Betänkande - A6-0299/2006Betänkande
A6-0299/2006

BETÄNKANDE om främjande av transport på inre vattenvägar – ”Naiades” – ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar

21.9.2006 - (2006/2085(INI))

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Corien Wortmann-Kool

Förfarande : 2006/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0299/2006
Ingivna texter :
A6-0299/2006
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om främjande av transport på inre vattenvägar – ”Naiades” – Ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar

(2006/2085(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande om främjande av transport på inre vattenvägar – ”Naiades” (KOM(2006)0006),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 718/1999 av den 29 mars 1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna[1],

–   med beaktande av vitboken ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden”,

–   med beaktande av högnivåmötet den 15 februari 2006 i Wien om inlandssjöfart,

–   med beaktande av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0299/2006), och av följande skäl:

A.  Transportflödena förväntas växa, och de inre vattenvägarna har fortfarande stor ledig kapacitet och kan bidra till konkurrenskraftiga transportlösningar genom att erbjuda en kombination av transportsätt.

B.   EU behöver öka sina ansträngningar för att fullt ut utnyttja den lediga flottkapaciteten på de inre vattenvägarna och inlandssjöfartens marknadspotential i sig och som ett led i multimodala transportkedjor genom hela Europa, vilka inkluderar offentliga och privata parter på nationell nivå och gemenskapsnivå, samt för att förbättra möjligheterna att till relativt låga infrastrukturkostnader öka omfattningen av trafiken på de inre vattenvägarna.

C.  Ett nära samarbete mellan kommissionen, flodkommissionerna, medlemsstaterna och alla intresserade privata parter är av mycket stor vikt för att öka konkurrenskraften och utveckla transporterna på vattenvägarna.

Åtgärdsprogrammet Naiades

1.   Europaparlamentet inser att EU:s transportsystem allt oftare råkar ut för kapacitetsproblem som leder till trafikstockningar och förseningar, och att transport på inre vattenvägar kan bidra till att minska dessa trafikstockningar, förbättra godstransportsäkerheten, bidra till effektivare energiutnyttjande och skydda miljön.

2.   Europaparlamentet stöder därför kommissionens initiativ att inrätta ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe).

3.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidareutveckla nationella strategier för att främja transport på inre vattenvägar (inland waterway transport – IWT), med beaktande av EU:s handlingsprogram, och att även uppmuntra regionala och lokala myndigheter samt hamnmyndigheter och hamnindustrier att göra detsamma.

1. Marknaderna

4.   Europaparlamentet betonar att befintliga marknader bör stärkas, särskilt genom att infrastrukturen görs mer tillförlitlig och bättre integrerad i hela transportkedjan.

5.   Europaparlamentet påpekar att förbindelserna med de nya medlemsstaterna i Öst- och Centraleuropa och med Rumänien och Bulgarien bör stärkas och anpassas till nuvarande teknisk nivå och att extra infrastrukturåtgärder samt kombinerade och interoperabla åtgärder bör vidtas i detta sammanhang.

6.   Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla möjligheter till innovativa multimodala tjänster och bygga nya marknader, där samarbete mellan operatörer och användare av transport på inre vattenvägar samt nationella och regionala myndigheter kommer att vara mycket viktigt.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att mot bakgrund av att sektorn huvudsakligen består av småföretag, förbättra möjligheten till finansiering, särskilt tillgång till riskkapital, för nystartade företag, och att vid utarbetandet och genomförandet av dessa program ta full hänsyn till denna sektors särskilda struktur.

8.  Europaparlamentet stöder i detta avseende fullständigt kommissionens initiativ att ställa information om finansieringsfrågor till förfogande, t.ex. en handbok om finansiering med en förteckning över europeiska, nationella och regionala stöd för transport på inre vattenvägar, vilken eventuellt även omfattar finansiering från Europeiska investeringsfonden.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast publicera riktlinjer för statligt stöd som gäller stödsystem för transport på inre vattenvägar och att anta minimibestämmelser som tar hänsyn till de särskilda behoven inom inlandssjöfartssektorn.

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att undersöka befintliga flaskhalsar på nationell och europeisk nivå, vilka hindrar utvecklingen av transport på inre vattenvägar. Parlamentet uppmanar alla inblandade offentliga och privata parter att bidra till denna undersökning, granska möjliga lösningar och hålla ögonen öppna efter bra lösningar. Resultaten av undersökningen skall beaktas när förslag till framtida lagstiftning läggs fram eller nya åtgärder vidtas.

11. Europaparlamentet betonar att man bör avlägsna administrativa flaskhalsar och förenkla förfaranden, särskilt genom optimal användning av e-kommunikation och genom att inrätta one‑stop‑shops. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas metoder som används i kust- och inlandshamnar samt lagstiftning om miljö, avfall och livsmedelssäkerhet som leder till störningar av logistikförfarandena.

2. Infrastruktur

12. Europaparlamentet påpekar att tillförlitligheten i vattenvägsnätverket och tillgången till flerfunktionella (inlands-) hamnar är den viktigaste förutsättningen för en fortsatt utveckling av inlandssjöfartssektorn, framför allt som en del av de multimodala godstransportkedjorna, och för sektorn i tekniskt och ekonomiskt avseende. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har ett särskilt ansvar för att öka sina ansträngningar i syfte att garantera en lämplig och tillförlitlig infrastruktur samtidigt som hänsyn tas till miljörisker och miljöaspekter.

13. Europaparlamentet betonar vikten av flodinformationstjänster, som kan bidra till en effektivare och säkrare användning av nätverket med inre vattenvägar, och dess kopplingar till andra transportsätt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inbegripa flodinformationstjänster i det vägledande fleråriga TEN‑T‑programmet och att fullt ut utnyttja den potential som flodinformationstjänsterna erbjuder för att skapa hållbar logistik.

14. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att integrera vattenvägarna i havssjöfarten genom att skapa tillgång till havet, förbättra samverkan mellan de inre vattenvägarna och havssjöfarten och investera i nya kombinerade flod- och havsgående fartyg, till exempel fartyg med ny design.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna och berörda tredje länder utarbeta en europeisk utvecklingsplan som bör innehålla en aktuell förteckning över de europeiska inre vattenvägarna och lämna mer information om vattenvägar som kräver underhåll och andra strukturella förbättringar av infrastrukturen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i detta sammanhang använda sig av befintliga resultat från vetenskapliga undersökningar och av medlemsstaternas expertrapporter.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utse en TEN‑T-samordnare för IWT så snart som möjligt och senast till utgången av 2006 i syfte att stödja genomförandet av de prioriterade IWT/TEN‑T-projekten och tillvarata erfarenheter med befintliga samordnare.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att bevilja en högre förmånssats på lägst 20 procent till alla projekt av gemensamt intresse som avser inre vattenvägar och att i det fleråriga TEN‑T-programmet ge högre prioritet åt projekt i samband med inre vattenvägar som är av gemensamt intresse.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta potentialen hos transporter på inre vattenvägar när man planerar hur mark skall utnyttjas och i samband med utformningen av ekonomisk politik på statlig, regional och lokal nivå i syfte att aktivt främja utvecklingen av affärscentra och logistiska centra utmed vattenvägarna, och samtidigt ta hänsyn till att hållbara transporter och arbetstillfällen inom industri och distribution skall skapas, samt fästa särskild uppmärksamhet vid mindre vattenvägar vars möjligheter inte tillvaratagits i syfte att förbättra rörligheten för varor.

3. Flottan

19.  Europaparlamentet erinrar om behovet av att år 2007 fastslå strängare gemenskapsgränsvärden för utsläpp av svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), koldioxid (CO2) och massutsläpp av partiklar (PM), särskilt genom att främja användning av lågsvavligt bränsle. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja initiativ som påskyndar införandet och användningen av bränsleeffektiva och miljövänliga motorer för transporter på inre vattenvägar i syfte att förbättra energieffektiviteten.

20. Europaparlamentet medger att utsläppen i hög grad är beroende av kvaliteten på det bränsle som finns tillgängligt på marknaden och uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett förslag om strängare normer för bränsle för inlandssjöfart.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 2007 lägga fram ett förslag till en innovationsfond för transport på europeiska vattenvägar, för finansiering av nya behovsbaserade investeringar och innovativa koncept inriktade på logistik, teknik eller miljö och som är av intresse för EU, där det krävs gränsöverskridande samarbete och interoperabilitet. Fonden skulle, som ett viktigt instrument i åtgärdsprogrammet Naiades, finansieras till en tredjedel av fonden för sektorn (den befintliga reservfonden för transport på inre vattenvägar som inrättades i enlighet med förordning (EG) nr 718/1999) som en form av samfinansiering, till en tredjedel av EU och till den återstående tredjedelen av medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i nära samarbete med sektorn fastställa villkoren för hur fonden skall inrättas. Parlamentet påpekar att stöd till informationskontor är en möjlighet som bör övervägas.

22. Europaparlamentet betonar behovet av att uppmuntra till utveckling av rena och effektiva fartyg i enlighet med det sjunde ramprogrammet om forskning och utveckling. Parlamentet hänvisar till utveckling av fartygskonstruktioner för användning på olika typer av vattenvägar, inklusive sådana med begränsat djupgående, vilket kan främja IWT även på vatten med låga eller varierande vattennivåer, utan att skada den naturliga miljön. Parlamentet anser att hänsyn bör tas i detta sammanhang till informations- och kommunikationsteknik samt till fartygens design, miljöeffektivitet och utrustning.

4. Arbetstillfällen, yrkeskunskaper och yrkets framtoning

23. Europaparlamentet erkänner att bristen på entreprenörer och personal håller på att bli ett problem för IWT‑sektorn, med tanke på den nuvarande åldrande personalen och på att sektorn är mindre lockande för nykomlingar.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar för att harmonisera rekryteringskraven och skepparcertifikaten, samt främja det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer, t.ex. via den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF).

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, flodkommissionerna och medlemsstaterna att i samarbete med sektorn utveckla moderna och marknadsorienterade utbildningsprogram för sektorn. Där så är möjligt bör man använda sig av gemensamma utbildningsnormer och samarbeta med sjöfartsutbildningsprogram som ”Leadership” för att locka till sig ny personal som vill arbeta i en internationell miljö och erbjuda attraktiva karriärmöjligheter.

26. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla befintlig sociallagstiftning, för att kunna garantera bra arbetsförhållanden.

27. Europaparlamentet konstaterar att medvetenheten om möjligheterna att transportera gods på inre vattenvägar fortfarande är bristfällig, särskilt när det gäller möjligheterna för transport på inre vattenvägar vad gäller flexibilitet och hållbarhet.

28. Europaparlamentet medger att de ekonomiska fördelarna och de möjligheter som transport på inre vattenvägar medför måste förklaras och förmedlas för att sådana transporter skall kunna utnyttjas fullt ut och på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet begär därför stöd till de befintliga kontoren för främjande av transport på inre vattenvägar och för inrättandet av nya kontor i medlemsstaterna med potential vad gäller transport på inre vattenvägar, vilka kan ge råd till och uppmuntra transportanvändare att utnyttja inlandssjöfart och stödja myndigheter när det gäller att identifiera problemen och utforma en policy.

29. Europaparlamentet föreslår att det europeiska nätverket för att främja transport på inre vattenvägar införlivas i ett europeiskt nätverk för att främja intermodalitet och att man då använder befintliga strukturer och de erfarenheter som gjorts i samband med främjandet av andra transporformer, något som redan existerar inom EU när det gäller främjandet av kustnära sjöfart.

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de berörda parterna att se till att detta nätverk är finansiellt säkrat ifall gemenskapsmedel inte avsatts.

31. Europaparlamentet konstaterar vikten av ett europeiskt marknadsobservationssystem som skulle omfatta alla aktörer och tillhandahålla jämförbar marknadsinformation, särskilt för att göra det möjligt att vid rätt tidpunkt fatta ansvarsfulla investeringsbeslut för att fastställa starka och svaga punkter och för att upptäcka möjliga nya marknader.

5. Den institutionella ramen

32. Europaparlamentet påpekar att IWT:s tillväxt och framgångar måste vara den viktigaste punkten i framtida diskussioner om den institutionella ramen. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det är viktigt att hänsyn tas till alla berörda parters kompetens och att utnyttja internationella organisationers experter och undvika ytterligare byråkrati.

33. Europaparlamentet uppmanar till ett fördjupat och förbättrat samarbete mellan flodkommissionerna och gemenskapen, som skall slås fast i ett samförståndsavtal och omfatta minst följande:

-    Genomförande av åtgärdsprogrammet Naiades.

-    Förbättrat utbyte av förvärvad kunskap och mänskliga resurser när det gäller transport på inre vattenvägar mellan gemenskapen, medlemsstaterna och flodkommissionerna.

0

0 0

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 90, 2.4.1999, s. 1.

MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett åtgärdsprogram, Naiades, för att främja transport på inre vattenvägar (IWT). Där konstateras att IWT, som är ett säkert och miljövänligt transportsätt med stor fri kapacitet i sin infrastruktur, kan bidra till en ändring av transportmetoderna och lätta på överbelastningen för andra transportsätt. Kommissionens åtgärdsprogram täcker fem strategiområden: marknaden, flottan, arbetstillfällen och yrkeskunskaper, yrkets framtoning och infrastruktur.

Föredraganden stöder antagandena och det allmänna utkastet till åtgärdsprogrammet Naiades.

Inlandssjöfart erbjuder en möjlighet att klara av åtskilliga av de utmaningar som hänger samman med hållbarheten i dagens transporter och miljö. Den förtjänar därför en högre prioritering. Rent allmänt krävs ökade ansträngningar för att förbättra IWT‑sektorns fördelar och utnyttja den enorma potential som de inre vattenvägarna erbjuder. Särskild uppmärksamhet bör ägnas tillförlitligheten i infrastrukturen och kopplingar till andra transportsätt, särskilt i inlandshamnar och kusthamnar. Sektorn bör därför kopplas samman med markanvändningsplanering, och ökade ansträngningar bör göras för att inlandssjöfarten skall bli mer hållbar, genom användning av renare bränslen och fartyg som är lämpliga i typ och storlek för den särskilda vattenväg där de används. Föredraganden anser att ett sådant tillvägagångssätt kan leda till utveckling av nya marknader där man ännu inte har beaktat möjligheten med IWT.

Större delen av IWT‑sektorn består av familjeägda småföretag. De är självfinansierade företag, och arbetar i första hand eller uteslutande med eget kapital. De saknar emellertid resurser för genomgripande förändringar. Politiskt stöd och stödåtgärder kan hjälpa sektorn att bli en ännu mer vital länk i moderna logistikkedjor.

I detta initiativbetänkande vill föredraganden lyfta fram följande:

1. Utveckling av marknader

I Västeuropa har marknaden för transport på inre vattenvägar växt avsevärt när det gäller traditionella bulklasttransporter och inkomstbringande marknader för containertransporter. IWT har också visat sig vara mycket bra för att på ett säkert sätt transportera farligt gods, t.ex. kemikalier och bränsle. Men nya marknader kan utvecklas. Industrin och speditörerna är ibland helt enkelt inte medvetna om IWT‑sektorns möjligheter. Efter utvidgningen har en uppseendeväckande ökning skett av handelsutbytet mellan Väst- och Östeuropa. Detta stimulerar utvecklingen av nya marknader och kan i allmänhet öka IWT‑sektorns andel av godstransporterna.

Bristande tillgång till finansiering samt komplicerade förfaranden är markanta hinder för utvecklingen av marknader. När det gäller finansiering är det viktigt att IWT‑entreprenörer, vanligen småföretag, kan få tillgång till kapital. Av den anledningen stöder föredraganden kommissionens initiativ att utveckla en ”finansieringshandbok” och föreslå riktlinjer för statligt stöd för IWT‑sektorn. Exempel på finansieringsmöjligheter är Europeiska investeringsfonden, ETF‑startordningen, såddkapitalinsatsen samt garantifaciliteten för små och medelstora företag.

Vidare hindras IWT ofta av procedurmässiga eller administrativa flaskhalsar. Sådana flaskhalsar splittrar den logistiska processen och försvagar IWT:s konkurrensläge jämfört med andra transportsätt. Ibland försvåras en smidig utveckling av IWT på grund av att det råder skilda bestämmelser för olika transportsätt, eller mellan olika hamnar.

Alltför ofta orsakar förfaranden som hänger samman med lagstiftning som inte direkt hänför sig till transport, t.ex. direktiv om avfall, livsmedelssäkerhet eller miljön, enorma byråkratiska problem för inlandssjöfarten. Det är därför synnerligen önskvärt att mer uppmärksamhet ägnas genomförandebestämmelser där kraven från ett effektivt (vattenvägs-) transportsystem beaktas.

I detta avseende välkomnar föredraganden att den befintliga lagstiftningen undersöks och harmoniseras. Det är av mycket stor vikt att regelverket förbättras genom att de administrativa kraven och kraven på dokumentation rationaliseras. Undersökningen bör inte begränsas till gemenskapslagstiftningen, utan också omfatta nationella, regionala och lokala bruk. Medan kommissionen har det främsta ansvaret för att genomföra en sådan undersökning, är det därför också viktigt med deltagande från andra berörda offentliga och privata parter.

2. Infrastruktur

En tillförlitlig och väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att bibehålla befintliga marknader och utveckla nya sådana. Den nuvarande eftersläpningen inom IWT:s infrastruktur i EU är ett av de problem som är mest brådskande att lösa. Det främsta ansvaret ligger hos nationella eller regionala myndigheter, som alltför ofta inte prioriterar underhåll och utveckling av IWT:s infrastruktur. I allmänhet glömmer man lätt bort att underhåll av befintlig infrastruktur inte nödvändigtvis kräver enorma investeringar. Begränsade men välriktade ingripanden i rätt tid kan undanröja flaskhalsar till en ganska låg kostnad. Underhåll av strandsluttningar, slussar och broar kan bidra till effektiva transporter på de inre vattenvägarna och till att undvika flaskhalsar. På EU-nivå kan kommissionen stödja detta genom att göra en aktuell förteckning över tillståndet för de inre vattenvägarna i Europa och lämna information om behovet av att underhålla eller möjligen förbättra dem. På så sätt kan en europeisk utvecklingsplan för infrastrukturen i vattenvägarna bli ett användbart instrument för att öka medvetandet och främja investeringarna.

När det gäller mer omfattande nya infrastrukturplaner vill föredraganden påpeka att endast 1,5 procent av TEN‑budgeten har avsatts till projekt som rör de inre vattenvägarna. Förbindelser av flodbäcken är av mycket stor vikt för att möjliggöra långa, oavbrutna transportkedjor via inre vattenvägar. Detta gör att det brådskar med att genomföra de två aktuella TEN‑T‑projekten för inre vattenvägar, Straubing‑Vilshoven och Seine‑Nord. Föredraganden beklagar att det inte finns någon TEN‑T-samordnare för IWT‑projekt. En EU‑samordnare kunde underlätta genomförandet av dessa projekt, på samma vis som för de andra TEN‑T-projekten. Slutligen förbättrar flodinformationstjänsterna trafikhanteringen och kan också bidra till tillförlitlig och effektiv infrastruktur. Förverkligandet av dem bör genomföras utan dröjsmål.

3. Flottan

Eftersom fartyg har lång livslängd och kräver avsevärda initialinvesteringar, kommer förnyelsen av flottan att ske långsamt. Förnyelse är emellertid mycket viktig för att åstadkomma högkvalitativ sjöfart, och därför bör utvecklingen av koncept av EU‑intresse prioriteras.

När det gäller hållbarheten måste den för fartygen i första hand gälla utsläpp. För det andra måste hållbarheten stå i relation till de vatten som används för transport. Det första och viktigaste steget för att minska utsläppen från fartyg är att förbättra kvaliteten på det bränsle som används. En minskning av svavlet kommer särskilt att leda till lägre svaveloxidutsläpp. Trots att bränslen med låg svavelhalt redan finns är tillgången begränsad. En gemenskapslagstiftning som inför en gemensam standard för lågsvavligt bränsle skulle kunna bidra avsevärt till mer allmän användning. Kommissionen bör därför uppmanas att 2007 lägga fram ett förslag till strängare normer för bränsle för inlandssjöfart. Införande av renare bränslen skulle faktiskt också medge att installation av renare motorer som släpper ut mindre koloxid (CO) (upp till 30 procent), kväveoxider och partiklar (upp till 35 procent). Införande av rena bränslen kommer följaktligen att få positiva överskottseffekter även på andra utsläpp. Utsläpp av partiklar (PM) och kväveoxider (NOx) kan också minskas med hjälp av filter (PM‑filter) eller katalysatorer, men också dessa fungerar bättre tillsammans med lågsvavligt bränsle.

Förutom att göra fartygen renare kan man överväga utveckling och användning av nya typer av fartyg. Skillnader i infrastruktur kräver olika fartyg. Där Rhen under åren har anpassats för inlandssjöfart skulle den kunna utvecklas till en ”IWT‑motorväg”. För Donau och andra floder kan naturliga hinder och variationer i vattennivån innebära olägenheter för inlandssjöfarten. Om man försöker undanröja dessa olägenheter genom omfattande infrastrukturarbeten (muddring av floder, byggande av dammar och vallar) kan andra problem av mer miljörelaterad karaktär uppstå, särskilt översvämningar. I stället för att anpassa floderna till fartygen bör därför möjligheten att anpassa fartygen till floderna undersökas mer ingående. Utvecklingen av sådana fartyg skulle kunna leda till att nya IWT‑marknader öppnas i områden med varierande vattennivåer, utan att den naturliga miljön skadas. Händelser den senaste tiden har visat att dammar och vallar endast kan ge lokalt skydd mot översvämningar, medan andra åtgärder, t.ex. utnyttjande av vattenhållningsområden, ger mer grundläggande och hållbara lösningar.

En europeisk innovationsfond för transport på inre vattenvägar skulle kunna vara ett bra instrument för att finansiera sådana innovationer. Den exakta användningen av en sådan fond är ännu inte specificerad, men det är viktigt att förslag till investeringar baserar sig på efterfrågan och omfattar gränsöverskridande samarbete. Grundvalen för en sådan fond finns redan i form av den befintliga reservfonden för transport på inre vattenvägar, som inrättades i enlighet med förordning (EG) nr 718/1999, och som helt finansieras av sektorn. Det vore lämpligt om EU och dess medlemsstater kunde betala motsvarande belopp till fonden, så att var och en bidrar med en tredjedel av det totala beloppet.

4. Arbetstillfällen, yrkeskunskaper och yrkets framtoning

Rekryteringen av ny personal har blivit ett stort problem för IWT‑sektorn. En lösning på detta är en fortsatt harmonisering av kraven, t.ex. rekryteringskrav och skepparcertifikat. Det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer skulle kunna vara ett ännu snabbare sätt att åstadkomma internationell rörlighet på arbetsmarknaden. För att arbete inom IWT‑sektorn skall bli mer attraktivt, bör en positiv bild av sektorn läggas fram, där de dynamiska och internationella aspekterna i arbetet framhålls. Sektorn kan inte längre lita på tradition, utan bör ta fram moderna rekryteringskampanjer.

Främjande av IWT är också ett sätt att utveckla nya marknader. Inrättande av kontor för att främja IWT, och ett europeiskt marknadsobservationssystem är medel för att uppnå detta mål. Sist men inte minst är genomförandet av sociallagstiftningen ett viktigt element när det gäller goda arbetsförhållanden, liksom den sociala dialogen.

5. Institutionell ram

Institutionella aspekter är viktiga, men får aldrig vara ett mål i sig själva. Alla institutionella ramar bör fokusera på IWT‑sektorns framgångar, och genomförandet av åtgärdsprogrammet Naiades bör vara en av huvudprioriteringarna. En bättre institutionell ram börjar med ett fördjupat och förbättrat samarbete mellan befintliga organisationer, särskilt mellan flodkommissionerna, gemenskapen och medlemsstaterna. Utbyte av kunskap och personal, t.ex. genom temporär personalutlåning, kan bidra till integration av organisationerna och ett utbyte av bästa praxis.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Främjande av transport på inre vattenvägar – ”Naiades” – ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar

Förfarandenummer

2006/2085(INI)

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

TRAN
6.4.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
6.4.2006

EMPL
6.4.2006

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

ENVI
25.4.2006

EMPL
1.2.2006

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Corien Wortmann-Kool
22.2.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

20.4.2006

19.6.2006

12.9.2006

 

 

Antagande

12.9.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Zsolt László Becsey, Nathalie Griesbeck, Helmuth Markov, Willem Schuth, Luis Yañez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Brian Simpson

Ingivande

21.9.2006

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)