Förfarande : 2006/0087(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0326/2006

Ingivna texter :

A6-0326/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0394

BETÄNKANDE     *
PDF 132kWORD 58k
10.10.2006
PE 378.527v02-00 A6-0326/2006

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumäniens regering om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(KOM(2006)0256 – C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Jean-Marie Cavada

(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumäniens regering om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(KOM(2006)0256 – C6-0321/2006 – 2006/0087CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0256)(1),

–   med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Rumäniens regering om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk,

–   med beaktande av artikel 152 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0321/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0326/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Rumänien parlamentets ståndpunkt.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Som kommissionen påpekar i sitt meddelande gjorde Europeiska rådet vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 kandidatländernas deltagande i program och gemenskapsorgan till ett instrument för en förbättrad strategi inför anslutningen och angav samtidigt att det bör avgöras från fall till fall om kandidatländerna skall få delta eller inte.

Kommissionen har följaktligen förhandlat fram bilaterala avtal med Bulgarien, Rumänien och Turkiet som innebär ett stort antal fördelar, i synnerhet den fördelen att dessa länder genom avtalen får en möjlighet att lära känna beslutsprocessen inom Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och medverka när centrumets arbetsprogram fastställs.

Föredraganden godkänner de tekniska och ekonomiska arrangemang som gäller för Bulgariens, Rumäniens och Turkiets medverkan i den verksamhet som bedrivs av centrumet. Han rekommenderar därför att ingåendet av bilaterala avtal med Bulgarien, Rumänien och Turkiet bör godkännas utan ändringar så att länderna i fråga kan medverka i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumäniens regering om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Referensnummer

KOM(2006)0256 – C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

27.9.2006

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

LIBE

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

BUDG
5.9.2006

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Jean-Marie Cavada
20.6.2006

 

Förenklat förfarande – beslut

Artikel 43.1
12.9.2006

Behandling i utskott

12.7.2006

4.10.2006

 

 

 

Antagande

4.10.2006

Ingivande

10.10.2006

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy