BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

10.10.2006 - (KOM(2006)0154 – C6‑0137/2006 – 2006/0056 (CNS)) - *

Fiskeriudvalget
Ordfører: Philippe Morillon

Procedure : 2006/0056(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0331/2006
Indgivne tekster :
A6-0331/2006
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

(KOM (2006)0154 – C6‑0137/2006 – 2006/0056(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0154)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0137/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6‑0331/2006),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 5 a (ny)

 

(5a) Akvakultur er ikke den eneste årsag til udbredelsen af fremmede arter i det akvatiske medium. Andre aktiviteter, som f.eks. brugen af ballastvand og handel med prydfisk, udgør muligvis en større risiko for miljøet og kræver særlige forvaltningsmæssige forholdsregler. Der bør udvikles omfattende strategier til at løse problemet med fremmede arter på integreret vis. Indtil en sådan strategi er iværksat, er det dog hensigtsmæssigt at vedtage foranstaltninger på sektorplan som f.eks. de foranstaltninger, der er foreslået i dette direktiv.

Begrundelse

Eftersom de miljømæssige trusler er af meget forskellig art, særligt hvad angår de typer sektorbestemte aktiviteter, der kan være årsag til sådanne trusler, bør der udvikles omfattende og integrerede strategier til behandling af spørgsmålet om udbredelsen af fremmede arter i det akvatiske medium.

Ændringsforslag 2

Betragtning 5 b (ny)

(5b) Der bør udarbejdes specifikke strategier til at forhindre indførelsen af genmodificerede arter i EU's fiskeopdrætssektor og til at kontrollere flytning af befrugtede æg.

Begrundelse

Det er nødvendigt at forebygge muligheden for, at genmodificerede fisk slipper ud i havmiljøet og formerer sig med lokale arter. Det er også væsentligt at sikre, at forordningen udvides til at omfatte import udefra til EU og flytning inden for EU af befrugtede æg.

Ændringsforslag 3

Betragtning 8 a (ny)

 

(8a) Der bør tages hensyn til, at flytninger af fremmede eller lokalt fraværende arter, som skal holdes i sikre lukkede akvakulturfaciliteter, som udgør en meget lille risiko for undslip, normalt ikke skal igennem en forudgående miljørisikovurdering.

Ændringsforslag 4

Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) Visse fremmede arter er i lang tid blevet brugt på normal vis i akvakultur, og erfaringen viser, at risikoen for miljøet er minimal. Disse aktiviteter bør derfor kunne drage fordel af en særskilt behandling, som letter deres udvikling uden nogen yderligere administrativ byrde.

Begrundelse

De fremmede arter, som er veletableret og vidt udbredt i Fællesskabet, bør behandles særskilt, i det omfang de ikke har nogen kendte skadevirkninger.

Ændringsforslag 5

Betragtning 9 b (ny)

 

(9b) Der bør sikres en passende overgangsperiode mellem denne forordnings ikrafttræden og dens anvendelse i betragtning af de finansielle og institutionelle konsekvenser for de interesserede parter.

Ændringsforslag 6

Artikel 2, stk. 4 a (nyt)

4a. Forordningen tager hensyn til, at lukkede akvakulturfaciliteter som defineret i artikel 3, nr. 3, udgør en mindre risiko for undslip.

Begrundelse

Landbaserede, indendørs recirkulationssystemer er meget biologisk sikre. Risikoen for undslip af akvakulturorganismer fra disse systemer er minimal[2]. Endvidere fungerer disse faciliteter uafhængigt af åbne vandkilder.

Ændringsforslag 7

Artikel 2, stk. 5 a (nyt)

 

5a. Denne forordning, med undtagelse af artikel 3 og 4, anvendes ikke for arter, som på normal vis er blevet brugt i akvakultur i mere end 30 år, og som beviseligt ikke udgør nogen miljørisiko ved indførelse i naturen.

 

Inden denne forordnings ikrafttræden udarbejder Kommissionen efter proceduren i artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002 samt på baggrund af videnskabelige oplysninger en liste over sådanne arter.

Begrundelse

Nogle af de fremmede arter, som blev indført i Europa for flere årtier siden, er nu meget udbredte og hører med til de arter, som traditionelt bliver brugt i akvakultur inden for Fællesskabet (f.eks. regnbueørred, stillehavsøsters samt karpe). Disse arter bør i princippet være udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde, i det omfang de ikke har nogen kendte skadevirkninger.

Ændringsforslag 8

Artikel 5

Medlemsstaterne udpeger den kompetente myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse af kravene i denne forordning (”ansvarlig myndighed”). Hver ansvarlig myndighed udpeger en bistående rådgivende komité, der besidder passende biologisk og økologisk ekspertise (”rådgivende komité”).

Medlemsstaterne udpeger den kompetente myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse af kravene i denne forordning (”ansvarlig myndighed”). Hver ansvarlig myndighed udpeger en bistående rådgivende komité, der besidder passende biologisk og økologisk ekspertise (”rådgivende komité”). Hvis regionale eller subregionale instanser har fået overdraget kompetence til at styre akvakulturaktiviteter, kan de ansvarlige myndigheder og rådgivende komiteer udpeges af disse regionale og subregionale instanser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at give mulighed for at udpege flere ansvarlige myndigheder og flere rådgivende komiteer i visse medlemsstater, under hensyn til deres institutionelle og regionale strukturer.

Ændringsforslag 9

Artikel 6, stk. 1

1. Enhver, der ønsker at indføre eller omplante en akvatisk organisme, ansøger om tilladelse fra den modtagende medlemsstats ansvarlige myndighed. Der kan indgives ansøgninger om gentagne flytninger, der skal finde sted over en periode på højst fem år.

1. Enhver, der ønsker at indføre eller omplante en akvatisk organisme, ansøger om tilladelse fra den modtagende medlemsstats ansvarlige myndighed. Der kan indgives ansøgninger om gentagne flytninger, der skal finde sted over en periode på højst syv år.

Begrundelse

Den maksimale periode på fem år er utilstrækkelig og tager ikke højde for visse arters reproduktionstid samt for den tilbagebetalingstid, de nødvendige investeringer kræver.

Ændringsforslag 10

Artikel 10, stk. 1

1. Ansøgeren underrettes inden for en rimelig frist skriftligt om beslutningen om at udstede eller afslå en tilladelse og under alle omstændigheder senest et år fra datoen for indgivelse af ansøgningen.

1. Ansøgeren underrettes inden for en rimelig frist skriftligt om beslutningen om at udstede eller afslå en tilladelse og under alle omstændigheder senest seks måneder fra datoen for indgivelse af ansøgningen.

Begrundelse

Fristen på et år er for lang, kan ikke anses for at være rimelig og svarer ikke til sektorens behov.

Ændringsforslag 11

Artikel 12

Den ansvarlige myndighed kan på ethvert tidspunkt trække tilladelsen tilbage, hvis der indtræder uforudsete begivenheder med negative virkninger på miljøet eller naturligt hjemmehørende populationer.

Den ansvarlige myndighed kan på ethvert tidspunkt trække tilladelsen tilbage, hvis der indtræder uforudsete begivenheder med negative virkninger på miljøet eller naturligt hjemmehørende populationer. Enhver tilbagetrækning af en tilladelse skal begrundes videnskabeligt.

Begrundelse

Hvis den ansvarlige myndighed trækker tilladelsen tilbage, skal det ske på baggrund af videnskabelige oplysninger.

Ændringsforslag 12

Artikel 25, stk. 1 a (nyt)

 

1a. Den anvendes fra... *

 

* tolv måneder efter dens ikrafttrædelsesdato.

Begrundelse

I betragtning af de finansielle og institutionelle konsekvenser for ansøgerne og de nationale myndigheder bør der sikres en passende overgangsperiode.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Videnskabelig undersøgelse udarbejdet i 2005 af Verreth, Martins, Eding og Scheinder (Consensus Working Group on Recirculation Systems).

BEGRUNDELSE

I.      Kommissionens forslag

Denne forordning anvendes for indførelse af fremmede arter og omplantning af lokalt fraværende arter med henblik på deres brug i akvakultur i Fællesskabet.

Disse arter er en reel økonomisk chance for den europæiske akvakultur både med hensyn til diversificering og på grund af deres kendetegn, som kan gøre dem mere egnede til opdræt i fangenskab end de lokale varieteter. Ifølge Kommissionen har deres indførelse i de europæiske økosystemer imidlertid i visse tilfælde medført en forringelse af biodiversiteten. Behandlingen af dette spørgsmål udgør derfor et vigtigt led i processen med at integrere miljømæssige hensyn i den fælles fiskeripolitik.

Denne forordning fokuserer på oprettelsen af et autorisationssystem på nationalt niveau til indførelser eller omplantninger af akvatiske organismer med henblik på deres brug i akvakultur. Ifølge de foreslåede foranstaltninger skal ansøgningerne om indførelse eller omplantning indgives til den modtagende medlemsstats ansvarlige myndighed og underkastes den nationale rådgivende komités undersøgelse, som skal fastslå, om den foreslåede indførelse er af rutinemæssig art eller ej. I tilfælde af ikke-rutinemæssig indførelse skal der foretages en miljørisikovurdering. Kun flytninger, der er klassificeret som en lav risiko, kan få en tilladelse. Hvis risikoen vurderes som høj eller middel, undersøger den rådgivende komité i fællesskab med ansøgeren, om der findes nogle passende procedurer eller teknologier, der er i stand til at reducere risikoen til et acceptabelt niveau.

Forordningen omfatter karantæneprocedurer for ikke-rutinemæssige flytninger, og i visse tilfælde kan de nationale ansvarlige myndigheder kræve, at der foretages en "forsøgsudsætning", før en masseudsætning sættes i gang. Den ansvarlige myndighed kan kun udstede tilladelser til ikke-rutineflytninger i tilfælde, hvor risikovurderingen, inkl. risikoreducerende foranstaltninger, viser en lav risiko for miljøet. Ethvert afslag på en tilladelse skal begrundes videnskabeligt.

Den foreslåede forordning opstiller ligeledes et vist antal krav til beredskabsplanerne, overvågningsprocedurerne og føringen af nationale registre.

Forslaget anvendes ikke for omplantninger af akvatiske organismer inden for en medlemsstat, undtagen i et vist antal tilfælde defineret i artikel 2, stk. 2. Medlemsstaterne kan dog uanset stk. 2 beslutte, at den foreslåede forordning også anvendes i andre tilfælde af omplantninger inden for deres territorium.

Forordningens artikel 11 fastsætter en specifik procedure for høring af de interesserede parter og validering af tilladelser, når de potentielle eller kendte miljøvirkninger ved en foreslået flytning af en organisme risikerer at påvirke andre medlemsstater.

I øvrigt kan den ansvarlige myndighed på ethvert tidspunkt trække tilladelsen tilbage, hvis der indtræder uforudsete begivenheder med negative virkninger på miljøet eller naturligt hjemmehørende populationer (artikel 12).

Dette forslags foranstaltninger støtter sig til Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) "Code of Practice on introductions and transfer of marine organisms" (Adfærdskodeks for indførelse og overførsel af saltvandsorganismer), Den Europæiske Rådgivende Kommission for Indvandsfiskeris (EIFAC) "Code of Practice and Manual of Procedures for consideration of introductions and transfers of marine and freshwater organisms" (Adfærdskodeks og håndbog for overvejelse af indførelse og overførsel af salt- og ferskvandsorganismer) samt til den nationale canadiske kodeks for indførelser og overførsler af akvatiske organismer, og endvidere støtter de sig til de fællesskabsinstrumenter, der skal sikre beskyttelsen af biodiversiteten.

I Kommissionens biodiversitetshandlingsplan for fiskeriet (KOM(2001)0162) har den forpligtet sig til at foretage en generel miljøvirkningsvurdering i forbindelse med indførelsen af fremmede arter. Fællesskabets strategi fra 2002 for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur (KOM(2002)0511) indeholdt en forpligtelse til at foreslå styringsregler til at håndtere eventuelle negative virkninger ved disse flytninger.

Foranstaltningerne i dette forslag til forordning berører ikke de betingelser, der stilles i andre fællesskabsbestemmelser, herunder navnlig sundhedsmæssige betingelser for dyr og for akvakulturprodukter samt betingelser om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (artikel 13).

II.     Ordførerens kommentar

Ordføreren glæder sig over, at der indføres en EU-ramme for at sikre en passende beskyttelse af vandmiljøet mod de risici, der er forbundet med brugen af fremmede arter i akvakultur. Denne ramme er vigtig for udviklingen af akvakultur-branchen i Europa, en sektor i stor vækst, som har brug for at engagere sig i diversificering af opdrættede arter med henblik på at tilpasse produktionen til markedets vilkår og krav.

En negativ biologisk vekselvirkning, inkl. genmodificering, med de indfødte populationer bør foregribes og forebygges, ligesom der bør sikres en begrænsning i spredningen af ikke-målarter og andre skadelige virkninger.

Ordføreren mener dog, at visse fremmede arter eller varieteter, som blev indført i Europa for flere årtier siden, bør være udelukket fra den foreslåede forordnings anvendelsesområde, i det omfang de ikke har nogen kendte skadevirkninger.

Nogle af de fremmede arter er nu rent faktisk meget udbredte og hører med til de arter, som traditionelt bliver brugt i akvakultur inden for Fællesskabet (f.eks. regnbueørred, stillehavsøsters samt karpe).

Ordføreren foreslår, at Kommissionen i henhold til artikel 30, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtager en liste over de pågældende arter, som bliver udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde på baggrund af foreliggende videnskabelige beviser.

På den anden side er ordføreren af den opfattelse, at listen i bilag I kan vise sig at være for lang og risikerer at afskrække eventuelle ansøgere. Han stiller derfor et ændringsforslag til artikel 6, stk. 2, som giver de rådgivende komiteer mulighed for ikke at kræve visse af oplysningerne i bilag I, med særlig henvisning til faciliteternes karakteristik (f.eks. åbne eller lukkede akvakulturfaciliteter), de pågældende arter (f.eks. arter med lav risiko) samt tidligere erfaringer (f.eks. indførelse og drift gennem flere år uden kendte skadevirkninger).

Andre ændringsforslag sigter mod:

-       at forlænge tilladelsernes maksimale varighed; den maksimale varighed af fem år er rent faktisk utilstrækkelig og tager ikke højde for visse arters reproduktionstid samt for den tilbagebetalingstid, de nødvendige investeringer kræver;

-       at forkorte fristen for beslutningen om at udstede eller afslå en tilladelse, idet en frist på et år ikke virker rimelig og ikke svarer til sektorens behov;

-       at tillade eksistensen af flere ansvarlige myndigheder og flere rådgivende komiteer på nationalt niveau, når denne løsning er den mest passende i forhold til hver medlemsstats interne institutionelle opbygning;

-       at sikre en tilstrækkelig lang frist mellem den foreslåede forordnings ikrafttræden og dens anvendelse for at give plads til en passende overgangsperiode.

Ordføreren foreslår desuden at medtage en betragtning, der understreger, at akvakultur ikke er den eneste og sikkert heller ikke den vigtigste årsag til indførelsen af fremmede arter i det akvatiske miljø, og at dette emne bør være genstand for en integreret og omfattende behandling, som tager højde for de risici, der er forbundet med andre sektorer.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Referencer

KOM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS)

Dato for høring af EP

2.5.2006

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH
15.5.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.5.2006

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

ENVI
3.5.2006

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Philippe Morillon
3.5.2006

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse  Dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
- dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

11.7.2006

28.8.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Josu Ortuondo Larrea, Carl Schlyter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

10.10.2006

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...