MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta sosiaaliturvan tilastointijärjestelmästä (ESSPROS)

9.10.2006 - (KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Jan Andersson

Menettely : 2006/0004(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0324/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0324/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta sosiaaliturvan tilastointijärjestelmästä (ESSPROS)

(KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0011)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0024/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0324/2006),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Koska tässä asetuksessa esitettyjen toimien tavoitteita, eli sellaisten yleisten tilastostandardien luomista, joiden avulla voitaisiin tuottaa yhdenmukaistettuja tietoja, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

 

(8 b) Tässä yhteydessä tehdään yhteistyötä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa nettososiaalietuuksien alalla.

Tarkistus 3

2 artiklan c a kohta (uusi)

 

(c a) 'Järjestelmien ryhmittämisellä' tarkoitetaan kriteereitä, joiden mukaan kukin sosiaaliturvajärjestelmä luokitellaan, eli päätöksentekoa, lainsäädännön täytäntöönpanoa, oikeuksien vahvistamista sekä suojan laajuutta ja tasoa. Kukin järjestelmä luokitellaan yhteen ryhmään tietyn kriteerin mukaan.

Tarkistus 4

3 artiklan 1 kohdan 3 a alakohta (uusi)

 

Ensimmäinen vuosi, jolta tietoja kerätään, on tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraava kalenterivuosi.

Tarkistus 5

3 artiklan 2 kohta

2. Ydinjärjestelmän lisäksi vahvistetaan moduuleja, joihin kuuluu täydentäviä tietoja erityisistä sosiaaliseen suojeluun liittyvistä näkökohdista.

2. Ydinjärjestelmän lisäksi vahvistetaan moduuleja, joihin kuuluu täydentäviä tietoja eläkkeensaajista ja nettososiaalietuuksista.

Tarkistus 6

4 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

Ensimmäinen vuosi, jolta tietoja kerätään, on tämän asetuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraava kalenterivuosi.

Tarkistus 7

5 artiklan otsikko

Lisämoduulit

Nettososiaalietuuksia koskeva moduuli

Tarkistus 8

5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on vuoden 2008 loppuun mennessä tehtävä vuotta 2005 koskevat kokeelliset tiedonkeruut nettososiaalietuuksia koskevaa moduulia varten. Aiheista sekä tietojen toimittamisesta ja levittämisestä vahvistetaan ohjeet liitteessä III.

1. Jäsenvaltioiden on vuoden 2008 loppuun mennessä tehtävä vuotta 2005 koskeva kokeellinen tiedonkeruu nettososiaalietuuksia koskevan moduulin käyttöönottoa silmällä pitäen. Aiheista sekä tietojen toimittamisesta ja levittämisestä vahvistetaan ohjeet liitteessä III.

Tarkistus 9

5 artiklan 2 kohta

2. Moduulin käyttöönotosta ja täysimittaisen tiedonkeruun käynnistämisestä aikaisintaan vuonna 2010 päätetään kansallisten kokeellisten tiedonkeruiden perusteella 8 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti.

2. Moduulin käyttöönotosta ja täysimittaisen tiedonkeruun käynnistämisestä aikaisintaan vuonna 2010 päätetään kansallisen kokeellisen tiedonkeruun perusteella ja edellyttäen, että tämän kokeellisen tutkimuksen tulokset ovat pääosin myönteisiä, 8 artiklan 2 kohdassa vahvistetun sääntelymenetelmän mukaisesti.

Tarkistus 10

7 artikla

Tämän asetuksen täytäntöönpanojärjestelyt, jotka koskevat katettujen tietojen yksityiskohtaista luokitusta, käytettäviä määritelmiä, tietojen toimitusmuotoja, toimitettavia tuloksia, laadunarviointiperusteita sekä levittämissääntöjen päivittämistä, vahvistetaan 8 artiklassa vahvistetulla menettelyllä etenkin seuraavien osalta:

Tämän asetuksen täytäntöönpanojärjestelyissä on otettava huomioon kustannushyötyanalyysin tulokset ja niiden on käsiteltävä ensimmäistä vuotta, jolta tietoja on kerätty, katettujen tietojen yksityiskohtaista luokitusta, käytettäviä määritelmiä, tietojen toimitusmuotoja, toimitettavia tuloksia, laadunarviointiperusteita sekä levittämissääntöjen päivittämistä. Järjestelyt vahvistetaan 8 artiklassa vahvistetulla menettelyllä seuraavien osalta:

(a) ESSPROS-ydinjärjestelmä

(a) ESSPROS-ydinjärjestelmä (liite I)

(b) eläkkeensaajia koskeva moduuli

(b) eläkkeensaajia koskeva moduuli (liite II)

(c) nettososiaalietuuksia koskeva moduuli.

(c) nettososiaalietuuksia koskeva moduuli (5 artikla).

Tarkistus 11

8 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3 a. Komitea hyväksyy työjärjestyksensä.

Tarkistus 12

Liite I, 1 kohta, otsikko

1. Määrälliset tiedot

1. Järjestelmä- ja etuuskohtaiset määrälliset tiedot

Tarkistus 13

Liite I, 1.1 kohta

1.1. Koontiryhmiin liittyvien tietojen on katettava seuraavat:

1.1. Koontiryhmiin liittyvät tiedot kattavat seuraavat:

Tarkistus 14

Liite I, 1.3 kohta

1.3. Komissio (Eurostat) julkaisee tiedot sosiaalisen suojelun menoista koko järjestelmän tasolla kuukauden N+22 (vuoden N+2 lokakuun) loppuun mennessä tilivuoden N tietojen perusteella. Samaan aikaan komissio (Eurostat) toimittaa yksityiskohtaiset järjestelmittäiset tiedot erityisille käyttäjille (ESSPROS-tietoja kokoaville kansallisille elimille, komission yksiköille ja kansainvälisille elimille). Erityiset käyttäjät saavat julkaista pelkästään useita järjestelmiä ryhmänä koskevia tietoja.

1.3. Komissio (Eurostat) julkaisee tiedot sosiaalisen suojelun menoista koko järjestelmän tasolla kuukauden N+22 (vuoden N+2 lokakuun) loppuun mennessä kalenterivuoden N tietojen perusteella. Samaan aikaan komissio (Eurostat) toimittaa yksityiskohtaiset järjestelmittäiset tiedot erityisille käyttäjille (ESSPROS-tietoja kokoaville kansallisille elimille, komission yksiköille ja kansainvälisille elimille). Erityiset käyttäjät saavat julkaista pelkästään useita järjestelmiä ryhmänä koskevia tietoja.

Tarkistus 15

Liite I, 2.2 kohta

2.2. Täysien jo toimitettujen laadullisten tietojen vuotuiseen päivitykseen kuuluvat vain sosiaalisen suojelun järjestelmiin tehdyt muutokset, ja päivitys toimitetaan yhdessä määrällisten tietojen kanssa.

 

2.2. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 16

Liite II, 2 kohta

Tilastot toimitetaan vuosittain. Tietojen on oltava vuoden lopun tietoja (31.12./1.1.). Vuoden N tiedot on toimitettava vuoden N+2 toukokuun loppuun mennessä jaoteltuina seuraavasti:

Tilastot toimitetaan vuosittain. Tiedot ovat vuoden lopun tietoja (31.12./1.1.). Vuoden N tiedot on toimitettava vuoden N+2 toukokuun loppuun mennessä jaoteltuina seuraavasti:

Tarkistus 17

Liite II, 2 kohta, c alakohta

(c) järjestelmän hallintomallin mukaan (edellyttää positiivista tulosta toteutettavuustutkimuksesta).

Poistetaan.

Tarkistus 18

Liite II, 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

 

Komissio (Eurostat) julkaisee ja jakaa tiedot kaikista seitsemästä ryhmästä erityisille käyttäjille (ESSPROS-tietoja kokoaville kansallisille elimille, komission yksiköille ja kansainvälisille elimille) N+22 kuukauden (vuoden N+2 lokakuun) loppuun mennessä kalenterivuoden N tietojen perusteella.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta sosiaaliturvan tilastointijärjestelmästä (ESSPROS)

Viiteasiakirjat

KOM[(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.1.2006

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL
1.2.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Jan Andersson
1.2.2006

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.10.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, , Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Ari Vatanen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.10.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...