Postup : 2006/2150(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0334/2006

Předložené texty :

A6-0334/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0459

ZPRÁVA     
PDF 148kWORD 103k
10. 10 .2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé

(2006/2150(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Véronique De Keyser

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 NÁVRH DOPORUČENÍ B6-0373/2006,
 POSTUP

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se jednání směřujících k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé

(2006/2150(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh usnesení, který předložila Véronique De Keyser za skupinu PSE, o jednáních směřujících k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (B6‑0373/2006),

 s ohledem na rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (KOM(2004)0808)(1),

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména usnesení o situaci politických vězňů v Sýrii ze dne 8. září 2005(2) a usnesení o Sýrii ze dne 15. června 2006(3),

 s ohledem na sedmé meziparlamentní setkání Evropského parlamentu a Sýrie, které se konalo ve dnech 11. až 18. června 2005 v Sýrii,

 s ohledem na Barcelonskou deklaraci ze dne 28. listopadu 1995 a na své usnesení ze dne 27. října 2005 o hodnocení Barcelonského procesu(4),

–   s ohledem na rezoluci OSN o vztazích mezi Sýrií a Libanonem, zejména s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti 1559 (2004) ze dne 2. září 2004 a 1701 (2006) ze dne 11. srpna 2006, a na poslední zprávu pana Serge Brammertze, vedoucího nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, (S/2006/760) ze dne 25. září 2006,

–   s ohledem na čl. 83 odst. 5 a článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6‑0334/2006),

A. vzhledem ke geostrategickému významu Sýrie v oblasti Blízkého a Středního východu a zejména vzhledem k její potenciální úloze prostředníka mezi stranami v mírovém procesu a katalyzátoru v řešení regionálního konfliktu; vzhledem k tomu, že tato úloha by se mohla zlepšit rozvojem dialogu s touto zemí,

B.  vzhledem k tomu, že prvky nutné pro podpis dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Sýrií nebyly dosud naplněny, a vzhledem k tomu, že je Evropský parlament přesto přesvědčen, že Sýrie je schopna nutné podmínky splnit,

C. vzhledem k tomu, že válka v Iráku, strategické vztahy Sýrie a Iránu a její vměšování do libanonských záležitostí ovlivnily vztahy Sýrie k jejím sousedům a k širšímu mezinárodnímu společenství,

D. vzhledem k tomu, že cílem uvedené dohody mezi Evropským společenstvím a Sýrií je podporovat a provázet přechod k demokratickému politickému systému, který by dodržoval lidská práva, a k otevřenému tržnímu hospodářství, a to v rámci prohlubujícího se efektivního dialogu a skutečného partnerství,

E.  vzhledem k tomu, že Sýrie již přijala řadu ekonomických opatření požadovaných nadcházející dohodou o přidružení,

F.  vzhledem k tomu, že ochrana základních svobod představuje nezbytný předpoklad jakéhokoli rozvoje silné a nezávislé občanské společnosti a že postoj vlády v posledních letech byl nejednoznačný, nicméně přinesl určitou naději na větší otevřenost syrského politického systému,

G. vzhledem k tomu, že bez ohledu na svou aktivní a konstruktivní účast v Barcelonském procesu je Sýrie jedinou zemí, se kterou Evropská unie dosud nepodepsala dohodu o přidružení, což brání plnému rozvoji evropsko-středomořského partnerství,

H.  vzhledem k tomu, že dekret o výjimečném stavu z března 1963, stejně jako příslušné právní akty jsou dosud platné, ačkoli doporučení následující po desátém regionálním kongresu strany Baas (konaném ve dnech 6. až 9. června 2005) s jejich revizí počítala,

I.   vzhledem k tomu, že závěry nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, která se ve shodě s usnesením Rady bezpečnosti OSN zabývala atentátem, při němž byl zavražděn bývalý předseda libanonské vlády Rafík Harírí, jsou základním prvkem, který bude zvažován při podpisu budoucí dohody o přidružení,

J.   vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v zemi se od posledního usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Sýrii z 15. června 2006 výrazně zhoršila, a vzhledem k tomu, že aktivisté zadržení v květnu 2006 za podpis petice za zlepšení syrsko-libanonských vztahů nebyli dosud propuštěni,

1.  je přesvědčen, že dohoda o přidružení by mohla být rozhodujícím impulzem pro politické, hospodářské a společenské reformy, které jsou nezbytné pro zlepšení situace v zemi;

2.   znovu zdůrazňuje, že respektování demokratických hodnot, lidských práv a občanských svobod je nezbytným předpokladem a že je proto třeba zajistit si, aby byl do ustanovení „lidská práva“ v dohodě zahrnut účinný kontrolní mechanismus; zejména žádá o větší dodržování práv etnických menšin a znovu zdůrazňuje nutnost zachovat svobodu náboženského vyznání;

3.  věří, že pevné zakotvení Sýrie v evropsko-středomořském partnerství posílí její vztahy k členským státům Evropské unie a partnerům z jižního Středomoří a napomůže mírovému procesu na Středním východě;

4.  žádá Radu a Komisi o sdělení, jaké jsou další fáze procesu směřujícího k podpisu Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení, která byla parafována dne 19. října 2004;

5.  vyzývá Radu, aby zesílila své iniciativy za účelem prohloubení spolupráce mezi EU a Sýrií, která by vyvrcholila podepsáním této dohody s přihlédnutím k následujícím doporučením:

· navrhovat a podporovat akce syrské vlády směřující k zavedení demokratického systému;

· vyzvat Sýrii, aby respektovala svrchovanost Libanonu a zdržela se zasahování do jeho vnitřních záležitostí, především s ohledem na zastavení dodávek zbraní a zamezení vyzbrojení milice Hizballáh v plné spolupráci s organizací UNIFIL, a aby obnovila snahy o opětovné zahájení důvěryhodného mírového procesu v regionu, který by vedl k všestrannému začlenění a navrácení Golanských výšin Damašku;

· vzít v úvahu politické signály vycházející z desátého regionálního kongresu strany Baas, z nichž nejpatrnější je nahrazení vedoucích činitelů mladšími odpovědnými osobami blízkými prezidentovi Assadovi, jak dokládá jmenování Abdallaha Daradriho do funkce předsedy vlády;

· věnovat zvláštní pozornost uplatňování ustanovení obsažených v dohodě, která směřují k větší průhlednosti veřejných zakázek; vyzvat Komisi, aby dohlížela na to, aby tento přístup zachovávaly i další dvoustranné nebo mnohostranné dohody;

· vyzvat syrskou vládu, aby přijala opatření v oblasti demokracie a lidských práv, kterými by zajistila shodu s mezinárodními zákony o lidských právech s ohledem na svobodu vyjadřování, ochranu obhájců lidských práv, prevenci a boj proti tělesnému mučení a za zrušení trestu smrti; zvláště upozornit na nezbytnou reformu syrského shromažďovacího práva za účelem ukončení všech zásadních omezení týkajících se činnosti organizací na ochranu lidských práv;

· sdělit nicméně syrské vládě vážné znepokojení nad nedostatečným pokrokem v některých záležitostech, jako je např. umožnění vzniku více politických stran a dodržování lidských práv a občanských svobod; zdůraznit, že úcta k lidským právům představuje důležitou složku této dohody o přidružení, a vyzvat Sýrii, aby respektovala své závazky v rámci Barcelonského procesu a dodržovala evropskou politiku sousedství; vyzvat v tomto smyslu Sýrii, aby podnikla nezbytné kroky k okamžitému zrušení výjimečného stavu;

· vyžadovat, aby syrská vláda přezkoumala otázku politických vězňů a propustila vězně svědomí a mírové aktivisty, aby zároveň umožnila existenci uskupení, jako jsou např. signatáři „Damašské deklarace“, kterou dne 16. října 2005 podepsalo pět zakázaných stran a nezávislé osobnosti, a signatáři prohlášení Bejrút-Damašek, Damašek-Bejrút ze dne 14. května 2006; vyzvat Sýrii, aby zajistila dobré zacházení se zadrženými a uvězněnými osobami, aby tyto osoby nebyly mučeny a byl jim umožněn neprodlený, pravidelný a neomezený přístup k jejich obhájcům, lékařům a rodinám;

· vyjádřit syrské vládě – jak Parlament učinil v již zmíněném usnesení ze dne 15. června 2006 – nesouhlas s vlnou zatýkání, která byla reakcí na prohlášení „Bejrút-Damašek, Damašek-Bejrút“, první společnou iniciativu syrských a libanonských intelektuálů a obránců lidských práv a požadovat jejich okamžité propuštění;

· vyjádřit znepokojení Evropské unie týkající se dodržování práv náboženských a jiných menšin, zejména Kurdů; žádat, aby syrská vláda shrnula výsledky dosažené v těchto otázkách;

· obnovit skutečný dialog se Sýrií s cílem zapojit ji do mírových snah směřujících ke konečnému vyřešení konfliktu na Středním východě;

· přimět Sýrii, aby začala hrát konstruktivní roli při realizaci usnesení Rady bezpečnosti OSN 1559 a 1701, a zejména ji vyzvat, aby posílila kontrolu na svých hranicích s Libanonem za účelem zamezení dodávkám zbraní nestátním organizacím;

· zdůraznit, že spolupráce syrských úřadů s Mezinárodní komisí OSN pro nezávislé vyšetřování vedenou soudcem Brammertzem se zlepšila, naléhat však, aby byla intenzivnější a aby byly z vyšetřování vyvozeny konkrétní důsledky v souladu s jeho zjištěními;

· naléhat, aby se Sýrie zcela podřídila rezolucím 1559, 1562, 1680 a 1701 Rady bezpečnosti OSN a prohlášení Evropské rady o Libanonu ze dne 16. a 17. června 2006, které Sýrii a Libanon vyzývají, aby stanovily společnou hranici s cílem posílit stabilitu v tomto regionu; vyzývá Sýrii, aby v souladu s doporučeními generálního tajemníka Organizace spojených národů ze dne 12. září 2006 a s mezinárodním právem pozitivně přispěla k vyjasnění konečného stavu oblasti farem Šibáa;

· kladně v tomto smyslu hodnotit stažení syrských jednotek z libanonských území; důrazně naopak žádat syrskou vládu, aby navázala oficiální diplomatické styky s Libanonem, což až dosud odmítala, a přestala podporovat Hizballáh;

· žádat syrskou vládu, aby sdělila, jaká konkrétní opatření učinila v boji proti šíření zbraní a terorismu a proti Al Kajdě, a aby sdělila, jak kontroluje své hranice s cílem zabránit pašování zbraní a přechodu teroristů do sousedních zemí;

· vyjádřit v tomto smyslu politování nad podpisem vojenské dohody uzavřené dne 15. června 2006 s Íránem, která se týká posílení vzájemné spolupráce proti americké a izraelské „hrozbě“;

· zdůraznit Sýrii význam její potenciální úlohy na Blízkém a Středním východě s cílem mírového řešení konfliktů v regionu; zabývat se obavami, které vzbuzuje syrská podpora militantním palestinským skupinám Hamas a Islámský džihád v Damašku na úkor umírněných palestinských sil, které usilují o mírové soužití s Izraelem;

· vyzvat syrskou vládu ke zlepšení životních a ekologických podmínek palestinských uprchlických táborů v Sýrii ve shodě se světovými standardy lidských práv;

· vyzvat syrskou vládu, aby propustila Jakúba Hannu Šamúna, asyrského křesťana, který byl víc než dvacet let vězněn bez řádného procesu, nebo stanovila datum jeho propuštění v blízké budoucnosti;

· opatrně vracet do vlasti syrské emigranty a uprchlíky patřící k náboženským menšinám v případě, že represe dále pokračují; a v každém případě zlepšit koordinaci národních postojů různých členských států v této oblasti;

· žádat o podporu dialogu mezi Sýrií a Parlamentem týkajícího se různých bodů s cílem umožnit pokrok spolupráce mezi EU a Sýrií dohody zakládající přidružení;

· žádat o podporu dialogu mezi Sýrií a Parlamentem týkajícího se různých bodů s cílem umožnit pokrok spolupráce mezi EU a Sýrií v naději na podepsání dohody zakládající přidružení;

6.  požaduje, aby Rada zvážila další pobídky a výhody pro Sýrii kromě těch, které byly uděleny v rámci dohody o přidružení, s cílem povzbudit Sýrii, aby revidovala svou současnou zahraniční politiku a regionální svazky způsobem, který by podpořil mír, stabilitu a prosperitu v regionu, a především uznání státu Izrael a syrskou podporu mírovému procesu na Středním východě;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi, vládě a Lidové radě (Majlis al-Sha'ab) Syrské arabské republiky.

(1)

Úř. věst....

(2)

Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2005)0340.

(3)

Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2006)0279.

(4)

Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2005)0412.


NÁVRH DOPORUČENÍ B6-0373/2006, (19. 6. 2006)

který předkládá v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu

Véronique De Keyser

za skupinu PSE

o jednáních směřujících k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé

Eropský parlament,

–   s ohledem na nyní projednávaný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé (KOM(2004)0808)(1),

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 8. září 2005 o situaci politických vězňů v Sýrii(2) a usnesení ze dne 15. června 2006(3),

–   s ohledem na rezoluce Organizace spojených národů o vztazích mezi Sýrií a Libanonem, zejména na rezoluci1680 (2006) Rady bezpečnosti ze dne 17. května 2006 a poslední zprávu pana Serge Brammertze, vedoucího nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, ze dne 14. června 2006,

–   v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Sýrie v současnosti prochází přechodným obdobím, které může vyústit v sociálně tržní hospodářství, demokratičtější politický režim a lepší dodržování lidských práv,

B.  vzhledem k tomu, že uzavření budoucí dohody o přidružení a posílení vztahů mezi Evropskou unií a Sýrií v duchu trvalého vzájemného respektu může tento vývoj podpořit,

C. vzhledem k tomu, že pro podepsání a ratifikaci dohody o přidružení jsou klíčové konečné závěry nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise o vražedném atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího,

1.  vyzývá Radu, aby vyvinula větší iniciativu s cílem dospět k podpisu této dohody, a dává jí tato doporučení:

     a)  respektovat skutečnost, že návrh dohody mezi Evropskou unií a Sýrií byl vypracován po vzoru ostatních platných evropsko-středomořských dohod o přidružení, ale zároveň obsahuje nová ustanovení týkající se zejména oblastí nešíření zbraní, boje proti terorismu, snižování cel a práva usazování, což učinilo vyjednávání složitějším;

     b)  vzít v úvahu politické signály vycházející z desátého regionálního kongresu strany Baas, z nichž nejpatrnější je obnova a omlazení vedoucí skupiny;

     c)  působit na syrskou vládu s cílem dosáhnout odvolání výjimečného stavu, což by umožnilo přispět k rozvoji právního státu a zároveň respektovat duch článku 2 dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a parlamentu a vládě Sýrie.

(1)

Úř. věst. C 55, 4.3.2005, s. 7.

(2)

Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2005)0340.

(3)

Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2006)0279.


POSTUP

Název

Doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se jednání směřujících k uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé

Číslo postupu

2006/2150(INI)

Příslušný výbor

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno udělení svolení

AFET
6.7.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

Datum rozhodnutí

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Užší spolupráce

Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Datum přijetí

5.10.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

1
2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Náhradník (čl. 178 odst. 2) přítomný při závěrečném hlasování

Viktória Mohácsi

Datum předložení

10.10.2006

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Právní upozornění - Ochrana soukromí