ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze o zriadení európskeho platobného rozkazu

5. 10. 2006 - (7535/3/2006 – C6‑0227/2006 – 2004/0055(COD)) - ***II

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Arlene McCarthy

Postup : 2004/0055(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0316/2006

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze

(7535/3/2006 – C6‑0227/2006 – 2004/0055(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7535/3/2006 – C6‑0227/2006),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0173)[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A6‑0316/2006),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 3 odsek 1

1. Na účely tohto nariadenia sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci.

1. Na účely tohto nariadenia sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci.

Odôvodnenie

Odkaz na „členský štát“ by znamenal, že konanie o európskom platobnom rozkaze by sa nemohlo použiť pre prípady, v ktorých navrhovatelia či odporcovia majú sídlo mimo územia EÚ a ktoré spadajú do právomoci súdov Európskej únie, najmä v rámci Brusel I. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje, aby bolo nariadenie platné v rámci EHP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 30

Článok 30

Zmeny a doplnenia príloh

 

Vzorové tlačivá ustanovené v prílohách sa aktualizujú alebo technicky upravujú s cieľom zabezpečiť plný súlad s ustanoveniami tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obsah tlačív konania o európskom platobnom rozkaze je možné upravovať iba spolurozhodovacím postupom. Preto musí byť aktualizácia u prispôsobovanie týchto tlačív v pôsobnosti Parlamentu. Pre prijatie budúceho konania o platobnom rozkaze je nevyhnutné nielen jeho efektívne a hladké fungovanie, ale aj jeho jednoduché použitie pre navrhovateľov. Najmä z posledne menovaného dôvodu by sa Parlament nemal vzdať svojho vplyvu na podobu tlačív, ktoré sú v končenom dôsledku rozhodujúce pre ďalší postup konania o platobnom rozkaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Príloha 1 oddiel A úvodná časť odsek 1a (nový)

 

Toto tlačivo musí byť vyplnené v jazyku alebo v jednom z jazykov, ktoré uznáva súd konajúci vo veci. Tlačivo je dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, aby ste ho mohli vyplniť v požadovanom jazyku.

Odôvodnenie

Usmernenia týkajúce sa jazyka musia byť zreteľne vytlačené veľkým tučným písmom na začiatku tlačiva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Spoločná pozícia Rady bola ohlásená počas júlovej plenárnej schôdze. Aj keď sa na základe článku 271 ods. 7 Zmluvy o ES predĺžila zvyčajná lehota pre druhé čítanie pre Európsky parlament z troch mesiacov na štyri mesiace, Parlament sa k spoločnej pozícii musí vyjadriť do 5. novembra.

Spoločná pozícia

V rámci prvého čítania sa Parlament s Radou dohodol na podmienkach uzákonenia navrhovaného nariadenia. Rada následne prijala všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu predložené v rámci prvého čítania s technickými zmenami uvedenými v odôvodnení Rady (doc. 7535/06 Add 8 Rev 1).

Je potrebné pripomenúť, že záujmom Parlamentu v rámci prvého čítania bolo, aby tlačivá boli pre užívateľa čo najjednoduchšie, aby požadovali z jeho strany minimálnu úpravu a aby ich bolo možné uverejňovať on-line.

POSTUP

Názov

Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho platobného rozkazu

Referenčné čísla

7535/3/2006 – C6 0227/2006 – 2004/0055(COD)

Dátum prvého čítania v Parlamente
– P číslo

13.12.2006

P6_TA(2005)0499

Návrh Komisie

KOM(2004)0173 – C6-0006/2004

Pozmenený a doplnený návrh Komisie

KOM(2006)0057

Dátum prijatia spoločnej pozície predloženej v pléne

6.7.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

JURI
6.7.2006

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Arlene McCarthy
14.9.2004

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Arlene McCarthy

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2006

3.10.2006

 

 

 

Dátum prijatia

3.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:
–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

5.10.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...