SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

25.9.2006 - (COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Kinga Gál
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*) :
Cem Özdemir, Komisja Spraw Zagranicznych
(*) Ściślejsza współpraca między komisjami - art. 47 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0280)[1],

–   uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0288/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6‑0306/2006),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 5

(5) Przedstawiciele Państw Członkowskich zgromadzeni na posiedzeniu Rady Europejskiej dnia 13 grudnia 2003 r. uzgodnili konieczność wykorzystania doświadczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. oraz rozszerzenia jego mandatu i utworzenia Agencji Praw Człowieka.

(5) Przedstawiciele Państw Członkowskich zgromadzeni na posiedzeniu Rady Europejskiej dnia 13 grudnia 2003 r. uzgodnili konieczność wykorzystania doświadczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. oraz rozszerzenia jego mandatu i utworzenia Agencji Praw Człowieka. Przy tej samej okazji zadecydowali oni również, że siedziba agencji powinna pozostać w Wiedniu.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 8

(8) Przy ustanawianiu agencji należycie uwzględnione zostaną ramy prawne dla europejskich agencji regulacyjnych zawarte we złożonym przez Komisję dnia 25 lutego 2005 r. projekcie porozumienia międzyinstytucjonalnego1.

skreślony

_________________

1 COM(2005)59 wersja ostateczna z 25.2.2005.

 

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 9

(9) Agencja powinna w swoich pracach odnosić się do praw podstawowych określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a szczegółowo przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych. Nazwa agencji powinna odzwierciedlać jej bliskie powiązanie z Kartą. Obszary tematyczne działalności agencji powinny zostać określone w wieloletnich ramach, określających tym samym granice działalności agencji, która zgodnie z ogólnymi zasadami instytucjonalnymi nie powinna tworzyć własnego politycznego programu odnoszącego się do praw podstawowych.

(9) Agencja powinna w swoich pracach odnosić się do praw podstawowych określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, łącznie z prawami ustanowionymi przez Europejską Konwencję w sprawie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych, a szczegółowo odzwierciedlonych w Karcie Praw Podstawowych. Nazwa agencji powinna odzwierciedlać jej bliskie powiązanie z Kartą.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

 

(9a) Jako, że Agencja ma powstać w miejsce istniejącego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, jej prace nadal powinny obejmować zjawisko rasizmu, ksenofobii oraz antysemityzmu, jak również ochronę praw osób należących do mniejszości, jako podstawowych elementów związanych z ochroną praw podstawowych. Odpowiedni nacisk należy położyć na grupy, które doświadczają dyskryminacji, zgodnie z art. 13 Traktatu oraz art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 11

(11) Agencja powinna mieć prawo do przekazywania instytucjom unijnym i Państwom Członkowskim swoich opinii dotyczących procesu wykonywania prawa wspólnotowego - albo z własnej inicjatywy albo na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji - nie naruszając procedur legislacyjnych i sądowych ustanowionych na mocy Traktatu.

(11) Agencja powinna mieć prawo do przekazywania instytucjom unijnym i Państwom Członkowskim swoich opinii dotyczących procesu wykonywania prawa wspólnotowego – albo z własnej inicjatywy albo na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji – nie naruszając procedur legislacyjnych i sądowych ustanowionych na mocy Traktatu. Powyższe instytucje powinny mieć możliwość zażądania opinii w sprawie zgodności z prawami podstawowymi przygotowanych przez nie wniosków legislacyjnych lub stanowisk zajętych podczas procedur legislacyjnych.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 12

(12) Rada powinna mieć możliwość zwracania się do agencji z wnioskami o ekspertyzę w kontekście postępowań wszczętych na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

(12) Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny mieć możliwość zwracania się do agencji z wnioskami o ekspertyzę w kontekście postępowań wszczętych na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 13

(13) Agencja powinna przedstawiać roczne sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii i ich przestrzegania w toku wykonywania prawa unijnego przez instytucje, organy i agencje UE oraz Państwa Członkowskie. Ponadto agencja powinna przygotowywać sprawozdania tematyczne dotyczące zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki Unii.

(13) Agencja powinna przedstawiać roczne sprawozdanie na temat wchodzących w zakres jej działalności kwestii związanych z prawami podstawowymi, które powinno również uwypuklać przykłady dobrej praktyki. Ponadto agencja powinna przygotowywać sprawozdania tematyczne dotyczące zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki Unii.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 15

(15) Agencja powinna prowadzić jak najściślejszą współpracę ze wszystkimi odpowiednimi programami, organami i agencjami wspólnotowymi oraz organami Unii, aby unikać powielania prac, zwłaszcza w odniesieniu do mającego powstać Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet.

(15) Agencja powinna prowadzić jak najściślejszą współpracę ze wszystkimi odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz organami, urzędami i agencjami Wspólnoty oraz Unii, aby unikać powielania prac, zwłaszcza w odniesieniu do mającego powstać Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet.

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

 

(15a) Agencja powinna prowadzić ścisłą współpracę z państwami członkowskimi; w tym celu państwa członkowskie powinny mianować krajowych urzędników łącznikowych. Agencja powinna porozumiewać się z krajowymi urzędnikami łącznikowymi przede wszystkim w sprawie sprawozdań oraz innych przygotowywanych przez nią dokumentów.

Poprawka 10

Punkt uzasadnienia 16

(16) Agencja powinna ściśle współpracować z Radą Europy. Współpraca ta powinna zapewniać unikanie nakładania się działalności agencji na kompetencje Rady Europy, zwłaszcza przy opracowywaniu mechanizmów zapewniających synergię, takich jak zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy i udział niezależnej osoby nominowanej przez Radę Europy w strukturach zarządzających agencją, która to osoba posiadać będzie jasno określone prawo głosu, analogicznie do EUMC.

16) Agencja powinna ściśle współpracować z Radą Europy. Współpraca ta powinna zapewniać unikanie nakładania się działalności agencji na kompetencje Rady Europy, zwłaszcza przy opracowywaniu mechanizmów zapewniających komplementarność i wartość dodaną, takich jak zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy i udział niezależnej osoby nominowanej przez Radę Europy w strukturach zarządzających agencją, która to osoba posiadać będzie jasno określone prawo głosu.

Poprawka 11

Punkt uzasadnienia 16 a (nowy)

 

(16a) Uznając istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego w zakresie ochrony praw podstawowych, agencja powinna wspierać dialog z nim oraz prowadzić ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego prowadzącymi działalność w dziedzinie praw podstawowych. Agencja powinna utworzyć sieć współpracy zwaną platformą praw podstawowych w celu uruchomienia ustrukturyzowanego, owocnego dialogu oraz bliskiej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 12

Punkt uzasadnienia 17 a (nowy)

 

(17a) Aby zapewnić wysoką jakość naukową swojej pracy, agencja powinna powołać komitet naukowy.

Poprawka 13

Punkt uzasadnienia 17 b (nowy)

 

(17b) Władze mianujące członków zarządu, rady wykonawczej oraz komitetu naukowego powinny dążyć do osiągnięcia równowagi pod względem liczby kobiet i mężczyzn zasiadających w tych organach. Należy zwrócić szczególną uwagę na równą reprezentację mężczyzn i kobiet wśród personelu.

Poprawka 14

Punkt uzasadnienia 18

(18) Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w dziedzinie praw podstawowych. Powinien on nominować jedną niezależną osobę na członka zarządu agencji.

(18) Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w dziedzinie praw podstawowych. Należy się zatem z nim konsultować przed przyjęciem wieloletnich ram dla agencji oraz w sprawie kandydatów na stanowisko dyrektora agencji.

Poprawka 15

Punkt uzasadnienia 19

(19) Należy ustanowić forum konsultacyjne w celu zapewnienia w strukturach agencji pluralistycznej reprezentacji sił społecznych społeczeństwa obywatelskiego działających w zakresie praw podstawowych, aby ustanowić skuteczną współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

skreślony

Poprawka 16

Punkt uzasadnienia 21 a (nowy)

 

(21a) Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje wspólnotowe regulujące stosowanie regulaminu pracowniczego i Warunków zatrudnienia – włącznie z przepisami odnoszącymi się do odwołania dyrektora – stosują się do pracowników oraz dyrektora agencji.

Poprawka 17

Punkt uzasadnienia 22

(22) Agencja powinna mieć osobowość prawną i zastąpić Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w zakresie wszystkich zobowiązań prawnych, zobowiązań i należności finansowych Centrum lub porozumień przez nie zawartych oraz umów o pracę z pracownikami Centrum. Siedziba agencji będzie nadal mieścić się w Wiedniu, zgodnie z decyzją przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 2 czerwca 1997 r. określającą siedzibę Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.

(22) Agencja powinna mieć osobowość prawną i zastąpić Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w zakresie wszystkich zobowiązań prawnych, zobowiązań i należności finansowych Centrum lub porozumień przez nie zawartych oraz umów o pracę z pracownikami Centrum.

Poprawka 18

Punkt uzasadnienia 22 a (nowy)

 

(22a) Agencja powinna być otwarta na udział krajów kandydujących. Ponadto w udział w pracach agencji powinno się również włączyć kraje, z którymi podpisano Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, ponieważ umożliwi to Unii wspieranie ich wysiłków integracyjnych poprzez ułatwianie stopniowego dostosowywania ich prawodawstwa do prawa wspólnotowego oraz przekazywanie wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk, zwłaszcza w tych obszarach dorobku, które posłużą za centralny punkt odniesienia dla procesu reform na Bałkanach Zachodnich.

Poprawka 19

Punkt uzasadnienia 23

(23) Ponieważ środki potrzebne do wykonania rozporządzenia są środkami o ogólnym zakresie w znaczeniu art. 2 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji środki wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się w drodze procedury regulacyjnej, o której mowa w art. 5 omawianej decyzji.

skreślony

Poprawka 20

Punkt uzasadnienia 23 a (nowy)

 

(23a) We właściwym czasie agencja powinna rozpocząć przeprowadzanie koniecznej oceny swojej działalności, łącznie ze szczegółowym przeglądem zakresu jej działalności w odniesieniu do krajów trzecich; ocena ta powinna posłużyć za podstawę rewizji zakresu działalności, zadań oraz metod pracy agencji.

Poprawka 21

Artykuł 3 ustępy 2 - 4

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do praw podstawowych określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a szczegółowo przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.

2. W swoich pracach agencja odnosi się do praw podstawowych w rozumieniu art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, łącznie z prawami ustanowionymi przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych, podpisaną w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., i odzwierciedlonymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.

3. Prowadząc swoją działalność agencja zajmuje się sytuacją praw podstawowych w Unii Europejskiej i Państwach Członkowskich przy wykonywaniu przez nie prawa wspólnotowego, bez uszczerbku dla pkt 4 i art. 4 ust. 1 lit. e) oraz art. 27 i 28.

3. Agencja zajmuje się kwestiami związanymi z prawami podstawowymi w Unii Europejskiej i Państwach Członkowskich przy wykonywaniu przez nie prawa wspólnotowego. Dodatkowo agencja może się zajmować kwestiami związanymi z prawami podstawowymi mieszczącymi się w zakresie stosowania ust. 1 w krajach wymienionych w art. 27 ust. 1, w zakresie koniecznym do stopniowego dostosowywania prawodawstwa tych krajów do prawa wspólnotowego oraz zgodnie z art. 27 ust. 2.

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek Komisji o agencja przedstawia informacje i analizy dotyczące problematyki praw podstawowych w odniesieniu do państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła porozumienia o stowarzyszeniu lub porozumienia zawierające postanowienia dotyczące przestrzegania praw człowieka lub z którymi rozpoczęła lub planuje rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

 

Uzasadnienie

Poprawka w ust. 3 została wprowadzona w następstwie sugestii Wielkiej Brytanii, aby zawrzeć odniesienie do kompetencji Wspólnoty, podobnie jak w art. 3 ust. 1.

Poprawka 22

Artykuł 4

1. Aby osiągnąć cel określony w art. 2, agencja:

1. Aby osiągnąć cel określony w art. 2 i w zakresie jej uprawnień określonych w art. 3, agencja:

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i rozpowszechnia stosowne, obiektywne, rzetelne i porównywalne informacje oraz dane, łącznie z wynikami badań i monitorowania przekazywanymi jej przez Państwa Członkowskie, instytucje unijne, agencje wspólnotowe, ośrodki badawcze, organy krajowe, organizacje pozarządowe, odpowiednie państwa trzecie i organizacje międzynarodowe;

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i rozpowszechnia stosowne, obiektywne, rzetelne i porównywalne informacje oraz dane, łącznie z wynikami badań i monitorowania przekazywanymi jej przez Państwa Członkowskie, instytucje unijne, organy, urzędy i agencje wspólnotowe i unijne, ośrodki badawcze, organy krajowe, organizacje pozarządowe, państwa trzecie i organizacje międzynarodowe, a w szczególności właściwe organy Rady Europy;

b) opracowuje metody poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na poziomie europejskim we współpracy z Komisją i Państwami Członkowskimi;

b) opracowuje metody i normy poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na poziomie europejskim we współpracy z Komisją i Państwami Członkowskimi;

c) prowadzi, bierze udział w lub zachęca do prowadzenia badań naukowych i sondaży, opracowań przygotowawczych i badań wykonalności, a także w stosownych przypadkach, jeżeli jest to zgodne z jej priorytetami i rocznym programem prac, wykonuje te zadania na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji. Organizuje również spotkania ekspertów i w razie konieczności doraźne grupy robocze;

c) prowadzi, bierze udział w lub zachęca do prowadzenia badań naukowych i sondaży, opracowań przygotowawczych i badań wykonalności, a także w stosownych przypadkach, jeżeli jest to zgodne z jej priorytetami i rocznym programem prac, wykonuje te zadania na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji;

(d) z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji formułuje wnioski i opinie na tematy ogólne dla instytucji unijnych i Państw Członkowskich wykonujących prawo wspólnotowe;

(d) z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji formułuje oraz publikuje wnioski i opinie na konkretne kwestie tematyczne dla instytucji unijnych i Państw Członkowskich wykonujących prawo wspólnotowe;

e) udostępnia Radzie ekspertyzy techniczne, jeżeli Rada na mocy art. 7 ust.1 Traktatu o Unii Europejskiej wzywa niezależne osoby do przedstawienia sprawozdania z sytuacji w Państwie Członkowskim lub jeżeli do agencji wpłynie wniosek zgodnie z art. 7 ust. 2, a Rada, działając zgodnie z procedurą określoną w wymienionych ustępach art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, wystąpiła do agencji z wnioskiem o tego rodzaju ekspertyzy techniczne;

e) udostępnia Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu ekspertyzy techniczne, jeżeli Rada otrzymuje wniosek zgodnie z art. 7 ust. 1 lub art. 7 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;

f) publikuje roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych, podkreślając w nim również przykłady dobrych praktyk;

f) publikuje roczne sprawozdanie w sprawie kwestii z zakresu praw podstawowych mieszczących się w zakresie działalności agencji, podkreślając w nim również przykłady dobrych praktyk;

g) publikuje sprawozdania tematyczne oparte na prowadzonych przez nią analizach, badaniach i sondażach;

g) publikuje sprawozdania tematyczne oparte na prowadzonych przez nią analizach, badaniach i sondażach;

h) publikuje roczne sprawozdanie z działalności;

h) publikuje roczne sprawozdanie z działalności;

i) wzmacnia współpracę między społeczeństwem obywatelskim, łącznie z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi, ośrodkami badawczymi i przedstawicielami odpowiednich władz publicznych oraz innymi osobami lub organami zaangażowanymi w kwestie praw podstawowych, zwłaszcza poprzez tworzenie sieci kontaktów, promowanie dialogu na szczeblu europejskim i w stosownych przypadkach udział w dyskusjach lub spotkaniach na szczeblu krajowym;

i) opracowuje strategię komunikacyjną oraz promuje dialog ze społeczeństwem obywatelskim w celu rozpowszechniania wśród obywateli informacji na temat praw podstawowych oraz aktywnego informowania obywateli o metodach jej pracy

j) organizuje wspólnie z odpowiednimi zainteresowanymi stronami konferencje, kampanie, spotkania przy okrągłym stole, seminaria i spotkania na szczeblu europejskim w celu promocji i rozpowszechniania owoców jej pracy oraz

 

k) opracowuje strategię komunikacyjną, której celem jest przybliżanie tej problematyki opinii publicznej, tworzenie publicznie dostępnych zasobów dokumentacji i przygotowywanie materiałów edukacyjnych, promowanie współpracy i unikanie sytuacji pokrywania się informacji z różnych źródeł.

 

2. Konkluzje, opinie i sprawozdania przygotowane przez agencję w ramach prowadzonej przez nią działalności opisanej w ust. 1 nie dotyczą kwestii legalności wniosków Komisji na mocy art. 250 Traktatu, stanowisk przyjętych przez instytucje w toku procedury legislacyjnej lub legalności aktów prawnych w rozumieniu art. 230 Traktatu. Agencja nie rozstrzyga tego, czy Państwo Członkowskie uchybiło zobowiązaniu na mocy Traktatu w rozumieniu art. 226 Traktatu.

2. Konkluzje, opinie i sprawozdania, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wniosków Komisji na mocy art. 250 Traktatu lub stanowisk przyjętych przez instytucje w toku procedury legislacyjnej tylko, jeżeli zainteresowana instytucja przedłożyła wniosek zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. d). Te konkluzje, opinie i sprawozdania nie rozstrzygają legalności aktów prawnych w rozumieniu art. 230 Traktatu, ani czy Państwo Członkowskie uchybiło zobowiązaniu na mocy Traktatu w rozumieniu art. 226 Traktatu.

Poprawka 23

Artykuł 5

1. Komisja przyjmuje wieloletnie ramy dla agencji zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 29 ust. 2. Ramy takie:

1. Rada wykonawcza agencji, należycie uwzględniając wytyczne zawarte w rezolucjach Parlamentu Europejskiego oraz wnioski Rady dotyczące praw podstawowych, na podstawie wniosku Komisji, przyjmuje wieloletnie ramy.

a) obejmują okres pięciu lat;

 

b) określają obszary tematyczne działalności agencji, zawsze obejmując walkę z rasizmem i ksenofobią;

 

c) są zgodne z priorytetami Unii określonymi w celach strategicznych Komisji;

 

d) należycie uwzględniają zasoby ludzkie i finansowe agencji oraz

 

e) zawierają przepisy mające na celu uniknięcie tematycznego nakładania się kompetencji innych organów, biur i agencji wspólnotowych.

 

2. Agencja wykonuje zadania w zakresie działów tematycznych określonych w wieloletnich. Dzieje się to bez uszczerbku dla przysługującej agencji możliwości odpowiedzi na wnioski Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji na mocy art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 lit. d) i e) wykraczających poza te dziedziny, jeżeli pozwalają na to zasoby ludzkie i finansowe agencji.

2. Wieloletnie ramy obejmują 5 lat, pozostają w zgodzie z priorytetami oraz celami strategicznymi Unii oraz z ludzkimi i finansowymi, którymi dysponuje agencja.

3. Agencja wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego programu prac, należycie wykorzystując dostępne jej zasoby ludzkie i finansowe.

3. Agencja wykonuje swoje zadania w obszarów tematycznych określonych przez wieloletnie ramy. Jednakże agencja odpowiada również na wnioski Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) i e), które wychodzą poza zakres obszarów tematycznych, o ile pozwalają na to środki finansowe i zasoby ludzkie.

4. Roczny program prac, przyjęty zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. a), jest zgodny z rocznym programem prac Komisji obejmującym prowadzone przez nią prace badawcze i działalność w zakresie statystyki prowadzoną w kontekście wspólnotowego programu statystycznego.

4. Agencja prowadzi swoją działalność zgodnie ze swoim rocznym programem prac.

Poprawka 24

Artykuł 6 ustępy 1 i 2

1. Agencja ustanawia i koordynuje niezbędne sieci informacyjne. Służą one osiągnięciu założonego celu, opracowywaniu rzeczowych i porównywalnych informacji przy wykorzystaniu wiedzy fachowej różnych organizacji i organów w każdym z Państw Członkowskich i uwzględnieniu potrzeby zaangażowania władz krajowych w gromadzenie danych.

1. W celu dostarczenia obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji, przy wykorzystaniu wiedzy fachowej różnych organizacji i organów w każdym z Państw Członkowskich i uwzględnieniu potrzeby zaangażowania władz krajowych w gromadzenie danych agencja:

 

a) uruchamia i koordynuje sieciami informacji, jak sieć niezależnych ekspertów w dziedzinie praw podstawowych oraz wykorzystuje istniejące sieci;

b) organizuje spotkania zewnętrznych ekspertów; oraz,

c) w razie konieczności tworzy doraźne grupy robocze.

2. Prowadząc swoją działalność agencja, w celu uniknięcia powielania prac i zagwarantowania najlepszego wykorzystania zasobów, uwzględnia istniejące informacje niezależnie od ich źródeł, w szczególności zaś informacje zebrane na podstawie działań przeprowadzonych już przez

2. Prowadząc swoją działalność agencja, w celu osiągnięcia komplementarności i zagwarantowania najlepszego wykorzystania zasobów, uwzględnia, w stosownych przypadkach, zebrane informacje oraz podjęte działania, w szczególności przez:

a) instytucje, organy, biura i agencje Wspólnoty;

a) instytucje i organy unijne, biura i agencje wspólnotowe, unijne oraz należące do państw członkowskich;

b) instytucje, organy, biura i agencje Państw Członkowskich oraz

b) Radę Europy, poprzez odwołanie się do wniosków oraz działań jej mechanizmów kontroli i nadzoru oraz jej komisarza ds. praw człowieka; oraz

c) Radę Europy i inne organizacje międzynarodowe.

c) Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Narody Zjednoczone i inne organizacje międzynarodowe.

Poprawka 25

Artykuł 8 tytuł ustęp - 1 (nowy) i ustęp 1

Współpraca z organizacjami na szczeblu Państw Członkowskich i na szczeblu europejskim

Współpraca z organizacjami na szczeblu Państw Członkowskich i na szczeblu międzynarodowym

 

-1. Aby zagwarantować bliską współpracę z państwami członkowskimi, każde państwo członkowskie powoła urzędnika rządowego na stanowisko krajowego oficera łącznikowego. Agencja przekaże krajowemu urzędnikowi łącznikowemu wszystkie dokumenty przygotowane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g) oraz i).

1. Agencja współpracuje z organizacjami i organami rządowymi i pozarządowymi działającymi na polu praw podstawowych na szczeblu Państw Członkowskich i na szczeblu europejskim, aby pomóc im realizacji ich zadań.

1. Aby pomóc im realizacji ich zadań, agencja współpracuje z:

- organizacjami rządowymi i organami publicznymi działającymi na polu praw podstawowych na szczeblu Państw Członkowskich, łącznie z krajowymi instytucjami praw człowieka;

- Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), w szczególności Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Narodami Zjednoczonymi oraz innymi międzynarodowymi organizacjami.

Poprawka 26

Artykuł 9

Agencja skoordynuje swoją działalność z pracami Rady Europy zwłaszcza w odniesieniu do rocznego programu pracy na mocy art. 5. W tym celu Wspólnota, zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 Traktatu, zawiera umowę z Radą Europy w celu ustanowienia ścisłej współpracy pomiędzy Radą a agencją. Umowa taka obejmuje zobowiązanie Rady Europy do nominowania jednej niezależnej osoby, która zasiadać ma w zarządzie agencji, zgodnie z art. 11.

W celu zagwarantowania komplementarności i wartości dodanej, agencja skoordynuje swoją działalność z pracami Rady Europy zwłaszcza w odniesieniu do rocznego programu pracy na mocy art. 5 oraz współpracy ze społeczeństwem obywatelskim zgodnie z art. 9a. W tym celu Wspólnota, zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 Traktatu, zawiera umowę z Radą Europy w celu ustanowienia ścisłej współpracy pomiędzy Radą a agencją. Umowa taka obejmuje nominowanie przez Radę Europy jednej niezależnej osoby, która zasiadać ma w zarządzie agencji oraz w radzie wykonawczej, zgodnie z art. 11 i 12.

Poprawka 27

Artykuł 9 a (nowy)

 

Artykuł 9a

 

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim oraz utworzenie platformy praw podstawowych

 

1. Agencja prowadzi ścisła współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym, w dziedzinie praw podstawowych, łącznie ze zwalczaniem ksenofobii, rasizmu oraz ochroną mniejszości. W tym celu agencja uruchamia sieć współpracy zwaną platformą praw podstawowych, złożoną z organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, odpowiednich organizacji społecznych i zawodowych, kościołów, organizacji religijnych, filozoficznych i niewyznaniowych, uczelni oraz innych kompetentnych ekspertów z organów oraz organizacji europejskich i międzynarodowych.

 

2. Platforma jest mechanizmem służącym wymianie informacji i gromadzeniu wiedzy. Gwarantuje ona ścisłą współpracę między agencją a odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

 

3. Platforma jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych i kompetentnych stron zgodnie z ust. 1. Agencja może zwracać się do członków platformy w razie zaistnienia konkretnych potrzeb związanych z obszarami, które uznane są za priorytety dla jej działalności.

 

4. Agencja może się zwrócić do platformy w szczególności, z wnioskiem o:

a) podsuwanie zarządowi sugestii w związku z rocznym planem prac, który ma zostać przyjęty zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. a);

b) udzielenie zarządowi informacji zwrotnych oraz sugerowanie działań kontynuacyjnych w związku ze sprawozdaniem rocznym przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. f); oraz

c) informowanie dyrektora oraz Komitetu Naukowego o wnioskach i zaleceniach z konferencji, seminariów oraz posiedzeń, których tematy wchodzą w zakres działalności agencji.

 

5. Za koordynację platformy odpowiedzialny jest dyrektor.

Poprawka 28

Artykuł 10 litery (c) i (d)

(c) dyrektora;

(d) forum.

(c) Komitetu naukowego; i

(d) Dyrektora.

Poprawka 29

Artykuł 11

1. Zarząd składa się z osób posiadających stosowne doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych i w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego. W skład zarządu wchodzą:

1. Zarząd składa się z osób posiadających stosowne doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych i w zarządzaniu organizacjami sektora publicznego. W skład zarządu wchodzą:

a) po jednej niezależnej osobie nominowanej przez każde z Państw Członkowskich;

a) po jednej niezależnej osobie nominowanej przez każde z Państw Członkowskich, zajmującej wysokie stanowisko w niezależnej krajowej instytucji praw człowieka lub innej organizacji sektora publicznego bądź prywatnego;

b) jedna niezależna osoba nominowana przez Parlament Europejski;

 

c) jedna niezależna osoba nominowana przez Radę Europy oraz

c) jedna niezależna osoba nominowana przez Radę Europy oraz

d) dwóch przedstawicieli Komisji.

 

d) dwie osoby nominowane przez Komisję, z których:

 

- jedna jest osobą niezależną wyznaczoną spośród osób posiadających ogólnie uznaną wiedzę fachową z zakresu praw podstawowych, i

 

- druga jest przedstawicielem Komisji

Osoby, o których mowa w lit. a):

- sprawują stanowiska wysokiego szczebla w strukturach zarządczych niezależnych krajowych instytucji działających na polu praw człowieka lub

- posiadają obszerną wiedzę fachową w dziedzinie praw podstawowych, zebraną w innych niezależnych instytucjach lub organach.

Każdego członka zarządu może reprezentować członek zastępca spełniający powyższe kryteria.

Lista członków zarządu zostanie ogłoszona publicznie, a jej uaktualniona wersja będzie publikowana przez agencję na jej stronie internetowej.

 

2. Kadencja nominowanych członków zarządu wynosi pięć lat. Może zostać przedłużona jednokrotnie.

Jeżeli jednak członek przestaje spełniać kryteria, na podstawie których został nominowany informuje on o tym niezwłocznie Komisję i dyrektora agencji. Strona, którą dana osoba reprezentuje, wyznacza nowego członka na pozostały okres kadencji.

 

3. Zarząd wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na dwuipółroczną kadencję, która może zostać przedłużona jednokrotnie.

Każdy członek zarządu, lub w przypadku jego nieobecności jego zastępca, ma jeden głos.

3. Zarząd wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na dwuipółroczną kadencję, która może zostać przedłużona jednokrotnie.

Każdy członek zarządu, lub w przypadku jego nieobecności jego zastępca, ma jeden głos.

4. Zarząd zapewnia realizację zadań powierzonych agencji. Jest on organem odpowiedzialnym w agencji za planowanie i monitorowanie. W szczególności zarząd:

a) przyjmuje roczny program prac agencji na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora agencji po zaopiniowaniu go przez Komisję; program odpowiada dostępnym zasobom ludzkim i finansowym; roczny program pracy przedstawiany jest Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;

b) przyjmuje roczne sprawozdanie opisane w art. 4 ust. 1 lit. f) i h), porównując przede wszystkim osiągnięte wyniki z celami zawartymi w rocznym programie prac; do 15 czerwca każdego roku sprawozdania przekazywane są Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów;

c) mianuje i w razie konieczności odwołuje dyrektora agencji;

d) przyjmuje projekt i ostateczną wersję budżetu agencji;

e) pełni funkcję dyscyplinarną wobec dyrektora;

f) sporządza roczny preliminarz wydatków i dochodów agencji i przekazuje go Komisji, zgodnie z art. 19 ust. 5;

g) przyjmuje regulamin agencji na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora agencji po zaopiniowaniu go przez Komisję;

h) zgodnie z art. 20 ust. 11 przyjmuje zasady finansowe obowiązujące agencję na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora agencji po zaopiniowaniu go przez Komisję;

i) podejmuje konieczne środki w celu wykonania Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, zgodnie z art. 23 ust. 3 oraz

j) przyjmuje procedury dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001, zgodnie z art. 16 ust. 2.

4. Kadencja członków zarządu i ich zastępców trwa 5 lat. Nie może zostać przedłużona.

5. Zarząd może przekazać część swoich obowiązków radzie wykonawczej, z wyjątkiem kwestii określonych w ust. 4 lit. a), b), c), d), g) i h).

5. Za wyjątkiem normalnej procedury związanej z końcem kadencji lub śmierci, kadencja członka lub zastępcy członka kończy się, kiedy składa on rezygnację. Jednakże, jeżeli członek lub jego zastępca przestaje spełniać kryteria niezależności bezzwłocznie powiadamia on o tym Komisję i dyrektora agencji. Zainteresowana strona wyznacza nowego członka lub zastępcę członka na okres do końca kadencji. Zainteresowana strona nominuje również nowego członka lub zastępcę członka na okres do końca kadencji jeżeli zarząd ustali, na podstawie wniosku jednej trzeciej jego członków lub Komisji, że dany członek lub zastępca członka przestaje spełniać kryteria niezależności. W przypadku gdy do końca kadencji pozostaje mniej niż 2 lata, długość kadencji nowego członka lub zastępcy członka może wynosić pełne 5 lat.

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy to wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Przewodniczący ma głos rozstrzygający. Osoba wyznaczona przez Radę Europy może głosować tylko w sprawie decyzji opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

6. Zarząd wybiera swojego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego oraz dwóch pozostałych członków rady wykonawczej, zgodnie z art. 13, spośród swoich członków nominowanych zgodnie z ust. 1 lit. a), na dwuipółroczną kadencję, która może zostać przedłużona jednokrotnie.

7. Przewodniczący zwołuje zarząd raz do roku, nie licząc posiedzeń nadzwyczajnych lub dodatkowych. Przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zarządu.

7. Zarząd czuwa nad wykonaniem powierzonych agencji zadań. Jest on organem planującym i nadzorczym agencji. W szczególności:

a) przyjmuje roczny program prac agencji zgodnie z wieloletnimi ramami, na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora agencji po przedstawieniu opinii przez Komisję i komitet naukowy;. program pozostaje w zgodzie z zasobami finansowymi i ludzkimi agencji i uwzględnia prace badawcze i statystyczne Wspólnoty; roczny program prac przekazywany jest Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

b) przyjmuje sprawozdania roczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i h), porównując w nich przede wszystkim osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym planie prac; bez uszczerbku dla ust. 5 art. 12a Komitet Naukowy jest proszony o opinię przed przyjęciem sprawozdania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. f); sprawozdania przekazane są Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Trybunałowi Obrachunkowemu, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów w terminie nie przekraczającym 15 czerwca;

c) mianuje, a w razie konieczności odwołuje dyrektora agencji;

d) przyjmuje projekt rocznego budżetu oraz budżet końcowy agencji;

e) wykonuje swe uprawnienia dyscyplinarne w odniesieniu do dyrektora, zgodnie z art. 23 ust. 2 dotyczącym dyrektora;

f) przygotowuje roczne szacunki wydatków i dochodów agencji oraz przedstawia je Komisji zgodnie z art. 19 ust. 5;

g) przyjmuje regulamin agencji na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora po otrzymaniu opinii Komisji i komitetu naukowego;

h) przyjmuje obowiązujące agencję przepisy finansowe na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora po otrzymaniu opinii Komisji, zgodnie z art. 20 ust. 11;

i) przyjmuje środki niezbędne do wdrożenia regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 23 ust. 3;

j) przyjmuje ustalenia dla wdrożenia rozporządzenia WE nr 1049/2001, zgodnie z art. 16 ust. 3;

k) mianuje i odwołuje członków Komitetu Naukowego zgodnie z pierwszym i trzecim ustępem art. 12 a; oraz

l) decyduje, że członek lub zastępca członka zarządu przestał spełniać kryteria niezależności zgodnie z ust. 5.

8. Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w roli obserwatora. Dyrektorzy odpowiednich agencji wspólnotowych i organów Unii mogą również uczestniczyć w posiedzeniach w roli obserwatorów, jeżeli zostaną zaproszeni przez zarząd.

8. Zarząd może przekazać swoje kompetencje radzie wykonawczej, z wyjątkiem kwestii, o których mowa w ust. 7 lit. a), b), c), d), e), g), h), k) i l).

 

8a. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w ust. 6 oraz w ust. 7 lit. a), b), c), d), e), f), g), k) i l), w przypadku których wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Każdy członek zarządu, lub w razie nieobecności członka jego zastępca, dysponuje jednym głosem. Przewodniczący posiada decydujący głos. Osoba mianowana przez Radę Europy może głosować nad decyzjami, o których mowa w ust. 7 lit. a), b), g) i k).

 

8b. Przewodniczący zwołuje zarząd dwa razy do roku, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych posiedzeń nadzwyczajnych. Przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zarządu.

 

8c. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego oraz dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy. Dyrektorzy właściwych agencji wspólnotowych, organów unijnych oraz innych instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 8 i 9 również mogą uczestniczyć w posiedzeniu jako obserwatorzy, jeżeli zostaną zaproszeni przez zarząd.

Poprawka 30

Artykuł 12 ustęp 1

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. Rada wykonawcza składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. Rada wykonawcza składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu, dwóch innych członków zarządu wybranych przez zarząd zgodnie z art. 11 ust. 6 oraz jednej z osób mianowanych do zarządu przez Komisję. Osoba wybrana do zarządu przez Radę Europy może uczestniczyć w posiedzeniach rady wykonawczej jako obserwator.

Poprawka 31

Artykuł 12 a (nowy)

 

Artykuł 12a

 

komitet naukowy

 

W skład komitetu naukowego wchodzi 11 niezależnych osób posiadających wysokie kwalifikacje w dziedzinie praw podstawowych. Zarząd mianuje członków komitetu w drodze przejrzystej procedury wezwania do składania kandydatur i wyboru po konsultacji i uwzględnieniu opinii komisji przedmiotowo właściwej Parlamentu Europejskiego. Zarząd powinien zapewnić równą reprezentację geograficzną. Członkowie zarządu nie są równocześnie członkami komitetu naukowego. Regulamin, o którym mowa w art. 11 ust. 7 lit. g), ustala szczegółowe warunki mianowania członków komitetu naukowego.

 

Kadencja członków komitetu naukowego trwa 5 lat. Nie może zostać przedłużona.

 

Członkowie komitetu naukowego są niezależni. Mogą zostać zastąpieni jedynie na ich własny wniosek lub w przypadku stałego braku możliwości pełnienia swoich obowiązków.

Jednakże, jeżeli członek lub jego zastępca przestaje wypełniać kryterium niezależności, bezzwłocznie powiadamia on o tym Komisję i dyrektora agencji. Alternatywnie, na wniosek jednej trzeciej swoich członków zarząd może oświadczyć, że dana osoba przestała spełniać kryteria niezależności oraz odwołać ją. Zarząd mianuje nowego członka na okres do końca kadencji zgodnie z procedurą mianowania członków zwyczajnych. W przypadku gdy do końca kadencji pozostaje mniej niż 2 lata, długość kadencji nowego członka może wynosić pełne 5 lat. Lista członków komitetu naukowego jest publicznie udostępniona i aktualizowana przez agencję na jej stronie.

 

Komitet naukowy wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na 5-letnią kadencję.

 

Komitet naukowy jest gwarantem naukowej jakości pracy agencji i pod tym kątem kieruje jej pracami. W tym celu dyrektor stosownie szybko włącza komitet naukowy w przygotowanie wszystkich dokumentów opracowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g) oraz i).

 

Komitet naukowy podejmuje decyzje dwoma trzecimi głosów. Jego posiedzenia zwołuje przewodniczący komitetu cztery razy w roku. W razie konieczności przewodniczący rozpoczyna procedurę pisemną lub zwołuje posiedzenie nadzwyczajne z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej czterech członków komitetu naukowego.

Poprawka 32

Artykuł 13

1. Agencją kieruje dyrektor mianowany przez zarząd spośród listy kandydatów przedstawionej przez Komisję. Dyrektor mianowany jest na podstawie posiadanych kompetencji, umiejętności administracyjnych i zarządczych oraz doświadczenia w dziedzinie praw podstawowych. Przed nominacją kandydat wybrany przez zarząd może być poproszony o przedstawienie oświadczenia na forum odpowiedniego komitetu Parlamentu Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania jego członków.

1. Agencją kieruje i reprezentuję ją dyrektor mianowany przez zarząd zgodnie z procedurą współpracy („porozumienia”) określoną w ust. 2. Dyrektor mianowany jest na podstawie posiadanych kompetencji, doświadczenia w dziedzinie praw podstawowych oraz umiejętności administracyjnych i zarządczych.

2. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny kadencja może być przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat. W ramach oceny Komisja bada przede wszystkim wyniki osiągnięte podczas pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia, jak również obowiązki i wymagania agencji na najbliższe lata.

2. Procedura współpracy powinna wyglądać następująco:

a) na podstawie listy przygotowanej przez Komisję po wezwaniu do składania kandydatur i przejrzystej procedurze wyboru, kandydaci przed mianowaniem proszeni są o zwrócenie się do Rady Unii Europejskiej oraz do właściwej komisji Parlamentu Europejskiego oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania;

b) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przedstawiają następnie swoją opinię o kandydatach oraz ustalą preferowaną kolejność.

c) Zarząd mianując dyrektora uwzględnia te opinie.

3. Dyrektor odpowiada za:

a) realizację zadań, o których mowa w art. 4;

b) przygotowanie i wykonanie rocznego programu prac agencji;

c) wszystkie sprawy pracownicze, a zwłaszcza wykonanie uprawnień na mocy art. 23 ust. 2;

d) sprawy związane z bieżącą administracją;

e) wykonanie budżetu agencji zgodnie z art. 20 oraz

f) wdrożenie skutecznych procedur monitorowania i oceny wyników działalności agencji w stosunku do jej celów, zgodnie z uznanymi standardami zawodowymi. Dyrektor corocznie składa zarządowi sprawozdanie z wyników systemu monitorowania.

3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat.

W ciągu dziewięciu miesięcy przed końcem kadencji Komisja ocenia przede wszystkim wykonanie obowiązków przez dyrektora oraz obowiązki i potrzeby agencji w najbliższych latach.

Uwzględniając sprawozdanie z oceny oraz tylko w przypadkach uzasadnionych przez obowiązki i potrzeby agencji zarząd może, działając na wniosek Komisji, przedłużyć jednorazowo kadencję dyrektora na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zarząd informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia dyrektorowi kadencji. W okresie jednego miesiąca przed oficjalnym podjęciem przez zarząd decyzji o przedłużeniu kadencji, dyrektor może zostać poproszony o złożenie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego oświadczenia oraz o odpowiedź na pytania jej członków.

W przypadkach, gdy kadencja dyrektora nie zostaje przedłużona pozostaje on na stanowisku do czasu mianowania jego następcy.

4. Dyrektor odpowiada za swoje działania przed zarządem i bierze udział w posiedzeniach zarządu bez prawa do głosowania.

4. Dyrektor odpowiada za:

a) wykonanie zadań określonych w art. 4, a w szczególności za przygotowanie i publikację dokumentów opracowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), oraz i), we współpracy z komitetem naukowym;

b) przygotowanie oraz wdrożenie rocznego programu prac agencji;

c) wszystkie sprawy związane z personelem, a w szczególności wykonanie w odniesieniu do niego uprawnień określonych w art. 23 ust. 2;

d) sprawy związane z codzienną działalnością;

e) wdrażanie budżetu agencji, zgodnie z art. 20;

f) wdrażanie skutecznych procedur monitorowania i oceny wyników działalności agencji w stosunku do jej celów, zgodnie z uznanymi normami zawodowymi. Dyrektor corocznie składa zarządowi sprawozdanie z wyników systemu monitorowania.

g) współpracę z krajowymi oficerami łącznikowymi; i

h) współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, łącznie z koordynacją platformy praw podstawowych zgodnie z art. 9a.

5. Dyrektor może zostać odwołany przez zarząd przed końcem jego kadencji na podstawie wniosku Komisji.

5. Dyrektor wypełnia swoje obowiązki niezależnie. Dyrektor odpowiada za swoje działania przed zarządem i uczestniczy w posiedzeniach zarządu bez prawa głosu.

 

5a. Dyrektor może w każdym momencie zostać wezwany przez Parlament Europejski albo Radę na przesłuchanie w sprawach związanych z działalnością agencji.

 

5b. Dyrektor może zostać odwołany przez zarząd przed wygaśnięciem kadencji na podstawie wniosku jednej trzeciej członków zarządu. Przewodniczący zarządu informuje Parlament Europejski i Radę o przyczynach odwołania.

Poprawka 33

Artykuł 14

Artykuł 14

Forum praw podstawowych

1. Forum składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu praw podstawowych i podejmujących wysiłki w celu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu jak również z przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców, odpowiednich organizacji społecznych i zawodowych, kościołów, organizacji religijnych, filozoficznych iniewyznaniowych, uniwersytetów i specjalistów oraz organów i organizacji europejskich i międzynarodowych.

2. Członkowie forum wybierani są na podstawie otwartej ordynacji wyborczej ustalonej zarząd. Maksymalna liczba członków wynosi 100. Ich kadencja trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie przedłużona.

3. Członkowie zarządu nie są członkami forum, ale mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach.

4. Forum stanowi mechanizm wymiany informacji dotyczących problematyki praw podstawowych i ośrodek gromadzenia wiedzy. Forum zapewnia ścisłą współpracę pomiędzy agencją a właściwymi zainteresowanymi stronami.

5. Forum:

- przedstawia propozycje w ramach sporządzania rocznego programu prac, który przyjmowany jest zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. a) oraz

- przedstawia informacje zwrotne i proponuje działania następcze na podstawie sprawozdania rocznego na temat sytuacji dotyczącej praw podstawowych, przyjętego zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. b).

6. Forum przewodniczy dyrektor. Forum gromadzi się co roku lub na wniosek zarządu. Procedury działania forum określa regulamin wewnętrzny agencji; procedury są podawane do wiadomości publicznej.

7. Agencja zapewnia forum niezbędne wsparcie techniczne i logistyczne oraz sekretariat dla obsługi posiedzeń.

skreślony

Poprawka 34

Artykuł 15 ustęp 2

2. Członkowie zarządu, dyrektor i członkowie forum działają w interesie publicznym. Zobowiązanie w tym względzie składają w formie stosownego oświadczenia:

Członkowie zarządu nominowani zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c), dyrektor i członkowie forum zobowiązują się do niezależnego działania. W tym celu składają oświadczenie o braku jakichkolwiek interesów, które mogłyby wpływać na ich niezależność, lub też braku bezpośrednich bądź pośrednich interesów, które mogłyby wpływać na ich niezależność.

Obydwa oświadczenia składane są co roku w formie pisemnej.

2. Członkowie zarządu oraz ich zastępcy, członkowie komitetu naukowego i dyrektor, działają w interesie publicznym. W tym celu składają oświadczenie o braku jakichkolwiek interesów, które mogłyby wpływać na ich niezależność, lub też braku bezpośrednich bądź pośrednich interesów, które mogłyby wpływać na ich niezależność. Oświadczenie jest składane w formie pisemnej w momencie objęcia stanowiska i poddawane rewizji w przypadku, gdy nastąpią zmiany c interesów. Jest ono publikowane przez agencję na jej stronie internetowej.

Poprawka 35

Artykuł 16 tytuł i ustępy 1 i 2

Dostęp do dokumentacji

Przejrzystość i dostęp do dokumentacji

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 stosuje się do dokumentów będących w posiadaniu agencji.

1. Agencja stosuje dobre praktyki administracyjne, tak aby zapewnić możliwie najwyższy poziom przejrzystości w odniesieniu do jej działalności.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 stosuje się do dokumentów będących w posiadaniu agencji.

2. Zarząd uchwala postanowienia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności przez agencję.

2. Zarząd w ciągu 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy przez agencję przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące wdrożenia ust. 1. Zawierają one między innymi przepisy regulujące:

- otwartość posiedzeń,

- publikację prac agencji, łącznie z pracami komitetu naukowego i

- wdrożenie rozporządzenia WE nr 1049/2001.

Poprawka 36

Artykuł 19 ustęp 3

3. Niezależnie od innych zasobów, dochody agencji obejmują:

3. Niezależnie od innych zasobów, dochody agencji obejmują dotację od Wspólnoty, zapisaną w ogólnym budżecie Unii Europejskiej (w sekcji: Komisja).

a) dotację od Wspólnoty, zapisaną w ogólnym budżecie Unii Europejskiej (w dziale: Komisja) oraz

b) płatności otrzymane za świadczone usługi.

Dochód ten mogą uzupełniać

a) dobrowolne wkłady Państw Członkowskich oraz

b) wkłady finansowe organizacji lub państw trzecich, o których mowa w art. 8, 9 lub 27.

Dochody te mogą być uzupełniane płatnościami otrzymanymi za świadczone usługi w ramach wykonywania zadań wymienionych w art. 4.

Poprawka 37

Artykuł 22 ustęp 4

4. Agencja w sensie prawnym zastępuje Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Przejmuje ona wszystkie prawa i obowiązki, zobowiązania lub należności finansowe Centrum. Uznaje się umowy o pracę zawarte przez Centrum przez przyjęciem niniejszego rozporządzenia.

4. Agencja w sensie prawnym zastępuje Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Przejmuje ona wszystkie prawa i obowiązki, zobowiązania lub należności finansowe Centrum.

Poprawka 38

Artykuł 23 ustępy 1 i 2

1. Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia mają zastosowanie do pracowników agencji.

1. Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia mają zastosowanie do pracowników agencji i jej dyrektora.

2. Agencja realizuje wobec swoich pracowników uprawnienia przekazane organowi mianującemu.

2. Agencja realizuje wobec swoich pracowników uprawnienia przekazane organowi mianującemu zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich organowi uprawnionemu do zawierania umów zgodnie z warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Poprawka 39

Artykuł 27

Udział państw kandydujących potencjalnych państw kandydujących

Udział państw kandydujących i państw, z którymi podpisano Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu

1. Agencja jest otwarta na udział państw, które zawarły ze Wspólnotą układy o stowarzyszeniu i które Rada Europejska uznała za państwa kandydujące lub potencjalne państwa kandydujące do przystąpienia do Unii, jeżeli stosowna Rada Stowarzyszenia zdecyduje o takim udziale.

1. Agencja jest otwarta na udział państw kandydujących oraz państw, z którymi Wspólnota Europejska podpisała Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu.

2. Jeżeli tak się stanie, szczegółowe zasady ich uczestnictwa ustala się w drodze decyzji podjętej przez stosowną Radę Stowarzyszenia. Decyzja określa wiedzę fachową i pomoc oferowaną omawianym krajom i precyzuje charakter, zakres i sposób uczestnictwa tych krajów w pracach agencji, łącznie z postanowieniami dotyczącymi udziału w inicjatywach podejmowanych przez agencję, wkładem finansowym i personelem. Decyzja jest zgodna z Regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Decyzja zawiera postanowienia umożliwiające państwu uczestniczącemu wyznaczenie niezależnej osoby, spełniającej kwalifikacje opisane w art. 11 ust. 1 lit. a) w roli obserwatora zarządu bez prawa do głosowania.

2. Udział tych krajów oraz odpowiednie zasady ustala się w drodze decyzji podjętej przez stosowną Radę Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę indywidualny status każdego z tych państw. Decyzja określa przede wszystkim charakter, zakres i sposób uczestnictwa tych krajów w pracach agencji, zgodnie z ramami określonymi w art. 4 i 5, łącznie z postanowieniami dotyczącymi udziału w inicjatywach podejmowanych przez agencję, wkładem finansowym i personelem. Decyzja jest zgodna z Regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Decyzja zawiera postanowienia umożliwiające państwu uczestniczącemu wyznaczenie niezależnej osoby, spełniającej kwalifikacje opisane w art. 11 ust. 1 lit. a) w roli obserwatora zarządu bez prawa do głosowania.

3. Agencja zajmuje się sytuacją praw podstawowych w krajach, które uczestniczą w niej na mocy niniejszego artykułu, w zakresie odpowiadającym stosownemu układowi o stowarzyszeniu. W tym celu poprzez analogię stosuje się art. 4 i 5.

 

Poprawka 40

Artykuł 29

Artykuł 29

Procedura

1. Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2. W przypadku odniesień do niniejszego ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną ustanowioną w art. 5 decyzji 1999/468/WE, zgodnie z jej art. 7 ust. 3.

3. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

skreślony

Poprawka 41

Artykuł 30

1. Bieżąca kadencja członków zarządu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii upłynie dnia 31 grudnia 2006 r. Komisja podejmie konieczne środki do tego, by zarząd ustanowiony zgodnie z art. 11 rozpoczął kadencję dnia 1 stycznia 2007 r.

1. Bieżąca kadencja członków zarządu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii upłynie dnia 31 grudnia 2006 r. Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja podejmie konieczne środki do tego, by zarząd ustanowiony zgodnie z art. 11 rozpoczął pracę we właściwym czasie.

2. Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja rozpocznie procedurę mianowania dyrektora agencji zgodnie z art. 13 ust. 1.

2. . Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zainteresowane strony rozpoczną procedurę mianowania dyrektora agencji zgodnie z art. 13 ust. 1.

3. Zarząd, działając na wniosek Komisji może przedłużyć bieżącą kadencję dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii o maksymalny okres 18 miesięcy, do czasu zakończenia procedury mianowania opisanej w ust. 2.

3. Zarząd, działając na wniosek Komisji może mianować dyrektora tymczasowego lub przedłużyć bieżącą kadencję dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii o możliwie jak najkrótszy okres, do czasu zakończenia procedury mianowania opisanej w ust. 2.

4. Jeżeli dyrektor Centrum nie chce lub nie może postąpić zgodnie z ust. 3, zarząd mianuje dyrektora tymczasowego na tych samym warunkach.

 

Poprawka 42

Artykuł 31 ustęp 1-3

1. Jeżeli działania agencji wiążą się z istotnymi wydatkami, agencja regularnie przeprowadza oceny ex-ante i ex-post swojej działalności. Powiadamia ona zarząd o wynikach takich ocen.

1. Jeżeli działania agencji wiążą się z istotnymi wydatkami, agencja regularnie przeprowadza oceny ex-ante i ex-post swojej działalności. Dyrektor powiadamia zarząd o wynikach takich ocen

2. Agencja przekazuje corocznie do jednostki budżetowej informacje dotyczące rezultatów procedur oceniających.

2. Agencja przekazuje corocznie do jednostki budżetowej informacje dotyczące rezultatów procedur oceniających.

3. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. agencja zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich osiągnięć podczas pierwszych trzech lat działania, na podstawie zakresu zadań wydanego przez zarząd w porozumieniu z Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, metody pracy i wpływ agencji na ochronę i promocję praw podstawowych i obejmuje analizę efektów synergii i wpływu finansowego ewentualnego rozszerzenia zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie zainteresowanych stron, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

3. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2011 r. agencja zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich osiągnięć podczas pierwszych trzech lat działania, na podstawie zakresu zadań wydanego przez zarząd w porozumieniu z Komisją. Ocena ta:

- uwzględnia zadania agencji, metody pracy i wpływ agencji na ochronę i promocję praw podstawowych

- zawiera ocenę ewentualnej potrzeby zmodyfikowania zadań, zakresu, obszarów działalności lub struktury agencji;

- obejmuje analizę efektów synergii i wpływu finansowego ewentualnego rozszerzenia zakresu jej zadań; i

- uwzględnia opinie zainteresowanych stron, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

Ocena obejmuje również ewentualną potrzebę zmiany lub rozszerzenia zadań agencji, zakresu, obszarów działania lub struktury łącznie z określonymi potrzebami zmian strukturalnych, w celu zapewnienia zgodności z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi agencji regulacyjnych po nabraniu przez nie mocy prawnej.

 

Poprawka 43

Artykuł 32 ustęp 1

1. Zarząd analizuje wnioski z oceny wspomniane w art. 31 i jeśli będzie to niezbędne, wydaje zalecenia dla Komisji dotyczące zmian w agencji, jej praktyk pracy oraz zakresu misji. Komisja przedkłada sprawozdanie z oceny i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz podaje je do wiadomości publicznej.

1. Zarząd analizuje wnioski z oceny wspomniane w art. 31 ust. 3 i 4 i jeśli będzie to niezbędne, wydaje zalecenia dla Komisji dotyczące zmian w agencji, jej praktyk pracy oraz zakresu misji. Komisja przedkłada sprawozdanie z oceny i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz podaje je do wiadomości publicznej.

  • [1]  Dz.U.C xx z xx, str. xx.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze bieżące zawieszenie procesu przyjmowania Konstytucji Unii Europejskiej, sprawozdawca uważa, że jest to dobry moment dla Europy, aby zasygnalizować problem ochrony i promocji podstawowych praw człowieka.

W dyskusji o roli Parlamentu Europejskiego w procesie tworzenia Europejskiej Agencji ds. Praw Podstawowych, ważne jest, aby zachować wysokie ambicje z pierwszego projektu. W związku z tym, w szczegółowej dyskusji międzyinstytucjonalnej w sprawie mandatu i struktury agencji, należy trzymać się zasad sformułowanych w rezolucji PE z dnia 26 maja 2005 r., w sprawie promocji i ochrony praw podstawowych: rola narodowych i europejskich instytucji w tym Agencji ds. Praw Podstawowych.

Zgodnie z powyższa rezolucją i opinią sprawozdawcy, należy stworzyć Agencję, która będzie jednocześnie niezależna i odpowiedzialna. Należy znaleźć równowagę pomiędzy tymi dwoma wymogami, zawsze mając na uwadze, że najważniejsze jest utworzenie organu funkcjonalnego i skutecznego. W celu osiągnięcia tego celu, konieczna jest aktywna i ścisła współpraca trzech instytucji europejskich; przede wszystkim musi zostać osiągnięty konsensus polityczny.

Taka agencja jest wartościowa jedynie, jeżeli jest zdolna wypełnić misję w sposób zapewniający legitymację, skuteczność i wiarygodność. Należy w tym procesie znaleźć równowagę pomiędzy dwoma konkurującymi zadaniami: wzmocnienie jej niezależności i zapewnienie odpowiedzialności przed instytucjami Unii Europejskiej. Agencja posiadająca wystarczającą legitymację i odpowiedzialność musi przede wszystkim skoncentrować swoje działania na państwach członkowskich Unii, nie wykluczając możliwości traktowania kwestii związanych z krajami trzecimi- w stopniu, w jakim ma to znaczenie dla wdrażania prawa wspólnotowego i wewnętrznych polityk UE.

Sprawozdawca wnosi poprawki do oryginalnego projektu Komisji dla zapewnienia, że te aspekty istotnie staną się cechami charakterystycznymi nowo powstałego organu. Powyższe poprawki mogą być zgrupowane według trzech głównych argumentów.

Po pierwsze, w celu zwiększenia legitymacji agencji, przy wyznaczaniu jej mandatu i określaniu struktury, należy podkreślić rolę Parlamentu Europejskiego bardziej niż w projekcie Komisji. (poprawki nr 8, 9, 13, 19, 21 i 39 dążą do osiągnięcia tego celu).

Po drugie, przy określaniu roli agencji, jej zakresu geograficznego i zadań, należy uwzględnić działania Rady Europy w celu uniknięcia nakładania się obowiązków oraz dla zapewnienia synergii (poprawki nr 11, 17, 25, 31, 33 i 40 zapewniają to).

Po trzecie, odnośnie struktury niezależność agencji może być zapewniona jedynie, jeżeli jej członkowie i organy decyzyjne same są niezależne i wybrane w przejrzystym procesie. Ponadto Komisja i Parlament muszą także zostać zaangażowane w określanie wieloletnich ram programowych (poprawka 22). Należy zostawić agencji możliwość podejmowania zagadnień z własnej inicjatywy (poprawka nr 32, 33, 38, 39 i 40 dążą do zrealizowania tego złożonego celu.)

Co się tyczy geograficznego zakresu działania agencji, sprawozdawca jest zdania, że podstawową rolą agencji jest pomoc instytucjom UE i jej państwom członkowskim w przestrzeganiu prawa wspólnotowego w zakresie poszanowania praw podstawowych w politykach przez nie prowadzonych. Jednakże, kraje trzecie nie mogą być wykluczone z jej zakresu działania, ponieważ, istnieje potrzeba równego traktowania zewnętrznych wymiarów stosownego prawa wspólnotowego i polityk wewnętrznych. W osiągnięciu kompromisu odnośnie tej kwestii wzięto pod uwagę wzmocnioną współpracę z komisją AFET (poprawka 16 odnosi się do tego porozumienia).

Ambicją tych poprawek jest umiejscowienie agencji w centrum europejskich działań na rzecz lepszej ochrony praw podstawowych i każde doświadczenie musi być wykorzystane w tym procesie. Prawa podstawowe muszą stanowić centrum polityk UE i środków przez nią podejmowanych, tak, aby Europa w istocie mogła być symbolem praw podstawowych.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (11.5.2006)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej(*): Cem Özdemir(*) Ściślejsza współpraca między komisjami - art. 47 Regulaminu

KRÓTKIE UZASADNIENIE

The European Parliament has always been a champion of the improvement of human rights and the guarantee of fundamental rights in the EU and the world. For this reason it seems long overdue that the European Union creates the agency proposed. Indeed by establishing the Agency, the European Union insures that it is capable of respecting human rights in its policiesWith respect to its mandate (Article 6(2) of the TEU and the Charter for Fundamental Rights), the Agency should seek to closely co-ordinate and cooperate with the Council of Europe to prevent any kind of duplication. Indeed, it should take due account of information, analyses and work of the Council of Europe, and in particular its human rights supervisory mechanisms, to avoid creating dividing lines and double standards that would risk weakening the overall protection of human rights in Europe".

The primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when acting within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and Community law to respect fundamental rights in their policies. In this respect, it is necessary to address the possibility that the EU and its member states, under EU and international law, are potentially held liable for any acts that violate human rights in third countries and that therefore the Agency should have the mandate to review any policies which could lead to such liability. In this capacity, the Agency could act as an early warning system for human rights violations in third countries.

It is the complementary role of the Agency to assist the EU in the implementation of its external policies, when these require an assessment of the situation in a third country with respect to human rights (Article 3 (4) of the proposal of the European Commission). It is also open to the active participation of countries which have been identified by the European Council as candidate countries or potential candidate countries for accession to the Union, as proposed by the European Commission in its proposal (Article 27). This can be considered as a lesson from past enlargements and will further help secure a smooth future EU integration of the accession candidates. Furthermore, a similar role for the Agency derives from EU agreements with third countries (Article 3(4) of the Proposal of the European Commission), in particular countries which are covered by the European Neighbourhood Policy, including a conditionality clause with regard to the respect for human rights, i.e. a clause which is to be applied reciprocally.

The European Parliament as the institution directly elected by the people and together with Council politically supervising the EU's relations with third countries, needs to be able to call on the Agency's services and expertise for well-grounded judgement.

The reinforcement of the independence of the agency as well as the responsibility of the agency vis-à-vis the European Institutions should be dealt with in co-operation with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

For this reason the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Human Rights ask the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to include the following amendments in their report:

POPRAWKI

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2

(2) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej potwierdza prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatów wspólnotowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę Europy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

(2) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej potwierdza prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 6 ust. 2 i art. 11, z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wszystkich innych właściwych instrumentów międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka, Traktatów wspólnotowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę Europy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 16

(16) Agencja powinna ściśle współpracować z Radą Europy. Współpraca ta powinna zapewniać unikanie nakładania się działalności agencji na kompetencje Rady Europy, zwłaszcza przy opracowywaniu mechanizmów zapewniających synergię, takich jak zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy i udział niezależnej osoby nominowanej przez Radę Europy w strukturach zarządzających agencją, która to osoba posiadać będzie jasno określone prawo głosu, analogicznie do EUMC.

(16) Agencja powinna ściśle współpracować z Radą Europy, nie popadając w zależność od niej ani współzależność. Współpraca ta powinna zapewniać unikanie nakładania się działalności agencji na kompetencje Rady Europy, zwłaszcza przy opracowywaniu mechanizmów zapewniających synergię, takich jak zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy i udział niezależnej osoby nominowanej przez Radę Europy w strukturach zarządzających agencją, która to osoba posiadać będzie jasno określone prawo głosu, analogicznie do EUMC.

Uzasadnienie

Współpraca z Radą Europy nie powinna ograniczać możliwości podejmowania przez Agencję samodzielnych decyzji odzwierciedlających jej stanowisko.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 18

(18) Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w dziedzinie praw podstawowych. Powinien on nominować jedną niezależną osobę na członka zarządu agencji.

(18) Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w dziedzinie praw podstawowych. Powinien on nominować jedną niezależną osobę na członka zarządu agencji, jak również dysponować prawem udziału w nominacji dyrektora agencji oraz przedłużeniu jego kadencji.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien wypełniać swoje funkcje kontrolne także wobec zarządu Agencji.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 26b (nowy)

(26b) Parlament Europejski uznaje i potwierdza znaczenie praw człowieka i podstawowych wolności we wszystkich umowach UE z krajami trzecimi oraz uznaje, że Komisja powinna w aktywny sposób ocenić zgodność z tymi podstawowymi zobowiązaniami;

Poprawka 5

Artykuł 2

Celem agencji jest zapewnianie pomocy oraz wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Wspólnoty i Państw Członkowskich przy wykonywaniu prawa wspólnotowego, aby zagwarantować pełne przestrzeganie praw podstawowych poprzez wsparcie przy podejmowaniu środków lub określaniu linii działania w ramach ich kompetencji.

Celem agencji jest zapewnianie pomocy oraz wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Wspólnoty i Państw Członkowskich przy wykonywaniu prawa wspólnotowego, aby zagwarantować pełne przestrzeganie praw podstawowych poprzez wsparcie przy podejmowaniu środków lub określaniu linii działania w ramach ich kompetencji. Jako prawny następca Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Agencja rozwija niemniej jednak własną metodologię, procedury i proces podejmowania decyzji, a w swej pracy kieruje się zasadą obiektywizmu naukowego.

Poprawka 6

Artykuł 3 ustęp 2

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do praw podstawowych określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a szczegółowo przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do praw podstawowych określonych w art. 6 ust. 2 i art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej, a szczegółowo przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r., z należytym uwzględnieniem istniejących międzynarodowych norm w zakresie praw człowieka, takich jak te zawarte w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i jej Protokołach, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wszystkich innych właściwych instrumentów międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka.

Poprawka 7

Artykuł 3 ustęp 3

3. Prowadząc swoją działalność agencja zajmuje się sytuacją praw podstawowych w Unii Europejskiej i Państwach Członkowskich przy wykonywaniu przez nie prawa wspólnotowego, bez uszczerbku dla pkt 4 i art. 4 ust. 1 lit. e) oraz art. 27 i 28.

3. Prowadząc swoją działalność, agencja zajmuje się sytuacją praw podstawowych i wpływem, jaki wywierają na nie działania Unii Europejskiej, Państw Członkowskich oraz państw przystępujących i kandydujących przy wykonywaniu przez nie prawa wspólnotowego, bez uszczerbku dla pkt 4 i art. 4 ust. 1 lit. e) oraz art. 27 i 28.

Poprawka 8

Artykuł 3 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek Komisji o agencja przedstawia informacje i analizy dotyczące problematyki praw podstawowych w odniesieniu do państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła porozumienia o stowarzyszeniu lub porozumienia zawierające postanowienia dotyczące przestrzegania praw człowieka lub z którymi rozpoczęła lub planuje rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

4. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Komisji lub Rady agencja przedstawia informacje i analizy dotyczące problematyki praw podstawowych w odniesieniu do państw trzecich, o ile dotyczą one zewnętrznego wymiaru stosowania prawa wspólnotowego lub polityki wewnętrznej, bez uszczerbku dla art. 9. Realizowanie tego zadania to nie odbywa się kosztem podstawowego przedmiotu zainteresowania Agencji, jakim są państwa członkowskie.

Poprawka 9

Artykuł 3 ustęp 4a (nowy)

4a. Nie później niż w dwa lata po mianowaniu jej pierwszego Zarządu, Agencja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Komisji i Radzie szczegółową ocenę własnych kompetencji określonych w tym artykule, zgodnie z własnymi możliwościami budżetowymi i administracyjnymi, zawierającą w razie konieczności proponowane zmiany.

Poprawka 10

Artykuł 4 ustęp 1 litera d)

d) z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji formułuje wnioski i opinie na tematy ogólne dla instytucji unijnych i Państw Członkowskich wykonujących prawo wspólnotowe;

d) z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji formułuje zalecenia i opinie na tematy ogólne oraz w sprawie umów międzynarodowych dla instytucji unijnych i Państw Członkowskich wykonujących prawo wspólnotowe;

Uzasadnienie

Jeżeli Agencja ma faktycznie zapewnić wartość dodaną, należy wyposażyć ją w prawo sporządzania zaleceń, w tym w sprawie umów międzynarodowych.

Poprawka 11

Artykuł 9

Agencja skoordynuje swoją działalność z pracami Rady Europy zwłaszcza w odniesieniu do rocznego programu pracy na mocy art. 5. W tym celu Wspólnota, zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 Traktatu, zawiera umowę z Radą Europy w celu ustanowienia ścisłej współpracy pomiędzy Radą a agencją. Umowa taka obejmuje zobowiązanie Rady Europy do nominowania jednej niezależnej osoby, która zasiadać ma w zarządzie agencji, zgodnie z art. 11.

Agencja skoordynuje swoją działalność z pracami Rady Europy zwłaszcza w odniesieniu do rocznego programu pracy na mocy art. 5. W tym celu Wspólnota, zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 Traktatu, zawiera umowę dwustronną z Radą Europy w celu ustanowienia ścisłej współpracy pomiędzy Radą a agencją. Umowa taka obejmuje między innymi:

a) umożliwienie Radzie Europy nominowania swojego przedstawiciela lub Komisarza ds. praw człowieka, który zasiadać ma w zarządzie agencji, zgodnie z art. 11.

b) ściślejszą współpracę między Agencją i odpowiednimi organami Rady Europy w odniesieniu do krajów trzecich, które są członkami Rady Europy.

Poprawka 12

Artykuł 9a (nowy)

 

Artykuł 9a

Współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

 

Prowadząc swoją działalność, Agencja uwzględnia odpowiednie organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka, z którymi może zawierać porozumienia o współpracy.

Uzasadnienie

Agencja powinna koordynować swoje działania z odpowiednimi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poprawka 13

Artykuł 9b (nowy)

 

Artykuł 9b

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka

Prowadząc swoją działalność, Agencja współpracuje z uznanymi pozarządowymi organizacjami praw człowieka, w szczególności w zakresie przedstawianych regularnie przez te organizacje informacji i sprawozdań na temat przypadków naruszeń praw człowieka w UE i państwach trzecich.

Poprawka 14

Artykuł 11 ustęp 6

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy to wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Przewodniczący ma głos rozstrzygający. Osoba wyznaczona przez Radę Europy może głosować tylko w sprawie decyzji opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy to wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Przewodniczący ma głos rozstrzygający. Osoba wyznaczona przez Radę Europy nie może głosować w sprawie decyzji opisanych w ust. 4 lit. c), d), e), f), h), i) i j).

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu umożliwienia głosowania osobie wyznaczonej przez Radę Europy w takich dziedzinach, jak przyjmowanie wniosków i opinii w kwestiach ogólnych, a także w odniesieniu do procedur, wspomagając tym samym zwiększenie spójności i wzajemnego uzupełniania się z normami i działaniami Rady Europy.

Poprawka 15

Artykuł 12 ustęp 1

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. Rada wykonawcza składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. Rada wykonawcza składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu, osoby nominowanej do zarządu przez Radę Europy oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma ten sam cel, co poprawki 5, 6 i 7.

Poprawka 16

Artykuł 13 ustęp 1

Agencją kieruje dyrektor mianowany przez zarząd spośród listy kandydatów przedstawionej przez Komisję. Dyrektor mianowany jest na podstawie posiadanych kompetencji, umiejętności administracyjnych i zarządczych oraz doświadczenia w dziedzinie praw podstawowych. Przed nominacją kandydat wybrany przez zarząd może być poproszony o przedstawienie oświadczenia na forum odpowiedniego komitetu Parlamentu Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania jego członków.

Agencją kieruje dyrektor mianowany przez zarząd spośród listy kandydatów przedstawionej przez Komisję. Dyrektor mianowany jest na podstawie posiadanych kompetencji, umiejętności administracyjnych i zarządczych oraz doświadczenia w dziedzinie praw podstawowych. Przed nominacją kandydat wybrany przez zarząd może być poproszony o przedstawienie oświadczenia na forum odpowiedniego komitetu Parlamentu Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania jego członków. Parlament Europejski odrzuca lub zatwierdza nominację na dyrektora.

Poprawka 17

Artykuł 13 ustęp 2

2. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny kadencja może być przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat. W ramach oceny Komisja bada przede wszystkim wyniki osiągnięte podczas pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia, jak również obowiązki i wymagania agencji na najbliższe lata.

2. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Na wniosek Komisji i po dokonaniu oceny kadencja może być przedłużona jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat. W ramach oceny Komisja bada przede wszystkim wyniki osiągnięte podczas pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia, jak również obowiązki i wymagania agencji na najbliższe lata. Każde przedłużenie kadencji dyrektora podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien odgrywać powierzoną mu rolę organu kontrolnego w procesie przedłużania kadencji dyrektora.

Poprawka 18

Artykuł 13 ustęp 5

Dyrektor może zostać odwołany przez zarząd przed końcem jego kadencji na podstawie wniosku Komisji.

Dyrektor może zostać odwołany przez zarząd przed końcem jego kadencji na podstawie wniosku Komisji lub Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 19

Artykuł 14 ustęp 6

6. Forum przewodniczy dyrektor. Forum gromadzi się co roku lub na wniosek zarządu. Procedury działania forum określa regulamin wewnętrzny agencji; procedury są podawane do wiadomości publicznej.

6. Forum przewodniczy dyrektor. Forum gromadzi się przynajmniej dwa razy w roku lub na wniosek zarządu albo na wniosek większości swoich członków. Procedury działania forum określa regulamin wewnętrzny agencji; procedury są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka 20

Artykuł 27 ustęp 1

1. Agencja jest otwarta na udział państw, które zawarły ze Wspólnotą układy o stowarzyszeniu i które Rada Europejska uznała za państwa kandydujące lub potencjalne państwa kandydujące do przystąpienia do Unii, jeżeli stosowna Rada Stowarzyszenia zdecyduje o takim udziale.

1. Agencja jest otwarta na udział – w charakterze obserwatorów – państw, które zawarły ze Wspólnotą układy o stowarzyszeniu i które Rada Europejska uznała za państwa kandydujące lub potencjalne państwa kandydujące do przystąpienia do Unii, jeżeli stosowna Rada Stowarzyszenia zdecyduje o takim udziale.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zapewnić przedstawicielom potencjalnych nowych Państw Członkowskich możliwość zapoznania się z działalnością Agencji i zaangażowania się w jej prace jeszcze przed przystąpieniem, w sposób odpowiadający jej podstawowym celom.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

Odsyłacze

COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
29.9.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Cem Özdemir
29.8.2005

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2005

3.5.2006

4.1.2006

24.1.2006

20.2.2006

 

Data przyjęcia

3.5.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Irena Belohorská, Árpád Duka-Zólyomi, Michl Ebner, Kinga Gál, Milan Horáček, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

  • [1]  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Budżetowej (25.4.2006)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jutta D. Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji:

Informacje ogólne

W dniu 13 grudnia 2003 r. Rada Europejska, podkreślając znaczenie gromadzenia i analizy danych odnoszących się do praw człowieka z myślą o zdefiniowaniu polityki unijnej na tym polu, wyraziła zgodę na rozbudowanie istniejącego już Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (ECMRK) i rozszerzenia zakresu jej kompetencji tak, aby stało się Agencją Praw Człowieka. Komisja wyraziła zgodę oraz zamiar przedłożenia wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 1035/97 z 2 czerwca 1997 r. ustanawiającego ECMRK.

Pomysł stworzenia Agencji Praw Człowieka został następnie włączony do „Programu haskiego: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej” przyjętego w dniach 4-5 listopada 2004 r. W dniach 16-17 grudnia 2004 r. Rada Europejska zażądała dalszego wdrożenia umowy utworzenia Agencji Praw Człowieka. Zgodnie z dokumentem „Cele strategiczne 2005-2009, Europa 2010: Partnerstwo dla odnowy europejskiej, dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo” przyjętym przez Komisję w dniu 26 stycznia 2005 r., ochrona praw podstawowych musi zostać wysunięta na pierwszy plan działań europejskich poprzez stworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych.

Implikacje finansowe

Istniejące aktualnie ECMRK dysponuje budżetem rocznym w wysokości 8,2 miliona euro oraz zatrudnia 37 osób. Proponuje się, aby nowa agencja rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 2007 r., a zakres jej kompetencji został znacznie rozszerzony. Doświadczenie pokazuje, że tworzenie agencji trwa od dwóch do trzech lat, zatem istnieje prawdopodobieństwo, że znaczne rozbudowanie istniejącej już instytucji zabierze tyle samo czasu.

Dlatego też proponuje się rosnący budżet dla nowej agencji w latach 2007-13 w celu uwzględnienia nieuniknionego okresu przejściowego. Orientacyjny plan finansowy przedstawia się następująco: budżet 2007: 16 milionów euro; 2008: 20 milionów euro; 2009: 21 milionów euro; 2010: 23 miliony euro; 2011: 26 milionów euro; 2012: 28 milionów euro; 2013: 29 milionów euro. Proponuje się, aby całkowita liczba personelu wyniosła 100 osób.

Dane finansowe przedstawiają się następująco:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

subwencja w ramach tytułu 1 - personel

śr. na zobow./ śr. na płatn.

4.806

6.318

7.560

8.640

9.720

10.800

10.800

58.644

subwencja w ramach tytułu 2 - inne wydatki administracyjne

śr. na zobow./ śr. na płatn.

1.200

1.550

1.900

2.150

2.400

2.700

2.700

14.600

subwencja w ramach tytułu 3 - wydatki operacyjne

 

9.894

12.132

11.540

12.810

14.280

14.600

16.400

91.656

CAŁKOWITA KWOTA REFERENCYJNA

15.900

20.000

21.000

23.600

26.400

28.100

29.900

164.900

Uwzględniając koszty zasobów ludzkich, w okresie 2007-2013 potrzebne są następujące kwoty:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OGÓŁEM

Ogółem śr. na zobow./ śr. na płatn.

16.262

20.365

21.368

24.030

26.834

28.538

30.338

167.735

Uwagi

Sprawozdawczyni uznaje w pełni fakt, że agencje zdecentralizowane mogą być właściwym sposobem poprawy zarządzania działaniami Unii. Istniejące obecnie oraz tworzone w przyszłości agencje mogą odgrywać ważną rolę, zwłaszcza w tworzeniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla obywateli Europy. Niezależna i ciesząca się szacunkiem nowa Agencja ds. Praw Podstawowych działająca w środowisku umożliwiającym wydajną pracę może rzeczywiście przynieść korzyści wszystkim osobom zamieszkującym dzisiejszą Unię Europejską.

Jednak szybki wzrost liczby agencji w ciągu ostatnich dziesięciu lat wywołał obawy co do wykorzystywania coraz większej części funduszy operacyjnych na wydatki natury administracyjnej. Zwłaszcza w kontekście ograniczonych zasobów finansowych na kolejny okres obowiązywania ram finansowych 2007-2013 oraz chęci ustalenia przez Parlament ogólnego pułapu dla agencji zdecentralizowanych, sprawozdawczyni pragnie jeszcze raz podkreślić, że nadszedł czas racjonalizacji wydatków także w dziedzinie agencji UE. W kontekście poważnych niepewności budżetowych, nie można pozwolić sobie na dublowanie pracy agencji zajmujących się powiązanymi ze sobą sprawami.

Jeżeli chodzi o planowaną kwotę referencyjną dla Agencji ds. Praw Podstawowych, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ostatnim orientacyjnym podziałem wydatków przez Komisję w oparciu o wnioski Rady Europejskiej z grudnia 2005, niezbędne fundusze przewidziane w ramach poddziału 3A nowych ram finansowych 2007-2013 wydają się być w chwili obecnej zagwarantowane. Oczywiście ostatecznej oceny sytuacji, także pod względem zapotrzebowania na ogólny pułap dla agencji, można dokonać dopiero po uchwaleniu nowych ram finansowych.

Na obecnym etapie sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę, że aktualne dane liczbowe wskazują, iż do roku 2013 finansowanie w ramach poddziału 3A jakiejkolwiek nowej agencji, poza agencjami już proponowanymi, mogłoby być bardzo trudne (a może nawet niemożliwe). Gdyby rozwój wypadków w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości narzucił konieczność stworzenia nowej agencji, może po prostu nie być na ten cel pieniędzy.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że finansowa kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu xx nowych wieloletnich ram finansowych i z postanowieniami punktu 47 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z xxx;

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 2

Artykuł 31 ustęp 2

2. Agencja przekazuje corocznie do jednostki budżetowej informacje dotyczące rezultatów procedur oceniających.

2. Agencja przekazuje corocznie do jednostki budżetowej informacje dotyczące rezultatów procedur oceniających, zwłaszcza jeżeli chodzi o znaczące wydatki.

Uzasadnienie

Władza budżetowa powinna być informowana o działaniach prowadzących do znaczących wydatków, zwłaszcza w przypadku, gdy oceny wskazują na możliwość powstania trudności.

Poprawka 3

Artykuł 31 ustęp 3 akapit 2

Ocena obejmuje również ewentualną potrzebę zmiany lub rozszerzenia zadań agencji, zakresu, obszarów działania lub struktury łącznie z określonymi potrzebami zmian strukturalnych, w celu zapewnienia zgodności z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi agencji regulacyjnych po nabraniu przez nie mocy prawnej.

Ocena obejmuje również ewentualną potrzebę zmiany lub rozszerzenia zadań agencji, zakresu, obszarów działania lub struktury łącznie ze szczególnymi potrzebami zmian strukturalnych, w celu zapewnienia zgodności z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi agencji regulacyjnych po nabraniu przez nie mocy prawnej. Konsekwencje budżetowe takich modyfikacji lub rozszerzeń zostaną wyszczególnione w sprawozdaniu z oceny.

Uzasadnienie

Ocena winna wskazywać konsekwencje budżetowe wszelkich zmian struktury i zadań agencji. Będzie to miało nawet większe znaczenie w sytuacji włączenia ogólnego pułapu dla agencji do nowej perspektywy finansowej.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

Odsyłacze

COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
29.9.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Jutta D. Haug
20.9.2004

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2006

 

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Hans-Peter Martin, Peter Šťastný

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

  • [1]  Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (22.3.2006)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Emine Bozkurt

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2

(2) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej potwierdza prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatów wspólnotowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę Europy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

(2) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej potwierdza prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatów wspólnotowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i Radę Europy, z licznych instrumentów prawnych takich jak Karta Praw Dziecka oraz z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Uzasadnienie

Dzieci należą do grupy szczególnie narażonej i dlatego bardzo ważne jest, by zwracać na nie szczególną uwagę, o którą należy ciągle zabiegać.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 4

(4) Lepsza znajomość problematyki w zakresie praw podstawowych w Unii oraz towarzysząca jej powszechna ich świadomość przyczynią się do zapewnienia pełnego przestrzegania praw podstawowych. Do osiągnięcia tego celu przyczyni się ustanowienie agencji wspólnotowej, której zadaniem będzie zapewnianie informacji i danych dotyczących kwestii praw podstawowych. Ponadto zgodnie z zaleceniem nr R (97) 14 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 30 września 1997 r., tworzenie skutecznych instytucji pozwalających na ochronę i promowanie praw człowieka jest wspólną wartością wyznawaną przez wspólnotę międzynarodową i europejską.

(4) Lepsza znajomość problematyki w zakresie praw podstawowych w Unii oraz towarzysząca jej powszechna ich świadomość przyczynią się do zapewnienia pełnego przestrzegania praw podstawowych. Do osiągnięcia tego celu przyczyni się ustanowienie agencji wspólnotowej, której zadaniem będzie zapewnianie informacji i danych dotyczących kwestii praw podstawowych. Ponadto zgodnie z zaleceniem nr R (97) 14 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 30 września 1997 r., tworzenie skutecznych instytucji pozwalających na ochronę i promowanie praw człowieka i praw dziecka jest wspólną wartością wyznawaną przez wspólnotę międzynarodową i europejską.

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, co dla poprawki do punktu uzasadnienia 2.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 13

(13) Agencja powinna przedstawiać roczne sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii i ich przestrzegania w toku wykonywania prawa unijnego przez instytucje, organy i agencje UE oraz Państwa Członkowskie. Ponadto agencja powinna przygotowywać sprawozdania tematyczne dotyczące zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki Unii.

(13) Agencja powinna przedstawiać roczne sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii i ich przestrzegania w toku wykonywania prawa unijnego przez instytucje, organy i agencje UE oraz Państwa Członkowskie. Ponadto agencja powinna przygotowywać sprawozdania tematyczne dotyczące zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki Unii. Wszystkie sprawozdania winny w pełni uwzględniać kwestie związane z równością kobiet i mężczyzn.

Uzasadnienie

Kwestie związane z równością kobiet i mężczyzn winny odgrywać nadrzędną rolę w pracach Agencji.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

 

(15a) Agencja powinna wspierać publiczną politykę obrony praw dziecka za sprawą specjalnych programów, zapewniających absolutne poszanowanie ich praw.

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, co dla poprawki do punktu uzasadnienia 2.

Poprawka 5

Artykuł 3 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek Komisji agencja przedstawia informacje i analizy dotyczące problematyki praw podstawowych w odniesieniu do państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła porozumienia o stowarzyszeniu lub porozumienia zawierające postanowienia dotyczące przestrzegania praw człowieka lub z którymi rozpoczęła lub planuje rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa..

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji agencja przedstawia informacje i analizy dotyczące problematyki praw podstawowych w odniesieniu do państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła porozumienia o stowarzyszeniu lub porozumienia zawierające postanowienia dotyczące przestrzegania praw człowieka lub z którymi rozpoczęła lub planuje rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wypełnia powyższą lukę, rozciągając obowiązek rozliczania się, który spoczywa na Agencji, na wszystkie instytucje UE.

Poprawka 6

Artykuł 3 ustęp 4 a (nowy)

 

4a. Z uwagi na to, że prawa dziecka stanowią czynnik warunkujący poszanowanie praw człowieka, Agencja powinna dążyć do prowadzenia i popierania działań priorytetowych, które uwzględniają wyłącznie nadrzędny interes dziecka, zwłaszcza takich, które prowadzone są na rzecz najbardziej poszkodowanych dzieci, dzieci opuszczonych i znajdujących się w fizycznie i emocjonalnie dramatycznej sytuacji. Agencja prowadzi konstruktywny dialog z państwami członkowskimi, by zapewnić ochronę wszystkich praw dziecka.

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, co dla poprawki do punktu uzasadnienia 2.

Poprawka 7

Artykuł 4 ustęp 1 punkt b)

b) opracowuje metody poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na poziomie europejskim we współpracy z Komisją i Państwami Członkowskimi;

b) uwzględniając kwestie związane z równością kobiet i mężczyzn, opracowuje metody poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na poziomie europejskim we współpracy z Komisją i Państwami Członkowskimi;

Poprawka 8

Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) określają obszary tematyczne działalności agencji, zawsze obejmując walkę z rasizmem i ksenofobią;

b) określają obszary tematyczne działalności agencji, zawsze obejmując walkę z rasizmem i ksenofobią oraz z jednakową uwagą traktując tematyczne obszary, w których dochodzi do pogwałcenia praw podstawowych oraz praw dziecka, jak również ochronę tradycyjnych mniejszości narodowych i grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji;

Uzasadnienie

Wieloletnie ramy nie powinny paść ofiarą tendencyjnego podejścia, łączącego ograniczenie środków (patrz: inne litery tego samego artykułu) oraz „preferencję” rasizmu i ksenofobii, dlatego też treść tej litery powinna wspominać zaangażowanie w należyte i równe uwzględnienie wszystkich innych obszarów, w których prawa podstawowe narażone są na pogwałcanie, aby dostarczyć decydentom lepiej zdefiniowanych ram działania.

Poprawka 9

Artykuł 5 ustęp 1 punkt (b a) (nowy)

 

ba) respektują art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na mocy którego zadaniem Wspólnoty jest popieranie równości mężczyzn i kobiet, a także art. 3 tego samego traktatu, na mocy którego we wszystkich działaniach określonych w tym artykule Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet;

Poprawka 10

Artykuł 5 ustęp 1 litera e)

e) zawierają przepisy mające na celu uniknięcie tematycznego nakładania się kompetencji innych organów, biur i agencji wspólnotowych.

e) zawierają przepisy mające na celu uniknięcie tematycznego nakładania się kompetencji innych organów, biur i agencji wspólnotowych, w szczególności Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet;

Uzasadnienie

Najlepsze wykorzystanie środków tak Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet jak i Agencji ds. Praw Podstawowych zakłada szczególną współpracę, która ułatwi poszanowanie odpowiednich kompetencji.

Poprawka 11

Artykuł 11 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

 

Państwa członkowskie oraz instytucje mianujące członków zarządu dążą do zapewnienia w nim zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn.

Poprawka 12

Artykuł 11 ustęp 6

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy to wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Przewodniczący ma głos rozstrzygający. Osoba wyznaczona przez Radę Europy może głosować tylko w sprawie decyzji opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

 

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy to wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Osoba wyznaczona przez Radę Europy może głosować tylko w sprawie decyzji opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

Uzasadnienie

W kwestii podejmowania decyzji przez zarząd Przewodniczący powinien występować na równej stopie co członkowie zarządu.

Poprawka 13

Artykuł 11 ustęp 8

8. Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w roli obserwatora. Dyrektorzy odpowiednich agencji wspólnotowych i organów Unii mogą również uczestniczyć w posiedzeniach w roli obserwatorów, jeżeli zostaną zaproszeni przez zarząd.

8. Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet uczestniczy w posiedzeniach zarządu w roli obserwatora w celu koordynowania odpowiednich rocznych programów działania. Dyrektorzy odpowiednich agencji wspólnotowych i organów Unii mogą również uczestniczyć w posiedzeniach w roli obserwatorów, jeżeli zostaną zaproszeni przez zarząd.

Uzasadnienie

Spójny z 15. punktem uzasadnienia wniosku Komisji. Ponadto praktyczna współpraca pomiędzy oboma organami powinna być prowadzona poprzez koordynację programów działania, dlatego ściśle określona obecność dyrektora Instytutu na posiedzeniach zarządu jest koniecznym warunkiem zapewnienia skutecznej współpracy.

Poprawka 14

Artykuł 12 ustęp 1

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. Rada wykonawcza składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

1.

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. Rada wykonawcza składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu, osoby nominowanej do zarządu przez Radę Europy oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie postanowień zmierzających do uniknięcia duplikowania się działań Rady Europy oraz umożliwienia reprezentowania jej w agencji. Chodzi więc o konkretny mechanizm zaradzenia duplikowaniu prac Rady Europy i zagwarantowania spójności i komplementarności działań.

Poprawka 15

Artykuł 14 ustęp 1

1. Forum składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu praw podstawowych i podejmujących wysiłki w celu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu jak również z przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców, odpowiednich organizacji społecznych i zawodowych, kościołów, organizacji religijnych, filozoficznych i niewyznaniowych, uniwersytetów i specjalistów oraz organów i organizacji europejskich i międzynarodowych.

1. Forum składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu praw podstawowych i praw dziecka i podejmujących wysiłki w celu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu jak również z przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców, odpowiednich organizacji społecznych i zawodowych, kościołów, organizacji religijnych, filozoficznych i niewyznaniowych, uniwersytetów i specjalistów oraz organów i organizacji europejskich i międzynarodowych.

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, co dla poprawki do punktu uzasadnienia 2.

Poprawka 16

Artykuł 23 ustęp 1

1. Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia mają zastosowanie do pracowników agencji.

1. Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia mają zastosowanie do pracowników agencji. Szczególną uwagę należy zwrócić na równą reprezentację kobiet i mężczyzn.

Uzasadnienie

Wiele agencji cierpi na brak kobiet w swych kadrach. Istnieje wyraźna potrzeba podkreślenia zasady poszanowania równych szans, aby dysponować jakimś odniesieniem w rozporządzeniu podczas oceny wyników działalności Agencji.

Poprawka 17

Artykuł 27 ustęp 3

3. Agencja zajmuje się sytuacją praw podstawowych w krajach, które uczestniczą w niej na mocy niniejszego artykułu, w zakresie odpowiadającym stosownemu układowi o stowarzyszeniu. W tym celu poprzez analogię stosuje się art. 4 i 5.

 

3. Agencja zajmuje się sytuacją praw podstawowych oraz praw dziecka w krajach, które uczestniczą w niej na mocy niniejszego artykułu, w zakresie odpowiadającym stosownemu układowi o stowarzyszeniu. W tym celu poprzez analogię stosuje się art. 4 i 5.

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie, co dla poprawki do punktu uzasadnienia 2.

Poprawka 18

Artykuł 31 ustęp 3

3. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. agencja zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich osiągnięć podczas pierwszych trzech lat działania, na podstawie zakresu zadań wydanego przez zarząd w porozumieniu z Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, metody pracy i wpływ agencji na ochronę i promocję praw podstawowych i obejmuje analizę efektów synergii i wpływu finansowego ewentualnego rozszerzenia zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie zainteresowanych stron, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

3. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. agencja zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich osiągnięć podczas pierwszych trzech lat działania, na podstawie zakresu zadań wydanego przez zarząd w porozumieniu z Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, metody pracy, stosowanie polityk równości szans w Agencji i wpływ agencji na ochronę i promocję praw podstawowych i obejmuje analizę efektów synergii i wpływu finansowego ewentualnego rozszerzenia zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie zainteresowanych stron, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

Uzasadnienie

Wiele agencji cierpi na brak kobiet w swych kadrach. Istnieje wyraźna potrzeba podkreślenia zasady poszanowania równych szans, aby dysponować jakimś odniesieniem w rozporządzeniu podczas oceny wyników działalności Agencji.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

Odsyłacze

COM (2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM
29.9.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Emine Bozkurt
4.10.2005

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2006

21.3.2006

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

  • [1]  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

Odsyłacze

COM(2005)0280– C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Data konsultacji z PE

22.9.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
29.9.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

29.9.2005

FEMM

29.9.2005

AFCO

29.9.2005

CULT

29.9.2005

BUDG

29.9.2005

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

AFCO

18.5.2006

CULT

30.8.2005

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

29.9.2005

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Kinga Gál

14.9.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

4.10.2005

4.5.2006

24.1.2006

1.6.2006

22.2.2006

23.3.2006

 

Data przyjęcia

13.9.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Frieda Brepoels, Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Wise

Data złożenia

25.9.2006

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...