Betänkande - A6-0314/2006Betänkande
A6-0314/2006

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering

  4.10.2006 - (KOM(2006)0261 – C6‑0201/2006 – 2006/0090(CNS)) - *

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Giles Chichester
  (Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2006/0090(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0314/2006
  Ingivna texter :
  A6-0314/2006
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering

  (KOM(2006)0261 – C6‑0201/2006 – 2006/0090(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0261)[1],

  –   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0201/2006),

  –   med beaktande av artikel 51 och 43.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0314/2006).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering

  Referensnummer

  KOM(2006)0261 – C6‑0201/2006 – 2006/0090(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  26.6.2006

  Ansvarigt utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  ITRE
  4.7.2006

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  AFET
  4.7.2006

  TRAN
  4.7.2006

   

   

   

  Inget yttrande avges
    Beslut

  AFET
  21.6.2006

  TRAN
  20.6.2006

   

   

   

  Förstärkt samarbete
    Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Giles Chichester
  20.6.2006

   

  Tidigare föredragande

   

   

  Förenklat förfarande – beslut

  20.6.2006

  Bestridande av den rättsliga grunden
    JURI:s yttrande

   

   

   

   

   

  Ändrad anslagstilldelning
    BUDG:s yttrande

   

   

   

   

   

  Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

   

  Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

   

  Behandling i utskott

   

   

   

   

   

  Antagande

  2.10.2006

  Ingivande

  4.10.2006

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

  ...