Pranešimas - A6-0311/2006Pranešimas
A6-0311/2006

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

  4.10.2006 - (COM(2006)0233 – C6‑0202/2006 – 2006/0081(CNS)) - *

  Žuvininkystės komitetas
  Pranešėjas: Philippe Morillon

  Procedūra : 2006/0081(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0311/2006
  Pateikti tekstai :
  A6-0311/2006
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

  (COM(2006)0233 – C6‑0202/2006 – 2006/0081(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0233)[1],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6‑0202/2006),

  –   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6‑0311/2006),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  4.  paveda savo Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar nėra OL.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Naujasis Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF), įsteigtas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo, pakeis Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrių nuo 2006 m. spalio 16 d., remiantis šio reglamento 3 straipsnio 2 dalimi. EŽŪGF finansuos su žuvininkystės rinka susijusias priemones.

  Iki šiol Komisija įgyvendino su šiomis išlaidomis susijusį biudžetą vadovaudamasi pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis principu. Iš tiesų išlaidas, patirtas įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, finansavo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius (EŽŪOGF), įsteigtas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo. Šias išlaidas sudaro:

  -          parama gamintojų organizacijoms, skirta išlaidoms, susijusioms su žvejybos metų veiklos programomis, padengti;

  -          finansinė kompensacija už veiklos nutraukimą;

  -          parama perkėlimui;

  -          savarankiškas gamintojų organizacijų veiklos nutraukimas ir perkėlimas;

  -          parama privačiam sandėliavimui;

  -          nuostolių atlyginimas gamintojams už tunus, skirtus perdirbimo pramonei.

  Šioms priemonėms skirtą biudžetą sudaro maždaug 15 milijonų eurų per metus.

  Kol įsigalios šis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2005 pakeitimas, Žuvininkystės generalinis direktoratas centralizuotai tvarkys su žuvininkystės rinka susijusias priemones.

  Kad EŽŪGF galėtų padengti su žuvininkystės rinka susijusias išlaidas, reikėtų iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

   

  Nuorodos

  COM(2006)0233 – C6‑0202/2006 – 2006/0081(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  27.6.2006

  Atsakingas komitetas

    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  PECH
  4.7.2006

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG
  4.7.2006

   

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta
    Nutarimo data

  BUDG
  5.7.2006

   

   

   

   

  Glaudesnis bendradarbiavimas
    Paskelbimo plenariniame posėdyje data

   

   

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

    Paskyrimo data

  Philippe Morillon
  21.6.2006

   

  Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

   

   

  Supaprastinta procedūra – nutarimo data

   

  Teisinio pagrindo užginčijimas

    JURI nuomonės pateikimo data

   

   

   

  Finansinės dotacijos pakeitimas

    BUDG nuomonės pateikimo data

   

   

   

  Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

   

  Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

   

  Svarstymas komitete

  11.7.2006

  28.8.2006

   

   

   

  Priėmimo data

  3.10.2006

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Josu Ortuondo Larrea, Carl Schlyter

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

   

  Pateikimo data

  4.10.2006

  Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

  ...