ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  5. 10. 2006 - (KOM(2006)0237 – C6‑0237/2006 – 2006/0082(CNS)) - *

  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  Zpravodaj: Jan Mulder

  Postup : 2006/0082(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0319/2006
  Předložené texty :
  A6-0319/2006
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  (KOM(2006)0237 – C6‑0237/2006 – 2006/0082(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0237)[1],

  –   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0237/2006),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0319/2006),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  žádá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  EZFRV - finanční dohoda z prosince 2005

  Veškeré platby na rozvoj venkova v období 2007–2013 budou pocházet z EZFRV (Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) – jednotného fondu, který nahradí dva současné zdroje financování rozvoje venkova (EZOZF – evropské zemědělské orientační a záruční fondy).

  Dohoda o financování sjednaná na zasedání Evropské rady v prosinci 2005 vymezila určité parametry pro Fond pro rozvoj venkova o celkové hodnotě 69,75 miliard EUR před odlišením. Nejméně 33,01 miliard EUR bude rozděleno mezi deset nových členských států plus Rumunsko a Bulharsko, které pravděpodobně přistoupí k EU dne 1. ledna 2007. Zbývajících 36,74 miliard EUR bude rozděleno mezi stávajících 25 států EU, přičemž alespoň polovina těchto prostředků (18,91 miliard EUR) připadne původním 15 státům EU.

  Z této celkové částky bude 4,07 miliard EUR přiděleno některým zemím ve formě dotací – např. 1,35 miliard EUR připadne Rakousku, 460 milionů EUR Finsku, 500 milionů EUR Irsku, 500 milionů EUR Itálii, 20 milionů EUR Lucembursku, 111 milionů EUR Francii, 820 milionů EUR Švédsku a 320 milionů EUR Portugalsku. V případě Portugalska dospěla Rada k závěru, že by částka neměla podléhat spolufinancování, přičemž poukázala na některé potíže, s nimiž se portugalské zemědělství potýká a které popisuje zpráva Komise 10859/03.

  Celkové částky na rozvoj venkova jsou znatelně nižší než částky uvedené v původním návrhu finančního výhledu, který předložila Komise.

  Návrh Evropské komise

  Návrh Evropské komise KOM (2006) 237 navrhuje, aby v souladu s finanční dohodou Evropské rady z roku 2005 nebyl na Portugalsko uplatněn požadavek spolufinancování částky 320 milionů EUR.

  Návrh Komise KOM (2006) 237, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005, je nezbytný k tomu, aby „limitní ustanovení“ mohlo být sladěno s dohodou Evropské rady z roku 2005 a také s příslušnými ustanoveními právních předpisů Společenství upravujícími strukturální fondy a Fond soudržnosti na období 2007–2013.

  Omezení znamená nejvyšší celkové využití všech strukturálních fondů a fondů na rozvoj venkova v konkrétním členském státě, jako procento z jejich HDP. Vzhledem k tomu, že celková výše fondů na evropské úrovni, o které rozhodla Rada, je ve srovnání s původním návrhem Komise daleko nižší, musí být limitní ustanovení v příslušných právních předpisech odpovídajícím způsobem pozměněna.

  Postoj navrhovatele

  Navrhovatel se přiklání k tomu, aby návrh na vynětí Portugalska z použití požadavku spolufinancování částky 320 milionů EUR byl výjimečně přijat za předpokladu, že se jedná pouze o jednorázovou záležitost. Zdá se, že navrhované změny limitních ustanovení jsou spíše technickými pozměňovacími návrhy.

  Navrhovatel chápe potřebu uvést právní předpisy upravující rozvoj venkova do souladu s dohodou Evropské rady z prosince 2005. Nicméně by rozpočtová rozhodnutí měla obvykle následovat až po legislativních rozhodnutích, nikoli obráceně. Kromě toho je uplatňovaná praxe, v rámci níž jsou členské státy přesvědčovány, aby hlasovaly pro dohodu, mimo jiné i tím, že jim jsou přislíbeny částky navíc nebo preferenční zacházení (tzv. vánoční dárky), velmi nežádoucí. Podobnému handlování by se mělo zabránit také z důvodů transparentnosti, jednotnosti a řádného finančního řízení.

  Navrhovatel by podpořil spolufinancování všech plateb určených na rozvoj venkova a také přímých podpor příjmů poskytnutých zemědělcům v rámci prvního pilíře Společné zemědělské politiky, k čemuž v současnosti zatím nedochází.

  Tím, že se členské státy spolupodílejí na financování evropských fondů, mají větší snahu zajistit, aby tyto fondy byly řádně vynakládány a kontrolovány. Spolufinancování přímých plateb podle prvního pilíře by navíc zmírnilo současný tlak na evropský rozpočet. V tomto ohledu poukazuje navrhovatel na Prohlášení č. 9 interinstitucionální dohody 2007–2013, v níž si Parlament nejenom vyhrazuje postoj ke konceptu dobrovolného odlišení, ale zdůrazňuje rovněž potřebu zhodnotit nástroj spolufinancování v průběhu přezkoumání v období 2008–2009.

  Navrhovatel má dále námitky proti stávajícímu způsobu rozdělování fondů na rozvoj venkova mezi členské státy. S ohledem na zásadu rovného zacházení je přesvědčen, že by tyto fondy měly být rozdělovány na základě objektivních kritérií jako součást systému založeného na potřebách jednotlivých států, namísto starého způsobu rozdělování a darů od Rady Evropy a navrhovaných dobrovolných odlišení členských států.

  POSTUP

  Název

  Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  Referenční údaje

  KOM(2006)237 – C6-0237/2006 – 2006/0082(CNS)

  Datum předložení EP

  13.7.2006

  Příslušný výbor
    Datum oznámení na zasedání

  AGRI
  5.9.2006

  Výbory požádané o stanovisko
    Datum oznámení na zasedání

  REGI
  5.9.2006

  CONT
  5.9.2006

  BUDG
  5.9.2006

   

   

  Nezaujaté stanovisko)
    Datum rozhodnutí

  REGI
  21.6.2006

  CONT
  20.6.2006

  BUDG
  5.7.2006

   

   

  Užší spolupráce
    Datum oznámení na zasedání

  -

   

   

   

   

  Zpravodaj
    Datum jmenování

  Jan Mulder
  30.5.2006

   

  Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

  -

  Zpochybnění právního základu
    Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

  -

   

   

  Změna finační dotace
    Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

  -

  /

   

  Konzultace EP s Evropským hospodářským a sociálním výborem - datum rozhodnutí na zasedání

  -

  Konzultace EP s Výborem regionů - datum rozhodnutí na zasedání

  -

  Projednání ve výboru

  12.7.2006

  11.9.2006

  3.10.2006

   

   

  Datum přijetí

  3.10.2006

  Výsledek závěrečného hlasování

  +

  –:

  0:

  35

  -

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Kyösti Virrankoski, Brian Simpson, Andrzej Tomasz Zapałowski

  Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

  Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Jan Mulder, James Nicholson, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański

  Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

  Datum předložení

  5.10.2006

   

  Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

  -