Betänkande - A6-0311/2006Betänkande
A6-0311/2006

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

4.10.2006 - (KOM(2006)0233 – C6‑0202/2006 – 2006/0081(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Philippe Morillon

Förfarande : 2006/0081(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0311/2006
Ingivna texter :
A6-0311/2006
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

(KOM(2006)0233 – C6‑0202/2006 – 2006/0081(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0233)[1],

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0202/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6‑0311/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Den nya Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), som inrättas i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, kommer att från och med den 16 oktober 2006 ersätta garantisektionen vid EUGFJ i enlighet med artikel 3.2 i den förordningen. EGFJ kommer att finansiera åtgärder som rör fiskerimarknaderna.

Fram tills nu har kommissionen genomfört budgeten för dessa utgifter genom delad förvaltning med medlemsstaterna. Utgifter i samband med genomförandet av rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter har finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) som inrättas i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Utgifterna är följande:

 Stöd till producentorganisationer för att ersätta kostnaderna för operativa program under fiskeåret.

 Ekonomisk ersättning för återtag.

 Förädlingsstöd.

 Återtag och förädling som utförs autonomt av producentorganisationen.

 Stöd till privat lagring.

 Stöd till producenter för tonfisk avsedd för beredningsindustrin.

Finansieringsramen för dessa åtgärder uppgår till cirka 15 miljoner euro per år.

När denna ändring till förordning (EG) nr 104/2005 träder i kraft kommer fiskemarknadsåtgärderna att förvaltas centralt av generaldirektoratet för fiske och havsfrågor.

Det är nödvändigt att ändra rådets förordning (EG) nr 104/2004 för att EGFJ skall kunna tillämpas på finansieringen av utgifter som rör fiskerimarknaderna.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Referensnummer

KOM(2006)0233 – C6‑0202/2006 – 2006/0081(CNS

Begäran om samråd med parlamentet

27.6.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

PECH
4.7.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
4.7.2006

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

BUDG
5.7.2006

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Philippe Morillon
21.6.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

11.7.2006

28.8.2006

 

 

 

Antagande

3.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Josu Ortuondo Larrea, Carl Schlyter

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande

4.10.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...