Ziņojums - A6-0316/2006Ziņojums
A6-0316/2006

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

5.10.2006 - (7535/3/2006 – C6‑0227/2006 – 2004/0055(COD)) - ***II

Juridiskā komiteja
Referente: Arlene McCarthy

Procedūra : 2004/0055(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0316/2006

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

(7535/3/2006 – C6‑0227/2006 – 2004/0055(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (7535/3/2006 – C6‑0227/2006),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0173)[2],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0316/2006),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostājaParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

3. panta 1. punkts

1. Šajā regulā pārrobežu lieta ir lieta, kurā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav prasību saņēmušās tiesas atrašanās dalībvalsts.

1. Šajā regulā pārrobežu lieta ir lieta, kurā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta valstī, kas nav prasību saņēmušās tiesas atrašanās dalībvalsts.

Pamatojums

Norāde „dalībvalsts” nozīmē, ka Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru nevar izmantot prasītāji un to nevar izmantot pret atbildētājiem, kuru domicils nav ES, tajās lietās, kas ir ES tiesu kompetencē, īpaši saskaņā ar Briseles I Regulu.

Grozījums Nr. 2

30. pants

30. pants

Pielikumu grozījumi

Pielikumos iekļautās standarta veidlapas atjaunina vai tehniski pielāgo, nodrošinot pilnīgu atbilstību šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto procedūru.

svītrots

Pamatojums

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras veidlapu forma ir jautājums, kuru var regulēt tikai saskaņā ar koplēmuma procedūru. Tāpēc arī Parlamentam, ja tiks pieņemta paredzētā Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra, ir tiesības iesaistīties veidlapu atjaunošanā un piemērošanā. Ir svarīgi, ka šī procedūra ne tikai efektīvi un brīvi darbojas, bet arī ir viegli izmantojama prasītājiem. Jo īpaši iepriekš minētā pēdējā iemesla dēļ Parlamentam ir jāsaglabā sava ietekme veidlapu pilnveidošanā, kurām ir izšķirošā nozīme maksājuma rīkojuma procedūras īstenošanā.

Grozījums Nr. 3

1. pielikuma A veidlapas ievaddaļas 1.a punkts (jauns)

Lūdzu ņemt vērā, ka veidlapa ir jāaizpilda valodā vai vienā no valodām, kuru ir pieņēmusi tiesa, kurā pieteikums tiek iesniegts. Veidlapa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās; tas atvieglos veidlapas aizpildīšanu prasītajā valodā.

Pamatojums

Norādījumam par valodu ir jābūt skaidri norādītam ar lieliem burtiem treknrakstā veidlapas augšējā malā.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Padomes kopējo nostāju paziņoja jūlija plenārsēdē. Lai gan Parlaments pagarināja otrā lasījuma parasto triju mēnešu termiņu līdz četriem mēnešiem saskaņā ar EK Līguma 271. panta 7. punktu, Parlamentam līdz 5. novembrim jāpaziņo savs viedoklis attiecībā uz kopējo nostāju.

Kopējā nostāja

Pirmajā lasījumā Parlaments panāca vienošanos ar Padomi par ierosinātās regulas priekšrakstu daļu. Tas nozīmē, ka Padome ir pieņēmusi visus grozījumus, ko Parlaments ierosināja pirmajā lasījumā, un tie ir pakļauti tehniskām izmaiņām, kā tas izklāstīts paziņojumos par Padomes apsvērumiem (dok. Nr.  7535/06 Add 8 Rev 1).

Varam atgādināt, ka pirmajā lasījumā Parlaments vērsa uzmanību uz to, ka veidlapām jābūt pēc iespējas lietotājdraudzīgām, tajās jāprasa pēc iespējas mazāk brīva formāta teksta un tām jābūt piemērotām izmantošanai tiešsaistē.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

Atsauces

7535/3/2006 – C6 0227/2006 – 2004/0055(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

13.12.2006

P6_TA(2005)0499

Komisijas priekšlikums

COM(2004)0173 – C6-0006/2004

Komisijas grozītais priekšlikums

COM(2006)0057

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

6.7.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
6.7.2006

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Arlene McCarthy
14.9.2004

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Arlene McCarthy

 

Izskatīšana komitejā

13.7.2006

3.10.2006

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.10.2006

Galīgā balsojuma rezultāti

+:
–:

0:

17

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums

5.10.2006

 

Piezīmes (informācija pieejama tikai vienā valodā)

...