ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

10.10.2006 - (COM(2005)0445 – C6‑0386/2005 – 2005/0190(CNS)) - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Umberto Guidoni

Διαδικασία : 2005/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0333/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0333/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

(COM(2005)0445 – C6‑0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0445)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0386/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0333/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 119, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης Eυρατόμ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και τυχόν μελλοντικές τροπολογίες, τους κανονισμούς (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, τέλος τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

(12) Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, καθώς και να κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού και τυχόν μελλοντικές τροπολογίες, τους κανονισμούς (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, τέλος τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1074/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

 

Όλα τα ποσά που ανακτώνται βάσει των κανονισμών που εμφαίνονται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να διατίθενται στην εκτέλεση δραστηριοτήτων δυνάμει του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προγράμματος πλαισίου, ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του ειδικού προγράμματος εκτιμήθηκε σε 2553 εκατομμύρια €, εκ των οποίων ποσοστό 15% κατ’ ανώτατο όριο για διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προγράμματος πλαισίου, ο προϋπολογισμός εκτέλεσης του ειδικού προγράμματος εκτιμήθηκε σε 2 553 εκατομμύρια €, εκ των οποίων ποσοστό χαμηλότερο από 15% για διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Μεταφορά ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων σε χώρες χαμηλού κόστους σημαίνει ότι για τον ίδιο προϋπολογισμό μπορούν να δαπανηθούν περισσότερα για την έρευνα και/ή την επέκταση των υποδομών έρευνας. 6% είναι το ποσό για διοικητικές δαπάνες δυνάμει άλλων προγραμμάτων.

Τροπολογία 3

Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα), μετά τον πίνακα

 

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξακριβώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διενεργούνται αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

 

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του προγράμματος περιλαμβανομένων των εσωτερικών δαπανών και δαπανών διαχείρισης για τον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι ανάλογες των καθηκόντων που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα και υπόκεινται στην απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της νομοθετικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που διατίθενται στον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού και του κανονισμού του Συμβουλίου 58/2003 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Τούτο θα διασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος.

Τροπολογία 5

Άρθρο 3, παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και της αναλογικότητας.

Τροπολογία 6

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού προγράμματος πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με θεμελιώδεις αρχές της δεοντολογίας.

1. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται βάσει του ειδικού προγράμματος πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με θεμελιώδεις αρχές της δεοντολογίας. Ουσιαστικός στόχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι τόσο να διασφαλίσουν την ασφαλή ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας (safety) όσο και να συμβάλουν στην αποφυγή της κατάχρησης για στρατιωτικούς σκοπούς (security).

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις έχει ζωτική σημασία οι δραστηριότητες έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας να περιλαμβάνουν την ασφαλή χρήση για ειρηνικούς σκοπούς (safety) και την προστασία από την κατάχρηση για στρατιωτικούς σκοπούς (security).

Τροπολογία 7

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Άρθρο 5 α

 

Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που έχει δηλωθεί στις παρατηρήσεις και στο παράρτημα του ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία εισήχθη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής των ΕΚ τον Οκτώβριο 1999. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να διατηρηθεί για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων στα ειδικά προγράμματα του ΠΠ7.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών σχημάτων και επιλέγονται τα έργα. Τα κριτήρια αυτά είναι: αριστεία, απήχηση και υλοποίηση, και στο πλαίσιο αυτό, πρόσθετες απαιτήσεις, διορθωτικοί συντελεστές και τιμές κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας.

 

3. Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών σχημάτων και επιλέγονται τα έργα. Τα κριτήρια αυτά είναι: αριστεία, συμβολή στην αειφορία, απήχηση και υλοποίηση, και στο πλαίσιο αυτό, πρόσθετες απαιτήσεις, διορθωτικοί συντελεστές και τιμές κατωφλίου ενδέχεται να προσδιορίζονται συμπληρωματικά στο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Τα επιλεγόμενα έργα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια αειφορίας και τους στόχους που τίθενται για την Ένωση στη στρατηγική της Λισσαβώνας,

Τροπολογία 9

Άρθρο 7, παράγραφος 1 α (νέα)

 

1 α. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης που περιέχει εκτίμηση της ορθότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

Τροπολογία 10
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική βάση τη συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη συνολική πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος καθώς και σχετικά με όλες τις δράσεις Ε&ΤΑ που χρηματοδοτούνται δυνάμει του προγράμματος.

3. Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική βάση τη συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη συνολική πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος καθώς και σχετικά με όλες τις δράσεις Ε&ΤΑ που χρηματοδοτούνται δυνάμει του προγράμματος.

 

Αυτή η ενημέρωση διατίθεται ανά πάσα στιγμή και διαβιβάζεται κατόπιν αιτήσεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Αιτιολόγηση

Είναι σωστό απ' ό,τι φαίνεται να ανατεθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ως τον εγγυητή της εύρυθμης λειτουργίας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και της εκτέλεσης των πολιτικών τους, η ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του άρθρου 5 του προγράμματος πλαισίου, όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δεοντολογικών αρχών σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας που εμπίπτουν στο πεδίο του. Τα άλλα θεσμικά όργανα που αναφέρονται πρέπει επίσης, για λόγους μέγιστης διαφάνειας, να τηρούνται ενήμερα σχετικά με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ειδικού προγράμματος.

Τροπολογία 11
Παράρτημα, Μέρος 1, Εισαγωγή, παράγραφος 1α (νέα)

 

Με την επιφύλαξη των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ και τις οποίες πρέπει να συνεχίσει, στον τομέα της έρευνας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ασφαλούς και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να υπογραμμίσει την ακλόνητη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ στον τομέα της έρευνας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν και πρέπει να συνδυαστούν με τις προσπάθειες για παραγωγή ενέργειας από καθαρές και ασφαλείς πηγές όπως στην περίπτωση της ενέργειας από πυρηνική σύντηξη με το σύστημα ITER.

Τροπολογία 12
Παράρτημα, Μέρος 1, παράγραφος 2

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σύντηξη μπορεί να μας δώσει απεριόριστες σχεδόν ποσότητες καθαρής ενέργειας, με τον θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER να αποτελεί το κρίσιμο επόμενο βήμα στην πορεία προς τον απώτερο στόχο. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση του έργου ITER βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής στρατηγικής της ΕΕ, αν και θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα αξιόπιστο και στοχοθετημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ως προπομπό για την εκμετάλλευση του ITER και την ανάπτυξη τεχνολογιών και γνωστικής βάσης που θα χρειαστούν κατά την επιχειρησιακή του λειτουργία και στη συνέχεια.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σύντηξη μπορεί να μας δώσει απεριόριστες σχεδόν ποσότητες καθαρής ενέργειας, με τον θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER να αποτελεί σημαντικό επόμενο βήμα στην πορεία προς τον απώτερο στόχο. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση του έργου ITER βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής στρατηγικής της ΕΕ, αν και θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα αξιόπιστο και στοχοθετημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ως προπομπό για την εκμετάλλευση του ITER και την ανάπτυξη τεχνολογιών και γνωστικής βάσης που θα χρειαστούν κατά την επιχειρησιακή του λειτουργία και στη συνέχεια.

Τροπολογία 13
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (ii), παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

Ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα φυσικής και τεχνολογίας θα αποσκοπεί σε παγίωση των επιλογών στο πλαίσιο του έργου ITER και σε προετοιμασία για ταχεία εκκίνηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ITER, ώστε να μειωθούν σημαντικά ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται για την επίτευξη των αφετηριακών στόχων του ITER. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται μέσω συντονισμένων δραστηριοτήτων, πειραματικών, θεωρητικών και μοντελοποίησης, για τις οποίες θα χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις JET και άλλες των ενώσεων σύντηξης· επίσης, το στοχοθετημένο αυτό πρόγραμμα αποτελεί εγγύηση για τη βαρύτητα του ρόλου της Ευρώπης στο πλαίσιο του έργου ITER, και προπομπό ενός ισχυρού ευρωπαϊκού ρόλου στην εκμετάλλευση του έργου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 

Ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα φυσικής και τεχνολογίας θα αποσκοπεί σε παγίωση των επιλογών στο πλαίσιο του έργου ITER και σε προετοιμασία για ταχεία εκκίνηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ITER, ώστε να μειωθούν σημαντικά ο χρόνος και το κόστος που χρειάζονται για την επίτευξη των αφετηριακών στόχων του ITER. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται μέσω συντονισμένων δραστηριοτήτων, πειραματικών, θεωρητικών και μοντελοποίησης, για τις οποίες θα χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις JET, διατάξεις μαγνητικής συγκράτησης (tokamaks, stellarators και RPF), που υπάρχουν ήδη ή είναι υπό κατασκευή σε όλα τα κράτη μέλη και άλλες των ενώσεων σύντηξης· επίσης, το στοχοθετημένο αυτό πρόγραμμα αποτελεί εγγύηση για τη βαρύτητα του ρόλου της Ευρώπης στο πλαίσιο του έργου ITER, και προπομπό ενός ισχυρού ευρωπαϊκού ρόλου στην εκμετάλλευση του έργου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του προγράμματος σύντηξης της ΕΕ θα καθορίζονται πλήρως εάν αναφερόμαστε ειδικά στις διατάξεις μαγνητικής συγκράτησης (tokamaks, stellarators και RPF).

Τροπολογία 14

Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.1, υπότιτλος "Δραστηριότητες", σημείο (v), παράγραφος 3α (νέα)

- ενθάρρυνση της παραγωγής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση της έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων απαιτεί αύξηση του αριθμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τούτο εάν συμβεί θα αντανακλά τη σωστή εκτέλεση των στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία 15
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 1

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε κύρια πεδία δραστηριότητας που αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική είναι η σημασία της υποστήριξης για δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

Σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας της Ένωσης στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης, η ασφάλεια και η διασφάλιση της μη κατάχρησης θα αποτελούν πρώτιστη μέριμνα. Ειδικότερα, στόχος θα είναι αφενός να καταστούν ασφαλέστερες οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (safety) και αφετέρου να αποφευχθεί η κατάχρησή τους για στρατιωτικούς και τρομοκρατικούς σκοπούς (security). Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε κύρια πεδία δραστηριότητας που αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική είναι η σημασία της υποστήριξης για δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της ασφάλειας έχει δύο πτυχές: πρώτον, ασφάλεια (safety) όσον αφορά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεύτερον, εξασφάλιση (security) της πρόληψης κάθε μορφής κατάχρησης.

Τροπολογία 16
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, παράγραφος 1

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε κύρια πεδία δραστηριότητας που αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική είναι η σημασία της υποστήριξης για δραστηριότητες κατάρτισης και ερευνητικές υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

 

Έμμεσες δράσεις θα αναληφθούν σε πέντε κύρια πεδία δραστηριότητας που αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω. Εντούτοις, σημαντικοί διαθεματικοί σύνδεσμοι διατρέχουν το πρόγραμμα, και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων πρέπει να διευθετούνται επαρκώς. Με την έννοια αυτή, καθοριστική είναι η σημασία της υποστήριξης για δραστηριότητες κατάρτισης, ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών και ερευνητικές υποδομές. Οι ανάγκες για κατάρτιση πρέπει να αποτελέσουν κεντρική πτυχή όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα, και οι ανάγκες αυτές, από κοινού με την υποστήριξη για υποδομές, θα αποτελέσουν μια ουσιαστική συνιστώσα της επάρκειας στον πυρηνικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να συμβαδίζουν με δραστηριότητες ενημέρωσης, πάνω απ' όλα ανταλλαγές επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων.

Τροπολογία 17
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (ii), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1

- Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων: Ε&ΤΑ με αντικείμενο την επιχειρησιακή ασφάλεια των σημερινών και μελλοντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, και συγκεκριμένα αξιολόγηση και διαχείριση της εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής της ζωής· την κουλτούρα της ασφάλειας· προηγμένες μεθόδους αξιολόγησης της ασφάλειας· εργαλεία αριθμητικής προσομοίωσης, όργανα μετρήσεων και ελέγχου· πρόληψη και μετριασμό σοβαρών ατυχημάτων· και συναφείς δραστηριότητες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης της γνώσης και για διατήρηση της επάρκειας.

 

- Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων: Ε&ΤΑ με αντικείμενο την επιχειρησιακή ασφάλεια των σημερινών και μελλοντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, και συγκεκριμένα αξιολόγηση και διαχείριση της εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής της ζωής· την κουλτούρα της ασφάλειας (ελαχιστοποίηση του κινδύνου για ανθρώπινο και οργανωτικό σφάλμα)· προηγμένες μεθόδους αξιολόγησης της ασφάλειας· εργαλεία αριθμητικής προσομοίωσης, όργανα μετρήσεων και ελέγχου· πρόληψη και μετριασμό σοβαρών ατυχημάτων· και συναφείς δραστηριότητες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης της γνώσης και για διατήρηση της επάρκειας.

Αιτιολόγηση

Εκτός από τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος πρέπει ομοίως να γίνεται ρητή αναφορά σε "οργανωτικό σφάλμα", δεδομένου ότι έχει αποδειχτεί πώς ακόμα και στις πλέον αξιόπιστες εγκαταστάσεις ένα σφάλμα στην οργανωτική αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να αποβεί μοιραίο και να προκαλέσει πιθανώς ατύχημα.

Τροπολογία 18
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (iii), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2

Κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να δοθεί τέλος στην υπάρχουσα διαμάχη σχετικά με τον κίνδυνο που απορρέει από την έκθεση σε ακτινοβολία χαμηλών και παρατεταμένων δόσεων. Η επίλυση αυτού του επιστημονικού και πολιτικού ζητήματος έχει δυνητικά σημαντικό κόστος ή/και προεκτάσεις για την υγεία ως προς τη χρήση ακτινοβολίας τόσο στην ιατρική όσο και τη βιομηχανία.

Κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να δοθεί τέλος στην υπάρχουσα διαμάχη σχετικά με τον κίνδυνο που απορρέει από την έκθεση σε ακτινοβολία χαμηλών και παρατεταμένων δόσεων. Η επίλυση αυτού του επιστημονικού ζητήματος έχει δυνητικά σημαντικό κόστος ή/και προεκτάσεις για την υγεία ως προς τη χρήση ακτινοβολίας τόσο στην ιατρική όσο και τη βιομηχανία.

Τροπολογία 19
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (v), υπότιτλος "Στόχοι"

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για διατήρηση της απαιτούμενης υψηλής στάθμης εμπειρογνωμοσύνης και ανθρώπινων πόρων στην πυρηνική σχάση και την ακτινοπροστασία, και ενδεχόμενων προεκτάσεων στην ικανότητα διατήρησης των σημερινών υψηλών επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας, στόχος του προγράμματος θα είναι να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα η επέκταση της επιστημονικής επάρκειας και τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον τομέα. Τα μέτρα φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν εξειδικευμένους ερευνητές και τεχνικούς, με βελτίωση π.χ. του συντονισμού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ισοδυναμία προσόντων στα κράτη μέλη, ή με διευκόλυνση της κατάρτισης και κινητικότητας φοιτητών και επιστημόνων. Μόνο μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να εγγυηθεί τα απαιτούμενα κίνητρα και εναρμονισμένα επίπεδα ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα μιας νέας γενιάς επιστημόνων και μεριμνώντας για τις διαρκείς ανάγκες κατάρτισης μηχανικών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αυριανές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις μέσα σ' ένα πυρηνικό τομέα που ενοποιείται ολοένα και περισσότερο.

 

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει για διατήρηση της απαιτούμενης υψηλής στάθμης εμπειρογνωμοσύνης και ανθρώπινων πόρων στην πυρηνική σχάση και την ακτινοπροστασία, και ενδεχόμενων προεκτάσεων στην ικανότητα διατήρησης των σημερινών υψηλών επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας, στόχος του προγράμματος θα είναι να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα η επέκταση της επιστημονικής επάρκειας και τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον τομέα. Τα μέτρα φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο νωρίς εξειδικευμένους ερευνητές και τεχνικούς, με βελτίωση π.χ. του συντονισμού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ισοδυναμία προσόντων στα κράτη μέλη, ή με διευκόλυνση της κατάρτισης και κινητικότητας φοιτητών και επιστημόνων. Μόνο μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να εγγυηθεί τα απαιτούμενα κίνητρα και εναρμονισμένα επίπεδα ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα μιας νέας γενιάς επιστημόνων και μεριμνώντας για τις διαρκείς ανάγκες κατάρτισης μηχανικών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αυριανές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις μέσα σ' ένα πυρηνικό τομέα που ενοποιείται ολοένα και περισσότερο.

Αιτιολόγηση

Μια κοινωνικοτεχνική προσέγγιση θα συμβάλει αναμφίβολα στο να καταστούν ασφαλέστερες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει σημασία να υπάρχουν οι απαραίτητοι επαγγελματίες.

Τροπολογία 20
Παράρτημα, Μέρος 2, Τμήμα 2.2, σημείο (v), υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1

- Κατάρτιση: Συντονισμός εθνικών προγραμμάτων και κάλυψη αναγκών γενικής κατάρτισης στην πυρηνική επιστήμη και τεχνολογία με τη βοήθεια μιας σειράς μέσων, μεταξύ των οποίων και ορισμένα ανταγωνιστικά, στο πλαίσιο της γενικής υποστήριξης των ανθρώπινων πόρων σε όλα τα θεματικά πεδία. Υποστήριξη για μαθήματα κατάρτισης και δίκτυα κατάρτισης.

- Κατάρτιση: Συντονισμός εθνικών προγραμμάτων και κάλυψη αναγκών γενικής κατάρτισης στην πυρηνική επιστήμη και τεχνολογία με τη βοήθεια μιας σειράς μέσων, μεταξύ των οποίων και ορισμένα ανταγωνιστικά, στο πλαίσιο της γενικής υποστήριξης των ανθρώπινων πόρων σε όλα τα θεματικά πεδία. Υποστήριξη για μαθήματα κατάρτισης και δίκτυα κατάρτισης. Επιπροσθέτως, και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του ειδικού προγράμματος "Άνθρωποι" και άλλες δράσεις στον τομέα της κατάρτισης ειδικών επαγγελματιών, θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι διαπρεπείς νέοι να θεωρήσουν τη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας ελκυστικό τομέα για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Αιτιολόγηση

Επί τους παρόντος οι πλέον ταλαντούχοι τείνουν να κινούνται προς άλλους τομείς εργασίας που από κοινωνική άποψη χαίρουν μεγαλύτερης εκτιμήσεως σε σχέση με την πυρηνική σχάση. Αυτή η τάση πρέπει να διορθωθεί διότι η έλλειψη καλών επαγγελματιών μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργική αστάθεια και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Τροπολογία 21
Παράρτημα, Μέρος 3α (νέα)

3α. ΔΙΑΔΟΣΗ

 

Οι πληροφορίες σχετικά με την πυρηνική ενέργεια πρέπει να διαδίδονται μέσω ανταλλαγών μεταξύ πολιτών και των εκπροσώπων τους με την καθιέρωση πολυετών εκστρατειών για να κατανοηθεί καλύτερα η πυρηνική ενέργεια, με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων. Για να καταστούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές οι εκστρατείες θα διαχωρισθούν χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες κοινωνικών επιστημών.

 

 

Αιτιολόγηση

Για να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος "Ευρατόμ" αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να δημοσιοποιούνται δεόντως με εξήγηση της σπουδαιότητας της πυρηνικής ενέργειας και ενθάρρυνση του διαλόγου με την κοινωνία. Η δεύτερη παράγραφος της τροπολογίας επιδιώκει, και πολύ σωστά, να δώσει έμφαση στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για να προωθήσει και αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • [1]  ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το ειδικό πρόγραμμα στην οποία οι δραστηριότητες για έμμεσες δράσεις έρευνας οργανώνονται σε δύο τομείς:

1.  έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης και

2.  σχάση και ακτινοπροστασία

Κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης

Ο εισηγητής συμφωνώντας με τον γενικό εισηγητή για το ΠΠ7 πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό το δυναμικό της σύντηξης που μακροπρόθεσμα μπορεί να καταστεί ουσιαστικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, αποδεκτή από άποψη περιβάλλοντος και ανταγωνιστική από οικονομική άποψη συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση αειφόρου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού. Προς τούτο πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθηθεί ταχύρρυθμη διαδικασία για την ενέργεια σύντηξης - περιλαμβάνοντας επίσης επιπρόσθετες εθελοντικές εισφορές στον προϋπολογισμό εκ μέρους των κρατών μελών για ειδικά προγράμματα - για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη εμπορικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από σύντηξη.

Θεμελιώδες βήμα προς την κατεύθυνση της ενέργειας σύντηξης αποτελεί η εγκατάσταση ITER. Τον περασμένο Ιούνιο υπεγράφη τελικά διεθνής συμφωνία για τον ITER μεταξύ των έξι μερών ( Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Κορέα) μετά από μακρά διαπραγμάτευση σχετικά με την επιλογή του τόπου στον οποίο θα εγκατασταθεί ο ITER.

Κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών διαπραγματεύσεων όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη ανέλαβαν σοβαρές δεσμεύσεις, από άποψη προγραμμάτων και προϋπολογισμού, με τα άλλα μέρη για να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή τοποθεσία (Cadarache, στη Γαλλία). Στο πρόσφατο παρελθόν επανειλημμένως η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει με επιμονή τη στρατηγική της υπέρ της κατασκευής αντιδραστήρα και να διατηρήσει την ανά τον κόσμο ηγετική θέση της στην έρευνα για την ενέργεια σύντηξης. Προς τούτο η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας δεν έπαυσε να ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν κάθε απαιτούμενη απόφαση (περιλαμβανομένης, ασφαλώς, της δέουσας χρηματοδότησης όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων) για να εξασφαλισθεί ότι ο αντιδραστήρας ITER θα κατασκευασθεί πραγματικά στην Ευρώπη.

Η θετική έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων με την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τοποθεσίας υποδοχής του ITER απαιτεί τώρα συνεπείς αποφάσεις και μέτρα στο παρόν πρόγραμμα πλαίσιο αλλά και στα επόμενα.

Ο επιμερισμός του κόστους και η κατανομή μεταξύ των μερών των συμβάσεων για την προμήθεια των συστατικών στοιχείων του ITER, όπως συμφωνήθηκε στη διεθνή συμφωνία για το ITER, συνεπάγονται ακριβείς δεσμεύσεις για το μέρος υποδοχής δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ο κατάλληλος προϋπολογισμός για την κατασκευή του ITER όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Ταυτόχρονα η πλήρης και αποδοτική εκμετάλλευση του αντιδραστήρα ITER μόλις κατασκευασθεί, θα χρειασθεί επαρκή αριθμό Ευρωπαίων επιστημόνων υψηλών προσόντων καθώς και υψηλό επίπεδο γνώσεων στη φυσική και την τεχνολογία. Προς τούτο πρέπει να στηριχθεί δεόντως από άποψη προϋπολογισμού και διαχείρισης ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ITER – το επονομαζόμενο συνοδευτικό πρόγραμμα.

Επομένως ο εισηγητής προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις:

· Πλήρη υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος σύντηξης στο σύνολό του. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ισχυρό πρόγραμμα έρευνας για να εξασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις για το ITER θα είναι αποδοτικές. Προς τούτο η Επιτροπή πρέπει να αποφύγει οιαδήποτε σημαντική περικοπή του προϋπολογισμού.

1.  Είναι απαραίτητος ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για το ITER. Όπως προτείνει η Επιτροπή ο οργανισμός αυτός θα ιδρυθεί ως κοινή επιχείρηση δυνάμει της συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι αυτός ο οργανισμός θα παρέχει τα μέσα ώστε η ΕΥΡΑΤΟΜ αφενός να εκπληρώνει τις διεθνείς της υποχρεώσεις δυνάμει της συμφωνίας ITER και αφετέρου να προσφέρει την εισφορά της ΕΥΡΑΤΟΜ στο έργο ITER και στις δραστηριότητες ευρύτερης προσέγγισης με την Ιαπωνία. Ο ίδιος οργανισμός πρέπει να είναι υπεύθυνος επίσης για τη διαχείριση και καθοδήγηση όλων των δραστηριοτήτων υπέρ της κατασκευής του ITER, που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο "Η υλοποίηση του ITER" στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος όπως σχεδόν όλη η επιστημονική κοινότητα έρευνας για τη σύντηξη ότι η κατασκευή του ITER είναι ένα τόσο φιλόδοξο έργο που αξίζει - τουλάχιστον για όλη την επόμενη δεκαετία - να διαθέτει μια ειδική δομή, που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση του ITER.

2.  Πρέπει να συνεχισθεί ένα αξιόπιστο συνοδευτικό πρόγραμμα έρευνας εφοδιασμένο με τον δικό του προϋπολογισμό. Με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του ITER, μόλις κατασκευασθεί, και για να διατηρηθεί η ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φυσικής και της τεχνολογίας της σύντηξης, πρέπει να συνεχισθεί ένα τολμηρό πρόγραμμα έρευνας (το συνοδευτικό πρόγραμμα) καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του ITER, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να υποστηριχθεί δεόντως με ειδικά προοριζόμενες πιστώσεις εντός του συνολικού προϋπολογισμού για τη σύντηξη, όπως πρότεινε ο γενικός εισηγητής στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ.

3.  Το συνοδευτικό πρόγραμμα έρευνας δεν πρέπει να το διαχειρίζεται ο οργανισμός του ITER. Ο εισηγητής συμφωνώντας με όλους σχεδόν τους ενδιαφερόμενους για τη σύντηξη πιστεύει ότι όλες οι δραστηριότητες του συνοδευτικού προγράμματος έρευνας, περιλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την πιθανή κατασκευή αντιδραστήρα σύντηξης στο στάδιο της επίδειξης και άλλων εγκαταστάσεων, που παρατίθενται στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής (δηλαδή όλες οι δραστηριότητες που δεν εμφαίνονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω) πρέπει να εκτελούνται χωριστά και να υπόκεινται σε χωριστή διαχείριση από τον οργανισμό του ITER. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να διατηρηθεί η ίδια διαχείριση όπως με τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια, περιλαμβανομένων των συμβάσεων Ενώσεων και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Σύντηξης. Στην πραγματικότητα ο εισηγητής είναι απολύτως πεπεισμένος ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των δραστηριοτήτων έρευνας για τη σύντηξη και η πλήρης συμμετοχή των ενώσεων σύντηξης στα κράτη μέλη αποδείχθηκε επιτυχής όσον αφορά τη δημιουργία, μέχρι τώρα, ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας στον τομέα της έρευνας για τη σύντηξη, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρο ανά τον κόσμο στη φυσική και την τεχνολογία της σύντηξης.

4.  Το JET, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εγκατάσταση για την έρευνα στον τομέα της σύντηξης, πρέπει να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία. Πάντως επειδή το JET απορροφά σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού του συνοδευτικού προγράμματος, έχει σημασία να κατοχυρωθεί η αξιοπιστία της μονάδας με τακτικές αξιολογήσεις των επιστημονικών αποτελεσμάτων της.

5.  Πρέπει να διατηρηθεί η παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ στο πεδίο της έρευνας για την ενέργεια σύντηξης. Η παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ δεν διατηρείται αυτομάτως με την κατασκευή του ITER στην Ευρώπη. Η επιτυχής εκμετάλλευση του ITER εν γένει και μια ουσιαστική συμμετοχή της ΕΕ στις πειραματικές δραστηριότητες για το ITER ιδιαίτερα απαιτούν ένα αξιόπιστο και πραγματικά ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ε&Α στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη. Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Ε&Α ενόψει της κατασκευής του ITER σχετικά με διατάξεις σπειροειδούς μαγνητικής συγκράτησης που υπάρχουν ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής σε όλα τα κράτη μέλη. Η εκμετάλλευση αυτών των διατάξεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ITER (που θα διαρκέσει μια δεκαετία), θα αυξήσει τις γνώσεις σε τομείς που συνδέονται με το ITER και αντιπροσωπεύουν βασικό στοιχείο για την επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων σχετικά με το ITER. Πάντως ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, βάσει κοινώς αποδεκτών επιχειρημάτων ήδη από την αρχή του έβδομου προγράμματος πλαισίου.

6. Πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι Η υλοποίηση του ITER απαιτεί σημαντική ώθηση στον προϋπολογισμό σύντηξης Ευρατόμ καθώς και ακόμη πιο σημαντική αύξηση της ανάγκης για επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο εισηγητής πιστεύει ότι για να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα η ΕΕ πρέπει όχι μόνον να προβλέψει προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου ευρωπαϊκού διδακτορικού διπλώματος (PHD) στη φυσική και τη μηχανοτεχνία της σύντηξης, αλλά και να επικεντρωθεί σε επιστημονικά προγράμματα, ικανά να εξασφαλίσουν την δέουσα εκπαίδευση για τη νέα γενιά φυσικών και μηχανικών.

7. Πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά μια ταχύρρυθμη διαδικασία για την ενέργεια σύντηξης. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ακολουθηθεί ταχύρρυθμη διαδικασία για την ενέργεια σύντηξης, για να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ο στόχος της υλοποίησης του έργου DEMO, ενός αντιδραστήρα σύντηξης σε στάδιο επίδειξης. Για το σκοπό αυτό πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε εκείνες τις δραστηριότητες έρευνας που παρατίθενται στο υποκεφάλαιο "Ανταπόκριση σε απρόβλεπτες ανάγκες" στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής. Πάντως ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να καθορισθούν στρατηγικές - περιλαμβάνοντας επίσης επιπρόσθετες εθελοντικές εισφορές στον προϋπολογισμό εκ μέρους των κρατών μελών για ειδικά προγράμματα - για να είμαστε έτοιμη για έγκαιρη ανταπόκριση και να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες παράλληλα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο που χρειάζεται για την ανάπτυξη εμπορικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από σύντηξη, σε περίπτωση επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης.

Κατευθυντήριες γραμμές για σχάση και ακτινοπροστασία

Σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων για τον προϋπολογισμό της Ευρατόμ, ο εισηγητής πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων για να εξασφαλισθεί ασφαλέστερη εκμετάλλευση των υφισταμένων αντιδραστήρων.

Συστήματα αντιδραστήρων. Ο εισηγητής πιστεύει ότι στο πλαίσιο της δραστηριότητας "Συστήματα αντιδραστήρων", πρέπει να δοθεί λιγότερη προτεραιότητα στον στόχο της "διερεύνησης των δυνατοτήτων για πιο προηγμένη τεχνολογία ώστε η εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας να γίνει ακόμη ασφαλέστερη, αποδοτικότερη με κριτήριο τους πόρους που καταναλώνει και ανταγωνιστικότερη". Η έρευνα για τη νέα γενιά αντιδραστήρων μπορεί να διεξαχθεί καλύτερα από τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της σχάσης και της ακτινοπροστασίας. Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι κοινές επιχειρήσεις δυνάμει της συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες όταν μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης των δραστηριοτήτων που τους ανατίθενται καθώς και την ποιότητα των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει ότι μια κοινή επιχείρηση στο πεδίο της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα μπορούσε πράγματι να παράσχει καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων τεχνολογιών για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (23.6.2006)

προς την Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)
(COM(2005)0445 – C6‑0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κύρια στοιχεία της πρότασης

Η παρούσα πρόταση για ειδικό πρόγραμμα καλύπτει την ίδια περίοδο με το πρόγραμμα πλαίσιο, δηλαδή 2007-2011, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο άρθρο 7 της συνθήκης Ευρατόμ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεύτερο εδάφιο, τα ερευνητικά προγράμματα συντάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Γι’ αυτό και η παρούσα πρόταση δεν έχει την ίδια διάρκεια με τα ειδικά προγράμματα ΕΚ.

Εφόσον δεν προκύψουν άλλοι λόγοι, η Επιτροπή προτείνει να ανανεωθούν αυτά τα ειδικά προγράμματα Ευρατόμ για την περίοδο 2012-2013, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία.

Στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση περιγράφονται οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και οι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι, ταυτοχρόνως δε παρατίθενται ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2012-2013.

Η Επιτροπή προτίθεται να ιδρύσει έναν εκτελεστικό οργανισμό στον οποίο θα ανατίθενται ορισμένα καθήκοντα απαραίτητα για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος.

Το εν λόγω ειδικό πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω δύο θεματικές προτεραιότητες:

· Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης: ανάπτυξη της γνωστικής βάσης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ITER ως πρωταρχικού βήματος στην κατεύθυνση της δημιουργίας πρωτοτύπων για αντιδραστήρες σταθμών παραγωγής ισχύος οι οποίοι να είναι ασφαλείς, αειφόροι, περιβαλλοντικώς αξιόπιστοι και οικονομικώς βιώσιμοι. Η θεματική αυτή προτεραιότητα καλύπτει τα κάτωθι πεδία δραστηριότητας:

- Κατασκευή του ITER

- Ε&Α ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την επιχειρησιακή λειτουργία του ITER

- Τεχνολογικές δραστηριότητες ως προπαρασκευαστικό στάδιο του έργου επίδειξης DEMO

- Δραστηριότητες Ε&Α σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

- Ανθρώπινοι πόροι, εκπαίδευση και κατάρτιση

- Υποδομή

- Απόκριση σε απρόβλεπτες ανάγκες που παρουσιάζονται.

· Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία: να δοθεί ώθηση για την ακίνδυνη χρήση και εκμετάλλευση της σχάσης και για άλλες χρήσεις της ακτινοβολίας στη βιομηχανία και την ιατρική. Η θεματική αυτή προτεραιότητα καλύπτει τα κάτωθι πεδία δραστηριότητας:

- Διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων

- Συστήματα αντιδραστήρων

- Ακτινοπροστασία

-Υποστήριξη για ερευνητικές υποδομές και πρόσβαση σε αυτές

- Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας.

Υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες στο παρόν ειδικό πρόγραμμα, οι οποίες απαιτούν ειδική μελέτη για την υλοποίησή τους:

–    Ουσιαστική προσέγγιση προκειμένου για τον συντονισμό των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της σχάσης και της ακτινοπροστασίας.

–    Από κοινού υλοποίηση του έργου ITER σε διεθνές πλαίσιο, ίδρυση μιας κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης ITER και περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού των ενοποιημένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης στην Ευρώπη.

–    Προβλέπεται μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση προκειμένου για τη διεθνή συνεργασία σε καθένα από τα θεματικά πεδία, μέσω ειδικών δράσεων συνεργασίας που θα προσδιορίζονται στα προγράμματα εργασίας, παράλληλα με την στρατηγική προσέγγιση για διεθνή συνεργασία.

–    Μια συνιστώσα η οποία θα επιτρέπει ευέλικτη απόκριση σε απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν θα υποστηριχθεί στο πλαίσιο καθενός από τα θεματικά πεδία, και η υλοποίηση θα βασιστεί στην εμπειρία της επιστημονικής υποστήριξης για την πολιτική και τα νέα και αναδυόμενα σχήματα επιστήμης και τεχνολογίας που καθιερώθηκαν στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, καθώς και στο σχήμα μελλοντική και αναδυόμενη τεχνολογία στο πεδίο των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT).

Στη διάρκεια του υπόψη ειδικού προγράμματος, αλλά και κατά την προβλεπόμενη παράταση μέχρι το 2013, ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες δημιουργίας ουσιαστικών κοινών επιχειρήσεων, για παράδειγμα στο πεδίο της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Όταν έρθει η ώρα οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα υποβάλουν στο Συμβούλιο προτάσεις ίδρυσης τέτοιων επιχειρήσεων.

2. Συστάσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης

Για λόγους συνοχής η συντάκτρια προτείνει την ίδια δέσμη τροπολογιών και για τα επτά ειδικά προγράμματα έρευνας.

Η τυποποιημένη τροπολογία αναφέρεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στην ανάγκη να τηρηθεί το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1 α.

Οι ακόλουθες προτεινόμενες τροπολογίες ενέχουν την ιδέα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του ειδικού προγράμματος.

Για τη βελτίωση της οικονομικής εποπτείας των ερευνητικών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτεί η Κοινότητα, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σε τακτική βάση την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων και να την ενημερώνει εκ των προτέρων αν προτίθεται να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που αναφέρεται στο γενικό προϋπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Παράγραφος 1α (νέα)

1α.      Θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένη τροπολογία

Πρόταση απόφασης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2

Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξακριβώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διενεργούνται αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 3

Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

 

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του προγράμματος περιλαμβανομένων των εσωτερικών δαπανών και δαπανών διαχείρισης για τον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι ανάλογες των καθηκόντων που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα και υπόκεινται στην απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της νομοθετικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις που διατίθενται στον εκτελεστικό οργανισμό πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη σύσταση εκτελεστικού οργανισμού και του κανονισμού του Συμβουλίου 58/2003 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Τούτο θα διασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος.

Τροπολογία 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και της αναλογικότητας.

Τροπολογία 5

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Άρθρο 5α

 

Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από την κατανομή των δαπανών που έχει δηλωθεί στις παρατηρήσεις και στο παράρτημα του ετήσιου προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία εισήχθη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής των ΕΚ τον Οκτώβριο 1999. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να διατηρηθεί για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων στα ειδικά προγράμματα του ΠΠ7.

Τροπολογία 6

Άρθρο 7, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Η έκθεση αξιολόγησης περιέχει εκτίμηση της ορθότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. Περιέχει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδότηση της

        Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
17.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης  Ημερομηνία ορισμού

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου20.9.2004

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.6.2006

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

22.6.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Αντώνης Σαμαράς, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...

  • [1]  ΕΕ C 49, 28.2.2006, σ. 37.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Title

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

14.11.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
17.11.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
17.11.2005

EMPL
17.11.2005

ENVI
17.11.2005

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

EMPL
5.10.2005

ENVI

29.11.2005

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Umberto Guidoni
5.10.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2006

21.2.2006

3.5.2006

30.5.2006

19.6.2006

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle, Edit Herczog, Peter Liese, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

10.10.2006

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...