POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)

9.10.2006 - (KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalec: Jan Andersson

Postopek : 2006/0004(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0324/2006
Predložena besedila :
A6-0324/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)

(KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0011)[1],

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0024/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0324/2006),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Ker države članice cilja uredbe, tj. oblikovanja skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pripravo usklajenih podatkov, ne morejo ustrezno doseči in se ga da bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz omenjenega člena uredba ne posega dlje, kakor je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 8 b (novo)

(8b) Na področju neto socialnih prejemkov poteka sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Predlog spremembe 3

Člen 2, točka (ca) (novo)

 

(ca) "Skupina sistemov": merila za razvrstitev posameznega sistema socialne zaščite so odločanje, izvajanje zakona, ugotavljanje pravic, obseg in raven zaščite. Vsak sistem je razvrščen v eno samo kategorijo na posamezno merilo.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 3, odstavek 1, pododstavek 3 a (novo)

 

Prvo leto, za katero se zbirajo podatki, je koledarsko leto po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe 5

Člen 3, odstavek 2

2. K temeljnemu sistemu se dodajo moduli, ki zajemajo dodatne statistične podatke o posebnih vidikih socialne zaščite.

 

2. K temeljnemu sistemu se dodajo moduli, ki zajemajo dodatne statistične podatke o pokojninskih upravičencih in neto prihodkih socialne zaščite.

Predlog spremembe 6

Člen 4, odstavek 2 a (novo)

 

Prvo leto, za katero se zbirajo podatki, je koledarsko leto po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe 7

Člen 5, naslov

Dodatni moduli

Modul o neto prihodkih socialne zaščite

Predlog spremembe 8

Člen 5, odstavek 1

1. Za namene modula o neto prihodkih socialne zaščite se v državah članicah za leto 2005 izvedejo pilotska zbiranja podatkov do konca leta 2008. Zajeta vsebina, zagotavljanje podatkov in diseminacija so določeni v Prilogi III.

1. Za uvedbo modula o neto prihodkih socialne zaščite se v državah članicah za leto 2005 izvede pilotsko zbiranje podatkov do konca leta 2008. Zajeta vsebina, zagotavljanje podatkov in diseminacija so določeni v Prilogi III.

Predlog spremembe 9

Člen 5, odstavek 2

2. Odločitev na osnovi sinteze teh nacionalnih pilotskih podatkovnih zbirk, da se uvede ta modul in da se polno zbiranje podatkov ne začne pred letom 2010, je v skladu s postopkom iz člena 8.

2. Na podlagi sinteze te nacionalne pilotske podatkovne zbirke in pod pogojem, da bo izid velike večine teh pilotskih raziskav pozitiven, se odločitev, da se polno zbiranje podatkov v zvezi s tem modulom ne začne prej kot leta 2010, sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2).

Predlog spremembe 10

Člen 7

Načini izvajanja te uredbe, ki zadevajo podrobno klasifikacijo zajetih podatkov, uporabljene opredelitve, formate za pošiljanje podatkov, rezultate, ki jih je treba poslati, merila za merjenje kakovosti, posodabljanje pravil za diseminacijo, se določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8, zlasti za:

Načini izvajanja te uredbe upoštevajo rezultate analize stroškov in koristi ter zadevajo prvo leto, za katero so zbrani podatki, podrobno klasifikacijo zajetih podatkov, uporabljene opredelitve, formate za pošiljanje podatkov, rezultate, ki jih je treba poslati, merila za merjenje kakovosti, posodabljanje pravil za diseminacijo. Načini se določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8 za:

(a)  (a) temeljni sistem ESSPROS;

(a) temeljni sistem ESSPROS, (Priloga I),

(b)  (b) modul o pokojninskih upravičencih;

(b) modul o pokojninskih upravičencih, (Priloga II),

(c) modul o neto prihodkih socialne zaščite.

(c) modul o neto prihodkih socialne zaščite (člen 5).

Predlog spremembe 11

Člen 8, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Predlog spremembe 12

Priloga I, odstavek 1,naslov

1. Količinski podatki

1. Količinski podatki po sistemih in podrobnih prejemkih

Predlog spremembe 13

Priloga I, odstavek 1.1

1.1 S sklicem na agregatno klasifikacijo so s poslanimi podatki zajeti:

1.1. S sklicem na agregatno klasifikacijo bodo s poslanimi podatki zajeti:

Predlog spremembe 14

Priloga I, odstavek 1.3

1.3. Komisija (Eurostat) bo objavila podatke o odhodkih socialne zaščite na ravni skupnih sistemov do konca leta N+22 mesecev (oktobra leta N+2) na osnovi podatkov, ki se nanašajo na finančno leto N. Komisija (Eurostat) bo sočasno posredovala podrobne podatke po sistemih posebnim uporabnikom (nacionalnim uradom, ki urejajo podatke ESSPROS, oddelkom Komisije in mednarodnim ustanovam). Ti posebni uporabniki bodo lahko objavili le skupine sistemov.

1.3. Komisija (Eurostat) bo objavila podatke o odhodkih socialne zaščite na ravni skupnih sistemov do konca leta N+22 mesecev (oktobra leta N+2) na osnovi podatkov, ki se nanašajo na koledarsko leto N. Komisija (Eurostat) bo sočasno posredovala podrobne podatke po sistemih posebnim uporabnikom (nacionalnim uradom, ki urejajo podatke ESSPROS, oddelkom Komisije in mednarodnim ustanovam). Ti posebni uporabniki bodo lahko objavili le skupine sistemov.

Predlog spremembe 15

Priloga I, odstavek 2.2

2.2. Letno posodabljanje celotnega sklopa kakovostnih podatkov, ki so že bili zagotovljeni, se omeji na spremembe v sistemu socialne zaščite in se pošlje skupaj s količinskimi podatki.

2.2. Letno posodabljanje celotnega sklopa kakovostnih podatkov, ki so že bili zagotovljeni, bo omejeno na spremembe v sistemu socialne zaščite in bo poslano skupaj s količinskimi podatki.

Predlog spremembe 16

Priloga II, odstavek 2

Statistični podatki se bodo zagotavljali letno. Podatki so obstoječi podatki, ki se nanašajo na konec leta (31. 12./1.1). Rok za pošiljanje podatkov leta N je konec maja leta N+2, pri čemer so podatki razčlenjeni:

Statistični podatki se bodo zagotavljali letno. Podatki bodo obstoječi podatki, ki se nanašajo na konec leta (31. 12./1.1). Rok za pošiljanje podatkov leta N je konec maja leta N+2, pri čemer so podatki razčlenjeni:

Predlog spremembe 17

Priloga II, odstavek 2, točka (c)

(c) po tipu upravljanja sistema (glede na pozitivne rezultate študije izvedljivosti).

črtano

 

Predlog spremembe 18

Priloga II, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo)

Komisija (Eurostat) bo za posebne uporabnike (nacionalne ustanove, ki zbirajo podatke za ESSPROSS, oddelke Komisije in mednarodne ustanove) objavila in razširila celoto vseh sedmih kategorij do konca leta N+22 mesecev (oktobra leta N+2) na osnovi podatkov, ki se nanašajo na koledarsko leto N.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)

Datum predložitve EP

20.1.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

EMPL
1.2.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Jan Andersson

1.2.2006

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje EP z Ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Datum sprejetja

5.10.2006

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, , Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ari Vatanen

Datum predložitve

9.10.2006

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)