Menetlus : 2006/2150(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0334/2006

Esitatud tekstid :

A6-0334/2006

Arutelud :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0459

RAPORT     
PDF 136kWORD 76k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel

(2006/2150(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Véronique De Keyser

PR_INI_art38-5

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 SOOVITUSE ETTEPANEK B6‑0373/2006
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel

(2006/2150(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Véronique De Keyseri Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tehtud ettepanekut võtta vastu resolutsioon läbirääkimiste kohta Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel (B6-0373/2006);

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel (KOM(2004)0808)(1);

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni poliitvangide olukorra kohta Süürias(2) ning 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni Süüria kohta(3);

 võttes arvesse 11.–18. juunil 2005. aastal Süürias toimunud Euroopa Parlamendi ja Süüria seitsmendat parlamentidevahelist kohtumist;

 võttes arvesse 28. novembri 1995. aasta Barcelona protsessi deklaratsiooni ning Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni läbivaadatud Barcelona protsessi kohta(4);

 võttes arvesse ÜRO resolutsioone Süüria ja Liibanoni suhete kohta, eelkõige Julgeolekunõukogu 2. septembri 2004. aasta resolutsiooni 1559 (2004) ja 11. augusti 2006. aasta resolutsiooni 1791(2006) ning sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni juhi hr Serge Brammertzi viimast aruannet (S/2006/760), mis pärineb 25. septembrist 2006;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 83 lõiget 5 ja artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A6-0334/2006),

A. arvestades Süüria geostrateegilist olulisust Lähis- ja Kesk-Ida piirkonnas, eelkõige tema potentsiaalset rolli osapooltevahelise lülina rahuprotsessis ning piirkondliku konflikti lahendamise hõlbustajana; arvestades, et seda rolli võiks piirkonna riikidega peetava dialoogi arendamisega suurendada;

B.  arvestades, et praegu ei ole ELi ja Süüria vahelise assotsieerumislepingu sõlmimiseks vajalikud eeldused veel täidetud, kuid Euroopa Parlament on veendunud, et Süürial on potentsiaali vajalike tingimuste täitmiseks;

C  arvestades, et sõda Iraagis, Süüria strateegilised suhted Iraaniga ning Iraani seotus Liibanoni küsimusega on kõik mõjutanud Süüria suhteid tema naabritega ja laiema rahvusvahelise kogukonnaga;

D. arvestades, et kõnealuse Euroopa Ühenduse ja Süüria vahelise lepingu eesmärk on tõhusa dialoogi ja tõelise partnerluse kaudu julgustada ning toetada üleminekut demokraatlikule, inim- ja kodanikuõigusi austavale riigikorrale ning avatud ja turupõhisele majandusele;

E.  arvestades, et Süüria on juba vastu võtnud mitmeid majanduslikke meetmeid, mida soovitab eelseisev assotsieerumisleping;

F.  arvestades, et põhivabaduste kaitse loob aluse tugeva ja sõltumatu kodanikuühiskonna arenguks ning et Süüria valitsuse seisukoht on aastate jooksul olnud mitmeti mõistetav, kuid siiski tekitanud mõningat lootust, et Süüria poliitiline süsteem muutub avatumaks;

G. arvestades, et hoolimata aktiivsest ja konstruktiivsest osalemisest Barcelona protsessis on Süüria ainuke riik, kellega EL ei ole veel sõlminud assotsieerumislepingut, ning sellega pärsib Süüria Euroopa – Vahemere partnerluse täielikku väljaarendamist;

H.  arvestades, et siiani on jõus erakorralise seisukorrakorra väljakuulutamine 1963. aasta märtsis ning kõik sellega seonduvad õigusaktid, kuigi Baathi partei kümnenda piirkondliku kongressi (mis toimus 6. kuni 9. juunini 2005. aastal) soovituste kohaselt nähti ette kehtivate õigusaktide läbivaatamine;

I.   arvestades, et endise Liibanoni peaministri Rafic Hariri surmaga lõppenud atentaati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni kohaselt uurinud sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni järeldused on assotsieerumislepingu allakirjutamise seisukohast olulise tähtsusega;

J.   arvestades, et riigi inimõiguste alane olukord on halvenenud pärast viimast Euroopa Parlamendi 2006. aasta 15. juuni resolutsiooni Süüria kohta, ja arvestades, et kõiki 2006. aastal Süüria – Liibanoni suhete parandamise palvekirjale allakirjutamise eest kinni peetud aktiviste ei ole siiani vabastatud,

1.  on veendunud, et assotsieerumisleping võib anda otsustava tõuke Süüria olukorra parandamiseks vajalikele poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele reformidele;

2.   kinnitab siiski, et demokraatlike väärtuste ning inim- ja kodanikuõiguste austamine on vajalikud eeltingimused ja selleks tuleb tagada tõhusa kontrollimehhanismi lisamine lepingu inimõiguste klauslisse; nõuab eelkõige etniliste vähemuste täielikku austamist ja kinnitab usuvabaduse säilitamise vajalikkust;

3.  usub, et Süüria kindel kaasamine Euroopa – Vahemere partnerluse raames tugevdab Süüria suhteid Euroopa Liidu liikmesriikidega ja Vahemere lõunapiirkonna partneritega ning hõlbustab Kesk-Ida rahuprotsessi kulgu;

4.  küsib nõukogult ja komisjonilt teavet juba 19. oktoobril 2004. aastal parafeeritud Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu allkirjastamise järgmiste etappide kohta;

5.  kutsub nõukogu tõhustama algatusi ELi ja Süüria vahelise koostöö süvendamiseks ja lõppkokkuvõttes nimetatud lepingu allkirjastamiseks ning võtma arvesse järgmisi soovitusi:

· soodustada ja toetada Süüria valitsuse tegevust demokraatliku korra kehtestamisel;

· kutsuda Süüriat austama Liibanoni iseseisvust ja hoiduma sekkumast viimase siseasjadesse, eriti puudutab see relvatarnete peatamist ning Hezbollah relvarühmituse taasrelvastumise takistamist tihedas koostöös ÜRO ajutiste relvajõududega Liibanonis (UNIFIL), ning tegema uusi jõupingutusi piirkonnas usaldusväärse rahuprotsessi taasalustamiseks kuni tervikliku lahenduse leidmiseni ja Golani kõrgustiku tagastamiseni Damaskusele;

· võtta arvesse Baathi partei kümnendalt piirkondlikult kongressilt lähtuvaid poliitilisi signaale, millest kõige ilmsem on juhtkonna liikmete vahetamine nooremate, president Al-Assadile lähedaste vastutavate isikutega, näiteks Abdallah Dardari nimetamine asepeaministri ametikohale;

· pöörata erilist tähelepanu lepingus sisalduvatele klauslite kohaldamisele, mille eesmärk on avalike hangete läbipaistvuse suurendamine; kutsub komisjoni tagama, et ka teistes kahe- või mitmepoolsetes lepingutes kõnealust lähenemist järgitakse;

· kutsuda Süüria valitsust võtma meetmeid demokraatia ja inimõiguste vallas kooskõlas inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega, mis puudutab eelkõige sõnavabaduse austamist, inimõiguste eest seisjate kaitset, piinamise tõkestamist ja võitlust piinamise vastu ning surmanuhtluse kaotamist; pöörata eriti tähelepanu ühendusi käsitlevate Süüria seaduste reformimise vajadusele, et lõpetada kõik suuremad piirangud, mis on kehtestatud inimõiguste organisatsioonide tegevuse suhtes;

· edastada Süüria valitsusele oma tõsine mure teatavates küsimustes edasimineku puudumise pärast, näiteks avatus mitmeparteilisusele ning inim- ja kodanikuõiguste austamine; rõhutada, et inimõiguste austamine moodustab käesoleva assotsieerumislepingu olulise osa, ning kutsuda Süüriat täitma oma kohustusi Barcelona protsessi raames ning kooskõlas Euroopa naabruspoliitikaga; kutsuda Süüriat tegema selleks kõik, mis vajalik, et viivitamata tühistada erakorraline seisukord;

· nõuda Süüria valitsuselt poliitvangide olukorra läbivaatamist ning süümevangide ja rahuaktivistide vabastamist ning selliste rühmade tegevuse lubamist nagu "Damaskuse deklaratsioonile allakirjutanud", kelle hulgas 16. oktoobril 2005. aastal andsid dokumendile allkirja viis keelatud erakonda ja sõltumatud isikud, samuti 14. mail 2006. aastal Beirut – Damaskus, Damaskus – Beirut deklaratsioonile allakirjutanud; kutsuda Süüriat tagama, et kinnipeetud ja vangistatud isikuid koheldakse hästi, neid ei piinata ning neil võimaldatakse viivitamata, korrapäraselt ja piiranguteta kohtuda oma advokaatide, arstide ja pereliikmetega;

· Süüria valitsusel mõista Euroopa Parlamendi 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni eeskujul hukka arreteerimiste laine pärast Beirut – Damaskus, Damaskus – Beirut deklaratsiooni, mis oli intellektuaalide ning Süüria ja Liibanoni inimõiguste kaitsjate esimene ühine algatus, ning nõuda vangistatute kohest vabastamist;

· edastada Euroopa Liidu mure seoses usu- ja muude vähemuste, eriti kurdide õiguste austamisega; nõuda Süüria valitsuselt aruannet edasimineku kohta nimetatud küsimustes;

· taasalustada tõelist dialoogi Süüriaga, et kaasata see rahupüüdlustesse Lähis-Ida konflikti igakülgseks lahendamiseks;

· nõuda Süürialt konstruktiivse rolli etendamist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1559 ja 1701 rakendamisel ning kutsuda teda tugevdama Süüria – Liibanoni piiri kontrolli Süüria poolel, et takistada mitteriiklike üksuste relvadega varustamist;

· rõhutada, et koostöö Süüria ametivõimude ja kohtunik Brammertzi juhitava ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni vahel on paranenud, kuid nõuda, et see tõhustuks veelgi ning uurimistulemustele järgneksid konkreetsed sammud;

· nõuda, et Süüria täidaks täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1559, 1562, 1680 ja 1701 ning Euroopa Ülemkogu 16. ja 17. juuni 2006. aasta deklaratsiooni Liibanoni kohta, milles Süüriat ja Liibanoni kutsutakse määratlema oma ühist piiri, et tagada piirkonna stabiilsus; kutsub Süüriat andma positiivset panust Shebaa farmide piirkonna lõpliku staatuse selgitamisse vastavalt ÜRO peasekretäri 12. septembri 2006. aasta soovitustele ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

· märkida positiivselt ära Süüria vägede tagasitõmbumine Liibanoni aladelt; nõuda siiski tungivalt Süüria valitsuselt ametlike diplomaatiliste suhete loomist Liibanoniga, millest siiani on keeldutud, ning Hezbollah toetamise lõpetamist;

· nõuda Süüria valitsuselt selgitusi konkreetsete võetud meetmete kohta võitluses relvade leviku, terrorismi ja Al Qaidaga ning piirikontrolli valdkonnas, et keelustada relvade salakaubavedu ning terroristide pääs naaberriikidesse;

· mõista sellega seoses hukka 15. juunil 2006. aastal sõlmitud sõjalise kokkuleppe allkirjastamine Iraagiga, et tagada vastastikune koostöö Ameerika ja Iisraeli "ohtude" osas;

· panna Süüria väärtustama oma potentsiaalset rolli Lähis-Idas ja Kesk-Idas piirkonna konfliktide rahumeelsel lahendamisel; pöörata tähelepanu murele Süüria toetuse pärast Damaskuses põhinevatele sõjaväelistele rühmitustele Hamas ja Islami džihaad mõõdukate Palestiina relvajõudude arvelt, kes soovivad Iisraeliga kooseksisteerimist ning rahu;

· kutsuda Süüria valitsust parandama elu- ja keskkonnatingimusi Süürias asuvates Palestiina põgenike laagrites vastavalt ülemaailmsetele inimõiguste normidele;

· kutsuda Süüria valitsust vabastama Yacoub Hanna Shamoun, Assüüria kristlane, kes on kandnud vanglakaristust üle kahekümne aasta ilma nõuetekohase kohtumenetluse ja vabastamise kuupäevata lähitulevikus;

· käituda ettevaatlikult usuvähemustesse kuuluvate sisserändajate ja põgenike repatrieerimisel Süüriasse, kuni jätkub represseerimine, ning igal juhul parandada selles küsimuses liikmesriikide lähenemisviisi kooskõlastamist;

· nõuda Süüria ja Euroopa Parlamendi vahelise erinevaid küsimusi hõlmava dialoogi toetamist, mille eesmärk on edendada ELi ja Süüria koostööd ja kirjutada alla assotsieerumislepingule;

6.  palub nõukogul kaaluda Süüriale antavaid lisasoodustusi ja -hüvitisi, mis on suuremad assotsieerumislepinguga antutest, et ergutada Süüriat läbi vaatama oma praegust välispoliitikat ja piirkondlikku orientatsiooni, et see aitaks edendada rahu, stabiilsust ja jõukust piirkonnas ning eriti tunnustada Iisraeli riigi õigust olemasolule, samuti toetada Kesk-Ida rahuprotsessi arengut;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Parlamendi soovituste kohta nõukogule, komisjonile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja Majlis al-Sha'abile.

(1)

ELT...

(2)

Nimetatud kuupäeval vastu võetud tekstid P6_TA(2005)0340.

(3)

Nimetatud kuupäeval vastu võetud tekstid P6_TA(2006)0279.

(4)

Nimetatud kuupäeval vastu võetud tekstid P6_TA(2005)0412.


SOOVITUSE ETTEPANEK B6‑0373/2006 (19.6.2006)

vastavalt kodukorra artikli 114 lõikele 1

Esitaja: Véronique De Keyser

fraktsiooni PSE nimel

Läbirääkimised Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimist ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel (COM(2004)0808)(1), ning kõnealuse lepingu sõlmimise suhtes käivaid läbirääkimisi;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni poliitvangide kohta Süürias(2) ja 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni(3);

–   võttes arvesse ÜRO resolutsioone Süüria ja Liibanoni suhete kohta, eelkõige julgeolekunõukogu 17. mai 2006. aasta resolutsiooni 1680 (2006) ning sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni juhi hr Serge Brammertzi viimast aruannet, mis pärineb 14. juunist 2006;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1,

A. arvestades, et Süürias on praegu üleminekuperiood, mis võib viia sotsiaalse turumajanduse, demokraatlikuma riigikorra ja suurema inimõiguste austamise suunas;

B.  arvestades, et sõlmitav assotsieerumisleping ning Euroopa Liidu ja Süüria suhete tugevdamine jätkuva vastastikuse austamise õhkkonnas võivad sellesuunalist arengut soodustada;

C. arvestades, et sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni lõplikud järeldused atentaadi suhtes, mille tagajärjel hukkus endine Liibanoni peaminister Rafic Hariri, on assotsieerumislepingu allkirjastamise ja ratifitseerimise seisukohast määrava tähtsusega,

1.  kutsub nõukogu tõhustama oma tegevust nimetatud lepingu allkirjastamiseks ning võtma arvesse järgmisi soovitusi:

     a)  tuleks panna tähele asjaolu, et ehkki Euroopa Liidu ja Süüria vahel sõlmitava lepingu projekt on koostatud kehtivate Euroopa – Vahamere piirkonna assotsieerumislepingute eeskujul, sisaldab see ka uusi sätteid, mis, käsitledes eelkõige relvade leviku piiramist, võitlust terrorismiga, tollitariifide vähendamist ja asutamisõigust, on muutnud läbirääkimised tavapärasest keerukamaks;

     b)  tuleks võtta arvesse Baathi partei kümnendalt piirkondlikult kongressilt lähetatud poliitilisi signaale, millest kõige nähtavam on juhtkonna uuendamine ja noorendamine;

     c)  tuleks veenda Süüria valitsust tühistama erakorralist seisukorda, mis võimaldaks aidata kaasa õigusriigi arengule, austades täiel määral lepingu artikli 2 põhimõtteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamise eesmärgil komisjonile ning Süüria parlamendile ja valitsusele.

(1)

JO C 55 du 4.3.2005, p. 7.

(2)

Nimetatud kuupäeval vastu võetud tekstid P6_TA(2005)0340.

(3)

Nimetatud kuupäeval vastu võetud tekstid P6_TA(2006)0279.


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel

Menetluse number

2006/2150(INI)

Vastutav komisjon

loa kinnitamisest istungil teada andmise kuupäev

AFET
6.7.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.10.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

1
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Viktória Mohácsi

Esitamise kuupäev

10.10.2006

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

Õigusteave - Privaatsuspoliitika