VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

5.10.2006 - (COM(2006)0237 – C6‑0237/2006 – 2006/0082(CNS)) - *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Jan Mulder

Procedure : 2006/0082(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0319/2006
Ingediende teksten :
A6-0319/2006
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

(COM(2006)0237 – C6‑0237/2006 – 2006/0082(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0237)[1],

–   gelet op artikel 37 van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0237/2006),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0319/2006),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

ELFPO - Overeenkomst over de financiering van december 2005

Alle betalingen voor plattelandsontwikkeling in de periode 2007-2013 zullen worden gefinancierd door het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) - het fonds dat in de plaats komt van de twee huidige fondsen voor de financiering van plattelandsontwikkeling (het EOGFL-Garantie en het EOGFL-Oriëntatie).

Het financieel akkoord van de Europese Raad van december 2005 stelde bepaalde parameters vast voor het plattelandontwikkelingsfonds, dat in totaal, vóór modulering, 69,75 miljard euro omvat. Tenminste 33,01 miljard euro zal worden verdeeld tussen de tien nieuwe lídstaten, plus Roemenië en Bulgarije, die naar verwachting op 1 januari 2007 tot de EU zullen toetreden. De resterende 36,74 miljard zal worden verdeeld tussen de EU-25, waarvan minstens de helft (18,91 miljard) wordt gereserveerd voor de EU-15.

Binnen dit totaal zal circa 4,07 miljard euro worden toebedeeld aan bepaalde landen, te weten 1,35 miljard aan Oostenrijk, 460 miljoen aan Finland, 500 miljoen aan Ierland, 500 miljoen aan Italië, 20 miljoen aan Luxemburg, 111 miljoen aan Frankrijk, 820 miljoen aan Zweden en 320 miljoen aan Portugal. In het geval van Portugal concludeerde de Raad dat dit geld niet onder de medefinancieringsregeling valt, gezien de bijzondere moeilijkheden waarmee de Portugese landbouw te kampen heeft, zoals wordt beschreven in het verslag van de Commissie 10859/03.

De totaalbedragen voor plattelandsontwikkeling zijn op een aanzienlijk lager niveau vastgesteld dan het geval was in het oorspronkelijk Commissievoorstel voor de financiële vooruitzichten.

Het voorstel van de Europese Commissie

In het voorstel COM(2006)0237 van de Europese Commissie wordt voorgesteld, in overeenstemming met het financieel akkoord van de Raad van december 2005, Portugal voor een bedrag van 320 miljoen euro vrij te stellen van de toepassing van de medefinancieringsvereiste.

Voorstel COM(2006)0237 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 is nodig om de zogenaamde "aftoppingsbepaling" in overeenstemming te brengen met het financieel akkoord van de Europese Raad van december 2005, alsmede met de desbetreffende bepaling in de communautaire wetgeving betreffende de Structuurfondsen en het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013.

Aftopping betekent dat er een maximum wordt gesteld aan de totale uitgaven van alle structuur- en plattelandsontwikkelingsfondsen in een bepaalde lidstaat, uitgedrukt als percentage van zijn BBP. Aangezien het totaalbedrag van de fondsen op Europees niveau door de Raad op een veel lager niveau is vastgesteld, in vergelijking met het oorspronkelijk voorstel van de Commissie, dienen de aftoppingsbepalingen in de betreffende wetgeving dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur stelt voor het voorstel om Portugal voor een bedrag van 320 miljoen euro vrij te stellen van de toepassing van de medefinancieringsvereiste bij wijze van uitzondering te accepteren, ervan uitgaande dat dit een éénmalige operatie is. Wat de voorgestelde wijzigingen in de aftoppingsbepalingen betreft, deze lijken van tamelijk technische aard te zijn.

De rapporteur ziet de noodzaak in de wetgeving inzake plattelandsontwikkeling in overeenstemming te brengen met het akkoord van de Europese Raad van december 2005. Normaliter dienen budgettaire besluiten echter te volgen op wetgevende besluiten, en niet andersom. Bovendien is de praktijk individuele lidstaten ertoe over te halen vóór een bepaald besluit te stemmen door hun extra bedragen of een voorkeursbehandeling te geven (de zogenaamde kerstcadeautjes) uitermate onwenselijk. Ook om redenen van transparantie, uniformiteit en gezond financieel beheer moet dit soort koehandel worden vermeden.

Uw rapporteur zou ervoor zijn bij alle betalingen voor plattelandsontwikkeling medefinanciering toe te passen, en rechtstreekse inkomenssteun te verlenen aan de boeren in het kader van de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, hetgeen op het ogenblik nog niet het geval.

Medefinanciering van Europese middelen vormt voor de lidstaten een aansporing om ervoor te zorgen dat de middelen goed besteed worden en dat er goede controle is. Bovendien zou door medefinanciering van rechtstreekse betalingen in het kader van de eerste pijler de huidige druk op de Europese begroting worden verlicht. In dit verband verwijst de rapporteur naar verklaring nr. 9 van het Interinstitutioneel Akkoord voor de periode 2007-2013, waarin het Parlement zich enerzijds zijn standpunt over het concept van vrijwillige modulering voorbehoudt en anderzijds wijst op de noodzaak het medefinancieringsinstrument tijdens de herziening in 2008-2009 aan een evaluatie te onderwerpen.

Verder heeft de rapporteur bezwaar tegen de huidige wijze waarop de middelen voor plattelandsontwikkeling tussen de lidstaten worden verdeeld. Op grond van het beginsel van gelijkheid is hij van mening dat deze middelen verdeeld zouden moeten worden op basis van objectieve criteria, in het kader van een op de behoeften gebaseerd systeem, in plaats van op basis van traditionele verdeelsleutels, gecombineerd met cadeautjes van de Raad en de voorgestelde vrijwillige modulering door de lidstaten.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Document- en procedurenummers

COM(2006)0237 – C6-0237/2006 – 2006/0082](CNS)

Datum raadpleging EP

13.7.2006

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

AGRI
5.9.2006

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

REGI
5.9.2006

CONT
5.9.2006

BUDG
5.9.2006

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

REGI
21.6.2006

CONT
20.6.2006

BUDG
5.7.2006

 

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

-

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Jan Mulder
30.5.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

-

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

-

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

-

 

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen
  Datum BUDG-advies

-

 

 

 

 

Raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité – datum EP-besluit

-

Raadpleging Comité van de regio's – datum EP-besluit

-

Behandeling in de commissie

12.7.2006

11.9.2006

3.10.2006

 

 

Datum goedkeuring

3.10.2006

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

35

-

 

Bij de eindstemming aanwezige leden

Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Kyösti Virrankoski, Brian Simpson, Andrzej Tomasz Zapałowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Jan Mulder, James Nicholson, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

Datum indiening

5.10.2006

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

-

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.