JELENTÉS a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

21.9.2006 - (COM(2005)0683 – C6‑0007/2006 – 2005/0282(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Matthias Groote
A vélemény előadója (*): Anja Weisgerber
(*) Bizottságok közötti megerősített együttműködés – az eljárási szabályzat 47. cikke

Eljárás : 2005/0282(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0301/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0301/2006
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0683 – C6‑0007/2006 – 2005/0282(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0683)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0007/2006),

–   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6‑0301/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy egy felülvizsgált keretirányelvben terjesszen elő javaslatokat a típusjóváhagyásról annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a járművek javítására vonatkozó részletes információkat a járműjavító ágazaton belüli verseny serkentése érdekében. Továbbá felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő bármely szükséges javaslatot az e rendelet, a Bizottságnak a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjárműágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 2002. július 31-i 1400/2002/EK rendelete[2], illetve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó irányelvtervezet közötti párhuzamosság, illetve kettős szabályozás elkerülése érdekében.

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) 2001 márciusában a Bizottság elindította a „Tiszta levegőt Európának” (Clean Air For Europe, CAFE) programot, amelynek fő elemeit egy közlemény körvonalazza Ennek eredményeként elfogadták a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiát. A tematikus stratégia egyik következtetése szerint a levegőminőségre vonatkozó európai célkitűzések eléréséhez a járművek kibocsátásainak további csökkentésére van szükség.

(4) 2001 márciusában a Bizottság elindította a „Tiszta levegőt Európának” (Clean Air For Europe, CAFE) programot, amelynek fő elemeit egy közlemény körvonalazza Ennek eredményeként elfogadták a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiát. A tematikus stratégia egyik következtetése szerint a levegőminőségre vonatkozó európai célkitűzések eléréséhez a közlekedési ágazat (légi, tengeri és szárazföldi közlekedés) és a gazdasági szektor (alapanyag-feldolgozó ipar) kibocsátásainak további csökkentésére van szükség. A gépjárművek kibocsátásainak csökkentését ebben az összefüggésben egy globális stratégia részének kell tekinteni. Az Euro 5-ös norma az ózon prekurzorok (például a nitrogén-oxid, a szénhidrogén és a légszennyező részecskék) kibocsátásának csökkentésére irányuló intézkedések egyike.

Indokolás

A levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiával kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gépjárműveken kívül még más ágazatokban is drasztikusan csökkenteni kell a kibocsátást. Az Euro 5 és a tematikus stratégia céljai közötti kapcsolatot világosabban ki kell emelni. Ha javítani akarják a levegőminőséget, a szennyező kibocsátásoknak a forrásuknál történő leküzdése érdekében a kibocsátáshoz kapcsolódóan további intézkedésekre van szükség az Euro 5 mellett.

Módosítás:2

(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4a) Az uniós levegőminőségi célkitűzések elérése a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítést igényel. Ezért az iparág számára biztosítani kell az e rendelet jövőbeli felülvizsgálatával kapcsolatos egyértelmű információt. A Bizottságnak ennélfogva a lehető leghamarabb a kibocsátási határértékek új csoportját tartalmazó felülvizsgálati javaslatot kell előterjesztenie.

Módosítás: 3

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A kibocsátási normák meghatározása során fontos figyelembe venni azok piacokra és a gyártók versenyképességére gyakorolt hatásait, a felmerülő közvetlen és közvetett üzleti költségeket és az innováció ösztönzése, a levegőminőség javulása és az egészségügyi kiadások csökkenése terén jelentkező előnyöket.

(5) A kibocsátási normák meghatározása során fontos figyelembe venni azok piacokra és a gyártók versenyképességére gyakorolt hatásait, a felmerülő közvetlen és közvetett üzleti költségeket és az innováció ösztönzése, a levegőminőség javulása, az egészségügyi kiadások csökkenése és a várható élettartam növekedése, valamint az átfogó CO2-kibocsátási egyensúly terén jelentkező előnyöket.

Indokolás

Ebben az összefüggésben nem csak az egészségügyi kiadások csökkenését, hanem a megnövekedett élettartamot is meg kell említeni. A Bizottság hatásvizsgálata szerint mindez 2020-ra 20 500 megmentett életévet jelentene. A CO2-kibocsátásokat figyelembe kell venni a kibocsátási normák meghatározása során. Köztudott tény – amit a levegőminőségről szóló jogszabályokban is elismertek –, hogy bizonyos kibocsátások csökkentése növelheti a CO2-kibocsátásokat.

Módosítás: 4

(5A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(5a) A levegőminőség javítása és a légszennyezés tekintetében megállapított határértékeknek való megfelelés érdekében a jövőben tovább kell csökkenteni a dízelüzemű járművek nitrogén-oxid–kibocsátását. Ehhez ambiciózus határértékeknek kell megfelelni anélkül, hogy lemondanánk a dízelmotorok által a fogyasztás és a szén-monoxid-kibocsátás tekintetében nyújtott előnyökről. A nitrogén-oxid csökkentése érdekében megteendő további lépés meghatározása Európa-szerte biztosítja a gépjárműgyártók számára a hosszú távú tervezés biztonságát.

Indokolás

Már most meg kell állapítani egy második lépést a dízelüzemű járművek nitrogén-oxid–kibocsátásának csökkentésére. Ez lehetővé teszi a kibocsátással kapcsolatos technológiák célzott fejlesztését, ami összekapcsolódik a meglévő környezetbarát technológiákkal, és támogatja azokat.

Módosítás: 5

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és szabványosított elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat.

 

(6) A belső piac működésének javításához – különösen az áruk szabad mozgása, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében – szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és a műszaki információk megtalálásához használható szabványosított keresőfunkció általi elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat valamint a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára elfogadható hozzáférést biztosító intézkedéseket. Az összes gazdasági szereplő bevonásával megállapított közös szabványok, mint pl.: az OASIS-szabvány elősegíthetik a gyártók és a szolgáltatók közötti információcserét.

Indokolás

A harmadik fejezet indoklásának megerősítése a rendeletjavaslatban. A járműjavításra vonatkozó információkhoz az ágazatban tevékenykedő nagyszámú kis- és középvállalkozás számára megfelelő feltételek mellett biztosított hozzáférés létfontosságú, mivel ezek a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak a forgalmazók számára rendelkezésre álló specializált eszközöket és e célra létrehozott információs szolgáltatásokat.

Módosítás: 6

(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(6a) Az összes gépjárműjavításra vonatkozó információról ugyanazon módon kell rendelkezni az [XXXX/XX/EK] irányelvben szereplő rendelkezések révén, mint az ebben a rendeletben történik. Amikor az [XXXX/XX/EK] irányelvbe beillesztik az összes gépjárműjavításra vonatkozó információhoz való hozzáférésről szóló rendelkezéseket, e rendelet vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

Módosítás: 7

(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie a kibocsátás-szabályozás területén megvalósuló technológiai fejlődést, és adott esetben annak megfelelően módosítania kell ezt a rendeletet.

(7) A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie a kibocsátás-szabályozás területén megvalósuló technológiai fejlődést, és amennyiben a rendelet szövege előírja, annak megfelelően módosítania kell ezt a rendeletet.

Indokolás

Nem minden kérdést kell a komitológiai eljárás keretében rendezni, és biztosítanunk kell, hogy a fő irányvonalakról együttdöntési eljárás keretében határoznak.

Módosítás: 8

(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(7a) A Bizottságnak folyamatosan nyomon kell követnie a kibocsátás-ellenőrzés terén folyó technológiai fejlődést, és további haladást kell célul kitűznie a kibocsátás csökkentésére irányuló politikában, szükség esetén e rendelet kiigazításával. E vizsgálatnak különösen a nitrogén-oxid–kibocsátás csökkentésére kell összpontosítania. Mivel kapcsolat áll fenn egyrészről a gáz-halmazállapotú szennyező anyagok, másrészről pedig a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések között, a Bizottság javaslatait az új személyautók szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó szabályokkal együtt kell kidolgozni. E szabályokat az új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2-kibocsátását ellenőrző rendszer kialakításáról szóló 2000. június 22-i 1753/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat1 szerinti európai szén-dioxid-kibocsátási átlagérték alapján, és minden járműgyártóra vonatkozóan kell megállapítani. A javaslatoknak egy kibővített hatásvizsgálaton és az érintett felekkel folytatott konzultáción kell alapulniuk. A Bizottságnak egy, az emissziós célkitűzéseket tartalmazó jogalkotási programot kellene benyújtania a jövőbeni szabályozás kiszámíthatósága javítása érdekében. Ennek a jogalkotási programnak az összes érintett féllel történő kiterjedt konzultáción és hatásvizsgálaton kellene alapulnia, ideértve a végrehajtás helyzetét az összes tagállamban, figyelembe véve a lehetséges technológiai fejlesztéseket, valamint a hatékonysági megfontolásokat.

 

1 HL L 202., 2000.8.10., 1. o.

Indokolás

Annak érdekében, hogy egyensúly jöjjön létre a gépjárműiparra vonatkozó kiszámítható, hosszú távú jogi keret, illetve a hatékony intézkedések iránti igény között, egy kibővített hatásvizsgálat alapján rendelkezni kell a kibocsátási határértékek felülvizsgálatáról, különös tekintettel a dízelüzemű járművek nitrogén-oxid határértékeire. A befektetéseit és tevékenységeit hosszú távra tervező autóipar számára a jövőbeni szabályozás kiszámíthatósága kulcskérdés. Az iparágnak a fejlesztésbe és gyártásba való eredményes befektetéshez időre van szüksége. A túlzott bürökrácia elkerülése érdekében ezt a jogalkotási javaslatot a Bizottságnak hatásvizsgálat és az érintett felekkel történő konzultáció alapján kell létrehoznia.

Módosítás: 9

(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie, és szükség esetén szabályoznia kell a még nem szabályozott kibocsátásokat, amelyek az új üzemanyag összetételek, motortechnológiák és kipufogógáz-kibocsátást csökkentő berendezések egyre szélesebb körben való használata következtében jelennek meg. Ennek magában kell foglalnia az össz-szénhidrogén (THC) kibocsátás szabályozásáról a nem-metán szénhidrogén (NMHC) és a metán (CH4) alapján való szabályozási rendszerre történő átállás előnyeinek a felmérését.

 

(8) A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a még nem szabályozott kibocsátásokat, amelyek az új üzemanyag összetételek, motortechnológiák és kipufogógáz-kibocsátást csökkentő berendezések egyre szélesebb körben való használata következtében jelennek meg, és szükség esetén ezek szabályozása érdekében javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

Indokolás

A külön meghatározott határértékeket már most be kell tartani. A sűrített gázzal hajtott gépjárművek nem képesek megfelelni ezeknek a határértékeknek.

Módosítás: 10

(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(8a) Annak érdekében, hogy ne szorítsák ki a gázmeghajtású autókat a piacról, amelyek előrelépést jelentenek a nitrogénoxid- és részecskekibocsátás tekintetében, és ezzel egyidejűleg támogassák a benzinmeghajtású gépjárművek fejlesztését, ebben a rendeletben külön határértékeket vezetnek be a szénhidrogének össztömegére és a nem-metán szénhidrogének tömegére.

Indokolás

A sűrített gázzal hajtott autók jelentősen hozzájárulnak a nitrogénoxid- és részecskekibocsátás csökkentéséhez. Sokkal kisebb az emissziójuk, mint a hasonló benzinmeghajtású személygépkocsiké, ezért nem szabad kiszorítani ezeket a piacról azzal, hogy olyan határértékeket állapítanak meg rájuk, amelyek műszakilag kivitelezhető keretek között nem tarthatók be.

Módosítás: 11

(8B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(8b) A szigorúbb kibocsátási határértékek – beleértve a CO2-kibocsátások csökkentését –, valamint a járművek használatakor meglévő adott teljesítményekre vonatkozó határértékek végrehajtására irányuló erőfeszítéseket is folytatni kell.

Indokolás

A Kyotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérése és a helyi szennyezés csökkentése érdekében további, a szigorúbb kibocsátási határértékekre irányuló erőfeszítésekre van szükség.

Módosítás: 12

(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Az ultrafinom részecskék kibocsátása csökkentésének biztosítása érdekében a Bizottságnak mérlegelnie kell a részecske-kibocsátás részecskeszám alapú megközelítésének az elfogadását is a jelenleg használt tömeg alapú megközelítés mellett.

 

(9) Az ultrafinom részecskék kibocsátása csökkentésének biztosítása érdekében (PM 2,5-re vagy kevesebbre) a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb a második szakasz (Euro 6) hatálybalépésekor a jelenleg használt tömegalapú megközelítés mellett meg kell határoznia a részecskeszámon alapulót is, mégpedig az ENSZ-EGB Légszennyezőrészecske-mérő Program (Particulate Measurement Programme – PMP) eredményei alapján és a már elfogadott ambiciózus környezetvédelmi célkitűzések figyelembevétele mellett.

Indokolás

A részecskeszámra vonatkozó határértékek bevezetése biztosítja, hogy az egészségre bizonyítottan nagyon káros ultrafinom részecskéket is kimutassák a mérési eljárásban. A részecsketömeg csökkentése jelenleg műszakilag még nem kivitelezhető, azonban a részecskeszám mérésére szolgáló mérési eljárás bevezetése is garantálja az ultrafinom részecskék korlátozását.

Módosítás: 13

(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) Ahhoz, hogy a kibocsátott részecsketömeg laboratóriumi mérése során nagyobb legyen a megismételhetőség, a Bizottságnak be kell vezetnie egy új vizsgálati protokollt. A témára vonatkozó kutatási program lezárultával mérlegelni kell a jelenlegi mérési eljárás új megközelítéssel történő helyettesítését. Az új mérési eljárás bevezetését követően újra be kell majd állítani az ebben a javaslatban előterjesztett, a kibocsátott légszennyezőrészecske-tömegre vonatkozó határértékeket, mivel az új technika alacsonyabb szintű tömeget rögzít, mint a jelenlegi módszer.

 

(10) A részecsketömegre és -számra vonatkozó mérések jobb laboratóriumi megismételhetősége érdekében a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb a második szakasz (Euro 6) hatálybalépésekor új mérési eljárást kell bevezetnie a jelenlegi mérési eljárás helyett az ENSZ-EGB Légszennyezőrészecske-mérő Programjának (Particulate Measurement Programme – PMP) eredményei alapján. Az új mérési eljárás bevezetését követően újra be kell majd állítani az ebben a javaslatban előterjesztett, a kibocsátott légszennyezőrészecske-tömegre vonatkozó határértékeket, mivel az új technika alacsonyabb szintű tömeget rögzít, mint a jelenlegi módszer.

Indokolás

A részecskeszámra vonatkozó határértékek bevezetése biztosítja, hogy az egészségre bizonyítottan nagyon káros ultrafinom részecskéket is kimutassák a mérési eljárásban. A részecsketömeg csökkentése jelenleg műszakilag még nem kivitelezhető, azonban a részecskeszám mérésére szolgáló mérési eljárás bevezetése is garantálja az ultrafinom részecskék korlátozását.

Módosítás: 14

(13A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(13a) Annak érdekében, hogy a tisztább környezet szempontjából eredményeket érjen el, a Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy a kipufogógáz-kibocsátási normákon kívül más területeken is szabályozásokat vezessen be, például a gépjárműágazat energiahatékonysága tekintetében.

Indokolás

A kibocsátás szempontján túl a megközelítésnek a gépjárművek hatékonyságára is tekintettel kell lennie, annak érdekében, hogy a problémaforrást kezeljék. Az intelligens gépjárművek példája alapján dolgozni kell azon, hogy számítógépes támogatással csökkentsék a járművek fogyasztását.

Módosítás: 15

(13B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(13b) A Bizottságnak a következő kibocsátás-szabványra (Euro 7) irányuló javaslata előtt annak megállapítására irányuló tanulmányokat kell végeznie, hogy szükséges-e a gépjármű-kategóriák további csoportokra való felbontása, és alkalmazhatók-e tömegtől független kibocsátási határértékek.

Indokolás

Egyszerűsítés. A tömeggel kapcsolatos kritériumokra már nem lesz szükség, ha valamennyi járműtípus tekintetében rendelkezésre állnak nitrogénoxid-utókezelő rendszerek.

Módosítás: 16

(16A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(16a) Egy jogalkotási pontatlanság megszüntetése érdekében úgy kell módosítani a járművek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. szeptember 28-i 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1, hogy az valamennyi nehézjárművet szabályozza, és pontosítani kell, hogy ez a rendelet a könnyűjárművekre vonatkozik.

______

1 HL L 275., 2005.10.20., 1. o. A legutóbb a 2005/78/EK bizottsági irányelvvel (HL L 313., 2005.11.29., 1. o.) módosított irányelv.

Indokolás

A jogalkotás javítása érdekében fontos az alkalmazási körök világos meghatározása. A benzinmeghajtású nehézjárművek eddig a 70/220/EK irányelv hatály alá tartoztak. Még ha csak egy hipotetikus esetről is van szó, hiszen kevés benzinmeghajtású nehézjármű létezik, az egyértelműség értelmében ezt a félreértést ismét tisztázni kell.

Módosítás: 17

(17A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(17a) A jelenlegi irányelvek és az e rendelet közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében az Euro 5 szakaszban a különleges szociális szükségletek ellátására tervezett járművek tekintetében fenn kell tartani azt a kivételt, amely lehetővé teszi, hogy a 2500 kg feletti M1 kategóriájú járművek az N1 kategória II. és III. osztályába tartozó járművekként kapjanak típusjóváhagyást. Ez a kivétel az Euro 6 szakasz hatálybalépésével szűnik meg.

Indokolás

Azon nem terepjáró járművek tekintetében, amelyeket a vezetőn kívül hat utas szállítására terveztek, illetve a mentési, sürgősségi vagy betegellátási feladatokra, fogyatékkal élő emberek szállítására vagy közüzemi feladatokra tervezett járművek tekintetében az Euro 6 hatálybalépéséig lehetővé kell tenni, hogy még mindig az N1 kategória II. és III. osztályába tartozó járműként kapjanak típusjóváhagyást.

Módosítás: 18

(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) A rendelet végrehajtásához vagy módosításához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelően kell elfogadni.

(18) A rendelet végrehajtásához vagy módosításához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelően kell elfogadni, amennyiben erről a megfelelő cikkben így rendelkeznek.

Indokolás

Nem minden kérdést kell a komitológiai eljárás keretében rendezni, és biztosítanunk kell, hogy a fő irányvonalakról együttdöntési eljárás keretében határoznak.

Módosítás: 19

(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) E rendelet célkitűzése, azaz a belső piac kiteljesítése a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó közös műszaki követelmények bevezetésén keresztül, tagállami szinten nem valósítható meg kielégítően. A szükséges fellépés mértéke miatt a célkitűzések közösségi szinten jobban megvalósíthatók. Ezért a Közösség a szubszidiaritás Szerződés 5. cikkében meghatározott elvével összhangban jogosult intézkedéseket tenni. Az arányosság ugyanebben a cikkben meghatározott elvével összhangban ez a rendelet nem lép túl azon, amire e cél eléréséhez szükség van.

(19) E rendelet célkitűzése, azaz a belső piac kiteljesítése a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó közös műszaki követelmények bevezetésén keresztül, valamint annak biztosítása, hogy a független javítók ugyanúgy hozzáférjenek a jármű javítására vonatkozó információkhoz, mint a hivatalos forgalmazó és szervizek, tagállami szinten nem valósítható meg kielégítően. A szükséges fellépés mértéke miatt a célkitűzések közösségi szinten jobban megvalósíthatók. Ezért a Közösség a szubszidiaritás Szerződés 5. cikkében meghatározott elvével összhangban jogosult intézkedéseket tenni. Az arányosság ugyanebben a cikkben meghatározott elvével összhangban ez a rendelet nem lép túl azon, amire e cél eléréséhez szükség van.

Indokolás

A jármű javítására vonatkozó információkhoz való hozzáférés szükséges a gépjárművek belső piaci szabad forgalmazásának biztosításához. A független javítók számára lehetővé kell tenni, hogy karbantartási szolgáltatásokat és egyéb, a gépjárművek környezetkímélő üzemeltetését biztosító szolgáltatásokat kínáljanak fel.

Módosítás: 20

1. CIKK ELSŐ BEKEZDÉS

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a cserekatalizátorok kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a szennyezésgátló csereberendezések kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Indokolás

Olyan fogalmat kell használni, amely egyik technológiát sem érinti hátrányosan, illetve nem korlátoz innovációkat.

Módosítás: 21

2. CIKK

(1) Ez a rendelet a következőkkel felszerelt gépjárművekre vonatkozik:

(1) Ez a rendelet a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott olyan M1, M2 és N1 kategóriájú gépjárművekre vonatkozik, amelyek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege nem haladja meg a 3500 kg-ot, illetve referenciasúlya nem haladja meg a 2610 kg-ot.

a) külső gyújtású motorok;

 

b) a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú gázüzemű külső gyújtású motorok; valamint

 

c) a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú kompressziós gyújtású motorok.

 

(2) A gyártó kérésére ez a rendelet a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M2 és N2 kategóriájú kompressziós gyújtású motorral felszerelt, 2840 kg referenciasúlyt nem meghaladó, az e rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben megállapított feltételeknek megfelelő gépjárművekre is alkalmazható.

(2) A gyártó kérésére az e rendelet szerint az M1, M2 és N1 kategóriájú járművekre megadott típusjóváhagyás kiterjeszthető a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1, M2 és N2 kategóriájú, 2840 kg referenciasúlyt nem meghaladó, az e rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben megállapított feltételeknek megfelelő járművekre.

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében egyértelműen el kell határolni a könnyűjárművek és a nehézjárművek szabályozását. Ezért módosítani kell a rendelet hatályát. A rendelet módosított hatálya technológiai szempontból semleges, így nem hivatkozik motorokra és üzemanyagokra. A rendelet hatályának módosítása összefügg a 2005/55/EK irányelv hatályának módosításával, amelynek a jövőben ki kell terjednie az összes nehézjárműre.

Módosítás: 22

3. CIKK (1A) PONT (új)

 

(1a) a „cseppfolyós propánbutángáz-üzemű vagy földgázüzemű jármű” olyan jármű, amelynek hajtóműrendszerét kifejezetten cseppfolyós propánbutángáz vagy földgáz használatához szükséges berendezéssel szerelték fel. Az ilyen cseppfolyós propánbutángáz- vagy földgázüzemű járműveket tiszta gázüzemű járműként is tervezhetik és állíthatják össze, amelyeket elsősorban állandó cseppfolyós propánbutángáz- vagy földgázmeghajtásra terveznek, ugyanakkor – kizárólag vészhelyzet esetére vagy az indítás céljából – rendelkezhetnek benzinrendszerrel is, amelynek a benzintartálya legfeljebb 15 liter benzint tartalmaz, vagy kettős üzemű járműként, amely részlegesen vagy benzin, vagy részlegesen cseppfolyós propánbutángáz vagy földgáz felhasználásával működik;

Indokolás

A 2000. november 29-én elfogadott „Az energiaellátás biztonságát célzó európai stratégia felé” című zöld könyvben a Bizottság azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra a hagyományos üzemanyagok 20%-át váltsák fel más, alternatív üzemanyagokkal a közúti közlekedési ágazatban. E rendeletnek ezért kifejezetten vonatkoznia kell a cseppfolyós propánbutángáz-üzemű vagy földgázüzemű gépjárművekre.

Módosítás: 23

3.CIKK (1B), (1C) ÉS (1D) PONT (új)

 

(1b) „a különleges szociális szükségletek céljából tervezett járművek” a típusjóváhagyásról szóló [XXXX/XX/EK] keretirányelvben meghatározott M1-es kategóriába tartozó, 2000 kg-ot meghaladó referenciasúlyú különleges célból készült járművek, dízel üzemű különleges szociális igényekre szolgáló járművek, és családi dízel üzemű járművek;

 

(1c) „dízel lüzemű különleges szociális igényekre szolgáló járművek” az M1-es kategóriába tartozó, 2000 kg-ot meghaladó referenciasúlyú járművek, amelyek eleget tesznek M1G feltételeknek is, valamint kereskedelmi célú járművek, illetve a tolószékkel történő használatra kialakított járművek. E rendelet értelmében ezek a járművek N1- kategóriába tartoznak;

 

(1d) „dízel üzemű családi járművek” az M1 -kategóriába tartozó, 7 vagy több üléses – a vezetőülést is beleértve – járművek, kivéve a típusjóváhagyásról szóló [XXXX/XX/EK] keretirányelvben meghatározott terepjáró járművek. E rendelet értelmében ezek a járművek N1- kategóriába tartoznak.

Módosítás: 24

3. CIKK (11) PONT

(11) Az „eredeti katalizátor” olyan katalizátor vagy katalizátor-csoport, amelyre kiterjed a járműre megadott típusjóváhagyás;

(11) Az „eredeti szennyezésgátló berendezés” olyan szennyezésgátló berendezés vagy ilyen berendezések együttese, amelyre kiterjed a járműre megadott típusjóváhagyás;

Indokolás

A jogalkotási folyamat pontossága és a műszaki fejlődés szempontjából érdemesebb egyetlen tágabb fogalmat használni ahelyett, hogy minden pontban külön fogalmat határoznának meg a katalizátorokra, dízel részecskeszűrőkre, a nitrogénoxidok utókezelő rendszereire és egyéb későbbi, műszakilag kivitelezhető utókezelő rendszerekre. Olyan fogalmat kell használni, amely egyik technológiát sem érinti hátrányosan, illetve nem korlátoz innovációkat.

Módosítás: 25

3. CIKK (12) PONT

(12) A „cserekatalizátor” olyan katalizátor vagy katalizátor-csoport, amelyet az eredeti katalizátor kicserélésére szántak, és amelyre a [XXXX/XX/EC] irányelvben meghatározott önálló műszaki egységként jóváhagyás szerezhető;

(12) A „szennyezésgátló csereberendezés” olyan szennyezésgátló berendezés vagy ilyen berendezések együttese, amelyet az eredeti szennyezésgátló berendezés kicserélésére szántak, és amelyre a [XXXX/XX/EC] irányelvben meghatározott önálló műszaki egységként jóváhagyás szerezhető;

Indokolás

A jogalkotási folyamat pontossága és a műszaki fejlődés szempontjából érdemesebb egyetlen tágabb fogalmat használni ahelyett, hogy minden pontban külön fogalmat határoznának meg a katalizátorokra, dízel részecskeszűrőkre, a nitrogénoxidok utókezelő rendszereire és egyéb későbbi, műszakilag kivitelezhető utókezelő rendszerekre. Olyan fogalmat kell használni, amely egyik technológiát sem érinti hátrányosan, illetve nem korlátoz innovációkat.

Módosítás: 26

3. CIKK (13) PONT

(13) A „jármű javítására vonatkozó információ” minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű szervizeléséhez, ellenőrzéséhez, rendszeres felügyeletéhez, javításához, újraprogramozásához vagy újraindításához szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos forgalmazóik/szervizeik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;

(13) A „jármű javítására vonatkozó információ” minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű szervizeléséhez, ellenőrzéséhez, rendszeres felügyeletéhez, javításához, alkatrészek és berendezések beépítéséhez, újraprogramozásához, újraindításához vagy utólagos felszereléséhez szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos forgalmazóik/szervizeik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;

Indokolás

Az „utólagos felszerelési” műveletek szoros kapcsolatban állnak a kibocsátáshoz kapcsolódó összetevőkkel és az autók környezeti teljesítményével, ezért ezeket fel kell venni a rendelet hatáskörébe.

Módosítás: 27

3. CIKK (14) PONT

(14) A „független gazdasági szereplők” azok a hivatalos forgalmazókon és szervizeken kívüli vállalkozások, amelyek a gépjárművek javításában és karbantartásában közvetlenül vagy közvetve részt vesznek, különösen javítók, javító felszerelések vagy eszközök gyártói, pótalkatrészek forgalmazói, műszaki tájékoztatók megjelentetői, autóklubok, közúti segélyszolgálatok, ellenőrzési és vizsgálati szolgáltatásokat kínáló gazdasági szereplők és javítók számára képzést kínáló gazdasági szereplők.

(14) A „független gazdasági szereplők” azok a hivatalos forgalmazókon és szervizeken kívüli vállalkozások, amelyek a gépjárművek javításában és karbantartásában vagy utólagos felszerelésében közvetlenül vagy közvetve részt vesznek, különösen javítók, javító felszerelések vagy eszközök gyártói és saját forgalmazói, pótalkatrészek forgalmazói, műszaki tájékoztatók megjelentetői, autóklubok, közúti segélyszolgálatok, ellenőrzési és vizsgálati szolgáltatásokat kínáló gazdasági szereplők és javítók számára képzést kínáló gazdasági szereplők.

Indokolás

Az „utólagos felszerelési” műveletek szoros kapcsolatban állnak a kibocsátáshoz kapcsolódó alkotórészekkel és az autók környezeti teljesítményével, ezért ezeket fel kell venni a rendelet hatáskörébe.

Módosítás: 28

4. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy minden jármű, amelyre a Közösségben történő értékesítés, regisztráció vagy használatbavétel céljából típusjóváhagyást kívánnak szerezni, megfeleljen az e rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak.

(1) A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy minden jármű és pótalkatrész, amelyre a Közösségben történő értékesítés, regisztráció vagy használatbavétel céljából típusjóváhagyást kívánnak szerezni, megfeleljen az e rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak.

Módosítás: 29

4. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A gyártók kötelesek biztosítani a termelés megfelelőségét, a szennyezésgátló berendezések élettartamát és a használat közbeni megfelelést ellenőrző típusjóváhagyási eljárások elvégzését. A használat közbeni megfelelésre vonatkozó méréseket legalább 5 évente, illetve – amennyiben az előbb következik be – minden 100 000 km megtétele után ellenőrizni kell. A szennyezésgátló berendezések élettartamának típusjóváhagyás céljára végzett vizsgálatát minden 160 000 km megtétele után kell megismételni.

 

(2) A gyártó által végrehajtott technikai intézkedéseknek biztosítani kell azt, hogy a kipufogócsőnél történő és a párolgási kibocsátás rendeltetésszerű használat mellett a jelen rendeletnek megfelelően hatásosan korlátozva legyen a jármű teljes normális élettartamának idejére. Ezért a használat közbeni megfelelésre vonatkozó méréseket legalább 5 évente, illetve – amennyiben az előbb következik be – minden 100 000 km megtétele után ellenőrizni kell. A szennyezésgátló berendezések élettartamának típusjóváhagyás céljára végzett vizsgálatát minden 160 000 km megtétele után kell megismételni. Ennek érdekében a gyártónak lehetősége kell legyen a próbapados tesztelésre, figyelemmel az (XXXX/XX/EK) irányelv 37. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban megállapított végrehajtási feltételekre. megállapított végrehajtási feltételeik.

Módosítás: 30

4. CIKK (2) BEKEZDÉS ELSŐ A) ALBEKEZDÉS (új)

 

A használat közbeni megfelelést az I. mellékletben megállapított követelményekkel összhangban ellenőrzik annak megfelelően, amiként azok az adott gépkocsimodellre alkalmazhatók a típusjóváhagyáskor, különös tekintettel az 1. táblázatban megállapított kibocsátási határértékek szerint vizsgált kipufogógáz-kibocsátásra, a 2. táblázatban megállapított kibocsátási határértékek szerint vizsgált párolgási kibocsátásra, és a 3. táblázatban megállapított kibocsátási határértékek szerinti, alacsony környezeti hőmérsékletnél végzett vizsgálatra.

Indokolás

A kipufogógáz-kibocsátás mellett a párolgási kibocsátás és az alacsony környezeti hőmérsékletnél történő kibocsátás tekintetében megállapított határértéknek is meg kell felelni a gépjárművek alapos használata után (használat közbeni megfelelés).

Módosítás. 31

5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a szokásos körülmények közötti használat során az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést.

törölve

Indokolás

Az élettartammal kapcsolatos követelményeket a 4. cikk már meghatározta.

Módosítás: 32

5. CIKK (4) BEKEZDÉS FA) PONT (új)

 

fa) cseppfolyós propánbutángáz- és földgázüzemű járművek;

Módosítás: 33

5. CIKK (4) BEKEZDÉS I) PONT

i) referencia-üzemanyagok, úgymint benzin, gázolaj, gáz-halmazállapotú üzemanyagok és bioüzemanyagok.

i) referencia-üzemanyagok, úgymint benzin, gázolaj, gáz-halmazállapotú üzemanyagok és bioüzemanyagok, például etanol, biogáz és zsírsav-metil-észter (FAME).

Indokolás

Nagyon fontos megemlíteni a bioüzemanyaggal működő járműveket, mivel ezek piaca az elkövetkező években várhatóan növekedni fog Európában, és a benzinüzemű járművekkel összehasonlítva e gépjárműveknek megközelítőleg 60-80%-kal jobb azon képessége, hogy csökkentsék a CO2 kibocsátást. Ezért ezeket be kell vonni az Euro 5 és az Euro 6 határértékeknek való megfelelésbe, hogy a környezetvédelem és az egészség megőrzése szempontjából ne tekintsék ezeket károsnak.

Módosítás: 34

5. CIKK (4) BEKEZDÉS IA) PONT (új)

 

ia) cserekatalizátorok és részecskeszűrők.

Módosítás: 35

5. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A Bizottság figyelemmel kíséri a (4) bekezdésben említett követelmények és vizsgálatok tárgyát képező szennyezőanyagokat, valamint a kibocsátások mérésére használt vizsgálati ciklusokat, és amennyiben úgy találja, hogy az eljárások, illetve a vizsgálatok már nem megfelelőek, vagy nem tükrözik a való világra jellemző kibocsátásokat, meghozza a szükséges intézkedéseket.

(5) A Bizottság figyelemmel kíséri a (4) bekezdésben említett követelmények és vizsgálatok tárgyát képező szennyezőanyagokat, valamint a kibocsátások mérésére használt vizsgálati ciklusokat, és amennyiben úgy találja, hogy az eljárások, illetve a vizsgálatok már nem megfelelőek, nem tükrözik a való világra jellemző kibocsátásokat, illetve indokoltnak tűnik további szennyező anyagok kibocsátásának szabályozása, akkor javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szükséges módosításokról.

Indokolás

A vizsgálati ciklusokat és az újabb szennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékeket együttdöntési eljárás keretében kell szabályozni.

Módosítás: 36

5. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározza a 2-5. bekezdés végrehajtásához szükséges konkrét eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket.

(6) A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározza a 2-4. bekezdés végrehajtásához szükséges konkrét eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket. A Bizottság biztosítja, hogy a végrehajtási intézkedéseket megállapító kiegészítő rendeletet e rendelet kihirdetésével azonos napon hirdetik ki és teszik hozzáférhetővé. Az új, világszerte alkalmazott vizsgálati ciklussal összhangban mért kibocsátási határértékeket azonban az Európai Parlament és a Tanács fogadja el a Bizottság jelentése alapján.

Indokolás

A gépjárműgyártóknak ismerniük kell a végrehajtási intézkedések részleteit, hogy a kibocsátás-kezelő rendszereken elvégezzék az utolsó mérnöki kiigazításokat. Ez az egyetlen módja az e rendeletben megállapított követelményeknek való megfelelés biztosításának. Mivel a komitológiai eljárás nem megfelelő, együttdöntési eljárást kell alkalmazni ezen értékek megállapítására.

Módosítás: 37

6. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A gyártók kötelesek internetes oldalakon keresztül korlátlanul és szabványos formában hozzáférhetővé tenni a független gazdasági szereplők számára a jármű javítására vonatkozó információkat azonnal és gyorsan elérhető, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez képest hátrányos megkülönböztetést nem jelentő módon.

(1) A gyártók kötelesek internetes oldalakon keresztül szabványosított kereső segítségével korlátlanul hozzáférhetővé tenni a független gazdasági szereplők számára a jármű javítására vonatkozó információkat azonnal és gyorsan elérhető, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez képest hátrányos megkülönböztetést nem jelentő módon. E célkitűzés elérésének elősegítése érdekében az információkat az OASIS-formátum1 műszaki követelményeivel összhangban nyújtják be. A gyártók ezenkívül képzési anyagot bocsátanak a független gazdasági szereplők és a hivatalos forgalmazók, valamint a szervizek rendelkezésére.

___________

1Az „OASIS–formátum” az SC2-D5 sz. OASIS-dokumentum (Gépjárműjavítási információk formátuma -- Format of Automotive Repair Information) műszaki előírásait jelenti, 1.0. verzió, 2003. május 28. (elérhető: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) és a SC1-D2 sz. OASIS-dokumentum (Gépjárművekre vonatkozó követelmények leírása – Autorepair Requirements Specification) 3.2., 3.5., 3.6., 3.7. és 3.8. szakasza

6.1. verzió, 2003.1.10. (elérhető: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf), kizárólag nyitott szöveges és grafikus formátumok.

 

 

Indokolás

A 2003-ban a Bizottság égisze alatt a különböző iparágak között folytatott együttműködés eredményeként kidolgozott OASIS-formátum egyszerűbbé teszi a járműjavítási információkhoz való hozzáférést. A csoportmentességi rendelet (1400/2002/EK) szintén felszólít a képzési anyagok rendelkezésre bocsátására. Annak biztosítása érdekében, hogy a jövőben az ilyen anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak, a rendeletben hivatkozni kell erre a kérdésre.

Módosítás: 38

6. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A karbantartási célra szolgáló információk kivételével a jármű javítására vonatkozó információknak mindenkor hozzáférhetőeknek kell lenniük.

(4) Az információs rendszer karbantartására szolgáló információk kivételével a jármű javítására vonatkozó információknak mindenkor hozzáférhetőeknek kell lenniük.

Módosítás: 39

6. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) Az OBD-kompatibilis csere- vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása, karbantartása és javítása céljából a gyártók kötelesek hátrányos megkülönböztetés nélkül minden érdeklődő alkatrész-, diagnosztikai eszköz vagy vizsgálóberendezés-gyártó és/vagy javító számára megadni a jármű javítására vonatkozó információkat.

(5) Az OBD-kompatibilis csere- vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása, karbantartása és javítása céljából a gyártók kötelesek hátrányos megkülönböztetés nélkül minden érdeklődő alkatrész-, diagnosztikai eszköz vagy vizsgálóberendezés-gyártó és/vagy javító számára megadni a megfelelő OBD-információkat.

Indokolás

A jármű javítására vonatkozó információk nem egyeznek meg az OBD-információkkal. E bekezdés eredeti értelmének visszaállítása érdekében külön utalni kell az OBD-információkra.

Módosítás: 40

6. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

 

(5a) A gépjárművekben alkalmazott, cseppfolyós propánbutángáz-üzemű vagy földgázüzemű berendezések tervezése és gyártása céljából a gyártók megkülönböztetéstől mentesen a cseppfolyós propánbutángáz-üzemű vagy földgázüzemű berendezések minden érdekelt beszerelőjének, gyártójának és/vagy szervizelését végzőjének a jármű javítására vonatkozó információkat bocsátanak rendelkezésre.

Módosítás: 41

6. CIKK (6) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Abban az esetben, ha ezek az információk az adott időpontban még nem állnak rendelkezésre, vagy még nem felelnek meg az ebben a rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak, a gyártónak a jóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül biztosítania kell azokat. Amennyiben ezen az időszakon belül nem bizonyítja a megfelelést, a jóváhagyást végző hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében, a típusjóváhagyás visszavonását is beleértve.

Abban az esetben, ha ezek az információk az adott időpontban még nem állnak rendelkezésre, vagy még nem felelnek meg az ebben a rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak, a gyártónak a jóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül biztosítania kell azokat. Amennyiben ezen az időszakon belül nem bizonyítja a megfelelést, a jóváhagyást végző hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében.

Módosítás: 42

8. CIKK

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását.

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően és az 1999/468/EK határozat 8. cikkében szereplő rendelkezések figyelembevételével elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási és OBD-információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.

Indokolás

Lásd a 6. cikk (5) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását. A javasolt módosítás lehetővé tenné a Parlament számára, hogy kifejezze véleményét, amennyiben a végrehajtási intézkedések olyan lényeges változtatásokkal járnának, amelyekkel kapcsolatban a Parlamenttel konzultálni kell. A járműjavításra vonatkozó információkhoz az ágazatban tevékenykedő nagyszámú kis- és középvállalkozás számára megfelelő feltételek mellett biztosított hozzáférés létfontosságú, mivel ezek a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak a forgalmazók számára rendelkezésre álló magasan specializált és e célra létrehozott információs szolgáltatásokat.

Módosítás: 43

(8A) CIKK (új)

 

8a. cikk

E rendelet hatálybalépését követő három éven belül a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a járműjavítási információkhoz való hozzáférés rendszerének működéséről, különös tekintettel a versenyre és a belső piaci működésre gyakorolt hatásra. A jelentésben ki kell térni arra, hogy helyes volna-e a járműjavítási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó összes rendelkezést egy típusjóváhagyásról szóló, átdolgozott keretirányelvben egységesíteni.

Módosítás: 44

9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) [a hatálybalépés időpontja]-t követően a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását egy új járműtípusra a gépjárművek kibocsátásaival vagy üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve nem tilthatják meg egy új jármű regisztrációját, értékesítését vagy használatbavételét akkor, ha az érintett jármű e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelel.

(1) [e rendelet és végrehajtási intézkedései hatálybalépésének időpontja]-t követően a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását egy új járműtípusra a gépjárművek kibocsátásaival vagy üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve nem tilthatják meg egy új jármű regisztrációját, értékesítését vagy használatbavételét akkor, ha az érintett jármű e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelel.

Indokolás

E szöveg hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a rendeletet azon kiegészítő technikai intézkedések elfogadását követően kell alkalmazni, amelyek megszabják a megfelelő technológiai megoldások fejlesztésének irányvonalát.

Módosítás: 45

9. CIKK (2) ÉS (3) BEKEZDÉS

(2) [18 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [30 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-tól a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg.

(2) Az olyan M kategóriájú járművek kivételével, amelyek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege meghaladja a 2500 kg-ot, és amelyeket különleges szociális szükségletek ellátására terveztek, 2009. szeptember 1-jétől, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya és a fent említett M kategóriájú járművek esetében 2010. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek, és különösen a mellékleteknek nem felelnek meg, az I. melléklet 1a. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékek kivételével.

(3) [36 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [48 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-tól azoknak az új járműveknek az esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

(3) Az olyan M kategóriájú járművek kivételével, amelyek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege meghaladja a 2500 kg-ot, és amelyeket különleges szociális szükségletek ellátására terveztek, 2010. január 1-jétől, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya és a fent említett M kategóriájú járművek esetében 2012. január 1-jétől azon új járművek esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, és különösen a mellékleteknek nem felelnek meg, az I. melléklet 1a. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékek kivételével, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

Módosítás: 46

9. CIKK (3A) ÉS (3B) BEKEZDÉS (új)

 

(3a) 2014. szeptember 1-jétől, valamint az N1 kategória II. és III. osztálya esetében 2015. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, valamint különösen a mellékleteknek nem felelnek meg, az I. melléklet 1a. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékeket is beleértve.

 

(3b) 2015. szeptember 1-jétől, valamint az N1 kategória II. és III. osztálya esetében 2016. szeptember 1-jétől azon új járművek esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, valamint különösen a mellékleteknek nem felelnek meg, az I. melléklet 1a. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékeket is beleértve, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

Módosítás: 47

9A. CIKK (új)

 

9a. cikk

További intézkedések

 

Az EK-Szerződés 95. cikk 4. és 5. bekezdésével összhangban a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az e rendeletben megállapított intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy megvalósítsák a levegő minőségére vonatkozó határértékeket.

Indokolás

Azoknak a tagállamoknak, amelyek számára nehézséget okoz a levegő minőségére vonatkozó határértékek teljesítése, lehetőséget kell biztosítani kevésbé szennyező gépjárműveket eredményező, ambiciózusabb intézkedések alkalmazására.

Módosítás: 48

10. CIKK CÍM

A pótalkatrészek típusjóváhagyása

A pótalkatrészek típusjóváhagyása

Indokolás

A cél a szóhasználat egységesítése. Az 1. cikkben a „pótalkatrészek” kifejezést szerepel, míg a 10. cikkben a „pótalkatrészek” kifejezés.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 49

10. CIKK

(1) A nemzeti hatóságoknak meg kell tiltaniuk az értékesítését, illetve járműbe szerelését azoknak az EK típusjóváhagyással rendelkező, fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) nem felszerelt járművekbe szánt cserekatalizátoroknak, amelyek nem olyan típusúak, mint amelyre a típusjóváhagyást e rendeletnek megfelelően megadták.

(1) A típusjóváhagyást végző nemzeti hatóság elutasítja az EK típusjóváhagyás megadását a rendeletnek vagy végrehajtási rendelkezéseinek meg nem felelő, alkatrésznek szánt, új típusú szennyezésgátló berendezésekre.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére a típusjóváhagyás megadásának eredeti feltételei mellett a nemzeti hatóságok továbbra is kiterjeszthetik az EK-típusjóváhagyásokat a cserekatalizátorokra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére a típusjóváhagyás megadásának eredeti feltételei mellett a nemzeti hatóságok továbbra is kiterjeszthetik az EK-típusjóváhagyásokat a szennyezésgátló berendezésekre.

Indokolás

Az egyértelmű jogalkotás és a műszaki fejlődés szempontjából érdemesebb egyetlen tágabb fogalmat használni ahelyett, hogy a katalizátorokra, dízel részecskeszűrőkre, a nitrogénoxidok utókezelő rendszereire és minden egyéb, a jövőben kifejleszthető utókezelő rendszerre külön pontban kelljen kitérni. Olyan fogalmat kell használni, amely egyik technológiát sem érinti hátrányosan, illetve nem korlátozza az innovációt.

Módosítás: 50

11. CIKK (1) BEKEZDÉS MÁSODIK ÉS HARMADIK ALBEKEZDÉS

Ezeknek az ösztönzőknek minden olyan, a tagállamok piacán értékesítésre kínált új járműre érvényesnek kell lennie, amely a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően eleget tesz az e rendeletben és végrehajtási rendelkezéseiben foglaltaknak.

Ezeknek az ösztönzőknek minden olyan, a tagállamok piacán értékesítésre kínált új járműre érvényesnek kell lennie, amely a 9. cikkben meghatározott időpontot megelőzően eleget tesz az e rendeletben és végrehajtási rendelkezéseiben foglaltaknak.

A 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban a pénzügyi ösztönzőknek meg kell szűnniük.

A következő szakaszokban meghatározott időpontban a pénzügyi ösztönzőknek meg kell szűnniük.

 

a) a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpont az olyan pénzügyi ösztönzők tekintetében, amelyek az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott kibocsátási határértékek teljesítését szolgálják;

 

b) a 9. cikk (3b) bekezdésében meghatározott időpont az olyan pénzügyi ösztönzők tekintetében, amelyek az I. melléklet 1a. táblázatában meghatározott kibocsátási határértékek teljesítését szolgálják;

Indokolás

A módosítás egy kétlépcsős megközelítés bevezetésével kapcsolatos. Az Euro 6 határértékek hatálybalépésekor meg kell szűnniük az Euro 5 határértékeit teljesítő járművekre vonatkozó pénzügyi ösztönzőknek.

Módosítás: 51

13. CIKK

(1) A Bizottság [a hatályba lépéstől számított 6. hónap]-ig megvizsgálja, hogy újra kell-e fogalmazni az I. mellékletben meghatározott szénhidrogén kibocsátási határértékeket a nem-metán szénhidrogének és a metán kibocsátásának külön történő figyelembevétele céljából.

 

(2) Szintén meg kell vizsgálni a metánkibocsátás széndioxid-kibocsátás számítása során történő figyelembevételét.

(1) A Bizottság megvizsgálja a metánkibocsátás széndioxid-kibocsátás számítása során történő figyelembevételét.

(3) Szükség esetén a Bizottság az alábbi intézkedéseket hozhatja az (1) és (2) bekezdésekkel kapcsolatban:

Szükség esetén a Bizottság javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben intézkedéseket ír elő a metánkibocsátás vizsgálatára, kiszámítására vagy korlátozására.

a) a 14. cikkben foglaltakkal összhangban módosítja ezt a rendeletet abból a célból, hogy újból beállítsa a szénhidrogénekre vonatkozó, az e rendelet I. mellékletében megállapított határértékeket;

 

b) a [XX/XXXX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésének megfelelően intézkedéseket fogad el a metánkibocsátás vizsgálatára, kiszámítására vagy korlátozására.

 

(4) ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (Járművekre Vonatkozó Szabályozás Harmonizálásának Világfóruma) védnöksége alatt folyó Légszennyezőrészecske-mérő Programjának a befejezését követően a Bizottság a következő intézkedéseket köteles meghozni:

(2) A Járművekre Vonatkozó Szabályozás Harmonizálásának Világfóruma (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) védnöksége alatt folyó ENSZ-EGB légszennyezőrészecske-mérő program befejezését követően, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésekor a Bizottság a következő intézkedéseket köteles meghozni a környezetre vonatkozóan már megállapított célkitűzések gyengítése nélkül:

a) a 14. cikkben foglaltakkal összhangban módosítja ezt a rendeletet abból a célból, hogy újból beállítsa az e rendelet I. mellékletében megállapított részecsketömeg alapú határértékeket, és ugyanebben a mellékletben olyan részecskeszám alapú határértékeket vezessen be, amelyek nagyjából megfelelnek a benzinre és gázolajra vonatkozó tömeg alapú határértékeknek;

a) a 14. cikkben foglaltakkal összhangban módosítja ezt a rendeletet abból a célból, hogy újból beállítsa az e rendelet I. mellékletében megállapított részecsketömeg alapú határértékeket, és ugyanebben a mellékletben olyan részecskeszám alapú határértékeket vezessen be, amelyek nagyjából megfelelnek a benzinre és gázolajra vonatkozó tömeg alapú határértékeknek;

b) a [XX/XXXX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogad egy átdolgozott részecskemérési eljárást és részecskeszám alapú határértéket.

b) a [XX/XXXX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogad egy átdolgozott részecskemérési eljárást és egy részecskeszám-határértéket.

Indokolás

A módosítás a korábbi módosításokhoz kapcsolódik, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítést tartson fenn arra vonatkozóan, mit szabályozzanak komitológiai eljárás keretében, és mit együttdöntési eljárás keretében.

Módosítás: 52

14. CIKK

A Bizottság a [XX/XXXX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, ugyanennek az irányelvnek a [36. cikke (2), (3), (4)] bekezdése értelmében módosíthatja ezt a rendeletet.

Amikor erre a cikkre hivatkoznak, a Bizottság a [XX/XXXX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, ugyanennek az irányelvnek a [36. cikke (2), (3), (4)] bekezdése értelmében módosíthatja ezt a rendeletet.

Módosítás: 53

15A. CIKK (új)

 

15a. cikk

 

A 2005/55/EK irányelv módosításai

 

A 2005/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

 

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 28-i 2005/55/EK irányelve a nehézjárművek károsanyag-kibocsátás alapján történő típusjóváhagyásáról (Euro IV és V)”;

 

2. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

 

a) „jármű”: a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott jármű, az olyan M1, M2 és N1 kategóriájú járművek kivételével, amelyek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege nem haladja meg a 3500 kg-ot, illetve referenciasúlya nem haladja meg a 2610 kg-ot;

 

b) „motor”: a jármű meghajtását biztosító erőforrás, amelyre önálló műszaki egységként a [XXXX/XX/EK] irányelv 3. cikkében meghatározottak szerint típusjóváhagyás adható;

 

c) „kiemelten környezetbarát jármű (EEV)”: olyan motorral meghajtott jármű, amely teljesíti az I. melléklet 6.2.1. szakasza táblázatainak C. sorában meghatározott megengedett kibocsátási határértékeket.”;

 

3. Az I. melléklet 1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. HATÁLY

Ez az irányelv a gáz-halmazállapotú szennyezőanyagok és légszennyező részecskék szabályozására, a kibocsátáscsökkentő eszközök hasznos élettartamára, az üzemben lévő járművek/motorok és az összes gépjármű fedélzeti diagnosztikai rendszerének (OBD-rendszerének) megfelelőségére, valamint az 1. cikkben meghatározott motorokra alkalmazandó, kivéve azokat az M1, N1, N2 és M2 kategóriájú járműveket, amelyekre a [XXXX/XXXX/EK rendelet = ezen rendelet] szerint típusjóváhagyást adtak.”

Indokolás

A 2005/55/EK irányelv hatályának módosítása összefügg e rendelet hatályának változásával. Az alapul szolgáló elképzelés az, hogy ez a rendelet kiterjedjen valamennyi személygépjárműre és könnyűjárműre, míg a 2005/55/EK irányelv az üzemanyag típusától függetlenül az összes nehézjárművet szabályozza.

Módosítás: 54

16. CIKK

16. cikk

törölve

A 72/306/EGK irányelv módosításai

 

A 72/306/EGK irányelv 1. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Ez az irányelv nem vonatkozik azonban az [e rendelet] 2. cikkében említett járművekre.”

 

Indokolás

A módosítás a 2005/55/EK irányelv hatályának változásával függ össze.

Módosítás: 55

17. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 70/220/EGK, 80/1268/EGK, 89/458/ EGK, 91/441/ EGK, 93/59/ EGK, 94/12/EK, 96/69/EK, 98/69/EK és 2004/3/EK irányelv [18 hónappal e rendelet hatálybalépésének az időpontja után]-tól hatályát veszti.

(1) A 70/220/EGK, 72/306/EGK, 80/1268/EGK, 89/458/ EGK, 91/441/ EGK, 93/59/ EGK, 94/12/EK, 96/69/EK, 98/69/EK és 2004/3/EK irányelv [66 hónappal e rendelet és végrehajtási intézkedései hatálybalépésének az időpontja után]-tól hatályát veszti.

Indokolás

A módosítás a 2005/55/EK irányelv hatályának változásával függ össze. Megfelelő határidőket állapít meg a korábbi irányelvek hatályon kívül helyezéséhez, hogy ezáltal elkerülhető legyen a joghézag mind a közösségi, mind pedig a nemzeti jogban, ami megakadályozná a meglévő EURO 4 rendelkezések alkalmazását addig, amíg az új EURO 5 rendelkezéseket nem alkalmazzák teljeskörűen az új gépjárművekre.

Módosítás: 56

18. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Amennyiben az 5. cikk (6) bekezdésében és a 13. cikk (1) és (3) bekezdésében említett módosítások vagy végrehajtási intézkedések elfogadása [e rendelet hatályba lépését követő 6 hónap] után történik meg, a 9. cikk (2) és (3) bekezdésében említett dátumokat a módosításban vagy végrehajtó intézkedésekben szereplő dátumok váltják fel.

törölve

Módosítás: 57

I. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZAT

A Bizottság által javasolt szöveg

1. táblázat: Euro 5 kibocsátási határértékek

 

Referencia-súly

(RM)

(kg)

Határértékek

Szénmonoxid
tömege

(CO)

Szénhidrogének tömege

(HC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege

(HC + NOx)

Részecskék tömege

(PM)

Részecskék száma(1)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L2 + L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L5

(#/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI(2)

CI

PI

CI

M

Összes

1000

500

75

60

200

250

5.0

5.0

 

 

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

75

60

200

250

5.0

5.0

 

 

 

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

100

75

260

320

5.0

5.0

 

 

 

III

1760 < RM

2270

740

120

82

310

380

5.0

5.0

 

 

Rövidítések: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású

(1) Egy későbbi időpontban szám alapú előírást határoznak meg.

(2) A külső gyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg normák csak a szegény keverékkel működő közvetlen befecskendezésű benzinmotorokra vonatkoznak.

A Parlament módosítása

1. táblázat: Euro 5 kibocsátási határértékek

 

Referencia-súly

(RM)

(kg)

Határértékek

Szénmonoxid
tömege

(CO)

Összes szénhidrogén tömege

(THC)

Nem-metán szénhidrogének tömege

(NMHC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Összes szénhidrogén és nitrogénoxidok együttes tömege

(THC + NOx)

Részecskék tömege

(PM)

Részecskék száma(1)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI(2)

CI

PI

CI

M(3)

Összes

1000

500

100

68

70

180

230

5.0

5.0

 

 

N1(4)

I

RM ≤ 1305

1000

500

100

68

70

180

230

5.0

5.0

 

 

 

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

130

90

85

235

295

5.0

5.0

 

 

 

III

1760 < RM

2270

740

160

108

95

280

350

5.0

5.0

 

 

Rövidítések: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású

(1) A lehető leghamarabb, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésével szám alapú előírást határoznak meg.

(2) A külső gyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg normák csak a szegény keverékkel működő közvetlen befecskendezésű benzinmotorokra vonatkoznak.

(3) Kivéve azokat a járműveket, amelyek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege több mint 2500 kg, és amelyeket különleges szociális szükségletek ellátására terveztek.

(4) Beleértve a (3) lábjegyzetben említett járműveket is.

 • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
 • [2]  HL L 203, 2002.8.1., 30. o.

Indokolás

Lásd az indokolást.

Módosítás: 58

I. MELLÉKLET 1A. TÁBLÁZAT (új)

A Parlament módosítása

1a. táblázat: Euro 6 kibocsátási határértékek

 

Referencia-súly

(RM)

(kg)

Határértékek

Szénmonoxid
tömege

(CO)

Összes szénhidrogén tömege

(THC)

Nem-metán szénhidrogének tömege

(NMHC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege

(HC + NOx)

Részecskék tömege

(PM)

Részecskék száma(1)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI(2)

CI

PI

CI

M

Összes

1000

500

100

68

70

70

170

5.0

5.0

 

 

N1

I

RM ≤ 1305

1000

500

100

68

70

70

170

5.0

5.0

 

 

 

II

1305 < RM ≤ 1760

1810

630

130

90

85

85

150

5.0

5.0

 

 

 

III

1760 < RM

2270

740

160

108

95

95

178

5.0

5.0

 

 

Rövidítések: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású

(1) Ebben a szakaszban szám alapú előírást határoznak meg.

(2) A külső gyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg normák csak a szegény keverékkel működő közvetlen befecskendezésű benzinmotorokra vonatkoznak.

Indokolás

Lásd az indokolást.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A fosszilis energiahordozókon, például a kőolajon és földgázon alapuló üzemanyagok, mint a benzin, a gázolaj és a gáz elégetésekor olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek károsak az emberi egészségre, valamint a növény- és állatvilágra, továbbá hozzájárulnak a légkör felmelegedéséhez.

A tiszta személygépjárművek jelentős mértékben hozzájárulnak Európa levegőminőségének javulásához. Ezzel összefüggésben az egyik lényeges tényező az Európa útjain közlekedő gépjárműpark átlagéletkora. Ahogy csökken a személygépkocsik átlagéletkora, úgy növekszik az olyan személygépkocsik aránya, amelyek kevesebb környezet- és egészségkárosító kipufogógázt bocsátanak ki.

A Bizottság javaslata

A 6. környezetvédelmi cselekvési program és az erre épülő „Tiszta levegőt Európának” (Clean Air For Europe, CAFE) program keretében a Bizottság 2005 szeptemberében javaslatot nyújtott be egy levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiára. A 2005. december 21-én előterjesztett, az Euro 5 rendeletre irányuló bizottsági javaslat egy azon intézkedések közül, amelyek elősegítik, hogy az Unió elérje a tiszta levegővel kapcsolatos célkitűzését.

A Bizottság javaslata egységesített műszaki szabályokat vezet be a könnyű gépjárművekre annak érdekében, hogy a környezet fokozott védelme mellett biztosítsa a belső piac megfelelő működését. Határértékeket állapít meg az olyan káros anyagok, mint a szén-monoxid (CO), a szénhidrogének (HC), a nitrogénoxidok (NOx) és a szilárd részecskék (PM) kibocsátására. Annak érdekében, hogy a belső piac magas szintű környezetvédelem mellett megvalósuló megfelelő működésével kapcsolatos célkitűzés elérhető legyen, a Bizottság javaslata intézkedéseket tartalmaz a járműjavításra vonatkozó információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatban is.

A jogalkotási folyamat javítása érdekében a következő Euro-szabvány egy olyan rendeletben kerül meghatározásra, amely valamennyi korábbi vonatkozó jogszabályszöveget (a 70/220/EGK irányelvet és annak számos módosítását) magába olvaszt, majd azokat hatályon kívül helyezi. E rendeletre irányuló javaslattal párhuzamosan („politikai rendelet”) a kétszintű megközelítést fenntartva egy „műszaki rendeletet” is kidolgoznak, amelyben megállapítják az alapvető követelményeknek megfelelő műszaki előírásokat.

Értékelés

A Bizottság javaslatának alkalmazási köre a különböző motortechnológiákon alapul. A szöveg pontosítása és egyszerűsítése érdekében az előadó azt javasolja, hogy járműkategóriák szolgáljanak a jövőbeli intézkedések alapjául. Ezen kívül a 2005/55/EK irányelv módosításával egyértelművé teszik a könnyű- és nehézjárművek jogszabályi megközelítése közötti különbségeket.

§ Az előadó sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság javaslata nem tűz ki ambiciózus célokat. Az előkészítő viták során világossá vált, hogy a határértékek további csökkentése nem csak szükséges, de műszakilag is kivitelezhető. Az előadó ezért a jelenlegin túlmutató intézkedést javasol, oly módon, hogy a rendeletben az Euro 5 szakasszal egyidejűleg vezessék be az Euro 6 szakaszt is, alacsonyabb határértékekkel. Ez hivatott rögzíteni a hosszú távú kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket, amelyek tervezési biztonságot nyújtanak a kutatás-fejlesztés számára a szennyezéscsökkentő gépjárműrendszerek területén, és befektetési biztonságot jelentenek a gyártók számára is.

Az első szakasz, az Euro 5 2009. szeptember 1-jén, a második szakasz, vagyis az Euro 6 pedig öt évvel később, 2014. szeptember 1-jén lépne hatályba.

§ Konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a bizottsági javaslatban a nitrogénoxidra megadott határértékek nem eléggé ambiciózusak. A nitrogénoxidok többek között savas esőt és eutrofizációt okoznak, valamint a talaj közelében ózon kialakulásához vezetnek. E folyamatok életveszélyesek lehetnek (irritáció és a légzőszervek károsodása), ezenkívül pedig az erdők és a mezőgazdasági hasznosítású területek szennyezéséért is felelősek. Az előadó ezért az Euro 5 szakaszban a kompressziós gyújtású motorokkal meghajtott járművek tekintetében a bizottsági javaslattal szemben további 10%-os csökkentést javasol, azaz 180 mg/km-t. Ebben a szakaszban további csökkentésre nincs reális esély, mivel ez a NOx utókezelő rendszerek bevezetését tenné szükségessé, amelyek fejlesztése a könnyűjárműveknél még kísérleti szakaszban van, és egy réspiacot képviselnek.

Az előadó ezért a második szakaszban, az Euro 6-ban kb. 60%-os csökkentés javasol a dízelmotorok NOx-határértékeire, azaz 70 mg/km határérték bevezetésére tesz javaslatot.

A külső gyújtású motorok tekintetében a további csökkentés kontraproduktívnak bizonyulna a közvetlen befecskendezésű motorok fejlesztése fényében.

§ A nitrogénoxidokról folytatott vita mellett nem szabad megfeledkezni a finom részecskék problémájáról. Különösen a nagyvárosokban érezhető a szennyezés, ezért elengedhetetlen a kibocsátási határértékek további csökkentése.

§ Az előadó támogatja a bizottsági javaslatban az Euro 5 szakaszra előírt határértékeket, azaz a kibocsátott részecsketömeg 80%-os csökkentését és 5 mg/km-es határértéken való rögzítését. Ezek a határértékek csak részecskeszűrő bevezetésével tarthatók be. Azonban annak érdekében, hogy a jövőben a különösen egészségkárosító hatású ultrafinom részecskék kibocsátásait is korlátozzák, az előadó felszólít arra, hogy a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésével a részecsketömegen túl vezessék be a részecskeszámra vonatkozó határértékeket és mérési eljárást is. Mindez az ENSZ-EGB légszennyező részecskék mérésére irányuló kutatási programja keretében folytatott aktuális kutatások és viták alapján megvalósíthatónak tűnik.

§ A sűrített gázzal meghajtott járművek sokkal kevésbé terhelik a környezetet, mint a kizárólag gázolajjal vagy benzinnel hajtott gépjárművek. A sűrített gázzal meghajtott járműveknél nem jelent problémát a részecskekibocsátás, és nitrogénoxid-kibocsátásuk is lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos üzemanyaggal meghajtott járművek értékei. Annak érdekében, hogy ezek a járművek ne szoruljanak ki a piacról amiatt, mert nem tudják teljesíteni a Bizottság által javasol szénhidrogén-határértékeket, az előadó a HC össztömegénél az Euro 4 szabvány megtartását javasolja, és azt javasolja, hogy a melléklet táblázataiba illesszenek be egy külön oszlopot a nem metántartalmú szénhidrogének számára (NMHC), hogy a benzinmeghajtású autók tekintetében megmaradjon az ambiciózus szénhidrogén-határérték.

§ Az Euro 3 és 4 szabvány szabályozása szerint a 2500 kg feletti M kategóriájú járművek, valamint az N1 kategória II. és III. osztályú járművei típusjóváhagyást kaphatnak. Napjainkban már nem mindegyik 2500 kg össztömeget meghaladó személygépkocsi tekintetében van szükség erre a kivételre. A zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében az előadó azt javasolja, hogy az Euro 5 szakaszban tartsák fenn ezt a kivételt az olyan járművekre vonatkozóan, amelyek különleges szociális szükségleteket látnak el, pl. mentési és sürgősségi feladatokat ellátó járművek, fogyatékkal élő embereket szállító járművek, közüzemi feladatokat ellátó járművek, olyan nem terepjáró családi járművek, amelyeket a vezetőn kívül hat utas szállítására terveztek.

§ Az előadó támogatja a bizottsági javaslatban továbbra is szereplő lehetőséget, amely szerint a tagállamok pénzügyi ösztönzőkkel támogathatják a tiszta gépjárművek határidő előtti bevezetését.

§ A járműjavításra vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló III. fejezettel kapcsolatos vita vonatkozásában az előadó támogatja a bizottsági javaslatot, és hangsúlyozza, hogy a hivatalos forgalmazókhoz/szervizekhez hasonlóan az OASIS-szabvány szerint a független piaci szereplőknek is szabványosított hozzáféréssel kell rendelkezniük a járműjavítási és OBD-információkhoz. A gépjárművek karbantartása és javítása a járművek működőképességét és rendes üzemelését szolgálja. Amennyiben a független piaci szereplők is problémamentesen el tudják végezni a javításokat, egyszerűsödni fog a rendszeres karbantartáshoz való hozzáférés. A rendszeres karbantartás biztosítja a gépjárművek biztonságos és egyben környezetkímélő üzemeltetését, ezért mindenképpen támogatandó.

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Karl-Heinz Florenz úr

Elnök

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság 2006. július 13-i ülésén az Eljárási Szabályzat 35. cikkének (3) bekezdése[1] alapján saját kezdeményezésre úgy döntött, hogy megvizsgálja a Bizottság fentiekben említett javaslata jogalapjának kérdését.

A bizottság tudomásul vette, hogy a kérdéses rendeletre irányuló javaslatot („euro 5”) a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mint illetékes bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság a megerősített együttműködési eljárás keretében tárgyalja. Emiatt erről a levélről másolatot kap McCarthy asszony, az utóbb említett bizottság elnöke.

A Bizottság által választott jogalap az EK-Szerződés 95. cikke.

A javasolt rendelet, amint az a címből is kiderül, a) a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásával, valamint b) a járműjavítási információk elérhetőségével foglalkozik. Mivel a javasolt jogalappal szemben közvetlen kifogás nem merült fel, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban olyan módosításokat terjesztettek elő, amelyek eltávolítanák a járműjavítási információkra vonatkozó preambulumbekezdéseket és cikkeket, azon az alapon, hogy ez a probléma versenyjogi kérdés, és nem a típusjóváhagyással kapcsolatos rendeletben a helye. A módosítások szerzői rámutattak arra is, hogy a javításra vonatkozó információkhoz való hozzáférést a csoportmentességi rendelet (1400/2002/EK rendelet) már szabályozza. Ezt a nézetet a Parlamentben köröztetett, ügyvédi irodák által készített szakvélemények támasztják alá, amelyek szerint a javítási információk elérhetősége tekintetében nem a 95. cikk a megfelelő jogalap, és a vonatkozó rendelkezések aránytalanok. Ugyanakkor egy olyan szakvélemény is közkézen forgott, amely a vonatkozó rendelkezések megtartását javasolta.

Emiatt határozott úgy a Jogi Bizottság, hogy megvizsgálja ezt a kérdést saját kezdeményezésére.

Jogalap

Valamennyi közösségi jogi aktusnak a Szerződésben (vagy egyéb végrehajtandó jogi aktusban) meghatározott jogalapon kell alapulnia. A jogalap határozza meg a Közösség ratione materiae illetékességét, és ez szabja meg az illetékesség gyakorlásának módját, nevezetesen a használható jogalkotási eszköz(öke)t és a döntéshozatali eljárást.

A Bíróság szerint a jogalap megválasztása nem szubjektív, hanem olyan „objektív, igazságügyi ellenőrzésre alkalmas elemekre kell támaszkodnia”[2], mint a kérdéses jogi aktus célja és tartalma[3]. Továbbá a döntő tényezőnek az aktus fő céljának kell lennie.[4]

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés egy általános cikke elegendő jogalapot biztosít még abban az esetben is, ha a kérdéses intézkedés – alárendelt módon – a Szerződés egy külön cikkében megfogalmazott cél elérésére irányul[5].

A megkérdőjelezett preambulumbekezdések és cikkek

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tagjai a rendeletre irányuló javaslat alábbi rendelkezésének módosítását, illetve törlését célzó módosító javaslatokat nyújtottak be:

(6) preambulumbekezdés

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és szabványosított elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat.

A módosított változat a következő lenne:

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez elengedhetetlen a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és szabványosított elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Mivel azonban a javításra vonatkozó információkhoz való hozzáférést a versenyjog szabályozza, nem a típusjóváhagyásra vonatkozó szabályozáshoz tartozik. A Bizottságnak ezért egy külön javaslatot kell előterjesztenie a járműjavítási információkról, amit részben már szabályoz a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 2002. július 31-i 1400/2002/EK bizottsági rendelet.

Az alábbi cikkek törlésére irányuló módosításokat is benyújtottak:

6. cikk

A gyártók kötelezettségei

(1) A gyártók kötelesek internetes oldalakon keresztül korlátlanul és szabványos formában hozzáférhetővé tenni a független gazdasági szereplők számára a jármű javítására vonatkozó információkat azonnal és gyorsan elérhető, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez képest hátrányos megkülönböztetést nem jelentő módon.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk tartalmazzák a következőket:

a) egyértelmű járműazonosítás;

b) szervizkönyvek;

c) műszaki kézikönyvek;

d) alkatrészekre és hiba-azonosításra vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);

e) bekötési vázlatok;

f) diagnosztikai hibakódok (a gyártóra jellemző kódokat is beleértve);

g) a járműtípusra vonatkozó szoftverkalibrációs azonosítási szám;

e) a védett eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén szolgáltatott információk és

i) az adatok rögzítésére vonatkozó információk, valamint a kétirányú felügyeleti és vizsgálati adatok.

(3) E rendelet alkalmazásában független gazdasági szereplőknek kell tekinteni azokat a hivatalos forgalmazókat vagy szervizeket, akik egy adott járműgyártó elosztóhálózatának a tagjai, amennyiben olyan járművek javítását és karbantartását is végzik, amelyek esetében nem tagjai a járműgyártó elosztóhálózatának.

(4) A karbantartási célra szolgáló információk kivételével a jármű javítására vonatkozó információknak mindenkor hozzáférhetőeknek kell lenniük.

(5) Az OBD-kompatibilis csere- vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása, karbantartása és javítása céljából a gyártók kötelesek hátrányos megkülönböztetés nélkül minden érdeklődő alkatrész-, diagnosztikai eszköz- vagy vizsgálóberendezés-gyártó és/vagy javító számára megadni a jármű javítására vonatkozó információkat.

(6) EK-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás kérésekor a gyártónak bizonyítékot kell szolgáltatnia a típusjóváhagyást végző hatóság számára az e rendeletnek való megfelelésről a jármű javítására vonatkozó és az 5. bekezdésben említett információk hozzáférhetősége tekintetében.

Abban az esetben, ha ezek az információk az adott időpontban még nem állnak rendelkezésre, vagy még nem felelnek meg az ebben a rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak, a gyártónak a jóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül biztosítania kell azokat. Amennyiben ezen az időszakon belül nem bizonyítja a megfelelést, a jóváhagyást végző hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében, a típusjóváhagyás visszavonását is beleértve. A jármű javítására vonatkozó információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a gyártónak ugyanakkor kell hozzáférhetővé tennie internetes oldalain, mint a hivatalos szervizek számára.

7. cikk

A jármű javítására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátási díja

(1) A gyártók indokolt és arányos díjat számíthatnak fel a jármű javítására vonatkozó információk e rendeletben szabályozott rendelkezésre bocsátásáért; a díj akkor nem indokolt vagy arányos, ha akadályozza a hozzáférést azáltal, hogy nem veszi figyelembe, hogy a független gazdasági szereplő milyen mértékben veszi azt igénybe.

(2) A gyártók a jármű javítására vonatkozó információkat napi, havi és éves időtartamra kötelesek hozzáférhetővé tenni, és az információk rendelkezésre bocsátási díja az hozzáférhetővé tétel időtartama szerint változik.

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását.

Ennek megfelelő módosításokat kezdeményeztek a rendeletre irányuló javaslat címéhez és fogalommeghatározásokat tartalmazó cikkhez (13. cikk).

Értékelés

A bizottság az alábbiak alapján alakította ki véleményét a javasolt eszköz jogalapjáról.

a) A 95. cikk mint jogalap

Noha igaz, hogy a dohányhirdetések ügyében a Bíróság fenntartotta, hogy a 95. cikk (1) bekezdése nem értelmezhető oly módon, hogy az a belső piac szabályozására vonatkozó általános jogkört ruház a közösségi jogalkotásra[6], mindenekelőtt elismeri, hogy a javasolt intézkedés célja a belső piac megteremtése és működése feltételeinek javítása, és az adott jogalap vizsgálatakor minden esetben a kérdéses intézkedés fő céljának kell lennie a döntő tényezőnek.[7]

A javaslat 6. cikke valóban megköveteli a gyártóktól, hogy bizonyos alapvető javításra vonatkozó információkat elérhetővé tegyenek a független gazdasági szereplők számára. Ennek célja:

- a javítási szolgáltatás nyújtásának megkönnyítése;

- a gépjárműjavítók letelepedési szabadságának előmozdítása;

- az érintett tagállamban kis mértékben jelen lévő gyártó által készített járművek vásárlásával kapcsolatban jelenleg tapasztalt elriasztó hatás megszüntetése;

- azon versenytorzulások enyhítésének megkönnyítése, amelyeket az okoz, hogy a gépjárművek csoportmentességére vonatkozó rendelet csak a vertikális korlátozásokat tartalmazó vertikális megállapodásokra alkalmazható (lásd az 1400/2002/EK bizottsági rendelet 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdését).

Figyelembe kell venni azt is, hogy a javaslat a 95. cikk (3) bekezdése értelmében a környezetvédelem magas szintjét veszi alapul. A járműtulajdonosok az új járműveket általában a márkakereskedőkhöz, az idősebbeket viszont független szervizekbe viszik szervizelésre vagy javításra, és a járművek kibocsátási értékeinek a műszakilag lehetséges legalacsonyabb értéken tartása érdekében elengedhetetlen a megfelelő karbantartás.

Hasznos lehetne a fentiek figyelembevétele egy új, (6a) preambulumbekezdésben.

Tekintve, hogy a fenti elemek összessége, valamint a javaslat egészének döntő célja a belső piac működésének tényleges javítása[8], úgy véljük, hogy helyesen választották jogalapul a 95. cikket.

Úgy véljük továbbá, hogy mivel a gépjárművek típusjóváhagyása majdnem teljesen harmonizálva van, utalnunk kell a Swedish Match-ügyre[9], amelyben a Bíróság a következőket állapította meg:

„egy nemzeti intézkedést egy olyan területen, amely közösségi szinten kimerítő harmonizáció tárgya volt, e harmonizációs intézkedésnek, nem pedig az elsődleges jognak a rendelkezéseire tekintettel kell értékelni”[10].

Ezzel összefüggésben lényeges, hogy az e területen meglévő eszközök már tartalmaznak a javítással kapcsolatos információkra vonatkozó intézkedéseket (például a kibocsátásokról szóló 98/69/EK irányelv). A jelenlegi javaslat egy tudományos tanulmányban napvilágra került hiányosságok nyomán kísérli meg javítani a hozzáférhetőséget, és célja az 1400/2002/EK csoportmentességi rendelet kiegészítése, amely egyébként 2010-ben lejár.

Végezetül nem érdektelen, hogy 2004. január 27-én a Jogi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság egyhangúlag megszavazta a 95. cikken alapuló típus-jóváhagyási irányelvre irányuló javaslathoz benyújtott alábbi módosításokat[11]:

Módosítás: 17

34a. cikk (új)

(34a) A gyártó a független gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé tesz a járművek javításához és karbantartásához szükséges minden műszaki információt, kivéve, ha az információt szellemi tulajdonjog védi, vagy ha az a gyártó titkos know-how-ját képezi; az információ ezekben az esetekben sem tartható vissza nem megfelelő módon. Az információt (beleértve annak minden későbbi módosítását és kiegészítését) megfelelő esetben indokolt és megkülönböztetéstől mentes díjfizetés ellenében, gyors és arányos módon, a gyakorlatban felhasználható formában kell rendelkezésre bocsátani.

 

A „műszaki információ” egyebek mellett magában foglalja a gépjármű elektronikus vezérlési és diagnosztikai rendszereinek korlátlan használatát, e rendszereknek a gépjárműgyártó szokásos eljárásaival összhangban történő átprogramozását, valamint a diagnosztikai és szervizeszközök és berendezések tervezéséhez szükséges sajátos adatokat.

Módosítás: 18

34b. cikk (új)

34b. A gépjárműgyártó a járművédelemre vonatkozó információk bizalmasságának védelmére kötelező megállapodást írhat elő a 34a. cikkben említett szervezetek számára.

b) Az arányosság elve

A javaslatban szereplő rendelkezések arányosságának kérdése is felmerült. Noha ez a rendeletre irányuló javaslat szigorúan vett jogalapjától elkülönülő kérdés, röviden megvizsgáljuk itt is.

Mint tudjuk,

„a közösségi jog általános elvei közé tartozó arányosság elve megköveteli, hogy a közösségi jog valamely rendelkezése által alkalmazott eszközök alkalmasak legyenek a kitűzött cél megvalósítására, és nem menjenek túl az annak eléréséhez szükséges mértéken”[12] és

„Ami az előző pontban említett feltételek bírósági felülvizsgálatát illeti, ki kell emelni, hogy el kell ismerni a közösségi jogalkotó széles körű mérlegelési jogát a jelen ügyben érintetthez hasonló olyan területeken, ahol politikai, gazdasági és szociális jellegű döntéseket kell hoznia, valamint bonyolult értékelést kell elvégeznie. Ebből következően kizárólag akkor kérdőjeleződhet meg az e területen elfogadott valamely intézkedés jogszerűsége, ha az az illetékes intézmények által elérni kívánt cél szempontjából egyértelműen aránytalan”[13].

Abban az ügyben, amelyből a fenti idézetek származnak, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy érvénytelen az adott irányelv azon rendelkezése, amely előírta a takarmánygyártók számára, hogy a vevő kérésére feltüntessék a takarmány pontos összetételét, mivel az sérti az arányosság elvét, azon az alapon, hogy

„... a takarmányok pontos összetevőinek a vevők részére történő közlésére vonatkozó kötelezettség súlyosan sérti a gyártók gazdasági érdekeit, mivel ez alapján kénytelenek nyilvánosságra hozni a termékeik összetételére vonatkozó képletet, ami azzal a veszéllyel jár, hogy, esetlegesen éppen maguk a vásárlók, mintaként használják e termékeket, így a gyártók nem képesek hasznot húzni a kutatás-fejlesztés terén megvalósított beruházásaikból[14].

Ezzel szemben a jelen esetben az irányelvre irányuló javaslat foglalkozik például a szellemi tulajdonjogokkal védett információ közzétételével, és a hozzáférhetővé tétel időtartama szerint változó, indokolt és arányos díj megfizetését írja elő (7. cikk).

Tekintve, hogy a kényszerengedély és a tisztességes felhasználás fogalma általánosan elterjedt a szabadalmak terén, és hogy a lényeges információkhoz való hozzáférésért cserébe ésszerű és arányos díj fizetését írták elő, ez az eset megkülönböztethető az ABNA-ügytől, és a rendelkezések az információhoz való hozzáférés tekintetében az esetjog értelmében arányosnak tekinthetők.

Következtetés

Ezért véleményünk szerint a kérdéses irányelvre irányuló javaslat vitatott rendelkezései a javasolt formájukban minden kétséget kizáróan az irányelvbe foglalhatók az EK-Szerződés 5. cikke alapján.

2006. július 13-i ülésén a Jogi Bizottság tehát úgy határozott, hogy egyhangúlag[15] a következőket ajánlja: az EK-Szerződés 95. cikke képezi a megfelelő jogalapot annak ellenére, hogy a vitatott rendelkezések irányelvre irányuló javaslatban szerepelnek..

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Giuseppe Gargani

Másolatot kap: Arlene McCarthy, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnöke

 • [1]  „A jogi ügyekben illetékes bizottság saját kezdeményezésre is foglalkozhat a Bizottság által benyújtott javaslatok jogalapjára vonatkozó kérdésekkel. Ilyen esetben a jogi ügyekben illetékes bizottság megfelelően tájékoztatja az illetékes bizottságot.”
 • [2]  45/86. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács [1987], EBHT 1439, 5. pont
 • [3]  C-300/89. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács [1991], EBHT I-287, 10. pont
 • [4]  C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács [2001], EBHT I-7079, 27. pont.
 • [5]  C-377/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács [2001], EBHT I-7079, 27–28. pont; C-491/01. sz. ügy, British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco [2002], EBHT I-11453, 93–94. pont.
 • [6]  C-376/98. sz. ügy, Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács [2000] EBHT I-8419., 83. pont.
 • [7]  C-377/98. sz. ügy, Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács [2001], EBHT I-7079., 27. pont.
 • [8]  Lásd különösen a C-491/0. sz. ügyet, British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco [2002], EBHT I-11453., különösen a 75. pontot.
 • [9]  C-210/03. sz. ügy, Swedish Match [2004], EBHT I-11893.
 • [10]  81. pont
 • [11]  Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművekhez szánt rendszerek, alkatrészek és különálló műszaki egységek jóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003) 418 – C5‑0320/2003 – 2003/0153(COD)) - A5-0025/2004.
 • [12]  A 2005. december 6-i ítélet a C-453/03., C-11/04., C-12/04. és a C-194/04. sz. egyesített ügyekben (ABNA), 68. pont, az EBHT-ban még nem jelent meg.
 • [13]  I.m., 69. pont.
 • [14]  I.m., 82. pont, utólagos kiemelés.
 • [15]  A zárószavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Rainer Wieland (alelnök), Lévai Katalin (alelnök), Enrico Speroni (a vélemény előadója), Maria Berger, Sharon Bowles, Hiltrud Breyer, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Francesco Gabriele Stauner, Daniel Strož, Diana Wallis és Tadeusz Zwiefka.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (13.9.2006)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0683– C6‑0007/2006 – 2005/0282(COD))

A vélemény előadója (*): Anja Weisgerber

(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés ­ az Eljárási Szabályzat 47. cikke.

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatának célkitűzése a harmonizált műszaki előírások bevezetése a gépjárművek esetében, a belső piac működésének biztosítása és ugyanakkor a légköri szennyezőanyagkibocsátás-csökkentéshez való hozzájárulás érdekében. A javaslat összefoglalja és egyszerűsíti a gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló hatályos jogszabályokat, ezáltal kilenc, e területen érvényben lévő rendelkezést hatályon kívül lehet helyezni, ami összhangban áll a Bizottság hatékonyabb jogalkotásra irányuló célkitűzésével.

A piacon folyó javítási és karbantartási verseny hatékonyabbá tétele és a független műhelyek e piactól történő elszigetelésének megakadályozása érdekében a gépjárműgyártóknak korlátlan, diszkriminációmentes és haladéktalan hozzáférést kell biztosítaniuk a független piaci szereplők – mint például a független műhelyek, illetve a független gépjárműalkatrész-kereskedések – számára a javítási információhoz. A javítási információhoz való hozzáférést már az 1400/2002/EK csoportmentesítési rendelet szabályozza, és megtalálható az Euro-4-es rendeletben is.

Az egymásnak ellentmondó rendelkezések és az értelmezési nehézségek elkerülése érdekében, a jelen rendeletnek csak azokhoz a műszaki információkhoz való hozzáférést kell szabályoznia, amelyek a gépjárművek károsanyag kibocsátását csökkentő és ellenőrző alkatrészek helyreállításához és karbantartásához szükségesek. E rendelkezések azért szükségesek, hogy a gépjárművek egész élettartama alatt garantálni lehessen a károsanyag kibocsátási határérték betartását. Ezért indokolt a légköri szennyezőanyag-kibocsátástekintetében a gépjárművek típusjóváhagyását összekapcsolni a javítási információhoz való hozzáférés biztosításával. A további javítási útmutatókhoz való hozzáférésről, más jogalkotási szövegek, elsősorban az új típusvizsgálatról szóló keretirányelv rendelkeznek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

1a.  Felhívja a Bizottságot, hogy egy felülvizsgált keretirányelvben terjesszen elő javaslatokat a típusjóváhagyásról annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a járművek javítására vonatkozó részletes információkat a járműjavító ágazaton belüli verseny serkentése érdekében. Továbbá felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő bármely szükséges javaslatot az e rendelet, a Bizottságnak a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjárműágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 2002. július 31-i 1400/2002/EK rendelete[1], illetve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó irányelvtervezet közötti párhuzamosság, illetve kettős szabályozás elkerülése érdekében.

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 2

(4) preambulumbekezdés

(4) 2001. márciusában a Bizottság elindította a „Tiszta levegőt Európának” (Clean Air For Europe, CAFE) programot, amelynek fő elemeit egy közlemény körvonalazza. Ennek eredményeként elfogadták a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiát. A tematikus stratégia egyik következtetése szerint a levegőminőségre vonatkozó európai célkitűzések eléréséhez a járművek kibocsátásainak további csökkentésére van szükség.

(4) 2001. márciusában a Bizottság elindította a „Tiszta levegőt Európának” (Clean Air For Europe, CAFE) programot, amelynek fő elemeit egy közlemény körvonalazza. Ennek eredményeként elfogadták a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiát, amelyben a levegő minőségének javítására és a levegőminőségre vonatkozó európai célkitűzések elérésére irányuló különböző intézkedéseket javasolta. Az Euro 5-ös norma az ózon prekurzorok (például a nitrogén-oxid NOX, a szénhidrogén HC és a légszennyező részecskék kibocsátásának csökkentésére irányuló intézkedések egyike.

Indokolás

Az Euro 5-ös norma és a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégia célkitűzései közötti összefüggést egyértelműebben kell megfogalmazni.

Módosítás: 3

(6) preambulumbekezdés

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és szabványosított elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat.

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és a műszaki információk megtalálásához használható szabványosított keresőfunkció általi elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat.

Az összes gazdasági szereplő bevonásával megállapított közös szabványok, mint pl.: az OASIS-szabvány elősegíthetik a gyártók és a szolgáltatók közötti információcserét.

Módosítás: 4

(6a) preambulumbekezdés (új)

 

(6a) az összes gépjárműjavításra vonatkozó információról ugyanazon módon kell rendelkezni, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó [XXXX/XX/EK] irányelvben szereplő rendelkezések révén, mint az ebben a rendeletben történik. Amikor az [XXXX/XX/EK] irányelvben elfogadják az összes gépjárműjavításra vonatkozó információhoz való hozzáférésről szóló rendelkezéseket, e rendelet vonatkozó rendelkezései hatályon kívül kerülnek.

Módosítás: 5

1. cikk (1) bekezdés

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a katalizátorok kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a katalizátorok és kipufogógáz-tisztító berendezések kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Módosítás: 6

3. cikk (13) bekezdés

(13) A „jármű javítására vonatkozó információ” minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű szervizeléséhez, ellenőrzéséhez, rendszeres felügyeletéhez, javításához, újraprogramozásához vagy újraindításához szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos forgalmazóik/szervizeik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;

(13) A „jármű javítására vonatkozó információ” minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű szervizeléséhez, ellenőrzéséhez, rendszeres felügyeletéhez, illetve javításához, szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos forgalmazóik/szervizeik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;

Módosítás: 7

6. cikk

A gyártók kötelesek internetes oldalakon keresztül korlátlanul és szabványos formában hozzáférhetővé tenni a független gazdasági szereplők számára a jármű javítására vonatkozó információkat azonnal és gyorsan elérhető, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez képest hátrányos megkülönböztetést nem jelentő módon.

A gyártók kötelesek internetes oldalakon keresztül szabványosított kereső segítségével korlátlanul hozzáférhetővé tenni a független gazdasági szereplők számára a jármű javítására vonatkozó információkat azonnal és gyorsan elérhető, a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez képest hátrányos megkülönböztetést nem jelentő módon.

2. Az 1. bekezdésben említett információk tartalmazzák a következőket:

2. Az 1. bekezdésben említett információk tartalmazzák a következőket:

(a) egyértelmű járműazonosítás;

(a) egyértelmű járműazonosítás;

(b) szervizkönyvek;

(b) szervizkönyvek;

(c) műszaki kézikönyvek;

(c) műszaki kézikönyvek;

(d) alkatrészekre és hiba-azonosításra vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);

(d) alkatrészekre és hiba-azonosításra vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);

(e) bekötési vázlatok;

(e) bekötési vázlatok;

(f) diagnosztikai hibakódok (a gyártóra jellemző kódokat is beleértve);

(f) diagnosztikai hibakódok (a gyártóra jellemző kódokat is beleértve);

(g) a járműtípusra vonatkozó szoftverkalibrációs azonosítási szám;

(g) a járműtípusra vonatkozó szoftverkalibrációs azonosítási szám, valamint;

(h) a védett eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén szolgáltatott információk, és

(h) a védett eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén szolgáltatott információk,

(i) az adatok rögzítésére vonatkozó információk, valamint a kétirányú felügyeleti és vizsgálati adatok.

 

3. E rendelet alkalmazásában független gazdasági szereplőknek kell tekinteni azokat a hivatalos forgalmazókat vagy szervizeket, akik egy adott járműgyártó elosztóhálózatának a tagjai, amennyiben olyan járművek javítását és karbantartását is végzik, amelyek esetében nem tagjai a járműgyártó elosztóhálózatának.

3. E rendelet alkalmazásában független gazdasági szereplőknek kell tekinteni azokat a hivatalos forgalmazókat vagy szervizeket, akik egy adott járműgyártó elosztóhálózatának a tagjai, amennyiben olyan járművek javítását és karbantartását is végzik, amelyek esetében nem tagjai a járműgyártó elosztóhálózatának.

4. A karbantartási célra szolgáló információk kivételével a jármű javítására vonatkozó információknak mindenkor hozzáférhetőeknek kell lenniük.

4. A karbantartási célra szolgáló információk kivételével a jármű javítására vonatkozó információknak mindenkor hozzáférhetőeknek kell lenniük.

5. Az OBD-kompatibilis csere- vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása, karbantartása és javítása céljából a gyártók kötelesek hátrányos megkülönböztetés nélkül minden érdeklődő alkatrész-, diagnosztikai eszköz- vagy vizsgálóberendezés-gyártó és/vagy javító számára megadni a jármű javítására vonatkozó információkat.

5. Az OBD-kompatibilis csere- vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása, karbantartása és javítása céljából a gyártók kötelesek hátrányos megkülönböztetés nélkül minden érdeklődő alkatrész-, diagnosztikai eszköz- vagy vizsgálóberendezés-gyártó és/vagy javító számára megadni a jármű javítására vonatkozó információkat.

6. EK-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás kérésekor a gyártónak bizonyítékot kell szolgáltatnia a típusjóváhagyást végző hatóság számára az e rendeletnek való megfelelésről a jármű javítására vonatkozó és az 5. bekezdésben említett információk hozzáférhetősége tekintetében.

6. EK-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás kérésekor a gyártónak bizonyítékot kell szolgáltatnia a típusjóváhagyást végző hatóság számára az e rendeletnek való megfelelésről a jármű javítására vonatkozó és az 5. bekezdésben említett információk hozzáférhetősége tekintetében.

Abban az esetben, ha ezek az információk az adott időpontban még nem állnak rendelkezésre, vagy még nem felelnek meg az ebben a rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak, a gyártónak a jóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül biztosítania kell azokat. Amennyiben ezen az időszakon belül nem bizonyítja a megfelelést, a jóváhagyást végző hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében, a típusjóváhagyás visszavonását is beleértve.

Abban az esetben, ha ezek az információk az adott időpontban még nem állnak rendelkezésre, vagy még nem felelnek meg az ebben a rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak, a gyártónak a jóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül biztosítania kell azokat. Amennyiben ezen az időszakon belül nem bizonyítja a megfelelést, a jóváhagyást végző hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében.

A jármű javítására vonatkozó információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a gyártónak ugyanakkor kell hozzáférhetővé tennie internetes oldalain, mint a hivatalos szervizek számára.

A jármű javítására vonatkozó információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a gyártónak ugyanakkor kell hozzáférhetővé tennie internetes oldalain, mint a hivatalos szervizek számára.

 

6a. Az 1-5. bekezdések követelményei nem vonatkoznak egy gépjárműtípusra azon típus gyártása befejezését követő 10 év elteltével.

Módosítás: 8

8. CIKK

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását.

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Módosítás: 9

8A. CIKK (új)

 

8a. cikk

E rendelet hatálybalépését követő három éven belül a Bizottság jelentést terjeszt a Tanács és a Parlament elé a gépjárműjavítási információkhoz való hozzáférés rendszerének működéséről, különös tekintettel a versenyre és a belső piaci működésre gyakorolt hatásra. A jelentésnek foglalkoznia kell azzal, hogy megfelelő lenne-e a gépjárműjavításra vonatkozó információhoz való hozzáférésről rendelkező összes rendelkezés típusjóváhagyásról szóló felülvizsgált keretirányelvben történő egységesítése.

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0683 – C6‑0007/2006 – 2005/0282(COD)

Felelős bizottság

ENVI

Vélemény:
  A plenáris ülésen való bejelentés   dátuma

IMCO

19.1.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

16.3.2006

A vélemény előadója:
  A kijelölés dátuma:

Anja Weisgerber

21.2.2006

A vélemény előadója:

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2006

29.5.2006

10.7.2006

4.9.2006

 

Az elfogadás dátuma

4.9.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Gisela Kallenbach, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Sahra Wagenknecht, Anja Weisgerber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

 • [1]  HL L 203, 2002.8.1., 30. o.

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság RÉSZÉRŐL (26.6.2006)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0683 – C6‑0007/2006 – 2005/0282(COD))

A vélemény előadója: Bogusław Liberadzki

RÖVID INDOKOLÁS

Célkitűzések

· a légkörre káros kibocsátások korlátainak további szigorítása – az Euro 5 szabványok bevezetése,

· a járműgyártókra nézve kötelező rendelkezések bevezetése a járműjavítási információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében.

Alkalmazási kör

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontja szerint a rendelettervezet a külső gyújtású motorral felszerelt gépjárművekre vonatkozik. Mivel a gázüzemű (propán, bután vagy földgáz) járművekkel a b) pont foglalkozik, az a) pont az 5. cikk (4) bekezdése i) pontjában megerősítettek szerint a benzinnel és bioüzemanyagokkal üzemelő járművekre alkalmazandó. Ugyanakkor, mivel az a) pont rendelkezései nem határoznak meg semmilyen konkrét kategóriát, az az EU osztályozás szerint „gépjárműnek” minősülő összes járműre vonatkozik. A 70/156/EGK irányelvnek megfelelően ide tartoznak a következők:

· az M típus-jóváhagyási kategóriába tartozó járművek (utasok szállítására - M1, M2 M3),

· az N típus-jóváhagyási kategóriába tartozó járművek (utasok szállítására - N1, N2, N3).

Gépjárműként osztályozzák azonban az L kategóriába sorolt, a 92/61/EGK irányelv alkalmazási körébe tartozó két-, három és négykerekű járműveket is. Mivel benzinüzemű, külső gyújtású motorral rendelkeznek, a 2. cikk jelenlegi megfogalmazása szerint a rendelet alkalmazási körébe is tartoznak.

A jelenleg hatályban lévő 70/220/EGK irányelv és a 80/1268/EGK irányelv nem vonatkozik az L kategóriára. E kategóriában a káros kibocsátásokkal kapcsolatos követelményeket a 97/24/EK irányelv állapítja meg, amelynek hatályon kívül helyezése nincs folyamatban. Azt kell feltételeznünk, hogy a rendelet alkalmazási körének kiterjesztése az L kategóriára olyan tévedés, amelyet orvosolni kell.

Követelmények

A káros kibocsátások javasolt korlátozását igen nagyra törőnek kell tekinteni, különösen a NOx tekintetében. A csökkentés azonban a megítélés szerint az emberi egészségre a legmagasabb veszélyt jelentő részecske-kibocsátás terén a legnagyobb. A részecske-kibocsátás mellett az ózon prekurzorok – szénhidrogének és nitrogén-oxid – kibocsátása is veszélyt jelent, amelyekre nézve az Euro 5 szabványok szerint további korlátozásokat vezetnek be.

Bár a kompressziós gyújtású gépkocsikra vonatkozó korlátok csökkentésével kapcsolatban nincs ellenvetés, a megítélés szerint tanácsos a külső gyújtású motorokra vonatkozó, nitrogén-oxiddal kapcsolatos követelmények szigorítását újból átgondolni, ami ellen az érdekeltek úgy érvelnek, hogy ez nem eléggé „kiforrott” kibocsátás-csökkentő technikák alkalmazását tenné szükségessé, különösen az automatikus gyújtású motorral rendelkező járműveknél. Ezek bevezetése komoly problémákat jelentene a kisebb gyártók számára, és hatással lehet a gépjárműipar versenyképességére. Az ilyen technikák alkalmazása emellett a termelési költségeknek, így a járművek árának további növekedését eredményezné. Mivel néhány tagállamban a flotta túlnyomó része 10 évesnél idősebb, az új autók magasabb árai lelassítanák a flotta megújulásának folyamatát, mely tényezőt szintén úgy kell tekinteni, hogy hatással van a tiszta levegőre.

Az Euro 5 bevezetésére vonatkozó határidők

Az Euro 5 bevezetésére vonatkozó határidők a 9. cikk (2) és (3) bekezdésében szerepelnek, „rugalmas időpontok” formájában, más szóval a rendelet hatálybalépésének egyelőre nem ismert időpontjától függően. A 18. cikk (3) bekezdése még ezek hozzávetőleges meghatározását is lehetetlenné tette; ez előírja, hogy amennyiben a Bizottság a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül nem fogad el módosításokat, a 9. cikk (2) és (3) bekezdésében említett dátumok helyébe a módosításokban vagy végrehajtási intézkedésekben szereplő dátumok lépnek. Így ebben az esetben jelentősen változhat az alkalmazás időpontja.

A pótalkatrészek típusjóváhagyása

A rendelet kitér a pótalkatrészek típusjóváhagyására is (1. cikk). A rendelkezések azonban kizárólag a cserekatalizátorokra vonatkoznak (10. cikk). A 70/220/EGK irányelv meglévő rendelkezései az ilyen típusjóváhagyásra már állapítottak meg követelményt. Ezek a rendelkezések azért fontosak, mert a katalizátorok minősége döntően befolyásolja a káros kibocsátásokat.

Sok kétely merült azonban fel, például a katalizátorok gyártóira vonatkozó kötelezettségeket megállapító rendelkezések hiánya tekintetében (a járműgyártók kötelezettségeit a 4. cikk határozza meg), mivel a 10. cikk (1) bekezdése csak a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) nem felszerelt járművekbe szánt cserekatalizátorokra alkalmazandó; a 2002/80/EK irányelv jelenlegi rendelkezései szintén az OBD rendszerrel felszerelt járművekbe szánt katalizátorokra vonatkoznak; a Bizottság nem ad magyarázatot arra, miért javasolja a rendelkezések enyhítését. A (10) cikk (2) bekezdése felhatalmazza a nemzeti hatóságokat a megadott típusjóváhagyások kiterjesztésére, de nem határozza meg, hogy hosszabb távon el fogják-e ismerni azokat az (1) bekezdésben említett célokra.

Hatályon kívül helyezés

A 17. cikk révén hatályon kívül helyezett irányelvek két csoportba oszthatók:

· a káros kibocsátások tekintetében – a 70/220/EGK irányelv és az azt módosító irányelvek, nevezetesen a 89/458/EGK, a 91/441/EGK, a 93/59/EGK, a 94/12/EK, a 96/69/EK és a 98/69/EK irányelv,

· az üzemanyag- és szén-dioxid kibocsátás tekintetében – a 80/1268/EGK irányelv és az azt módosító 2004/3/EK irányelv.

A Bizottság indoklásában nem említi, miért nem helyezik hatályon kívül a 70/220/EGK irányelvet módosító egyéb irányelveket (pl. 83/351/EGK, 1999/102/EK, 2001/1/EK és mások), valamint a 80/1268/EGK irányelvet módosító egyéb irányelveket (93/116/EK, 1999/100/EK).

Következtetések

A rendeletből eredő előnyös hatások közé a következők tartoznak:

· a természetes környezet magas szintű védelme a járművekből eredő káros kibocsátások korlátozása révén,

· a gépjárműipar nagyobb versenyképessége,

· jobb minőségű gépjármű-szervizelés és alacsonyabb költségek a gyártók járműjavítási információk biztosítására vonatkozó kötelezettségének bevezetése révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy illessze be az alábbi módosításokat a jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4a) Az uniós levegőminőségi célkitűzések elérése a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítést igényel. Ezért az iparág számára biztosítani kell az e rendelet jövőbeli felülvizsgálatával kapcsolatos egyértelmű információt. A Bizottságnak ennélfogva a lehető leghamarabb az Euro 6 nevet viselő kibocsátási határértékek új csoportját tartalmazó felülvizsgálati javaslatot kell előterjesztenie.

Módosítás: 2

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A kibocsátási normák meghatározása során fontos figyelembe venni azok piacokra és a gyártók versenyképességére gyakorolt hatásait, a felmerülő közvetlen és közvetett üzleti költségeket és az innováció ösztönzése, a levegőminőség javulása és az egészségügyi kiadások csökkenése terén jelentkező előnyöket.

(5) A kibocsátási normák meghatározása során fontos figyelembe venni azok piacokra és a gyártók versenyképességére gyakorolt hatásait, a felmerülő közvetlen és közvetett üzleti költségeket és az innováció ösztönzése, a levegőminőség javulása és az egészségügyi kiadások csökkenése, valamint az átfogó CO2-kibocsátási egyensúly terén jelentkező előnyöket.

Indokolás

A CO2-kibocsátásokat figyelembe kell venni a kibocsátási normák meghatározása során. Köztudott tény – amit a levegőminőségről szóló jogszabályokban is elismertek –, hogy bizonyos kibocsátások csökkentése növelheti a CO2-kibocsátásokat.

Módosítás: 3

(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(8a) A szigorúbb kibocsátási határértékek – beleértve a CO2-kibocsátások csökkentését –, valamint a járművek használatakor meglévő adott teljesítményekre vonatkozó határértékek végrehajtására irányuló erőfeszítéseket is folytatni kell.

Indokolás

A Kyotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérése és a helyi szennyezés csökkentése érdekében további, a szigorúbb kibocsátási határértékekre irányuló erőfeszítésekre van szükség.

Módosítás 4

1. cikk első bekezdés

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a katalizátorok kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a katalizátorok és részecskeszűrők kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Indokolás

A külső gyújtású motorral rendelkező járművekből származó részecske-kibocsátás korlátozása érdekében a részecskeszűrők elengedhetetlenek lesznek (lásd: Rövid indokolás – A javaslat jogi elemei. A javasolt intézkedés összegzése, második bekezdés). A szűrőkre ezért a katalizátorokkal megegyező módon típusjóváhagyásnak kell vonatkoznia.

Módosítás 5

2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) külső gyújtású motorok;

a) az M és N kategóriába tartozó külső gyújtású motorok, a 70/156/EGK irányelv [II. mellékletében] meghatározottak szerint;

Módosítás: 6

2. CIKK (1) BEKEZDÉS B) PONT

b) a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú gázüzemű külső gyújtású motorok; valamint

b) a 70/156/EGK irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú gázüzemű külső gyújtású motorok; valamint

Indokolás

Egyértelművé kell tenni.

Módosítás: 7

3. CIKK (14A) BEKEZDÉS (új)

 

(14a) „a felszereléshez tartozó eredeti részecskeszűrő” a jármű vonatkozásában megadott típusjóváhagyás alá tartozó részecskeszűrő.

Indokolás

A fogalom meghatározása hiányzik a bizottsági javaslatból.

Módosítás: 8

3. CIKK (14B) BEKEZDÉS (új)

 

(14b) „részecske pótszűrő” a felszereléshez tartozó eredeti részecskeszűrő pótlására szánt olyan részecskeszűrő, amely a XXXX/XX/EK irányelvben meghatározott, különálló műszaki egységként hagyható jóvá.

Indokolás

A fogalom meghatározása hiányzik a bizottsági javaslatból.

Módosítás 9

4. cikk (1) bekezdés

(1) A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy minden jármű, amelyre a Közösségben történő értékesítés, regisztráció vagy használatbavétel céljából típusjóváhagyást kívánnak szerezni, megfeleljen az e rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak.

(1) A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy minden jármű és pótalkatrész, amelyre a Közösségben történő értékesítés, regisztráció vagy használatbavétel céljából típusjóváhagyást kívánnak szerezni, megfeleljen az e rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak.

Módosítás: 10

4. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A gyártók kötelesek biztosítani a termelés megfelelőségét, a szennyezésgátló berendezések élettartamát és a használat közbeni megfelelést ellenőrző típusjóváhagyási eljárások elvégzését. A használat közbeni megfelelésre vonatkozó méréseket legalább 5 évente, illetve – amennyiben az előbb következik be – minden 100 000 km megtétele után ellenőrizni kell. A szennyezésgátló berendezések élettartamának típusjóváhagyás céljára végzett vizsgálatát minden 160 000 km megtétele után kell megismételni.

(2) A gyártók által megteendő műszaki intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy a járművek a szokásos üzemi körülmények melletti rendes élettartamuk alatt ténylegesen megfeleljenek e rendelet kipufogócsőre és párolgási emisszióra vonatkozó követelményeinek. E rendelet alkalmazásában a gyártók felelősek annak biztosításáért, hogy a gyártott járművek megfeleljenek az adott típusjóváhagyásnak, valamint a gyártók a felelősek azért, hogy a kibocsátás-csökkentő berendezések 5 éven át vagy 100 000 km megtételéig – amelyik előbb letelik – használat közben megfelelően működjenek.

Módosítás 11

5. cikk (4) bekezdés d) pont

d) a szennyezésgátló berendezések élettartama, kibocsátáscsökkentő tartalék berendezések, használat közbeni megfelelés, gyártásmegfelelőség és közlekedésre való alkalmasság;

d) a szennyezésgátló berendezések élettartama, használat közbeni megfelelés, gyártásmegfelelőség és közlekedésre való alkalmasság;

Módosítás 12

5. cikk (4) bekezdés ia) pont (új)

 

ia) cserekatalizátorok és részecskeszűrők.

Módosítás: 13

8. CIKK

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását.

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően és az 1999/468/EK határozat 8. cikkében szereplő rendelkezések figyelembevételével elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását.

Indokolás

A javasolt módosítás lehetővé tenné a Parlament számára, hogy kifejezze véleményét, amennyiben a végrehajtási intézkedések olyan lényeges változtatásokkal járnának, amelyekkel kapcsolatban a Parlamenttel konzultálni kell.

Módosítás: 14

9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) [18 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [30 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-tól a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg.

(2) 2009. január 1-jétől, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében 2010. január 1-jétől a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg.

Indokolás

Megfelelő dátum a hatálybalépésre.

A tagállamoknak és a gyártóknak a lehető leghamarabb ismerniük kell az Euro 5 hatálybalépésének időpontját. Hasznos a változtatható dátumok rögzített dátumokkal történő felváltása. A káros kibocsátásokról és a 70/220/EGK irányelv módosításáról szóló irányelvekben mindig is rögzített dátumokat használtak. Ez a múltban mindig szilárd elv volt.

Módosítás: 15

9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) [36 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [48 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-tól azoknak az új járműveknek az esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

(3) 2010. január 1-jétől, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében 2011. január 1-jétől azoknak az új járműveknek az esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

Indokolás

Megfelelő dátum a hatálybalépésre.

A tagállamoknak és a gyártóknak a lehető leghamarabb ismerniük kell az Euro 5 hatálybalépésének időpontját. Hasznos a változtatható dátumok rögzített dátumokkal történő felváltása. Az káros kibocsátásokról és a 70/220/EGK irányelv módosításáról szóló irányelvekben mindig is rögzített dátumokat használtak. Ez a múltban mindig szilárd elv volt.

Módosítás 16

10. cikk cím

A pótalkatrészek típusjóváhagyása

A pótalkatrészek típusjóváhagyása

Indokolás

A cél a szóhasználat egységesítése. Az 1. cikkben a „pótalkatrészek” kifejezést szerepel, míg a 10. cikkben a „pótalkatrészek” kifejezés.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 17

10. cikk (-1) bekezdés (új)

 

(-1) E rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal, amennyiben a gyártó azt kéri, a típusjóváhagyást végző nemzeti hatóság a gépjárművek kibocsátásával kapcsolatos okból nem utasíthatja el az EK típusjóváhagyás megadását az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelelő típusú cserekatalizátorokra vagy részecskeszűrőkre, és nem tilthatja meg az ilyen alkatrészek értékesítését vagy járműbe szerelését.

Indokolás

Egy rendelkezéssel egészül ki, amely meghatározza, hogy mely időpont után nem utasíthatják el a tagállamok a pótalkatrészek típusjóváhagyását, ha azok megfelelnek a rendeletnek.

Módosítás 18

10. cikk (1) bekezdés

(1) A nemzeti hatóságoknak meg kell tiltaniuk az értékesítését, illetve járműbe szerelését azoknak az EK típusjóváhagyással rendelkező, fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) nem felszerelt járművekbe szánt cserekatalizátoroknak, amelyek nem olyan típusúak, mint amelyre a típusjóváhagyást e rendeletnek megfelelően megadták.

(1) A típusjóváhagyást végző nemzeti hatóság elutasítja az EK típusjóváhagyás megadását a rendeletnek vagy végrehajtási rendelkezéseinek meg nem felelő új típusú cserekatalizátorokra vagy részecskeszűrőkre.

Indokolás

Egy rendelkezéssel egészül ki, amely meghatározza, hogy mely időpont után nem utasíthatják el a tagállamok a pótalkatrészek típusjóváhagyását, ha azok megfelelnek a rendeletnek.

Módosítás 19

11. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok rendelkezhetnek pénzügyi ösztönzőkről az e rendeletnek megfelelő gépjárművek sorozatgyártása tekintetében.

(1) E rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a tagállamok rendelkezhetnek pénzügyi ösztönzőkről az e rendeletnek megfelelő gépjárművek sorozatgyártása tekintetében.

Indokolás

Tekintettel a 18. cikk (2) bekezdésére; a 9. cikk (1) bekezdése tartalmazza a hatálybalépés időpontját, míg a 11. cikkben ez az időpont nem szerepel. A pénzügyi ösztönzőket elvileg 2006. január 1-jétől kell bevezetni, mivel az Euro 4 járművekre vonatkozó ösztönzők nyújtásának lehetősége 2005. december 31-től kezdődő hatállyal véget ér. Ez azonban a rendelet szerint nem lehetséges.

Módosítás 20

11. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok rendelkezhetnek a használatban lévő járművek e rendeletben megállapított kibocsátási határértékek teljesítése érdekében történő átalakítását és a nem megfelelő járművek leselejtezését elősegítő pénzügyi ösztönzőkről.

(2) E rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal a tagállamok rendelkezhetnek a használatban lévő járművek e rendeletben megállapított kibocsátási határértékek teljesítése érdekében történő átalakítását és a nem megfelelő járművek leselejtezését elősegítő pénzügyi ösztönzőkről.

Indokolás

Tekintettel a 18. cikk (2) bekezdésére; a 9. cikk (1) bekezdése tartalmazza a hatálybalépés időpontját, míg a 11. cikkben ez az időpont nem szerepel. A pénzügyi ösztönzőket elvileg 2006. január 1-jétől kell bevezetni, mivel az Euro 4 járművekre vonatkozó ösztönzők nyújtásának lehetősége 2005. december 31-től kezdődő hatállyal véget ér. Ez azonban a rendelet szerint nem lehetséges.

Módosítás: 21

13. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Szintén meg kell vizsgálni a metánkibocsátás széndioxid-kibocsátás számítása során történő figyelembevételét.

(2) Meg kell vizsgálni a metánkibocsátás széndioxid-kibocsátás számítása során történő figyelembevételét, valamint a metánkibocsátás vizsgálatára, figyelembevételére vagy korlátozására vonatkozó intézkedések elfogadását.

Indokolás

A bizottsági javaslatnak kezdettől fogva figyelembe kell vennie a metán és a nem metán szénhidrogének eltérő, egyedi tulajdonságait. A módosítás előrebocsátja a (8) preambulumbekezdésben már körvonalazott megközelítést, továbbá összhangban van az alternatív üzemanyagok előmozdításával, amely üzemanyagok közé a Bizottság felveszi a magas metántartalmú földgázt is.

Módosítás 22

18. cikk (2) bekezdés

(2) Ez a rendelet [18 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól alkalmazandó a 9. cikk (1) és (11) bekezdése kivételével.

(2) Ez a rendelet a 9. cikk (1) és (11) bekezdése kivételével [18 hónappal a hatálybalépése időpontja után]-tól alkalmazandó.

Indokolás

Az egyértelműség és az egyszerűség érdekében.

Módosítás 23

I. melléklet 1. táblázat 1. OSZLOP M. KATEGÓRIA (2a) lábjegyzet (új)

 

(2a) A kibocsátási határértékek kizárólag a 3 500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, M kategóriájú járművekre vonatkoznak.

Indokolás

A 97/68/EK irányelv előírja, hogy a benzinüzemű, külső gyújtású motorral rendelkező járműveket a következő vizsgálatoknak kell alávetni:

- olyan járművek esetében, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3 500 kg-ot (M1, N1 kategória) – I., III., IV., V., VI. típus és OBD,

- olyan járművek esetében, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3 500 kg-ot (M1, M2, M3, N2, N3 kategória) – II. típus, III. típus.

Az I. mellékletnek megfelelően az M kategóriába tartozó összes járműre, és nem csak a 3 500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű járművekre („M” betű a táblázatok „kategória” fejlécű oszlopában) vonatkoznak az I. típusú vizsgálatok (1. táblázat), így az V. és VI. típusúak is (3. táblázat). Ez változást jelent a meglevő rendelkezésekhez képest, amelyről a rövid indokolásban nem tesznek említést.

Módosítás 24

I. melléklet 3. táblázat 1. OSZLOP M. KATEGÓRIA (1) lábjegyzet (új)

 

(1) A kibocsátási határérték kizárólag a 3 500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, M kategóriájú járművekre vonatkozik.

Indokolás

A 97/68/EK irányelv előírja, hogy a benzinüzemű, külső gyújtású motorral rendelkező járműveket a következő vizsgálatoknak kell alávetni:

- olyan járművek esetében, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3 500 kg-ot (M1, N1 kategória) – I., III., IV., V., VI. típus és OBD,

- olyan járművek esetében, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3 500 kg-ot (M1, M2, M3, N2, N3 kategória) – II. típus, III. típus.

Az I. mellékletnek megfelelően az M kategóriába tartozó összes járműre, és nem csak a 3 500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű járművekre („M” betű a táblázatok „kategória” fejlécű oszlopában) vonatkoznak az I. típusú vizsgálatok (1. táblázat), így az V. és VI. típusúak is (3. táblázat). Ez változást jelent a meglevő rendelkezésekhez képest, amelyről a rövid indokolásban nem tesznek említést.

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0683 – C6-0007/2006 – 2005/0282(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

TRAN

19.1.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

16.3.2006

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Bogusław Liberadzki
7.2.2006

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

20.4.2006

19.6.2006

 

 

 

Elfogadás dátuma

20.6.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

3

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Armando Veneto, Marta Vincenzi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Fausto Correia, Den Dover, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Kathy Sinnott

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

 • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (21.6.2006)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0683– C6‑0007/2006 – 2005/0282(COD))

A vélemény előadója: Ivo Belet

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a rendeletre irányuló javaslat a gépjárművek maximális szennyezőanyag-kibocsátásának további szigorítását célozza. Európában, különösen a városi és sűrűn lakott területeken még mindig jelentős problémák tapasztalhatók a levegő minőségével kapcsolatban. Elsősorban az ózonelőanyagok (a nitrogén-oxidok és a szénhidrogének), valamint a finom por (PM) kibocsátását kell tovább csökkenteni. A különböző tagállamok így pénzügyi ösztönzőket alkalmaznak a környezetbarátabb járművek bevezetésének felgyorsítása érdekében, ami a belső piac nem kívánt szétaprózódásához vezethet. Ezért e javaslat célja a harmonizált európai előírások meghatározása a belső piac megfelelő működése és a magas szintű környezetvédelem érdekében.

A Bizottság javaslata a dízelüzemű gépjárművek által kibocsátott finom porra (PM) vonatkozó határértéket 5 mg/km-ben határozta meg, ami 80%-os csökkentést jelent a mai normához képest, és gyakorlatilag a dízel részecskeszűrő beszerelésének kötelezővé tételét jelenti. A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátására vonatkozó határérték 20%-kal, 200 mg/km-re csökkenne. A benzinüzemű autók esetében a javaslat kevésbé mélyreható. A Bizottság a nitrogén-oxidok és a szénhidrogének kibocsátásának 25%-os csökkentését javasolja, a megfelelő határértékek 60 és 75 mg/km-ben való meghatározásával. Az EU területén jelenleg értékesített benzinüzemű autók közül sok már most bőven megfelel ezeknek a tervezett kibocsátási határértékeknek vagy viszonylag olcsón átalakítható.

Emellett a Bizottság javasolja, hogy a nehéz személyszállító járműveket (SUV-kat) a jövőben ne könnyű haszongépjárműként, hanem személygépjárművekként kezeljék, hogy ezeknek is meg kelljen felelniük a szigorúbb normáknak. A javaslat végül gyakorlati tartalommal tölti ki a javításra vonatkozó információk (a független autójavító műhelyek és forgalmazók számára is történő) elérhetővé tételével kapcsolatos jelenleg is fennálló kötelezettséget azáltal, hogy kötelezi a gyártókat ezen információk szabványosított formában, az interneten történő közzétételére

A vélemény előadója nagyrészt támogatja ezt a javaslatot, amely nemcsak az egészségügyi helyzetet javítja jelentősen Európában, de az innováció ösztönzése és a betegszabadság mennyiségének csökkentése révén az EU termelékenységének növekedéséhez is hozzájárulhat.

Döntő fontosságú egy olyan kényes egyensúly megtalálása, amely biztosítja, hogy az új dízelautók többletköltsége ne emelkedjen olyan mértékben, hogy a fogyasztók inkább a benzinautókat válasszák (ami a szén-dioxidkibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás tekintetében káros következményekkel járna) vagy használt autókat vásároljanak (ami nem tenné környezetbarátabbá a meglévő gépjárműállományt). E kényes egyensúly megőrzése nagy fontosságú a környezet védelmének tényleges javítása érdekében.

Nagyon fontos emellett, hogy a gyártóknak felelősséget kelljen vállalniuk azért, hogy az autók (80 000 km helyett) 160 000 futott km-ig megfeleljenek a kibocsátási korlátozásoknak.

Fontos szempont e jogszabály végrehajtása és nyomon követése is. Elsősorban a sok hosszú távú befektetéssel és a termelés átfogó tervezésével működő autóipar számára nagyon fontos, hogy a lehető legstabilabb és kiszámíthatóbb jogszabályi keretek között működhessen. A CARS21 magas szintű csoport egyik ajánlása is ezért az, hogy az új jogszabályok benyújtásakor a jogszabályt követő lépést is bejelentsék annak érdekében, hogy ily módon a jogszabályi keret hosszabb távú kilátásai kiszámíthatók legyenek. A vélemény előadója ezért fájlalja, hogy a Bizottság e javaslatban nem jelezte, mikorra várható és milyen szigorú lesz a következő lépés, az Euro 6.

E rendeletre irányuló javaslat hatályba lépésének időpontja (18 hónappal annak közzététele után) egyesek szerint az autók életciklusát és az autógyártók hosszú távú termelési terveit figyelembe véve kissé korai, mások szerint azonban könnyen teljesíthető. Mindent összevetve a bizottsági javaslatban foglalt időzítés betartása helyesnek tűnik. A környezetbarát dízeltechnológiának ugyanis a lisszaboni megújulás keretében az egyik prioritással rendelkező cselekvésnek kell lennie. A hetedik keretprogramnak középponti szerepet kell játszania ebben. A hetedik keretprogram prioritásainak egyike az EU pozíciójának javítása a környezettechnológia világpiacán.

Érdemes arra is rámutatni, hogy a finom por kibocsátása csak akkor csökkenthető jelentősen, ha ahhoz a többi közlekedési mód is jelentősen hozzájárul. Rövid távon ezért a hajózás és a légi forgalom szennyezőanyag-kibocsátását szabályozó intézkedések is szükségesek.

Végül, a járműjavításra vonatkozó információk tekintetében felmerülhet az a kérdés, hogy ez a probléma ebbe a rendeletbe tartozik-e, vagy inkább egy külön javaslatot kellene-e benyújtani a fennálló csoportmentesítésről szóló rendelet további gyakorlati meghatározása keretében. A vélemény előadójának mindenesetre meggyőződése, hogy a járműjavításra vonatkozó információkat a lehető legteljesebb mértékben elérhetővé kell tenni a független javítócégek számára. Fontos annak biztosítása, hogy különösen a kis- és középvállalkozások akadályok nélkül, és megfelelő feltételek mellett hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és szabványosított elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat.

(6) A járművek belső piacon való szabad forgalmának elősegítéséhez szükséges a járműjavításra vonatkozó információk korlátlan és szabványosított elérhetősége, valamint a járműjavító és információs szolgáltatások piacán folyó valóságos verseny. Az ilyen információk nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez és azok más járműrendszerekkel való interakciójához kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni a gyártók internetes oldalai által követendő műszaki előírásokat, valamint a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára elfogadható hozzáférést biztosító intézkedéseket.

Indokolás

A járműjavításra vonatkozó információkhoz az ágazatban tevékenykedő nagyszámú kis- és középvállalkozás számára megfelelő feltételek mellett biztosított hozzáférés létfontosságú, mivel ezek a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak a forgalmazók számára rendelkezésre álló magasan specializált és e célra létrehozott információs szolgáltatásokat.

Módosítás: 2

(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(7a) A Bizottságnak egy, az emissziós célkitűzéseket tartalmazó jogalkotási programot kellene benyújtania a jövőbeni szabályozás kiszámíthatósága érdekében. Ennek a jogalkotási programnak az összes érintett féllel történő kiterjedt konzultáción és hatásvizsgálaton kellene alapulnia, ideértve a végrehajtás helyzetét az összes tagállamban, figyelembe véve a lehetséges technológiai fejlesztéseket, valamint a hatékonysági megfontolásokat.

Indokolás

A befektetéseit és tevékenységeit hosszú távra tervező autóipar számára a jövőbeni szabályozás kiszámíthatósága kulcskérdés. Az iparágnak a fejlesztésbe és gyártásba való eredményes befektetéshez időre van szüksége. A túlzott bürökrácia elkerülése érdekében ezt a jogalkotási javaslatot a Bizottságnak hatásvizsgálat és az érintett felekkel történő konzultáció alapján kell létrehoznia.

Módosítás: 3

(13A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(13a) A sajátos társadalmi igényeket kielégítő dízel járműveket, úgymint a mentésre, vészhelyzetekre és helyreállítási szolgáltatásokra szánt járműveket, a közüzemi járműveket és a fogyatékkal élő személyek szállítására használt járműveket, valamint a vezetőt is beleszámolva 7 vagy annál több üléses, 2,4 liter hengerűrtartalmat meg nem haladó motorral rendelkező családi dízel járműveket könnyű haszongépjárművekként kellene kezelni. A Bizottságnak e célt szolgáló iránymutatásokat kellene elfogadnia.

Indokolás

A nehéz személyszállító járművekre vonatkozó jelenlegi kivételt a többcélú családi járműkre és a speciális szállítási igényekre, például a mentésre, helyreállításra e és a fogyatékosok szállítására szánt járművekre kellene korlátozni. Ezen járművek számára biztosítani kellene az N1, N2, illetve N3 kategóriába sorolás lehetőségét.

Módosítás: 4

1. CIKK

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a katalizátorok kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Ez a rendelet gépjárművek és olyan pótalkatrészek, mint például a katalizátorok és részecskeszűrők kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket határoz meg.

Indokolás

Jogi pontosítás.

Módosítás: 5

2. CIKK

1. Ez a rendelet a következőkkel felszerelt gépjárművekre vonatkozik:

1. Ez a rendelet a következőkkel felszerelt gépjárművekre vonatkozik:

(a) külső gyújtású motorok;

(a) külső gyújtású motorok;

(b) a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú gázüzemű külső gyújtású motorok; valamint

(b) a legutóbb a [XXXX/XX/EK] által módosított 70/156/EGK irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú gázüzemű külső gyújtású motorok; valamint

(c) a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú kompressziós gyújtású motorok.

(c) a legutóbb a [XXXX/XX/EK] által módosított 70/156/EGK irányelv [II. mellékletében] meghatározott M1 és N1 kategóriájú kompressziós gyújtású motorok azon N1 kategóriájú gépjárművek kivételével, amelyek a 2005/55/EK irányelv alapján kaptak típusjóváhagyást.

2. A gyártó kérésére ez a rendelet a [XXXX/XX/EK] irányelv [II. mellékletében] meghatározott M2 és N2 kategóriájú kompressziós gyújtású motorral felszerelt, 2840 kg referenciasúlyt nem meghaladó, az e rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben megállapított feltételeknek megfelelő gépjárművekre is alkalmazható.

2. A gyártó kérésére a jelen rendelet szerinti típusjóváhagyás a már jóváhagyott M2 és N2 kategóriájú kompressziós gyújtású motorral felszerelt járművekről kiterjeszthető a 2840 kg referenciasúlyt nem meghaladó és az e rendeletben megállapított típusjóváhagyás kiterjesztési feltételeknek megfelelő gépjárművekre is.

Indokolás

A javasolt módosítás a jelen 70/220/EGK irányelv szövegét tükrözi, és lehetővé teszi a kívánt egyszerűsítést a gyártók számára. A Bizottság javaslata azt jelentené, hogy a fenti kategóriába tartozó járművekre a teljes típus-jóváhagyási eljárást kellene alkalmazni, jóllehet azt az eddig legyártott korlátozott mennyiség alapján nem lehet indokoltnak tekinteni.

Módosítás: 6

3. CIKK (11A) PONT (új)

(11a) Az „eredeti részecskeszűrő” olyan részecskeszűrő, amelyre kiterjed a járműre megadott típusjóváhagyás;

Indokolás

Ez a meghatározás hiányzik a bizottsági javaslatból.

Módosítás: 7

3. cikk (12A) PONT (új)

(12a) A „csere-részecskeszűrő” olyan részecskeszűrő, amelyet az eredeti részecskeszűrő kicserélésére szántak, és amelyre a [XXXX/XX/EC] irányelvben meghatározott önálló műszaki egységként jóváhagyás szerezhető;

Indokolás

Ez a meghatározás hiányzik a bizottsági javaslatból.

Módosítás: 8

3. CIKK (14A) PONT (új)

 

(14a) „sajátos társadalmi igényeket kielégítő dízel járművek” olyan M1 kategóriába tartozó speciális célokat szolgáló dízel járművek, amelyek referenciatömege nem haladja meg a 2,0 tonnát. E rendelet alkalmazásában ezek a járművek N1 kategóriájúnak tekintendők.

Indokolás

A nehéz személyszállító járművekre vonatkozó jelenlegi kivételt a többcélú családi járműkre és a speciális szállítási igényekre, például a mentésre, helyreállításra e és a fogyatékosok szállítására szánt járművekre kellene korlátozni. Ezen járművek számára biztosítani kellene az N1, N2, illetve N3 kategóriába sorolás lehetőségét.

Módosítás: 9

3. CIKK (14B) PONT (új)

 

(14b) „dízel családi járművek” az xx/xxx/EK irányelvben meghatározott terepjáró járművek kivételével, olyan M1 kategóriába tartozó járművek, amelyek, a vezetőt is beleszámolva 7 vagy annál több üléssel, illetve 2,4 liter hengerűrtartalmat meg nem haladó motorral rendelkeznek. E rendelet alkalmazásában ezek a járművek N1 kategóriájúnak tekintendők.

Indokolás

A nem terepjáró, de a vezetőn kívül 6 vagy annál több személy szállítására szánt, és a 2,4 liter hengerűrtartalmat meg nem haladó motorral rendelkező járművek számára biztosítani kell az N1, N2 vagy N3 kategóriába sorolás lehetőségét.

Módosítás: 10

4. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A gyártók kötelesek biztosítani a termelés megfelelőségét, a szennyezésgátló berendezések élettartamát és a használat közbeni megfelelést ellenőrző típusjóváhagyási eljárások elvégzését. A használat közbeni megfelelésre vonatkozó méréseket legalább 5 évente, illetve – amennyiben az előbb következik be – minden 100 000 km megtétele után ellenőrizni kell. A szennyezésgátló berendezések élettartamának típusjóváhagyás céljára végzett vizsgálatát minden 160 000 km megtétele után kell megismételni.

(2) A gyártó által tett technikai intézkedéseknek biztosítani kell azt, hogy a kipufogócsőnél történő és a párolgási kibocsátás rendeltetésszerű használat mellett a jelen rendeletnek megfelelően hatásosan korlátozva van a jármű teljes normális élettartamának idejére. A jelen rendelet alkalmazásában a gyártó felelőssége annak biztosítása, hogy a gyártási járművek megfelelnek a típusjóváhagyással rendelkező gépjárművek tulajdonságainak, továbbá legalább 5 évente, vagy minden 100.000 km megtétele után használat közben méri a kibocsátásgátló berendezések működőképességét.

Indokolás

Ez a szöveg közvetlenül a 70/220/EGK irányelvől került átvételre.

A használat közbeni megfelelőségi követelmények (amint azt a 70/220/EGK meghatározza) és a típus-jóváhagyási hatóság által nem-megfelelőség esetén alkalmazható intézkedések erős késztetést jelentenek a kibocsátásgátló berendezések tartósságának biztosítására, és ezek hatékonyabbak is mint egy a jóváhagyáskor elvégzett olyan mérés ami nem is jellemző az EU-ban.

Módosítás: 11

5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a szokásos körülmények közötti használat során az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést.

törölve

Indokolás

Az állóképességgel kapcsolatos előírásokat a 4. cikk már meghatározza.

Módosítás: 12

8. CIKK

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását.

A Bizottság a [XXXX/XX/EK] irányelv 37. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 6. és a 7. cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ez magában foglalja a járműjavítási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.

Indokolás

A járműjavításra vonatkozó információkhoz az ágazatban tevékenykedő nagyszámú kis- és középvállalkozás számára megfelelő feltételek mellett biztosított hozzáférés létfontosságú, mivel ezek a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak a forgalmazók számára rendelkezésre álló magasan specializált és e célra létrehozott információs szolgáltatásokat.

Módosítás: 13

9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) [a hatálybalépés időpontja]-t követően a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását egy új járműtípusra a gépjárművek kibocsátásaival vagy üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve nem tilthatják meg egy új jármű regisztrációját, értékesítését vagy használatbavételét akkor, ha az érintett jármű e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelel.

(1) [a rendelet és a végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontja]-t követően a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását egy új járműtípusra a gépjárművek kibocsátásaival vagy üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve nem tilthatják meg egy új jármű regisztrációját, értékesítését vagy használatbavételét akkor, ha az érintett jármű e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelel.

Indokolás

Az iparnak időre van szüksége az új technológiákat gyártásba történő teljes bevezetéséhez, miután a szokásos modell ciklus 6-7 év. Ezen kívül, az ipar csak a műszaki követelmények közzététele után kezdheti el a szükségek technológiák kifejlesztését.

Módosítás: 14

9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) [18 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [30 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-tól a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg.

(2) [30 hónappal és egy nappal a rendelet és a végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [42 hónappal a rendelet és a végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontja után]-tól a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg.

Indokolás

Az iparnak időre van szüksége az új technológiákat gyártásba történő teljes bevezetéséhez, miután a szokásos modell ciklus 6-7 év. Ezen kívül, az ipar csak a műszaki követelmények közzététele után kezdheti el a szükségek technológiák kifejlesztését.

Módosítás: 15

9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) [36 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [48 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-tól azoknak az új járműveknek az esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

(3) [48 hónappal és egy nappal a rendelet és a végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontja után]-tól, illetve az N1 kategória II. és III. osztálya esetében [60 hónappal a rendelet és a végrehajtási intézkedések hatálybalépésének időpontja után]-tól azoknak az új járműveknek az esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek nem felelnek meg, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a [XXXX/XX/EK] irányelv [25. cikkében] foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tagadniuk az ilyen járművek regisztrációját, illetve meg kell tiltaniuk azok értékesítését és használatbavételét.

Indokolás

Az iparnak időre van szüksége az új technológiákat gyártásba történő teljes bevezetéséhez, miután a szokásos modell ciklus 6-7 év. Ezen kívül, az ipar csak a műszaki követelmények közzététele után kezdheti el a szükségek technológiák kifejlesztését.

Módosítás: 16

10. CIKK

1. A nemzeti hatóságoknak meg kell tiltaniuk az értékesítését, illetve járműbe szerelését azoknak az EK típusjóváhagyással rendelkező, fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) nem felszerelt járművekbe szánt cserekatalizátoroknak, amelyek nem olyan típusúak, mint amelyre a típusjóváhagyást e rendeletnek megfelelően megadták.

1. A jelen rendelet hatálybalépésének napjától, a gyártó kérése esetén a nemzeti hatóság nem utasíthatja el az EK típusjóváhagyást bizonyos cserekatalizátorokra vagy részecskeszűrökre nézve, illetve nem tilthatja meg az ilyen alkatrészek értékesítését, vagy járműbe beszerelését, amennyiben azok megfelelnek a jelen rendeletnek, vagy végrehajtási intézkedéseinek.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak ellenére a típusjóváhagyás megadásának eredeti feltételei mellett a nemzeti hatóságok továbbra is kiterjeszthetik az EK-típusjóváhagyásokat a cserekatalizátorokra.

2. A nemzeti hatóságok elutasíthatják az EK-típusjóváhagyásokat azokra az új típusú cserekatalizátorokra vagy részecskeszűrőkre, amelyek nem felelnek meg a jelen rendeletnek vagy a végrehajtási intézkedéseinek.

Indokolás

A Bizottság szövege nem világos.

Módosítás: 17

12A. CIKK (új)

 

12a. cikk

 

Legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében említett időpont után egy évvel a Bizottság elkészít egy, az e rendelet hatálya alá eső területen végzett jövőbeli jogalkotás programot. Ennek a programnak az összes érintett féllel történő kiterjedt konzultáción és hatásvizsgálaton kellene alapulnia, és tartalmazni kell egy, a gépjárművek gázkibocsátására vonatkozó egyedi célokat meghatározó ütemtervet. E célok minimális tartalma:

 

- a szénhidrogén kibocsátási határérték további csökkentése a külső gyújtású (PI) motorok esetében,

 

- az ΝΟx kibocsátási határérték jelentős csökkentése a kompressziós gyújtású (CI) motorok esetében,

 

- a szemcse-szám alapú határértékek bevezetése;

 

A célokat a gépjárművek CO2 kibocsátásának csökkentésére megállapított szabályokkal együtt kell meghatározni az Európai Parlament és a Tanács 1753/2000/EK sz. határozata alapján.

Indokolás

Az iparágnak a lehető legkorábban tisztában kell lennie azzal, hogy mik a következő lépések, és milyen ambíciószintet fognak megcélozni, a technológiák fejlettsége, a környezetvédelmi hatások és a költséghatékonyság figyelembe vétele mellett.

Módosítás: 18

17. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A 70/220/EGK, 80/1268/EGK, 89/458/ EGK, 91/441/ EGK, 93/59/ EGK, 94/12/EK, 96/69/EK, 98/69/EK és 2004/3/EK irányelv [18 hónappal e rendelet hatálybalépésének az időpontja után]-tól hatályát veszti.

1. A 70/220/EGK, 80/1268/EGK, 89/458/ EGK, 91/441/ EGK, 93/59/ EGK, 94/12/EK, 96/69/EK, 98/69/EK és 2004/3/EK irányelv [66 hónappal a jelen rendelet és a végrehajtási intézkedései hatálybalépésének az időpontja után]-tól hatályát veszti.

Indokolás

A korábbi irányelvek visszavonására megfelelő határidőt kell adni, annak érdekében, hogy a közösségi jogrendszerben és a nemzeti jogban ne jöjjön létre jogi vákuum, amely megakadályozná a jelenlegi EURO 4 rendelkezések alkalmazását addig amíg az új EURO 5 rendelkezések teljes mértékben alkalmazhatóak az új járművekre.

Módosítás: 19

18. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ez a rendelet [18 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól alkalmazandó a 9. cikk (1) és (11) bekezdése kivételével.

(2) Ez a rendelet [30 hónappal és egy nappal a hatálybalépés időpontja után]-tól alkalmazandó a 9. cikk (1) és (11) bekezdése kivételével.

Indokolás

A 9. cikkel történő összhangba hozás érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0683 – C6-0007/2006 – 2005/0282(COD)]

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

ITRE
19.1.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

nem

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Ivo Belet
31.1.2006

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2006

4.5.2006

20.6.2006

 

 

Elfogadás dátuma

20.6.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

13

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

María del Pilar Ayuso González, Dorette Corbey, Vittorio Prodi, Esko Seppänen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0683 – C6-0007/2006 – 2005/0282(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.12.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

ENVI
19.1.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

TRAN
19.1.2006

ITRE
19.1.2006

IMCO

19.1.2006

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

IMCO
16.3.2006

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Matthias Groote
29.11.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

JURI
13.7.2006

/

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

Az EP konzultációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Az EP konzultációja a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.9.2006

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

38

10

4

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Bairbre de Brún, Hélène Goudin, Rebecca Harms, Jutta D. Haug, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Claude Turmes, Thomas Wise

Benyújtás dátuma

21.9.2006

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

 • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.