Procedure : 2006/2150(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0334/2006

Indgivne tekster :

A6-0334/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0459

BETÆNKNING     
PDF 153kWORD 84k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om indgåelsen af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side

(2006/2150(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Véronique De Keyser

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 FORSLAG TIL HENSTILLING B6-0373/2006
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om indgåelsen af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side

(2006/2150(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til beslutning af Véronique de Keyser på vegne af PSE om forhandlingerne om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (B6-0373/2006),

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (KOM(2004)0808)(1),

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningen af 8. september 2005 om politiske fanger i Syrien(2) og beslutningen af 15. juni 2006 om Syrien(3),

–   der henviser til det syvende interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Syrien, der blev afholdt den 11.-18. juni 2005 i Syrien,

–   der henviser til erklæringen om Barcelona-processen af 28. november 1995 og sin beslutning af 27. oktober 2005 om nyt skub i Barcelona-processen(4),

–   der henviser til FN's resolutioner om forholdet mellem Syrien og Libanon, særlig Sikkerhedsrådets resolution 1559(2004) af 2. september 2004 og 1701(2006) af 11. august 2006 og den seneste rapport (S/2006/760) af 25. september 2006 fra Serge Brammertz, formand for den internationale uafhængige undersøgelseskommission,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 83, stk. 5, og artikel 45

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6‑0334/2006),

A.  der henviser til Syriens geostrategiske betydning i denne region i Nær- og Mellemøsten og særligt landets potentielle rolle som forbindelsesled mellem parterne i fredsprocessen og som formidler af en løsning i den regionale konflikt, og at denne rolle vil kunne udbygges gennem en mere intensiv dialog med dette land,

B.  der henviser til, at de nødvendige betingelser for at underskrive en associeringsaftale mellem EU og Syrien endnu ikke er opfyldt, men henviser til, at Europa-Parlamentet er overbevist om, at Syrien har potentiale til at opfylde de nødvendige betingelser,

C.  der henviser til, at krigen i Irak, Syriens strategiske forbindelser til Iran og landets involvering i Libanons anliggender har påvirket Syriens forhold til landets naboer og det internationale samfund,

D.  der henviser til, at målsætningen med denne aftale mellem EU og Syrien er at fremme og bidrage til overgangen mod et demokratisk politisk styre, som respekterer menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, en åben og markedsbaseret økonomi inden for rammerne af en effektiv dialog og et reelt partnerskab,

E.  der henviser til, at Syrien allerede har gennemført en række af de økonomiske initiativer, som omtales i den kommende associeringsaftale,

F.  der henviser til, at beskyttelsen af de grundlæggende friheder udgør fundamentet for enhver udvikling af et stærkt og uafhængigt civilsamfund, og at regeringens holdning de seneste år har været tvetydig, men at den ikke desto mindre har skabt visse håb om en større åbning af det syriske politiske system,

G.  der henviser til, at Syrien på trods af landets aktive og konstruktive deltagelse i Barcelona-processen er det eneste land, som EU endnu ikke har indgået en associeringsaftale med, hvilket hindrer Euro-Middelhavssamarbejdet i at udvikle sig fuldt ud,

H.  der henviser til, at dekretet fra marts 1963 om undtagelsestilstand og al anden dertil hørende lovgivning stadig gælder, selv om det i henstillingerne fra den tiende kongres for Baath-partiet (afholdt den 6.- 9. juni 2005), blev fastslået, at denne lovgivning skulle ændres,

I.  der henviser til, at konklusionerne fra den internationale uafhængige undersøgelseskommission om attentatet på den tidligere libanesiske premierminister Rafik Hariri ifølge Sikkerhedsrådets resolutioner er en afgørende faktor ved underskrivelsen af en kommende associeringsaftale,

J.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i landet er forværret siden Europa-Parlamentets seneste ovenfor omtalte beslutning om menneskerettigheder i Syrien af 15. juni 2006(5), og til, at ikke alle de aktivister, der blev tilbageholdt i maj 2006 for at have underskrevet en opfordring til forbedrede relationer mellem Syrien og Libanon, endnu er blevet løsladt,

1.  er af den overbevisning, at associeringsaftalen vil kunne udgøre en afgørende impuls for de politiske, økonomiske og sociale reformer, der er nødvendige for landet;

2.  understreger dog, at respekt for de demokratiske værdier, menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder er ufravigelige betingelser, og at der derfor bør indføjes en effektiv kontrolmekanisme i forbindelse med aftalens menneskerettighedsklausul; kræver navnlig en større respekt for de etniske mindretals rettigheder og fremhæver behovet for at bevare religionsfriheden;

3.  mener, at en fast forankring af Syrien i Euro-Middelhavssamarbejdet vil styrke landets forbindelser til EU's medlemsstater og partnere i det sydlige Middelhavsområde og lette fredsprocessen i Mellemøsten;

4.  beder Rådet og Kommissionen gøre rede for de næste skridt hen imod indgåelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen, som allerede blev paraferet den 19. oktober 2004;

5.  opfordrer Rådet til at styrke sine initiativer med henblik på en uddybelse af samarbejdet mellem EU og Syrien og i sidste ende undertegnelse af denne aftale og tage hensyn til følgende anbefalinger:

· opmuntre og støtte initiativer fra den syriske regerings side i retning af at etablere et demokratisk system;

· opfordre Syrien til at respektere Libanons suverænitet, afstå fra at blande sig i landets indre anliggender, især ved at indstille våbenleverancerne og i fuldt samarbejde med UNIFIL at forhindre hizbollah-militserne i at genopruste, og gøre en fornyet indsats for at relancere en troværdig fredsproces i regionen, som kan føre til en omfattende overenskomst og tilbagegivelse af Golanhøjderne til Damaskus;

· tage hensyn til de politiske signaler, der er kommet fra Baath-partiets tiende regionalkongres, hvor det tydeligste er ændringen af ledelsen, der har fået nye og yngre ansvarlige medlemmer, som er tæt på præsident Al-Assad, sådan som udnævnelsen af Abdallah Dardari til vicepremierminister er udtryk for;

· være særlig opmærksom på anvendelsen af de bestemmelser i aftalen, der sigter på at gøre de offentlige indkøbsaftaler mere gennemsigtige; opfordre Kommissionen til at sikre, at andre bilaterale eller multilaterale aftaler har samme tilgang;

· opfordre den syriske regering til at vedtage initiativer vedrørende demokrati og menneskerettigheder for at opfylde den internationale lovgivning om menneskerettigheder med hensyn til respekt for ytringsfriheden, beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, forhindring af og indsats mod tortur og afskaffelse af dødsstraffen; særligt at henlede opmærksomheden på de nødvendige reformer af Syriens foreningslovgivning med henblik på at afskaffe alle væsentlige begrænsninger af menneskerettighedsorganisationers aktiviteter;

· udtrykke sin dybe bekymring over for den syriske regering angående de områder, f.eks. indførelse af et flerpartisystem og overholdelse af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, hvor der ikke sker nogen udvikling; påpege, at respekt for menneskerettigheder er et afgørende element i denne associeringsaftale og opfordre Syrien til at overholde sine forpligtelser inden for rammerne af Barcelona-processen og EU's naboskabspolitik; på denne baggrund opfordre Syrien til at gøre det fornødne for omgående at ophæve undtagelsestilstanden;

· kræve af den syriske regering, at sagerne om politiske fanger genoptages, at alle samvittighedsfanger og fredelige aktivister løslades, og at den tillader grupper, som f.eks. underskriverne af Damaskus-erklæringen, som fem forbudte partier og uafhængige personligheder skrev under på den 16. oktober 2005; opfordre Syrien til at sikre, at tilbageholdte eller fængslede personer bliver behandlet korrekt, ikke bliver udsat for tortur og får omgående, regelmæssig og ubegrænset adgang til deres advokater, læger og familier;

· tilkendegive over for den syriske regering, sådan som Parlamentet også har gjort det i den førnævnte beslutning af 15. juni 2006, at den arrestationsbølge, der fulgte underskriftsindsamlingen "Beirut-Damaskus-Damaskus-Beirut", som var det første fælles initiativ af syriske og libanesiske intellektuelle og menneskerettighedsforkæmpere, er uacceptabel, og kræve, at de pågældende straks løslades;

· give udtryk for Den Europæiske Unions bekymring angående overholdelsen af mindretalsrettighederne for religiøse og andre mindretal, især kurdernes rettigheder; kræve, at den syriske regering gør rede for, hvordan situationen er på disse områder;

· genoptage en ægte dialog med Syrien med henblik på at inddrage landet i fredsbestræbelserne med henblik på at nå frem til en samlet løsning af konflikten i Mellemøsten;

· indtrængende opfordre Syrien til at spille en konstruktiv rolle ved gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1559 og 1701 og specifikt opfordre landet til at intensivere sin kontrol på sin side af den syrisk-libanesiske grænse for at forhindre våbenleverancer til ikke-statslige aktører;

· understrege, at de syriske myndigheders samarbejde med FN's internationale uafhængige undersøgelseskommission under ledelse af dommer Brammertz, er blevet bedre, men insistere på, at samarbejdet bør intensiveres yderligere, og at der skal følges konkret op på undersøgelsen under hensyntagen til dens resultater;

· insistere på, at Syrien fuldt ud bør efterkomme FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1559, 1562, 1680 og 1701 og Det Europæiske Råds erklæring om Libanon af den 16. og 17. juni 2006, der opfordrer Syrien og Libanon til at nå til enighed om grænsedragningen mellem de to lande for at styrke den regionale stabilitet; opfordre Syrien til at yde et positivt bidrag til at afklare den endelige status for Shebaa Farms i overensstemmelse med henstillingerne af 12. september 2006 fra FN's generalsekretær og folkeretten;

· på denne baggrund udtrykke sin tilfredshed med, at de syriske tropper er blevet trukket tilbage fra libanesisk territorium; kræve med fasthed, at den syriske regering opretter formelle diplomatiske forbindelser med Libanon, hvilket hidtil er blevet afvist, og ophører med at støtte hizbollah;

· kræve, at den syriske regering gør rede for den konkrete indsats, der er blevet gjort over for våbenspredning og mod terrorisme og al-Qaeda og med hensyn til kontrollen med landets grænser for at forhindre våbensmugling og terroristers indtrængen i nabolandene;

· på denne baggrund beklage, at der den 15. juni 2006 er blevet indgået en militær aftale med Iran om styrkelse af det fælles samarbejde over for den amerikanske og israelske "trussel";

· over for Syrien understrege vigtigheden af landets potentielle rolle i Nær- og Mellemøsten, med hensyn til en fredelig løsning af konflikterne i regionen; give udtryk for bekymringen over den syriske støtte til palæstinensiske militante grupper under Hamas og Islamisk Jihad med base i Damaskus på bekostning af de moderate palæstinensiske kræfter, som søger sameksistens og fred med Israel;

· opfordre den syriske regering til at forbedre bolig- og miljøforholdene i de palæstinensiske flygtningelejre i Syrien i overensstemmelse med de globale menneskerettighedsstandarder;

· opfordre den syriske regering til at løslade Yacoub Hanna Shamoun, en assyrisk kristen, som har været fængslet i over 20 år uden rettergang, eller at fastsætte en løsladelsesdato i nær fremtid;

· udvise tilbageholdenhed ved repatriering til Syrien af immigranter og flygtninge, som tilhører religiøse mindretal, så længe undertrykkelsen fortsætter; under alle omstændigheder forbedre koordineringen af de nationale initiativer i dette spørgsmål;

· anmode om at føre en dialog mellem Syrien og Parlamentet om de forskellige spørgsmål for at fremme samarbejdet mellem EU og Syrien med forventning om underskrivelse af associeringsaftalen;

6.  opfordrer Rådet til at overveje yderligere incitamenter og bistand til Syrien ud over, hvad der optræder i associeringsaftalen, for at tilskynde Syrien til at tage sin nuværende udenrigspolitik og sit regionale tilhørsforhold op til overvejelse med henblik på at bidrage til at fremme fred, stabilitet og velstand i regionen, og især anerkendelse af Staten Israel og dennes ret til at eksistere og syrisk støtte til fremskridt i fredsprocessen for Mellemøsten;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og til Den Arabiske Republik Syriens regering og Majlis al-Sha'ab.

(1)

EUT

(2)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2005)0340.

(3)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0279.

(4)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2005)0412.

(5)

Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0279.


FORSLAG TIL HENSTILLING B6-0373/2006 (19.6.2006)

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1

af Véronique De Keyser

for PSE-Gruppen

om forhandlingerne om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en Euro‑Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (KOM(2004)0808(1)), som der for øjeblikket føres forhandlinger om,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, særligt af 8. september 2005 om politiske fanger i Syrien(2) og af 15. juni 2006(3),

 der henviser til FN's resolutioner om forbindelserne mellem Syrien og Libanon, særligt Sikkerhedsrådets resolution 1680 (2006) af 17. maj 2006 og den seneste rapport af Serge Brammertz, leder af den internationale uafhængige undersøgelseskommission, af 14. juni 2006,

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A. der henviser til, at Syrien for tiden befinder sig i en overgangssituation, der kan føre til social markedsøkonomi, et mere demokratisk politisk styre og til større overholdelse af menneskerettighederne,

B. der henviser til, at den fremtidige associeringsaftale og styrkelsen af forholdet mellem EU og Syrien i stadig gensidig respekt kan fremme denne udvikling,

C. der henviser til, at den internationale uafhængige undersøgelseskommissions endelige konklusioner om attentatet på den tidligere libanesiske premierminister Rafic Hariri er et afgørende element i undertegnelsen og ratificeringen af associeringsaftalen,

1.  opfordrer Rådet til at intensivere sin indsats med henblik på indgåelse af denne aftale og til at tage højde for følgende henstillinger:

a) respektere det faktum, at selv om udkastet til aftale tager de andre gældende Euro‑Middelhavsassocieringsaftaler som model, indeholder den også nye bestemmelser, som særligt omhandler ikke‑spredning af våben, kampen mod terrorisme, nedsættelse af toldsatserne samt etableringsret, hvilket har vanskeliggjort forhandlingerne;

b) tage højde for de politiske signaler, som kom fra Baath‑partiets tiende regionale kongres, hvoraf det tydeligste er, at ledelsen er blevet fornyet med yngre kræfter;

c) gøre sin indflydelse gældende over for den syriske regering, for at denne ophæver undtagelsestilstanden, hvilket, samtidig med at artikel 2 i aftalen overholdes, vil bidrage til udviklingen af en retsstat;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, samt til orientering til Kommissionen og til det syriske parlament og Syriens regering..

(1)

EUT C 55 af 4.3.2005, s. 7.

(2)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2005)0340.

(3)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0279.


PROCEDURE

Titel

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingerne om en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side

Procedurenummer

2006/2150(INI)

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet om tilladelse

AFET
6.7.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Ingen udtalelse
  Dato for afgørelse

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Dato for vedtagelse

5.10.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

34

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Viktória Mohácsi

Dato for indgivelse

10.10.2006

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik