ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS)

9.10.2006 - (COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jan Andersson

Διαδικασία : 2006/0004(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0324/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0324/2006
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS)

(COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0011)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0024/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0324/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

(8α) Δεδομένου ότι οι στόχοι του ανά χείρας κανονισμού, ιδίως η δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων τα οποία να επιτρέπουν την παραγωγή εναρμονισμένων δεδομένων, δεν μπορούν να επιτευχθούν σε επαρκή βαθμό από τα κράτη μέλη και μπορούν, κατά συνέπεια, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο, ο κανονισμός αυτός δεν προχωρά πέραν των όσων είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

 

(8β) Υφίσταται συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον τομέα των καθαρών κοινωνικών παροχών·

Τροπολογία 3

Άρθρο 2, στοιχείο γ α (νέο)

 

(γα) "Ομάδα συστημάτων": κριτήρια βάσει των οποίων ταξινομείται κάθε σύστημα κοινωνικής προστασίας, δηλαδή η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η εκτέλεση της νομοθεσίας, η θέσπιση δικαιωμάτων για την παροχή επιδομάτων καθώς και η εμβέλεια και το επίπεδο της προστασίας. Κάθε σύστημα ταξινομείται σε μία και μοναδική κατηγορία ανά κριτήριο·

Τροπολογία 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 3α (νέα)

 

Το πρώτο έτος για το οποίο συλλέγονται στοιχεία είναι το ημερολογιακό έτος μετά το έτος δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία 5

Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Εκτός από το κεντρικό σύστημα, προστίθενται τα τμήματα που καλύπτουν συμπληρωματικές στατιστικές πληροφορίες για ιδιαίτερες πτυχές της κοινωνικής προστασίας.

2. Εκτός από το κεντρικό σύστημα, προστίθενται τα τμήματα που καλύπτουν συμπληρωματικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δικαιούχους συντάξεων και καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας.

Τροπολογία 6

Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

 

Το πρώτος έτος για το οποίο συλλέγονται στοιχεία είναι το ημερολογιακό έτος μετά το έτος δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 7

Άρθρο 5, τίτλος

Πρόσθετα τμήματα

 

Τμήματα για καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας

Τροπολογία 8

Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς ενός τμήματος σχετικού με τις καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές συλλογές στοιχείων για το 2005 σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2008. Τα καλυπτόμενα θέματα, η παροχή και η διάδοση των στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

1. Με σκοπό την καθιέρωση τμήματος σχετικού με τις καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική συλλογή στοιχείων για το 2005 σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2008. Τα καλυπτόμενα θέματα, η παροχή και η διάδοση των στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ

Τροπολογία 9

Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Με βάση μια σύνθεση των εν λόγω εθνικών δοκιμαστικών συλλογών στοιχείων, η απόφαση να υιοθετηθεί αυτό το τμήμα και να καθιερωθεί η πλήρης συλλογή στοιχείων όχι πριν από το 2010 θα είναι σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 8.

2. Με βάση μια σύνθεση της εν λόγω εθνικής δοκιμαστικής συλλογής στοιχείων, και υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των περισσοτέρων από αυτές τις πιλοτικές μελέτες είναι θετικά, λαμβάνεται η απόφαση να ξεκινήσει, όχι νωρίτερα από το 2010, η πλήρης συλλογή στοιχείων σε σχέση με το εν λόγω τμήμα, σύμφωνα με τη κανονιστική διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

Τροπολογία 10

Άρθρο 7

Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων στοιχείων, οι ορισμοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται, τα μορφότυπα για τη διαβίβαση των στοιχείων, τα αποτελέσματα που πρέπει να διαβιβάζονται, τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας, καθώς και η επικαιροποίηση των κανόνων για τη διάδοση θα καθοριστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, ειδικότερα για:

Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης κόστους-ωφέλειας και αφορούν στο πρώτο έτος για το οποίο συλλέγονται στοιχεία, τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων στοιχείων, τους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται, τα μορφότυπα για τη διαβίβαση των στοιχείων, τα αποτελέσματα που πρέπει να διαβιβάζονται, τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας, καθώς και την επικαιροποίηση των κανόνων για τη διάδοση. Οι ρυθμίσεις θα καθοριστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, ειδικότερα για:

(α) το κεντρικό σύστημα του ESSPROS

(α) το κεντρικό σύστημα του ESSPROS (Παράρτημα Ι)

(β) το τμήμα το σχετικό με τους δικαιούχους συνταξιοδότησης

(β) το τμήμα το σχετικό με τους δικαιούχους συνταξιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ)

(γ) το τμήμα το σχετικό με τις καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας

(γ) το τμήμα το σχετικό με τις καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας (άρθρο 5)

Τροπολογία 11

Άρθρο 8, παράγραφος 3α (νέα)

 

3α. Η επιτροπή εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της

Τροπολογία 12

Παράρτημα Ι, παράγραφος 1, τίτλος

1. Ποσοτικά στοιχεία

 

1. Ποσοτικά στοιχεία κατά σύστημα και λεπτομερείς παροχές

Τροπολογία 13

Παράρτημα Ι, παράγραφος 1.1

1.1.     Σε σχέση με τη συγκεντρωτική ταξινόμηση, τα διαβιβαζόμενα στοιχεία καλύπτουν τα ακόλουθα:

[δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

 

Τροπολογία 14

Παράρτημα Ι, παράγραφος 1.3

1.3. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει τα στοιχεία για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε συνολικό επίπεδο συστημάτων μέχρι το τέλος των N+22 μηνών (Οκτώβριος του έτους N+2) με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο οικονομικό έτος Ν. Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει, παράλληλα, τα λεπτομερή στοιχεία κατά συστήματα σε συγκεκριμένους χρήστες (εθνικοί φορείς που συλλέγουν τα στοιχεία ESSPROS, υπηρεσίες της Επιτροπής και διεθνείς οργανισμοί). Οι συγκεκριμένοι αυτοί χρήστες έχουν την άδεια να δημοσιεύσουν μόνον ομάδες συστημάτων.

1.3. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει τα στοιχεία για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε συνολικό επίπεδο συστημάτων μέχρι το τέλος των N+22 μηνών (Οκτώβριος του έτους N+2) με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος Ν. Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει, παράλληλα, τα λεπτομερή στοιχεία κατά συστήματα σε συγκεκριμένους χρήστες (εθνικοί φορείς που συλλέγουν τα στοιχεία ESSPROS, υπηρεσίες της Επιτροπής και διεθνείς οργανισμοί). Οι συγκεκριμένοι αυτοί χρήστες έχουν την άδεια να δημοσιεύσουν μόνον ομάδες συστημάτων.

Τροπολογία 15

Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.2

2.2. Η ετήσια επικαιροποίηση ενός πλήρους συνόλου ποιοτικών πληροφοριών που έχουν ήδη παρασχεθεί περιορίζεται στις αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και διαβιβάζεται μαζί με τα ποσοτικά στοιχεία.

[δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

Τροπολογία 16

Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2

Οι στατιστικές παρέχονται ετησίως. Τα στοιχεία είναι αποθεματικά στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του έτους (31.12./1.1). Η προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων του έτους Ν είναι το τέλος Μαΐου του έτους N+2, ισχύει δε η ακόλουθη κατανομή:

[δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

Τροπολογία 17

Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) κατά τύπο διαχείρισης του συστήματος (υπό τον όρο των θετικών αποτελεσμάτων της μελέτης σκοπιμότητας).

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 3, εδάφιο 1α (νέο)

 

Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει και διαδίδει σε συγκεκριμένους χρήστες (εθνικοί φορείς που συλλέγουν τα στοιχεία ESSPROS, υπηρεσίες της Επιτροπής και διεθνείς οργανισμοί) το σύνολο των στοιχείων για κάθε μια από τις 7 κατηγορίες στα τέλη των Ν+22 μηνών (Οκτώβριος του έτους Ν+2) βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος Ν.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.1.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
1.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Jan Andersson

1.2.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

40

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, , Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Μαρία Ματσούκα, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ari Vatanen

Ημερομηνία κατάθεσης

9.10.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...