Procedūra : 2006/2150(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0334/2006

Pateikti tekstai :

A6-0334/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0459

PRANEŠIMAS     
PDF 155kWORD 102k
10.10.2006
PE 376.327v02-00 A6-0334/2006

su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos sudarymo

(2006/2150(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Véronique De Keyser

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS B6‑0373/2006
 PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos sudarymo

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu pateiktą rezoliuciją dėl derybų dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos (B6-0373/2006),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutarties sudarymo tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos (KOM(2004)0808)(1),

 atsižvelgdamas į savo anksčiau priimtas rezoliucijas dėl Sirijos, konkrečiai į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl politinių kalinių padėties Sirijoje(2) ir 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl Sirijos(3),

 atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 11–18 d. Sirijoje vykusį septintąjį Europos Parlamento ir Sirijos parlamento atstovų susitikimą,

 atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio 28 d. Barselonos proceso deklaraciją ir 2005 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl Barselonos proceso(4),

 atsižvelgdamas į JTO rezoliucijas dėl Sirijos ir Libano santykių, visų pirma į Saugumo Tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. rezoliuciją Nr.1559(2004) ir 2006 m. rugpjūčio 11 d. rezoliuciją Nr.1701(2006) ir į paskutinį Nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos vadovo Serge Brammertzo 2006 m. rugsėjo 25 d. pranešimą (S/2006/760),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnio 5 dalį ir 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0334/2006),

A. kadangi Artimųjų ir Vidurio Rytų regione Sirija geostrateginiu požiūriu užima svarbią vietą, ypač svarbus jos, kaip potencialaus stabilizatoriaus, vaidmuo vykdant taikos procesą šiame regione; kadangi šio vaidmens reikšmė galėtų dar labiau padidėti gerinant dialogą su šia šalimi;

B.  kadangi šiuo metu sąlygos, būtinos, kad būtų pasirašyta ES ir Sirijos asociacijos sutartis, dar nėra įvykdytos, tačiau Europos Parlamentas įsitikinęs, kad Sirija turi galimybių šias būtinas sąlygas įvykdyti;

C. kadangi karas Irake, Sirijos strateginiai ryšiai su Iranu ir jos įsitraukimas į Libano reikalus paveikė Sirijos santykius su kaimyninėmis valstybėmis ir tarptautine bendruomene;

D.  kadangi šios sutarties tarp Europos bendrijos ir Sirijos tikslas yra skatinti ir prisidėti prie perėjimo prie demokratiškesnio politinio režimo, socialinės rinkos ekonomikos ir skatinti didesnę pagarbą žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms, plėtojant vis išsamesnį politinį dialogą ir tikrą partnerystę;

E.  kadangi Sirija jau yra priėmusi ne vieną ekonominę priemonę, kurią reikalauja priimti būsima asociacijos sutartis;

F.  kadangi pagrindinių teisių apsauga sudaro bet kurios nepriklausomos ir tvirtos pilietinės visuomenės vystymosi pagrindą, ir nors pastaraisiais metais vyriausybės politika buvo dviprasmė, ji suteikė tam tikrą pagrindą tikėtis didesnio Sirijos politikos atvirumo;

G. kadangi, nepaisant aktyvaus ir konstruktyvaus dalyvavimo Barselonos procese, Sirija yra vienintelė valstybė, su kuria ES dar nepasirašė asociacijos sutarties, tuo neleisdama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystei išsivystyti iki galo;

H.  kadangi 1963 m. kovo mėn. dekretas dėl nepaprastosios padėties ir su juo susiję teisės aktai vis dar tebegalioja, nors 2005 m. birželio 9 d. vykusio dešimtojo regioninio Baath partijos kongreso rekomendacijose buvo numatyta juos peržiūrėti;

I.   kadangi pasirašant asociacijos sutartį būtina atsižvelgti į vadovaujantis Saugumo Tarybos rezoliucija parengtas Nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos išvadas dėl mirtino pasikėsinimo į buvusį Libano ministrą pirmininką Rafiką Hariri;

J.   kadangi žmogaus teisių padėtis valstybėje pablogėjo nuo to laiko, kai 2006 m. birželio 15 d. buvo priimta naujausia pirmiau minėtoji Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos, ir kadangi paleisti dar ne visi aktyvistai, suimti 2006 m. gegužės mėn. už tai, kad pasirašė peticiją dėl geresnių Sirijos ir Libano santykių;

1.  yra įsitikinęs, kad ši asociacijos sutartis galėtų padėti ryžtingai pasistūmėti į priekį politinėms, ekonominėms ir socialinėms reformoms, kurios būtinos siekiant pagerinti šalies padėtį;

2.  dar kartą pabrėžia, kad pagarba demokratinėms vertybėms, žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms yra būtina sutarties sąlyga ir todėl į žmogaus teises apibrėžiančią susitarimo nuostatą turi būti įtraukta veiksminga kontrolės sistema; ragina visų pirma gerbti etninių mažumų teises ir pabrėžia būtinybę išsaugoti tikėjimo laisvę;

3.  tiki, kad Sirijos įsitvirtinimas Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystėje sutvirtins Sirijos ryšius su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Pietų Viduržemio jūros regiono partnerėmis bei palengvins Vidurio Rytų taikos procesą;

4.  konsultuojasi su Taryba ir Komisija dėl kito etapo, siekiant pasirašyti dar 2004 m. spalio 19 d. parafuotą Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutartį,

5.  ragina Tarybą aktyviau imtis iniciatyvos siekiant stiprinti ES ir Sirijos bendradarbiavimą ir pasirašyti šią sutartį atsižvelgiant į toliau išdėstytas rekomendacijas:

· skatinti ir remti Sirijos vyriausybės veiksmus, kuriant demokratinę sistemą;

· raginti Siriją gerbti Libano nepriklausomybę ir nesikišti į jo vidaus reikalus, visų pirma sustabdyti ginklų tiekimą ir neleisti Hezbollah kariams ginkluotis, tuo tikslu visiškai bendradarbiaujant su UNIFIL, taip pat atnaujinti pastangas, kad vėl būtų pradėtas stabilus taikos procesas regione, nes tai galėtų paskatinti visapusį susitarimą ir Golano aukštumų perdavimą Damaskui;

· atsižvelgti į politinius ženklus, kuriems postūmį atsirasti davė 10-asis Baath partijos regioninis kongresas, kuriame ypač akivaizdus buvo naujos ir jaunesnės, prezidentui Al-Assadui artimos vadovybės atsiradimas, kaip rodo d'Abdallaho Dardari paskyrimas į ministro pirmininko pavaduotojo postą;

· ypač akylai stebėti, kaip taikomos šios sutarties nuostatos, kuriomis siekiama padidinti viešųjų pirkimų skaidrumą; raginti Komisiją pasirūpinti, kad tokiu požiūriu būtų vadovaujamasi sudarant ir kitas dvišales ir daugiašales sutartis;

· raginti Sirijos vyriausybę imtis priemonių demokratijos ir žmogaus teisių srityje, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių žodžio laisvės, žmogaus teisių gynėjų apsaugos, kankinimų prevencijos ir kovos su jais ir mirties bausmės panaikinimo srityse; ypač atkreipti dėmesį į tai, jog būtina keisti Sirijos asociacijų įstatymą, kad būtų panaikinti visi esminiai žmogaus teisių organizacijų veiklos ribojimai;

· išreikšti Sirijos vyriausybei savo didelį susirūpinimą dėl to, kad nepasiekta pažanga tokiose srityse kaip atsivėrimas daugiapartiškumui ir pagarba žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms; pažymėti, kad pagarba žmogaus teisėms yra esminė šios asociacijos sutarties dalis ir paraginti Siriją gerbti savo įsipareigojimus Barselonos proceso srityje ir pagal Europos kaimynystės politikos programą; šiuo atžvilgiu paraginti Siriją imtis būtinų veiksmų, siekiant nedelsiant atšaukti nepaprastąją padėtį;

· pareikalauti, kad Sirijos vyriausybė peržiūrėtų politinių kalinių bylas ir išlaisvintų sąžinės kalinius bei taikius protestuotojus, taip pat leistų veikti tokioms grupėms kaip „Damasko deklaracijos“, kurią 2005 m. spalio 16 d. pasirašė penkios uždraustos partijos ir nepriklausomi asmenys, signatarams ir 2006 m. gegužės 14 d. „Beiruto – Damasko ir Damasko – Beiruto“ deklaraciją pasirašusiems asmenims; raginti Siriją užtikrinti, kad su sulaikytais ar įkalintais asmenimis būtų gerai elgiamasi, jie nebūtų kankinami ir galėtų nevaržomi, greitai ir nuolat susitikti su savo advokatais, gydytojais ir šeimos nariais;

· pasmerkti, kaip tai minėtoje 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijoje jau yra padaręs Parlamentas, Sirijos vyriausybės veiksmus, susijusius su suėmimų banga, nuvilnijusia reaguojant į peticiją „Damaskas–Beirutas“ – pirmąją bendrą Sirijos ir Libano inteligentijos ir kovotojų už žmogaus teises iniciatyvą – ir pareikalauti nedelsiant juos išlaisvinti;

· išreikšti Europos Sąjungos susirūpinimą, susijusį su pagarbos religinių, tautinių ir kitų mažumų, ypač kurdų, teisėms užtikrinimu; paprašyti Sirijos vyriausybę informuoti apie šiuo klausimu pasiektą pažangą;

· atnaujinti nuoširdų dialogą su Sirija, siekiant, kad ji prisidėtų prie Vidurio Rytų konflikto taikaus sureguliavimo;

· paraginti Siriją konstruktyviai dalyvauti įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1559 ir Nr. 1701 bei paraginti pagerinti Sirijos ir Libano pasienio kontrolę, kad būtų užkirstas kelias ginklų tiekimui nevalstybiniams subjektams;

· pažymėti, kad Sirijos valdžios institucijų bendradarbiavimas su JT Nepriklausoma tarptautine tyrimų komisija, kuriai vadovauja teisėjas Serge Brammertz, pagerėjo, bet pareikalauti, kad jis būtų dar intensyvesnis ir kad atsižvelgiant į tyrimo rezultatus būtų imtasi konkrečių veiksmų;

· pareikalauti, kad Sirija laikytųsi JT Saugumo tarybos rezoliucijų Nr. 1559, 1562, 1680 ir 1701 bei 2006 m. birželio 16–17 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracijos dėl Libano, kuriose Sirija ir Libanas raginami nustatyti sieną tarp jų, siekiant sustiprinti regiono stabilumą; paraginti Siriją prisidėti prie Shebaa ūkių vietovės galutinio statuso nustatymo atsižvelgiant į JT Generalinio sekretoriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. rekomendacijas ir tarptautinę teisę;

· šiuo požiūriu teigiamai pažymėti Sirijos karinių pajėgų išvedimą iš Libano teritorijos; atsižvelgiant į tai paraginti Sirijos vyriausybę užmegzti su Libanu oficialius diplomatinius ryšius, kuriuos ji iki šiol atsisakydavo užmegzti, ir nustoti remti Hezbollah;

· paprašyti Sirijos vyriausybę pasiaiškinti dėl konkrečių veiksmų, kurių buvo imtasi kovojant su ginklų platinimu, terorizmu ir Al Quaida, ir dėl jos sienų kontrolės, kad būtų užkirstas kelias ginklų gabenimui kontrabanda bei teroristų patekimui į kaimynines valstybes;

· šiuo atžvilgiu išreikšti apgailestavimą dėl to, kad buvo pasirašytas 2006 m. birželio 15 d. sudarytas karinis susitarimas su Iranu dėl abipusio bendradarbiavimo susidūrus su iš Amerikos ir Izraelio kylančia „grėsme“ sustiprinimo;

· paskatinti Siriją įvertinti savo vaidmens svarbą Artimųjų ir Vidurio Rytų regione, kad būtų taikiai išspręsti regiono konfliktai; atkreipti dėmesį į problemas, kylančias dėl Sirijos paramos Damaske įsikūrusioms Hamas ir Islamo džihado palestiniečių karinėms grupėms nuosaikiųjų palestiniečių grupių, siekiančių taikiai sugyventi su Izraeliu, sąskaita;

· raginti Sirijos vyriausybę pagerinti gyvenimo ir aplinkos sąlygas palestiniečių pabėgėlių stovyklose Sirijoje, kad jos atitiktų visuotinius žmogaus teisių reikalavimus;

· paraginti Sirijos vyriausybę paleisti Yacoubą Hanna Shamouną, asirų krikščionį, kuris jau daugiau nei dvidešimt metų praleido kalėjime, nors nebuvo teisingai teisiamas arba artimiausioje ateityje nustatyti jo išlaisvinimo datą;

· apdairiai elgtis, kai repatrijuojami į Siriją religinėms mažumoms priklausantys imigrantai ir pabėgėliai, kol tęsis jų priespauda; ir bet kuriuo atveju gerinti valstybių narių požiūrio į šį klausimą suderinamumą;

· paprašyti paremti Sirijos ir Parlamento dialogą įvairiais aspektais, siekiant paskatinti ES ir Sirijos bendradarbiavimą, tikintis pasirašyti asociacijos sutartį;

6.  prašo Tarybą apsvarstyti, ar būtų galima Sirijai suteikti papildomų paskatinimų ir privilegijų, išsamesnių nei numatytos asociacijos sutartyje, siekiant paskatinti Siriją persvarstyti savo dabartinę užsienio politiką ir regionines nuostatas taip, kad būtų skatinama taika regione, stabilumas ir gerovė, ypač raginant, kad Sirija pripažintų Izraelio valstybę ir remtų Vidurio Rytų taikos procesą;

7.  paveda Pirmininkui šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacija perduoti Tarybai, Komisijai ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei bei Majlis al-Sha'ab.

(1)

OL...

(2)

Ta dieną priimtas tekstas, P6_TA(2005)0340.

(3)

Tą dieną priimtas tektas, P6_TA(2006)0279.

(4)

Tą dieną priimtas tekstas, P6_TA(2005)0412.


PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS B6‑0373/2006 (19.6.2006                                                                                                                                      )

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį

pateikė Véronique De Keyser

PSE frakcijos vardu

dėl derybų siekiant sudaryti Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutartį tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos (COM(2004)0808)(1), dėl kurio šiuo metu deramasi,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl politinių kalinių Sirijoje(2) ir 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją(3),

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų rezoliucijas dėl santykių su Sirija ir Libanu, ypač į 2006 m. gegužės 17 d. Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1680 (2006) ir naujausią Tarptautinio nepriklausomų tyrimų komiteto vadovo Serge Brammertz 2006 m. birželio 14 d. pranešimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi šiuo metu Sirija išgyvena pereinamąjį laikotarpį, kuriam pasibaigus Sirijoje galėtų atsirasti socialinė rinkos ekonomika, demokratiškesnis politinis režimas ir didesnė pagarba žmogaus teisėms,

B.  kadangi ši raida gali išlikti tvari, jei ateityje bus pasirašytas asociacijos susitarimas ir toliau stiprinami Europos Sąjungos ir Sirijos santykiai remiantis ilgalaike savitarpio pagarba,

C. kadangi galutinės Tarptautinio nepriklausomų tyrimų komiteto išvados dėl Libano ministro pirmininko Rafiko Haririo nužudymo yra lemiamas veiksnys siekiant pasirašyti ir ratifikuoti asociacijos susitarimą,

1.  ragina Tarybą dėti daugiau pastangų siekiant pasirašyti minėtąjį susitarimą ir ragina atsižvelgti į šias rekomendacijas:

     a)  būtina turėti mintyje tai, kad nors Europos Sąjungos ir Sirijos susitarimo projektas parengtas pagal kitus galiojančius ES ir Viduržemio jūros valstybių asociacijos susitarimus, jame taip pat yra naujų nuostatų, susijusių su, inter alia, ginklų neplatinimu, kova su terorizmu, muitų mažinimu, teise steigti įmones ir kt., todėl derybos tapo sudėtingesnės;

     b)  atsižvelgti į politinius ženklus, kuriems postūmį atsirasti davė 10-asis BAAS partijos regioninis kongresas, kuriame ypač akivaizdus buvo naujos ir jaunesnės vadovybės atsiradimas;

     c)  imtis veiksmų kartu su Sirijos vyriausybe siekiant, kad ji atšauktų nepaprastąją padėtį, nes tai padėtų vystytis teisinei valstybei kartu atsižvelgiant į sutarties 2 straipsnio esmę;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai bei Sirijos parlamentui ir vyriausybei.

(1)

OL L 55, 2005 3 4, p. 7.

(2)

Šios dienos priimti tekstai, P6_TA(2005)0340.

(3)

Šios dienos priimti tekstai, P6_TA(2006)0279.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos sudarymo

Procedūros numeris

2006/2150(INI)

Atsakingas komitetas
Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET
6.7.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA
6.7.2006

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Nutarimo data

INTA
11.7.2006

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Véronique De Keyser
18.1.2005

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2006

13.9.2006

4.10.2006

 

 

Priėmimo data

5.10.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bastiaan Belder, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Véronique De Keyser, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Luis Yañez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Jean Spautz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Viktória Mohácsi

Pateikimo data

10.10.2006

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

Teisinė informacija - Privatumo politika