POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

25.9.2006 - (KOM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Kinga Gál
Pripravljavec mnenja(*) :
Cem Özdemir, Odbor za zunanje zadeve
(*) Okrepljeno sodelovanje med odbori – člen 47(1) Poslovnika.

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

(KOM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0280)[1],

–   ob upoštevanju člena 308 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0288/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za proračun in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0306/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva k začetku spravnega postopka v skladu s Skupno izjavo z dne 4. marca 1975, če ima Svet namen odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

5.  poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije bistveno spremeniti;

6.  naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 5

(5) Predstavniki držav članic, ki so 13. decembra 2003 zasedali v okviru Evropskega sveta, so se strinjali, da bodo nadgradili obstoječi Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997, in razširili njegova pooblastila, da postane Agencija za človekove pravice.

(5) Predstavniki držav članic, ki so 13. decembra 2003 zasedali v okviru Evropskega sveta, so se strinjali, da bodo nadgradili obstoječi Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997, in razširili njegova pooblastila, da postane Agencija za človekove pravice. Ob tej priložnosti so se tudi odločili, da sedež Agencije ostane na Dunaju.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 8

(8) Ob ustanavljanju Agencije bo primerna pozornost namenjena operativnemu okviru za evropske regulativne agencije, kakor je predlagala Komisija v osnutku Medinstitucionalnega sporazuma1 25. februarja 2005.

črtano

_________________

1 KOM(2005)59 končno, 25.2.2005.

 

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 9

(9) Pri svojem delovanju bi se morala Agencija sklicevati na temeljne pravice, kakor so opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in določene zlasti v Listini o temeljnih pravicah. Tesna povezava z Listino se mora kazati že v samem imenu Agencije. Tematska področja dejavnosti Agencije je treba določiti v večletnem okviru in tako omejiti delovne naloge Agencije, ki naj v skladu s splošnimi institucionalnimi načeli ne bi določale lastnega političnega programa na področju temeljnih pravic.

(9) Pri svojem delovanju bi se morala Agencija sklicevati na temeljne pravice, kakor so opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, vključno s tistimi, ki so določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in zlasti izražene v Listini o temeljnih pravicah. Tesna povezava z Listino se mora kazati že v samem imenu Agencije.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

(9a) Ker bo Agencija vzpostavljena na osnovi obstoječega Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, bi morali biti kot ključne sestavine za varstvo temeljnih pravic v delo Agencije še naprej zajeti pojavi rasizma, ksenofobije in antisemitizma, pa tudi varstvo pravic oseb, ki pripadajo manjšinam. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti skupinam, ki so žrtve diskriminacije po členu 13 Pogodbe in členu 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 11

(11) Brez poseganja v zakonodajne in sodne postopke iz Pogodbe, bi morala imeti Agencija pravico, da na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije za institucije Unije in države članice oblikuje mnenja v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti.

(11) Brez poseganja v zakonodajne in sodne postopke iz Pogodbe, bi morala imeti Agencija pravico, da na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije za institucije Unije in države članice oblikuje mnenja v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti. Te institucije morajo imeti možnost, da o svojih zakonodajnih predlogih ali o stališčih, ki jih zagovarjajo v zakonodajnih postopkih, zahtevajo mnenje glede njihove skladnosti s temeljnimi pravicami.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 12

(12) Svet bi moral imeti možnost, da v okviru postopkov, začetih v skladu s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji, od Agencije zahteva tehnično strokovno podporo.

(12) Evropski parlament, Svet in Komisija bi morali imeti možnost, da v okviru postopkov, začetih v skladu s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji, od Agencije zahtevajo tehnično strokovno podporo.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 13

(13) Agencija bi morala sestaviti letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Uniji in njihovem spoštovanju s strani institucij, organov in agencij EU ter držav članic pri izvajanju prava Unije. Poleg tega naj bi Agencija izdelala tematska poročila o temah posebnega pomena za politike Unije.

(13) Agencija bi morala sestaviti letno poročilo o vprašanjih na področju temeljnih pravic, ki so zajeta v dejavnostih Agencije, in v njem izpostaviti tudi primere dobre prakse. Poleg tega naj bi Agencija izdelala tematska poročila o temah posebnega pomena za politike Unije.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 15

(15) Agencija naj bi čim tesneje sodelovala z vsemi zadevnimi programi, organi in agencijami Skupnosti ter organi Unije, da bi preprečila podvajanje, zlasti z bodočim Evropskim inštitutom za enakost spolov.

(15) Agencija naj bi čim tesneje sodelovala z vsemi zadevnimi institucijami Unije kot tudi z organi, uradi ter agencijami Skupnosti in Unije, da bi preprečila podvajanje, zlasti z bodočim Evropskim inštitutom za enakost spolov.

Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 15 a (novo)

 

(15a) Agencija bi morala tesno sodelovati z državami članicami, ki bi morale za ta namen imenovati nacionalne uradnike za zvezo. Agencija bi morala biti v stiku z nacionalnimi uradniki za zvezo zlasti v povezavi s poročili in drugo dokumentacijo, ki jo pripravlja.

Predlog spremembe 10

Uvodna izjava 16

(16) Agencija naj bi tesno sodelovala s Svetom Evrope. Takšno sodelovanje naj bi zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov za zagotavljanje sinergij, kot so sklenitev dvostranskega sporazuma o sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno določenimi pravicami do glasovanja, kar trenutno velja za EUMC.

 

(16) Agencija naj bi tesno sodelovala s Svetom Evrope. Takšno sodelovanje naj bi zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov za zagotavljanje dopolnilnosti in dodane vrednosti, kot so sklenitev dvostranskega sporazuma o sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno določenimi pravicami do glasovanja.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 16 a (novo)

 

(16a) Ob prepoznavanju pomembne vloge, ki jo ima civilna družba pri varstvu temeljnih pravic, bi morala Agencija spodbujati dialog s civilno družbo in tesno sodelovati z nevladnimi organizacijami in institucijami civilne družbe, ki so dejavne na področju temeljnih pravic. Ustanoviti bi morala omrežje za sodelovanje, imenovano Platforma za temeljne pravice, z namenom vzpostavitve strukturiranega in plodnega dialoga ter tesnega sodelovanja z vsemi ustreznimi interesnimi skupinami.

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 17 a (novo)

 

(17a) Agencija bi morala imeti znanstveni odbor, da se zagotovi visoka znanstvena kakovost njenega dela.

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 17 b (novo)

 

(17b) Organi, ki imenujejo člane upravnega odbora, izvršilnega odbora in znanstvenega odbora, bi si morali prizadevati za uravnoteženo udeležbo žensk in moških v teh organih. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti tudi enakopravni zastopanosti žensk in moških med osebjem.

Predlog spremembe 14

Uvodna izjava 18

(18) Evropski parlament igra na področju temeljnih pravic pomembno vlogo. Za člana uprave Agencije imenuje eno neodvisno osebo.

(18) Evropski parlament igra na področju temeljnih pravic pomembno vlogo. Zato se je treba z njim posvetovati pred sprejetjem večletnega okvira Agencije in o kandidatih, ki so predlagani za mesto direktorja Agencije.

Predlog spremembe 15

Uvodna izjava 19

(19) Ustanoviti je treba svetovalni forum, ki bo zagotovil pluralistično zastopanost socialnih udeležencev civilne družbe, aktivne na področju temeljnih pravic, v okviru struktur Agencije za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z vsemi interesnimi skupinami.

črtano

Predlog spremembe 16

Uvodna izjava 21 a (novo)

 

(21a) Za zaposlene pri Agenciji in za njenega direktorja veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti, vključno s pravili, ki se nanašajo na razrešitev direktorja.

Predlog spremembe 17

Uvodna izjava 22

22) Agencija bi morala biti pravna oseba in naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije v zvezi z vsemi pravnimi dolžnostmi in finančnimi zavezami oziroma obveznostmi Centra ali v zvezi s sklenjenimi sporazumi ter delovnimi pogodbami z zaposlenimi v Centru. Sedež Agencije ostane na Dunaju, kakor je določeno v Sklepu predstavnikov vlad držav članic z dne 2. junija 1997 o določitvi sedeža Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije.

(22) Agencija bi morala biti pravna oseba in naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije v zvezi z vsemi pravnimi dolžnostmi in finančnimi zavezami oziroma obveznostmi Centra ali v zvezi s sklenjenimi sporazumi ter delovnimi pogodbami z zaposlenimi v Centru.

Predlog spremembe 18

Uvodna izjava 22 a (novo)

 

(22a) Države kandidatke bi morale imeti možnost sodelovati z Agencijo. Poleg tega se mora udeležba v Agenciji omogočiti državam, s katerimi je bil sklenjen Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, saj bo to omogočilo Uniji, da podpira njihova prizadevanja v smeri evropske integracije, s spodbujanjem postopnega usklajevanja njihove zakonodaje s pravom Skupnosti ter prenosa znanja in dobrih praks, zlasti na tistih področjih pravnega reda Skupnosti, ki bodo služila kot osrednja referenčna točka za proces reform na zahodnem Balkanu.

Predlog spremembe 19

Uvodna izjava 23

(23) Ker so ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, ukrepi splošnega obsega v smislu člena 2 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil bi treba take ukrepe sprejeti v skladu z regulativnim postopkom iz člena 5 navedenega sklepa.

črtano

Predlog spremembe 20

Uvodna izjava 23 a (novo)

 

(23a) Agencija bi morala pravočasno začeti s potrebnim ocenjevanjem svojih dejavnosti in v to vključiti poglobljeno oceno svojega področja delovanja v zvezi z državami, ki niso članice Unije, na osnovi katere bi bilo treba ponovno pregledati področje delovanja, naloge in delovne metode Agencije.

Predlog spremembe 21

Člen 3, odstavki 2 do 4

2. Pri opravljanju svojih nalog se Agencija sklicuje na temeljne pravice, kakor je opredeljeno v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in določeno zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v Nici.

2. Pri opravljanju svojih nalog se Agencija sklicuje na temeljne pravice v smislu člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, vključno s tistimi, ki so določene v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisani 4. novembra 1950 v Rimu, ter kot so izražene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v Nici.

3. Pri izvajanju dejavnosti se Agencija brez poseganja v odstavek 4 in člene 4(1)(e), 27 in 28 ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih državah članicah v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti.

3. Agencija se ukvarja z vprašanji na področju temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih državah članicah v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti Poleg tega se lahko v skladu z odstavkom 1 ukvarja z vprašanji na področju temeljnih pravic v državah, ki so navedene v členu 27(1), in to v obsegu, ki je potreben za postopno uskladitev zakonodaje zadevnih držav s pravnim redom Skupnosti, ter v skladu s členom 27(2).

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na zahtevo Komisije zagotovi podatke in analize o vprašanjih na področju temeljnih pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s tretjimi državami, s katerimi je Skupnost sklenila pridružitvene sporazume ali sporazume z določbami na področju spoštovanja človekovih pravic oziroma je začela ali namerava začeti pogajanja za takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih zajema evropska sosedska politika.

 

Obrazložitev

Dodatek v odstavku 3 je nadaljevanje predloga Združenega kraljestva, da se vključi navedba o pristojnostih Skupnosti kot v členu 3(1).

Predlog spremembe 22

Člen 4

1. Za dosego cilja iz člena 2 Agencija:

1. Za dosego cilja iz člena 2 in v okviru svojih pristojnosti, kot so opredeljene v členu 3, Agencija:

(a) zbira, zapisuje, analizira in širi pomembne, objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke, vključno z rezultati raziskav in spremljanja, ki so jih posredovale države članice, institucije Unije, agencije Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni organi, nevladne organizacije, zadevne tretje države in mednarodne organizacije;

(a) zbira, zapisuje, analizira in širi pomembne, objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke, vključno z rezultati raziskav in spremljanja, ki so jih posredovale države članice, institucije Unije, organi, uradi in agencije Skupnosti in Unije, raziskovalni centri, nacionalni organi, nevladne organizacije, tretje države, mednarodne organizacije in zlasti pristojni organi Sveta Evrope;

(b) v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razvija metode za izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni;

(b) v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razvija metode in standarde za izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni;

(c) izvaja, sodeluje ali spodbuja znanstvene raziskave in ankete, predhodne študije in študije izvedljivosti, tudi na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, kadar je to primerno in združljivo s prednostnimi nalogami in letnim delovnim programom. Organizira tudi zasedanja strokovnjakov in, po potrebi, ustanavlja delovne skupine ad hoc;

(c) izvaja, sodeluje ali spodbuja znanstvene raziskave in ankete, predhodne študije in študije izvedljivosti, tudi na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, kadar je to primerno in združljivo s prednostnimi nalogami in letnim delovnim programom.

(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje sklepne ugotovitve in mnenja o splošnih zadevah za institucije Unije in države članice v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti;

(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje in objavlja sklepne ugotovitve in mnenja o posebnih tematskih področjih za institucije Unije in države članice v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti;

(e) Svetu zagotavlja tehnično strokovno pomoč, če slednji v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji od neodvisne osebe zahteva, da posreduje poročilo o razmerah v državi članici ali če le-ta prejme predlog v skladu s členom 7(2), ter če je Svet v skladu s postopkom, določenim v ustreznih odstavkih člena 7 Pogodbe o Evropski uniji, od Agencije takšno tehnično strokovno pomoč zahteval;

(e) Evropskemu parlamentu in Svetu zagotavlja tehnično strokovno pomoč, če slednji prejme predlog v skladu s členom 7(1) ali (2) Pogodbe o Evropski uniji;

(f) objavi letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic, ki izpostavlja tudi primere dobre prakse;

(f) objavi letno poročilo o vprašanjih na področju temeljnih pravic, zajetih v področja dejavnosti Agencije, ki izpostavlja tudi primere dobre prakse;

(g) objavi tematska poročila, ki temeljijo na lastnih analizah, raziskavah in anketah;

(g) objavi tematska poročila, ki temeljijo na lastnih analizah, raziskavah in anketah;

(h) objavi letno poročilo o dejavnostih;

(h) objavi letno poročilo o dejavnostih;

(i) krepi sodelovanje med civilno družbo, vključno z nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji, raziskovalnimi centri in predstavniki pristojnih javnih organov ter drugimi osebami ali organi, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami, zlasti s povezovanjem v mrežo, spodbujanjem dialoga na evropski ravni in sodelovanjem, kadar je to primerno, v razpravah ali na zasedanjih na nacionalni ravni;

(i) razvije strategijo komuniciranja in spodbuja dialog s civilno družbo, da dvigne javno ozaveščenost o temeljnih pravicah in dejavno obvešča javnosti o svojem delu.

(j) z zadevnimi udeleženci organizira konference, kampanje, okrogle mize, seminarje in zasedanja na evropski ravni, da okrepi in razširi svoje dejavnosti; ter

 

(k) razvija komunikacijsko strategijo, katere cilj je povečati osveščenost širše javnosti, vzpostaviti dokumentacijske vire, ki bi bili dostopni javnosti, in pripraviti izobraževalno gradivo za spodbujanje sodelovanja in preprečevanje podvajanje z drugimi viri informiranja.

 

2. Sklepne ugotovitve, mnenja in poročila, ki jih pri izvajanju nalog iz odstavka 1 oblikuje Agencija, se ne nanašajo na vprašanja o zakonitosti predlogov Komisije v smislu člena 250 Pogodbe, na stališča institucij v okviru zakonodajnih postopkov ali na legalnost delovanja v smislu člena 230 Pogodbe. Prav tako se ne ukvarjajo z vprašanjem ali državi članici ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe v smislu člena 226 Pogodbe.

2. Sklepne ugotovitve, mnenja in poročila iz odstavka 1 se lahko nanašajo na predloge Komisije v smislu člena 250 Pogodbe ali na stališča institucij v okviru zakonodajnih postopkov le v primerih, ko je zadevna institucija za to predložila zahtevo v skladu s členom 4(1)(d). Te sklepne ugotovitve, mnenja in poročila se ne ukvarjajo z legalnostjo delovanja v smislu člena 230 Pogodbe ali z vprašanjem ali država članica ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe v smislu člena 226 Pogodbe.

Predlog spremembe 23

Člen 5

1. V skladu z regulativnim postopkom iz člena 29(2) Komisija za Agencijo sprejme večletni okvir, ki ki:

1. Upravni odbor Agencije ob ustreznem upoštevanju smernic, ki izhajajo iz resolucij Evropskega parlamenta in sklepov Sveta na področju temeljnih pravic, na osnovi predloga Komisije sprejme večletni okvir.

(a) zajema pet let;

 

(b) določa tematska področja dejavnosti Agencije, ki vedno vključujejo boj proti rasizmu in ksenofobiji;

 

(c) je usklajen s prednostnimi nalogami Unije, kakor je opredeljeno v strateških ciljih Komisije;

 

(d) ustrezno upošteva finančne in kadrovske vire Agencije; ter

 

(e) vključuje določbe za preprečevanje tematskega prekrivanja s pristojnostmi drugih organov, uradov in agencij Skupnosti.

 

2. Agencija opravlja naloge v okviru tematskih področij, določenih v večletnem okviru. To ne posega v možnost, da Agencija odgovori na zahteve Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s členi 3(4), 4(1)(d) in (e), ki ne zajemajo teh tematskih področij, če njeni finančni in kadrovski viri to dovoljujejo.

2. Večletni okvir zajema pet let, je v skladu s prednostnimi nalogami in strateškimi cilji Unije in je združljiv s finančnimi in človeškimi viri, ki so na voljo Agenciji.

3. Agencija opravlja naloge na podlagi letnega delovnega programa in ob upoštevanju razpoložljivih finančnih in kadrovskih virov.

3. Agencija opravlja naloge v okviru tematskih področij, določenih v večletnem okviru. V skladu s členom 4(1)(d) in (e) pa Agencija odgovarja tudi na zahteve Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, ki niso zajete v ta tematska področja, če njeni finančni in kadrovski viri to dovoljujejo.

4. Letni delovni program, sprejet v skladu s členom 11(4)(a), je skladen z letnim programom Komisije, vključno z raziskovalnim delom in statističnimi ukrepi, izvedenimi v okviru statističnega programa Skupnosti.

4. Agencija opravlja svoje naloge v skladu s svojim letnim delovnim programom.

Predlog spremembe 24

Člen 6, odstavka 1 in 2

1. Agencija vzpostavi in uskladi potrebne informacijske mreže. Oblikovane so tako, da na podlagi strokovnega znanja velikega števila organizacij in organov v posameznih državah članicah in ob upoštevanju potrebe po vključevanju nacionalnih organov v zbiranje podatkov, zagotavljajo objektivne, zanesljive in primerljive podatke.

1. Da se na podlagi strokovnega znanja velikega števila organizacij in organov v posameznih državah članicah in ob upoštevanju potrebe po vključevanju nacionalnih organov v zbiranje podatkov, zagotavljajo objektivne, zanesljive in primerljive podatke, Agencija

1

(a) vzpostavi in usklajuje informacijske mreže, kot je na primer mreža neodvisnih strokovnjakov o temeljnih pravicah, in uporablja obstoječe mreže;

(b) organizira srečanja zunanjih strokovnjakov; in

(c) kadar je to potrebno, vzpostavi ad hoc delovne skupine.

2. Za preprečevanje podvajanja in zagotovitev najboljše možne uporabe virov, Agencija pri izvajanju svojih dejavnosti upošteva katere koli že obstoječe podatke ter dejavnosti, ki so jih že izvedle:

2. Za doseganje komplementarnosti in zagotovitev najboljše možne uporabe virov, Agencija pri izvajanju svojih dejavnosti upošteva, kjer je to primerno, zbrane podatke ter dejavnosti, s katerimi se že ukvarjajo zlasti:

(a) institucije, organi, uradi in agencije Skupnosti;

(a) institucije in organi Unije, uradi in agencije Skupnosti in Unije ter držav članic;

(b) institucije, organi, uradi in agencije držav članic; ter

(b) Svet Evrope, prek sklicevanja na ugotovitve in dejavnosti njegovih mehanizmov za spremljanje in nadzor ter njegovega komisarja za človekove pravice; ter

(c) Svet Evrope in druge mednarodne organizacije.

(c) Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Organizacija združenih narodov in druge mednarodne organizacije.

Predlog spremembe 25

Člen 8, naslov, odstavek - 1(novo) in odstavek 1

Sodelovanje z organizacijami na ravni držav članic in evropski ravni

Sodelovanje z organizacijami na ravni držav članic in mednarodni ravni

 

-1. Da se zagotovi tesno sodelovanje z državami članicami, vsaka država članica imenuje vladnega uradnika za nacionalnega uradnika za zvezo. Agencija posreduje nacionalnim uradnikom za zvezo vso dokumentacijo, ki se pripravi v skladu s členom 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) in (i).

1. Kot pomoč pri opravljanju svojih nalog sodeluje Agencija na ravni držav članic in evropski ravni z vladnimi in nevladnimi organizacijami in organi, pristojnimi za vprašanja na področju temeljnih pravic.

1. Kot pomoč pri opravljanju svojih nalog Agencija sodeluje:

 

- z vladnimi organizacijami in javnimi organi, pristojnimi za vprašanja na področju temeljnih pravic na ravni držav članic, vključno z nacionalnimi institucijami za človekove pravice;

 

- z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, zlasti z Uradom za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe 26

Člen 9

Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v zvezi z letnim delovnim programom iz člena 5, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost zato v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja med slednjim in Agencijo. Ta sporazum vključuje dolžnost Sveta Evrope, da v skladu s členom 11 imenuje neodvisno osebo v upravni odbor Agencije.

Za zagotavljanje dopolnilnosti in dodane vrednosti Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v zvezi z letnim delovnim programom iz člena 5 in s sodelovanjem s civilno družbo v skladu s členom 9a, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost zato v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja med slednjim in Agencijo. Ta sporazum vključuje imenovanje neodvisne osebe s strani Sveta Evrope v upravni odbor in v izvršilni odbor Agencije v skladu s členoma 11 in 12.

Predlog spremembe 27

Člen 9 a (novo)

 

Člen 9a

 

Sodelovanje s civilno družbo in ustanovitev Platforme za temeljne pravice

 

1. Agencija tesno sodeluje z nevladnimi organizacijami in institucijami civilne družbe, ki so na nacionalni, evropski ali mednarodni ravni dejavne na področju temeljnih pravic, vključno z bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter pri varstvu manjšin. S tem namenom Agencija ustanovi mrežo za sodelovanje z imenom Platforma za temeljne pravice, ki jo sestavljajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, sindikati in organizacije delodajalcev, zadevna družbena in poklicna združenja, cerkve, verske, filozofske in nekonfesionalne organizacije, univerze ter drugi usposobljeni strokovnjaki iz evropskih in mednarodnih teles in organizacij.

 

2. Platforma tvori mehanizem za izmenjavo podatkov in za združevanje znanja. Omogoča tesno sodelovanje med Agencijo in zadevnimi interesnimi skupinami.

 

3. Platforma je odprta za vse zainteresirane in usposobljene interesne skupine v skladu s prvim odstavkom. Agencija lahko stopa v stik s člani platforme v povezavi s posebnimi potrebami na področjih, ki so v delu Agencije opredeljena kot prednostna.

 

4. Agencija zlasti pozove platformo, naj:

(a) poda predloge upravnemu odboru za pripravo letnega delovnega programa, ki se sprejme v skladu s členom 11(4)(a);

(b) daje povratne informacije in predlaga nadaljnje ukrepe upravnemu odboru pri pripravi letnega poročila, ki je določeno s členom 4(1)(f); ter

(c) direktorju in znanstvenemu odboru sporoča rezultate in priporočila s konferenc, seminarjev in srečanj, ki so pomembni za delo Agencije.

 

5. Usklajevanje dela platforme je v pristojnosti direktorja.

Predlog spremembe 28

Člen 10, točki (c) in (d)

(c) direktor;

(d) forum.

(c) znanstveni odbor; ter

(d) direktor.

Predlog spremembe 29

Člen 11

1. Upravni odbor sestavljajo osebe z ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih pravic in upravljanjem organizacij javnega sektorja:

1. Upravni odbor sestavljajo osebe z ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih pravic in upravljanjem organizacij javnega sektorja:

(a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje vsaka država članica;

(a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje vsaka država članica, in nosi visoko odgovornost v neodvisni nacionalni instituciji za človekove pravice ali v drugi organizaciji iz javnega ali zasebnega sektorja;

(b) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Evropski parlament;

 

(c) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Svet Evrope; ter

(c) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Svet Evrope; ter

(d) dva predstavnika Komisije.

 

(d) dve osebi, ki ju imenuje Komisija:

 

- ena od teh je neodvisna oseba, ki se imenuje izmed uglednih oseb, čigar usposobljenost na področju temeljnih pravic je vsesplošno priznana;

 

- druga je predstavnik Komisije.

Osebe iz točke (a) so osebe:

– z visoko stopnjo odgovornosti v upravljanju neodvisne nacionalne institucije za človekove pravice; ali

s temeljitim strokovnim znanjem na področju temeljnih pravic, pridobljenih v okviru drugih neodvisnih institucij ali organov.

 

Vsakega člana upravnega odbora lahko zastopa nadomestni član, če izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Agencija na svoji spletni strani objavi seznam članov odbora in ga posodablja.

 

2. Mandat imenovanih članov upravnega odbora traja pet let. Obnovi se lahko enkrat.

Vendar pa v primeru, ko član več ne izpolnjuje meril, na podlagi katerih je bil imenovan, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in direktorja Agencije. Zadevna stranka imenuje za preostanek mandata novega člana.

 

3. Upravni odbor izvoli predsednika in podpredsednika za mandat, ki traja dve leti in pol in se lahko enkrat obnovi. Vsak član upravnega odbora ali – v primeru njegove odsotnosti – njegov namestnik ima en glas.

3. Upravni odbor izvoli predsednika in podpredsednika za mandat, ki traja dve leti in pol in se lahko enkrat obnovi. Vsak član upravnega odbora ali – v primeru njegove odsotnosti – njegov namestnik ima en glas.

4. Upravni odbor zagotovi, da Agencija opravi naloge, za katere je zadolžena. Upravni odbor je organ Agencije za načrtovanje in spremljanje. Izvaja zlasti naslednje naloge:

(a) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme letni delovni program Agencije; ki mora biti v skladu z razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri. Letni delovni program se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(b) sprejme letna poročila iz člena 4(1)(f) in (h), v katerih primerja predvsem pridobljene rezultate s cilji letnega delovnega programa; ta poročila se najkasneje do 15. junija posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;

(c) imenuje in – če je potrebno – razreši direktorja Agencije;

(d) sprejme osnutek letnega proračuna in končni letni proračun;

(e) izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem;

(f) v skladu s členom 19(5) pripravi letno oceno izdatkov in prihodkov Agencije in jo posreduje Komisiji;

(g) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme poslovnik Agencije;

(h) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme finančna pravila Agencije v skladu s členom 20(11);

(i) v skladu s členom 23(3) sprejme potrebne ukrepe za izvajanje kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; ter

(j) v skladu s členom 16(2) sprejme postopke za uporabo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001.

4. Mandat članov in nadomestnih članov upravnega odbora traja pet let. Ne morejo biti ponovno imenovani.

5. Upravni odbor lahko razen zadev iz točk (a), (b), (c), (d), (g) in (h) odstavka 4 prenese katero koli svojih pristojnosti na izvršilni odbor.

5. Poleg ob redni zamenjavi ali smrti mandat člana ali nadomestnega člana preneha le z njegovim odstopom. Vendar pa v primeru, ko član ali nadomestni član ne izpolnjuje več merila neodvisnosti, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in direktorja Agencije o tem. Zadevna stran imenuje za preostanek mandata novega člana ali novega nadomestnega člana. Zadevna stran imenuje novega člana ali novega nadomestnega člana za preostanek mandata tudi, če upravni odbor sklene, na podlagi predloga tretjine svojih članov ali Komisije, da član ali nadomestni član ne izpolnjuje več merila neodvisnosti. V primerih, ko preostanek mandata znaša manj kot dve leti, lahko mandat novega člana ali nadomestnega člana znaša polnih pet let.

6. Sklepi upravnega odbora so sprejeti z navadno večino oddanih glasov, razen odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope, lahko glasuje samo o sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.

6. Upravni odbor izvoli svojega predsednika in podpredsednika ter druga dva člana izvršilnega odbora iz člena 13 izmed svojih članov, imenovanih v skladu s členom 1(a), za mandat, ki traja dve leti in pol in se lahko enkrat obnovi.

7. Brez poseganja v dodatna izredna zasedanja predsednik enkrat letno skliče upravni odbor. Izredna zasedanja skliče predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov upravnega odbora.

7. Upravni odbor zagotovi, da Agencija opravi naloge, za katere je zadolžena. Upravni odbor je organ Agencije za načrtovanje in spremljanje. Izvaja zlasti naslednje naloge:

(a) v skladu z večletnim okvirom sprejme letni delovni program Agencije na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor Agencije po tem, ko sta o njem podala mnenje Komisija in znanstveni odbor. Ta je v skladu z razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri ter upošteva raziskovalno in statistično delo Skupnosti. Letni delovni program se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

(b) sprejme letna poročila iz člena 4(1)(f) in (h) ter v slednjem zlasti primerja dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa; brez poseganja v peti odstavek člena 12a se pred sprejetjem poročila iz člena 4(1)(f) zaprosi znanstveni odbor za mnenje o tem; poročila se najkasneje do 15. junija posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;

(c) imenuje in – če je potrebno – razreši direktorja Agencije;

(d) sprejme osnutek letnega proračuna in končni letni proračun;

(e) izvaja pooblastila, določena s členom 23(2), v zvezi z direktorjem in disciplinsko pristojnostjo nad direktorjem;

(f) v skladu s členom 19(5) pripravi letno oceno izdatkov in prihodkov Agencije in jo posreduje Komisiji;

(g) sprejme poslovnik Agencije na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije in znanstvenega odbora;

(h) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme finančna pravila Agencije v skladu s členom 20(11);

(i) v skladu s členom 23(3) sprejme potrebne ukrepe za izvajanje kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti;

(j) v skladu s členom 16(3) sprejme ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001;

(k) imenuje in razrešuje člane znanstvenega odbora v skladu s prvim in tretjim odstavkom člena 12a; ter

(l) ugotavlja, če član ali nadomestni član upravnega odbora ne izpolnjuje več merila neodvisnosti v skladu z odstavkom 5.

8. Direktor Evropskega inštituta za enakost spolov se lahko udeleži zasedanj upravnega odbora kot opazovalec. Prav tako se lahko direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti in organov Unije na povabilo izvršilnega odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

8. Upravni odbor lahko, razen zadev iz točk (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (k) in (l) odstavka 7, prenese svoje pristojnosti na izvršilni odbor.

 

8a. Sklepi upravnega odbora se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, razen glede odločitev iz odstavka 6 pa tudi iz točk (a), (b), (c), (d), (e), (g), (k) in (l) odstavka 7 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Vsak član upravnega odbora ali v primeru njegove odsotnosti njegov namestnik, ima en glas. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope, lahko glasuje o sklepih iz točk (a), (b), (g) in (k) odstavka 7.

 

8b. Predsednik skliče upravni odbor enkrat letno, kar ne posega v morebitna dodatna izredna zasedanja. Izredna zasedanja skliče predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov upravnega odbora.

 

8c. Predsednik ali podpredsednik znanstvenega odbora ter direktor Evropskega inštituta za enakost spolov se lahko udeležijo zasedanj upravnega odbora kot opazovalci. Prav tako se lahko direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti, organov Unije in drugih mednarodnih institucij iz členov 8 in 9 na povabilo izvršilnega odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

Predlog spremembe 30

Člen 12, odstavek 1

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora in dva predstavnika Komisije.

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora, dva druga člana upravnega odbora, ki ju izvoli upravni odbor v skladu s členom 11(6), ter ena od osebi, ki jo v upravni odbor imenuje Komisija. Oseba, ki jo v upravni odbor imenuje Svet Evrope, lahko sodeluje na zasedanjih izvršilnega odbora kot opazovalec.

Predlog spremembe 31

Člen 12 a (novo)

 

Člen 12a

 

Znanstveni odbor

 

Znanstveni odbor sestavlja enajst neodvisnih oseb, ki so visoko usposobljene na področju temeljnih pravic. Upravni odbor imenuje člane na podlagi preglednega razpisa in izbirnega postopka ter ob upoštevanju stališč pristojnega odbora Evropskega parlamenta, katerega zaprosi za mnenje. Upravni odbor zagotovi izenačeno ozemeljsko zastopanost. Člani upravnega odbora ne smejo biti imenovani v znanstveni odbor. Poslovnik iz člena 11(7)(g) podrobno določa pogoje, pod katerimi poteka imenovanje znanstvenega odbora.

 

Mandat članov znanstvenega odbora traja pet let. Ne morejo biti ponovno imenovani.

 

Člani znanstvenega odbora so neodvisni. Nadomestijo se lahko le na lastno zahtevo ali v primeru, da jim je trajno onemogočeno opravljanje svojih dolžnosti. Vendar pa v primeru, ko član ne izpolnjuje več merila neodvisnosti, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in direktorja Agencije o tem. Sicer lahko upravni odbor na predlog tretjine svojih članov razglasi, da zadevna oseba ne izpolnjuje več merila neodvisnosti in zadevno osebo razreši. Upravni odbor za preostanek mandata imenuje novega člana v skladu s postopkom, ki velja za redne člane. V primerih, ko preostanek mandata znaša manj kot dve leti, lahko mandat novega člana znaša polnih pet let. Agencija na svoji spletni strani objavi seznam članov znanstvenega odbora in ga posodablja.

 

Znanstveni odbor izvoli svojega predsednika in podpredsednika za mandat s trajanjem enega leta.

 

Znanstveni odbor zagotavlja znanstveno kakovost dela Agencije in s tem namenom usmerja njeno delo. S tem ciljem direktor ustrezno zgodaj vključi znanstveni odbor v pripravo vse dokumentacije, ki se oblikuje v skladu s členom 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), in (i).

 

Znanstveni odbor sprejema svoje odločitve z dvotretjinsko večino. Predsednik skliče znanstveni odbor štirikrat letno. Po potrebi predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj štirih članov znanstvenega odbora začne pisni postopek ali skliče izredno zasedanje.

Predlog spremembe 32

Člen 13

1. Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. Direktor je imenovan na podlagi njegovih osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in vodenja ter izkušenj na področju temeljnih pravic. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko od kandidata, ki ga izbere upravni odbor, zahteva, da poda izjavo in odgovori na vprašanja članov odbora.

1. Agencijo vodi in predstavlja direktor, ki ga imenuje upravni odbor v skladu s postopkom sodelovanja ("dogovarjanja"), ki je predviden v odstavku 2. Direktor je imenovan na podlagi njegovih osebnih zaslug, izkušenj na področju temeljnih pravic ter sposobnosti upravljanja in vodenja.

2. Mandat direktorja traja pet le, Na predlog Komisije in po ustrezni oceni se mandat lahko podaljša enkrat, za ne več kot pet let. Komisija oceni zlasti rezultate, dosežene v prvem mandatu in način, kako so bili doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije in zahteve v prihajajočih letih.

2. Postopek sodelovanja je naslednji:

(a) na podlagi seznama, ki ga Komisija pripravi po razpisu za predložitev kandidatur in preglednemu izbirnemu postopku, se kandidate pred njihovim imenovanjem zaprosi, da nastopijo pred Svetom Evropske unije in zadevnim odborom Evropskega parlamenta ter odgovarjajo na vprašanja;

(b) Evropski parlament in Svet Evropske unije nato podajo svoja mnenja o kandidatih in izrazijo svoj prednostni vrstni red;

(c) upravni odbor imenuje direktorja ob upoštevanju teh mnenj.

3. Direktor je odgovoren za:

(a) izvajanje nalog iz člena 4;

(b) pripravo in izvajanje letnega delovnega programa Agencije;

(c) vse kadrovske zadeve in zlasti izvajanje pristojnosti iz člena 23(2);

(d) tekoče upravne zadeve;

(e) izvrševanje proračuna Agencije v skladu s členom 20; ter

(f) izvajanje učinkovitih postopkov za spremljanje in vrednotenje dejavnosti Agencije v primerjavi z njenimi cilji v skladu s strokovno priznanimi standardi. Direktor enkrat letno upravnemu odboru poroča o rezultatih sistema za spremljanje.

3. Mandat direktorja traja pet let.

V devetih mesecih pred iztekom tega obdobja Komisija oceni zlasti delo direktorja in naloge agencije ter zahteve za prihodnja leta.

Upravni odbor lahko ob upoštevanju poročila z oceno in le v primeru, ko dolžnosti in zahteve Agencije to upravičujejo, na priporočilo Komisije enkrat podaljša mandat direktorju za obdobje, ki ni daljše od treh let.

Upravni odbor obvesti Evropski parlament o svoji nameri, da direktorju podaljša mandat. V obdobju enega meseca pred sprejetjem uradne odločitve upravnega odbora o podaljšanju mandata se lahko direktorja zaprosi, da poda izjavo pred zadevnim odborom Evropskega parlamenta in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

 

Če mandat direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo do imenovanja njegovega naslednika.

4. Direktor je za svoje opravljanje dolžnosti odgovoren upravnemu odboru in sodeluje na zasedanjih odbora brez pravice do glasovanja.

4. Direktor je odgovoren za:

(a) opravljanje nalog iz člena 4 ter zlasti za pripravo in objavo dokumentacije, ki se v sodelovanju z znanstvenim odborom oblikuje v skladu s členom 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) in (i);

(b) pripravo in izvajanje letnega delovnega programa Agencije;

(c) vse kadrovske zadeve in zlasti za izvajanje pristojnosti iz člena 23(2) v povezavi z osebjem;

(d) tekoče upravne zadeve;

(e) izvrševanje proračuna Agencije v skladu s členom 20;

(f) izvajanje učinkovitih postopkov za spremljanje in vrednotenje dejavnosti Agencije v primerjavi z njenimi cilji v skladu s strokovno priznanimi standardi. Direktor enkrat letno upravnemu odboru poroča o rezultatih sistema za spremljanje;

(g) sodelovanje z nacionalnimi uradniki za zvezo; ter

(h) sodelovanje s civilno družbo, vključno z usklajevanjem dela Platforme za temeljne pravice v skladu s členom 9a.

5. Na podlagi predloga Komisije lahko upravni odbor razreši direktorja še pred iztekom njegovega mandata.

5. Direktor opravlja svoje naloge neodvisno. Za svoje opravljanje dolžnosti je odgovoren upravnemu odboru in sodeluje na zasedanjih odbora brez pravice do glasovanja.

 

5a. Evropski parlament ali Svet lahko kadarkoli pokličeta direktorja na zaslišanje o kateri koli zadevi, ki je povezana z dejavnostjo Agencije.

 

5b. Na podlagi predloga tretjine svojih članov lahko upravni odbor razreši direktorja še pred iztekom njegovega mandata. Predsednik upravnega odbora obvesti Evropski parlament in Svet o razlogih za razrešitev.

Predlog spremembe 33

Člen 14

Člen 14

Forum za temeljne pravice

1. Forum sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij, odgovorni za temeljne pravice in prizadevanja za boj proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu, predstavniki sindikatov in organizacij delodajalcev, zadevnih socialnih organizacij in poklicnih združenj, cerkva, verskih, filozofskih in nekonfesionalnih organizacij, univerz, usposobljeni strokovnjaki ter predstavniki evropskih in mednarodnih organov in organizacij.

2. Člani foruma so izbrani na podlagi javnega izbirnega postopka, ki ga določi upravni odbor. Število članov je omejeno na 100. Njihov mandat traja pet let, ki se lahko enkrat obnovi.

3. Člani upravnega odbora ne smejo biti člani foruma, vendar se lahko udeležujejo njihovih zasedanj.

4. Forum predstavlja mehanizem za izmenjavo podatkov o vprašanjih na področju temeljnih pravic in za združevanje znanja. Omogoča tesno sodelovanje med Agencijo in zadevnimi interesnimi skupinami.

5. Forum:

– poda predloge za pripravo letnega delovnega programa, ki se sprejme v skladu s členom 11(4)(a); ter

– daje povratne informacije in na podlagi letnega poročila o razmerah na področju temeljnih pravic v skladu s členom 11(4)(b) predlaga nadaljnje ukrepe.

6. Forumu predseduje direktor. Forum se sestane enkrat letno ali na zahtevo upravnega odbora. Operativni postopki foruma so določeni v pravilniku Agencije in se objavijo.

7. Agencija zagotovi forumu tehnično in logistično podporo ter sekretariat za njegova zasedanja.

črtano

Predlog spremembe 34

Člen 15, odstavek 2

2. Člani upravnega odbora, direktor in člani foruma se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo izjavo o zavezanosti.

Člani upravnega odbora, direktor in člani foruma, imenovani v skladu s členom 11(1)(a), (b) in (c), se zavežejo, da bodo delovali neodvisno. V ta namen podajo izjavo o interesu, v kateri navedejo, da ni nobenih interesov, ki bi vplivali na njihovo neodvisnost, ali pa da nimajo nobenih neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost.

Obe izjavi se enkrat na leto odda pisno.

2. Člani in nadomestni člani upravnega odbora, direktor in člani znanstvenega odbora se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo izjavo o interesu, v kateri navedejo, da ni nobenih interesov, ki bi vplivali na njihovo neodvisnost, ali pa da nimajo nobenih neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. To izjavo podajo v pisni obliki ob prevzemu funkcije in jo posodobijo, če pride do sprememb v povezavi z njihovimi interesi. Izjavo Agencija objavi na svoji spletni strani.

Predlog spremembe 35

Člen 16, naslov in odstavka 1 in 2

Dostop do dokumentov

Preglednost in dostop do dokumentov

1. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 se uporablja za dokumente Agencije.

1. Agencija razvija dobre upravne prakse, da bi zagotovila najvišjo možno raven preglednosti svojih dejavnosti.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 se uporablja za dokumente Agencije.

2. Upravni odbor sprejme ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po začetku poslovanja Agencije.

2. Upravni odbor v šestih mesecih po tem, ko Agencija začne delovati, sprejme posebna pravila za izvajanje odstavka 1 v praksi. Ta med drugim vključujejo pravila o:

- odprtosti zasedanj,

- objavljanju del Agencije, vključno z deli znanstvenega odbora, ter

- izvajanju Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Predlog spremembe 36

Člen 19, odstavek 3

3. Prihodki Agencije – brez poseganja v druge vire – vključujejo:

3. Prihodki Agencije – brez poseganja v druge vire – vključujejo subvencijo Skupnosti, vključeno v splošni proračun Evropske unije (oddelek Komisija).

(a) subvencijo Skupnosti, vključeno v splošni proračun Evropske unije (oddelek Komisija); ter

(b) plačila, prejeta za opravljene storitve.

Te prihodke lahko dopolnjujejo plačila, prejeta za opravljene storitve v okviru izvajanja nalog, ki so navedene v členu 4.

Prihodki se lahko dopolnijo s:

(a) prostovoljnimi prispevki držav članic ter

(b) finančnimi prispevki organizacij ali tretjih držav iz členov 8, 9 ali 27.

 

Predlog spremembe 37

Člen 22, odstavek 4

4. Agencija je pravni naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. Prevzema vse pravne pravice in dolžnosti, finančne zaveze ali obveznosti Centra. Pogodbe o zaposlitvi, ki jih je sklenil Center še pred sprejetjem te uredbe, veljajo še naprej.

4. Agencija je pravni naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. Prevzema vse pravne pravice in dolžnosti, finančne zaveze ali obveznosti Centra.

Predlog spremembe 38

Člen 23, odstavka 1 in 2

1. Za zaposlene pri Agenciji veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

1. Za zaposlene pri Agenciji in za njenega direktorja veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

2. Kar zadeva zaposlene, Agencija izvaja pooblastila, podeljena organu za imenovanje.

2. Kar zadeva zaposlene, Agencija izvaja pooblastila, ki jih organu za imenovanje podeljujejo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in ima pooblastilo za sklepanje pogodb v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih.

Predlog spremembe 39

Člen 27

Sodelovanje držav kandidatk ali potencialnih držav kandidatk

Sodelovanje držav kandidatk in držav, s katerimi je bil sklenjen stabilizacijsko-pridružitveni sporazum

1. Agencija pozdravlja sodelovanje navedenih držav, ki so sklenile pridružitveni sporazum s Skupnostjo in jih je Svet uvrstil med države kandidatke ali potencialne države kandidatke za pristop k Uniji, kolikor pristojni pridružitveni svet sklene takšno sodelovanje.

1. Agencija pozdravlja sodelovanje držav kandidatk in držav, s katerimi je Evropska skupnost sklenila stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

2. V tem primeru so načini njihovega sodelovanja določeni v sklepu pristojnega pridružitvenega sveta. Sklep določa kakšno strokovno znanje in pomoč bosta ponujena zadevni državi in navaja predvsem vrsto, obseg in način sodelovanja teh držav pri delu Agencije, vključno z določbami o sodelovanju pri pobudah Agencije, finančnih prispevkih in zaposlenih. Sklep je skladen s to uredbo in kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Sklep omogoča, da lahko država udeleženka kot opazovalca v upravnem odboru brez pravice do glasovanja imenuje neodvisno osebo, ki izpolnjuje pogoje osebe iz člena 11(1)(a).

2. Sodelovanje takšnih držav in s tem povezani načini so določeni v sklepu pristojnega pridružitvenega sveta, kjer se upošteva poseben status vsake države. Sklep določa zlasti naravo, obseg in način sodelovanja teh držav pri delu Agencije, v okviru, ki je določen v členih 4 in 5, vključno z določbami o sodelovanju pri pobudah Agencije, finančnih prispevkih in zaposlenih. Sklep je skladen s to uredbo in kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Sklep omogoča, da lahko država udeleženka kot opazovalca v upravnem odboru brez pravice do glasovanja imenuje neodvisno osebo, ki izpolnjuje pogoje osebe iz člena 11(1)(a).

3. Agencija se ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic v državah, ki sodelujejo v skladu s tem členom, do obsega, določenega v zadevnem pridružitvenem sporazumu. Člena 4 in 5 se uporabljata po analogiji.

 

Predlog spremembe 40

Člen 29

Člen 29

Postopek

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja regulativni postopek iz člena 5 Sklepa 1999/468/ES v skladu s členom 7(3) Sklepa.

3. Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

črtano

Predlog spremembe 41

Člen 30

1. Trenutni mandat članov upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije preneha veljati 31. decembra 2006. Komisija sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da upravni odbor, ustanovljen v skladu s členom 11, začne izvajati svoje dejavnosti 1. januarja 2007.

1. Trenutni mandat članov upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije preneha veljati 31. decembra 2006. Komisija nemudoma po začetku veljavnosti te uredbe sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da upravni odbor, ustanovljen v skladu s členom 11, pravočasno začne s svojim delom.

2. Takoj po začetku veljavnosti te uredbe začne Komisija postopek imenovanja direktorja Agencije, kakor je predvideno v členu 13(1).

2. Takoj po začetku veljavnosti te uredbe začnejo zainteresirane strani postopek imenovanja direktorja Agencije, kakor je predvideno v členu 13(1).

3. Upravni odbor lahko na predlog Komisije podaljša trenutni mandat direktorja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za največ 18 mesecev, do zaključka postopka imenovanja iz odstavka 2.

3. Upravni odbor lahko na predlog Komisije imenuje vršilca dolžnosti direktorja ali podaljša trenutni mandat direktorja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za najkrajše možno obdobje, do zaključka postopka imenovanja iz odstavka 2.

4. Če direktor Centra ne želi ali ne more delovati v skladu z odstavkom 3, imenuje upravni odbor pod istimi pogoji začasnega direktorja.

 

Predlog spremembe 42

Člen 31, odstavki 1 do 3

1. Agencija redno izvaja predhodna in naknadna vrednotenja dejavnosti, povezane z visokimi odhodki. O rezultatih teh vrednotenj obvesti upravni odbor.

1. Agencija redno izvaja predhodna in naknadna vrednotenja dejavnosti, povezane z visokimi odhodki. O rezultatih teh vrednotenj njen direktor obvesti upravni odbor.

2. Vsako leto pošlje Agencija proračunskemu organu vse podatke, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja;

2. Vsako leto pošlje Agencija proračunskemu organu vse podatke, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja;

3. Najkasneje do 31. decembra 2009 Agencija poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni odbor v dogovoru s Komisijo. Vrednotenje upošteva naloge Agencije, delovne metode in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic ter vključuje analizo vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake širitve obsega nalog. Vrednotenje upošteva stališča interesnih skupin tako na ravni Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni.

3. Najkasneje do 31. decembra 2011 Agencija poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni odbor v dogovoru s Komisijo. To vrednotenje

- upošteva naloge Agencije, delovne metode in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic;

- vključuje oceno morebitnih potreb po spremembi nalog, obsega, področja delovanja ali strukture Agencije;

- vključuje analizo vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake širitve obsega nalog; ter

- upošteva stališča interesnih skupin tako na ravni Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni.

Vrednotenje zajema tudi ocenjevanje morebitne potrebe po spremembi ali širitvi obsega nalog, področja uporabe, področja delovanja ali strukture Agencije, vključno s posebnimi strukturnimi spremembami, ki omogočajo skladnost z horizontalnimi pravili o regulativnih agencijah, ko začnejo veljati.

 

Predlog spremembe 43

Člen 32, odstavek 1

1. Upravni odbor prouči sklepne ugotovitve vrednotenja iz člena 31 in izda Komisiji priporočila, ki so morda potrebna za spremembe glede Agencije, njenega načina dela in nalog. Komisija posreduje poročilo vrednotenja in priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter jih objavi.

1. Upravni odbor prouči sklepne ugotovitve vrednotenja iz člena 31(3) in (4) in izda Komisiji priporočila, ki so morda potrebna za spremembe glede Agencije, njenega načina dela in nalog. Komisija posreduje poročilo vrednotenja in priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter jih objavi.

  • [1]  UL C xx, xx, p. xx.

OBRAZLOŽITEV

Poročevalka z vidika dejansko ustavljenega postopka sprejemanja ustave Evropske unije (EU) meni, da je pravi čas, da Evropa razglasi varstvo in spodbujanje temeljnih človekovih pravic.

V razpravah o vlogi Evropskega parlamenta (EP) v postopku ustanavljanja Evropske agencije za temeljne pravice je zelo pomembno, da se ohranijo visoki cilji njegovega prvega predloga o tem. Zato je v podrobni medinstitucionalni razpravi o mandatu in strukturi Agencije treba ohraniti načela, oblikovana v Resoluciji EP z dne 26. maja 2005 o spodbujanju in varstvu temeljnih pravic: vloga nacionalnih in evropskih institucij, vključno z Agencijo za temeljne pravice.

V skladu s to resolucijo in sedanjim mnenjem poročevalke je bistveno, da se ustanovi Agencija, ki je hkrati neodvisna in odgovorna. Tako je treba vzpostaviti ravnovesje med tema dvema zahtevama in pri tem vedno upoštevati, da je najpomembnejše ustanoviti funkcionalen in učinkovit organ. Za doseganje tega cilja je potrebno aktivno in tesno sodelovanje med tremi evropskimi institucijami; predvsem je treba doseči politično soglasje.

Takšna Agencija je koristna le, če je zmožna zakonito, učinkovito in verodostojno izpolniti svojo nalogo. V tem postopku je treba vzpostaviti ravnovesje med dvema konkurenčnima izzivoma: krepitev njene neodvisnosti in zagotovitev njene odgovornosti v razmerju do institucij Evropske unije. Ustrezno zakonita in odgovorna Agencija se mora predvsem osredotočiti na države članice Unije, z možnostjo obravnavanja zadev v zvezi s tretjimi državami do obsega, ki je pomemben za izvajanje prava Skupnosti in notranjih politik EU.

Poročevalka je spremenila izvirni predlog Komisije za zagotovitev, da bodo vidiki dejansko postali značilni za novo ustanovljeni organ. Ti predlogi sprememb se lahko razvrstijo v tri glavne tematske sklope.

Prvič, da se poveča zakonitost Agencije ob načrtovanju njenega mandata in strukture, je treba poudariti vlogo Evropskega parlamenta bolj, kot je bilo to storjeno v predlogu Komisije (predlog spremembe 8, predlog spremembe 9, predlog spremembe 13, predlog spremembe 19, predlog spremembe 21 in predlog spremembe 39 si prizadevajo za dosego tega cilja).

Drugič, pri opredeljevanju vloge Agencije, geografskih pristojnosti in nalog je treba ustrezno upoštevati delo Sveta Evrope, zato da se prepreči podvajanje in zagotovi sinergije (predlog spremembe 11, predlog spremembe 17, predlog spremembe 25, predlog spremembe 31, predlog spremembe 33 in predlog spremembe 40 to zagotavljajo).

Tretjič, neodvisnost Agencije v njeni strukturi se lahko zagotovi le, če so njeni člani in organi za sprejemanje odločitev sami po sebi neodvisni in imenovani s preglednim postopkom. Ob Komisiji mora biti tudi Parlament vključen v opredelitev njenega večletnega okvirnega programa (predlog spremembe 22). Agenciji je treba dopustiti možnost, da na lastno pobudo prevzame zadeve (predlog spremembe 32, predlog spremembe 33, predlog spremembe 38, predlog spremembe 39 in predlog spremembe 40 si prizadevajo za dosego tega večplastnega cilja).

V zvezi z geografsko pristojnostjo Agencije poročevalka meni, da je glavna naloga Agencije pomagati institucijam EU in njenim državam članicam, da izpolnjujejo svojo dolžnost po pravu Skupnosti, da v svojih politikah upoštevajo temeljne pravice. Vseeno tretjih držav iz njene pristojnosti ni mogoče izključiti, ker je treba enakovredno obravnavati zunanje razsežnosti ustrezne zakonodaje Skupnosti ali zakonodaje notranje politike. Pri doseganju sporazuma v zvezi s tem je bilo ustrezno upoštevano okrepljeno sodelovanje z Odborom AFET (predlog spremembe 16 predstavlja ta sporazum).

Ti predlogi sprememb si prizadevajo za umestitev Agencije v središče evropskega gibanja k boljšemu varstvu temeljnih pravic in v tem postopku je treba uporabiti vse pridobljene izkušnje. Temeljne pravice morajo biti v središču vseh politik EU in ukrepov, da bo Evropa dejansko zgled kot simbol temeljnih pravic.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (11.5.2006)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice
(KOM(2005)0280) – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Pripravljavec mnenja (*): Cem Özdemir

(*)       Okrepljeno sodelovanje med odbori – člen 47 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je bil vedno zagovornik krepitve človekovih pravic in porok za temeljne svoboščine v EU in svetu. Prav zaradi tega je verjetno skrajni čas, da Evropska unija ustanovi predlagano agencijo. Z njo bi dokazala, da je sposobna spoštovati človekove pravice v svojih politikah. Da bi se izognili podvajanju nalog, mora agencija v skladu s svojimi pristojnostmi (člen 6(2) PEU in Listina o temeljnih pravicah) tesno sodelovati s Svetom Evrope. Dodobra naj se seznani z njegovimi podatki, raziskavami in delom, še zlasti z njegovimi mehanizmi za nadzor človekovih pravic, da ne bi prišlo do delitev in dvojnih meril, ki bi lahko oslabila zaščito človekovih pravic v Evropi.

Glavna naloga agencije je pomoč institucijam EU in državam članicam, da pri delovanju v sklopu zakonodaje EU izpolnjujejo svoje dolžnosti, izhajajoče iz te zakonodaje, in pri izvajanju svojih politik spoštujejo temeljne pravice. Ob tem se je treba zavedati, da bi EU in njene države članice v skladu z zakonodajo EU in mednarodnim pravom morebiti morale odgovarjati za vse kršitve človekovih pravic v tretjih državah, zato je treba agenciji podeliti pristojnosti, da ponovno preuči politike, ki bi lahko pripeljale do takšnega položaja. Agencija bi lahko delovala kot zgodnji opozorilni sistem za kršitve človekovih pravic v tretjih državah.

Agencija ima še dodatno nalogo, da EU pomaga pri izvajanju njenih zunanjih politik, če je treba oceniti razmere na področju človekovih pravic v tretji državi (člen 3(4) predloga Evropske komisije). Pripravljena je tudi dejavno sodelovati z državami, ki jih je Evropski svet označil za države kandidatke ali morebitne države kandidatke za pristop k Uniji, kot to predlaga Komisija v členu 27 svojega predloga. To je nauk preteklih širitev in bo pomagalo zagotavljati nemoteno integracijo pridruženih držav kandidatk v EU. Agenciji podobno vlogo nalagajo tudi sporazumi EU s tretjimi državami (člen 3(4) predloga Komisije) - še posebej državami, ki so vključene v evropsko sosedsko politiko - vključno s pogojno klavzulo o spoštovanju človekovih pravic, torej klavzulo, ki jo je treba uporabljati vzajemno.

Evropski parlament, kot institucija, ki jo neposredno izvolijo ljudje in ki skupaj s Svetom izvaja politični nadzor nad odnosi EU s tretjimi državami, mora imeti možnosti, da si pri sprejemanju svojih odločitev pomaga s storitvami in strokovnim znanjem agencije.

Vprašanje krepitve neodvisnosti agencije kot tudi vprašanje njenih dolžnosti do evropskih institucij bi bilo treba obravnavati v sodelovanju z Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Odbor za zunanje zadeve in njegov pododbor za človekove pravice zato pozivata Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

PREDLOGI SPREMEMB

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2

(2) Listina Evropske unije o temeljnih pravicah potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in skupnih mednarodnih obveznosti držav članic, iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodb Skupnosti, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela Skupnost in Svet Evrope, ter iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove pravice.

(2) Listina Evropske unije o temeljnih pravicah potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in skupnih mednarodnih obveznosti držav članic, iz Pogodbe o Evropski uniji, še zlasti njenih členov 6(2) in 11, iz Splošne deklaracije ZN o človekovih pravicah in drugih pomembnih mednarodnih instrumentov za varstvo človekovih pravic, Pogodb Skupnosti, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela Skupnost in Svet Evrope, ter iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 16

(16) Agencija naj bi tesno sodelovala s Svetom Evrope. Takšno sodelovanje naj bi zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov za zagotavljanje sinergij, kot so sklenitev dvostranskega sporazuma o sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno določenimi pravicami do glasovanja, kar trenutno velja za EUMC.

(16) Agencija naj bi tesno sodelovala s Svetom Evrope, vendar od njega ne bi smela postati odvisna ali soodvisna. Takšno sodelovanje naj bi zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov za zagotavljanje sinergij, kot so sklenitev dvostranskega sporazuma o sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno določenimi pravicami do glasovanja, kar trenutno velja za EUMC.

Obrazložitev

Agencija se kljub sodelovanju samostojno odloča na podlagi svojega stališča.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 18

(18) Evropski parlament igra na področju temeljnih pravic pomembno vlogo. Za člana uprave Agencije imenuje eno neodvisno osebo.

(18) Evropski parlament igra na področju temeljnih pravic pomembno vlogo. Za člana uprave Agencije imenuje eno neodvisno osebo in bi moral imeti pravico, da sodeluje pri imenovanju direktorja Agencije in pri podaljšanju njegovega mandata.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral izvajati nadzor tudi nad vodenjem Agencije.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 26 b (novo)

(26b) Evropski parlament priznava in potrjuje pomen človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vseh sporazumih EU s tretjimi državami in meni, da bi morala Komisija aktivno preverjati, ali se ta temeljna pravila spoštujejo;

 

Predlog spremembe 5

Člen 2

Cilj Agencije je zadevnim institucijam, organom, uradom in agencijam Skupnosti ter njenim državam članicam v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti na področju temeljnih pravic zagotoviti pomoč in strokovno znanje v podporo polnemu spoštovanju temeljnih pravic pri sprejemanju ukrepov ali oblikovanju poteka dejavnosti v okviru njihovih pristojnosti.

Cilj Agencije je zadevnim institucijam, organom, uradom in agencijam Skupnosti ter njenim državam članicam v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti na področju temeljnih pravic zagotoviti pomoč in strokovno znanje v podporo polnemu spoštovanju temeljnih pravic pri sprejemanju ukrepov ali oblikovanju poteka dejavnosti v okviru njihovih pristojnosti. Čeprav je Agencija pravni naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, razvije svoje lastne metode, postopke in procese sprejemanja odločitev ter bo pri svojem delu upoštevala načelo znanstvene objektivnosti.

 

Predlog spremembe 6

Člen 3, odstavek 2

2. Pri opravljanju svojih nalog se Agencija sklicuje na temeljne pravice, kakor je opredeljeno v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in določeno zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v Nici.

2. Pri opravljanju svojih nalog se Agencija sklicuje na temeljne pravice, kakor je opredeljeno v členih 6(2) in 11 Pogodbe o Evropski uniji in določeno zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v Nici, pri čemer bo upoštevala obstoječa mednarodna merila za človekove pravice, kot so tista iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in njenih protokolov ter iz Splošne deklaracije ZN o človekovih pravicah in drugih ustreznih mednarodnih instrumentov za zaščito človekovih pravic.

Predlog spremembe 7

Člen 3, odstavek 3

3. Pri izvajanju dejavnosti se Agencija brez poseganja v odstavek 4 in člene 4(1)(e), 27 in 28 ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih državah članicah v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti.

3. Pri izvajanju dejavnosti se Agencija brez poseganja v odstavek 4 in člene 4(1)(e), 27 in 28 ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic in učinki, ki jih imajo nanje dejavnosti Evropske unije, njenih držav članic, pristopnih držav in držav kandidatk, v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti.

Predlog spremembe 8

Člen 3, odstavek 4

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na zahtevo Komisije zagotovi podatke in analize o vprašanjih na področju temeljnih pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s tretjimi državami, s katerimi je Skupnost sklenila pridružitvene sporazume ali sporazume z določbami na področju spoštovanja človekovih pravic oziroma je začela ali namerava začeti pogajanja za takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih zajema evropska sosedska politika.

4. Kadar gre za zunanje razsežnosti uporabe zakonodaje Skupnosti ali za njeno notranjo politiko, Agencija brez poseganja v člen 9 na zahtevo Evropskega parlamenta, Komisije ali Sveta zagotovi podatke in analize o vprašanjih na področju temeljnih pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s tretjimi državami. Vendar agencija teh nalog ne sme izvajati na račun svojega glavnega področja, ki so države članice.

Predlog spremembe 9

Člen 3, odstavek 4 a (novo)

4a. Agencija naj Evropskemu parlamentu, Komisiji in Svetu najkasneje v dveh letih po imenovanju svojega prvega upravnega odbora predloži podrobno oceno svojih pristojnosti, ki so določene v tem članu, in predlaga spremembe, če so te potrebne, v skladu s svojimi proračunskimi in administrativnimi zmogljivostmi.

Predlog spremembe 10

Člen 4, odstavek 1, točka (d)

(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje sklepne ugotovitve in mnenja o splošnih zadevah za institucije Unije in države članice v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti;

(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje priporočila in mnenja o splošnih zadevah in mednarodnih sporazumih za institucije Unije in države članice v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti;

Obrazložitev

Če naj Agencija resnično zagotavlja dodano vrednost, potem mora imeti možnost, da oblikuje priporočila, in sicer tudi o mednarodnih sporazumih.

Predlog spremembe 11

Člen 9

Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v zvezi z letnim delovnim programom iz člena 5, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost zato v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja med slednjim in Agencijo. Ta sporazum vključuje dolžnost Sveta Evrope, da v skladu s členom 11 imenuje neodvisno osebo v upravni odbor Agencije.

Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v zvezi z letnim delovnim programom iz člena 5, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost zato v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene dvostranski sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja med slednjim in Agencijo. Ta sporazum med drugim vključuje:

(a) možnost Sveta Evrope, da v skladu s členom 11 imenuje svojega predstavnika ali komisarja za človekove pravice v upravni odbor Agencije;

(b) okrepljeno sodelovanje med Agencijo in pristojnimi organi Sveta Evrope v zvezi s tretjimi državami, ki so članice Sveta Evrope.

 

Predlog spremembe 12

Člen 9 a (novo)

 

Člen 9a

Sodelovanje z Združenimi narodi

Agencija pri izvajanju dejavnosti upošteva ustrezne organe Združenih narodov, vključno z Uradom visokega komisarja za človekove pravice, s katerimi lahko sklepa sporazume o sodelovanju.

Obrazložitev

Agencija mora usklajevati svoje dejavnosti z ustreznimi organi Združenih narodov.

Predlog spremembe 13

Člen 9 b (novo)

 

Člen 9b

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami za človekove pravice

Agencija pri izvajanju svojih dejavnosti sodeluje z uglednimi nevladnimi organizacijami za varstvo človekovih pravic, zlasti v zvezi z razkritji kršenja človekovih pravic v EU in tretjih državah in poročili, ki jih te organizacije redno pripravljajo.

Predlog spremembe 14

Člen 11, odstavek 6

6. Sklepi upravnega odbora so sprejeti z navadno večino oddanih glasov, razen odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope lahko glasuje samo o sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.

6. Sklepi upravnega odbora so sprejeti z navadno večino oddanih glasov, razen odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope ne sme glasovati o sklepih iz točk (c), (d),(e), (f), (h), (i) in (j) odstavka 4.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je dodeliti osebi, ki jo v upravni odbor imenuje Svet Evrope, možnost glasovanja o zadevah, kot je sprejetje zaključkov in mnenj o splošnih temah, kot tudi postopkih, kar povečuje doslednost in dopolnjevanje z merili in dejavnostmi Sveta Evrope.

Predlog spremembe 15

Člen 12, odstavek 1

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora in dva predstavnika Komisije.

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora, oseba, ki jo v upravni odbor imenuje Svet Evrope, in dva predstavnika Komisije.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je enak kot pri predlogih sprememb 5, 6 in 7.

Predlog spremembe 16

Člen 13, odstavek 1

Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. Direktor je imenovan na podlagi njegovih osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in vodenja ter izkušenj na področju človekovih pravic. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko od kandidata, ki ga izbere upravni odbor, zahteva, da poda izjavo in odgovori na vprašanja članov odbora.

Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. Direktor je imenovan na podlagi njegovih osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in vodenja ter izkušenj na področju človekovih pravic. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko od kandidata, ki ga izbere upravni odbor, zahteva, da poda izjavo in odgovori na vprašanja članov odbora. Evropski parlament zavrne ali potrdi imenovanje direktorja.

Predlog spremembe 17

Člen 13, odstavek 2

2. Mandat direktorja traja pet let. Na predlog Komisije in po ustrezni oceni se mandat lahko podaljša enkrat, za ne več kot pet let. Komisija oceni zlasti rezultate, dosežene v prvem mandatu in način, kako so bili doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije in zahteve v prihajajočih letih.

2. Mandat direktorja traja pet let. Na predlog Komisije in po ustrezni oceni se mandat lahko podaljša enkrat, za ne več kot pet let. Komisija oceni zlasti rezultate, dosežene v prvem mandatu in način, kako so bili doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije in zahteve v prihajajočih letih. Vsako podaljšanje direktorjevega mandata mora odobriti Evropski parlament.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral nadzorovati podaljševanje mandata direktorja.

Predlog spremembe 18

Člen 13, odstavek 5

Na podlagi predloga Komisije lahko upravni odbor razreši direktorja še pred iztekom njegovega mandata.

Na podlagi predloga Komisije ali Evropskega parlamenta lahko upravni odbor razreši direktorja še pred iztekom njegovega mandata.

Predlog spremembe 19

Člen 14, odstavek 6

6. Forumu predseduje direktor. Forum se sestane enkrat letno ali na zahtevo upravnega odbora. Operativni postopki foruma so določeni v pravilniku Agencije in se objavijo.

6. Forumu predseduje direktor. Forum se sestane najmanj dvakrat letno ali na zahtevo upravnega odbora, ali kadar večina članov meni, da je to potrebno. Operativni postopki foruma so določeni v pravilniku Agencije in se objavijo.

Predlog spremembe 20

Člen 27, odstavek 1

1. Agencija pozdravlja sodelovanje navedenih držav, ki so sklenile pridružitveni sporazum s Skupnostjo in jih je Svet uvrstil med države kandidatke ali potencialne države kandidatke za pristop k Uniji, kolikor pristojni pridružitveni svet sklene takšno sodelovanje.

1. Agencija pozdravlja sodelovanje navedenih držav v vlogi opazovalk, ki so sklenile pridružitveni sporazum s Skupnostjo in jih je Svet uvrstil med države kandidatke ali potencialne države kandidatke za pristop k Uniji, kolikor pristojni pridružitveni svet sklene takšno sodelovanje.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi morebitne nove države članice EU vpeljali v Agencijo in jih vključili v njene dejavnosti pred pristopom, kar je v skladu s poglavitno nalogo Agencije.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

AFET
29.9.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Cem Özdemir
29.8.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

21.11.2005

3.5.2006

4.1.2006

24.1.2006

20.2.2006

 

Datum sprejetja

3.5.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Irena Belohorská, Árpád Duka-Zólyomi, Michl Ebner, Kinga Gál, Milan Horáček, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Tatjana Ždanoka

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

MNENJE Odbora za proračun (25.4.2006)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice
(KOM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Pripravljavka mnenja: Jutta D. Haug

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Splošno

Evropski svet je 13. decembra 2003 poudaril pomen zbiranja in analize podatkov o človekovih pravicah pri opredeljevanju politike Uniji na tem področju in se ob tem strinjal, da je treba obstoječi Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC) nadgraditi in njegova pooblastila razširiti tako, da bo postal Agencija za človekove pravice. Komisija se je strinjala in navedla, da namerava predložiti predlog za spremembo Uredbe št. 1035/97 z dne 2. junija 1997 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije.

Zamisel o Agenciji za človekove pravice je bila nato vključena v Haaški program za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji, ki je bil sprejet 4. in 5. novembra 2004. Evropski svet je 16. in 17. decembra 2004 pozval k nadaljnjemu izvajanju sporazuma, da se ustanovi Agencija za človekove pravice. V skladu s strateškimi cilji 2005–2009, Evropa 2010: Partnerstvo za evropsko obnovo – blaginja, solidarnost in varnost, ki ga je 26. januarja 2005 sprejela Komisija, je treba varstvo temeljnih pravic postaviti v ospredje evropskih ukrepov in ustanoviti Evropsko agencijo za temeljne pravice.

 

Finančne posledice

Sedanji Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije ima letno na voljo proračunska sredstva v višini 8,2 milijonov EUR in 37 zaposlenih. Nova agencija naj bi z zelo razširjenimi pooblastili začela delovati 1. januarja 2007. Izkušnje kažejo, da ustanovitev agencije traja dve do tri leta in pričakovati je, da bo za povečanje pooblastil obstoječe institucije potrebno enako obdobje.

Da bi se upoštevalo prehodno obdobje, ki je neizogibno, se za novo agencijo v obdobju 2007–2013 predlaga stalno povišanje proračuna. Okvirni finančni načrt je naslednji: proračun 2007: 16 milijonov EUR; 2008: 20 milijonov EUR; 2009: 21 milijonov EUR; 2010: 23 milijonov EUR; 2011: 26 milijonov EUR; 2012: 28 milijonov EUR; 2013: 29 milijonov EUR. Zaposlenih naj bi bilo skupno 100 ljudi.

Finančni podatki so naslednji:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

Subvencija za Naslov 1 - Zaposleni

OO/OP

4,806

6,318

7,560

8,640

9,720

10,800

10,800

58,644

Subvencija za Naslov 2 - Drugi upravni odhodki

OO/OP

1,200

1,550

1,900

2,150

2,400

2,700

2,700

14,600

Subvencija za Naslov 3 - odhodki za poslovanje

 

9,894

12,132

11,540

12,810

14,280

14,600

16,400

91,656

CELOTNI REFERENČNI ZNESEK

15,900

20,000

21,000

23,600

26,400

28,100

29,900

164,900

Za obdobje 2007–2013, vključno s stroški za človeške vire, so potrebni naslednji zneski:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

Skupaj OO/OP

16,262

20,365

21,368

24,030

26,834

28,538

30,338

167,735

Opombe

Pripravljavka mnenja se povsem zaveda, da je lahko oblikovanje decentraliziranih agencij ustrezna rešitev za potrebo po boljšem upravljanju dejavnosti Unije. Sedanje in bodoče agencije bi lahko imele pomembno vlogo predvsem pri oblikovanju območja, ki bi evropskim državljanom zagotavljalo svobodo, varnost in pravice. Neodvisna in ugledna nova agencija za temeljne pravice, ki bi delovala v okolju, ki bi omogočalo učinkovito delo, bi lahko vsem državljanom današnje Evropske unije zagotavljala dodano evropsko vrednost.

Vendar širjenje agencij v zadnjem desetletju povzroča skrbi, saj se vse večji delež operativnih sredstev uporablja za odhodke, ki so že po naravi administrativni. Pripravljavka mnenja želi ponovno poudariti, da je treba zlasti sedaj zaradi omejenih virov v naslednjem finančnem načrtu 2007–2013 in želje Parlamenta, da se določi zgornja meja za decentralizirane agencije, poiskati stroškovno učinkovitost tudi za agencije EU. Zaradi velike proračunske negotovosti si ne moremo več dovoliti podvajanja dela različnih agencij, pristojnih za sorodna področja.

V zvezi z referenčnim zneskom, predvidenim za Agencijo za temeljne pravice, je treba omeniti, da je na podlagi okvirne porazdelitve izdatkov, ki jo je Komisija pripravila na podlagi sklepov Evropskega sveta decembra 2005, trenutno na voljo ustrezno financiranje iz podrazdelka 3A novega finančnega načrta 2007–2013. Položaj, med drugim tudi glede zahtevka za zgornjo mejo za agencije, se seveda lahko dokončno oceni šele po sprejetju novega finančnega načrta.

Ob tem želi pripravljavka menja opozoriti, da trenutni podatki kažejo na to, da bo do leta 2013 pod podrazdelkom 3A zelo težko ali morda povsem nemogoče financirati katero koli novo agencijo, ki doslej še ni bila predlagana. Če bi na področju svobode, varnosti in pravic prišlo do sprememb, zaradi katerih bi bilo treba ustanoviti novo agencijo, se lahko zgodi, da preprosto ne bi bilo ustreznih sredstev za to.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1

Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da mora biti finančni referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, združljiv z zgornjo mejo razdelka xx novega večletnega finančnega okvira in z določbami točke 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx;

Predlog Uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2

Člen 31, odstavek 2

2. Vsako leto pošlje Agencija proračunskemu organu vse podatke, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja;

2. Vsako leto pošlje Agencija proračunskemu organu vse podatke, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja, zlasti če so odhodki visoki.

Obrazložitev

Proračunski organ mora biti obveščen o dejavnostih, povezanih z visokimi odhodki, zlasti če se pri vrednotenju pokažejo napake.

Predlog spremembe 3

Člen 31, odstavek 3, pododstavek 2

Vrednotenje zajema tudi ocenjevanje morebitne potrebe po spremembi ali širitvi obsega nalog, področja uporabe, področja delovanja ali strukture Agencije, vključno s posebnimi strukturnimi spremembami, ki omogočajo skladnost z horizontalnimi pravili o regulativnih agencijah, ko začnejo veljati.

Vrednotenje zajema tudi ocenjevanje morebitne potrebe po spremembi ali širitvi obsega nalog, področja uporabe, področja delovanja ali strukture Agencije, vključno s posebnimi strukturnimi spremembami, ki omogočajo skladnost z horizontalnimi pravili o regulativnih agencijah, ko začnejo veljati. Proračunske posledice katere koli spremembe ali širitve se opredelijo v poročilu o vrednotenju.

Obrazložitev

Ocena bi morala vključevati proračunske posledice morebitnih sprememb v zvezi z nalogami in strukturo Agencije, kar je še zlasti pomembno, če se v finančno perspektivo vključi zgornja meja za agencije.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
29.9.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Jutta D. Haug
20.9.2004

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

25.4.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

25.4.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

 

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hans-Peter Martin, Peter Šťastný

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov (22.3.2006)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice
(KOM(2005)0280 – C6‑0288/2005 –2005/0124 (CNS))

Pripravljavka mnenja: Emine Bozkurt

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2

(2) Listina Evropske unije o temeljnih pravicah potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in skupnih mednarodnih obveznosti držav članic, iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodb Skupnosti, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela Skupnost in Svet Evrope, ter iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in skupnih mednarodnih obveznosti držav članic, iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodb Skupnosti, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela Skupnost in Svet Evrope, različnih pravnih instrumentov, kot je deklaracija o pravicah otrok, ter iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Obrazložitev

Ker so otroci še posebej občutljiva skupina, je zelo pomembno poudariti, da jim je treba posvečati posebno pozornost.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 4

(4) Za zagotavljanje polnega spoštovanja temeljnih pravic je v Uniji potrebno bolj temeljito znanje in širša osveščenost o vprašanjih na področju temeljnih pravic. Ustanovitev agencije Skupnosti, katere naloge bi bilo zagotavljanje informacij in podatkov o zadevah v zvezi s temeljnimi pravicami, bi še bolj prispevala k uresničitvi tega cilja. Poleg tega je ustanavljanje učinkovitih institucij za varstvo in spodbujanje človekovih pravic je skupna vrednota mednarodnih in Evropskih skupnosti, kakor je bilo potrjeno v Priporočilu št. R(97)14 Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. septembra 1997.

(4) Za zagotavljanje polnega spoštovanja temeljnih pravic je v Uniji potrebno bolj temeljito znanje in širša osveščenost o vprašanjih na področju temeljnih pravic. Ustanovitev agencije Skupnosti, katere naloge bi bilo zagotavljanje informacij in podatkov o zadevah v zvezi s temeljnimi pravicami, bi še bolj prispevala k uresničitvi tega cilja. Poleg tega je ustanavljanje učinkovitih institucij za varstvo in spodbujanje človekovih pravic ter pravic otrok je skupna vrednota mednarodnih in Evropskih skupnosti, kakor je bilo potrjeno v Priporočilu št. R(97)14 Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. septembra 1997.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 13

(13) Agencija bi morala sestaviti letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Uniji in njihovem spoštovanju s strani institucij, organov in agencij EU ter držav članic pri izvajanju prava Unije. Poleg tega naj bi Agencija izdelala tematska poročila o temah posebnega pomena za politike Unije.

(13) Agencija bi morala sestaviti letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Uniji in njihovem spoštovanju s strani institucij, organov in agencij EU ter držav članic pri izvajanju prava Unije. Poleg tega naj bi Agencija izdelala tematska poročila o temah posebnega pomena za politike Unije. V vseh poročilih je treba v celoti upoštevati integracijo načela enakosti spolov.

Obrazložitev

Integracija načela enakosti spolov bi morala pri delu agencije zavzeti vidno vlogo.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 15 a (novo)

 

(15a) Agencija bi morala prispevati k podpiranju javne politike zaščite pravic otrok, tako da bi izdelala posebne programe, ki bi zagotavljali popolno spoštovanje njihovih pravic.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 5

Člen 3, odstavek 4

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na zahtevo Komisije zagotovi podatke in analize o vprašanjih na področju temeljnih pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s tretjimi državami, s katerimi je Skupnost sklenila pridružitvene sporazume ali sporazume z določbami na področju spoštovanja človekovih pravic oziroma je začela ali namerava začeti pogajanja za takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih zajema evropska sosedska politika.

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije zagotovi podatke in analize o vprašanjih na področju temeljnih pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s tretjimi državami, s katerimi je Skupnost sklenila pridružitvene sporazume ali sporazume z določbami na področju spoštovanja človekovih pravic oziroma je začela ali namerava začeti pogajanja za takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih zajema evropska sosedska politika.

Obrazložitev

S predlagano razširitvijo odgovornosti agencije na vse institucije EU so odpravljene prej omenjene pomanjkljivosti.

Predlog spremembe 6

Člen 3, odstavek 4 a (novo)

 

4 a. Ker so pravice otrok odločilen dejavnik pri spoštovanju temeljnih pravic na splošno, bi si morala agencija prizadevati za izvajanje in spodbujanje prednostnih ukrepov, ki bi bili samo v največjo korist otrok, zlasti najbolj zapostavljenih in zapuščenih otrok ter tistih, ki doživljajo duševne in čustvene pretrese. Agencija bi morala vzpostaviti konstruktiven dialog z državami članicami in tako zagotoviti, da se spoštujejo vse pravice otrok.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 7

Člen 4, odstavek 1, točka (b)

b) v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razvija metode za izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni;

b) v sodelovanju s Komisijo in državami članicami in ob upoštevanju integracije načela enakosti spolov razvija metode za izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni;

Predlog spremembe 8

Člen 5, odstavek 1, točka (b)

(b) določa tematska področja dejavnosti Agencije, ki vedno vključujejo boj proti rasizmu in ksenofobiji;

 

(b) določa tematska področja dejavnosti Agencije, ki vedno vključujejo boj proti rasizmu in ksenofobiji in posveča enako pozornost tematskim področjem, na katerih prihaja do kršitev temeljnih pravic in pravic otrok, ter zaščiti tradicionalnih narodnih manjšin in najbolj občutljivih skupin;

Obrazložitev

Večletni okvir ne sme trpeti zaradi pristranskega pristopa, ki združeval omejevanje virov (gl. druge točke istega člena) in dajanje prednosti rasizmu in ksenofobiji, zato mora biti v besedilu te točke omenjena dolžnost, da je treba primerno in enakomerno upoštevati vsa ostala področja, na katerih prihaja do kršitev človekovih pravic, zato da bodo imeli tisti, ki odločajo, bolje opredeljen okvir ukrepov.

Predlog spremembe 9

Člen 5, odstavek 1, točka (b a) (novo)

 

(ba) upošteva člen 2 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki navaja, da Skupnost spodbuja enakost med moškimi in ženskami, in člen 3 te pogodbe, ki navaja, da si Skupnost v vseh svojih dejavnostih iz tega člena prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati enakost med moškimi in ženskami;

Predlog spremembe 10

Člen 5, odstavek 1, točka (e)

(e) vključuje določbe za preprečevanje tematskega prekrivanja s pristojnostmi drugih organov, uradov in agencij Skupnosti.

(e) vključuje določbe za preprečevanje tematskega prekrivanja s pristojnostmi drugih organov, uradov in agencij Skupnosti, predvsem z Inštitutom za enakost spolov.

Obrazložitev

Za čim boljšo uporabo virov inštituta in agencije za temeljne pravice je potreben poseben način sodelovanja, ki bo upošteval posamezne pristojnosti.

Predlog spremembe 11

Člen 11, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

 

Države članice in institucije, ki imenujejo člane odbora, si prizadevajo zagotoviti ravnotežje med ženskami in moškimi v članstvu odbora.

Predlog spremembe 12

Člen 11, odstavek 6

6. Sklepi upravnega odbora so sprejeti z navadno večino oddanih glasov, razen odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope, lahko glasuje samo o sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.

6. Sklepi upravnega odbora so sprejeti z navadno večino oddanih glasov, razen odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope, lahko glasuje samo o sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.

 

Obrazložitev

Pri sprejemanju odločitev o upravnem odboru glas predsednika ne bi smel imeti večje teže od glasov drugih članov odbora.

Predlog spremembe 13

Člen 11, odstavek 8

8. Direktor Evropskega inštituta za enakost spolov se lahko udeleži zasedanj upravnega odbora kot opazovalec. Prav tako se lahko direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti in organov Unije na povabilo izvršilnega odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

8. Direktor Evropskega inštituta za enakost spolov se udeleži zasedanj upravnega odbora kot opazovalec, da uskladi posamezne letne delovne programe. Prav tako se lahko direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti in organov Unije na povabilo izvršilnega odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 15 predloga Komisije. Poleg tega mora praktično sodelovanje med organoma potekati prek usklajevanja delovnih programov; zato je za zagotovitev učinkovitega sodelovanja nujno jasno določiti prisotnost direktorja inštituta na sestankih upravnega odbora.

Predlog spremembe 14

Člen 12, odstavek 1

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora in dva predstavnika Komisije.

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora, oseba, ki jo v upravni odbor imenuje Svet Evrope, in dva predstavnika Komisije.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je okrepiti določbe, s katerimi se lahko izogne podvajanju dejavnosti Sveta Evrope in tej instituciji omogoči, da je zastopana v agenciji, ter tako ustvari praktičen mehanizem, s katerim se lahko izogne podvajanju dela Sveta Evrope in zagotovi doslednost in dopolnjevanje.

Predlog spremembe 15

Člen 14, odstavek 1

1. Forum sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij, odgovorni za temeljne pravice in prizadevanja za boj proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu, predstavniki sindikatov in organizacij delodajalcev, zadevnih socialnih organizacij in poklicnih združenj, cerkva, verskih, filozofskih in nekonfesionalnih organizacij, univerz, usposobljeni strokovnjaki ter predstavniki evropskih in mednarodnih organov in organizacij.

1. Forum sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij, odgovorni za temeljne pravice in pravice otrok in prizadevanja za boj proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu, predstavniki sindikatov in organizacij delodajalcev, zadevnih socialnih organizacij in poklicnih združenj, cerkva, verskih, filozofskih in nekonfesionalnih organizacij, univerz, usposobljeni strokovnjaki ter predstavniki evropskih in mednarodnih organov in organizacij.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 16

Člen 23, odstavek 1

1. Za zaposlene pri Agenciji veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

1. Za zaposlene pri Agenciji veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev. Posebno pozornost se posveti enaki zastopanosti žensk in moških.

Obrazložitev

V mnogih agencijah so ženske v osebju slabše zastopane. Nujno je potrebno poudariti spoštovanje enakih možnosti, na katero bi se v uredbi sklicevali pri ocenjevanju uspešnosti agencije.

Predlog spremembe 17

Člen 27, odstavek 3

3. Agencija se ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic v državah, ki sodelujejo v skladu s tem členom, do obsega, določenega v zadevnem pridružitvenem sporazumu. Člena 4 in 5 se uporabljata po analogiji.

3. Agencija se ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic in pravic otrok v državah, ki sodelujejo v skladu s tem členom, do obsega, določenega v zadevnem pridružitvenem sporazumu. Člena 4 in 5 se uporabljata po analogiji.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 18

Člen 31, odstavek 3

3. Najkasneje do 31. decembra 2009 Agencija poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni odbor v dogovoru s Komisijo. Vrednotenje upošteva naloge Agencije, delovne metode in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic ter vključuje analizo vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake širitve obsega nalog. Vrednotenje upošteva stališča interesnih skupin tako na ravni Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni.

3. Najkasneje do 31. decembra 2009 Agencija poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni odbor v dogovoru s Komisijo. Vrednotenje upošteva naloge Agencije, delovne metode, politiko enakih možnosti znotraj Agencije in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic ter vključuje analizo vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake širitve obsega nalog. Vrednotenje upošteva stališča interesnih skupin tako na ravni Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni.

Obrazložitev

V mnogih agencijah so ženske v osebju pomanjkljivo zastopane. Nujno je potrebno poudariti spoštovanje enakih možnosti, na katero bi se v uredbi sklicevali pri ocenjevanju uspešnosti agencije.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

FEMM
29.9.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Emine Bozkurt
4.10.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

21.2.2006

21.3.2006

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2006

Izid končnega glasovanja

+:

-:

0:

17

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0280– C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.9.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
29.9.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

AFET

29.9.2005

FEMM

29.9.2005

AFCO

29.9.2005

CULT

29.9.2005

BUDG

29.9.2005

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

AFCO

18.5.2006

CULT

30.8.2005

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

AFET

29.9.2005

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Kinga Gál

14.9.2005

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa
  Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

/

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

/

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

4.10.2005

4.5.2006

24.1.2006

1.6.2006

22.2.2006

23.3.2006

 

Datum sprejetja

13.09.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frieda Brepoels, Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Wise

Datum predložitve

25.9.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...