Betänkande - A6-0324/2006Betänkande
A6-0324/2006

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros)

9.10.2006 - (KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Jan Andersson

Förfarande : 2006/0004(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0324/2006
Ingivna texter :
A6-0324/2006
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros)

(KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0011)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0024/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6‑0324/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 8a (nytt)

(8a) Eftersom målet med denna förordning, det vill säga att upprätta gemensamma statistiska standarder för framställning av harmoniserad statistik, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och därför kan uppnås med bättre resultat på gemenskapsnivå får gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med den subsidiaritetsprincip som fastställs i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen, som också fastställs i den artikeln, går denna förordnings räckvidd inte utöver det som krävs för att detta mål skall uppnås.

Ändringsförslag 2

Skäl 8b (nytt)

(8b) Det finns ett samarbete med OECD på området för nettosocialförmåner.

Ändringsförslag 3

Artikel 2, led ca (nytt)

(ca) systemgruppering: kriterier för att klassificera respektive socialt trygghetssystem, närmare bestämt beslutsfattande, rättslig verkställighet, fastställande av stödberättigande samt skyddets omfattning och nivå; varje system klassificeras i en enda kategori per kriterium.

Ändringsförslag 4

Artikel 3, punkt 1, stycke 3a (nytt)

Det första år för vilket statistik samlas in skall vara det första kalenderåret efter det att denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 5

Artikel 3, punkt 2

2. Till kärnsystemet skall det dessutom läggas moduler som innehåller kompletterande statistisk information om särskilda aspekter av socialt skydd.

2. Till kärnsystemet skall det dessutom läggas moduler som innehåller kompletterande statistisk information om pensionsmottagare och nettosocialförmåner.

Ändringsförslag 6

Artikel 4, stycke 2a (nytt)

Det första år för vilket statistik samlas in skall vara det första kalenderåret efter det att denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 7

Artikel 5, rubriken

Tilläggsmoduler

Modul om nettosocialförmåner

Ändringsförslag 8

Artikel 5, punkt 1

1. För att skapa en modul om nettosocialförmåner skall pilotdata för år 2005 samlas in i alla medlemsstater före utgången av 2008. I bilaga III fastställs ämnesområden, tillhandahållande och spridning av uppgifter.

1. I syfte att skapa en modul om nettosocialförmåner skall pilotdata för år 2005 samlas in i alla medlemsstater före utgången av 2008. I bilaga III fastställs ämnesområden, tillhandahållande och spridning av uppgifter.

Ändringsförslag 9

Artikel 5, punkt 2

2. Baserat på en sammanfattning av dessa nationella pilotinsamlingar skall beslutet att införa denna modul och att inleda en fullständig uppgiftsinsamling tidigast 2010 ske i enlighet med förfarandet i artikel 8.

2. Baserat på en sammanfattning av en sådan nationell pilotinsamling, och under förutsättning att en mycket stor majoritet av pilotstudierna ger positiva resultat, skall beslutet att tidigast 2010 inleda en fullständig uppgiftsinsamling om denna modul fattas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 8.2.

Ändringsförslag 10

Artikel 7

Förfarandena för att tillämpa denna förordning vad gäller en detaljerad klassificering av de uppgifter som ingår, definitioner som skall användas, format för inrapportering av uppgifter, resultat som skall inrapporteras, kriterier för kvalitetsbedömning, uppdatering av reglerna för spridning skall fastställas i enlighet med bestämmelserna i artikel 8, särskilt i fråga om

Förfarandena för att tillämpa denna förordning skall beakta resultaten av en kostnads-/nyttoanalys samt avse det första år för vilket statistik samlas in, en detaljerad klassificering av de uppgifter som ingår, definitioner som skall användas, format för inrapportering av uppgifter, resultat som skall inrapporteras, kriterier för kvalitetsbedömning, uppdatering av reglerna för spridning. Förfarandena skall fastställas i enlighet med bestämmelserna i artikel 8, i fråga om

(a) Esspros-kärnsystemet,

(a) Esspros-kärnsystemet (bilaga I),

(b) modulen om pensionstagare,

(b) modulen om pensionstagare (bilaga II),

(c) modulen om nettosocialförmåner.

(c) modulen om nettosocialförmåner (artikel 5).

Ändringsförslag 11

Artikel 8, punkt 3a (ny)

3a. Kommittén skall anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 12

Bilaga I, punkt 1

1. Kvantitativa uppgifter

1. Kvantitativa uppgifter per system och enskilda förmåner

Ändringsförslag 13

Bilaga I, punkt 1.1

Beträffande den aggregerade klassifikationen skall de inrapporterade uppgifterna omfatta följande:

Beträffande den aggregerade klassifikationen kommer de inrapporterade uppgifterna att omfatta följande:

Ändringsförslag 14

Bilaga I, punkt 1.3

Kommissionen (Eurostat) skall offentliggöra uppgifter om utgifter för det sociala skyddet för alla system före utgången av N+22 månader (oktober år N+2) baserat på uppgifter som avser räkenskapsåret N. Eurostat skall samtidigt offentliggöra detaljerade uppgifter för de enskilda systemen till särskilda användare (nationella institutioner som sammanställer Esspros‑uppgifter, kommissionens avdelningar och internationella institutioner). Dessa användare får bara publicera uppgifter om systemgrupper.

Kommissionen (Eurostat) skall offentliggöra uppgifter om utgifter för det sociala skyddet för alla system före utgången av N+22 månader (oktober år N+2) baserat på uppgifter som avser kalenderåret N. Eurostat skall samtidigt offentliggöra detaljerade uppgifter för de enskilda systemen till särskilda användare (nationella institutioner som sammanställer Esspros uppgifter, kommissionens avdelningar och internationella institutioner). Dessa användare får bara publicera uppgifter om systemgrupper.

Ändringsförslag 15

Bilaga I, punkt 2.2

Årlig uppdatering av ett helt paket kvalitativa uppgifter som redan lämnats in skall begränsas till ändringar i det sociala trygghetssystemet och lämnas in tillsammans med de kvantitativa uppgifterna.

Årlig uppdatering av ett helt paket kvalitativa uppgifter som redan lämnats in kommer att begränsas till ändringar i det sociala trygghetssystemet och lämnas in tillsammans med de kvantitativa uppgifterna.

Ändringsförslag 16

Bilaga II, punkt 2, inledningen

Statistik skall sammanställas varje år. Uppgifterna skall hänföra sig till årets slut (31.12./1.1). Sista dagen för inlämning av uppgifter år N är slutet av maj år N+2, uppdelade efter

Statistik skall sammanställas varje år. Uppgifterna kommer att hänföra sig till årets slut (31.12./1.1). Sista dagen för inlämning av uppgifter år N är slutet av maj år N+2, uppdelade efter

Ändringsförslag 17

Bilaga II, punkt 2, led c

(c) typ av administration av systemet (förutsatt att resultaten från genomförbarhetsundersökningen är positiva).

utgår

Ändringsförslag 18

Bilaga II, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Kommissionen (Eurostat) kommer att offentliggöra och sprida de sammanlagda uppgifterna för var och en av de sju kategorierna till särskilda användare (nationella institutioner som sammanställer Esspros-uppgifter, kommissionens avdelningar och internationella institutioner) före utgången av N+22 månader (oktober år N+2), baserat på de uppgifter som avser kalenderåret N.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros)

Referensnummer

(KOM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

Framläggande för parlamentet

20.1.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

EMPL

1.2.2006

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Jan Andersson

1.2.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Antagande

5.10.2006

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, , Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Ari Vatanen

Ingivande

9.10.2006

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.