SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 – 2011)

10. 10. 2006 - (KOM(2005)0445 – C6‑0386/2005 – 2005/0190(CNS)) - *

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Umberto Guidoni

Postup : 2005/0190(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0333/2006

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 – 2011)

(KOM(2005)0445 – C6‑0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0445)[1],

–   so zreteľom na článok 7 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0386/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6‑0333/2006),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  domnieva sa, že orientačná finančná referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 1a nového viacročného finančného rámca (VFR), a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006;

3.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 119 ods. 2 Zmluvy o Euratome;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 12

(12) Mali by sa prijať primerané opatrenia aj na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie finančných strát v dôsledku neoprávneného vyplatenia alebo nesprávneho použitia finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a s nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

(12) Mali by sa prijať primerané opatrenia aj na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie finančných strát v dôsledku neoprávneného vyplatenia alebo nesprávneho použitia finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a s nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

 

Všetky finančné prostriedky, ktoré boli získané späť na základe nariadení uvedených v tomto odôvodnení, by sa mali vyčleniť na uskutočňovanie činností podľa rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 3

V súlade s článkom 3 rámcového programu predstavuje suma nevyhnutná na realizáciu osobitného programu 2553 mil. eur, z čoho čiastka 15 % je určená na správne výdavky Komisie.

V súlade s článkom 3 rámcového programu predstavuje suma nevyhnutná na realizáciu osobitného programu 2553 mil. eur, pričom menej ako 15 % z tejto sumy je určených na správne výdavky Komisie.

Odôvodnenie

Presunutie výskumu a administratívy do krajín s nižšími nákladmi znamená, že pri rovnakom rozpočte bude možné vynaložiť viac finančných prostriedkov na výskum a/alebo rozšírenie výskumnej infraštruktúry. V rámci iných programov sú administratívne náklady na úrovni 6 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3 odsek 1 a (nový) za tabuľkou

 

Komisia prijme všetky kroky potrebné na overenie toho, že financované opatrenia sú vykonávané účinne a v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3 odsek 1 b (nový)

 

Celkové administratívne výdavky programu vrátane vnútorných výdavkov a výdavkov na riadenie, ktoré sa týkajú výkonnej agentúry, by mali byť primerané úlohám ustanoveným v príslušnom programe a vzťahuje sa na ne rozhodnutie rozpočtových a legislatívnych orgánov.

Odôvodnenie

Rozpočtové prostriedky vyčlenené pre výkonnú agentúru by mali byť v súlade s ustanoveniami kódexu správania o zriadení výkonnej agentúry a nariadenia Rady č. 58/2003, ktoré ustanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva. Zabezpečí sa tým náležité financovanie činností programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 3 odsek 1 c (nový)

 

Rozpočtové prostriedky sa používajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, konkrétne v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, ako aj  proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 4 odsek 1

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované v rámci osobitného programu sa vykonávajú v súlade so základnými zásadami etiky.

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované v rámci osobitného programu sa vykonávajú v súlade so základnými zásadami etiky. Ich hlavným cieľom je zaručiť bezpečnejšie mierové využívanie jadrovej energie (bezpečnosť) a napomáhať predchádzanie jej zneužitiu na vojenské účely (zabezpečenie).

Odôvodnenie

Vzhľadom na nedávny vývoj je dôležité, aby výskum jadrovej energie zahŕňal aj aspekty bezpečnosti a zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 5 a (nový)

 

Článok 5 a

 

Komisia poskytne rozpočtovému orgánu informácie vždy pred tým, ako bude mať v úmysle odchýliť sa od rozdelenia výdavkov uvedeného v poznámkach a prílohe k ročnému rozpočtu.

Odôvodnenie

Zavedenie tohto postupu bolo výsledkom dohody Výboru pre rozpočet a Komisie v októbri 1999. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento postup by sa mal zachovať, aby sa zlepšila kontrola využívania finančných prostriedkov v rámci osobitných programov 7. RP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 6 odsek 3

3. V pracovnom programe sa špecifikujú kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy na nepriame akcie podľa systémov financovania a vyberajú projekty. Kritériá slúžia na hodnotenie úrovne kvality, dosahu a realizácie. V tejto súvislosti možno v rámci pracovného programu upresniť alebo doň doplniť dodatočné požiadavky, opravné koeficienty a prahové hodnoty.

3. V pracovnom programe sa špecifikujú kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy na nepriame akcie v rámci programov financovania a vyberajú projekty. Kritériá slúžia na hodnotenie úrovne kvality, príspevku k trvalej udržateľnosti, dosahu a realizácie. V tejto súvislosti možno v rámci pracovného programu upresniť alebo doň doplniť dodatočné požiadavky, opravné koeficienty a prahové hodnoty.

Odôvodnenie

Vybrané projekty musia zohľadňovať kritériá trvalej udržateľnosti a ciele Únie stanovené v Lisabonskej stratégii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 7 odsek 1 a (nový)

 

1 a. Komisia vypracuje hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať hodnotenie spoľahlivosti finančného hospodárenia a hodnotenie účelnosti a správnosti rozpočtového a hospodárskeho riadenia programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 7 odsek 3

3. Komisia pravidelne informuje výbor o celkovom napredovaní realizácie osobitného programu a poskytuje mu informácie o všetkých akciách vedecko-technického rozvoja financovaných z tohto programu.

3. Komisia pravidelne informuje výbor o celkovom napredovaní realizácie osobitného programu a poskytuje mu informácie o všetkých akciách vedecko-technického rozvoja financovaných z tohto programu.

 

Tieto informácie sú trvalo prístupné a na požiadanie sa poskytnú Európskemu parlamentu, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru alebo Európskemu ombudsmanovi.

Odôvodnenie

Zdá sa, že je správne zveriť Európskemu ombudsmanovi ako strážcovi riadneho fungovania inštitúcií Spoločenstva a uskutočňovania jeho politík zodpovednosť za správne uplatňovanie článku 5 rámcového programu, pokiaľ ide o dodržiavanie základných zásad etiky vo všetkých výskumných činnostiach, na ktoré sa vzťahuje program. Ďalšie uvedené orgány by mali byť v záujme dosiahnutia maximálnej transparentnosti rovnako pravidelne informované o vývoji a financovaní činností osobitného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Príloha časť 1 úvod odsek 1 a (nový)

 

Bez toho, aby boli dotknuté snahy, ktoré EÚ vynakladá a naďalej musí vynakladať oblasti výskumu energie z obnoviteľných zdrojov, môže jadrová energia zohrávať zásadnú úlohu pri zaistení bezpečného a trvalo udržateľného zásobovania energiou v rámci EÚ.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť pevný záväzok EÚ uskutočňovať výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorý je možné a potrebné spojiť s úsilím zameraným na výrobu energie z čistých a bezpečných zdrojov, ako je to v prípade energie, ktorú možno vyrobiť jadrovou syntézou v rámci systému ITER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Príloha časť 1 odsek 2

Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené zásobovanie čistou energiou, pričom projekt ITER je ďalším veľmi dôležitým krokom vo vývoji smerujúcom k tomuto významnému cieľu. Realizácia projektu ITER je preto základným prvkom súčasnej stratégie EÚ, musí ju však sprevádzať intenzívny a sústredený európsky program výskumu a vývoja zameraný na prípravu využívania reaktora ITER a na vyvinutie technológií a vedomostnej základne, ktoré budú potrebné počas jeho prevádzkovania i v ďalšom období.

Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené zásobovanie čistou energiou, pričom projekt ITER je ďalším veľmi významným krokom vo vývoji smerujúcom k tomuto významnému cieľu. Realizácia projektu ITER je preto základným prvkom súčasnej stratégie EÚ, musí ju však sprevádzať intenzívny a sústredený európsky program výskumu a vývoja zameraný na prípravu využívania reaktora ITER a na vyvinutie technológií a vedomostnej základne, ktoré budú potrebné počas jeho prevádzkovania i v ďalšom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis Činnosti bod ii) odsek 1 úvodná časť

Sústredený program v oblasti fyziky a technológií bude mať za cieľ konsolidáciu výberov projektu ITER a prípravu na rýchle spustenie prevádzky reaktora ITER tak, aby sa výrazne skrátil čas a znížili náklady potrebné na dosiahnutie základných cieľov projektu ITER. Tento program sa bude vykonávať prostredníctvom koordinovaných experimentálnych, teoretických a modelových činností s využitím zariadení JET a iných zariadení v združeniach. V súvislosti s týmto programom sa zabezpečí nevyhnutný vplyv Európy na projekt ITER, ako aj príprava na jej významnú úlohu pri využívaní tohto projektu. Tento program bude zahŕňať:

Sústredený program v oblasti fyziky a technológií bude mať za cieľ konsolidáciu výberov projektu ITER a prípravu na rýchle spustenie prevádzky reaktora ITER tak, aby sa výrazne skrátil čas a znížili náklady potrebné na dosiahnutie základných cieľov projektu ITER. Tento program sa bude vykonávať prostredníctvom koordinovaných experimentálnych, teoretických a modelových činností s využitím zariadení JET, zariadenia pre udržanie plazmy v magnetickom poli (tokamaky, stelarátory a RPF, ktoré už existujú alebo sa o ich výstavbe rokuje vo všetkých členských štátoch) a iných zariadení v združeniach. V súvislosti s týmto programom sa zabezpečí nevyhnutný vplyv Európy na projekt ITER, ako aj príprava na jej významnú úlohu pri využívaní tohto projektu. Tento program bude zahŕňať:

Odôvodnenie

Činnosti v rámci programu EÚ pre jadrovú syntézu budú plne definované v prípade, že sa špecificky uvedú zariadenia pre udržanie plazmy v magnetickom poli (tokamaky, stelarátory a RPF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis Činnosti bod v) zarážka 3 a (nová)

 

– podpora tvorby patentov.

Odôvodnenie

Podpora výskumu a vzdelávania ľudských zdrojov si vyžaduje zvýšenie počtu patentov. Takýto vývoj, ak k nemu dôjde, bude dôsledkom správneho uskutočňovania cieľov programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich hlavných oblastiach činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom programe však existujú dôležité väzby, pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť interakcie medzi rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať vzdelávacie činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia predstavovať kľúčový aspekt všetkých projektov financovaných Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu s podporou pre infraštruktúry tvoriť základnú súčasť riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti jadrovej energie.

Vo všetkých činnostiach Únie v rámci výskumu jadrového štiepenia sa hlavná pozornosť venuje bezpečnosti a zabezpečeniu. Konkrétne bude na jednej strane hlavným cieľom zvýšiť bezpečnosť výrobných zariadení (bezpečnosť) a na strane druhej vyhnúť sa ich zneužitiu na vojenské a teroristické účely (zabezpečenie). Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich hlavných oblastiach činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom programe však existujú dôležité väzby, pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť interakcie medzi rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať vzdelávacie činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia predstavovať kľúčový aspekt všetkých projektov financovaných Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu s podporou pre infraštruktúry tvoriť základnú súčasť riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti jadrovej energie.

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť dva aspekty: za prvé bezpečnosť, pokiaľ ide o zariadenia, a za druhé zabezpečenie predchádzania všetkým formám zneužitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich hlavných oblastiach činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom programe však existujú dôležité väzby, pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť interakcie medzi rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať vzdelávacie činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia predstavovať kľúčový aspekt všetkých projektov financovaných Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu s podporou pre infraštruktúry tvoriť základnú súčasť riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti jadrovej energie.

Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich hlavných oblastiach činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom programe však existujú dôležité väzby, pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť interakcie medzi rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať vzdelávacie činnosti, výmenu vedeckých a technologických informácií a výskumné infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia predstavovať kľúčový aspekt všetkých projektov financovaných Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu s podporou pre infraštruktúry tvoriť základnú súčasť riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti jadrovej energie.

Odôvodnenie

Činnosti v oblasti vzdelávania musia sprevádzať činnosti v oblasti informovanosti predovšetkým výmeny vedeckých a technologických údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod ii) podnadpis Činnosti zarážka 1

– Bezpečnosť jadrového zariadenia: Výskum a technický rozvoj v prevádzkovej bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových zariadení, najmä hodnotenie a riadenie životnosti elektrární, kultúra bezpečnosti, zdokonalené metodiky hodnotenia bezpečnosti, numerické simulačné nástroje, prístrojové vybavenie a kontrola, prevencia a zmiernenie ťažkých havárií, s pridruženými činnosťami na optimalizáciu riadenia vedomostí a zachovanie kompetencií.

– Bezpečnosť jadrového zariadenia: Výskum a technický rozvoj v prevádzkovej bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových zariadení, najmä hodnotenie a riadenie životnosti elektrární, kultúra bezpečnosti (minimalizácia rizika ľudskej a organizačnej chyby), zdokonalené metodiky hodnotenia bezpečnosti, numerické simulačné nástroje, prístrojové vybavenie a kontrola, prevencia a zmiernenie ťažkých havárií, s pridruženými činnosťami na optimalizáciu riadenia vedomostí a zachovanie kompetencií.

Odôvodnenie

Okrem rizika ľudskej chyby je potrebné výslovne uviesť aj tzv. organizačnú chybu, pretože bolo dokázané, že aj vo vysoko spoľahlivých zariadeniach môže mať chyba v organizačnom reťazci výrobného postupu katastrofické následky a môže spôsobiť havárie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod iii) podnadpis Ciele odsek 2

Hlavným cieľom tohto výskumu bude prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto vedeckej a politickej otázky má potenciálne závažné nákladové a/alebo zdravotné dôsledky pre využívanie žiarenia v medicíne, ako aj v priemysle.

Hlavným cieľom tohto výskumu bude prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto vedeckej otázky má potenciálne závažné nákladové a/alebo zdravotné dôsledky pre využívanie žiarenia v medicíne, ako aj v priemysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod v) podnadpis Ciele

Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v súvislosti zachovať vysokú úroveň odbornosti a ľudských zdrojov a identifikovať prípadné dôsledky s ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude cieľom tohto programu podporiť pomocou širokého spektra opatrení rozšírenie vedeckej kompetencie a know-how v celom sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť dostupnosť náležite kvalifikovaných výskumných pracovníkov a technikov, napríklad zlepšenou koordináciou medzi vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých členských štátoch, alebo umožnením vzdelávania a mobility študentov a vedcov. Jedine na základe skutočne európskeho prístupu možno zabezpečiť požadované stimuly a zosúladenú úroveň vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania, čím sa umožní mobilita novej generácie vedcov a zabezpečenie potrieb celokariérneho vzdelávania inžinierov, ktorí riešia priekopnícke vedecké a technologické úlohy v čoraz viac integrovanom jadrovom sektore.

Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v súvislosti zachovať vysokú úroveň odbornosti a ľudských zdrojov a identifikovať prípadné dôsledky s ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude cieľom tohto programu podporiť pomocou širokého spektra opatrení rozšírenie vedeckej kompetencie a know-how v celom sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť čo najskôr dostupnosť náležite kvalifikovaných výskumných pracovníkov a technikov, napríklad zlepšenou koordináciou medzi vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých členských štátoch, alebo umožnením vzdelávania a mobility študentov a vedcov. Jedine na základe skutočne európskeho prístupu možno zabezpečiť požadované stimuly a zosúladenú úroveň vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania, čím sa umožní mobilita novej generácie vedcov a zabezpečenie potrieb celokariérneho vzdelávania inžinierov, ktorí riešia priekopnícke vedecké a technologické úlohy v čoraz viac integrovanom jadrovom sektore.

Odôvodnenie

Sociálno-technický prístup nepochybne napomôže zlepšenie bezpečnosti jadrových zariadení. Na splnenie tohto cieľ je dôležité, aby boli k dispozícii vhodní odborníci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod v) podnadpis Činnosti zarážka 1

– Odborné vzdelávanie: Koordinácia vnútroštátnych programov a zabezpečovanie všeobecných potrieb vzdelávania v jadrovej vede a technológii prostredníctvom celej palety nástrojov, vrátane konkurenčných, ako súčasť celkovej podpory ľudských zdrojov vo všetkých tematických oblastiach. Patrí sem aj podpora vzdelávacích kurzov a vzdelávacích sietí.

– Odborné vzdelávanie: Koordinácia vnútroštátnych programov a zabezpečovanie všeobecných potrieb vzdelávania v jadrovej vede a technológii prostredníctvom celej palety nástrojov, vrátane konkurenčných, ako súčasť celkovej podpory ľudských zdrojov vo všetkých tematických oblastiach. Patrí sem aj podpora vzdelávacích kurzov a vzdelávacích sietí. Okrem toho so zreteľom na ciele osobitného programu Ľudia a iné činnosti týkajúce odborného vzdelávania pracovníkov sa budú podporovať snahy o zabezpečenie toho, aby mladí ľudia s vynikajúcimi schopnosťami považovali sektor jadrovej energie za atraktívnu oblasť pre svoje budúce povolanie.

Odôvodnenie

V súčasnosti má väčšina talentovaných ľudí sklony odchádzať do iných oblastí, ktoré sú spoločensky viac uznávané ako oblasť jadrového štiepenia. Je potrebné tento trend zmeniť, pretože nedostatok schopných odborníkov môže viesť k nižšej prevádzkovej spoľahlivosti a vážnym problémom s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Príloha časť 3 a (nová)

 

3 a. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

 

Informácie o jadrovej energii by sa mali šíriť v rámci výmen informácií medzi občanmi a ich zástupcami organizovaním viacročných kampaní o jadrovej energii, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie informovanosti o jadrovej energii, s cieľom podnietiť diskusiu a uľahčiť rozhodovanie. V záujme zaistenia čo najväčšej účinnosti by kampane mali byť vypracované na základe metodológie sociálnych vied.

Odôvodnenie

Aby občania lepšie pochopili činnosti, ktoré sa majú uskutočňovať v rámci osobitného programu Euratom, je potrebné tieto činnosti riadne propagovať vysvetľovaním významu jadrovej energie a podporovaním diskusie v spoločnosti. Druhý odsek pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa správne snaží upozorniť na veľké úsilie, ktoré Únia vynakladá na podporu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

  • [1]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Dôvodová správa

Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa tohto osobitného programu, v rámci ktorého sú činnosti zahŕňajúce nepriame výskumné akcie usporiadané v dvoch okruhoch:

1.  výskum energie jadrovej syntézy a

2.  jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením.

Usmernenia pre výskum energie jadrovej syntézy

Spravodajca je rovnako ako hlavný spravodajca pre siedmy rámcový program presvedčený, že EÚ by mala čo najviac využívať potenciál jadrovej syntézy tak, aby sa z dlhodobého hľadiska stala prakticky neobmedzeným, environmentálne prijateľným a ekonomicky konkurencieschopným zdrojom energie, a aby tak významne prispela k realizácii trvalo udržateľných a bezpečných dodávok energie. Zastáva názor, že z tohto dôvodu je potrebné uskutočňovať rýchly program k energii jadrovej syntézy – aj vrátane dodatočných dobrovoľných rozpočtových príspevkov na konkrétne projekty zo strany členských štátov – s cieľom maximálne skrátiť obdobie potrebné na vytvorenie elektrárne jadrovej syntézy na komerčné účely.

Základným krokom na ceste k energii jadrovej syntézy je zariadenie ITER. V júni minulého roku podpísalo šesť strán (EÚ, USA, Rusko, Japonsko, Čína a Kórea) po dlhých rokovaniach o voľbe miesta, kde sa bude projekt ITER realizovať, Medzinárodnú dohodu o projekte ITER.

Počas týchto náročných rokovaní prijali všetky európske inštitúcie a členské štáty voči ostatným stranám záväzok, že budú podporovať z hľadiska programov a rozpočtu európsku lokalitu (Cadarache, Francúzsko). Výbor ITRE vyhlásil v nedávnej minulosti pri viacerých príležitostiach, že EÚ by mala s odhodlaním pokračovať vo svojej stratégii zameranej na reaktor a zachovať si svoje vedúce postavenie vo svete v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy. Výbor ITRE preto opakovane vyzýval Komisiu a Radu, aby prijali potrebné rozhodnutie (samozrejme vrátane primeraného financovania všetkých príslušných činností a programov) s cieľom zabezpečiť, že zariadenie ITRE bude naozaj vybudované v Európe.

Pozitívny výsledok týchto rokovaní, v rámci ktorých bola EÚ vybraná ako hostiteľská lokalita pre ITER, si teraz vyžaduje koherentné rozhodnutia a opatrenia v rámci tohto a budúcich rámcových programov.

Zdieľanie nákladov a príspevkov medzi stranami, ktoré dodajú jednotlivé časti projektu ITER, ako je stanovené v Medzinárodnej dohode o projekte ITER, si vyžaduje dôkladne formulované záväzky pre hostiteľskú stranu, t. j. pre EÚ. Z tohto dôvodu je potrebný dostatočný rozpočet pre výstavbu reaktora ITER, ako to navrhuje Komisia.

Plné a účinné využitie zariadenia ITER si zároveň bude po ukončení výstavby vyžadovať primeraný počet kvalifikovaných európskych vedcov a vysokú úroveň  znalostí v oblasti fyziky a technológie. Preto musí byť Európsky program pre jadrovú syntézu počas výstavby reaktora ITER – takzvaný doplňujúci program - dostatočne podporovaný, tak z hľadiska rozpočtu, ako aj riadenia.

V tejto súvislosti predkladá spravodajca nasledujúce odporúčania:

· Plná podpora celého európskeho programu pre jadrovú syntézu. Je potrebné zachovať rozsiahly výskumný program, aby sa zabezpečila rentabilita investícií do projektu ITER. Z tohto dôvodu by mala Komisia predísť akémukoľvek významnému zníženiu rozpočtu.

1.  Je potrebná Európska agentúra pre projekt ITER. Agentúra sa zriadi ako spoločný podnik v rámci Zmluvy o Euratome tak, ako to navrhuje Komisia. Spravodajca súhlasí s tým, že agentúra poskytne Euratomu prostriedky na plnenie jeho medzinárodných záväzkov v rámci Dohody o projekte ITER a poskytne Euratomu príspevok na projekt ITER a činnosti „širšieho prístupu“ s Japonskom. Agentúra by mala byť zodpovedná aj za riadenie a správu všetkých činností na podporu výstavby projektu ITER uvedených v podnadpise „Realizácia projektu ITER“ v prílohe návrhu Komisie. Spravodajca je presvedčený, že, tak ako takmer všetky výskumné spoločenstvá pre jadrovú syntézu, výstavba reaktora ITER ja tak náročná úloha, že si vyžaduje – aspoň v priebehu celého budúceho desaťročia – osobitne zriadenú štruktúru, ktorá sa bude sústrediť výlučne na najlepšiu a najrýchlejšiu realizáciu projektu ITER.

2.  Je potrebné, aby sa naďalej uskutočňoval rozsiahly doplňujúci výskumný program s vlastný rozpočtom. S cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie reaktora ITER po ukončení jeho výstavby a udržať vedúce postavenie Európy vo fyzike a technológii pre jadrovú syntézu je nevyhnutné zachovať počas výstavby reaktora ITER odvážny výskumný program (doplňujúci program), ako je uvedené v prílohe návrhu Komisie. Spravodajca je presvedčený, že tento program by mal dostať primeranú podporu z rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rámci celkového rozpočtu pre jadrovú syntézu, ako navrhuje hlavný spravodajca vo svojom návrhu správy o siedmom rámcovom programe Euratomu.

3.  Doplňujúci výskumný program by nemal byť riadený Agentúrou pre projekt ITER. Spravodajca je rovnako ako takmer celé spoločenstvo pre jadrovú syntézu presvedčený o tom, že všetky činnosti doplňujúceho výskumného programu vrátane činností spojených s prípravou eventuálnej výstavby demonštračného jadrového reaktora a iných zariadení uvedených v prílohe návrhu Komisie (t. j. všetky činnosti, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 uvedenom vyššie) by mali byť uskutočňované a riadené mimo pôsobnosti Agentúry pre projekt ITER. Pre všetky tieto činnosti je potrebné zachovať rovnaké riadenie ako pre predchádzajúce rámcové programy vrátane zmlúv o pridružení a Európskej dohody o rozvoji v oblasti jadrovej syntézy (European Fusion Development Agreement (EFDA)). Spravodajca je vlastne plne presvedčený o tom, že integrovaný prístup k činnostiam výskumu energie jadrovej syntézy a plné zapojenie združení pre jadrovú syntézu v členských štátoch sa doteraz preukázali ako úspešné pri zriadení skutočného Európskeho výskumného priestoru v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy, vďaka čomu sa EÚ dostáva na popredné miesto vo svete vo fyzike a technológii pre jadrovú syntézu.

4.  JET, najväčšie európske zariadenie pre výskum energie jadrovej syntézy, by malo ostať naďalej v plnej prevádzke. Keďže však JET odčerpáva takmer polovicu rozpočtu doplňujúceho programu, je potrebné zaručiť spoľahlivosť zariadenia pravidelnými hodnoteniami jeho vedeckých výsledkov.

5.  EÚ by si mala udržať vedúce postavenie vo svete v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy. Vedúce postavenie EÚ vo svete nie je automaticky zachované výstavbou reaktora ITER v Európe. Úspešné využívanie reaktora ITER vo všeobecnosti a najmä efektívna účasť EÚ na experimentálnych činnostiach v súvislosti s projektom ITER si vyžadujú rozsiahly a skutočne európsky program výskumu a vývoja, do ktorého sú zapojené všetky členské štáty. Spravodajca víta návrh Komisie na výskum a vývoj v príprave prevádzky ITER-u na základe zariadenia pre udržanie plazmy v toroidnom magnetickom poli, ktoré už existujú alebo sú vo výstavbe vo všetkých členských štátoch. Využívanie týchto zariadení počas výstavby reaktora ITER (ktorá bude trvať jednu desaťročnicu) rozšíri poznatky v mnohých oblastiach súvisiacich s projektom ITER a je kľúčovým prvkom úspešných experimentálnych činností v súvislosti s projektom ITER. Spravodajca je však presvedčený, že preskúmanie zariadení zahrnutých do tohto programu, na základe zdieľaných vedeckých odôvodnení, je potrebné uskutočniť na začiatku siedmeho rámcového programu.

6. Je potrebné zaistiť primerané ľudské zdroje Realizácia projektu ITER si vyžaduje významné zvýšenie rozpočtu Euratomu na jadrovú syntézu a ešte výraznejšie zvýšenie potreby primerane kvalifikovaného personálu. Spravodajca je presvedčený, že EÚ by mala so zreteľom na uspokojenie týchto potrieb nielen naplánovať vzdelávacie programy na vysokej úrovni vrátane európskeho doktorandského štúdia vo fyzike a jadrovom inžinierstve, ale mala by sa zameriavať aj na vedecké programy, ktoré dokážu zabezpečiť náležité školenia pre novú generáciu fyzikov a inžinierov.

7. Mal by sa pevne podporovať rýchly program k energii jadrovej syntézy. Spravodajca je pevne presvedčený o tom, že by sa mal uskutočniť rýchly program k energii jadrovej syntézy, aby sa čo najskôr zabezpečila realizácia projektu DEMO (demonštračného jadrového reaktora). Preto si myslí, že by sa mal klásť väčší dôraz na výskumné činnosti uvedené v podnadpise „Reagovanie na novovznikajúce a nepredvídané potreby politiky“ v prílohe návrhu Komisie. Spravodajca však zastáva názor, že je potrebné definovať stratégie - aj vrátane dodatočných dobrovoľných rozpočtových príspevkov na konkrétne projekty zo strany členských štátov – s cieľom pripraviť sa na včasnú reakciu a začať súbežne čo najviac výskumných činností, a tak skrátiť obdobie potrebné na vytvorenie elektrárne jadrovej syntézy na komerčné účely v prípade prehĺbenia energetickej krízy.

Usmernenia pre jadrové štiepenie a ochranu pred žiarením

Spravodajca je presvedčený, že v prípade obmedzených zdrojov pre rozpočet Euratomu by EÚ mala uprednostňovať financovanie výskumných činností súvisiacich s bezpečnosťou a likvidáciou odpadu, aby sa zabezpečilo bezpečnejšie využívanie súčasných reaktorov.

Systémy reaktora. Spravodajca verí, že v rámci činnosti „Systémy reaktora“ by sa mal prikladať menší význam cieľu „preskúmať možnosti dokonalejšej technológie s cieľom poskytnúť ešte bezpečnejšie, zdrojovo efektívnejšie a konkurencieschopnejšie využitie jadrovej energie“. Výskum novej generácie reaktorov môžu lepšie zabezpečovať členské štáty v úzkej spolupráci so súkromným sektorom.

Spoločné podniky v oblasti jadrového štiepenia a ochrany pred žiarením. Spravodajca je presvedčený, že spoločné podniky v rámci zmluvy o Euratome by mali byť vítané v prípade, keď skutočne zvyšujú efektívnosť riadenia činností, ktoré patria do ich pôsobnosti, a kvalitu vedeckých výsledkov. V tejto súvislosti priznáva, že spoločný podnik v oblasti riadenia likvidácie rádioaktívneho odpadu, ako to navrhuje Komisia, by mohol skutočne poskytnúť lepšie podmienky pre vývoj bezpečnejších a efektívnejších technológií riadenia likvidácie rádioaktívneho odpadu.

(CNS)

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (23. 6. 2006)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 - 2011)
(KOM(2005)0445 – C6‑0386/2005 – 2005/0190(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marilisa Xenogiannakopoulou

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Hlavné prvky návrhu

Tento návrh osobitného programu sa vzťahuje na rovnaké obdobia ako rámcový program 2007 – 2011, ktorý vychádza z článku 7 Zmluvy o Euratome. V súlade s druhým odsekom tohto článku sa výskumné programy nevypracúvajú na obdobie dlhšie ako päť rokov. Tento návrh sa teda nevzťahuje na rovnaké obdobie ako osobitné programy ES.

Komisia navrhuje, aby sa tieto osobitné programy Euratomu predĺžili v súlade s plánovaným legislatívnym postupom na obdobie 2012 – 2013, pokiaľ nenastanú mimoriadne okolnosti.

Legislatívny finančný výkaz priložený k tomuto rozhodnutiu stanovuje dôsledky pre rozpočet, ľudské a administratívne zdroje a tiež poskytuje orientačné údaje na obdobie 2012 – 2013.

Komisia má v úmysle zriadiť výkonnú agentúru, ktorej sa zveria určité úlohy nevyhnutné na realizáciu osobitného programu.

Tento osobitný program sa venuje týmto dvom prioritným témam:

· výskum v oblasti energie z jadrovej syntézy vytvoriť vedomostnú základňu pre projekt ITER a zrealizovať ho ako hlavný krok k vytvoreniu prototypu reaktorov pre elektrárne, ktoré sú bezpečné, udržateľné, ohľaduplné k životnému prostrediu a hospodársky životaschopné. Obsahom tejto prioritnej témy sú tieto oblasti činností:

— realizácia projektu ITER

— výskum a vývoj v rámci prípravy prevádzky reaktora ITER

— technologické činnosti v rámci prípravy projektu DEMO

— výskumno-vývojové činnosti v dlhodobom horizonte

— ľudské zdroje, vzdelávanie a odborné vzdelávanie

— infraštruktúra

— reakcia na aktuálne a nepredvídané politické potreby.

· jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením: podporovať bezpečné používanie a využívanie jadrového štiepenia a ďalšieho využitia žiarenia v priemysle a zdravotníctve. Obsahom tejto prioritnej témy sú tieto oblasti činností:

— nakladanie s rádioaktívnym odpadom

— reaktorové systémy

— ochrana pred žiarením

— podpora výskumnej infraštruktúry a jej dostupnosť

— ľudské zdroje a odborné vzdelávanie vrátane mobility

Tento osobitný program obsahuje dôležité novinky, ktorých uskutočňovanie si vyžaduje osobitné zváženie.

–    posilnený prístup ku koordinovaniu národných výskumných programov v oblasti jadrového štiepenia a ochrany pred žiarením,

–    spoločná realizácia projektu ITER v medzinárodnom meradle, vytvorenie spoločného podniku Euratomu pre ITER a ďalšie posilňovanie koordinácie integrovaných činností v rámci výskumu v oblasti energie z jadrovej syntézy,

–    plánovaný cielenejší prístup k medzinárodnej spolupráci v rámci každej témy, pričom sa v pracovných programoch určia konkrétne činnosti spolupráce v súlade so strategickým prístupom pre medzinárodnú spoluprácu,

–    v rámci každej témy podpora zložky, ktorá umožní pružne reagovať na aktuálne potreby a nepredvídané politické potreby, pričom jej uskutočňovanie bude vychádzať zo skúseností so systémami vedeckej podpory politiky a systémami nových a vznikajúcich vied a technológií zriadených šiestym rámcovým programom, ako aj so systémom budúcich a vznikajúcich technológií v oblasti IKT.

Počas trvania tohto osobitného programu a jeho plánovaného predĺženia do roku 2013 môžu nastať príležitosti na vytvorenie účinných spoločných podnikov, napríklad v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Útvary Komisie predložia Rade vo vhodnom čase návrhy na vytvorenie takýchto podnikov.

2. Odporúčania spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Aby sa zachovala súvislosť, spravodajkyňa navrhuje rovnaký súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pre všetkých sedem osobitných výskumných programov.

Štandardný PDN sa týka viacročného finančného rámca a potreby dodržiavať strop okruhu 1 a.

Nasledujúce navrhované PDN obsahujú myšlienku riadneho finančného hospodárenia a účinného vykonávania činností financovaných v rámci osobitného programu.

S cieľom zlepšiť finančné monitorovanie výskumných činností financovaných Spoločenstvom spravodajkyňa zastáva názor, že Komisia by mala pravidelne informovať rozpočtový orgán o uskutočňovaní osobitných programov a poskytnúť informácie vždy pred tým, ako bude mať v úmysle odchýliť sa od rozdelenia výdavkov uvedeného vo všeobecnom rozpočte.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odsek 1a (nový)

1a. domnieva sa, že smerná finančná referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 1a nového viacročného finančného rámca (VFR), a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006;

Odôvodnenie

Štandardný PDN.

Návrh rozhodnutia

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 3 odsek 1a (nový)

 

Komisia prijme všetky kroky potrebné na overenie toho, že financované opatrenia sú vykonávané účinne a v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3 odsek 1b (nový)

 

Celkové administratívne výdavky programu vrátane vnútorných výdavkov a výdavkov na riadenie, ktoré sa týkajú výkonnej agentúry, by mali byť primerané úlohám ustanoveným v príslušnom programe a vzťahuje sa na ne rozhodnutie rozpočtových a legislatívnych orgánov.

Odôvodnenie

Rozpočtové prostriedky vyčlenené pre výkonnú agentúru by mali byť v súlade s ustanoveniami kódexu správania o zriadení výkonnej agentúry a nariadenia Rady č. 58/2003, ktoré ustanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva. Zabezpečí sa tým náležité financovanie činností programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3 odsek 1c (nový)

 

Rozpočtové prostriedky sa používajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, konkrétne v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, ako aj so zásadou  proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 5 a (nový)

 

Článok 5 a

 

Komisia poskytne rozpočtovému orgánu informácie vždy pred tým, ako bude mať v úmysle odchýliť sa od rozdelenia výdavkov uvedeného v poznámkach a prílohe k ročnému rozpočtu.

Odôvodnenie

Zavedenie tohto postupu bolo výsledkom dohody Výboru pre rozpočet a Komisie v októbri 1999. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento postup by sa mal zachovať, aby sa zlepšila kontrola využívania finančných prostriedkov v rámci osobitných programov 7. RP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 7 odsek 1 a (nový)

 

Hodnotiaca správa obsahuje hodnotenie spoľahlivosti finančného hospodárenia. Obsahuje tiež hodnotenie účinnosti a správnosti rozpočtového a hospodárskeho riadenia programu.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 – 2011)

Referenčné čísla

KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
17.11.2005

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanoviska
  dátum menovania

Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Predchádzajúca spravodajkyňa výboru požiadaného o stanoviska

 

Prerokovanie vo výbore

22.6.2006

 

 

 

 

Dátum prijatia

22.6.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

  • [1]  Ú. v. EÚ C 49, 28.2.2006, s. 37.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 - 2011)

Referenčné čísla

KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS)

Dátum konzultácie s EP

14.11.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
17.11.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
17.11.2005

EMPL
17.11.2005

ENVI
17.11.2005

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

EMPL
5.10.2005

ENVI
29.11.2005

 

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Umberto Guidoni
5.10.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu
  Dátum stanoviska JURI

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Konzultácia s Výborom regiónov - dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

31.1.2006

21.2.2006

3.5.2006

30.5.2006

19.6.2006

Dátum prijatia

3.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle, Edit Herczog, Peter Liese, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

10.10.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...