Menettely : 2006/2150(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0334/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0334/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0459

MIETINTÖ     
PDF 134kWORD 77k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

joka sisältää Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä

(2006/2150(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Véronique De Keyser

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B6-0373/2006
 ASIAN KÄSITTELY

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä

(2006/2150(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Véronique De Keyserin PSE-ryhmän puolesta jättämän päätöslauselmaesityksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista (B6-0373/2006),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0808)(1),

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, erityisesti 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman poliittisten vankien tilanteesta Syyriassa(2) ja 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman Syyriasta(3),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Syyrian välisen seitsemännen parlamenttien välisen tapaamisen Syyriassa 11.–18. kesäkuuta 2005,

–   ottaa huomioon 28. marraskuuta 1995 annetun Barcelonan prosessin julistuksen sekä 27. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman tarkistetusta Barcelonan prosessista(4),

–   ottaa huomioon YK:n päätöslauselmat Syyrian ja Libanonin välisistä suhteista, erityisesti turvallisuusneuvoston 2. syyskuuta 2004 antaman päätöslauselman 1559 ja 11. elokuuta 2006 antaman päätöslauselman 1701, sekä kansainvälisen riippumattoman tutkintalautakunnan päällikön Serge Brammetzin 25. kesäkuuta 2006 antaman viimeisimmän raportin (S/2006/760),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 83 artiklan 5 kohdan ja 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasianvaliokunnan valiokunnan mietinnön (A6-0334/2006),

A. ottaa huomioon Syyrian geostrategisen merkityksen Lähi-idän alueella ja erityisesti sen mahdollisen aseman rauhanprosessin osapuolten välisenä linkkinä ja alueellisten konfliktien ratkaisemista helpottavana toimijana; katsoo, että tätä roolia voitaisiin parantaa tehostamalla vuoropuhelua tämän maan kanssa,

B.  ottaa huomioon, että toistaiseksi EU:n ja Syyrian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisen edellytykset eivät vielä ole täyttyneet, mutta Euroopan parlamentti on vakuuttunut, että Syyrialla on mahdollisuudet näiden ehtojen täyttämiseen,

C.  katsoo, että Irakin sota, Syyrian strategiset suhteet Iraniin ja Syyrian sekaantuminen Libanonin asioihin ovat kaikki vaikuttaneet suhteisiin, jotka Syyrialla on naapurimaihinsa sekä laajemmin kansainväliseen yhteisöön,

D.  katsoo, että Euroopan yhteisön ja Syyrian välisen sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tukea siirtymistä demokraattiseen poliittiseen järjestelmään ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja markkinoihin perustuvaa avointa taloutta kunnioittaen tehokkaan vuoropuhelun ja todellisen kumppanuuden puitteissa,

E.  ottaa huomioon, että Syyria on jo hyväksynyt useita taloudellisia toimia, joita peräänkuulutetaan tulevassa assosiaatiosopimuksessa,

F.  katsoo, että perusvapauksien suojelu on vahvan ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kaiken kehityksen perusta ja että hallituksen asenne on viime vuosina ollut epäselvä, mutta herättänyt kuitenkin jonkinlaista toivoa Syyrian poliittisen järjestelmän laajemmasta avautumisesta,

G. ottaa huomioon, että huolimatta Syyrian aktiivisesta ja rakentavasta osallistumisesta Barcelonan prosessiin, se on ainoa valtio, jonka kanssa EU ei vielä ole allekirjoittanut assosiaatiosopimusta, mikä estää Euro–Välimeri-kumppanuutta kehittymästä täyteen mittaansa,

H.  katsoo, että maaliskuussa 1963 julistettu hätätila ja kaikki siihen liittyvä lainsäädäntö ovat edelleen voimassa, vaikka 6–9. kesäkuuta 2005 pidetyn Baath-puolueen kymmenennen aluekokouksen suosituksissa edellytettiin niiden tarkistamista,

I.   katsoo, että Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti tutkineen riippumattoman kansainvälisen tutkintalautakunnan päätelmät ovat olennainen tekijä tulevaa assosiaatiosopimusta allekirjoitettaessa,

J.   ottaa huomioon, että maan ihmisoikeustilanne on huonontunut sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti antoi 15. kesäkuuta 2006 viimeisimmän päätöslauselmansa Syyriasta, ja että kaikkia Syyrian ja Libanonin suhteiden parantamista koskevan vetoomuksen allekirjoittamisesta toukokuussa 2006 pidätettyjä aktivisteja ei ole vapautettu,

1.  on vakuuttunut siitä, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen voisi merkitä ratkaisevaa kimmoketta maan tilanteen parantamisen kannalta välttämättömiin poliittisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin;

2.  vakuuttaa kuitenkin, että demokraattisten arvojen, ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen ovat ennakkoedellytyksiä ja että tätä varten on varmistettava, että sopimuksen ihmisoikeuslausekkeeseen sisällytetään tehokas valvontamekanismi; kehottaa erityisesti kunnioittamaan enemmän etnisiä vähemmistöjä ja toteaa jälleen, että uskonnonvapaus on säilytettävä;

3.  uskoo, että Syyrian kytkeminen kiinteästi Euro–Välimeri-kumppanuuden piiriin lujittaa Syyrian suhteita Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Välimeren eteläisiin kumppaneihin sekä helpottaa Lähi-idän rauhanprosessia;

4.  tiedustelee neuvostolta ja komissiolta jo 19. lokakuuta 2004 parafoidun Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen allekirjoituksen tulevia vaiheita;

5.  kehottaa neuvostoa tehostamaan toimiaan EU:n ja Syyrian yhteistyön syventämisen ja lopulta sopimuksen allekirjoittamisen hyväksi ottaen huomioon seuraavat suositukset:

•    olisi rohkaistava ja tuettava Syyrian hallituksen toimia, joiden avulla maahan pyritään vakiinnuttamaan demokraattinen järjestelmä;

•    olisi kehotettava Syyriaa kunnioittamaan Libanonin itsemääräämisoikeutta ja pidättäytymään puuttumasta sen sisäisiin asioihin, erityisesti pysäyttämään asetoimitukset ja estämään Hizbollahin sissejä aseistautumasta uudelleen, toimimaan täydessä yhteistyössä UNIFILin kanssa ja ryhtymään uusiin ponnisteluihin vakuuttavan rauhanprosessin aloittamiseksi uudelleen alueella tavoitteena pyrkiä kattavaan sovintoon ja Golanin kukkuloiden palauttamiseen Syyrialle;

· olisi otettava huomioon Baath-puolueen kymmenennessä alueellisessa edustajakokouksessa annetut poliittiset merkit, joista näkyvin on johtoryhmän vaihtaminen nuorempiin, presidentti Al-Assadin lähipiiriin kuuluviin vastuuhenkilöihin, kuten Abdallah Dardarin nimittäminen varapääministerin virkaan;

· olisi valvottava erityisesti sopimuksen lausekkeita, joiden tarkoituksena on saattaa julkiset hankinnat avoimemmiksi; komission olisi valvottava, että muissakin kahdenvälisissä ja monenvälisissä sopimuksissa noudatetaan tätä lähestymistapaa;

· olisi kehotettava Syyrian hallitusta hyväksymään toimenpiteitä demokratian ja ihmisoikeuksien alalla, jotta se noudattaisi kansainvälistä ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä sananvapauden, ihmisoikeusaktivistien suojelun, kidutuksen ennaltaehkäisyn ja vastustamisen sekä kuolemanrangaistuksen poistamisen osalta; olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota Syyrian järjestäytymisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön kaikkien huomattavien rajoitusten lopettamiseksi, jotka koskevat ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa;

· olisi kuitenkin ilmaistava Syyrian hallitukselle vakava huolestuminen puuttuvasta kehityksestä sellaisissa seikoissa kuin avautuminen kohti monipuoluejärjestelmää ja ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen; olisi huomautettava, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa assosiaatiosopimusta, ja olisi kehotettava Syyriaa noudattamaan sitoumuksiaan Barcelonan prosessin puitteissa ja Euroopan naapuruuspolitiikan suuntaviivojen mukaisesti; tässä mielessä olisi kehotettava Syyriaa tekemään kaikkensa hätätilan päättämiseksi;

· olisi vaadittava Syyrian hallitusta tutkimaan uudelleen poliittisten vankien tilannetta ja vapauttamaan kaikki mielipidevangit ja rauhanomaiset aktivistit ja kannustettava samalla sellaisia ryhmiä kuin viiden kielletyn puolueen ja riippumattomien henkilöiden 16. lokakuuta 2005 allekirjoittaman Damaskoksen julistuksen allekirjoittajat ja "Beirut-Damaskos, Damaskos-Beirut" -julistuksen allekirjoittajat; olisi vaadittava Syyriaa varmistamaan, että pidätettyjä tai vangittuja henkilöitä kohdellaan hyvin, että heitä ei kiduteta ja että he saavat tavata asianajajiaan, lääkäreitään ja perheitään täsmällisesti, säännöllisesti ja rajoittamattomasti;

· olisi otettava esiin Syyrian hallituksen kanssa – kuten parlamentti on tehnyt edellä mainitussa 15. kesäkuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa – pidätysaalto, joka seurasi syyrialaisten ja libanonilaisten intellektuellien ja ihmisoikeusaktivistien ensimmäistä yhteistä aloitetta eli "Beirut-Damaskos, Damaskos-Beirut" -julistusta, ja vaadittava pidätettyjen välitöntä vapauttamista;

· olisi otettava esiin Euroopan unionin huolestuminen uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen, erityisesti kurdien, oikeuksien kunnioittamisesta; olisi vaadittava Syyrian hallitusta informoimaan näiden seikkojen nykytilasta;

· olisi aloitettava uudelleen aito vuoropuhelu Syyrian kanssa ja yritettävä saada se osallistumaan rauhanpyrkimyksiin, jotta Lähi-idän kriisiin löydettäisiin kokonaisratkaisu;

· olisi kehotettava Syyriaa osallistumaan rakentavalla tavalla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1559 ja 1701 täytäntöönpanoon ja vaadittava Syyriaa erityisesti tehostamaan valvontaa Syyrian ja Libanonin rajan Syyrian puoleisella vyöhykkeellä muille kuin valtiollisille yhteisöille tarkoitettujen asetoimitusten estämiseksi;

· olisi korostettava Syyrian viranomaisten ja tuomari Brammertzin johtaman YK:n asettaman kansainvälisen riippumattoman tutkintalautakunnan yhteistyön parantuneen, mutta edellytettävä sen tehostumista ja konkreettisia jatkotoimia tutkimuksen johdosta sekä tutkimuksen tulosten noudattamista;

· olisi vaadittava, että Syyria alkaa noudattaa täysimääräisesti Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1559, 1562, 1680 ja 1701sekä 16.–17. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston Libanonista antamaa julistusta, joissa vedotaan Syyriaan ja Libanoniin, jotta ne määrittäisivät yhteisen rajansa alueellisen vakauden vahvistamiseksi; olisi kehotettava Syyriaa osallistumaan myönteisellä tavalla Shebaan maatila-alueen lopullisen tilanteen selvittämiseen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 12. syyskuuta 2006 antamien suositusten ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti;

· tässä mielessä olisi pantava merkille myönteisenä seikkana Syyrian joukkojen vetäytyminen Libanonin alueelta; olisi kuitenkin vaadittava tiukasti Syyrian hallitusta solmimaan muodolliset diplomaattiset suhteet Libanoniin, mistä se on toistaiseksi kieltäytynyt, sekä lopettamaan Hizbollahin tukeminen;

· olisi vaadittava Syyrian hallitusta antamaan selvityksen konkreettista toimistaan asevarustelun rajoittamiseksi ja terrorismin ja Al-Qaidan vastustamiseksi valvomalla rajojaan aseiden salakuljetuksen ja terroristien naapurimaihin pääsyn estämiseksi;

· olisi pahoiteltava tässä yhteydessä sotilaallisen sopimuksen tekemistä 15. kesäkuuta 2006 Iranin kanssa keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta Yhdysvaltojen ja Israelin uhkaa vastaan;

· olisi korostettava Syyrialle maan mahdollista merkitystä Lähi-idän tilanteessa rauhanomaisen ratkaisun löytämisessä alueen konflikteihin; olisi puututtava huoleen siitä, että Syyria tukee Damaskokseen sijoittuneita Hamasin ja Islamilaisen Jihadin taisteluryhmiä sellaisten maltillisten palestiinalaisvoimien kustannuksella, joiden tavoitteena on rauha ja rinnakkaiselo Israelin kanssa;

· olisi kehotettava Syyrian hallitusta parantamaan Syyriassa sijaitsevien palestiinalaisten pakolaisleirien asuin- ja ympäristöolosuhteita kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

· olisi kehotettava Syyrian hallitusta vapauttamaan Yacoub Hanna Shamoun, yli 20 vuotta ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä vangittuna oleva assyrialainen kristitty, jonka vapauttamiselle lähitulevaisuudessa ei ole määritelty ajankohtaa;

· olisi noudatettava varovaisuutta uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien maahanmuuttajien palauttamisessa Syyrian niin kauan, kuin sortoa harjoitetaan; olisi joka tapauksessa parannettava kansallisten lähestymistapojen koordinointia tässä kysymyksessä;

· olisi tuettava Syyrian ja Euroopan parlamentin välistä vuoropuhelua eri asioista EU:n ja Syyrian yhteistyön edistämiseksi, jotta assosiaatiosopimus saadaan allekirjoitettua;

6.  kehottaa neuvostoa harkitsemaan Syyrialle muitakin kuin assosiaatiosopimuksen takaamia etuja ja kannusteita, jotta Syyriaa rohkaistaisiin tarkistamaan nykyistä ulkopolitiikkaansa ja alueellista liittoutumistaan tavoilla, joilla edistetään alueellista rauhaa, vakautta ja vaurautta sekä erityisesti Israelin valtion olemassaolon tunnustamista ja Syyrian tukea Lähi-idän rauhanprosessille;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyy Euroopan parlamentin suositus, neuvostolle ja komissiolle sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja Majlis al-Sha'abille.

(1)

EUVL...

(2)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0340.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0279.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0412.


EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B6-0373/2006 (19.6.2006  )

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Véronique De Keyser

PSE-ryhmän puolesta

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0808)(1), jota koskevat neuvottelut ovat käynnissä,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta Syyriassa 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman(2) sekä 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Syyrian ja Libanonin suhteista antamat päätöslauselmat, erityisesti turvallisuusneuvoston 17. toukokuuta 2006 antaman päätöslauselman 1680 (2006), sekä riippumattoman kansainvälisen selvitysryhmän päällikön Serge Brammertzin 14. kesäkuuta 2006 antaman uusimman raportin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Syyria on nyt siirtymävaiheessa, joka saattaa johtaa sosiaaliseen markkinatalouteen ja demokraattisempaan poliittiseen hallintojärjestelmään sekä parantaa ihmisoikeuksien kunnioitusta,

B.  ottaa huomioon, että tuleva assosiaatiosopimus ja Euroopan unionin ja Syyrian suhteiden lujittuminen pysyvän keskinäisen kunnioituksen vallitessa voivat tarjota mahdollisuuden tämän kehityksen tukemiseen,

C. ottaa huomioon, että riippumattoman kansainvälisen selvitysryhmän lopulliset johtopäätökset Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaiskusta ovat ratkaisevia assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen ja ratifioinnin kannalta,

1.  kehottaa neuvostoa tehostamaan toimiaan sopimuksen allekirjoittamiseksi sekä ottamaan huomioon seuraavat suositukset:

a)        on pidettävä mielessä, että luonnos Euroopan unionin ja Syyrian väliseksi sopimukseksi noudattaa kyllä muiden, voimassa olevien Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusten mallia mutta siinä on myös uusia määräyksiä, jotka koskevat muun muassa aseiden leviämisen estämistä, terrorismin torjuntaa, tullien alentamista ja sijoittautumisoikeutta, mikä on mutkistanut neuvotteluja;

b)        on otettava huomioon Baath-puolueen kymmenennen aluekokouksen lähettämät poliittiset signaalit, joista näkyvin on johtoryhmän uusiminen ja nuorentaminen;

c)        on pyrittävä sopimuksen 2 artiklan hengessä saamaan Syyrian hallitus kumoamaan poikkeustilan, mikä edistäisi oikeusvaltion kehittymistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Syyrian parlamentille ja hallitukselle.

(1)

EUVL C 55, 4.3.2005, s. 7.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0340.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0279.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle neuvottelujen kohteena olevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Menettelynumero

2006/2150(INI)

Asiasta vastaava valiokunta
Luvasta ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET
6.7.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.7.2006

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

INTA

11.7.2006

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Véronique De Keyser

18.1.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.10.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Marek Aleksander Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Viktória Mohácsi

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.10.2006

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö