajtásáért vállalt objektív felelősség az összes tagállamban az érvényes polgári jogi felelősségi alapelvekbe ütközne. Amennyiben a felelősség kérdésének szabályozásával azt kívánjuk elérni, hogy a fizetési művelet megbízója egy szolgáltatásokat átfogó fizetési művelet elmulasztása vagy hibás végrehajtása esetén a fizetési szolgáltatóját a végrehajtásba általa bevont szolgáltató általi hibás végrehajtásért is felelősségre vonhassa, elegendő, ha a fizetési szolgáltató a saját hibájáért és az általa bevont teljesítési segéd hibájáért felel (teljesítési segédi felelősség).

Módosítás: 85

67. cikk (2) bekezdés

(2) Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója azt állítja, hogy a fizetési megbízás nem pontosan lett végrehajtva, a fizetési szolgáltatónak – a fizetési szolgáltatás felhasználója által előterjesztett tények sérelme nélkül – bizonyítania kell, hogy a fizetési megbízást pontosan rögzítette, végrehajtotta és nyilvántartásba vette.

(2) Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója azt állítja, hogy a fizetési megbízás nem pontosan lett végrehajtva, a fizetési szolgáltatónak – a fizetési szolgáltatás felhasználója által előterjesztett tények sérelme nélkül – bizonyítania kell, hogy a fizetési megbízást pontosan rögzítette, végrehajtotta és nyilvántartásba vette. A fizetési megbízás hibátlan végrehajtása esetén az ezzel kapcsolatban felmerült költségek a fizetési szolgáltatás felhasználóját terhelik.

Indokolás

A szolgáltató (2) bekezdésben előírt bizonyítási kötelezettsége azzal a feltétellel hagyható jóvá, hogy az ezzel kapcsolatban felmerült költségek a hibátlan végrehajtás esetén a felhasználót terhelik.

Módosítás: 86

76. CIKK

Módosítások és korrekciók

Korrekciók

A fizetési szolgáltatások területén tapasztalható technológiai és gazdasági fejlődés figyelembe vétele és ezen irányelv egységes végrehajtása érdekében a Bizottság – a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban – módosíthatja az ezen irányelv függelékében található tevékenységi listát a 2–4. cikkel összhangban.

 

Az infláció és a jelentősebb piaci változások figyelembe vétele érdekében – a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban – módosíthatja továbbá a 2. cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában, a 33. cikkben, valamint az 50. cikk (1) bekezdésében hivatkozott összegeket.

Az infláció és a jelentősebb piaci változások figyelembe vétele érdekében – a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban – a Bizottság módosíthatja továbbá a 2. cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában, a 33. cikkben, valamint az 50. cikk (1) bekezdésében hivatkozott összegeket.

Indokolás

A melléklet bármilyen módosítása jelentős mértékben megváltoztathatja a jogszabály hatályát. A fizetési intézmények tevékenységének meghatározása az irányelv alapelemét alkotja. Mivel a hatály kérdése igen komoly hatást gyakorolhat a felhasználói jogok biztosítására, az ilyen módosításokra kizárólag együttdöntési eljárás keretében kerülhet sor. Rendszerint az új fizetési eszközök bevezetésére sem olyan rövid idő alatt kerül sor, hogy az európai jogalkotók ne tudnának az irányelv módosításával reagálni. Következésképpen a rendelkezésnek ez a része felesleges és teljes mértékben törölni kell. Ennek megfelelően azonban a második mondatot ki kell egészíteni.

ELJÁRÁS

Cím

A belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

IMCO

17.1.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Mia De Vits

21.2.2006

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2006

19.4.2006

3.5.2006

19.6.2006

 

Elfogadás dátuma

19.6.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

André Brie, Ieke van den Burg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Syed Kamall, Othmar Karas, Cecilia Malmström, Angelika Niebler, Alexander Stubb, Gary Titley, Stefano Zappalà

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Reinhard Rack, Paul Rübig

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

(COD)

  • [1]  HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (14.7.2006)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0603 – C6‑0411/2005 – 2005/0245(COD))

A vélemény előadója: Rainer Wieland

RÖVID INDOKOLÁS

A belső piaci fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvi javaslat célja a méretgazdaságosság javítása és a verseny fokozása, melyek a lisszaboni célok elérését szolgálják. A közös jogi keret létrehozása feltételezhetően lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók előnyére jobb átláthatóság és nagyobb választék alakuljon ki a fizetési szolgáltatások piacán, de ehhez a szolgáltatók és a vállalatok részéről is jelentős befektetések szükségesek. A Bizottság javaslata kapcsán heves vita zajlik az abban szereplő előírások kívánatosságáról és lehetséges hatásairól. Tekintettel a Jogi Bizottság hatáskörére, ez a vélemény olyan módosításokat tartalmaz, amelyek az irányelv hatályára vonatkoznak, illetve a jogszabály egyértelműsége szempontjából nyilvánvaló javításokra, valamint bizonyos intézményi előírásokra, mint például az úgynevezett komitológiai eljárás bevezetése.

Az előadó egyetért a javaslatra vonatkozóan meghatározott jogi alappal, valamint azzal, hogy a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó egyes nemzeti előírások harmonizációjához az irányelvet választották a rendelet helyett.

A megfontolás tárgyát képező egyszerűsítési célokat figyelembe véve az előadó aggodalmát fejezi ki azon lehetőség elszalasztása miatt, hogy hatályon kívül helyezzék vagy módosítsák a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló 2560/2001 rendeletet, és ezáltal csökkentsék az európai gazdaság ezen területét szabályozó jogszabályok számát. Bár ez valószínűleg szokatlan eljárás, de a Parlamentnek ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy a Bizottság foglalja bele a javasolt irányelv egy új címébe a 2560/2001 rendelet azon előírásait, amelyeknek továbbra is érvényben kell maradniuk, és vegyen bele abba egy hatályon kívül helyezési záradékot. Mindezt szem előtt tartva ez a vélemény több olyan módosítást is tartalmaz, amely ezt a gyakorlatot kezdeményezi azáltal, hogy módosítja a címet, megfelelő preambulumbekezdést és új cikket szúr be, mindkettőt olyan formában megfogalmazva, amely világosan tartalmazza a Parlament szándékát, azonban még nem végleges jogalkotási formában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

CÍM

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a belső piaci fizetési szolgálatatásokról

a belső piaci fizetési szolgálatatásokról,

valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról

a 97/5/EK irányelv és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról

Módosítás: 2

(5) preambulumbekezdés

(5) E keretnek biztosítania kell a prudenciális előírásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések összehangolását, az új fizetési szolgáltatók piacra jutását, a tájékoztatási előírásokat, illetve a fizetési szolgáltatások felhasználóinak jogait és kötelezettségeit. E kereten belül továbbra is meg kell tartani a 2560/2001/EK rendelet rendelkezéseit, amelyek az árak tekintetében létrehozták az euróban végrehajtott fizetések egységes piacát. A 97/5/EK irányelv rendelkezéseit, valamint a 87/598/EGK, a 88/590/EGK és a 97/489/EK ajánlásokban megfogalmazott ajánlásokat egységes kötelező erejű jogi aktusba kell foglalni.

(5) E keretnek biztosítania kell a prudenciális előírásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések összehangolását, az új fizetési szolgáltatók piacra jutását, a tájékoztatási előírásokat, illetve a fizetési szolgáltatások felhasználóinak jogait és kötelezettségeit. E kereten belül a 2560/2001/EK rendelet szükséges rendelkezéseit, amelyek az árak tekintetében létrehozták az euróban végrehajtott fizetések egységes piacát, és a 97/5/EK irányelv rendelkezéseit, valamint a 87/598/EGK, a 88/590/EGK és a 97/489/EK ajánlásokban megfogalmazott ajánlásokat egységes kötelező erejű jogi aktusba kell foglalni.

Indokolás

Ez a módosítás a jogi szabályozás egyszerűsítését célozza azzal a módosítással együtt, amely új, IVa. cím bevezetését javasolja.

Módosítás: 3

(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(8a) Még ha nem is tűnik célszerűnek, hogy a fizetési intézményeket az eddigi „klasszikus” fizetési szolgáltatók feladatainak teljes listájával megterheljék, a biztonság – nem utolsósorban a megbízók biztonsága – akkor is megköveteli, hogy az ezen irányelvben szabályozott folyamatokkal összefüggésben a fizetési intézményektől ugyanazokat a biztonsági mechanizmusokat várják el, mint amelyek betartására hasonló üzleti eljárások esetén e „klasszikus” fizetési szolgáltatók is kötelezettek.

Módosítás: 4

(10) preambulumbekezdés

A tagállamoknak ki kell nevezniük azokat a hatóságokat, amelyek felelősek az engedélyek fizetési intézmények részére történő kiadásáért, a rendszeres ellenőrzések végrehajtásáért és az engedély visszavonására vonatkozó döntésért. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a tagállamok nem támaszthatnak az ebben az irányelvben meghatározottakon túlmenő feltételeket a fizetési intézményekkel szemben. Azonban az illetékes hatóságok által hozott határozatoknak bíróság előtt megtámadhatóknak kell lenniük. Az illetékes hatóságok feladatkörei ugyanakkor nem járhatnak a pénzügyi rendszerek felügyeletének sérelmével, amely feladatot a Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése értelmében a Központi Bankok Európai Rendszere látja el.

A tagállamoknak ki kell nevezniük azokat a hatóságokat, amelyek felelősek az engedélyek fizetési intézmények részére történő kiadásáért, a rendszeres ellenőrzések végrehajtásáért és az engedély visszavonására vonatkozó döntésért. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a tagállamok nem támaszthatnak az ebben az irányelvben meghatározottakon túlmenő feltételeket a fizetési intézményekkel szemben, a statisztikai jelentési követelmények kivételével. Azonban az illetékes hatóságok által hozott határozatoknak bíróság előtt megtámadhatóknak kell lenniük. Az illetékes hatóságok feladatkörei ugyanakkor nem járhatnak a pénzügyi rendszerek felügyeletének sérelmével, amely feladatot a Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése értelmében a Központi Bankok Európai Rendszere látja el.

Indokolás

A statisztikai jelentés általános követelmény, amelyet azonban ez a javaslat nem fed le.

Módosítás: 5

(18) preambulumbekezdés

(18) Az előírt információknak arányban kell lenniük a felhasználók szükségleteivel, és szabványos formában kell közölni őket. Az egyenként végrehajtott fizetési műveletekre azonban más tájékoztatási követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a keretegyezményekre, amelyek egyszerre több fizetési műveletről szólnak.

(18) Az előírt információknak arányban kell lenniük a felhasználók szükségleteivel, és szabványos formában kell közölni őket. Az egyenként végrehajtott fizetési műveletekre azonban más tájékoztatási követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a keretszerződésekre, amelyek egyszerre több fizetési műveletről szólnak.

Indokolás

A szöveg koherenciájának biztosítása érdekében.

Módosítás: 6

(28) preambulumbekezdés

(28) A teljes összeg teljesítésére és a teljesítés idejére vonatkozó rendelkezéseket azokra az esetekre célszerű korlátozni, amikor a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén működik, mivel a fizetési rendszerek Közösség területén való működését szabályozó előírások különböznek a harmadik országokban működő fizetései rendszereket szabályozó előírásoktól.

(28) A teljes összeg teljesítésére és a teljesítés idejére vonatkozó rendelkezéseket azokra az esetekre célszerű korlátozni, amikor a fizetés euróban történik, mivel a pénznemek átváltására további követelmények vonatkoznak.

Indokolás

Ez a módosítás azzal a módosítással együtt került benyújtásra, amelyik változtat a 2. cikken, és a teljes irányelv hatályát a Közösségen belüli fizetésekre korlátozza, a végrehajtási időre vonatkozó előírások hatályát pedig – lásd még az 59. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítást – az eurózónára.

Módosítás: 7

(30A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(30a) Másrészről azonban mindenképpen előtérben kell állnia annak, hogy a fizetési szolgáltató megbízása olyan ügyletek lebonyolítására, amelyek nem feltétlenül jogügyletek, a fizetési szolgáltatások felhasználói között fennálló feladatmegosztásra általában nem lehet irányadó, és nem is tudja azt befolyásolni. Ez elsősorban a felek (szerződési) szabadságán múlik.

Indokolás

A fizetési szolgáltató megbízásának jellegét tisztázza.

Módosítás, előterjesztette: Rainer Wieland

Módosítás: 8

(31A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(31a) Ennek az irányelvnek azon fizetési eszközök hatékonyságának növelését kell biztosítania, amelyeket egyes tagországokban éves szinten nagy számban és nagy hatékonysággal alkalmaznak, minimális lehetőséggel arra nézve, hogy ezen irányelv céljait aláássa.

Indokolás

Az ezzel kapcsolatban a javasolt új 53a. cikkel együtt tekintendő; lásd az ottani indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Rainer Wieland

Módosítás: 9

(39A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(39a) Az Európai Unión belüli jogalkotás célja továbbra is az, hogy koherensebb szövegek jöjjenek létre, és hogy a jogszabályok száma átlátható legyen. Ennek megfelelően a 2560/2001/EK rendelet rendelkezéseit, amely esetében annak idején a rendelettel való szabályozást időhiány miatt választották, át kell vezetni jelen irányelv rendelkezései közé, magát a rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni.

Or. de

Indokolás

E megfogalmazással és az 1. módosító indítványban javasolt új, 39a cikk beillesztésével az Európai Parlament megerősíti azon politikai akaratát, hogy megvalósítsa a koherens és átlátható számú jogszabály létrehozására vonatkozó célt. Ennek megfelelően a 2560/2001/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A Bizottság és a Tanács feladata, hogy a 2560/2001/EK rendelet számukra megtartandónak ítélt rendelkezéseit ezen irányelv második olvasatára átvezessék.

Módosítás: 10

1. cikk

Ez az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a tagállamoknak a fizetési szolgáltatók alábbi négy típusát kell megkülönböztetniük:

Ez az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a tagállamoknak a fizetési szolgáltatók négy típusát kell megkülönböztetniük a 4. cikkben meghatározottak szerint.

a) a 2000/12/EK irányelvben meghatározott hitelintézetek;

Ez az irányelv meghatározza még az átláthatósági feltételekre vonatkozó szabályokat, valamint a felhasználók és a szolgáltatók jogait és kötelezettségeit a rendszeres vagy üzleti tevékenységként folytatott fizetési szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben.

b) 2000/46/EK irányelvben meghatározott elektronikuspénz-kibocsátó intézmények;

 

c) a 2000/12/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdésében meghatározott postai elszámolóközpontok, amelyek a nemzeti vagy a közösségi jog alapján fizetési szolgáltatások nyújtására jogosultak.

 

d) egyéb olyan természetes vagy jogi személyek, akik ezen irányelv 6. cikke értelmében engedélyt kaptak fizetési szolgáltatások nyújtására és végrehajtására a Közösség területén, a továbbiakban „fizetési intézmények”.

 

Ez az irányelv meghatározza még az átláthatósági feltételekre vonatkozó szabályokat, valamint a felhasználók és a szolgáltatók jogait és kötelezettségeit a rendszeres vagy üzleti tevékenységként folytatott fizetési szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben.

 

A monetáris hatóságként eljáró központi bankok és a fizetési szolgáltatásokat nyújtó hatóságok nem minősülnek fizetési szolgáltatónak.

 

Indokolás

A jogszabály világossága szempontjából jobb, ha a fizetési szolgáltatók négy típusát egyetlen, a 4. cikkbe foglalt meghatározás tartalmazza. A központi bankok mentességét inkább a 2. cikk (1) bekezdésében kell rögzíteni.

Módosítás: 11

2. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Ez az irányelv csak azokra a mellékletben felsorolt, fizetési műveletek természetes vagy jogi személy nevében történő végrehajtását jelentő üzleti tevékenységekre – a továbbiakban „fizetési szolgáltatások” – vonatkozik, amelyeknél legalább az egyik fizetési szolgáltató a Közösség területén található.

(1) Ez az irányelv csak azokra a mellékletben felsorolt, fizetési műveletek természetes vagy jogi személy nevében történő végrehajtását jelentő üzleti tevékenységekre – a továbbiakban „fizetési szolgáltatások” – vonatkozik, amelyeknél mindkét fizetési szolgáltató a Közösség területén található. Ez az irányelv nem vonatkozik a központi bankok által teljesített fizetési szolgáltatásokra.

Indokolás

A harmadik országok bevonása nem helyénvaló: mivel az irányelv nem vonatkozik közvetlenül az ilyen harmadik országokban letelepedett fizetési szolgáltatókra, ezért nem biztosítható a benne megállapított kötelezettségek betartása oly módon, mint az Európai Unión belüli fizetések esetén. A központi bankok valamennyi tevékenységére vonatkozó mentesség módosított változatban, a javaslat 1. cikkéből lett ide áthelyezve.

Módosítás: 12

2. cikk (2) bekezdés

(2) Ezt az irányelvet ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a pénznemtől függetlenül minden fizetési szolgáltatásra alkalmazni kell.

(2) Ezt az irányelvet a tagállamok pénznemeiben történő minden fizetési szolgáltatásra alkalmazni kell.

Indokolás

Az irányelv hatályát az euróban illetve az EU egyéb pénznemeiben történő fizetésekre kell korlátozni.

Módosítás: 13

3. cikk cím

Negatív hatály

Mentességek

Módosítás: 14

4. CIKK 3A. PONT (új)

 

(3a) “fizetési szolgáltatók”: Olyan szolgáltatók, amelyeket a megbízók és a kifizetések kedvezményezettjei az alapul szolgáló jogi ügylet végrehajtására vesznek igénybe. Az ő megbízatásuk, amennyiben azt megállapodásukban kifejezetten nem módosítják, kizárólag a tulajdonképpeni szolgáltatást foglalja magában, és nem változtat sem a fizetési szolgáltatást igénybe vevők egymáshoz viszonyított jogi helyzetén, sem azon feladatok egymástól való elhatárolásán, amelyek a szolgáltatás idejére, helyére, és felelősségi módozataira vonatkozó, alapul szolgáló ügylet lebonyolítása keretében őket terhelik;

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a szolgáltatónak az ügyletek lebonyolítására vonatkozó megbízatása, amelyek nem feltétlenül jogi ügyletek, a fizetési szolgáltatások felhasználói között fennálló feladatmegosztásra általában nem lehet irányadó, és nem is tudja azt befolyásolni. Ez elsősorban a felek (szerződési) szabadságán múlik.

Módosítás: 15

(megegyezéses módosítás)

4. CIKK (3B) BEKEZDÉS

 

(3b) “székhely”: egy vállalkozás székhelye – amennyiben és ameddig e vállalkozás fizetési szolgáltatóként lép fel – a főképviseletként bejegyzett hely mellett lehet minden olyan hely, ahol a vállalkozás fióktelepet, lerakatot, kirendeltséget, átvevőhelyet vagy fióküzletet működtet, és minden olyan hely, amelyet a vállalkozás egy képviselője annak képviseletében üzletviteli címként a vállalkozás cégeként fenntart.

Indokolás

A vállalat székhelyének kérdése nincs megfelelően tisztázva.

Módosítás: 16

4. CIKK 3C. PONT (új)

 

(3c) i) A 2000/12/EK irányelv szerinti hitelintézetek;

 

ii) A 2000/46/EK irányelv szerinti elektronikuspénz-kibocsátó intézmények;

 

iii) a 2000/12/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett postai elszámolóközpontok, amelyek a nemzeti vagy közösségi jog szerint fizetési szolgáltatások teljesítésére jogosultak;

 

iv) a 21. cikk sérelme nélkül azok a fizetési intézmények, amelyekre az ezen irányelvben rögzített fizetésekre vonatkozóan azonos kötelezettségek érvényesek, különös tekintettel a biztosítékok nyújtásának követelményére, ahogyan és amennyiben azok a az i) és ii) pont szerint ezen fizetések tekintetében a szolgáltatók számára is fennállnak.

Indokolás

E módosító indítvány az 1. cikkben szereplő meghatározások törlését követi. A d) pontba ajánlatos lenne felvenni egy a 21. cikkre való kereszthivatkozást, amely cikk a fizetési intézmények meghatározása alóli kivételeket tartalmazza.

Módosítás: 17

4. CIKK 3D. PONT (új)

 

3d) a“nyílt fizetési rendszer” az olyan fizetési rendszert jelenti, amely során a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója különböző, de mindkettő ugyanazon fizetési rendszeren belül működik, azzal a feltétellel, hogy bármely olyan tulajdonosi fizetési rendszer, amely esetében a szellemi tulajdon harmadik fél vagy közvetítő általi használatát engedélyezték, ezen engedélyezés alapján nem jelent nyílt fizetési rendszert;

Indokolás

A javasolt szöveg, amely szerint a 23. cikk kifejezetten a „nyílt” fizetési rendszerekre összpontosít, nem tartalmazza a „nyílt fizetési rendszer” meghatározását. Ezért ezt definiálni kell. A 23. cikk eredeti szövegét az uralkodó jellegű „nyílt” fizetési rendszerekre gondolva alkották meg, és nem a saját, „zárt hurkos” rendszerekre (amelyekre nézve a javaslat szerinti 23. cikk szövege aránytalan, és nem helyénvaló).

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 18

4. CIKK 3E. PONT (új)

 

3e) “tulajdonosi fizetési rendszer” olyan fizetési rendszert jelent, amelyben harmadik, nem tag felek nem vesznek részt, vagy részt vesznek abban, de sem nem tulajdonosai a rendszernek, sem nem irányítják vagy ellenőrzik azt, és egymással a rendszerre vonatkozóan nincsenek szerződéses viszonyban;

Indokolás

Be kell illeszteni a „tulajdonosi vagy zárt fizetési rendszer” és a „nyílt fizetési rendszer” meghatározását azon módosításokkal összhangban, amelyek alapján a 23. cikk a „nyílt fizetési rendszerekre” összpontosít.

Módosítás: 19

4. cikk 6a) pont (új)

 

6a) “keretszerződés” olyan fizetési szolgáltatási szerződés, amely fő jellemzője szerint kötelezi a fizetési szolgáltatót, hogy a megbízó megbízása alapján a jövőben fizetési műveletek sorozatát vagy egyenkénti fizetési műveleteket hajtson végre;

Indokolás

Lásd a 29. cikkre vonatkozó módosítást.

Módosítás: 20

4. CIKK 11A. PONT (új)

 

(11a)“ banki munkanap”: olyan nap, amelyen a fizetés megbízójának fizetési szolgáltatója és a fizetés kedvezményezettjének fizetési szolgáltatója a partnerekkel való üzleti forgalomra rendesen nyitva áll;

Indokolás

A banki munkanap meghatározása a pontosítást szolgálja.

Módosítás: 21

4. CIKK 11B. PONT (új)

 

(11b) “végrehajtási idő”: A fizetési a fizetési megbízás elfogadása és azon időpont között eltelt idő, hogy a fizetési megbízás szerint fizetendő összeget a kedvezményezett számára rendelkezésre bocsátják;

Indokolás

A banki munkanap meghatározása a pontosítást szolgálja.

Módosítás: 22

23. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS BEVEZETŐ SZÖVEG

(1) A tagállamok biztosítják a fizetési rendszerek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályok objektivitását és arányosságát, és hogy azok ne korlátozzák jobban a hozzáférést annál a szükséges mértékénél, mint amely a különleges kockázatok kezeléséhez és a fizetési rendszer pénzügyi biztonságának védelméhez elegendő.

(1) A tagállamok biztosítják a „nyílt” fizetési rendszerek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályok objektivitását és arányosságát, és hogy azok ne korlátozzák jobban a hozzáférést annál a szükséges mértékénél, mint amely a különleges kockázatok kezeléséhez és a fizetési rendszer pénzügyi biztonságának védelméhez elegendő.

A fizetési rendszerek:

A nyílt fizetési rendszerek:

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy a 23. cikket úgy értelmezik, hogy az arra kényszeríti a fizetési rendszereket, hogy tegyék lehetővé a bankok és más fizetési intézmények számára a rendszerükhöz való hozzáférést a diszkriminációmentesség kritériuma alapján. A szöveget feltehetőleg az uralkodó „nyílt hurkos” vagy négyszereplős fizetési rendszereket figyelembe véve alkották meg, és nem a tulajdonosi vagy „zárt hurkos” rendszerekre (amelyekre nézve ez a cikk aránytalan és nem megfelelő).

Módosítás: 23

25. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A tagállamok a 26. cikk rendelkezéseinek megfelelően előírják a fizetési szolgáltatónak, hogy papíron vagy a rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozó átadásával tájékoztassa a felhasználót a feltételekről.

(1) A tagállamok a 26. cikk rendelkezéseinek megfelelően előírják a fizetési szolgáltatónak, hogy papíron vagy a rendelkezésre álló és számára hozzáférhető egyéb tartós adathordozó átadásával bocsássa a feltételeket a felhasználó rendelkezésére.

Indokolás

A „bocsássa a feltételeket a fehasználó rendelkezésére” szövegezés alkalmazása a 97/5/EK irányelv 3. cikkével és a 2560/2001/EK rendelet 4. cikkével összhangban történik, és azt a teljes szövegben figyelembe kell venni (27., 28., 30., 36. és 37. cikk).

Módosítás: 24

29. cikk

Ez a fejezet az olyan fizetési szolgáltatási szerződések által szabályozott fizetési műveletekre alkalmazandó, amelyek fő jellemzőjük szerint kötelezik a fizetési szolgáltatót, hogy a megbízó megbízása alapján a jövőben fizetési műveletek sorozatát vagy egyenkénti fizetési műveleteket hajtson végre, ha a megegyezés szerinti feltételek teljesülnek. A továbbiakban „keretszerződés” néven használt ilyen szerződés tartalmazhatja a fizetési számla létesítésével kapcsolatos kötelezettségeket és feltételeket.

Ez a fejezet az olyan, keretszerződések által szabályozott fizetési műveletekre alkalmazandó, amelyek tartalmazhatják a fizetési számla létesítésével kapcsolatos kötelezettségeket és feltételeket.

Indokolás

A „keretszerződés” meghatározását a 29. cikkből a meghatározásokat tartalmazó cikkbe kell áthelyezni, és azt következetesen kell használni teljes irányelvi javaslat során, és ki kell cserélni a 18. preambulumbekezdésben és a 32. és 33. cikkben szereplő „keretmegállapodás” szót.

Módosítás: 25

32. CIKK

32. cikk

A hatálybalépést követő tájékoztatás

törölve

A keretszerződés hatálybalépését követően a fizetési szolgáltatónak könnyen elérhető formában a fizetés szolgáltatás felhasználójának rendelkezésére kell bocsátania a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

 

Ezenkívül a szolgáltatónak adott esetben hasonló formában közölnie kell a közösségi vagy a nemzeti jog által meghatározott kötelezettségekkel és jogokkal kapcsolatos azon további információkat, amelyek közvetlenül vonatkoznak egyes különleges fizetési műveletek végrehajtására, például a beszámolókészítési kötelezettségre, illetve a bevallási és egyéb adókötelezettségekre. Ez azonban csak akkor alkalmazandó, ha a fizetési szolgáltató tudomást szerzett vagy minden valószínűség szerint módjában állt tudomást szerezni az említett kötelezettségekről és jogokról.

 

Indokolás

Az első bekezdés a tájékoztatási kötelezettségek megduplázását jelenti. A második bekezdésben szereplő, átfogó jogi és adótanácsadás értelmében vett tájékoztatási kötelezettségek nem tartoznak a fizetési szolgáltatók kötelezettségei közé. Éppen ezért mindkét mondatot törölni kell.

Módosítás: 26

33. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A fizetési szolgáltatónak a – 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően közölt – szerződési feltételek módosítására irányuló javaslatait a 30. cikk (1) bekezdésében, illetve a 31. cikk (2) bekezdésben meghatározott módon kell közölnie a fizetési szolgáltatás felhasználójával, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt egy hónappal.

(1) A fizetési szolgáltatónak a – 31. cikk (1) bekezdésének megfelelően közölt – a fizetési szolgáltatás felhasználóját érintő szerződési feltételek módosítására irányuló javaslatait a szerződésben meghatározott módon kell a fizetési szolgáltatás felhasználójának rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt egy hónappal.

Indokolás

A változtatás a nyelvi egyszerűsítést szolgálja.

Módosítás: 27

34. CIKK

(1) A legalább 12 hónapra vagy határozatlan időre kötött keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója díjfizetés nélkül felbonthatja.

A legalább 12 hónapra vagy határozatlan időre kötött keretszerződést a fizetési szolgáltatás felhasználója 12 hónap elteltét követően, a legfeljebb egyhónapos felmondási határidő betartásával díjfizetés nélkül felbonthatja.

A fizetési szolgáltatásokért rendszeresen fizetendő díjaknak csak a szerződés felbontásáig arányosan esedékes részét kell kifizetni. Az esetleges díjelőlegeket arányosítva vissza kell fizetni.

A fizetési szolgáltatásokért rendszeresen fizetendő díjaknak csak a szerződés felbontásáig arányosan esedékes részét kell kifizetni. Az esetleges díjelőlegeket arányosítva vissza kell fizetni.

(2) Ha a fizetési szolgáltató és a felhasználó a keretszerződésre nem köt ki külön felmondási időt, a keretszerződés azonnali hatállyal felbontható.

 

A felmondási idő legfeljebb egy hónap lehet.

 

Indokolás

A módosítás a megfogalmazás pontosítását szolgálja.

Módosítás: 28

39A. CIKK (új)

 

39a. cikk

 

A határokon átnyúló, euróban történő fizetésekkel kapcsolatos előírások

1. A határokon átnyúló és az egy tagállamon belül euróban történő fizetésekre az alábbi bekezdések értelmében azonos díjakat számolnak fel.

2. Ez az előírás a kimenő és a bejövő fizetésekre egyformán vonatkozik.

3. A 2560/2001/EK rendelet határokon átnyúló, euróban történő fizetésekre vonatkozó előírásai érvényben maradnak, amennyiben azokra jelen irányelv fényében szükség van.

4. A 2560/2001/EK rendelet a 85. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

Indokolás

E megfogalmazással az Európai Parlament megerősíti azon politikai akaratát, hogy megvalósítsa a koherens és átlátható számú jogszabály létrehozására vonatkozó célt. Ennek megfelelően a 2560/2001/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A Bizottság és a Tanács feladata, hogy a 2560/2001/EK rendelet számukra megtartandónak ítélt rendelkezéseit ezen irányelv második olvasatára átvezessék.

Módosítás: 29

41. cikk második bekezdés

E hozzájárulás formája a fizetési szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó kifejezett meghatalmazás.

E hozzájárulás formája a fizetési szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó meghatalmazás.

Indokolás

A „kifejezett” hozzájárulás túlságosan korlátozó lenne, mivel a polgári joghoz kapcsolódó általános elvek szerint ilyen hozzájárulás hallgatólagos és implicit módon is történhet, vagy az előzetes megállapodás szerinti meghatalmazási vélelem is lehet.

Módosítás: 30

42. CIKK CÍM

A hozzájárulás továbbítása

A hozzájárulás továbbításának elve

Indokolás

A javasolt 53a. cikkel összefüggésben tekintendő; lásd az ottani indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 31

47. CIKK ELSŐ BEKEZDÉS A) PONT

a) biztosítania kell, hogy a fizetés-hitelesítési eszköz személyes biztonsági funkcióihoz az eszköz tulajdonosán kívül ne férhessen hozzá más személy;

a) saját hatáskörén belül biztosítania kell, hogy a fizetés-hitelesítési eszköz személyes biztonsági funkcióihoz az eszköz tulajdonosán kívül ne férhessen hozzá más személy;

Indokolás

A módosítás annak világossá tételét szolgálja, hogy a fizetési szolgáltató csak saját területén belül tehet intézkedéseket. A fizetési szolgáltató saját hatáskörén belül azonban felelősséggel tartozik (46. cikk).

Módosítás: 32

48. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ha azonban a fizetési szolgáltatás felhasználója az (1) bekezdésben előírt bizonyítékok bemutatása után továbbra is azt állítja, hogy nem engedélyezte a fizetési műveletet, olyan tényszerű információkat vagy tényeket kell felmutatnia, amelyek megalapozzák azt a feltételezést, hogy nem állhatott módjában a fizetési művelet engedélyezése, továbbá hogy a 46. cikk (b) pontjában meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban nem járt el csalárd vagy súlyosan gondatlan módon.

(2) Ha azonban a fizetési szolgáltatás felhasználója az (1) bekezdésben előírt bizonyítékok bemutatása után továbbra is azt állítja, hogy nem engedélyezte a fizetési műveletet, tényszerű információkat vagy tényeket kell felmutatnia annak bizonyítására, hogy nem állhatott módjában a fizetési művelet engedélyezése, továbbá hogy a 46. cikk (b) pontjában meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban nem járt el csalárd vagy súlyosan gondatlan módon.

Indokolás

A javasolt vélelem a bizonyítási terhet egyoldalúan a fizetési szolgáltatóra helyezné át, és ez megkérdőjelezné a PIN által védett eljárások jelenleg is működő bizonyítási rendszerét. Mindez a fizetés-hitelesítési eszközök túlságosan könnyelmű kezeléséhez vezethet, és ezáltal e fizetési módok működőképességét és hatékonyságát minden szereplő hátrányára tartósan befolyásolja.

Módosítás: 33

48. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott feltételezés megdöntése érdekében a fizetési szolgáltatónál nyilvántartásba vett fizetés-hitelesítési eszköz használata önmagában nem elégséges annak megállapításához, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója engedélyezte a fizetési műveletet, illetve hogy a 46. cikkben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el.

(3) A fizetési szolgáltatónál nyilvántartásba vett fizetés-hitelesítési eszköz használata önmagában nem elégséges annak megállapításához, hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója engedélyezte a fizetési műveletet, illetve hogy a 46. cikkben meghatározott kötelezettségeivel kapcsolatban csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el.

Indokolás

A módosítás a (2) bekezdés módosításából következik.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 34

50. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A fizetési szolgáltatás felhasználója viseli – maximálisan 150 euróig – az elveszített vagy ellopott fizetés-hitelesítési eszköz használatából származó károkat addig az időpontig, amíg a 46. cikk (b) pontja értelmében nem teljesítette fizetési szolgáltatója értesítésével kapcsolatos kötelezettségét.

(1) A fizetési szolgáltatás felhasználója viseli – maximálisan 150 euróig – az elveszített vagy ellopott fizetés-hitelesítési eszköz használatából származó károkat addig az időpontig, amíg a 46. cikk (b) pontja értelmében nem teljesítette fizetési szolgáltatója értesítésével kapcsolatos kötelezettségét, amennyiben nem csalárd vagy súlyosan gondatlan módon és főleg nem a 46. cikkben meghatározott kötelezettségei megszegésével járt el.

Indokolás

A módosítás azt tisztázza, hogy a felelősség korlátozása csak azon esetekre vonatkozik, amikor a felhasználó nem csalárd vagy súlyosan gondatlan módon járt el.

Módosítás: 35

53A. CIKK (új)

 

53a. cikk

 

A jóváhagyás közlésének alapelve alóli kivételek

1. A megbízó a folyamatos fizetési kapcsolat vagy egyszeri fizetés végrehajtása érdekében meghatalmazhatja a kedvezményezettet, hogy megadandó számlájáról terhelési értesítés révén adott összeget beszedjen, és felmentse a megbízót annak kötelezettsége alól, hogy előzetes jóváhagyását közölje a fizetési szolgáltatóval. Nem változnak a megbízó tájékoztatására vonatkozó egyéb kötelezettségek, különösen a fizetés alapjára, fajtájára, mértékére és céljára vonatkozóak.

2. A mentesség csak akkor érvényes, ha a kedvezményezett:

– biztosítja a megbízó számára azt a jogot, hogy a fizetést visszavonja, indoklás nélkül, saját fizetési szolgáltatójával való egyszerű közlés által, a fizetési eljárásról való értesülést követő legalább hat héten belül,

– saját maga vagy fizetési szolgáltatója révén biztosítja, hogy az eredeti fizetési összeget a megbízó minden további közreműködése nélkül teljes összegben haladéktalanul a megbízó számláján jóváírják, valamint

– mentesíti a megbízót a visszavonás mindenfajta költsége alól, kivéve ha a megbízónak az alapul szolgáló jogviszony szerinti kötelességei fényében a visszavonás visszaélésszerű volt, és a költségek megtérítésére vonatkozó egyéni jogát más módon érvényesíteni tudja.

Indokolás

A terhelési értesítési eljárás felvétele a jogi szövegbe, mivel azt egyes tagállamok elterjedten alkalmazzák (a Németországi Szövetségi Köztársaságban például évente hatmilliárd könyvelési tétel, elsősorban kis összegek rendszeres fizetése esetén), a fizetési szolgáltatók és a fizetési szolgáltatás felhasználói pedig rendkívül hatékonynak, alacsony hibaarányúnak és kedvező költségűnek ítélik, ezzel együtt a fizetési szolgáltatók számára minimális visszaélési lehetőséget mutat, ezért a kockázatot a fizetési szolgáltatók figyelembe veszik.

Módosítás: 36

59. cikk első bekezdés

Ez a szakasz csak akkor alkalmazandó, ha a megbízó és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója is a Közösség területén található.

Ez a szakasz csak akkor alkalmazandó, ha a fizetés euróban történik.

Indokolás

Ez a módosítás azzal a 2. cikkre vonatkozó módosítással együtt került benyújtásra, és a teljes irányelv hatályát a Közösségen belüli fizetésekre korlátozza, a végrehajtási időre vonatkozó előírások hatályát pedig – lásd még az (28) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást – az eurózónára.

Módosítás: 37

60. CIKK

(1) A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának biztosítania kell, hogy az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjától számított első munkanap végéig. 2010. január 1-ig azonban a megbízó és fizetési szolgáltatója egy legfeljebb három napos határidőben is megállapodhat.

(1) A tagállamok előírják, hogy a megbízó fizetési szolgáltatójának 2012 január 1-től biztosítania kell, hogy az elfogadás időpontját követően a kért összeg jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési számláján, legkésőbb az elfogadás időpontjától számított első banki munkanap végéig.

(2) A megbízó által kezdeményezett, pénznemváltással járó műveletek esetében a megbízó és fizetési szolgáltatója külön megállapodással eltérhet a fentiektől.

(2) A megbízó által kezdeményezett, pénznemváltással járó műveletek esetében a pénznemváltáshoz szükséges időt nem kell belevenni az (1) bekezdés szerinti végrehajtási idő kiszámításakor. Amennyiben ez a pénznemváltáshoz szükséges idő az egy banki munkanapot meghaladja, a megbízó és a fizetési szolgáltató külön megállapodással eltérhet a fentiektől.

Indokolás

E módosítás megtartja a Bizottság által javasolt szokásos d+1 végrehajtási határidőt. Mindenesetre ez a szokásos végrehajtási határidő csak 2012. január 1-től lehet kötelező.

Annak érdekében, hogy az ügyfeleknek nagyobb döntési szabadsága maradjon, és hogy ne zárják ki eleve azokat a kisebb szolgáltatókat, akik nem rendelkeznek fizetéslebonyolítási rendszerhez közvetlen hozzáféréssel, továbbra is lehetővé kell tenni az eltérő egyéni megállapodást.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 38

67. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási időpontot követően a fizetési szolgáltató objektív felelősséggel tartozik az 1. szakaszban meghatározott fizetési műveletetek végrehajtásának elmulasztásáért vagy hibás végrehajtásáért.

(1) Az 54. cikk (1) bekezdésében meghatározott elfogadási időpontot követően a fizetési szolgáltató felelősséggel tartozik az 1. szakaszban meghatározott fizetési műveletetek végrehajtásának elmulasztásáért vagy hibás végrehajtásáért.

A fizetési szolgáltató objektív felelősséggel tartozik továbbá azon díjakért és kamatokért, amelyeket a fizetési szolgáltatás felhasználója felé számítottak fel a fizetési művelet végrehajtásának elmaradása, illetve a hibás végrehajtás következtében.

A fizetési szolgáltató felelősséggel tartozik továbbá azon díjakért és kamatokért, amelyeket a fizetési szolgáltatás felhasználója felé számítottak fel a fizetési művelet végrehajtásának elmaradása, illetve a hibás végrehajtás következtében.

Indokolás

A valamely tranzakció hibás teljesítéséért vagy nem teljesítéséért való objektív felelősség összeütközésbe kerülne a tagállamokban érvényes polgári jogi felelősségi elvekkel.

Módosítás: 39

67. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója azt állítja, hogy a fizetési megbízás nem pontosan lett végrehajtva, a fizetési szolgáltatónak – a fizetési szolgáltatás felhasználója által előterjesztett tények sérelme nélkül – bizonyítania kell, hogy a fizetési megbízást pontosan rögzítette, végrehajtotta és nyilvántartásba vette.

(2) Ha a fizetési szolgáltatás felhasználója azt állítja, hogy a fizetési megbízás nem pontosan lett végrehajtva, a fizetési szolgáltatónak – a fizetési szolgáltatás felhasználója által előterjesztett tények sérelme nélkül – bizonyítania kell, hogy a fizetési megbízást pontosan rögzítette, végrehajtotta és nyilvántartásba vette. A fizetési megbízás hibátlan teljesítése esetén az ezzel összefüggő költséget a fizetési szolgáltatás felhasználója viseli, amennyiben erről a keretszerződés rendelkezik.

Indokolás

A szolgáltató (2) bekezdésben előirányzott bizonyítási kötelezettségét azzal a feltétellel kell kiigazítani, hogy az ezzel összefüggő költséget a hibátlan teljesítés esetén a felhasználónak kell viselnie.

Módosítás: 40

68. cikk

68. cikk

Átutalás harmadik országba

törölve

Amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója nem valamely tagállamban található, a megbízó fizetési szolgáltatójának felelőssége a fizetési műveletek végrehajtásáért időben csak addig terjed, amíg a pénzeszközök el nem jutnak a kedvezményezett fizetési szolgáltatójához.

 

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdésének módosításából következően ezen irányelv hatálya az EU-ra korlátozódik.

Módosítás: 41

78. cikk cím

Teljes harmonizáció, kölcsönös elismerés és az irányelv kötelező ereje

Teljes harmonizáció és kölcsönös elismerés

Indokolás

Az irányelv joghatása a Szerződések és az Európai Bíróság joggyakorlata alapján nyilvánvaló.

ELJÁRÁS

Cím

A belső piaci fizetési szolgáltatások, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0603 – C6 0411/2005 – 2005/0245(COD)

Felelős bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI
6.7.2005

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója:
  A kijelölés dátuma

Rainer Wieland
30.1.2006

A vélemény korábbi előadója:

 

Vizsgálat a bizottságban

3.5.2006

12.6.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.7.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Hiltrud Breyer, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

Sharon Bowles, Mieczysław Edmund Janowski, Peter Liese, Miroslav Mikolášik

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  JO C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2005)0603 – C6 0411/2005 – 2005/0245(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.12.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON
17.1.2006

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO17.1.2006

JURI
17.1.2005

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma:

Jean-Paul Gauzès
13.12.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

13.3.2006

18.4.2006

25.4.2006

30.5.2006

11.7.2006

Az elfogadás dátuma

12.9.2006

A zárószavazás eredménye

+

0

38

0

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mia De Vits, Satu Hassi, Thomas Mann, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool

Substitute(s) under Rule 178(2)
present for the final vote

 

Benyújtás dátuma

20.9.2006

Megjegyzések
(csak egy nyelven állnak rendelkezésre)