Pranešimas - A6-0314/2006Pranešimas
A6-0314/2006

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo

  4.10.2006 - (COM(2006)0261 – C6‑0201/2006 – 2006/0090(CNS)) - *

  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  Pranešėjas: Giles Chichester

  Procedūra : 2006/0090(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0314/2006
  Pateikti tekstai :
  A6-0314/2006
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo

  (COM(2006)0261 – C6‑0201/2006 – 2006/0090(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0261)[1],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6‑0201/2006),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6‑0314/2006),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo

  Nuorodos

  COM(2006)0261 – C6-0201/2006 – 2006/0090(CNS)

  Konsultavimosi su EP data

  26.6.2006

  Atsakingasis komitetas
    Paskelbimo per plenarinį posėdį data

  ITRE
  4.7.2006

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
    Paskelbimo per plenarinį posėdį data

  AFET
  4.7.2006

  TRAN
  4.7.2006

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta
    Nutarimo data

  AFET
  21.6.2006

  TRAN
  20.6.2006

   

   

   

  Glaudesnis bendradarbiavimas
    Paskelbimo per plenarinį posėdį data

   

   

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)
    Paskyrimo data

  Giles Chichester
  20.6.2006

   

  Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

   

   

  Supaprastinta procedūra – nutarimo data

  20.6.2006

  Teisinio pagrindo užginčijimas
    JURI nuomonės pateikimo data

   

   

   

  Numatytų lėšų keitimas
    BUDG nuomonės pateikimo data

   

   

   

  Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

   

  Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

   

  Svarstymas komitete

   

   

   

   

   

  Priėmimo data

  2.10.2006

  Pateikimo data

  4.10.2006

  Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)